Календарно-тематичне планування 7 клас алгебра

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 7 клас за підручником: Алгебра 7 клас, Мерзляк., Полонський, Якір 3 год на тиждень
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з алгебри для 7-А,Б класу

 на ІІ семестри (на 2022/2023 н.р.)

Складено до підручника: А.Г.Мерзляк.  Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /А.Г.Мерзляк. – Харків : Гімназія, 2020 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

№ п/п

Тема уроку

 

 

Дата

Примітки

 

ІІ семестр( 57 год, 3 год на тиждень)

Тема 2( 12 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

 •          як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;
 •          що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт

формулює:

 •          означення: одночлена, степеня з натуральним показником, многочлена, подібних членів многочлена степеня многочлена;
 •          властивості степеня з натуральним показником;
 •          правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів

записує і обґрунтовує:

 •          властивості степеня з натуральним показником;
 •          формули скороченого множення

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

записує і обґрунтовує:

 • властивості степеня з натуральним показником;
 • формули скороченого множення

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

Ключові компетентності (компоненти)

Спілкування державною мовою:

Уміння: грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики; будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Інформаційно-цифрова компетентність:

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Уміння вчитися впродовж життя:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та 11 способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність.

Ініціативність і підприємливість:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності

Соціальна і громадянська компетентності:

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях

Обізнаність і самовираження у сфері культури:

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення 13 сфері культури перспективи, створення об’ємно-просторових композицій; унаочнювати математичні моделі, зображати.

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень.

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека й сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість і фінансова грамотність

 

33.

Повторення вивченого за перший семестр

10.01/11.01

 

34.

Повторення теми розкладання многочлена на множники за допомогою формул скороченого множення

13.01/13.01

 

35.

Сума й різниця кубів двох виразів

13.01/13.01

 

36.

Сума й різниця кубів двох виразів

17.01/18.01

 

37.

Сума й різниця кубів двох виразів

20.01/20.01

 

38.

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники

20.01/20.01

 

39.

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники

24.01/25.01

 

40.

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники. Самостійна робота

27.01/27.01

 

41.

Розв'язування рівнянь за допомогою різних способів розкладання на множники

27.01/27.01

 

42.

Розв'язування рівнянь

31.01/1.02

 

43.

Розв’язування вправ

3.02/3.02

 

44.

Контрольна робота  «Розкладання многочленів на множники різними способами»

3.02/3.02

 

Тема 3. ФУНКЦІЇ (14 год)

Очікувані результати:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду — прямої пропорційності

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі)

 

45.

Аналіз контрольної роботи. Функція.

7.02/8.02

 

46.

Функція. Область визначення та область значень функції.

10.02/10.02

 

47.

Способи задання функції

10.02/10.02

 

48.

Способи задання функції

14.02/15.02

 

49.

Графік функції

17.02/17.02

 

50.

Графік функції.

17.02/17.02

 

51.

Лінійна функція, її графік та властивості

21.02/22.02

 

52

Лінійна функція, її графік та властивості

24.02/24.02

 

53

Лінійна функція, її графік та властивості

24.02/24.02

 

54.

Розв'язування вправ

28.02/1.03

 

55.

Розв'язування вправ

3.03/3.03

 

56.

Розв'язування вправ

3.03/3.03

 

57

Підготовка до контрольної роботи

7.03/8.03

 

58.

Контрольна робота « Функції»

 

10.03/0.03

 

 

 

Тема 4.  СИСТЕМИ  ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ (20год)

 

Очікувані результати:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

пояснює:

 • що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;
 • скільки розв’язків може мати лінійне рівняння з однією змінною та від чого це залежить

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними               

 

 

59.

Аналіз контрольної роботи. Рівняння

10.03/10.03

 

60.

Рівняння з двома змінними

14.03/15.03

 

61.

Рівняння з двома змінними

17.03/17.03

 

62.

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 

 

63

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 

 

64.

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 

 

65.

Розв’язування вправ

 

 

66.

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

 

67.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування систем рівнянь

 

 

68.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування систем рівнянь

 

 

69.

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування систем рівнянь. Самостійна робота

 

 

70.

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки .

 

 

71.

Розв’язування систем  лінійних рівнянь методом підстановки.Самостійна робота

 

 

72.

Розв’язування систем  лінійних рівнянь методом додавання

 

 

73

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Самостійна робота

 

 

74.

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач.

 

 

75.

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач.

 

 

76.

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

 

 

77.

Розв’язування вправ

 

 

78.

Контрольна робота «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

 

 

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ(11 год)

 

79.

Лінійні рівняння

 

 

80.

Одночлени

 

 

81.

Многочлени

 

 

82.

Формули скороченого множення

 

 

83.

Формули скороченого множення

 

 

84.

Функція

 

 

85.

Побудова графіків функцій

 

 

86

Системи лінійних рівнянь

 

 

87.

Розв’язування вправ

 

 

88.

Підсумкова контрольна робота

 

 

89.

Аналіз підсумкової контрольної роботи

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
До підручника
Алгебра 7 клас (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
8 березня 2023
Переглядів
8372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку