26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

"Календарно - тематичне планування з “Історії рідного краю. Запорізька область" для 7 класу"

Про матеріал
"Календарно - тематичне планування з “Історії рідного краю. Запорізька область" для 7 класу"
Перегляд файлу

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

 Заступник директора з НВР

__________________О.Л. Лаврухіна

__________________О.Л. Лаврухіна

«____» ______________ 20___ р.

«____» ______________ 20___ р.

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                            Директор школи                                

___________________Т.О. Лисенко

___________________Т.О. Лисенко

 «____» _______________ 20___ р.

 «____» _______________ 20___ р.

 

Календарно - тематичне планування                                                                         з «Історії рідного краю. Запорізька область»                                             варіативної складової робочого навчального плану                                                      КЗ “Нововодянська загальноосвітня школа I-III ступенів”                      Водянської сільської ради, Кам'янсько - Дніпровського району, Запорізької області                                                                                               для 7 класу на 2019 - 2020 навчальний рік.                                                        

Відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки « Історія рідного краю. Запорізька область » 7 клас (авт. Г.М. Тощев, С.І. Андрух, О.В. Дровосєкова, М.В.Єльников): Видавництво «Прем`єр», 2005

 

 

Вчитель історії                                                                                                        Кваліфікаційної категорії спеціаліст                                                                                  Юрченко Людмила Миколаївна

 

Розглянуто на засіданні методичного об'єднання вчителів суспільно - гуманітарного  циклу

 

Протокол №______ від «____»________________2019р.

Голова МО________ А.А. Назаренко

 

Інструктивно - методичні рекомендації на 2019 - 2020 навчальний рік.                      З курсу історії «Історія рідного краю. Запорізька область»                                                           для 7 класу                                                                                                                      (17 годин на рік)                                                                                                                  

      Програма курсу з історії «Історія рідного краю. Запорізька область» призначена для учнів 5-11 класів загальноосвітніх середніх навчальних закладі і складена, виходячи із цілей, вимог і змісту сучасного навчання історії у школі, закладених у Державному стандарті базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»). Програма базується на основі курсу історії України із давніх часів до сьогодення і поєднує проблемно-тематичний, хронологічний, цивілізаційний та культурологічний принципи. Курс має на меті поглибити інтерес до вивчення історії України та всесвітньої історії та зацікавити учнів історією рідного краю.       

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     Виходячи із положень Національної доктрини розвитку освіти, де головною метою навчального процесу вітчизняної освіти є виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, базуючись на цілях, вимогах і змісті навчання історії у школі (освітня галузь «Суспільствознавство»), закладених у Державному стандарті базової і повної середньої освіти, автори програми з історії рідного краю визначили головну мету даного курсу. Вона має забезпечувати:

формування в учнів історичної свідомості, відродження національної самосвідомості, що ґрунтується на системі вивірених історичних знань та знанні історії рідного краю;

усвідомлення школярами своєї приналежності до української нації, до України, причетності до рідного краю;

толерантне розуміння сучасною молоддю історії свого регіону, усвідомлення спільного минулого і майбутнього та створення реальних можливостей для обговорення різноманітних та історичних та суспільних проблем;

розвиток історичного мислення школярів, їх умінь осмислювати тексти та зображення історичного змісту і застосовувати отримані знання для самостійної пізнавальної та дослідницької діяльності;

розвиток і збагачення духовно-моральних цінностей та загальнолюдських вартостей кожного учня;

поглибити інтерес до історії взагалі та до історії Запоріжжя зокрема.

 

   

      Завдання курсу «Історія рідного краю. Запорізька область» полягає у розкритті перед учнями подій з історії рідного краю на основі сучасних новітніх досліджень. Курс «Історія рідного краю. Запорізька область» вивчається в 5 – 11 класах загальноосвітніх середніх навчальних закладів Запорізької області. На вивчення курсу у кожному класі відводиться 17 годин на рік. Курс може викладатись як факультативно так і як предмет за вибором за рахунок варіативної частини. Викладання курсу покладається на вчителів історії.

     Програма курсу «Історія рідного краю. Запорізька область» має лише орієнтовний перелік питань змісту, перероблена відповідно до вимог сьогодення і має статус регіональної. Вона базується на основі курсу історії України із давніх часів до сьогодення та поєднує проблемно-тематичний, хронологічний, цивілізаційний та культурологічний принципи. Зміст її можна вивчати як окремо так і синхронно-паралельно й хронологічно. Такий підхід вчитель може реалізувати шляхом узгодження матеріалу відповідних курсів з історії (історія України, всесвітня історія, міжкурсові зв’язки) та місцевої історії. Під час планування навчального процесу за даною програмою вчитель сам може визначати оптимальну послідовність розгляду окремих тем, місце включення до певних тем історії міста, району, села, вулиці чи історії життя видатних людей регіону. Пропонований розподіл навчального часу може бути змінений і використаний вчителем на власний розсуд. Зміст програми для учнів 5 – 11 класів є доступним і розрахований на засвоєння його кожним учнем. В межах даного підходу особлива увага повинна приділятися питанням суті суспільного життя краю, людським взаємовідносинам, тут є можливість звернутися до повсякденного життя пересічних людей: сім’я, родина, знайомі, місцева громада – у побуті, середовищі, культурному просторі тощо. Учням слід пам’ятати, що історію краю творять і звичайні люди, які не здобули гучної слави. Доля кожної такої людини і є складовою історії нашого народу. Під час вивчення даного курсу вчитель повинен творчо підходити до пропонованого матеріалу програми та його розподілу. Він може самостійно об’єднати вивчення матеріалу кількох тем, додати власні теми, які він вважає за нагальні, збільшити кількість начальних годин до 35.

     Вивчаючи історію Запоріжжя, вчитель може запропонувати учням окремі питання для самостійного вивчення чи дослідження через практичні заняття. Такі учнівські дослідження історії краю можуть зайняти почесне місце і у пошуковій роботі шкільних навчальних закладів та знайти своє відображення у дослідницьких історичних проектах та творчих роботах в межах курсу з історії краю.

     Пропоновані навчальні матеріали програми є мінімумом знань з історії краю. Повне їх опрацювання повинен забезпечити вчитель, пам’ятаючи, що окрім традиційних уроків, слід використовувати уроки із застосуванням інноваційних освітніх технологій і методик, опираючись на особистісно зорієнтоване й компетентнісно-діяльнісне навчання та можливістю їх проведення у історичних та краєзнавчих музеях, біля пам’ятних місць, проводячи екскурсії тощо. Вивчення історії рідного краю має продовжуватись і в позаурочний час. Цьому можуть сприяти організація і проведення тематичних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, інших просвітницьких заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру з історії краю (лекції, диспути, дебати, історичні вечори, зустрічі із свідками та учасниками певних подій). Така робота сприятиме виконанню мети курсу. Однією із найважливіших умов засвоєння курсу є робота з підручниками у поєднанні із опрацюванням регіональних першоджерел.

      Кожен повний курс регіональної історії за відповідний клас завершується практичним заняттям і підсумковим уроком тематичного оцінювання, на який виділено окрему годину, або може бути і окремим уроком. Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів ставлять перед вчителем завдання на визначення рівня навчальних досягнень та компетентностей учнів і передбачає виставлення оцінки у 12–бальній системі за звичними (з інваріантних курсів історії) критеріями оцінювання навчальних досягнень загальноосвітньої школи, затверджених Міністерством освіти і науки України у 2011 та 2013 роках. Цінності та особистісне ставлення учнів проявлятимуться в реальному житті, а вчителеві треба надати можливість учневі на уроці показати засвоєні знання і сформовані уміння та навички, застосувати сформовані компетентності. Для підсумкового уроку з курсу «Історія рідного краю. Запорізька область» у кожному класі потрібно використовувати як усні та письмові роботи як форми контролю, роботи змішаного характеру (наприклад, есе, учнівські проекти, творчі роботи, дослідження, робота з картою) з урахуванням вікових та пізнавальних особливостей учнів. Програма складена таким чином, щоб максимально спростити роботу вчителя під час підготовки до навчальних занять.

     Під час викладання курсу з історії рідного краю вчителеві необхідно врахувати, що у інваріантній частині програми курсу «Історія України» також закладені питання вивчення історії краю. У такому разі вчитель повинен скоригувати викладання цих навчальних дисциплін і тем і не дублювати їх. У разі відсутності можливості викладання курсу «Історія рідного краю. Запорізька область» за окремими годинами, вчителеві також необхідно користуватись вищезгаданими регіональним підручниками.

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематичне планування                                                                          з “Історії рідного краю. Запорізька область                                                          для 7 класу                                                                                                                            (17 годин на рік)                                                                                                               зі змінами згідно Наказу МОН № 236 від 21.02.2019 р.

Підручник: «Історія рідного краю. Запорізька область»                                                                                                                                     авт. Г.М. Тощев, С.І. Андрух, О.В. Дровосєкова, М.В. Єльников                                                                                                                                      Видавництво: «Прем`єр», 2005

 

№ уроку

 Дата проведення уроку

 

Тема уроку

К-сть годин

 

Примітки

1

 

ВСТУП.  Як ми дізнаємося про  Стародавню та Середньовічну історію Запорізького краю?                                                                          

 

 

1

 

Результати навчально-пізнавальної діяльності:

  • Учень (учениця):

- показує на карті основні історичні пам’ятки у середні віки;

- характеризує історичний розвиток нашого краю у стародавню добу;

- визначає особливості розвитку нашого краю доби Середньовіччя;

- називає періодизацію історії нашого краю у Середньовіччі;

- тлумачить поняття «історія нашого краю», «історичні джерела історії нашого краю».

Розділ І. Епоха каменю

Результати навчально-пізнавальної діяльності:

  • Учень (учениця):

- називає хронологічні межі палеоліту; основні заняття людей; характерні риси духовного життя;

- показує на карті розселення ранніх людей у нашому краї та палеолітичні стоянки;

- застосовує та пояснює поняття і терміни: «палеоліт», «археологічна культура», «осілий і кочовий спосіб життя»;

- висловлює судження про походження людини;

- називає хронологічні межі мезоліту; основні заняття людей; характерні риси їх життя;

- показує на карті розселення людей у нашому краї в період мезоліту ;

- застосовує та пояснює поняття і терміни: «мезоліт», «етнокультурні зміни»;

- називає хронологічні межі неоліту, трипільської культури.

2

 

Початки людського життя на території краю. Заселеність краю.

 

1

 

3

 

Період неоліту. Сутність епохи неоліту.

1

 

Розділ II. Епоха енеоліту - бронзи.

Результати навчально-пізнавальної діяльності:

  • Учень (учениця):

- називає хронологічні межі енеоліту, трипільської культури, характерні риси їх життя;

- показує на карті розселення людей у нашому краї в ці періоди;

- описує життя найдавніших людей;

- порівнює заняття людей та спосіб їх життя;

- називає хронологічні межі мідного та бронзового віку, характерні риси цього періоду;

- показує на карті найвідоміші місця розселення людей бронзового періоду у нашому краї;

- застосовує та пояснює на прикладах термінологію до теми: «бронзовий вік», «кургани», «міграція»;

- використовує дані джерел;

- наводить приклади господарського життя у краї.

4

 

Мідний вік. Племена мідного віку. Перший метал.

 

1

 

5

 

Бронзовий вік. Запорізькі землі в епоху бронзи. Перший штучний сплав.

 

1

 

6

 

Скотарі бронзового віку: племена ямної, катакомбної і культури багатопружкової кераміки.

 

1

 

Тематичне оцінювання

Розділ III. Епоха раннього заліза.

Результати навчально-пізнавальної діяльності:

  • Учень (учениця):

- визначає хронологічні межі раннього залізного віку на території краю;

- показує на карті найвідоміші місця розселення людей раннього залізного віку у нашому краї, вторгнення кімерійців;

- застосовує та пояснює на прикладах термінологію до теми: «залізний вік», «кіммерійці», «чорноліська культура»;

- визначає хронологічні межі проживання скіфських племен на території краю;

- правильно застосовує відлік часу існування скіфів;

- показує на карті розташування Скіфської держави;

- описує життя скіфів та слов’ян;

- порівнює заняття людей та спосіб їх життя;

- визначає особливості соціально-політичного устрою скіфів, їх побуту та духовного життя;

пояснює значення найважливіших досліджень території краю і вклад видатних археологів у історію та культуру сучасного Запоріжжя;

- використовує додаткові матеріали та зображення знахідок у характеристиках місцевих розкопок;

- розрізняє умовні позначки на історичній карті і показує поселення сарматів та сарматські пам’ятники;

- співвідносить межі освоєння краю сарматами та скіфами;

- знаходить у тексті джерел відповіді на поставлені запитання про господарство та вірування сарматів.

7

 

Походження, господарство, матеріальна культура, військова діяльність та соціальний устрій кіммерійців.

 

 

1

 

8

 

Освоєння Північного Причорномор´я.            Скіфо-перська війна

 

1

 

9

 

Господарство, соціальний лад, вірування та мистецтво скіфів. Відносини з сусідніми грецькими містами.

 

 

1

 

10

 

Запорізький край у сарматські часи. Історія сарматів.

 

1

 

Розділ IV. Наш край в епоху середньовіччя.

Результати навчально-пізнавальної діяльності:

  • Учень (учениця):

- показує на карті основні напрями великого переселення народів по території нашого краю;

- застосовує та пояснює на прикладах термінологію до теми: «велике переселення народів», «міста-колонії», «мито», «греко-римський стиль», «іраномовні племена», «тюркомовні племена»;

- описує і формулює наслідки вторгнення народів епохи великого переселення на територію краю та особливості розвитку регіону;

- показує на карті території розселення слов’ян у Степовому Подніпров’ї;

- описує життя слов’янських племен та їх побут у нашому краї, контакти праслов’ян та кочовиків;

- давати етнокультурну характеристику осілого населення краю;

- будує усні та письмові висловлювання щодо участі населення краю у формуванні давньослов’янської спільноти.

11

 

Готи. Гуни. Авари.

1

 

12

 

Ранні слов´яни на території Запорізької області.

 

1

 

13

 

Наш край у складі Великої Болгарії та Хозарського каганату.

 

1

 

14

 

Наш край за часів Київської Русі та війни з кочовиками (X-XIII ст.)

 

1

 

15

 

Господарство та культура пізніх кочовиків.

1

 

16

 

Запорізькі землі в другій половині XIII - XV ст.

 

1

 

17

 

Підсумковий урок. Підсумкове оцінювання.

 

1

 

Тематичне оцінювання

 

 

doc
Додано
29 вересня 2019
Переглядів
493
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку