21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Використання комп’ютерних технологій в процесі викладання фізики та астрономії

Про матеріал

Огляд досвіду впровадження передових комп'ютерних технологій у процес навчання, оптимізація навчання та застосування мультимедійних можливостей комп'ютера, комп'ютерне моделювання процесів та явищ на уроках фізики та астрономії в Україні, практичне використання комп'ютерних технологій на уроках фізики та астрономії.


Перегляд файлу

 

 

Використання комп’ютерних технологій в процесі викладання  фізики та астрономії

 

                                          ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………….………2

Розділ 1. Впровадження комп’ютерних технологій - один з основних етапів розвитку сучасної освіти…………………………………………………4

           1.1.Оптимізація навчання та  застосування мультимедійних можливос- 

                 тей  комп’ютера в процесі викладанні фізики….………………………5

          1.2. Комп’ютерне моделювання процесів та явищ на уроках фізики ….....8

 Розділ 2. Впровадження проекту«1учень-1комп`ютер»в Українських школах.12

          2.1.  Огляд програмної оболонки «E-learning class v6»……...………….…12

          2.2.Практичне використання комп’ютерних технологій на  уроках

                фізики………………………………………………………………….….15

                 2.2.1 Будування схем……………………………………………………15

                 2.2.2 Розв`язування  творчих завдань………………………………….18

Висновки……………………………………………………………………………19

Література…………………………………………………………………………..21


                                               ВСТУП

Одним з основних перспективних шляхів впровадження нових інформаційних технологій у методику викладання фізики є застосування мультимедійних можливостей комп’ютерів для створення високоякісних, естетично оздоблених навчально-ігрових програм.

Актуальність проблеми використання комп’ютерних програм при вивченні фізики та астрономії полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Уміле поєднання комп’ютерних технологій і традиційних методів викладання  дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань і усвідомлення їх практичного застосування.

Метою цієї роботи є: огляд досвіду впровадження передових комп’ютерних технологій у процес навчання, оптимізація навчання та застосування мультимедійних можливостей комп’ютера, комп’ютерне моделювання процесів та явищ на уроках фізики та астрономії в Україні, практичне використання комп’ютерних технологій на уроках фізики та астрономії.

Завданням роботи є: зміст плану тобто, огляд впровадження комп’ютерних технологій, як одного з основних етапів розвитку сучасної освіти,  комп’ютерне моделювання процесів та явищ на уроках фізики, впровадження проекту«1учень-1комп`ютер»в Українських школах, практичне використання комп’ютерних технологій на  уроках  фізики.

Тема роботи вже раніше вивчалась вчителями України .

          Вчитель фізики Чернівецької гімназії №5 Олексієвич Н.Л. в своїй статті (7)  зазначив, що: Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання підсилює в учнів потребу в здобутті додаткових знань, оскільки створюються умови для:

 індивідуальних навчальних можливостей  і потреб;

 широкого вибору змісту, форм, темпів і рівня їх загальноосвітньої 

          підготовки;

 задоволення освітніх потреб в поглибленому вивченні предмета;

 розкритті творчого потенціалу учнів: участь у конкурсах, олімпіадах;

 активного самостійного засвоєння знань.

 

     Напрямки використання інформаційних технологій при вивченні фізики можна розділити на кілька блоків:

 створення мультимедійних уроків чи фрагментів уроків;

 використання комп’ютерних моделей фізичних дослідів;

 використання комп’ютерних тренажерів для контролю знань;

 використання комп’ютера для підготовки до ЗНО;

 використання комп’ютера для позаурочної діяльності.

Самойлова Є.А.  в своїй статті (7), зазначила що, професійний ріст учителя, завжди пов'язаний з пошуком. Роль його полягає в тому, щоб стати організатором пізнавальної діяльності, де головною дійовою особою стає учень.    

Вчитель має організувати і керувати навчальною діяльністю своїх вихованців. І реалізувати це можна, використовуючи різні сучасні педагогічні технології, у тому числі інформаційні, комп'ютерні технології. Ретельно продумане залучення навігаційних, мультимедійних та інших засобів, що пропонують інформаційні технології, перетворюють навчальний матеріал в електронному вигляді в ефективний засіб навчання. Успішність впровадження електронних матеріалів залежить від майстерності кожного вчителя.

      Розділ 1. Впровадження комп’ютерних технологій - один з основних етапів розвитку сучасної освіти.

Засоби організації навчально-виховного процесу

Світ останнім часом невпізнанно змінився і продовжує змінюватися. Визначальним чинником сучасної цивілізації стала інформація й усе, що пов’язане з її накопиченням, оновленням, передавання та використання. Крім того, швидкий розвиток науки, техніки та технологій дає можливість просуватися сучасній цивілізації до інформаційного суспільства. Тому сьогодення вимагає від освіти посісти більш вагомі позиці, оскільки вона відіграє спонукальну роль у забезпеченні інноваційного розвитку суспільства.

З появою персональних електронно-обчислювальних машин з’явилися нові інформаційні технології навчання, використання яких у навчальному процесі зумовлене такими аспектами умови розвитку суспільства змусили шукати нових засобів організації навчально-виховного процесу, зокрема застосування персонального комп’ютера; стрімке збільшення потоку наукової інформації у період технічного прогресу людства потребує своєчасного й адекватного відображення її в навчальному процесі; педагоги-практики свідчать, що зараз спостерігається зниження рівня мотивації й пізнавальної активності учнів під час вивчення навчальних предметів, зокрема фізики, що вказує на необхідність вдосконалення методики навчання, модернізації форм і прийомів роботи вчителя.

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань[8], умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою,               виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають              можливість              отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі.

Із збільшенням кількості комп’ютерів в школах зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп’ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця вчителя (АРМ учителя) і як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач.

Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером.

Наразі в кожній школі є класи оснащені комп’ютерною технікою або мають портативну техніку, але не всі вчителі мають достатні компетенції, щоб максимально використовувати можливості ІКТ для вдосконалення навчального процесу. Частина педагогів ще продовжує навчати за традиційними методами, але на початку ХХІ ст. вже неможливий розвиток освіти, в тому числі вивчення предмету фізики, без залучення до навчального процесу інноваційних технологій, серед яких чільне місце посідають інформаційні.

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Застосування ІТ може істотно підвищити інтенсивність навчального процесу. Інтерактивне навчання за допомогою навчальних комп’ютерних програм сприяє реалізації цілого комплексу методичних, педагогічних, дидактичних, психологічних принципів, сприяє підвищенню зацікавленості у суб’єктів навчання під час здобуття знань. Отже, ми поділяємо думку, що «впровадження інформаційних технологій сприяє досягненню основної мети модернізації освіти – поліпшенню якості навчання, збільшенню доступності освіти, забезпеченню гармонійного розвитку особистості, котра орієнтується в інформаційному просторі й залучена до інформаційно-комунікаційних можливостей сучасних технологій і володіє інформаційною культурою».

До пріоритетних форм використання ІКТ у навчальному процесі ми відносимо: забезпечення візуалізації теоретичного матеріалу, прикладне програмне забезпечення при проведені віртуальних лабораторних робіт, організацію систем діагностики якості освіти, використання контролюючих та розвиваючих програм, електроні енциклопедії. Також виправданим є залучення до навчально-виховного процесу інтернет-ресурсів та штучного інтелекту, створення сайтів, публікацій, мультимедійних курсів.

У рамках інноваційних підходів до навчання виділяє два типи: інновація-модернізація та інновація-трансформація. Ці підходи відповідають за репродуктивну та проблемну орієнтацію навчального процесу:

- Інновація-модернізація, в основі цього підходу лежить, насамперед спрямованість на повідомлення певної кількості знань і формування певного виду діяльності. Він є ефективним в орієнтуванні на репродуктивне навчання.

- Інновація-трансформація. Цей підхід спрямовує навчальний процес на самостійну дослідницьку діяльність учнів, застосування набутих знань в творчій діяльності та формування ціннісних орієнтацій особистості.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності дозволяє розв’язати велику кількість проблем таких як індивідуалізація та диференціація навчання, мотивація навчання, дефіцит часу, проблеми з друкованими матеріалами.

Важливою складовою ІКТ, яка має змогу забезпечити виконання кожного підходу є педагогічне програмне забезпечення. Педагогічні програми можуть включати в себе декілька компонентів, див. рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненти педагогічної програми

 

Електронний навчальний посібник – навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник.

Електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку. Електронний довідник дозволяє користувачам у будь-який момент та у зручний для них спосіб, з оптимальною швидкістю отримувати шукану інформацію в компактній формі. Електронні довідники включають не лише інформацію, що знаходиться в підручнику, а й доповнюють її.

Електронний лабораторний практикум – інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації.

Електронний практикум забезпечує імітування процесів, що відбуваються з об’єктами дослідження у реальних умовах, або моделювати експеримент, який виконати в реальних умовах неможливо. Електроні тренажери імітують реальну установку та об’єкт дослідження, включаючи умови проведення експерименту. Лабораторні тренажери сприяють забезпеченню оптимальних для проведення досліду експериментальних параметрів, здобути навички і досвід для проведення реального експерименту, які зможуть полегшити і прискорити його проведення.

Комп'ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм.

Електронний засіб, що забезпечує контроль за навчальними досягненнями учнів, може бути представлений і як окрема програма, яка не допускає змін, так і як універсальна програма, наповнення якої можна проводити самостійно. В останньому випадку ця програма містить дві частини: безпосередньо тестуючу систему та систему підготовки тестів. Ефективність тестової системи вище, якщо вона дає змогу накопичувати й аналізувати результати тестів.

Представленні компоненти педагогічних програм не вирішують усі педагогічні завдання, але спрямованні на їх подолання.

Основою інформаційної організаційно-педагогічної системи є не простий набір електронних програмно-педагогічних засобів, а інформаційне навчальне середовище, в якому за технологією комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування професійної підготовки здійснюється моделювання структурно-логічних, міжпредметних та причинно-наслідкових зв’язків, за якими організовується взаємодія суб’єктів навчального процесу з адаптивними інформаційними електронними ресурсами. Аналіз ППЗ з фізики, які створені та використовуються в навчальному процесі, свідчить, що таких продуктів існує майже 40 виробництв 9 українських компаній:

– АТЗТ «Квазар – Мікро Техно»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Фізика 10», «Віртуальна фізична лабораторія 7–9», «Віртуальна фізична лабораторія 10–11», «Бібліотека електронних наочностей 7–9», «Бібліотека електронних наочностей 10–11», «Електронний задачник 7–9».

– ПП «Контур Плюс»: «Фізика» для самостійної роботи, «Віртуальна фізична лабораторія» для самостійної роботи учнів, «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Віртуальна фізична лабораторія – 7 кл.».

– ЗАТ «Транспортні системи»: «Фізика 11», «Фізика 7», «Віртуальна фізична лабораторія. Фізика. 7 клас».

– «Умнікі»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Віртуальна фізична лабораторія – 7 кл.», НПЗ «Фізика 11», «Фізика на 200 балів. Тести», «Фізика. Готуйся серйоЗНО».

– «Нова школа»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Фізика 10», «Фізика 11», «Віртуальна фізична лабораторія – 7 кл.».

– «Основа»: «Електронний конструктор уроків. Фізика 7–11»

– «Study Buddy»: «Ваш персональний репетитор. Відео-уроки.7–11 кл.».

– «Атлантік – Рекордс»: «Фізика для абітурієнтів».

– «Сорока Білобока»: «Фізика на 200 балів» [11, с. 141].

Використання ІКТ на уроках фізики дозволяє виділяти в предметах і явищах істотні елементи і зв’язки, активізувати розумову діяльність учнів та мотивацію навчання. Інтерес до комп’ютерних програм, які складають програмно-педагогічне забезпечення і використовуються в навчальному процесі, можна пояснити, широким сектором можливостей, які вони надають користувачеві. Всі вони мають велику інформаційну базу нового матеріалу, високу якість наочного матеріалу, підвищують пізнавальні активність та інтерес до предмету в учнів.

Досить широкий спектр для удосконалення навчального процесу дають мультимедійні технології, які забезпечують інтеграцію способів подання та опрацювання змісту навчального матеріалу з використанням ІКТ. При цьому загальнодидактичний принцип доцільності змушує педагога замислитися над місцем їх використання у навчальному процесі при підготовці до кожного окремого уроку та при складанні календарно-тематичного плану  в цілому. Ми вважаємо, що на уроках фізики пріоритетними до використання виступають наступні базові характеристики мультимедійних технологій: інтерактивність, наочність, різноманітність, розумна повторюваність. При цьому ми надаємо перевагу таким способам подання нового матеріалу, що передбачають урізноманітнення вправ, завдань і підходів, які забезпечать оптимальну кількість повторювань матеріалу; моделювання явищ і ситуацій у двох напрямках – через аналіз і синтез, складання смислових схем; виконання завдань, що вимагають зосередженої уваги і цілеспрямованих інтелектуальних зусиль; активну співпрацю учнів та учителя націлену на спільну творчу діяльність; досвід самостійної діяльності.

Одним із завдань ІКТ є формування інформаційно-мережевої культури, яка передбачає уміння використовувати інтернет-ресурси для навчальної і творчої діяльності. Високий рівень сформованості інформаційно-мережевої культури дозволить учням використовувати знаходити в мережі Інтернет всю ту інформацію,що їм потрібна при виконанні завдань, які перед ними ставить вчитель.

Ефективним методом формування інформаційно-мережевої культури в учнів є «метод проектів», який спонукає до самостійної пошукової діяльності, спонукає до пошуку оригінальних розв’язків навчальних завдань, допомагає підвищити мотивацію до вивчення новітніх інформаційних технологій, сформувати комунікаційну компетентність, розвинути практичні навички роботи з прикладними програмами. Наприклад програма, Microsoft PowerPoint, яка дозволяє не тільки учням, а й вчителям, самостійно підготувати мультимедійну презентацію з мінімальними затратами часу. У процесі створення презентації потрібно звертати увагу на те, що вона повинна розвивати мотивацію до вивчення, розширити фонового знання, світогляду та поінформованості. Ефективність впливу навчального матеріалу багато в чому залежить від його ілюстративності. Візуальна насиченість презентації робить її яскравішою, переконливішою і сприяє процесу засвоєння нового матеріалу. Мультимедійна презентація є ефективним прийом розвитку і вдосконалення монологічного висловлювання, оскільки в момент висловлювання учні мають можливість використовувати ключові слова, ілюстрації, схеми, які вони підготували, це дозволяє робити повідомлення послідовним, розгорнутим, виразним. Використовувати мультимедійні презентації можна на різних етапах навчального процесу. Вони є добрим засобом унаочнення. Враховуючи великі дидактичні можливості комп’ютерних презентацій, їх роль в навчальному процесі в майбутньому буде тільки збільшуватись.

ІКТ можуть бути використані вчителем для розв’язання багатьох дидактичних завдань протягом заняття: виклад теоретичного матеріалу; формування у суб’єктів навчання загальних та спеціальних компетенцій з  предмету; контроль, оцінювання, діагностика й корекція результатів навчання; організація індивідуального і групового навчання; керування процесом навчання. ІКТ можна використовувати на всіх етапах навчального процесу: для пояснення нового матеріалу; закріплення; повторення; контролю та діагностики якості освіти

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows 10, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

На допомогу вчителю фізики, астрономії для організації занять за допомогою комп’ютера сьогодні випускається              безліч              навчальних              програм,

рекомендованих Міністерством освіти і науки, Інтернет.

Виділимо основні напрями               застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики і астрономії:

 •                     підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);
 •                     мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);
 •                    інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;
 •                    проведення комп’ютерних лабораторних робіт;
 •                    обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);
 •                    контроль рівня знань з використанням тестових завдань;
 •                     використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Причин комп’ютеризації навчання фізиці та астрономії можна назвати багато. У мережі є багато програмних продуктів, які учителі-предметники можуть використати під час проведення уроків із застосуванням нових інформаційних технологій. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

У школі комп’ютер повинен використовуватися практично на кожному уроці фізики та астрономії:

 •                                      при               поясненні нового матеріалу               (комп’ютерні демонстрації досліджуваних фізичних явищ);
 •                                      при               розв’язуванні завдань  (електронні розв’зники);
 •                                      при               проведенні лабораторних робіт

(віртуальних фізичних лабораторій);

 •                                      під               час перевірки знань учнів.

Крім готових програмних засобів повинні використовуватися й власні методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до предмету і розширюють знання учнів з даної теми.

Людина, що освоїла персональний комп’ютер (ПК), швидко переконується, що з його допомогою писати, малювати, креслити і робити безліч інших справ можна більш продуктивно, ніж без нього. Набрати на комп’ютері і роздрукувати на принтері завдання для контрольної роботи значно швидше і зручніше, ніж писати їх вручну. Один раз уведені в пам'ять комп’ютера, вони можуть бути роздруковані, причому у разі потреби зміст завдань легко відкоригувати. Комп’ютер, що має доступ до Інтернету, може допомогти вчителю, учню в отриманні різноманітної і корисної додаткової інформації.

За допомогою текстових та графічних редакторів учителі можуть значно розширити базу різноманітних диференційованих навчальних матеріалів, а учні, маючи навички роботи з комп’ютером, можуть гарно оформити результати своїх навчально-дослідницьких чи реферативних робіт, що допомагає виховує в них естетичну культуру та ще більш ширше використовувати комп’ютер в своїх цілях. Адже чим більше працюєте з певною технікою, тим швидше певні дїї доходять до автоматизму і ви вже починаєте працювати, не задумуючись над кожною своєю дією.

Програмне забезпечення, яке встановлено в комп’ютерах дозволяє вчителям значно швидше підготуватися до уроку і провести його на більш високому рівні.

Текстовий редактор дозволяє створювати широку базу роздаткового матеріалу, що дозволяє швидко і ефективно провести оцінювання якості знань учнів на різних етапах та виявити прогалини в їхніх знаннях.

Комп’ютер універсальний, він - набагато краща «контролююча машина», ніж ті, що розроблялися раніше; при роботі з ним можна використовувати всі корисні напрацювання програмованого навчання, їм можна замінити телевізор і кінопроектор, таблиці, плакати, кодоплівки, калькулятори і багато іншого.

 

 

 

Експериментально-дослідницька установка

Створення персонального комп’ютера породило нові інформаційні технології, які помітно підвищили якість засвоєння інформації, прискорили доступ до неї, що дозволило застосовувати обчислювальну техніку в найрізноманітніших галузях діяльності людини. Мультимедійні програми з інтерактивним інтерфейсом, обладнані графічним, відео- і звуковим супроводом, перетворюють роботу користувача у творчу працю, що приносить задоволення. Це почуття особливо цінне для учнів у процесі пізнання. Настав час революційних перетворень у клопіткій праці школяра й учителя. На зміну традиційним технічним засобам навчання (епі- і діапроекції, кінофрагментам, магнітофонним аудіо- і відеозаписам) приходить інструмент, що здатний замінити усі вище перераховані ТЗН, перевершивши їх за якістю. Мені можуть заперечити, що на сьогодні персональний мультимедійний комп’ютер занадто дорогий. Однак, персональний комп’ютер — дітище прогресу, а прогрес, як відомо, тимчасові економічні труднощі зупинити не можуть. Щоб не відставати від сучасного рівня світової цивілізації, комп’ютери слід упроваджувати по можливості в кожному кабінеті. Майже в кожного школяра вже є комп’ютери.

Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як «Молекулярна фізика», деякі розділи «Електродинаміки», «Ядерна фізика», «Оптика» і ін. Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко протікають, або досліди із приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі їхнього вивчення, оскільки не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях на допомогу учневі приходять сучасні технічні засоби навчання й у першу чергу персональний комп’ютер.

В даному розділі я крім того, що охарактеризував деякі програмні засоби, хочу вказати на методи їх використання та недоліки.

         На даний час існує велика кількість навчальних програмних засобів. Серед усіх варто виділити продукт «Квазар-мікро», який я використовую як для проведення фронтального експерименту, так і для виконання лабораторних робіт. Часто перед виконанням роботи доцільно показати за допомогою комп’ютера схему її проведення. Та ніякий комп’ютер не замінить реальний фізичний експеримент, тому до використання комп’ютера для проведення лабораторних робіт слід підходити обережно. І використовувати лише в тих випадках, коли, через брак приладів, неможливо виконати дану лабораторну роботу.

Навчальні програми з фізики змінюються значно швидше, ніж обновлюється чи створюється нове програмне забезпечення. Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від використання ППЗ з фізики чи астрономії.

        XXI століття — час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

      Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження комп'ютерної техніки в процесі навчання.

      Досвід організації навчально-виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше застосовуються комп'ютери у процесі вивчення різних предметів (зокрема фізика, астрономія) та чим раніше учні починають працювати з комп'ютерами, тим ефективніші результати навчання.

      Комп'ютер сприяє розвитку самостійності і творчих здібностей учнів, спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на уроці, здійснення диференціації й індивідуалізації навчання, посилює міжпредметні зв'язки, дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. А все це разом дає змогу покращити якість навчання фізики.

      Ефективне використання комп’ютера в навчально – виховному процесі залежить від програмного забезпечення. але деякі загальні особливості передавання інформації на екран користувачеві слід зазначити.

     Візуальне середовище на екрані монітора є штучним, по багатьох параметрах таким, що відрізняється від природного. Природним для людини є сприйняття у відбитому світлі, а на екрані монітора інформація передається за допомогою випромінюючого світла. Тому колірні характеристики зорової інформації разом з характеристиками яскравості і контрасту зображення роблять істотний вплив на характер візуального середовища на екрані монітора.

     Використання ігрової компоненти сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів і дозволяє подолати певні психологічні бар’єри як на шляху формування інтересу до навчання, так і в плані спілкування з комп’ютером.

    У зв’язку з цим в останнє десятиріччя значно посилився вплив інноваційних, у тому числі і комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.  Основними характеристиками застосування сучасних інформаційних технологій є можливість диференціації та індивідуалізації навчання, а також можливість розвитку творчої пізнавальної активності учнів.

    На основі сучасних інформаційних технологій розроблено багато навчальних програм і навчальних посібників. Далеко не кожен учитель розробляє свої програми, а також навчальні та дидактичні матеріали. Самостійна робота з комп’ютером, робота над інформаційним об’єктом, використання матеріалів різних дисків, ресурсів Internet, деяких програм може дозволити вчителям за короткий час створювати власні роботи.

   Усе більшого значення набувають створення умов для глибокого аналізу явищ, розвиток умінь самостійної роботи, прищеплення потреби в постійному поповненні знань. Це допоможе випускникам шкіл самоствердитися в житті: підвищувати свою кваліфікацію, самостійно здобуваючи знання, перекваліфіковуватися. Для цього в українській системі освіти планується провести оптимізацію навчального навантаження за рахунок використання ефективних методів навчання при забезпеченні державних освітніх стандартів з урахуванням постійного росту об’єму наукової інформації.

     В останні роки посилилася увага до теоріі оптимізації навчальних процесів у зв’язку з широким застосуванням інноваційних технологій у навчанні, що необхідно для отримання високоякісної освіти. Найбільш важливими серед програм є інтерактивні навчальні програми, що передбачають обмін інформацією не менш ніж між двома учасниками діалогу, а також розвивальні програми, здатні зацікавити учнів пошуком розв’язку навчальних проблем, розвивати їхній інтелектуальній рівень.

 

      Комп’ютерні програми часто об’єднують в електронні та мультимедійні підручники на електронних носіях і використовують з метою вдосконалення навчального процесу (оптимізації навчання).

 Особливу роль відіграє отримання візуальної інформації. Наприклад, засвоєння матеріалу при вивченні принципів роботи двигуна внутрішнього згоряння, процес роботи якого здійснюється в закритій системі або на уроках астрономії, де всі об’єкті вивчення знаходяться на космічних відстанях, а процеси відбуваються в умовах позалюдських можливостей та ефективність лабораторних робіт надзвичайно низька. Значна кількість такого роду інформації невізуалізовано існуючими методами, що примушує демонструвати її статичною графікою або розповідати про неї усно. Розвиток комп’ютерної техніки дозволяє долати ці проблеми.

       Комп’ютерний підручник поєднує всі переваги звичайного підручника з можливістю швидкого тиражування і неперервного вдосконалення. Лабораторна робота на комп’ютері за допомогою комп’ютерної графіки показує перетворення в закритих системах і дозволяє без суттєвих витрат вивчати найскладніші процеси.

       Комп’ютерний екзаменатор дозволить учню засвоїти матеріал за допомогою самоконтролю або об’єктивно перевірити свої знання при використанні незалежного контролю.

       Треба підкреслити :  діти ставляться до комп’ютера не як до цінності (як дорослі), а як до об’єкту власного інтересу; комп’ютер допомагає створити пізнавальну мотивацію, без якої не можливе успішне навчання в школі.

            Комп’ютерне моделювання процесів та явищ на уроках фізики.

    Одним із найперспективніших напрямків використання інформаційних технологій у викладанні фізики, астрономії та інших навчальних предметів є комп’ютерне моделювання процесів та явищ, спрямоване на підвищення ефективності (оптимізації) навчання. Комп’ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи вчителю продемонструвати на екрані комп’ютера більшість фізичних, астрономічних та інших ефектів, а також дозволяють організовувати нові нетрадиційні види навчальної діяльності.

    Основні задачі використання комп’ютера на уроках: розвиток творчих здібностей школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити. Підвищення мотивації навчання. Удосконалення практичних навичок учнів під час роботи з ПК. Формування умінь учнів отримувати знання самостійно, працюючи з  навчальними програмами на комп’ютері. Формування умінь учнів використовувати пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint та інш.) для моделювання, дослідження фізичних та інших процесів та оформлення результатів роботи. Здійснення диференційованого підходу до учнів при вивченні різних предметів, використовуючи комп’ютер.

      Коли ж доцільно використовувати комп’ютерні програми на уроках фізики? Насамперед, необхідно розуміти, що застосування комп’ютерних технологій в освіті доцільно тільки в тих випадках, коли виникає суттєва перевага порівняно з традиційними формами навчання. Одним із таких випадків є викладання фізики та астрономії з використанням комп’ютерних моделей. Комп’ютерні моделі дозволяють отримувати в динаміці наочні запам’ятовувальні ілюстрації фізичних експериментів та явищ, відтворити їхні тонкі деталі, які можуть «вислизати» при спостереженні реальних експериментів. Комп’ютерне моделювання дозволяє змінювати часовий масштаб, змінювати у широких межах параметри і умови експериментів, а також моделювати ситуації, недосяжні в реальних експериментах.

 

Деякі моделі дозволяють виводити на екран графіки залежності від часу величин, які описують експерименти, причому графіки виводяться на екран одночасно з відображенням самих експериментів, що надає їм особливу наочність і полегшує розуміння загальних закономірностей процесів, що вивчаються. У цьому випадку графічний спосіб відображення результатів моделюваня полегшує засвоєння великих обсягів отриманої інформації.

 Під час використання моделей комп’ютер надає унікальну, нереалізовану у реальному фізичному експерименті, можливість візуалізації нереального явища природи, а його спрощеної теоретичної моделі з поетапним включенням у розгляд додаткових ускладнюючих факторів, поступово наближаючи цю модель до реального явища. Крім того, не секрет, що можливості організації масового виконання різноманітних лабораторних робіт, причому на сучасному рівні, у середній школі досить обмежені внаслідок слабкої обладнаності кабінетів фізики. У цьому випадку робота учнів з комп’ютерними моделями також неймовірно корисна, так як комп’ютерне моделювання дозволяє створити на екрані комп’ютера живу, динамічну картину фізичних дослідів чи явищ, яку краще запам’ятати.

 У той же час використання комп’ютерного моделювання не повинно розглядатися в якості спроби підмінити реальні фізичні експерименти їхніми симуляціями, так як кількість фізичних явищ, які вивчаються у школі, не охоплених реальними демонстраціями, навіть при найкращому оснащенні кабінета фізики, дуже велика. Декілька умовний характер відображення результатів комп’ютерного моделювання можна компенсувати демонстрацією відеозаписів реальних експериментів, які дають адекватне уявлення про реальний перебіг фізичних явищ.

 При грамотному використанні комп’ютерних моделей фізичних явищ можна досягти більшості з того, що вимагається для неформального засвоєння курсів фізики та астрономії, а також формування фізичної картини світу.

 Комп’ютер допомагає зробити це навіть у несприятливих умовах, таких як:

відсутність інтересу до предмету в учня, коли він вважає, що фізика у майбутньому йому не буде потрібна;

недостатнє лабораторне обладнання у школі для демонстрації експерименту.

     Для ефективного включення учнів у навчальну діяльність з використанням комп’ютерних моделей необхідні індивідуальні роздавальні матеріали із завданнями та питаннями різного рівня складності.

 

Модель явища необхідно використовувати лише в тому випадку, коли неможливо провести експеримент або коли це явище відбувається дуже швидко та за ним неможливо простежити детально.

Комп’ютерна модель повинна допомогати розумітися на деталях явища, яке вивчають, або служити ілюстрацією умови розв’язувальної задачі.

      Внаслідок роботи з моделлю учні повинні виявити як якісні, так і кількісні  залежності між величинами, які характеризують явище.

Під час роботи з моделлю необхідно пропонувати учням завдання різного рівня складності, які міститимуть елементи самостійної творчості.

     Планувати уроки з використанням комп’ютера необхідно починати з ретельного вивчення можливостей програмних навчальних продуктів. Комп’ютер може бути використано на будь-якому уроці, тому необхідно спланувати, що і коли використати для більш ефективного результату. 

     Можна сформулювати принципи комп’ютерної підтримки уроків фізики і не тільки їх: комп’ютер не може повністю замінити вчителя. Тільки вчитель має можливість зацікавити учнів, пробудити в них допитливість, завоювати їх довіру, він може направити їх увагу на ті чи інші аспекти предмету, який вивчається, нагородити їх зусилля та примусити  навчатися.

Методика проведення уроку фізики з використанням комп’ютера залежить від підготовленості вчителя та від програм, що забезпечують комп’ютерну підтримку.

Реальний експеримент необхідно проводити завжди тоді, коли це можливо, а комп’ютерну модель доцільно використовувати, якщо немає можливости показати данне явище.

Неможливо використовувати комп’ютер на кожному уроці, так як це призведе до порушення санітарних норм та  до погіршення здоров’я школярів.

Застосування комп'ютерних технологій при навчанні учнів фізики

 Професійний ріст учителя, на мій погляд, завжди пов'язаний з пошуком. Роль його полягає в тому, щоб стати організатором пізнавальної діяльності, де головною дійовою особою стає учень. Вчитель має організувати і керувати навчальною діяльністю своїх вихованців. І реалізувати це можна, використовуючи різні сучасні педагогічні технології, у тому числі інформаційні, комп'ютерні технології.

 

Розділ 2. Впровадження проекту«1учень-1комп`ютер»в Українських школах.   

       Компанія INTEL Ukraine Microelectronics Ltd. за підтримки Міністерства освіти та науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та на виконання положень Угоди про наміри щодо проведення експерименту з використання сучасних інформаційно-комунікаційниїх технологій в умовах навчального середовища «1 учень : 1 комп'ютер»  у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» між МОН України, ІІТЗО, INTEL від 23 липня 2008 року  та Наказу МОН України №54 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи з теми « Науково-методичні  основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків» від 2 лютого 2009 року ініціювали проведення конкурсу проектів з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах навчального середовища     «1 учень - 1 комп'ютер» у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» для загальноосвітніх навчальних закладів І-III ступенів.

Основною складовою навчального середовища «1 учень : 1 комп'ютер»  є програмна оболонка «E-learning class» з якою ми стисло ознайомимось.

                  Огляд програмної оболонки «E-learning class v

    Програмне забезпечення класу електронного навчання дозволяє керувати аудиторією, зв'язуватися зі студентами і відсутніми особами, а також допомагати окремим особам, не відходячи від комп'ютера.

    Програмне забезпечення класу електронного навчання надає такі можливості.

1. Голосове мовлення та трансляція з робочого столу для студентів.

2. Демонстрація студентами своїх програм викладачеві та іншим студентам.

3. Спостереження і перехоплення управління робочими столами студентів.

4. Потокова передача студентам різноманітних відео файлів і зображень з камери.

5. Запис операцій з робочого столу в файл з його подальшим відтворенням для студентів.

6. Віддалене вимикання комп'ютерів студентів.

7. Відправлення файлів студентам.

8. Відправлення повідомлень студентам.

9. Відправлення віддалених команд студентам.

10. Поширення інтерактивних екзаменаційних завдань.

 

      Нижче перераховані наявні функції, в програмному забезпеченні класу електронного навчання версії 6.0.

     Удосконалення бездротових мереж. Продуктивність та ефективність програмного забезпечення класу електронного навчання версії6.0 істотно покращені. В одній програмі підтримуються як бездротові (802.11b / g), так і

кабельні мережі в різних конфігураціях. Множинні підключення викладачів та студентів до викладачів Одночасно до мережі можуть підключатися кілька викладачів. Студенти можуть переглянути список викладачів і вибрати, до якого з них підключитися зі свого робочого столу. Студенти можуть також відключатися від викладача і підключатися до іншого викладача.

Модель класу і блокування. Викладачі, починаючи роботу з класом, можуть обрати модель класу. Модель класу включає ідентифікатори всіх студентів, з якими хоче працювати викладач. Викладач може мати кілька моделей класу, якщо він має намір в різний час працювати з декількома класами. Викладач, заблокувавши модель класу, може вимагати, щоб всі студенти в його моделі класу автоматично приєднувалися до класу. Студенти в блокованої моделі класу залишаться заблокованими навіть у разі збою мережі і перезавантаження.

    Програмне забезпечення класу електронного навчання версії 6.0 дозволяє викладачам відображати для студентів програми, що виконуються на робочому столі викладача. У число таких програм входять DirectDraw, Direct3D, OpenGL і повноекранні фільми.

   Панель швидкого запуску екранного мовлення.

Спільно використовуючи свій робочий стіл зі студентами, викладач може запускати і зупиняти голосову передачу, включати електронне перо, запускати і зупиняти запис екрану, настроювати якість зображення, перемикатися між віконним і повноекранним режимом, блокувати і розблокувати введення даних студентами за допомогою клавіатури і миші, а також змінювати пріоритет

захоплення даних.

Типи файлів потокового мультимедіа в мережі.

  Програмне забезпечення класу електронного навчання версії 6.0 дозволяє демонструвати студентам всі типи файлів потокового мультимедіа.

  Викладачі можуть записувати операції свого робочого столу в файл. При цьому запис можна припиняти і відновлювати.

Властивості студента.

Викладачі можуть отримувати ім'я комп'ютера студента, ім'я, використане для входу, та інші загальні відомості. Викладачі можуть складати перелік додатків студента, процесів і кодів процесів. Вони також можуть віддалено зупиняти процеси студентів.

Проектна діяльність на уроках фізики та астрономії.

      Проектна діяльність на уроках фізики та астрономії На сучасному етапі розвитку шкільної освіти виникає інтерес педагогів до використання методу проектів у викладанні навчальних дисциплін в рамках одного уроку. Цей підхід заснований на освоєнні учнями методів наукового пізнання. Такі проекти, які укладаються в один урок або кілька занять найбільш затребувані в школі і цікаві з методичної точки зору. В основу освітнього проекту покладено самостійна цілеспрямована дослідницька діяльність учнів. Незважаючи на те, що дослідження носить навчальний характер, при його організації використовуються загальноприйняті в науці методи пізнання. До загальнонаукових методів належать аналогія, спостереження і досвід, аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, конкретизація. Застосовуючи ці методи пізнання при організації навчального дослідження можна розкривати зміст освіти в рамках одного уроку або фрагмента уроку, не виходячи за рамки тематичного навчального плану.

Назвемо такий урок (фрагмент уроку) проектним і розглянемо можливі прийоми його організації. Урок, реалізований методом проектів, може бути як уроком освоєння нового матеріалу, так і уроком закріплення та відпрацювання навичок вирішення навчальних завдань. Вибір методу наукового пізнання, який буде використаний у навчальному дослідженні, залежить від конкретного змісту уроку. Основною формою роботи на уроці є групова робота. Якщо кожна група вирішує одну й ту ж задачу (веде дослідження одного і того ж об'єкта), то доцільно формування різнорівневих груп. При диференціації завдань можна формувати групи, до яких увійдуть учні одного освітнього рівня. 

У ході проектного уроку (фрагмента уроку) присутні всі етапи, характерні для реалізації будь-якого дослідницького проекту: 
1. У процесі бесіди або дискусії формулюється проблемне питання, актуалізуються необхідні для подальшого дослідження знання, ставляться цілі і завдання роботи. 
2. За допомогою мозкового штурму висувається гіпотеза дослідження. 
3. Вибирається метод дослідження. Цей вибір може бути здійснений в ході фронтальної бесіди, самостійного обговорення проблеми і гіпотези в групі або ж сформульований учителем. Далі ж проблему вибору методу учні повинні навчитися вирішувати самостійно. 
4. Учні, працюючи в групі, ведуть пошук рішення висунутої проблеми, застосовуючи обраний на третьому етапі уроку метод. Потім аналізують отриманий результат і роблять висновки про свою роботу. 
5. Отримані в ході своїх досліджень результати кожна група оформляє у вигляді конспекту, плану, алгоритму і т.д. Вид звіту обговорюється до початку виконання роботи. 
6. Кожна група представляє результати своєї роботи у вигляді усного повідомлення. 
7. Підводяться підсумки роботи, і дається оцінка діяльності кожної групи. 
На всю роботу може бути відведено від 15 хвилин уроку до двох академічних годин (пари уроків) залежно від обсягу розглянутого питання. 
На відміну від проектів, які потребують великих часових рамок, проектний урок може мати місце при вивченні властивостей об'єктів, визначенні взаємозв'язків між об'єктами, встановленні причинно - наслідкових зв'язків між подіями та явищами, доказі теорем і виведенні формул, відпрацювання навичок вирішення різних завдань і т.д. 
Істотним в проектному уроці є застосування для дослідження методів наукового пізнання. Це питання часто вчителями не береться до уваги, звідси труднощі у визначенні тематики дослідження та організації проектної діяльності. Складається деякий стереотип в мисленні педагогів, що полягає в тому, що дослідження можуть бути проведені тільки методами статистичного аналізу. 
Зараз більшість шкіл працює за класно-урочної системи. Цей ритм зручний своєю визначеністю, чіткістю, організованістю. Але в наш час всього цього недостатньо, і, відповідно, необхідне використання принципово інший, хоча і не новою філософії освітнього процесу. Вважається, що вона бере свій початок у працях Джона Дьюї. Саме цей учений запропонував вести навчання через доцільну діяльність для учня, з урахуванням його особистих інтересів і цілей. Учень повинен поставити перед собою і вирішити значущу для нього проблему,

Взяту з життя. Таким чином, в основу методу проектів була покладена ідея про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності на результат. Зовнішній результат можна буде побачити, осмислити, застосувати на практиці. Внутрішній результат - досвід діяльності - стане безцінним надбанням, що з'єднує знання та вміння, компетенції та цінності. Крім короткострокових проектів - постановка, проведення та обговорення експерименту (лабораторної роботи), аналіз природного явища, рішення нестандартної задачі, діти вибирали і довгострокові - на півріччя або рік, проекти. В якості тем проекту з фізики учні школи вибирали: Проектування та створення діючої моделі ракети з реактивною тягою і спуском на парашуті; Проектування та виготовлення телескопа; Проектування та виготовлення моделі літака, з розрахунком підйомної сили крила; Вибір оптимальних рішень вступних завдань з фізики до ВНЗ та ін В якості тим з астрономії: Сонце і його вплив на життя людей; Чи є життя на Марсі; Відкриття і досягнення в космонавтиці і в дослідженні Сонячної системи Чорні діри; Види і характеристики туманностей; Еволюція зірок; Що таке квазари; Астероїди; Теорія великого вибуху та інші теми.

    Практичне використання комп’ютерних технологій на  уроках фізики та астрономії.

    За допомогою програмної оболонки «E-learning class v6» можливе практичне використання на уроці деяких нових типів завдань.

Ознайомлювальне завдання. (Призначення моделі, керування експериментом, завдання і питання з управління моделлю).

Комп’ютерні експерименти. (Провести прості експерименти по заданій моделі і за наданим планом, питанням до них та результатам вимірювань).

Експериментальне завдання. (Спланувати і провести низку комп’ютерних експериментів).На цьому завданні зупинимось докладніше.

  У  демонстраційному  експерименті  комп’ютер  використовується  або  як  частина  установки,  або  як  пристрій,  за  допомогою  якого  можна  демонструвати  всьому  класу  такі  явища,  що  вдається  спостерігати  лише  в  мікроскоп.

  За допомогою програми « Crocodile Phisics» можливе проведення експериментів та будування таблиць, графіків явищ, які в силу недостатнього технічного забезпечення кабінетів фізики та астрономії ми не могли проводити раніше.

 

 

 

Тестові завдання. (Обрати вірну відповідь, використовуючи модель).

Дослідницьке завдання. (Провести експеримент, який доводить деяку запропоновану закономірність або спростовуючи її; самостійно сформулювати низку закономірностей та підтвердити їх експериментом.

 

Творче завдання. (Придумати задачу, розв’язати її, поставити експеримент для перевірки отриманих відповідей).

 

 

    Як ми бачимо з малюнків за допомогою цієї програми ми можемо створювати експерименти та будувати графіки,таблиці, виконувати творчі завдання та проекти, які в інтерактивній формі відображаються на екрані монітора.

 

Висновки

     Уроки з використанням мультимедійних можливостей дуже подобаються дітям, вони активізують їх інтерес до вивчення предмета. Але тут є один підводний камінь. При всіх видимих ​​плюсах даної методики роботи, при всіх її перевагах, необхідно пам'ятати одну стару, давно відому істину: все добре в міру.  Не можна перестаратися.  Матеріал, що викладається з використанням нових технологій, повинен бути суворо дозований. Не можна вбити ефект новизни і незвичності. Ми з радістю ходимо в 1-ий клас, просто тому що школа для нас - це «нове». Але дуже швидко для багатьох це стає нудною обов'язком. Завдання вчителя - зробити так, щоб підтримати інтерес дітей до подібної форми роботи. Тому ми намагаємося у старшокласників проводити подібні уроки не частіше, ніж один раз на тиждень, а з учнями середньої ланки не частіше, ніж один раз на 3-4 уроки. Тоді інтерес хлопців не гасне, а навпаки тільки зростає.

   Безперечно, що в сучасній школі комп'ютер не вирішує всіх проблем, він залишається всього лише багатофункціональним технічним засобом навчання. Не менш важливі й сучасні педагогічні технології та інновації в процесі навчання, які дозволяють не просто "вкласти" в кожного учня якийсь запас знань, але, в першу чергу, створити умови для прояву пізнавальної активності учнів.

  Застосування комп'ютерних технологій дозволяє індивідуалізувати навчальний процес за рахунок надання можливості учням як поглиблено вивчати предмет, так і відпрацьовувати елементарні навички та вміння. У сучасній школі, що здійснює масове навчання, вчитель змушений працювати одночасно з учнями, що володіють неоднаковим розвитком, знаннями і вміннями, темпом пізнання та іншими індивідуальними якостями. Комп'ютер дозволяє кожному учню працювати самостійно, рівень навченості слабких школярів при цьому піднімається, не виявляються запущеними і сильні учні. Друга можливість, яку з'являється при використанні інформаційних технологій - розвиток самостійності учнів. Учень вирішує ті чи інші завдання самостійно, усвідомлено (не копіюючи рішення на дошці або у товариша), при цьому підвищується його інтерес до предмету, впевненість в тому, що він може засвоїти предмет.

        В цій роботі я розкрив тему актуальності впровадження комп’ютерних технологій, як одного з основних етапів розвитку сучасної освіти. Довів, що сучасна оптимізація навчання неможлива без застосування мультимедійних можливостей  комп’ютера в процесі викладання  фізики та астрономії. Коротко оглянув впровадження проекту«1учень-1комп`ютер»в Українських школах.

      Узагальнив досвід вчителів, які працюють над питанням використання комп’ютерних технологій в процесі викладання  фізики та астрономії, та оглянув найбільш поширене програмне забезпечення для проведення уроків , яке використовується у сучасних школах України  

      Зупинився на практичному використанні комп’ютерних технологій на  уроках фізики та астрономії ( будування схем, розв`язування  творчих завдань). 

      За допомогою малюнків навів приклади впровадження комп’ютерних технологій у Сєверодонецькому загальноосвітньому інтернаті І-ІІІ ступеня, в якому я працюю, та який 5 рік посталь бере участь у проекті «1учень-1 комп`ютер».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Використана література

 1. Кисла І.І. Використання електронних засобів на уроках фізики / Кисла І.І.  // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 49-53.
 2. Левченко О.М. Основи створення комп’ютерних презентацій: [Навч. Посіб.] / Левченко О.М., Завадський І.О. Прокопенко Н.С. – К.: Вид.група ВНМ, 2009. – 368 с.
 3. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт.навч.закл./ І.Т.Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – К.: Форум, 2004.
 4. Пометун  О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посібн. / Пометун О.І., Л.В. Пироженко. За ред.. О.І. Пометун.-К.: А.С.К.; 2005. -192 с.
 5. Воротнікова І.П Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків (природничо-наукові дисципліни, математика, інформатика, управління навчальним закладом) / І.П. Воротнікова, О.А. Геращенко.   - Луганськ: СПД Рєзників В.С., 2008. – 252 с.
 6. Савош В.О. Як організувати самостійну діяльність учнів на уроках фізики / Савош В.О. –Х.: Вид. група «Основа». 2009. – 112 с.
 7. Інтернет-ресурси:

http://physics.nad.ru

(http://1to1.iteach.com.ua/)

 http://anna.vega-int.ru

http://uareferat.com/Застосування_комп`ютерних_технологій_при_навчанні_учнів_фізики

docx
Додано
27 вересня 2018
Переглядів
4037
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку