29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарне плануввання алгебра 7 клас

Про матеріал
Календарне плануввання алгебра 7 клас
Перегляд файлу

Алгебра, 7 клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів) що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Підручник: О.С. Істер Алгебра: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Генеза, 2015 р.

№ уроку

Теми уроку

Дата

Примітки

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ (36 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

 1.  

Повторення вивченого матеріалу за 6 клас

 

 

 1.  

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

 

 

 1.  

Тотожність. Тотожні перетворення виразу

 

 

 1.  

Степінь з натуральним показником

 

 

 1.  

Властивості степеня з натуральним показником

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 

 

 1.  

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2 за темою: «Тотожності . Одночлени»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок. Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення

 

 

 1.  

Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення

 

 

 1.  

Додавання і віднімання многочленів

 

 

 1.  

Додавання і віднімання многочленів

 

 

 1.  

Множення многочленів.

 

 

 1.  

Множення многочленів.

 

 

 1.  

Розкладання многочленів на множники

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота  №1

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3 за темою: «Многочлени. Розкладання многочленів на множники»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок. Формула квадрата суми та квадрата різниці двох виразів

 

 

 1.  

Формула квадрата суми та квадрата різниці двох виразів

 

 

 1.  

Добуток різниці та суми двох виразів

 

 

 1.  

Добуток різниці та суми двох виразів

 

 

 1.  

Різниця квадратів двох виразів

 

 

 1.  

Різниця квадратів двох виразів

 

 

 1.  

Сума і різниця кубів двох виразів

 

 

 1.  

Сума і різниця кубів двох виразів

 

 

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань Самостійна робота  №2

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4 за темою: «Формули скороченого множення»

 

 

Тема 2. ФУНКЦІЇ (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок .

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функцій. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів

 

 

 1.  

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функцій. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів

 

 

 1.  

Графік функції

 

 

 1.  

Графік функції

 

 

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота  №3

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5 за темою: «Функції»

 

 

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (18 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок .Лінійне рівняння з однією змінною

 

 

 1.  

Лінійне рівняння з однією змінною

 

 

 1.  

Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

 

 

 1.  

Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

 

 

 1.  

Лінійне рівняння із двома змінними

 

 

 1.  

Лінійне рівняння із двома змінними

 

 

 1.  

Графік лінійного рівняння із двома змінними

 

 

 1.  

Графік лінійного рівняння із двома змінними

 

 

 1.  

Система рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи

 

 

 1.  

Система рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

 

 

 1.  

Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач

 

 

 1.  

Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 1.  

Контрольна робота № 6 за темою: «Лінійні рівняння та їх системи»

 

 

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7-ГО КЛАСУ (6 год)

 1.  

Цілі вирази. Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Функції. Лінійні рівняння та їх системи.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 1.  

Розв’язування вправ і задач

 

 

 1.  

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
До підручника
Алгебра 7 клас (Істер О.С.)
Додано
3 вересня 2019
Переглядів
1422
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку