Календарно-тематичне оцінювання з географії 7 клас.

Про матеріал

Календарно-тематичне оцінювання з географії 6 клас. Уроки узагальнення, теми, розділи виділені кольором. Позначені всі оцінюючі практичні роботи. Зазначена контрольна робота.

Перегляд файлу

Географія 7 клас

І СЕМЕСТР

№п/п

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

дослідження

Дата

проведення

ВСТУП

1

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. 

 

 

2

Джерела географічної інформації про материки та океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

 

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі.

3

 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки

 

 

Тема 2. Материки  та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

4

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит

 

 

5

Геологічні ери та епохи горотворення.

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

Практична робота

1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу. (Оцін.)

 

6

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів. Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

 

 

7

Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій.  

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

 

8

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність.

 

 

9

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Вступ. Закономірності формування природи материків та океанів.»

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка.

10

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота

2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід

 

11

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.     

 

Практична робота

3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

12

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота

4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

 

13

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

 

 

14

Природні зони, закономірності їх розміщення.

 

 

15

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової  природної спадщини  ЮНЕСКО

 

 

16

Населення.

Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

 

 

17

Контрольна робота по темі «Африка»

 

 

Тема 2. Південна Америка.

18

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка

Практична робота

5. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

 

19

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

 

20

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Практична робота

6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами. (Оцін.)

 

21

Води суходолу.

 

 

22

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

Дослідження

Природні унікуми Південної Америки

 

23

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

 

24

 

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Південна Америка»

 

 


Тема 3. Австралія.

31

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.   

 

 

 Географія 7 клас

 ( 70 годин, 2 години на тиждень)

ІІ СЕМЕСТР

33

Клімат. Води суходолу. Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Практична робота

7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії

16.01.

34

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна й Австралія.

 

19.01.

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду.

35

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

 

23.01.

Тема 2. Природа материка.

36

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

 

Практична робота

8. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів Антарктиди

26.01.

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка.

37

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

 

Практична робота 9. Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

(оцінюється)

30.01.

38

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

02.02.

39

Води суходолу.

 

06.02.

40

Природні зони. Вертикальна поясність в горах.

 

09.02.

41

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

13.02.

42

 

Населення.

Держави

 

16.02.

43

 Україна і держави  Північної Америки.

 

20.02.

44

Узагальнення  вивченого матеріалу по темі « Антарктида. Північна Америка»

 

23.02.

Тема 2. Євразія.

45

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

 

Практична робота

10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

27.02.

46

Дослідження та освоєння материка.

 

02.03.

47

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.  

 

06.03.

48

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота

11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

09.03.

49

Води суходолу.

 

13.03.

50

 

Природні зони.

Вертикальна поясність.

 

16.03.

51

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

 

20.03.

52

Населення.

 

23.03.

53

Найбільші держави Європи .

 

03.04.

54

Найбільші держави   Азії.

 

06.04.

55

Зв’язки України з країнами Європи та Азії

 

10.04.

56

 

Дослідження

 1. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

13.04.

57

Контрольна робота по темі «Євразія»

 

20.04.

РОЗДІЛ V. Океани

Тема 1. Тихий океан.

58

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води.

Практична робота

12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану) (оцінюється)

24.04.

59

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

27.04.

Тема 2. Атлантичний океан.

60

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

 

04.05.

Тема 3. Індійський океан.

61

 

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

 

08.05.

Тема 4. Північний Льодовитий океан.

62

Географічне положення Північного Льодовитого  океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

 

11.05.

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

63

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти

 

15.05.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів.

64

 

 

 

 

 

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження

Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем

18.05.

65

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Океани. Вплив людини на природу материків та океанів»

 

22.05.

66

Повторення та систематизація знань, вмінь та навичок.

 

25.05.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
2.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Терен Тетяна Василівна
  це не оцінювання, це - планування
  Загальна:
  2.7
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додав(-ла)
Фурдик Аліса
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
1735
Оцінка розробки
2.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку