Календарне планування з хімії 7 клас (2 год)

Про матеріал
Складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 класи Хімія. 2017. Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків хімії

7 клас (рівень стандарту 70 годин, 2 години на тиждень)

Складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів  7-9 класи Хімія. 2017. Наказ МОН України  від 07.06.2017 № 804

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Практична

частина

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

Примітки

 

 

ВСТУП

1

 

 

Вступний інструктаж з БЖД.

 Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

 

2

 

 

Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів в хімічному кабінеті.

 

 

3

 

 

Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Інструктаж з БЖД            

Лабораторні  досліди:

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

 

4

 

 

Практична робота1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я.

 Інструктаж з БЖД            

 

 

5

 

 

Представлення результатів навчальних проектів:

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

 

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин.

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

6

 

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

 

7

 

 

Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

 

8

 

 

Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД            

Лабораторний дослід:

3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

 

9

 

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

 

 

10

 

 

Способи розділення сумішей.

 

 

11

 

 

Практична робота  №2. Розділення сумішей.

Інструктаж з БЖД            

 

ТО

12

 

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.  

 

 

13

 

 

Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.

Демонстрація:

3. Періодична система хімічних елементів.

 

14

 

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

 

15

 

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

Інструктаж з БЖД            

Лабораторний дослід:

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

 

16

 

 

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрація:

4. Зразки металів і неметалів.

 

17

 

 

Валентність хімічних елементів.

 

 

18

 

 

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

 

 

19

 

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

 

20

 

 

Тематичний контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття» (частина 1)

 

ТО

21

 

 

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

 

 

22

 

 

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 

 

23

 

 

Масова частка елемента у складній речовині.

 

 

24

 

 

Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

 

 

25

 

 

Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 

 

26

 

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні властивості речовин.

 

 

27

 

 

Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

Інструктаж з БЖД            

Лабораторні досліди:

5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

 

28

 

 

Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

 

 

29

 

 

Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

Інструктаж з БЖД            

 

 

30

 

 

Контрольна робота №1

 

ТО

31

 

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Демонстрація:

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

 

32

 

 

Схема хімічної реакції.

 

 

33

 

 

Хімічні рівняння.

 

 

 

34

 

 

Хімічні рівняння.

 

 

35

 

 

Представлення результатів навчальних проектів:

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

 

 

36

 

 

Самостійна робота знань з теми «Початкові хімічні поняття».

 

 

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

37

 

 

Повітря, його склад.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

 

38

 

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

 

39

 

 

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

 

40

 

 

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

Інструктаж з БЖД            

 

 

41

 

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрація:

9. Спалювання простих і складних речовин

 

42

 

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

 

43

 

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

 

44

 

 

Умови виникнення та припинення горіння.

.

 

45

 

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон.

 

 

46

 

 

Проблема чистого повітря. Застосування кисню, його біологічна роль.

 

 

47

 

 

Представлення результатів навчальних проектів:

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

 

 

48

 

 

Узагальнення та систематизація знань

 

 

49

 

 

Тематичний контроль знань з теми «Кисень»

 

ТО

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека. Безпечне поводження з речовинами. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток. Склад повітря. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність. Проблема чистого повітря. Поняття про каталізатор.

ТЕМА 3. ВОДА

50

 

 

Вода, склад   молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

 

51

 

 

Вода – розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

 

 

52

 

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

 

53

 

 

Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Демонстрація:

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

54-55

 

 

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

56

 

 

Практична робота №5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

Інструктаж з БЖД                               

 

ТО

57-58

 

 

Розв’язування розрахункових задач на знаходження масової частки розчиненої речовин.

 

 

59

 

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Інструктаж з БЖД                               

Лабораторний дослід:

10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

 

60

 

 

Написання рівнянь реакцій оксидів з водою з утворенням кислот і основ.

Демонстрації:

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

 

61

 

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

 

 

62

 

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

 

 

63

 

 

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 

 

64

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

 

65

 

 

Контрольна робота №2

 

ТО

66

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

67-68

 

 

Представлення результатів навчальних проектів:

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

 

 

69

 

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція.

 

 

70

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека. Хімічні властивості води. Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Охорона водойм від забруднення. Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Goyanyuk Ivanna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. F L
  Щиро вдячна!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. ПАДАЛКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Вихованець Ірина Вацлавівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
23 серпня 2020
Переглядів
2938
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку