10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з української мови для 11 класу за оновленою програмою (академічний профіль)

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за оновленою програмою відповідно до чинної програми з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

11 клас

Українська мова (академічний рівень)

(70 год на рік, 2 год на тиждень)

 

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

 

 

переказ

1

1

твір

1

-

Правопис:

 

 

Диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

 

 

І семестр

Дата

 Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Прим.

Повторення вивченого в 10 класі

 

 

1

 

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразео­логічні, словотворчі засоби стилістики.

 

 

 

2

 

Норма літературної мови як основне поняття правильності мов­лення, її варіативність.

 

 

 

3

 

РМ № 1. Усний докладний переказ тексту публі­цистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, людей, героїв)

 

 

 

4

 

РМ № 2. Діалог, складений відповідно до запро­понованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

 

 

 

5

 

Стилістичне забарвлення,граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

 

 

 

6

 

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

 

 

 

7

 

Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. На писання складних прикметників.

 

 

 

8

 

Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм: неозна­чених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикмет­ників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенни­ків. Правопис займенників.

 

 

 

9

 

РМ № 3. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

 

 

 

10

 

РМ № 4. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

 

 

 

11

 

Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

 

 

 

12

 

Аналіз контрольного переказу. Не і ні з різними частинами мови.

 

 

 

13

 

Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкмет­ників; дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

 

 

14

 

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

 

 

15

 

РМ № 5. Читання мовчки текстів діалогічного і мо­нологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани. Навчальне читання мовчки.

 

 

16

 

Контрольна робота № 1. Тестування.

 

 

 

17

 

РМ № 6. Усний твір на морально-етичну тему пуб­ліцистичного стилю мовлення.

 

 

18

 

РМ № 7. Письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну тему.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Види простих речень і відтінки їх значень. Пунктограми у простому реченні.

 

 

 

20

 

Аналіз твору. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

 

 

21

 

Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безосо­бових речень.

 

 

 

22

 

Синоніміка означено-особових і безособових речень.

 

 

 

23

 

РМ № 8. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

 

 

 

24

 

РМ № 9. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

 

 

 

25

 

Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відо­кремлених і невідокремлених другорядних членів.

 

 

 

26

 

Аналіз контрольного переказу. Вираження різноманітних смисло­вих значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конс­трукцій, їх емоційно-експресивний характер.

 

 

27

 

Контрольний диктант.

 

 

 

28

 

Аналіз контрольного диктанту. Пунктограми у простому реченні.

 

 

 

29

 

Контрольна робота № 2. Тестування.

 

 

30

 

РМ № 10. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукове», науково-популярної літерату­ри), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

 

 

 

II семестр

Дата

 

Зміст програмового матеріалу

 

 

 

 

Стилістика складних речень

 

 

31

 

РМ № 11. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення).

 

 

32

 

Смислові відношення між частинами складних речень.

 

 

 

33

 

РМ № 12. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.

 

 

 

34

 

РМ  № 13. Основні способи виступу.

 

 

 

35

 

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

 

 

 

36

 

Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

 

 

 

37

 

Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

 

 

 

38

 

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметнико­вим і дієприслівниковим зворотами.

 

 

 

39

 

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що  з’єднують складні спо­лучникові речення.

 

 

 

40

 

РМ № 14. Реферат на тему, пов'язану з предме­тами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

 

 

 

41

 

Пунктограми у складному реченні.

 

 

 

42

 

Пунктограми у складному реченні.

 

 

 

43

 

Синоніміка складних речень. Тренувальні вправи.

 

 

 

44

 

РМ № 15. Правила мовленнєвої поведінки у спіл­куванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

 

 

 

 

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

 

45

 

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особ­ливості.

 

 

 

46

 

Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові.

 

 

 

47

 

РМ № 16. Ділові папери. Офіційний лист.

 

 

 

48

 

Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

 

 

49

 

РМ № 17. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг із протоколу.

 

 

 

50

 

Контрольна робота № 3. «Стилістика складних речень.   Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення». (Тестування).

 

 

 

51

 

Мовлення як предмет вивчення стилістики й культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні

 

 

 

52

 

РМ № 18. Телефонна розмова як один з видів ус­ного ділового мовлення. Лист електронною поштою і мобільним телефоном (sms). Основні вимоги до культури спілкування теле- фоном і в інтернеті.

 

 

 

53

 

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, худож­ній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, характерні мовні засоби їх, основні жанри.

 

 

 

54

 

РМ № 19. Аудіювання текстів діалогічного й мо­нологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого. Навчальне аудіювання.

 

 

 

55

 

Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарно­го мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки(практично

 

 

 

 

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

56

 

Лексикологія і фразеологія.

 

 

 

57

 

РМ № 20. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловлен­ням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

 

 

 

58

 

РМ № 21. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням     

 власного ставлення до подій, героїв,їхніх учинків та ін.).

 

 

 

59

 

 Морфологічна будова слова.

 

 

 

60

 

 РМ № 22.Аналіз переказу. Бібліографія

 

 

 

61

 

 Написання слів з найуживанішими орфограмами

 

 

 

62

 

 Частини мови.

 

 

 

63

 

 Контрольний диктант.

 

 

 

64

 

 Аналіз контрольного диктанту. Слово, словосполучення,  

 речення. Просте речення. Члени речення.

 

 

 

65

 

 Складне речення. Система розділових знаків.

 

 

 

66

 

 Контрольна робота № 4. Тестування.

 

 

 

67

 

 РМ № 23. Текст, його будова.

 

 

 

68

 

 РМ № 24. Твір-стаття в газету на морально-етичну тему  

 публіцистичного стилю мовлення.

 

 

 

69

 

 РМ № 25. Аналіз твору-статті. Ділові папери. Доручення.

 Розписка

 

 

 

70

 

 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу за 

 рік.

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний, профільний рівень) 11 клас (Шелехова Г.Т., Бондаренко Н.В., Новосьолова В.І.)
Додано
10 січня 2018
Переглядів
1414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку