Календарне планування з фізики 11 клас(рівень стандарту) 2018-2019 н.р

Про матеріал

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 - 11 класи. Фізика..– К.: Міністерство освіти і науки України, 2010, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2016 р. № 826

Фізика: 11 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.: Генеза, 2011. – 256 с.


Перегляд файлу

 

  11 клас

Рівень стандарту

                                  ( 70 год,  2 год  на  тиждень,  4 год – резервний час)

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 - 11 класи. Фізика..– К.: Міністерство освіти і науки України, 2010, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2016 р. № 826

 

  Фізика: 11 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.: Генеза, 2011. – 256 с.

 

 

 

уроку

 

Дата

прове-

дення

уроку

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

 

Матеріал

підручника

 

 

Електричне поле і струм   ( 10  год )

 

1

 

Електричне поле. Напруженість  електричного поля.

 

§§1 – 3, 7

 

2

 

Речовина в електричному полі.

 

§§4 – 5

 

 

3

 

Потенціал електричного поля.

§§8 – 9

 

4

 

Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електричного поля.

 

§§10 – 11, §§13 – 15

 

 

5

 

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. Закон Ома для повного кола. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

§§16 – 17,

§§18 – 20

 

6

 

Лабораторна робота №1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

 

§§18 – 19,

ЛР №1

 

7

 

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. 

§21

 

8

 

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.

Напівпровідниковий діод.

§§22, 23

 

9

 

Розвязування задач з теми Електричне поле і струм

 

 

 

10

 

Тематична атестація №1.  Електричне поле і струм

 

§§1 – 23

 

Навчальні проекти (2 год)

 

11/1

 

Вплив електричного поля на живі організми

 

 

12/2

 

Напівпровідникові прилади та їх застосування.

 

 

Виставлення оцінок за тему 1

 

Електромагнітне поле  ( 12  год )

 

13/1

 

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.

 

§§24 – 25

 

 

14/2

 

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.

§§26 – 29

 

 

15/3

 

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.

§§30  – 32

 

 

16/4

 

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

§§33 – 37

 

 

17/5

 

Лабораторна робота №2. Дослідження явища електромагнітної індукції

§§33 – 34,

ЛР №2

 

18/6

 

Розв’язування задач з теми “ Електромагнітна індукція

 

 

19/7

 

Індуктивність. Енергія магнітного поля.

§§38 – 39

 

 

20/8

 

 

Змінний струм. Генератор змінного струму.

§40

 

 

21/9

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

§41

 

 

22/10

 

Розвязування задач

 

 

 

23/11

 

Розвязування задач

 

 

 

24/12

 

 

Тематична атестація №1.  Електромагнітне поле 

§§24 – 41

 

 

 

Навчальні  проекти (1 год)

 

25/1

 

Вплив магнітного поля на живі організми.

 

 

Виставлення оцінок за тему 2

 

Коливання та хвилі  ( 12 год )

 

26/1

 

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання.  Амплітуда, період і частота коливань. Вимушені коливання. Резонанс.

 

§§42 – 43

 

 

27/2

 

Математичний маятник. Період коливань математичного  nта пружинного маятника.

§§44,45

 

 

28/3

 

Розв´язування задач з теми ,, Коливальний рух. Гармонічні коливання“

§§42 – 43

 

 

29/4

 

Лабораторна робота №3. Виготовлення маятника і визначення  періоду його коливань.

§44,

ЛР №3

 

30/5

 

Розв´язування задач з теми ,, Математичний маятник. “

 

§§44 – 45

 

 

31/6

 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук

§§46, 47

 

 

32/7

 

 

Розв´язування задач з теми ,,Механічні хвилі “

 

§§46, 47

 

33/8

 

 

Коливальний контур.  Виникнення електромагнітних коливань у коливальному  контурі.  Частота власних коливань контуру.

§48

 

 

34/9

 

 

Розв´язування задач з теми ,, Коливальний контур “

 

§§48, 49

 

 

35/10

 

 

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. .

§§49 – 51

 

36/11

 

 

Розв´язування задач з теми ,,Коливання та хвилі“

 

§§42 –  51

 

 

37/12

 

Тематична атестація №3.  Коливання та хвилі.

 

§§42 –  51

 

 

 

Навчальні  проекти (1 год)

 

38/1

 

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

 

 

 

Виставлення оцінок за тему 3

 

Хвильова і квантова оптика  ( 10 год )

 

39/1

 

 

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання світла.

§§52 –  54

 

40/2

 

Заломлення світла

§§55 –  56

 

 

41/3

 

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція  і дифракція світлових хвиль.

§§57 –  58

 

42/4

 

Розв´язування задач з теми ,, Інтерференція  і дифракція світлових хвиль“

 

 

 

43/5

 

Лабораторна робота №4. Спостереження оптичних явищ.

 

 

44/6

 

Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

§59

 

45/7

 

  Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§61

 

46/8

 

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.

§§62 –  63

 

47/9

 

Розв´язування задач.

 

§§61 –  63

 

48/10

 

Тематична атестація №4.  Хвильова і квантова оптика

 

§§52 –  63

 

Навчальні  проекти (1 год)

 

49/1

 

Квантові генератори та їх застосування.

 

 

 

Виставлення оцінок за тему 4

 

Атомна і ядерна фізика  ( 10 год )

 

50/1

 

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.

 

 

§ 64

 

51/2

 

Квантові постулати Н.Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.

 

§§65 – 67

 

52/3

 

Лабораторна робота №5. Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини.

 

§ 66

 

53/4

 

Рентгенівське випромінювання.

 

 

54/5

 

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили і їх особливості.  Стійкість ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Взаємозвязок маси та енергії.

 

§§70 – 71

 

55/6

 

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів.

Радіоактивний захист людини.

 

§§72 – 73

 

56/7

 

Способи  вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція.  Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія.

 

§§74 – 75

 

57/8

 

Розв´язування задач з теми ,, Атомна і ядерна фізика“ 

 

§§64 – 75

 

58/9

 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання

 

§76

 

59/10

 

 

Тематична атестація №4.  Атомна і ядерна фізика

 

§§64 – 76

 

Виставлення оцінок за тему 5

 

 

 

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (5  год)

 

 

 

60/1

61/2

 

Визначення довжини світлової хвилі

 

 

 

62/3

63/4

 

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника

 

 

 

64/5

 

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями

 

 

 

Виставлення оцінок за тему 6

Узагальнюючі заняття  (2 год)

 

65/1

66/2

 

Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки і техніки в житті людини та суспільному розвитку.

 

 

 

 

Резерв (4 год)

 

 

67

68

69

70

 

 

Розв´язування задач

Розв´язування задач

Розв´язування задач

Розв´язування задач

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
9833
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку