Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 8 класі

Про матеріал

Календарное планирование по зарубежной литературе в 8 классе. Рекомендовано для школ с украинским языком обучения. Составлено по новой программе. Весь программный материал распределён по темам. Включает в себя уроки внеклассного чтения. Указаны виды работ по развитию речи.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури в 8 класі

I семестр

Тема № 1.Вступ. Священні книги людства як пам'ятки

           культури  i  джерело  лiтератури (10+1РМ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

1.

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. (ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про  літературний напрям, літературну течію.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми

Роди літератури, їхні характерні ознаки

 

2.

Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їхнього розвитку в  різних країнах. (ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур

Основні літературні епохи, напрями,  течії

 

3.

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

((ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

Загальнокультурне значення священних книг народів світу

 

4.

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ. 

Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності

 

5.

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв'язок Біблії  з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники

Структура Біблії, її складники

 

6.

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів  і образів.

Переказ біблійних сюжетів (за вибором)

 

7.

Біблія. Старий Заповіт ( 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів  і образів

Переказ біблійних сюжетів (за вибором)

 

8.

Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. РМ №1.Переказ «Острозька бiблiя»

Переказ біблійних притч(за вибором)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

9.

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя. (УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном. 

(ЕК) Схожість і відмінність між Біблією і Кораном як пам’ятками культури

 Побудова Корану

 

10.

Контрольна робота № 5 за темою «Вступ. Священні книги  людства як пам`ятки культури і джерело літератури»  (тестові завдання)

 

 

 

Тема №2 «Античнiсть» (6+2РМ+1ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

11.

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція  людини і світу в античній   літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й  мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі

 

12.

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. (ТЛ). Героїчний епос.

 Переказ міфів фіванського  циклу

 

13.

Міфи троянського циклу. Троя. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

Переказ міфів троянського циклу

 

14.

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. (ТЛ) Героїчний епос,

Підібрати мат-л до характеристика Ахілла і Гектора

 

15.

Образи   Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.  РМ №2. Порiвняльна характеристика  Ахілла  і Гектора

Усне висловлюван-ня « Міфологічна основа гомерів. епосу»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

16.

    Позакласне  читання.

Гомер «Одiссея». Звеличення людського розуму, винахiдливостi  та  допитливостi

Читати сонети В.Шекспіра

 

17.

 

РМ №3.Контрольний  твiр за поемою «Іліада».

Повторити роди і жанри античної літератури

 

18.

Контрольна робота № 2 за темою «Античнiсть»  (тестові завдання)

 

 

 

Тема №3 «Античнiсть» (продовження) (7)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

19.

Особливості  розвитку  і види лірики в Давній Греції.   

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.  Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні , глибина її почуттів і переживань. (ТЛ).Елегія, ода, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр)

Вивчити  напам`ять  вірш з давньогрецької літератури

 

20.

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.

 (ТЛ). Трагедія

Опрацювати стат. підручника «Давньогрецький театр»

 

21.

Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.

Прочитати уривки з «Енеїди» Вергілія

 

22.

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

Життя і творчість Вергілія

 

23.

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н.е.).

«До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

Виразне читання вірша Горація

«До Мельпомени»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

24.

Публій Овідій Назон (43р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ  відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору . Вплив античності  на розвиток світової літератури й культури.

Життя і творчість Овідія

 

25.

Контрольна робота № 3 за темою «Античнiсть»  (тестові завдання)

 

 

 

Тема №4. Середньовіччя  (9+1ВЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

26.

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної  літератури  на Заході й Сході.

ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході і Заході. Ключові поняття китайської міфології, філософії  (конфуціанство, даосизм), які знайшли відбиток у літературі.  Християнство. Іслам.

(УС) Українські перекладачі середньовічних творів.

Опрацювати стат. підручника «Основні жанри середньовічної  літератури  на Заході й Сході»

 

27.

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 

Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

 Життя і творчість Лі Бо

 

28.

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

 

Життя і творчість Ду Фу

 

29.

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї

Особлив.і персько-таджицької лірики;вивчити 2 рубаї  напам`ять 

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

30.

Омар Хайям Рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма.

Виразне  читання  рубаї Омара Хайяма

Прочитати «Пісня про Роланда»

 

31.

Література  середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя).  Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда»

 (ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний).

Опрацювати стат. підручника «Історична основа твору і поетичне переосмислення реальних подій »

 

32.

Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

Образи Роланда, Ганелона, Карла

 

33.

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

(ТЛ) Рубаї, сонет

Життя і творчість Данте

 

34.

Контрольна робота 3  за темою «Середньовіччя»  (тестові завдання)

 

 

ІІ семестр

 Тема № 5 Відродження. Творчість Ф.Петрарки .  В.Шекспіра,  Сервантеса.              (12+2РМ+1ПЧ) (Тема № 5. Возрождение. Творчество  Ф.Петрарки.

В. Шекспира,  Сервантеса  (12+2РР+1ВЧ)

№ з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

35.

Епоха  Відродження(Ренесансу)  в  Європі. Гуманізм.  Культ  античності. Характерні  риси  ренесансної  культури  ї  літератури.

Характерні риси  ренесансної  культури  ї  літератури

 

36.

Франческо  Петрарка . Сонети № 61, 132.

Історія  кохання в сонетах Ф. Петрарки. Структура сонетів Ф. Петрарки. Образ ліричного героя  і  героїні. Втілення  гуманістичних  ідеалів  у  поезії   митця.

Вивчити сонет №61  напам`ять 

 

37.

Вільям Шекспір (1564-1616). Сонети № 66, 116, 130.  Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почут-тів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

Вивчити сонет №66  напам`ять 

 

 

 

№ з/п

                           Зміст програми   

    Домашнє                         завдання

Дата

38.

Позакласне читання.

В.Шекспір «Вінець сонетів».

Читати комедію Мольєра «Скнара»

 

39.

Трагедія «Ромео і  Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт  справжнього почуття і забобонів.

Читати трагедію «Ромео і  Джу-льєтта» В.Шекспіра

 

40.

Оспівування  чистого пристрасного  кохання  Ромео і Джульєтти,  вплив  кохання  на  людську  особистість (зміни  в  характерах головних  героїв,  їхня еволюція).

Усна творча робота «Кохання Ромео та Джульєтти»

 

41.

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра.  Проблема  життя  і смерті.  Трактування  фіналу.

Усний вислів «Значення кохання для людини»

 

 42.

Гуманістична  цінність  трагедії В. Шекспіра, її популярність  серед  різних  поколінь

Вислів «Популярність трагедії»

 

43.

РМ № 4. Контрольний письмовий твір за творчістю В.Шекспіра. ( «Вічні» проблеми в творчості В.Шекспіра. Конфлікт живого почуття і суспільства. Трагедія і урочистість кохання головних героїв. «Світлий трагізм» фіналу трагедії В.Шекспіра

Читати I частину роману Сервантеса «Дон Кіхот»  

 

44.

Сервантес «Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами,  пародійний  характер. Особливості сюжету і  композиції твору.

Життя і творчість Сервантеса

 

45.

Сервантес «Дон Кіхот». Конфлікт  високих  прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя.

Поміркувати , чи потрібні

сьогодні  Дон  Кіхоти».

 

46.

Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство» .

 РМ№ 5. Усний диспут на тему: «Чи потрібні

сьогодні  Дон  Кіхоти?».

Переказ епізодів(за вибором)

 

47.

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта  філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність  вічних образів  до  сьогодні.

Повторити риси  ренесансної  культури  ї  літератури

 

48.

Контрольна  робота № 7 за темою «Відродження.

В. Шекспір ««Ромео і Джульєтта», Сервантес «Дон Кіхот» (тестові завдання).(Контрольная   работа №7  по  теме «В. Шекспир ««Ромео и  Джульетта», Сервантес «Дон  Кіхот» (тестове  задания)

 

 

 

 

 

 

 

  Тема № 6.   Бароко  і  класицизм (8 +1РМ+1ВЧ)

           (  Тема № 6.   Барокко  и  классицизм (8 +1РР+1ВЧ)

 

 

№ з/п

                      Зміст програми       

Домашнє завдання

Дата

49.

Бароко  як  доба і художній напрям у європейській літературі  й  мистецтві. Формування  нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні  представники європейського бароко та їхні здобутки.

Опрацювати стат. підруч. «Бароко в Україні»

 

 50.

Луїс де Гонгора-і-Арготе . «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський).

Поняття  про вірш філософський

 

51.

Історичні умови, філософське  та  естетичні  підґрунтя класицизму. Характерні  ознаки  класицизму як художнього напряму.

 

Характерні  ознаки  класицизму як художнього напряму

 

52.

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич»

Життя і творчість Мольєра

 

53.

«Міщанин-шляхтич». Тематика  і проблематика  твору,  його загальнолюдське  значення.

Вислів «Чому вчить комедія?»

 

54.

Основні  образи  комедії (пан Журден, пані Журден, граф  Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). 

РМ №6. Твір-мініатюра за темою «Виховний  потенціал  комедії  Мольєра»

Повторити засоби комічного

 

55.

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру. (ТЛ) Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

Виразне  читання  сцен  комедії  Мольєра «Міщанин - шляхтич»

Повторити ознаки бароко  як  доби і художнього напряму

 

56.

Позакласне  читання

Мольєр «Скнара». Проблематика  твору,  його загальнолюдське  значення.

Читати роман Даніеля  Дефо  «Пригоди Робінзона  Крузо» .

 

57.

Контрольна   робота №5 за темою «Бароко  і  класицизм» (тестові завдання).(Контрольная     работа № 5 по  теме «Барокко  и  классицизм» (тестовые  задания).

 

 

 

 

 

 

Тема № 7  «Сучасна  література. У пошуках  себе  і  високого  полету»(7)

Тема №7.«Современная  литер. В  поисках  себя  и  высокого  полёта(7)

 

№ з/п

                      Зміст програми       

Домашнє завдання

Дата

58.

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

Життя і творчість Екзюпері

 

59.

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц»..

 

Дружба льотчика і Маленького принса

 

60.

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

 

Усна творча робота «Зорко одне лише серце»

 

61.

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

 

Усна творча робота «Ти назавжди відповідаєш за тих, кого приручив»

 

62.

Річард  Бах  «Чайка Джонатан  Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті.

 ТЛ. Поглиблення понять про метафору, алегорію, притчу

Переказ твору Річарда  Баха  «Чайка Джонатан  Лівінгстон». 

 

63.

Річард  Бах «Чайка  Джонатан  Лівінгстон».  Втілення прагнення до високої  мети  в  образі  чайки  Джонатана. Художній  конфлікт  і можливість його подолання. Ознаки  притчі у творі

Повторити поняття про метафору, алегорію, притчу

 

64.

Контрольна робота № 7 за темою «Сучасна  література. У пошуках  себе  і  високого  полету» (тестові завдання).

Повторити ознаки  бароко

 

65.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

Повторити ознаки  класицизму

 

66.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Харчук Юлія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
2105
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку