Календарне планування з географії 11 клас

Про матеріал

Календарне планування з курсу географії в 11 класі

«Географічний простір Землі. 11 клас»

(до підручника Т.Г. Гільберг)

(35 год – 1 год на тиждень)

За «Програмою для закладів загальної середньої освіти. Географія. 10 - 11 класи. Рівень стандарту» (Київ,2022 р)

Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698)

Перегляд файлу

Календарне планування з курсу географії в 11 класі

«Географічний простір Землі. 11 клас»

(до підручника Т.Г. Гільберг)

 (35 год – 1 год на тиждень)

За «Програмою для закладів загальної середньої освіти. Географія. 10 - 11 класи. Рівень стандарту» (Київ,2022 р)

Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698)

 

11-А клас

Тема уроку

11-Б клас

дата

прим

 

дата

прим

 

1

06.09

 

ВСТУП (1 год.)

Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії

06.09

 

 

РОЗДІЛ І. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ

Тема 1.Топографія (3 год.)

2

13.09

 

Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні і прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка. Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу.

13.09

 

3

20.09

 

Вимірювання на топографічній карті за  масштабом і кілометровою сіткою. Використання азимутів. Практична робота 1. Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.

20.09

 

4

27.09

 

Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів. Практична робота 2. Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

27.09

 

Тема 2. Картографія ( 2 год.)

5

04.10

 

Сучасні картографічні твори. Математична основа карт.  Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Сутність генералізації. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти.

04.10

 

6

11.10

 

Географічні інформаційні  системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, сфери їх практичного застосування. Практичні роботи 3. Визначення за градусною сіткою  географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

11.10

 

7

18.10

 

Узагальнюючий урок з теми: «ВСТУП. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ»

18.10

 

 

 Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети (1 год.)

8

01.11

 

Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети. Геоїд. Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці. Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу,  перехід від місцевого часу до поясного. Пояси освітленості на Землі. Сила Коріоліса. Змінюваність  висоти  Сонця над горизонтом та тривалості світлового дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. Причини зміни пір року.  Зміна пір року у Північній та Південній півкулях.

Дослідження 1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь. 2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості

01.11

 

Тема 2. Географічна оболонка Землі (1 год.)

9

08.11

 

Географічна оболонка Землі. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.  

08.11

 

Тема 3. Геологічне середовище людства (3 год.)

10

15.11

 

Властивості літосфери. Поняття «геологічне середовище  людства».

Тектоніка літосферних плит. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів.

Дослідження 1. Причини заселення схилів вулканів. 2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю

15.11

 

11

22.11

 

Рельєф. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв.

Ресурсні властивості літосфери. Гірські породи та закономірності їх поширення.   Мінеральні ресурси як чинник розташування видобувних і матеріало-, паливомістких виробництв. Забезпеченість мінеральними ресурсами

22.11

 

12

29.11

 

Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема  людства.

Практична робота 4.   Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.

29.11

 

13

06.12

 

Узагальнюючий урок з теми: «Загальні закономірності географічної оболонки Землі» (ч.1)

06.12

 

Тема 4. Атмосфера та системи Землі (3 год.)

14

13.12

 

Сонячно-земні взаємодії. Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських порід і води. Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади. Погода. Синоптичні карти.

Практична робота 5.  Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

13.12

 

15

20.12

 

Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматична карта. Карта кліматичних поясів. Характеристика типів клімату за кліматограмами.

Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та  інфраструктурних об’єктів.

20.12

 

16

10.01

 

Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлюваної енергетики. Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії. Кліматичні зміни на планеті. 

Дослідження  1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання.  2. Система протидії засухам у своїй місцевості

10.01

 

Тема 5. Гідросфера та системи Землі (2 год.)

17

17.01

 

Запаси води на Землі. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя. Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового океану у  формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах тропосфери. Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів.

Практична робота 6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків. 

Дослідження 1. Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України.  2. Карстовий рельєф як приклад взаємодії геосфер. 3. Прозорість води у річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?

17.01

 

18

24.01

 

Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу на материках та по території України.  Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової мережі території. Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату і вод суходолу.

Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення та виробництва. Мінеральні й термальні води: поширення, використання. Водозабезпеченість регіонів і країн світу. Чинники дефіциту води. Сучасні системи очищення води. Опріснення морської води

24.01

 

Тема 6. Біосфера та системи Землі (2 год.)

19

31.01

 

Біосфера та її складові. Закономірності  поширення живих організмів на суходолі і в океанах. Природні чинники формування ареалів поширення рослин і тварин. Біологічні ресурси. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів. Ґрунт – «дзеркало» ландшафту. Типи ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, країни.

31.01

 

20

07.02

 

Природні зони. Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та України.

Дослідження 1.  Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання. 2. Чинники порушення широтної зональності на материках та території України

07.02

 

21

14.02

 

Узагальнюючий урок з теми: «Загальні закономірності географічної оболонки Землі» (ч.2)

14.02

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ

Тема 1. Географічний простір (1 год.)

22

21.02

 

Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа».  Функціонально-компонентний склад світосистеми: демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, політична підсистеми. Географічний простір, його системоутворювальна роль  та характеристики

21.02

 

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі (2 год.)

23

28.02

 

Демографічні процеси у світосистемі. Динаміка чисельності населення світу. Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у світі.  Демографічний перехід, його фази. Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення.  Демографічне старіння населення. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами. Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення. 

Практична робота 7.  Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

Дослідження 1.  Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.  2.  Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу. 3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу

28.02

 

24

06.03

 

Міграції, їх показники, чинники та вплив  на відтворення населення і його перерозподіл у світі. Просторові тенденції міграційних процесів.  Якість життя  як чинник природного і механічного руху населення.  Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн. Демографічні прогнози.

06.03

 

Тема 3.  Глобальна економіка(4 год.)

25

13.03

 

Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва. Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки.  Глобальні ланцюги доданої вартості.  Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення.

Дослідження 1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери. 2.  Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні 

13.03

 

26

20.03

 

Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники,  особливості просторової організації. Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу. Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді; чинники та форми спеціалізації країн.Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції,  чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості. Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації.

20.03

 

27

03.04

 

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування  «інформаційного суспільства».

Практична робота 8. Позначення на контурній карті (знаками руху)  глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

03.04

 

Тема 4. Політична географія та геополітика (1 год.)

28

10.04

 

Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила». Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів. Геополітика, її складові  Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили».  Різновиди «сили». Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави

10.04

 

29

17.04

 

Узагальнюючий урок з теми: «ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ»

17.04

 

 

РОЗДІЛ ІV. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Українська держава (1 год.)

30

24.04

 

Українська держава і територія держави України. Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське.  олітико-економічна оцінка державного кордону України. Реформування адміністративно-територіального устрою України.

 Дослідження 1.   Вплив війни в Україні на «безпекову архітектуру» в Європі.

24.04

 

Тема 2.  Населення України (1 год.)

31

01.05

 

Кількість населення України. Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності. Особливості вікового і статевого складу населення України.  Міграційні процеси в Україні. Біженці та внутрішньопереміщені особи. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні. Система розселення. Міські агломерації,  урбанізація, субурбанізація і джентрифікація.  Особливості сільських населених  пунктів.

Практична робота 9.  Аналіз картограм  народжуваності, смертності, природного приросту, густоти  населення, урбанізації в Україні.  

Дослідження 1. Сучасна географія трудової еміграції  з України.                 2. Соціальні проблеми монофункціональних міст   

01.05

 

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці (6 год.)

32

08.05

 

Сучасні риси національної економіки України. Конкурентні переваги України на світових   ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів.  Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні.

Практична робота 10.  Аналіз секторальної структури економіки України.

Дослідження 1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів. 2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри,  компанії. 3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки

08.05

 

33

15.05

 

Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків  в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах  доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції. Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств. Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування.

15.05

 

34

22.05

 

Міжнародні транспортні коридори на території  України.  Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні. Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні. Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні. Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні. Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України. 

22.05

 

35

29.05

 

Узагальнюючий урок з теми: «СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

29.05

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Планування
Додано
24 листопада 2023
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку