"Календарно-тематичне планування"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування на І семестр для 11(7) класу ( 3 год.на тиждень) за підручником Н.Басай. Містить очікувані результати, ключові компетентності, наскрізні лінії та вміння.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з німецької мови (11 клас, І семестр)

складено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Іноземна мова як друга.

Профільний рівень, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407. 3 години

на тиждень. Навчальний матеріал, передбачений програмою, розподілено в межах сфер та тематики

ситуативного спілкування. Викладання здійснюється за підручником Н.Басай, В.Орап, Р.Кириленко

Німецька мова (7-ий рік навчання, рівень стандарту).Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти.

Київ, «Методика паблішн», 2019

Дата

Тема

Очікуваний результат

Ключові компетентності

Наскрізні

вміння

Лексичний матеріал

Граматичний

матеріал

 

 

 Lektion 1. Lebensstil.  Gefühle, Emotionen, Träume

Змістові лінії: 1.Громадянська відповідальність. Обговорює систему цінностей сучасної молоді. Усвідомлює важливість толерантного ставлення до інтересів і потреб інших людей.  2. Здоров'я і безпека. Висловлює власні судження щодо користі здорового харчування.

 

1

 

Почуття, емоції, мрії

Без

підготов-

ки вступає в

розмову з

теми,знає

лексичні

одиниці,вміє їх вживати на письмі та усно.

Знає правила утворення   Konjunktiv ІІ

 

Громадянські та соціальні

Вільне володіння державною мовою

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

  die Leidenschaft, -en

der Liebeskummer

Konjunktiv ІІ

2

 

Кохання

Розуміє зміст повідомлень на форумі, уміє вживати

Konjunktiv ІІ модальних дієслів

Інформаційно-комунікаційна

Вільне володіння державною мовою

Сприймає, розуміє інформацію, виявляє припущення та інформацію, надану в тексті в неявному вигляді

 

sitzen lassen

sich streiten (mit + Dat)

die Streiterei,

die Szene, -n

versetzen.

verzweifelt

weiter-

kommen

zuruck-

erobern

Konjunktiv der Modalverben

3

 

Молодіжний форум

Уміє написати повідомлення на форумі, дати пораду

Інформаційно-комунікаційна

Математична

передає словесно власні думки, почуття, переконання, зважаючи на мету та учасників комунікації та обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії

 

der Schlaf

Schluss machen

die Seele, -n

 

4

 

Дайте пораду

Вступає в діалог використовуючи мовні кліше

Навчання упродовж життя

Математича

аналізує й оцінює доказовість і вагу аргументів у судженнях, враховує протилежні думки і контраргументи

 

funken

Konjunktiv ІІ

5

 

У мене є мрія

Висловлює власну думку, описуючи фото, знає лексичний матеріал,розуміє зміст текстів з теми

Навчання упродовж життя

Інноваційність

Підприємливість і фінансова грамотність

Висловлює послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді умовиводів/суджень,

sich entscheiden (fur +Akk.)

das Ergebnis, -se

 

Konditionalsatze

6

 

Мрія суперзірки

Переказує зміст тексту, вживає в мовленні  Bedigungssätze in der Vergangenheit

Інноваційність

Вільне володіння державною мовою

Підприємливість і фінансова грамотність

висловлює ідеї, пов'язані з новим розумінням тексту після його аналізу та добору контраргументів

 

das Finale, -

sich fugen (in + Akk.)

die Jury,-s

der Kandidat,

Bedigungssätze

 in der Vergangen

heit

7

 

Було б краще, якби…

Вживає  Konjunktiv ІІ в діалогічному мовленні, розуміє на слух тексти з теми, знає керування дієслів

Математична

Пропонує

рішення для розвитку й перевірки ідей та вирішення проблем (створення цінностей)

ausscheiden

besitzergreifend

der Beweis,

beweisen

egal

eifersuchtig

KonjunktivII

Verben mit Präpositionen

8

 

Здоровий спосіб життя

Відповідає на запитання з теми, проводить опитування

Інформаційно-комунікаційна

Навчання упродовж життя

Громадянська і соціальна компетентності

Уміє висловлювати

власну думку; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

genugend

das Gewicht,

greifen

das Trinkverhalten

meiden

mindestens

rauchen

schaffen

der Schlaf

 

9

 

Що важливе для здоровя

Розповідає, користуючись опорною схемою, формулює запитання з теми

Навчання упродовж життя

Громадянські і соціальні компетентності

Творчо мислить,

використовуючи ідеї інших

sich (Dat.) abgewohnen

ausgewogen

ausreichend

 

10

 

Про що мріє німецька молодь?

Розуміє текст при читанні, пише повідомлення на інтернет-форумі

Інформаційно-комунікаційна

Інноваційність

Підприємливість і фінансова грамотність

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

 

Fragen mit

Verben

und Präpositionen

11

 

Робота з граматичним матеріалом

Вживає  KonjunktivII, знає керування дієслів

 

Математична компетентність

Вільне володіння державною мовою

Пропопонує рішення для вирішення проблем

Планує свою і групову роботу

 

Wiederholung

 

 

 

 

Lektion 2. Lebensstil. Familienkonflikte

Змістові лінії. 1.Громадянська відповідальність.Обговорює систему цінностей сучасної родини;усвідомлює важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань інших людей; визначаєх життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру. 2. Здоровя і безпека.Усвідомлює різні стилі розвязання конфліктів.3. Підприємливість та фінансова грамотність. Усвідомлює необхідність бути заощадливим для покращення добробуту своєї родини.

 

12

 

Стосунки в сімї

Читає з повним розумінням, знає

лексичні

одиниці,вміє їх вживати на письмі та усно

Громадянські і соціальні компетентності

 

Інформаційно-комунікаційна

 

Сприймає, розуміє інформацію, виявляє припущення та інформацію, надану в тексті в неявному вигляді

 

die Beziehung, -en das Verhaltnis, sich verstehen

 

13

 

Сімейні конфлікти

Без підготовки вступає в розмову з теми. Вільно вживає зворотні дієслова

Громадянські і соціальні компетентності

Вільне володіння державною мовою

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

auskommen (mit + Dat.)

beneiden j-n (um + Akk.)

besitzergreifend

besorgt

der Freiraum, -e

Reflexive Verben

14

 

Стосунки з батьками

Розуміє на слух діалоги з теми, складає власні діалоги за зразком

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

 

передає словесно власні думки, почуття, переконання, співпрацює з іншими

 

Rektionen

der Verben

15

 

Чи ліберальні твої батьки?

Знає ЛО,

вживає  в мовленні структуру Je…desto…  Розповідає про стосунки з батьками

Математична

  Громадянські і соціальні компетентності

Вільне володіння державною мовою

Уміє висловлювати

власну думку; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

Patchworkfamilie, -n

die Privatsphare

Je…desto…

16

 

Суперечки з батьками

Знає відмінювання дієслова  lassen,без підготовки вступає в дискусію

Математична

Громадянські і соціальні компетентності

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

leiden (unter + Dat.)

schimpfen (auf + Akk.)

schuld sein (an + Dat.) sich streiten (uber + Akk.)

 

Das Verb lassen

17

 

Обовязки по дому

Розігрує ситуації в різни ролях. Вміє вживати прийменники місця

Вільне володіння державною мовою

Підприємливість і фінансова грамотність

планує свою і групову роботу, підтримує  учасників групи

unordentlich

die Unordnung

der Haushalt, -e

Verben mit

Wechsel-

präpositionen

18

 

Втеча з дому

Читає з повним розумінням, формулює запитання

Навчання впродовж життя

Підприємливість і фінансова грамотність

Сприймає, розуміє інформацію, виявляє припущення та інформацію, надану в тексті в неявному вигляді

abhauen.

sich argern (uber + Akk.)

 

19

 

Вирішення конфлікту

Складає та записує  оповідання за опорними словами

Підприємливість і фінансова грамотність

Навчання впродовж життя

Творчо мислить, продукує нові ідеї

die Suchmeldung, -en

das Taschengeld

umarmen

 

Je… desto

20

 

Стосунки в моїй сімї

Пише повідомлення на інтернет-форумі

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

 

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

verstandnisvoll

sich verstehen

das Vertrauen

 

21

 

Повторення

Володіє лексичним і граматичним матеріалом, виконує тестові завдання

Інформаційно-комунікаційна Математична компетентність

 

Пропопонує рішення для вирішення проблем

Планує свою і групову роботу

 

Wiederholung

 

 

Lektion 3. Rund um das Essen

Змістові лінії. 1. Екологічна безпека та сталий розвиток. Оцінює переваги органічних продуктів. Складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму .2.Здоровя і безпека. Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоровя людини. 3.Підприємливість та фінансова грамотність. Обгрунтовує корисність раціонального харчування.

 

22

 

Покупки

Розуміє зміст оголошень на слух. Порівнює ціни в німецькому супермаркеті та в Україні

Математична

Еклогічна

Навчання впродовж життя

Сприймає, розуміє інформацію, доводить надійність аргументів, підкріплюючи власні умовиводи фактами з тексту

das Netz, -e

das Packchen, - der Bund der Kasten, - ”en,

Substsntiv. Systematisierung

23

 

Святковий стіл

Записує список продуктів за рецептом. Розуміє діалог на слух

Громадянські і соціальні компетентності

Математична

 

Сприймає,розуміє, аналізує й оцінює

інформацію

 

 

24

 

Рецепти улюблених страв

Складає рецепт страви. Знає ЛО, вживає їх в усному мовленні та на письмі

Вільне володіння державною мовою

Інформаційно-комунікаційна

 

Застосовує власний досвід та знання інших для створення нових ідей

dieNaschkatze,

die Nuss-Nougat-Creme,

das Netz, -e

das Packchen,

der Pfannkuchen, -

der Quark

Adjektiv

(Schwache Dekl.)

25

 

В супермаркеті

Реконструює діалоги, знає фрази покупця та продавця

Громадянські і соціальні компетентності

 

Формулює проблеми, знаходить засоби для їх рішення

die Chips (kein Singular)

der Eierkuchen, -

die Erdbeere, -n

erlaubt sein

 

26

 

Про смаки не сперечаються

Без підготовки вступає в дискусію, використовує опорні слова

Вільне володіння державною мовою

Громадянські і соціальні компетентності

 

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

der Geschmack, -”e/-’’er

Adjektiv

(Gemischte Dekl.)

27

 

Продукти харчування

Знає ЛО теми, має уявлення про традиції харчування в Німеччині

Вільне володіння державною мовою

Інформаційно-комунікаційна

передає словесно власні думки, переконання, співпрацює з іншими

 

Adjektiv

(Starke Dekl.)

28

 

Вегетаріанські страви

Вільно володіє лексичним матеріалом, читає з повним розумінням

Громадянські і соціальні компетентності

Екологічна компетентність

Сприймає, розуміє інформацію

sich beschranken

 

29

 

Фастфуд

Вступає в дискусію, наводить контраргументи

Інноваційність

Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

Уміє висловлювати

власну думку

усно й письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

 

 

30

 

У ресторані. Меню

Знає фрази для замовлення меню, вживає їх в ситуативному мовленні

Громадянські і соціальні компетентності

Навчання впродовж життя

 

Формулює проблеми, знаходить засоби для їх рішення

die Backmischung, -en

die Beilage, -n

das Bier, -e

billig

Lokalsatze

31

 

Українська кухня

Знає назви українських страв, презентує українську кухню

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

Оцінює способи розв’язання проблем, планує свою і групову роботу

 

 

32

 

Німецька кухня

Знає назви німецьких страв, презентує німецьку кухню

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

 

Оцінює способи розв’язання проблем, планує свою і групову роботу

das Gummibarchen

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 4. Kunst

Змістові лінії.1.Громадянська відповідальність. Висловлює власні почуття та емоції, викликані творами мистецтва.2. Здоровя і безпека. Дискутує довкола епитання впливу мистецтва на емоційний стан людини.3.Співвідносить можливість відвідування мистецьких заходів із власною фінансовою спроможністю.

33

 

Книга зa сімома печатками

Знає ЛО, вживає їх у мовленні; читає з повним розумінням, формулює запитання; утворює складні іменники 

Культурна

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

Сприймає, розуміє інформацію; висловлює ідеї, повязані зі змістом тексту

die angewandte Kunst

die Baukunst

die bildende Kunst

der Bildhauer

die Bildhauerei

beruhmt

die Buhne

darstellen

die darstellende Kunst

die Darstellung -en

Substantiv

34

 

Жанри мистецтва

Розуміє визначення жанрів мистецтва, уміє їх пояснити, вступає в діалог з теми

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

 

Уміє висловлювати

власну думку;

 критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

sich unterscheiden

 

 

35

 

В картинній галереї

Знає найвідоміші картинні галереї світу, веде розмову за заданою ситуацією, знає правила утворення ступенів порівняння прикметників

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

 

 

das Ol

die Olfarbe, -n

der Optimismus

der Pessimismus

Steigerungsstufen

der Adjektive

36

 

Відвідання виставки

Розуміє на  слух автентичний текст, складає розповідь за планом

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

Сприймає, розуміє інформацію.Уміє висловлювати

власну думку;

критично

мислить

 

die Gemaldegalerie

 

37

 

Описуємо картину

Володіє лексичним матеріалом, описує картину

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

 

Передає словесно власні думки, почуття

der Vordergrund

vorne

in der Mitte

der Mittelpunkt, -e

 

38

 

Дрезденська картинна галерея

Знає інформацію про Дрезденську картинну галерею, переказує текст

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

Сприймає, розуміє інформацію; уміє висловлювати власну думку

der Betrachter

aufgehдngt.

der Ausdruck,

sich ausdrucken

Interrogativ-

pronomen

39

 

Останнє відвідання виставки

Утворює підрядні речення з питальними займенниками, вступає в діалог з теми

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

 

Уміє висловлювати

власну думку;

критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

das Gefuhl

gelingen

 

 

40

 

Враження від виставки

Володіє лексичним матеріалом, пише повідомлення на інтернет-форумі

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

Інформаційно-комунікаційна

 

Уміє висловлювати

власну думку

письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

sich ausdrucken

authentisch

das Autogramm,

ausstellen

 

Steigerungsstufen

der Adjektive

41

 

Відомі художники

Знає імена відомих художників та їх твори, презентує картини

Культурна компетенція

Громадянські і соціальні компетентності

 

Передає словесно власні думки, почуття;  творчо мислить, продукує нові ідеї, використовує ідеї інших

 

 

Interrogativ-

pronomen

42

 

Повторення

Володіє лексичним і граматичним матеріалом, виконує тестові завдання

Інформаційно-комунікаційна Математична компетентність

 

Пропопонує рішення для вирішення проблем

Планує свою і групову роботу

 

Steigerungsstufen

der Adjektive

Interrogativ-

pronomen

43

 

Контроль аудіювання

Розуміє на слух автентичний текст, виконує тестові завдання

Навчання впродовж життя

Інноваційність

Сприймає, розуміє інформацю, відтворену технічними пристроями

 

 

 

44

 

Контроль читання

Розуміє автентичний текст в читанні , виконує тестові завдання

Навчання впродовж життя

Інноваційність

Сприймає, розуміє інформацю, передану в тексті

 

 

45

 

Контроль письма

Продукує письмове повідомлення в межах 90-100 слів

Навчання впродовж життя

Інноваційність

Передає словесно (письмово) власні думки, почуття, переконаня, зважаючи на мету  та обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії

 

 

 

46

 

Контроль говоріння

Продукує власне висловлювання в межах 9-10 речень

Навчання впродовж життя

Інноваційність

Передає словесно (письмово) власні думки, почуття, переконаня, зважаючи на мету  та обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії

 

 

47

 

Узагальнення вивченого матеріалу

Володіє лексичним і граматичним матеріалом, виконує тестові завдання

Інформаційно-комунікаційна Математична компетентність

 

Пропопонує рішення для вирішення проблем

Планує свою і групову роботу

 

 

48

 

Плани на майбутнє

Знає ЛО, без підготовки вступає в розмову

Громадянські і соціальні компетентності

Навчання впродовж життя

Уміє висловлювати

власну думку

письмово; критично

мислить,

здатний

логічно обґрунтовува-

ти свою позицію

 

Futurum I

 

 

docx
Додано
14 лютого 2023
Переглядів
247
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку