Календарно-тематичне планування Біологія 11 клас

Про матеріал

Біологія 11 клас

52 год (1,5 год на тиждень, 4 год резервні).

Календарне планування складено відповідно

до підручника "Біологія". Рівень стандарту, Автори П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Полішук. К.: Генеза, 2011

Відповідно програмі З БІОЛОГІЇ

для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарт

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016)

Перегляд файлу

Біологія  11 клас

52 год (1,5 год  на тиждень, 4 год  резервні).

Календарне планування складено відповідно

до підручника "Біологія". Рівень стандарту, Автори П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Полішук. К.: Генеза, 2011

Відповідно програмі З БІОЛОГІЇ

для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарт

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016)

з/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Навчальні досягнення

ДЗ

 

 

 

Тема 4. Розмноження організмів (3 год.)

 

 

1

 

 

Нестатеве розмноження організмів

Учень (учениця):
називає: способи розмноження організмів;
наводить приклади:  вегетативного розмноження у тварин і рослин;
характеризує:
         -    нестатеве і статеве розмноження організмів;
         -    будову статевих клітин;
         -    біологічні й соціальні аспекти регуляції
               розмноження  у людини;
порівнює: статеве і нестатеве розмноження;

§ 1

2

 

 

Статеве розмноження організмів. Будова й утворення статевих клітин.

Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин

§ 2,3

3

 

 

Екскурсія 1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, тощо)

 

 

 

 

Тема 5. Закономірності спадковості (7 год.)

 

 

4

 

 

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

Учень (учениця):

називає: методи генетичних досліджень;
наводить приклади: взаємодії генів;

формулює означення понять:"генотип", "фенотип",  "домінантний стан ознаки", "рецесивний стан ознаки", "алельні гени","гомозигота","гетерозигота";
характеризує:закони Г. Менделя; основні положення хромосомної теорії спадковості;

особливості успадкування при зчепленні генів;

порівнює: гомозиготи і гетерозиготи;

застосовує знання:

           - законів генетики для складання схем схрещування;  

           - розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібрид не схрещування);
           - для оцінки спадкових ознак у родині і планування  родини.

§4,5

5

 

 

Закони Г. Менделя,

їх статистичний характер

і цитологічні основи

§ 6

6

 

 

Закони Г. Менделя,

їх статистичний характер

і цитологічні основи

§ 6

7

 

 

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

§7,8

8

 

 

Взаємодія генів

§9

9

 

 

Практична робота 1. Розв'язування типових задач із генетики (моно-і дигібридне схрещування)

 

10

 

 

Узагальнення. Закономірності спадковості

 

 

 

 

Тема 6. Закономірності мінливості (4 год.)

 

 

11

 

 

Комбінативна мінливість

Учень (учениця):
називає:

       - форми мінливості;

        -причини модифікаційної мінливості;

        - мутагенні фактори;

        -типи мутацій;
наводить приклади:

          -спадкової мінливості;
         - неспадкової мінливості  -мутацій;

 

12

 

 

Мутаційна мінливість          

§10

13

 

 

Типи мутацій. Мутагени.

 Лабораторна робота № 2*.

 Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння

§12

14

 

 

Модифікаційна мінливість.

Лабораторна робота № 3.

Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої

§10

 

 

 

Тема 7. Генотип як цілісна система (6 год.)

 

 

15

 

 

Основні закономірності функціонування генів у про - та еукаріотів

Учень (учениця):

називає:- завдання сучасної біотехнології;
               -методи селекції;

наводить приклади:-речовин (продукції), які одержують методами генної  інженерії;

характеризує:  -функції  генів; напрямки сучасної біотехнології;
  пояснює -значення генотипу і умов середовища для формування фенотипу;

         -значення медико-генетичного консультування;
         -можливості профілактики спадкових хвороб людини;

       -можливості використання трансгенних організмів;

§13,14

16

 

 

Генетика людини

§15

17

 

 

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

§16

18

 

 

Химерні та трансгенні організми

 

19

 

 

Генетичні основи селекції організмів. Основні напрями сучасної біотехнології

§17,18

20

 

 

Екскурсія № 2.

 Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма)

 

21

 

 

Узагальнення. Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система.

 

 

 

 

Тема8. Індивідуальний розвиток організмів (6год.)

 

 

22

 

 

Запліднення

Учень (учениця):

називає:
          -періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;
          -критичні періоди розвитку людини;

           - гіпотези старіння людини;

наводить приклади:

- застосування ембріотехнологій;
характеризує:
           -запліднення у тварин і рослин;
           -  етапи онтогенезу у рослин і тварин;
           -ембріогенез хордових тварин;
           -  постембріональний розвиток тварин;
           -типи росту та його регуляцію;

пояснює:

             -значення штучного запліднення;
           -біологічні основи контрацепції;
           - вплив зовнішніх умов на формування, ріст та розвиток організму;
           -     процеси старіння;

застосовує знання:
           - про вплив умов життя матері й батька на розвиток
зародка і плода для підготовки до народження  дитини;

           -для оцінки можливих позитивних і негативних
наслідків клонування організмів;

робить висновок:

 - про роль спадковості й факторів зовнішнього середовища в  онтогенезі.

§19

23

 

 

Період онтогенезу в багатоклітинних організмів. Ембріогенез.

Лабораторна робота №4*.

Ембріогенез хордових

§20,21,22

24

 

 

Постембріональний розвиток

§

25

 

 

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція

§

26

 

 

Життєвий цикл у рослин і тварин.

Екскурсія №3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика)

§

27

 

 

Ембріотехнології.

Клонування

 

28

 

 

Контрольна робота№1

 

29

 

 

Узагальнення.

Індивідуальний розвиток організмів

 

30

 

 

Екологічні чинники.

Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів

 

 

 

 

 

 

 

§24

31

 

 

Біологічні адаптивні ритми організмів

§27

 

 

 

Розділ 4 Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера (10 год.)

 

 

32

 

 

Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, що впливають на чисельність популяції

називає:

          -надорганізмові системи;  -основні характеристики

популяції;
          -екологічні фактори;

наводить приклади:

-угруповань, екосистем;

-пристосованості організмів до умов середовища;

-подібності у пристосуванні різних видів до однакових умов середовища;

 -      ланцюгів живлення;

характеризує:
          -      середовища існування

організмів;
          -      екологічні фактори;

  -      добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми організмів;

          -структуру і функціонування надорганізмовихсистем;
          -взаємодію організмів в екосистемах;
          -ланцюги живлення;

          -правило екологічної піраміди;

           -     біосферу, функціональні компоненти та її межі;

           -    поняття про ноосферу

§28

33

 

 

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

§29

34

 

 

Взаємодії організмів в екосистемах

 

35

 

 

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

§30

36

 

 

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

§31

37

 

 

Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

§32,33

38

 

 

Практична робота № 2. Розв'язування задач з екології

 

39

 

 

Узагальнення. Надорганізмові рівні організації живої природи

 

 

 

 

 

Розділ 5. Історичний розвиток органічного світу.

Тема 1. Основи еволюційного вчення (7год.)

 

 

40

 

 

Становлення еволюційних поглядів

називає:

 -    докази еволюції;

 -    результати еволюції;

наводить приклади:

 -    внутрішньовидової, міжвидової боротьби за існування;

 - форм природного добору;
          - адаптацій організмів до умов середовища;

формулює означення понять:

          -"конвергенція", "дивергенція", "паралелізм"

еволюції;

пояснює:
          - різноманіття адаптацій організмів як результат   еволюції;
порівнює:
          - штучний і природний добір,
          - географічне і екологічне видоутворення;

 

41

 

 

Основні положення синтетичної гіпотези еволюції. Сучасні уявлення про фактори еволюції

§34

42

 

 

Природний добір.

Практична робота № 3.

Порівняння природного та штучного добору

 

43

 

 

Вид, видоутворення. Мікроеволюція

§37,38

44

 

 

Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес

§39

45

 

 

Екскурсія 4.

Різноманітність видів у природі(природничий музей)

 

46

 

 

Узагальнення. Основи еволюційного вчення

 

 

 

 

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (4 год.)

 

 

47

 

 

Гіпотези виникнення життя на Землі

називає:
          - таксономічні одиниці;
          - ери, періоди розвитку Землі;
характеризує:
           - різні погляди на виникнення життя на Землі;

           - гіпотези походження еукаріотів;
           - еволюційні події в протерозойську, палеозойську,
мезозойську та кайнозойську ери

§41

48

 

 

Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів

 

49

 

 

Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем

§42,43

50

 

 

Система органічного світу як відображення його історічного розвитку.

Екскурсія №5.

Історія розвитку життя на землі (природничий музей)

§44

51

 

 

Контрольна робота №2

 

 

 

 

 

Узагальнення курсу

 

 

52

 

 

Основні властивості живих систем.

Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства

називає:  властивості живих систем;

наводить приклади: властивостей живого, що характерні для різних рівнів організації живої природи;

  використання біологічних знань у власному житті і  в забезпеченні існування людства;
характеризує: властивості живих систем;

застосовує знання  для оцінки моральних і соціальних аспектів  біологічних досліджень.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
18 липня 2018
Переглядів
5478
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку