Календарно-тематичне планування з біології 10 клас (нова програма, профільний рівень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології 10 клас (нова програма, профільний рівень).....................................................................................................................................................

Перегляд файлу

Календарні плани біологія 10 клас

Складені згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

Біологія,   9 клас зі змінами, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017 р

Підручник «Біологія 10 клас» 

Видавництво

 

Кількість контрольних робіт

Кількість ТО

Кількість лабораторних робіт

Кількість практичних робіт

І семестр

1

8

-

5

ІІ семестр

1

9

-

11

Рік

2

17

-

16

 

 

Календарне планування уроків біології людини у 10 класі

(175 годин, 5 годин на тиждень)

Кі-ть годин

п/п

Теми уроків

Лабораторні роботи,дослідження,проекти

Дата

 

Вступ ( 10 год)

1

1

Біологія як комплексна наука про біосистеми. Екологія як комплексна наука про екосистеми. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

 

 

2

2

Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя.

 

 

3

3

Основи системного підходу в біології та екології: системні зв’язки та елементи, системний ефект.

 

 

4

4

Поняття про біологічну систему та екосистему. Основні ієрархічні рівні організації життя на Землі.

 

 

5

5

Нерозривність життя від середовища існування, функції навколишнього середовища. Природне, антропогенно змінене та штучне середовище.

 

 

6

6

Поняття гомеостазу як необхідної умови функціонування біологічних та екологічних систем різних рівнів організації.

 

 

 

7

7

Поняття про науку та науковий метод пізнання. Загальнонаукові методи (форми) дослідження в біології та екології – емпіричні та теоретичні дослідження. Відмінності гіпотези та теорії.

 

 

8

8

Поняття про об’єктивність та суб’єктивність, методи досягнення об’єктивності. Принципи планування біологічного та екологічного дослідження. Формулювання проблеми, мети, завдання. Визначення об’єкту та предмету дослідження.

 

 

9

9

Принципи аналізу наукових результатів. Загальна схема представлення результатів наукових досліджень. Основні види наукових творів.

Практична робота. «Запропонувати/спростувати гіпотезу за заданим твердженням»

 

 

10

10

Практична робота «Створити план проведення біологічного/екологічного дослідження»

 

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

Тема 2. Біорізноманіття (25 годин)

1

11

Біологічна систематика живого світу: завдання, методи дослідження, значення. Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу.

 

 

2

12

Бінарна номенклатура. Історія розвитку систем класифікації організмів. Принципи сучасної класифікації організмів.

 

 

3

13

Філогенетика та молекулярна філогенетика. Еволюційна таксономія та кладистика.

 

 

4

14

Таксономічна ієрархія. Монофілетичні і парафілетичні таксони.

 

 

5

15

Вид як базовий таксон. Критерії виду.

Практична робота «Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини»

 

 

6

16

Рівні і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття у природі і житті людини. Систематика, біогеографія – розділи біології, що вивчають біорізноманіття на різних рівнях. Методи вивчення біорізноманітності: інвентаризація, моніторинг і складання екологічного прогнозу.

 

 

7

17

Біоіндикація - метод визначення екологічного стану екосистем за видовим складом організмів-індикаторів.

Проект «Вивчення стану інтродуцентів у зелених насадженнях населеного пункту, мікрорайону, навчального закладу»

 

 

8

18

Трьохдоменна система живого світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій та Еукаріотів.

 

 

9

19

Місце вірусів у системі живої природи.

 

 

10

20

Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї

 

 

11

21

Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.

 

 

12(р)

22

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

13

23

Сучасна систематика еукаріот: п’ять основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконти, Архепластиди, SAR) та некласифіковані таксони, основні представники цих груп.

Практична робота. «Визначення систематичного положення організмів своєї місцевості»

 

 

14

24

Еволюційні зв’язки між еукаріотами та прокаріотами.

 

 

15

25

Загальна характеристика та різноманітність наземних рослини. Різноманітність вищих спорових рослин.

 

 

16

26

Різноманітність насінних рослин.

 

 

17

27

Загальна характеристика та різноманітність грибів.

 

 

18

28

Загальна характеристика царства Тварини.

 

 

19

29

Різноманітність безхребетних та хребетних тварин їх значення в екосистемах та житті людини.

 

 

20

30

Анамнії та амніоти.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

21

31

Екосистемне біорізноманіття.

 

 

22

32

Флористичні та фауністичні царства – найвищий ранг біорізноманіття.

 

 

23

33

Ендеміки, аборигени та космополіти.

 

 

24

34

Зміни в біорізноманіття шляхом інтродукції та інвазії: причини, наслідки, перспективи.

 

 

25

35

Узагальнення. Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

Тема 3. Обмін речовин і енергії (58 годин)

1

36

Потреба людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини.

 

 

2

36

Джерела енергії і речовин для організмів. Харчова та енергетична цінність продуктів харчування. Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для життєдіяльності організмів.

 

 

3

36

Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону.

 

 

4

37

Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму. Фактори, що впливають на метаболізм: спадковість, умови середовища, вік, стать, спосіб життя.

 

 

5

38

Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості.

 

 

6

39

Транспортування речовин через мембрану в клітину.

 

 

7

40

Типи гетеротрофного живлення за механізмом поглинання і джерелом органічних речовин.

 

 

8

41

Надходження газів до організмів тварин. Виникнення і еволюція дихальної системи. Різновиди органів дихання і принципів організації дихальних систем.

 

 

9

42

Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Всмоктування речовин з ґрунту.

 

 

10

43

Дифузія. Білки-транспортери. Мікротрубочки й моторні білки: динеїни та кінезини. Везикулярний транспорт.

 

 

11

44

Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих червів. Поняття про гідролімфу, гемолімфу, кров. Основні компоненти кровоносної системи.

 

 

12

45

Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем.

 

 

13 (р)

46

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

14

47

Транспортні функції крові: транспорт  білків, жирів, вуглеводів, йонів, гормонів, вітамінів, продуктів екскреції.

 

 

15

48

Гемоглобін. Транспорт газів. Дихальні пігменти безхребетних та хребетних. Роль міоглобіну у транспорті кисню в м’язах.

 

 

16

49

Провідна тканина. Еволюція транспортної системи у рослин. Переміщення води і мінеральних речовин у горизонтальній площині кореня та стебла.

 

 

17

50

Поняття про осмотичний та тургорний тиск, сисну силу. Апопластитчний та симпластичний шлях транспорту води та мінеральних речовин.

 

 

18

51

Механізми транспорту речовин по ксилемі. Шляхи пересування води у листках.

 

 

19

52

Будова ситоподібних трубок. Механізм переміщення речовин по флоемі.

 

 

20

53

Основні функції травлення.

Зовнішнє травлення у павуків та личинок жуків-плавунців.

 

 

21

54

Позаклітинне травлення у бактерій, архей, грибів, хижих рослин. Локалізація і функціонування травних ферментів цих організмів.

 

 

22

55

Внутрішньоклітинне травлення. Формування первинних та вторинних лізосом. Гідролітичні ферменти. Залишкові тільця.

 

 

23

56

Аутофагоцитоз і автоліз. Роль протеосом у розщеплені білків клітини.

 

 

24

57

Порожнинне травлення у багатоклітинних організмів. Пристінкове травлення на поверхні мікроворсинок тонкого кишківника.

 

 

25

58

Будова мікроворсинок. Активний та пасивний процес всмоктування речовин у кишківнику.

 

 

26

59

Практична робота. Вивчення активності ферментів слини.

 

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

27

60

Травлення у товстому кишківнику. Розщеплення клітковини. Поняття про пробіотики і пребіотики. Синтез вітамінів у товстому кишківнику.

 

 

 

28

61

Особливості ферментативного каталізу: зміна енергії в ході реакції, механізм каталізу, коферменти, способи регуляція активності ферментів.

 

 

29

62

Типи метаболічних шляхів клітини. Регуляція метаболічних шляхів: контроль транскрипції, активація ферментів, вплив субстратів, коферментів, продуктів.

 

 

30

63

Анаеробне та аеробне дихання. Гліколіз. Принцип субстратного фосфорилювання. Енергетичний баланс гліколізу. Молочнокисле та спиртове бродіння.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

31

64

Утворення ацетил-КоА. Цикл ри карбонових кислот. Переносники Гідрогену.

 

 

32

65

Окисне фосфорилювання. Робота дихального ланцюга. Створення протонного градієнту і його використання АТФ-синтазою.

 

 

33

66

Енергетичний баланс аеробного окиснення глюкози та його порівняння з енергетичним балансом гліколізу.

 

 

34

67

β-окиснення жирних кислот. Спряження β-окиснення з циклом ри карбонових кислот.

 

 

35

68

Дезамінування амінокислот. Утворення сечовини і сечової кислоти при розщепленні нітрогеновмісних основ нуклеотидів.

 

 

36

69

Поняття про матричні синтези.

 

 

37

70

Етапи біосинтезу білка. Транскрипція: етапи, механізми, ферменти. Процесинг мРНК. Альтернативний сплайсинг. Транскрипція тРНК і рРНК.

 

 

38

71

Генетичний код. Відхилення від універсальності генетичного коду.

 

 

39

72

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

40

73

Утворення аміноацил-тРНК. Трансляція: етапи, механізми. Структура рибосома і роль рРНК у трансляції. Особливості трансляції мембранних і секреторних білків.

 

 

41

74

Фолдінг білка. Роль шаперонів. Посттрансляційна модифікація білків.

 

 

42

75

Поняття про пластичний обмін у клітині.

 

 

43

76

Світлова фаза фотосинтезу. Фотоліз води. Робота світлозбиральних антенних комплексів пігментів. Фотосинтетичний ланцюг перенесення електронів. Утворення АТФ за рахунок протонного градієнту на мембрані тилакоїда. Циклічне і нециклічне фотофосфорилювання.

 

 

44

77

Темнова фаза фотосинтезу. Цикл Кальвіна. Роль рибулобісфосфаткарбоксилази. Утворення, запасання і використання крохмалю.

 

 

45

78

Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу.

 

 

46

79

Загальні риси процесу хемосинтезу. Групи хемосинтезувальних організмів. Етапи хемосинтезу. Значення хемосинтезу для колообігу елементів у природі.

 

 

47

80

Біосинтез жирних кислот і складних ліпідів.

Утворення, запасання і використання глікогену.

 

 

48

81

Основні функції екскреції та осморегуляції: виділення побічних продуктів метаболізму, регуляція концентрації йонів, виділення токсинів.

 

 

49

82

Продукти виділення: нітрогеновмісні продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот (амоніак, сечова кислота, сечовина); кисень, як продукт фотосинтезу; вуглекислий газ, жовчні пігменти, токсини.

Практична робота Виділення і розділення суміші рослинних пігментів методом паперової хроматографії.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

50

83

Способи виділення продуктів метаболізму клітиною: мембранний транспорт, екзоцитоз.

 

 

51

84

Різноманітність органів виділення багатоклітинних тварин, їх будова і функції.

 

 

52

85

Еволюція видільної системи. Роль шкіри, легень, печінки і кишечнику у виділенні продуктів обміну речовин.

 

 

53

86

Практична робота. Порівняльна характеристика змін у процесі еволюції органів травлення, дихання та виділення як оптимізація їх до процесів метаболізму.

 

 

 

54

87

Виділення води рослиною. Гутація.  Транспірація. Регуляція транспірації. Кількісні показники транспірації. Екскреція шкідливих речовин у рослин — листопад

 

 

55

88

Роль виділення у підтриманні гомеостазу. Токсичний вплив продуктів обміну речовин на організми. Фактори порушення процесів виділення.

 

 

56

89

Єдність процесів обміну речовин і енергії. Взаємоперетворення речовин у організмі.

 

 

57

90

Відкритість біологічних систем. Процеси і результати обміну речовин у живих системах із погляду термодинаміки. Метаболічна інженерія.

 

 

58

91

Практична робота. Критичний аналіз реклами харчових продуктів та біодобавок.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

Тема 4. Спадковість та мінливість (30 годин)

1

92

1. Складові здоров’я людини

Антропогенетика та медична генетика, євгеніка. Людина як об’єкт генетичних досліджень. Генетика особистості

 

 

2

93

2. Шляхи передачі інформації в живих системах (центральна догма). Реплікація, транскрипція, трансляція. Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази, і т.і.)

 

 

3

94

Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності ДНК. Генетичний код та його властивості.

 

 

4

95

Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин.

 

 

5

96

Геном. Регуляція активності генів.

 

 

6

97

3. Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики.

 

 

 

7

98

Методи генетичних досліджень (гібридологічний, лизнюків, цитологічний, популяційний (статистичний) біохімічний та молекулярно-біологічний).

 

 

8

99

Генетична термінологія та символіка.

 

 

9

100

Гібридологічний метод. Типи схрещувань.

 

 

10

101

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем. Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи.

 

 

11

102

Практична робота. Розв’язування типових задач з генетики: успадкування ознак.

 

 

 

12

103

Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія.

 

 

13

104

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

14

105

4. Хромосомна теорія спадковості.

Зчеплене успадкування.

 

 

15

106

Кросинговер. Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом.

 

 

16

107

Генетика статі. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів.

 

 

17

108

Успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

18

109

5. Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом. Взаємодія неалельних генів (компліментарність, епістаз, полімерія). Генотип як цілісна система.

 

 

19

110

6. Мінливість ознак та її типи. Спадкова і неспадкова мінливість. Мінливість бактерій та вірусів.

 

 

20

111

Мутації, їх молекулярна основа. Типи і загальні властивості мутацій. Мутагенні чинники: фізичні, хімічні, біологічні; їх вплив на живі системи. Значення мутацій.

 

 

21

112

Практична робота. Виявлення та опис нормальних і мутантних форм дрозофіли.

 

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

22

113

Властивості модифікаційної мінливості..

 

 

23

114

Поняття норми реакції, варіаційного ряду, варіаційної кривої

 

 

24

115

Практична робота. Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

 

 

26

116

7. Генетика людини. Методи вивчення та особливості успадкування. Спадкові хвороби, їх виявлення (генетичне обстеження, пренатальна діагностика і т.і.) та профілактика (медико-генетичне консультування).

 

 

27

118

8. Вид і популяція. Популяційна генетика.

 

 

28

119

Елементарні процеси еволюції: Закон Харді-Вайнберга, мутації, міграція, випадковий дрейф генів.

 

 

29

120

Процес видоутворення.

 

 

30

121

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

Репродукція (27 годин)

1

122

1.Репродукція молекул

Реплікація ДНК: етапи, фактори, регуляція, значення. Зворотна транскрипція :механізми, значення.

 

 

2

123

Місце вірусів у системі органічного світу.

 

 

3

124

Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів тварин, рослин та бактерій.

 

 

4

125

Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна. Поняття про віроїди, пріони. Значення  їх у природі та житті людини.

 

 

5

126

Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів. Загальна характеристика інфекційного процесу, викликаного вірусами.

 

 

6

127

Залежність профілактики та лікування вірусних хвороб рослин, тварин та людини від особливостей збудника. Гіпотези виникнення вірусів. Значення вірусів у процесі еволюції.

 

 

7

128

2Репродукція клітин.

     Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ.

 

 

8

129

     Репродукція еукаріотичних клітин. Соматичні і статеві клітини.

 

 

9

130

Каріотип. Порівняльна характеристика наборів хромосом різних видів. 

 

 

10

131

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза: періоди та тривалість. Значення інтерфази. Регуляція інтерфази.  Структурна організація  інтерфазного хроматину.

 

 

11

132

Будова нуклеусом. Типи та значення  основних та кислих білків.

 

 

12

133

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

13

134

Способи репродукції клітин. Непрямий поділ.

Мітоз  (каріокінез та цитокінез).

Фази мітозу, їх тривалість та біологічне значення. Структурні  зміни хроматину на різних етапах мітотичного циклу клітини. 

Практична робота. Вивчення стадій мітозу на препараті корінця цибулини.

 

 

14

135

Морфологічна будова  метафазної хромосоми. Порушення процесу мітозу. Цитокінез у рослин та тварин. Типи мітозу. Регуляція процесу мітозу.

Практична робота. Вивчення будови хромосом на постійному препараті гігантських хромосом мотиля.

 

 

15

136

Непрямий поділ

 Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у тварин та рослин.

 

 

16

137

Прямий поділ - амітоз. Значення.

Приклади.

 

 

17

138

Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз.

     Клітинні технології в біології та медицині.

 

 

 

18

139

3. Репродукція організмів

     Форми розмноження організмів.          Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми,

біологічне значення.

 

 

19

140

Способи нестатевого розмноження прокаріотів, грибів, рослин та тварин. Поліембріонія. Клонування. Використання вегетативного розмноження рослин та грибів у агрокультурі.

 

 

 

 

20

141

Практична робота. Нестатеве розмноження – брунькування дріжджів.

 

 

21

142

Статеве розмноження і статевий процес. Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів.

Гаметогенез у рослин та грибів. Гаметогенез у тварин на прикладі ссавців.

 

 

22

143

Будова статевих залоз. Особливості сперматогенезу та овогенезу у людини. Фактори регуляції гаметогенезу. Вплив негативних факторів середовища, алкоголю, тютюнопаління на процеси гаметогенезу людини. Еволюція статевого розмноження.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

23

144

Запліднення: його форми, етапи значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових  та голонасінних рослин. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин.

 

 

24

145

Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія, Педогенез.

 

 

25

146

Етапи запліднення у людини. Причини порушення процесів запліднення у людини. Екстракорпоральне запліднення. Способи контрацепції.

 

 

26

147

Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини. Гермафродитизм. Види гермафродитизму

      Типи народження.

 

 

27

148

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

Розвиток (27 годин)

1

149

 1. Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез).

      Типи онтогенезу у тварин. Періоди­зація онтогенезу багатоклітинних організмів.

 

 

 

2

150

Етапи ембріонального розвитку у тварин. Ооплазматична сегрегація та презумптивні зони зиготи.

 

 

3

151

Типи та закономірності процесів дроблення.   Тотипотентність ост генера як передумова появи ост генерат близнюків.

 

 

4

152

Поява багатоклітинного одношарового зародка – бластули. Типи бластул у хордових.

 

 

5

153

Способи гаструляції. Способи закладки мезодерми у безхребетних та хордових. Гістогенез, органогенез.

 

 

6

154

Поняття про стовбурові клітини та їхні  властивості. Диференціація клітин, поява тканин. Ембріональна індукція.

 

 

7

155

Процес нейруляції, формування комплексу осьових органів. Первиннороті та вториннороті організми. Похідні зародкових листків.

 

 

8

156

Поняття про провізорні органи. Амніоти та анамнії. Механізми регуляції онтогенезу. Ембріологічні теорії та закони.

 

 

9

157

Періодизація ембріонального

розвитку людини. Типи дроблення та гаструляції у людини. Критичні періоди розвитку зародка людини.

 

 

10

158

Будова та функції плаценти людини. Вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин та фізико-хімічних факторів зовнішнього середовища на розвиток зародка людини. Поняття про тератогенез.

 

 

11

159

Ембріональний розвиток та його етапи у рослин (ембріогенез та спокій).

 

 

12

160

      Сучасні методи ембріології. Тканинна та ембріональна інженерія,химерні організми.

 Репродуктивна медицина.

 

 

13

161

Урок-узагальнення та систематизація знань

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

14

162

Постембріональний розвиток організмів.

      Типи постембріонального      

розвитку у тварин. Прямий розвиток. Поняття ембріонізації. 

 

 

15

163

Розвиток з повним та неповним перетворенням. Біологічне значення метаморфозу. Регуляція постембріонального розвитку.

 

 

16

164

Етапи постембріонального розвитку насінних рослин (догенеративний, генеративний, ост генеративний).

 

 

17

165

Вікові періоди індивідуального

   розвитку людини. Статеве дозрівання.

 

 

18

166

Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.   

 

 

19

167

Старість як етап онтогенезу.

Теорії старіння на молекулярному, клітинному та організмовому рівнях.

 

 

20

168

       Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли рослин та тварин.

 

 

21

169

2.Ріст  та регенерація

     Біологічні основи процесів росту та регенерації. Поняття про проліферацію та диференціацію клітин.

 

 

22

170

      Типи, швидкість, тривалість росту різних груп організмів.        Регуляція росту у тварин та рослин.

 

 

23

171

Практична робота. Періодичність росту дерев’янистих рослин.

Практична робота. Періодичність росту луски риби.

 

 

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

24

172

Вплив на ріст організму людини екзогенних та ендогенних чинників (поживних речовин, мікроелементів, вітамінів,

гормонів). Роль незбалансованого харчування, вживання алкоголю та тютюну на ріст людини.

 

 

25

173

Регенерація Типи регенерації. Рівні регенерації: репарація ДНК, регенерація на субклітинному, клітинному, тканинному, органному рівнях.

 

 

26

174

Здатність до регенерації у різних тварин. Стимуляція регенераційних процесів.

 

 

27

175

Трансплантація органів.

Використання 3 D друку у відтворені тканин та органів.

 

 

Т    Е    М     А    Т     И     Ч     Н    А

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Бубир Віта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Pipa Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Golub Oksana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Golub Oksana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
17 серпня 2018
Переглядів
5289
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку