Календарно-тематичне планування з біології 6-11 клас

Про матеріал

Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________________________

«______» __________________20____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДИРЕКТОР

______________________________

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування з біології

для 6 класу на 2018 / 2019 н. р., 70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

4

Вступ.

§

1

Біологія - наука про живу природу.

2

Основні властивості живого.

3

Різноманітність життя на землі.

4

Методи вивчення організмів.

9

Розділ І. Клітина.

5

Історія вивчення клітини.

6

Збільшувальні прилади. Пр.р.1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

7

Виготовлення мікропрепаратів. Пр.р.2.Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

8

Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана. Л.д.№1: Будова клітини листка елодеї.

9

Цитоплазма та включення.

10

Основні органели клітини.

11

Ядро.

12

Ріст і розмноження клітини

13

Узагальнення знань.Клітина

23

Розділ ІІ. Рослини.

14

Рослина - живий організм

15

Процеси життєдіяльності. Міні-проект. Рослини хижаки.

16

Тканини рослин.

17

Корінь. Будова і функції. Л.Д.№2 Будова кореня.

18

Види коренів та їх видозміни.

19

Пагін. Будова пагона. Л.Д.№2 .Будови пагона.

20

Бруньки. Л.Д.№3. Будови бруньки.

Д.п. Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

21

Будова стебла.

22

Будова листка.

23

Внутрішня будова та функції листка. Листопад.

24

Видозміни пагона та листя. Л.Д.№4. Будови цибулини.

25

Транспорт речовин. Д.п. Транспорт речовин по рослині.

26

Рухи рослин.

27

Узагальнення знань. Вегетативні органи.

28

Розмноження рослин. Д.п. Вегетативне розмноження рослин.

29

Квітка. Л.Д.№5. Будови квітки.

30

Суцвіття.

31

Запилення.

32

Запліднення. Будова насінини. Л.Д.№6. Будови насінини

33

Проростання насіння. Д.п. Дослідження умов проростання насінин.

34

Плід. Л.Д.№7. Будови плода.

35

Поширення плодів.

36

Ріст і розвиток рослин. Д.п.Дослідження процесу росту вегетативних органів

Тематична №3

17

Розділ ІІІ. Різноманітність рослин.

37

Поняття про класифікацію рослин.

38

Одноклітинні водорості.

39

Багатоклітинні водорості. Л.Д.№8.Будови зелених нитчастих водоростей.

40

Мохи. Л.Д.№9. Будови моху.

41

Плауни, хвощі.

42

Папороті. Л.Д.№10. Будови папоротей.

43

Голонасінні. Л.Д.№11. Будови пагонів і шишок хвойних рослин.

44

Різноманітність голонасінних.

45

Покритонасінні, або квіткові. Пр.р.3.Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

46

Різноманітність квіткових.

47

Сільськогосподарські рослини.

48

Кімнатні рослини. Пр.р.4.Вибір видів кімнатних рослин для вирощування.

49

Екологічні групи рослин.

50

Життєві форми.

51

Типи рослинних угруповань. Міні проект. Рослинні угрупування.

52

Значення рослин.

53

Червона книга України.

Тематична №4

8

Тема ІV. Гриби.

54

Загальна характеристика грибів.

55

Екологічні групи грибів.

56

Одноклітинні гриби - дріжджі.

57

Гриби-паразити.

58

Шапинкові гриби. Л.Д.№12.Будови шапинкових грибів.

59

Значення грибів. Пр.р.5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

60

Лишайники.

61

Міні проект. Гриби у біосфері та житті людини.

Тематична №5

8

Тема V. Одноклітинні організми.

61

Бактерії: будова та процеси.

62

Значення бактерій.

63

Водні одноклітинні тварини. Л.Д.№13. Спостереження інфузорій.

64

Водні одноклітинні тварини.

65

Паразитичні одноклітинні тварини.

66

Перехід до багатоклітинності.

67

Губки.

68

Міні проект. Чому скисає молоко?

Тематична №6.

69

Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів.

70

Повторення.

Календарно-тематичне планування з біології

для 7 класу на 2018 / 2019 н. р., 70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

Вступ

§

1

Тварина - живий організм.

2

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

3

Будова тварин: клітини, тканини.

4

Органи та системи органів.

Тема 1. Різноманітність тварин.

5

Поняття про класифікацію тварин.

6

Кишковопорожнинні.

7

Різноманітність кишковопорожнинних.

8

Паразитичні черви.

9

Паразитичні черви.

10

Кільчасті черви. Л.Д.№1. Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка).

11

Різноманітність кільчастих червів.

Тематична №1

12

Членистоногі: Ракоподібні.

13

Різноманітність ракоподібних.

14

Павукоподібні.

15

Різноманітність павукоподібних.

16

Комахи. П.Р.№1Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

17

Різноманітність комах.

18

Паразитичні членистоногі тварини.

19

Молюски.

20

Різноманітність молюсків. Л.д.№2. Будови черепашки черевоногих та двостулкових молюсків. Визначення віку двостулкових молюсків.

21

Різноманітність молюсків.

22

Узагальнення знань. Безхребетні тварини.

Тематична №2.

23

Хордові (загальна характеристика).

24

Риби.

25

Різноманітність кісткових риб.

26

Різноманітність хрящових риб.

27

Амфібії.

28

Різноманітність амфібій.

29

Рептилії.

30

Різноманітність рептилій.

Тематична №3.

31

Птахи. Особливості будови.

32

Різноманітність птахів.

33

Екологічні групи птахів.

34

П.Р.№2Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

35

Ссавці.

36

Різноманітність ссавців.

37

Міні-проект. Тварини рекордсмени.

38

Пристосування до умов середовища існування. П.Р.№3Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування.

39

Узагальнення знань. Хордові тварини.

Тематична №4.

11

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин.

40

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Типи симетрії як відображення способу життя. Л.Д.№3. Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

41

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи. Способи пересування тварин. П.Р.№4. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

42

Живлення і травлення.

43

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

44

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. П.Р.№5.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

45

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин.

46

Поняття про регуляцію діяльності організму тварин. Нервова система, її значення. П.Р.№6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

47

Органи чуття їх значення. Міні-проект. Як бачать тварини.

48

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

49

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Загальне поняття про регенерацію у тварин. Л.Д.№4. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків та кісткових риб).

Тематична №4.

10

Тема 3. Поведінка тварин

50

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Л.Д. Спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем).

51

Поведінкові реакції.

П.Р.№7. Визначення направленості поведінкових актів тварин (відео)

52

Вроджена поведінка.

53

Набута поведінка тварин.

54

Елементарна розумова діяльність.

55

Індивідуальна поведінка тварин. Комунікація тварин.

Міні-проект. Як спілкуються тварини.

56

Репродуктивна поведінка. Міграції тварин.

57

Суспільна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

58

Територіальна поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг.

59

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

Тематична №5.

10

Тема 4. Організми і середовище існування

60

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

61

Ланцюги живлення і потік енергії.

62

Взаємозв'язок компонентів екосистеми.

63

Міні-проект. Заповідні території України.

64

Співіснування організмів в угрупованнях.

65

Екскурсія №1. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

66

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

67

Основи охорони природи. Червона книга України. Природоохоронні території.

68

Екскурсія №2. Різноманітність тварин свого краю.

69

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи

70

Повторення

Тематична №6.


Календарно-тематичне планування з біології

для 8 класу на 2018 / 2019 н. р., 70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

1+3

Вступ. Тема 1.Організм людини як біологічна система.

§

1

Організм людини як біологічна система. Біосоціальна природа людини. Значення знань про людину для збереження її здоров'я.

2

Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Л.д.№1.Ознайомлення з препаратами тканин людини.

3

Органи та фізіологічні системи.

4

Регуляторні системи.

6

Тема 2. Опора та рух.

5

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.

Л.д.№2. Мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м'язової тканин.

6

З'єднання кісток. Огляд будови скелета.

7

Функції і будова скелетних м'язів. Основні групи скелетних м'язів.

8

Робота м'язів. Втома м'язів. Л.д.№3. Розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні; впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.

9

Профілактика порушень опорно-рухової системи. Гіподинамія.

Проект. Рухова активність - основа фізичного здоров'я

10

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Тематична №1.

3

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

11

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини.

Д.П. Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

12

Їжа та її компоненти.

13

Збалансоване харчування. Проект. Збалансоване харчування

5

Тема 4. Обмін речовин та травлення.

14

Значення травлення. Система органів травлення. Л.д. №4. Будова зуба

15

Травлення в ротовій порожнині та шлунку.

Д.п. Дія ферментів слини на крохмаль.

16

Травлення в кишечнику.

17

Регуляція травлення

18

Харчові розлади та їх запобігання.

Тематична №2.

11

Тема 5. Транспорт речовин. Імунітет.

19

Внутрішнє середовище організму. Лімфа. Кров, її склад та функції.

Л.р №1. Мікроскопічна будова крові людини.

20

Зсідання крові.

21

Групи крові та переливання крові.

22

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

23

Алергія. СНІД.

24

Система кровообігу.

25

Серце: будова та функції. Робота серця. Л.д.№5. Вимірювання частоти серцевих скорочень.

26

Будова та функції кровоносних судин.

27

Рух крові. Д.П. Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня.

28

Кровотечі.

29

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

30

Узагальнання знань. Тематична №3.

4

Тема 6. Дихання

31

Значення дихання. Система органів дихання.

32

Газообмін у легенях і тканинах.

33

Дихальні рухи.

34

Профілактика захворювань дихальної системи.

4

Тема 7. Виділення. Терморегуляція.

35

Виділення - важливий етап обміну речовин. Будова і функції сечовидільної системи.

36

Захворювання нирок та їх профілактика.

37

Значення і будова шкіри.

38

Терморегуляція. Проект. Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

Тематична №4.

6

Тема 8. Розмноження та розвиток людини.

39

Будова та функції репродуктивної системи.

40

Статеві клітини. Запліднення.

41

Менструальний цикл. Вагітність.

42

Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

43

Постембріональний розвиток людини.

44

Репродуктивне здоров'я.

3

Тема 9. Ендокринна система.

45

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

46

Профілактика захворювань ендокринної системи. Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика

47

Взаємодія регуляторних систем.

Тематична №5.

6

Тема 10. Нервова система.

48

Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Будова нервової системи.

49

Центральна і периферична нервова система людини.

50

Спинний мозок.

51

Головний мозок. Л.д.№6. Вивчення будови спинного та головного мозку людини.

52

Вегетативна нервова система

53

Профілактика захворювань нервової системи

8

Тема 11. Сенсорні системи

54

Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

55

Зорова сенсорна система. Л.д.№7. Визначення акомодації ока.

56

Зорова сенсорна система. Л.д.№8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

57

Око. Захист зору.

58

Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху. Л.д.№9. Вимірювання порога слухової чутливості.

59

Сенсорні системи смаку, нюху.

60

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Д.п. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

61

Узагальнення знань. Тематична №6.

8

Тема 12. Вища нервова діяльність

62

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Темперамент. Д.п. Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.

63

Безумовні рефлекси. Інстинкти. Л.д.№10. Визначення реакції зіниць на світло.

64

Умовні рефлекси.

65

Мова.

66

Навчання та пам'ять. Л.д.№11. Дослідження різних видів пам'яті.

67

Мислення та свідомість.

68

Сон. Біоритми.

69

Узагальнення. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

Тематична №7.

70

Повторення.


Календарно-тематичне планування з біології

для 9 класу на 2018 / 2019 н. р., 70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

2

Вступ.

§

1

Біологія як наука. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

1

2

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

2

8

Тема 1. Хімічний склад клітини.

3

3

Неорганічні сполуки.

4

4

Вода та її основні фізико-хімічні властивості.

5

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. Ліпіди.

6

Вуглеводи.

7

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

8

Ферменти, їхня роль у клітині. АТФ. Л.д.№1. Властивостей ферментів.

9

Нуклеїнові кислоти.

10

П.Р.№ 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

Тематична №1.

6

Тема 2. Структура клітини

11

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Клітини прокаріот.

12

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана,

13

цитоплазма та

14

основні клітинні органели.

15

Ядро, його структурна організація та функції.

16

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина. Л. р.№1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

4

Тема 3. Принципи функціонування клітини

17

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

18

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

19

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах. Хемосинтез.

20

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

Тематична №2.

10

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації.

21

Гени та геноми. Будова генів та компоненти геномів про- та еукаріотів.

22

Будова та функції хромосом.

23

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

24

Основні типи РНК.

25

Генетичний код. Транскрипція. Біосинтез білка.

26

Пр.р.№1. Розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

27

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Л.д. №2. Фаз мітозу.

28

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

29

Статеві клітини та запліднення.

30

Етапи індивідуального розвитку.

31

Узагальнення знань. Тематична №3.

12

Тема 5. Закономірності успадкування ознак.

32

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

33

Закони Менделя.

34

Закони Менделя.

35

П.р.№ 2. Складання схем схрещування.

36

Ознака як результат взаємодії генів.

37

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

38

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

39

Форми мінливості. Л.д.№3 Мінливості в рослин і тварин.

40

Мутації

41

Види мутацій, причини та наслідки мутацій.

42

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

43

Проект. Складання власного родоводу (родовід родини видатних людей)

Тематична №4.

6

Тема 6. Біологія як основа біотехнології та медицини.

44

Поняття про селекцію.

45

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

46

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин.

47

Огляд традиційних біотехнологій.

48

Основи генетичної та клітинної інженерії.

49

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми

Тематична №5.

7

Тема 7. Еволюція органічного світу

50

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

51

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

52

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

53

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

54

Механізми видоутворення.

55

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

56

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

4

Тема 8. Біорізноманіття

57

Основи еволюційної філогенії та систематики.

58

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

59

Неклітинні форми життя: віруси.

60

Огляд основних еукаріотичних таксонів

Тематична №6.

8

Тема 9. Надорганізмові біологічні системи

61

Екосистема. Різноманітність екосистем.

62

Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

63

Біотичні фактори.

64

Абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

65

Стабільність екосистем та причини її порушення.

66

Біосфера як цілісна система.

67

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

68

Проект (дослідницький). Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

69

Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем.

70

Повторення


Календарно-тематичне планування з біології

для 10 класу на 2018 / 2019 н. р., 70 годин

Підручник. Соболь В.І. Біологія і екологія. 10 клас. Кам'янець-Подільський, «Абетка», 2018

Дата

Зміст уроку

Д/з

4

Вступ.

§

1

Міждисциплінарні зв'язки біології та екології.

1

2

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок.

2

3

Фундаментальні властивості живого.

3

4

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

4

13+1

Тема 1. Біорізноманіття.

5

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. Л.р.№1.Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу.

5

6

Сучасні критерії виду.

6

7

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.

7

8

Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

8

9

Прокаріотичні організми: археї.

9

10

Прокаріотичні організми: бактерії.

10

Тематична №1.

11

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

11

12

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Водорості.

14

13

Вищі рослини.

15

14

Безхребетні тварини.

16

15

Хребетні тварини.

17

16

Гриби.

12

17

Різноманітність грибів.

13

18

Навчальний проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

19

Узагальнення знань. Тематична №2.

14+2

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

20

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

18

21

Особливості обміну речовин в автотрофних організмів.

23

22

Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів.

24

23

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

21

24

Білки: огляд будови й біологічної ролі.

20

25

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

25

26

Нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.

20

27

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

26

Тематична №3.

28

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

22

29

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.

27

30

Обмін речовин в організмі людини. П.р.№1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

28

ІІ семестр

31

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов'язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Значення якості питної води для збереження здоров'я людини.

29

32

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

30

33

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

31

34

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

32

35

Узагальнення знань. Тематична №4.

20+1

Тема 3. Спадковість і мінливість.

35

Основні поняття генетики.

33

36

Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: моногібридне схрещування.

34 (1)

37

Гібридологічний аналіз: взаємодія алель них генів.

34 (2)

38

Гібридологічний аналіз: ди- та полігібридне схрещування.

35

39

Гібридологічний аналіз: взаємодія неалельних генів.

<
Перегляд файлу

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________________________

 

«______» __________________20____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДИРЕКТОР

______________________________

 

 «______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування  з  біології

для 6 класу   на  2018 / 2019  н. р.,  70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

 

4

Вступ.

§

1

 

Біологія - наука про живу природу.

 

2

 

Основні властивості живого.

 

3

 

Різноманітність життя на землі.

 

4

 

Методи вивчення організмів.

 

 

9

Розділ І. Клітина.

 

5

 

Історія вивчення клітини.

 

6

 

Збільшувальні прилади. Пр.р.1. Будова світлового мікроскопа  та робота з ним. 

 

7

 

Виготовлення мікропрепаратів. Пр.р.2.Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

 

8

 

Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана. Л.д.№1: Будова клітини листка елодеї.

 

9

 

Цитоплазма та включення.

 

10

 

Основні органели клітини.

 

11

 

Ядро.

 

12

 

Ріст і розмноження клітини

 

13

 

Узагальнення знань.Клітина

 

 

23

Розділ ІІ. Рослини.

 

14

 

Рослина - живий організм

 

15

 

Процеси життєдіяльності.  Міні-проект. Рослини хижаки.

 

16

 

Тканини рослин.

 

17

 

Корінь. Будова і функції. Л.Д.№2 Будова кореня.

 

18

 

Види коренів та їх видозміни.

 

19

 

Пагін. Будова пагона. Л.Д.№2 .Будови пагона.

 

20

 

Бруньки. Л.Д.№3. Будови бруньки.

                                                    Д.п. Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

 

21

 

Будова стебла.

 

22

 

Будова листка.

 

23

 

Внутрішня будова та функції листка. Листопад.

 

24

 

Видозміни пагона та листя. Л.Д.№4. Будови цибулини.

 

25

 

Транспорт речовин.                                            Д.п. Транспорт речовин по рослині.

 

26

 

Рухи рослин.

 

27

 

Узагальнення знань. Вегетативні органи.

 

28

 

Розмноження рослин.                                   Д.п. Вегетативне розмноження рослин.

 

29

 

Квітка. Л.Д.№5. Будови квітки.

 

30

 

Суцвіття.

 

31

 

Запилення.

 

32

 

Запліднення. Будова насінини. Л.Д.№6. Будови насінини

 

33

 

Проростання насіння.                     Д.п. Дослідження умов проростання насінин.

 

34

 

Плід. Л.Д.№7. Будови плода.

 

35

 

Поширення плодів.

 

36

 

Ріст і розвиток рослин.         Д.п.Дослідження процесу росту вегетативних органів

 

 

 

Тематична №3

 

 

17

Розділ ІІІ. Різноманітність рослин.

 

37

 

Поняття про класифікацію рослин.

 

38

 

Одноклітинні водорості.

 

39

 

Багатоклітинні водорості.  Л.Д.№8.Будови зелених нитчастих водоростей.

 

40

 

Мохи. Л.Д.№9. Будови моху.

 

41

 

Плауни, хвощі.

 

42

 

Папороті. Л.Д.№10. Будови папоротей.

 

43

 

Голонасінні. Л.Д.№11. Будови пагонів і шишок хвойних рослин.

 

44

 

Різноманітність голонасінних.

 

45

 

Покритонасінні, або квіткові. Пр.р.3.Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

 

46

 

Різноманітність квіткових.

 

47

 

Сільськогосподарські рослини.

 

48

 

Кімнатні рослини. Пр.р.4.Вибір видів кімнатних рослин для вирощування.

 

49

 

Екологічні групи рослин.

 

50

 

Життєві форми.

 

51

 

Типи рослинних угруповань. Міні проект. Рослинні угрупування.

 

52

 

Значення рослин.

 

53

 

Червона книга України.

 

 

 

Тематична №4

 

 

8

Тема ІV. Гриби.

 

 54

 

Загальна характеристика грибів.

 

55

 

Екологічні групи грибів.

 

56

 

Одноклітинні гриби - дріжджі.

 

57

 

Гриби-паразити.

 

58

 

Шапинкові гриби. Л.Д.№12.Будови шапинкових грибів.

 

59

 

Значення грибів. Пр.р.5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

 

60

 

Лишайники.

 

61

 

Міні проект. Гриби у біосфері та житті людини.

 

 

 

Тематична №5

 

 

8

Тема V. Одноклітинні організми.

 

61

 

Бактерії: будова та процеси.

 

62

 

Значення бактерій.

 

63

 

Водні одноклітинні тварини. Л.Д.№13. Спостереження інфузорій.

 

64

 

Водні одноклітинні тварини.

 

65

 

Паразитичні одноклітинні тварини.

 

66

 

Перехід до багатоклітинності. 

 

67

 

Губки.

 

68

 

Міні проект. Чому скисає молоко?

 

 

 

Тематична №6.

 

69

 

Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів.

 

70

 

Повторення.

 

 

Календарно-тематичне планування  з  біології

для 7 класу   на  2018 / 2019  н. р.,  70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

 

 

Вступ

§

1

 

Тварина - живий організм.

 

2

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

3

 

Будова тварин: клітини, тканини.

 

4

 

Органи та системи органів.

 

 

 

Тема 1. Різноманітність  тварин.

 

5

 

Поняття про класифікацію тварин.

 

6

 

Кишковопорожнинні.

 

7

 

Різноманітність кишковопорожнинних.

 

8

 

Паразитичні черви.

 

9

 

Паразитичні черви.

 

10

 

Кільчасті черви. Л.Д.№1. Зовнішня  будова та  рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка).

 

11

 

Різноманітність кільчастих червів.

 

 

 

Тематична №1

 

12

 

Членистоногі: Ракоподібні.

 

13

 

Різноманітність ракоподібних.

 

14

 

Павукоподібні.

 

15

 

Різноманітність павукоподібних.

 

16

 

Комахи. П.Р.№1  Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

17

 

Різноманітність комах.

 

18

 

Паразитичні членистоногі тварини.

 

19

 

Молюски.

 

20

 

Різноманітність молюсків. Л.д.№2. Будови черепашки черевоногих та двостулкових молюсків. Визначення віку двостулкових молюсків.

 

21

 

Різноманітність молюсків.

 

22

 

Узагальнення знань. Безхребетні тварини.

 

 

 

Тематична №2.

 

23

 

Хордові (загальна характеристика).

 

24

 

Риби.

 

25

 

Різноманітність кісткових риб.

 

26

 

Різноманітність хрящових риб.

 

27

 

Амфібії.

 

28

 

Різноманітність амфібій.

 

29

 

Рептилії.

 

30

 

Різноманітність рептилій.

 

 

 

Тематична №3.

 

31

 

Птахи. Особливості будови.

 

32

 

Різноманітність птахів.

 

33

 

Екологічні групи птахів.

 

34

 

П.Р.№2  Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. 

 

35

 

Ссавці.

 

36

 

Різноманітність ссавців.

 

37

 

Міні-проект. Тварини рекордсмени.

 

38

 

Пристосування до умов середовища існування. П.Р.№3  Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.   

 

39

 

Узагальнення знань. Хордові тварини.

 

 

 

Тематична №4.

 

 

 

11

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин.

 

40

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Типи симетрії як відображення способу життя. Л.Д.№3. Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

 

41

 

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи. Способи пересування тварин. П.Р.№4. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

42

 

Живлення і травлення.

 

43

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

 

44

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. П.Р.№5.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

45

 

Виділення, його значення для організму. Форми  виділення у тварин. Органи виділення тварин.

 

46

 

Поняття про регуляцію діяльності організму тварин. Нервова система, її значення. П.Р.№6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

 

47

 

Органи чуття їх значення. Міні-проект. Як бачать тварини.

 

48

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

 

49

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Загальне поняття про регенерацію у тварин. Л.Д.№4. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків та кісткових риб).

 

 

 

Тематична №4.

 

 

 

10

Тема 3. Поведінка тварин

 

50

 

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Л.Д. Спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

51

 

Поведінкові реакції.

П.Р.№7. Визначення направленості поведінкових актів тварин (відео)

 

52

 

Вроджена поведінка.

 

53

 

Набута поведінка тварин.

 

54

 

Елементарна розумова діяльність. 

 

55

 

Індивідуальна поведінка тварин. Комунікація тварин.

Міні-проект. Як спілкуються тварини.

 

56

 

Репродуктивна поведінка. Міграції тварин.

 

57

 

Суспільна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. 

 

58

 

Територіальна поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг.

 

59

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

 

Тематична №5.

 

 

 

10

Тема 4. Організми і середовище існування

 

60

 

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

 

61

 

Ланцюги живлення і потік енергії.

 

62

 

Взаємозв’язок  компонентів екосистеми.

 

63

 

Міні-проект. Заповідні території України.

 

64

 

Співіснування організмів в угрупованнях.

 

65

 

Екскурсія №1. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

66

 

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

 

67

 

Основи охорони природи. Червона книга України. Природоохоронні території.

 

68

 

Екскурсія №2. Різноманітність тварин свого краю.

 

69

 

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

70

 

Повторення

 

 

 

Тематична №6.

 

 

 


Календарно-тематичне планування  з  біології

для 8 класу   на  2018 / 2019  н. р.,  70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

 

1+3

Вступ. Тема 1.Організм людини як біологічна система.  

§

1

 

Організм людини як біологічна система. Біосоціальна природа людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

2

 

Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Л.д.№1.Ознайомлення з препаратами  тканин людини.

 

3

 

Органи та фізіологічні системи.

 

4

 

Регуляторні системи.

 

 

6

Тема 2. Опора та рух.

 

5

 

Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.

Л.д.№2. Мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин.

 

6

 

З’єднання кісток. Огляд будови скелета.

 

7

 

Функції і будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.

 

8

 

Робота м’язів.   Втома м’язів. Л.д.№3. Розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні; впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.

 

9

 

Профілактика порушень опорно-рухової системи. Гіподинамія.

Проект. Рухова активність - основа фізичного здоров’я

 

10

 

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

 

 

 

Тематична №1.

 

 

 

3

 

Тема 3.  Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

 

11

 

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини.

                             Д.П. Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

 

12

 

Їжа та її компоненти.

 

13

 

Збалансоване харчування. Проект. Збалансоване харчування

 

 

5

Тема 4. Обмін речовин та травлення.

 

14

 

Значення травлення. Система органів травлення. Л.д. №4. Будова зуба

 

15

 

Травлення в ротовій порожнині та шлунку.

                                                                    Д.п. Дія ферментів слини на крохмаль.

 

16

 

Травлення в кишечнику.

 

17

 

Регуляція травлення

 

18

 

Харчові розлади та їх запобігання.

 

 

 

Тематична №2.

 

 

 

11

 

Тема 5. Транспорт  речовин. Імунітет.

 

19

 

Внутрішнє середовище організму. Лімфа. Кров, її склад та функції.

Л.р №1. Мікроскопічна будова крові людини.

 

20

 

Зсідання крові.

 

21

 

Групи крові та переливання крові.

 

22

 

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

 

23

 

Алергія. СНІД.

 

24

 

Система кровообігу.

 

25

 

Серце: будова та функції. Робота серця. Л.д.№5. Вимірювання частоти серцевих скорочень.

 

26

 

Будова та функції кровоносних судин.

 

27

 

Рух крові. Д.П. Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня.

 

28

 

Кровотечі.  

 

29

 

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

 

30

 

Узагальнання знань. Тематична №3.

 

 

 

4

 

Тема 6. Дихання

 

31

 

Значення дихання.   Система органів дихання.

 

32

 

Газообмін у легенях і тканинах.

 

33

 

Дихальні рухи.

 

34

 

Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

 

4

 

Тема 7. Виділення. Терморегуляція.      

 

35

 

Виділення - важливий етап обміну речовин. Будова і функції сечовидільної системи.

 

36

 

Захворювання нирок та їх профілактика.

 

37

 

Значення і будова шкіри.

 

38

 

Терморегуляція. Проект. Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання  правил догляду за власною шкірою.

 

 

 

Тематична №4.

 

 

 

6

 

Тема 8.  Розмноження та розвиток людини.

 

39

 

Будова та функції  репродуктивної системи.

 

40

 

Статеві клітини. Запліднення.

 

41

 

Менструальний цикл. Вагітність.

 

42

 

Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

 

43

 

Постембріональний розвиток людини.

 

44

 

Репродуктивне здоров’я.

 

 

 

3

 

Тема 9. Ендокринна система.

 

45

 

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

46

 

Профілактика захворювань ендокринної системи. Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика

 

47

 

Взаємодія регуляторних систем.

 

 

 

Тематична №5.

 

 

 

6

 

Тема 10.  Нервова система.

 

48

 

Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Будова нервової системи.

 

49

 

Центральна і периферична нервова система людини.

 

50

 

Спинний мозок. 

 

51

 

Головний мозок. Л.д.№6. Вивчення будови спинного та головного мозку людини.

 

52

 

Вегетативна нервова система

 

53

 

Профілактика захворювань нервової системи

 

 

 

 

8

 

Тема 11.  Сенсорні системи

 

54

 

Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

 

55

 

Зорова сенсорна система. Л.д.№7. Визначення акомодації ока.

 

56

 

Зорова сенсорна система. Л.д.№8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

 

57

 

Око. Захист зору.

 

58

 

Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху. Л.д.№9. Вимірювання порога слухової чутливості. 

 

59

 

Сенсорні системи смаку, нюху.

 

60

 

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Д.п. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

 

61

 

Узагальнення знань. Тематична №6.

 

 

 

8

 

Тема 12.  Вища нервова діяльність

 

62

 

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Темперамент. Д.п. Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.

 

63

 

Безумовні рефлекси. Інстинкти. Л.д.№10. Визначення реакції зіниць на світло.

 

64

 

Умовні рефлекси.

 

65

 

Мова.

 

66

 

Навчання та пам’ять. Л.д.№11. Дослідження різних видів пам’яті.

 

67

 

Мислення та свідомість.

 

68

 

Сон. Біоритми.

 

69

 

Узагальнення.  Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

 

 

 

Тематична №7.

 

70

 

Повторення.

 


Календарно-тематичне планування  з  біології

для 9 класу   на  2018 / 2019  н. р.,  70 годин

Дата

Зміст уроку

Д/з

 

2

Вступ.

§

1

 

Біологія як наука. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

1

2

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

2

 

8

Тема 1. Хімічний склад клітини.

3

3

 

Неорганічні сполуки.

4

4

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості.

 

5

 

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.  Ліпіди.

 

6

 

Вуглеводи.

 

7

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

8

 

Ферменти, їхня роль у клітині. АТФ.  Л.д.№1. Властивостей ферментів.

 

9

 

Нуклеїнові кислоти.

 

10

 

П.Р.№ 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

 

 

Тематична №1.

 

 

 

6

 

Тема 2. Структура клітини

 

11

 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.  Клітини прокаріот.

 

12

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана,

 

13

 

цитоплазма та

 

14

 

основні клітинні органели. 

 

15

 

Ядро, його структурна організація та функції.

 

16

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина. Л. р.№1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

4

Тема 3. Принципи функціонування клітини

 

17

 

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

18

 

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

19

 

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах. Хемосинтез.

 

20

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

 

 

Тематична №2.

 

 

 

10

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації.

 

21

 

Гени та геноми. Будова генів та компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

22

 

Будова та функції хромосом.

 

23

 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

24

 

Основні типи РНК.

 

25

 

Генетичний код. Транскрипція. Біосинтез білка.

 

26

 

 

Пр.р.№1. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

27

 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Л.д. №2. Фаз мітозу.

 

28

 

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

 

29

 

Статеві клітини та запліднення.

 

30

 

Етапи індивідуального розвитку.

 

31

 

Узагальнення знань. Тематична №3.

 

 

 

12

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак.

 

32

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

33

 

Закони Менделя.

 

34

 

Закони Менделя.

 

35

 

П.р.№ 2. Складання схем схрещування.

 

36

 

Ознака як результат взаємодії генів.

 

37

 

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

38

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

39

 

Форми мінливості. Л.д.№3 Мінливості в рослин і тварин.

 

40

 

Мутації

 

41

 

Види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

42

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

43

 

Проект. Складання власного родоводу (родовід родини видатних людей)

 

 

 

Тематична №4.

 

 

 

6

 

Тема 6. Біологія як основа біотехнології та медицини.

 

44

 

Поняття про селекцію.

 

45

 

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

 

46

 

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин.

 

47

 

Огляд традиційних біотехнологій.

 

48

 

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

49

 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми

 

 

 

Тематична №5.

 

 

 

7

 

Тема 7. Еволюція органічного світу

 

50

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

51

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

 

52

 

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

53

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

54

 

Механізми видоутворення.

 

55

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

56

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

 

4

 

Тема 8. Біорізноманіття

 

57

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

58

 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

59

 

Неклітинні форми життя: віруси.

 

60

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

Тематична №6.

 

 

 

8

 

Тема 9. Надорганізмові біологічні системи

 

61

 

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

62

 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

63

 

Біотичні фактори.

 

64

 

Абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

65

 

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

66

 

Біосфера як цілісна система.

 

67

 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

68

 

Проект (дослідницький). Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

69

 

Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем.

 

70

 

Повторення

 


Календарно-тематичне планування  з  біології

для 10 класу   на  2018 / 2019  н. р.,  70 годин

Підручник. Соболь В.І. Біологія і екологія. 10 клас. Кам’янець-Подільський, «Абетка», 2018

Дата

Зміст уроку

Д/з

 

4

Вступ.

§

1

 

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

1

2

 

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

2

3

 

Фундаментальні  властивості живого.

3

4

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. 

4

 

 

13+1

 

Тема 1. Біорізноманіття.

 

5

 

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. Л.р.№1.Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу.

5

6

 

Сучасні критерії виду.

6

7

 

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.

7

8

 

Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

8

9

 

Прокаріотичні організми: археї.

9

10

 

Прокаріотичні організми: бактерії.

10

 

 

Тематична №1.

 

11

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. 

11

12

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Водорості.

14

13

 

Вищі рослини.

15

14

 

Безхребетні тварини.

16

15

 

Хребетні тварини.

17

16

 

Гриби.

12

17

 

Різноманітність грибів.

13

18

 

Навчальний проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

 

19

 

Узагальнення знань. Тематична №2.

 

 

 

14+2

 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

 

20

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

18

21

 

Особливості обміну речовин в автотрофних організмів.

23

22

 

Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів.

24

23

 

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

21

24

 

Білки: огляд будови й біологічної ролі.

20

25

 

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.  

25

26

 

Нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.

20

27

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

26

 

 

Тематична №3.

 

 

28

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

22

29

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією. 

27

30

 

Обмін речовин в організмі людини. П.р.№1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

28

 

 

 

ІІ семестр

 

31

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

29

32

 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

30

33

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.  

31

34

 

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

32

35

 

Узагальнення знань. Тематична №4.

 

 

 

20+1

 

Тема 3. Спадковість і мінливість.

 

35

 

Основні поняття генетики.

33

36

 

Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: моногібридне схрещування.

34 (1)

37

 

Гібридологічний аналіз: взаємодія алель них генів.

34 (2)

38

 

Гібридологічний аналіз: ди- та полігібридне схрещування. 

35

39

 

Гібридологічний аналіз: взаємодія неалельних генів.

 

40

 

Гібридологічний аналіз: зчеплене успадкування та кросинговер.

44 (1)

41

 

Гібридологічний аналіз: успадкування зчеплене зі статтю.

44 (2)

42

 

Цитоплазматична спадковість. П.р.№2. Розв’язування типових генетичних задач.

36

 

 

Тематична №5.

 

43

 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини.

37

44

 

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.

38

45

 

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

39

46

 

Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

40

47

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

43

48

 

Закономірності неспадкової мінливості людини. Л.р.№2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

45

49

 

Закономірності спадкової мінливості людини. Мутації та їхні властивості.

46

50

 

Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

47

51

 

Генетичний моніторинг в людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування.

48, 49

52

 

Закономірності розподілу алелів в популяціях.

50

53

 

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

51

54

 

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

52

55

 

Проект: Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

 

 

 

Тематична №6.

 

 

 

12+2

 

Тема 4. Репродукція та розвиток. 

 

56

 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

53

57

 

Особливості процесів регенерації організму людини.

54

58

 

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики.

55

59

 

Репродукція клітин. Мітоз.

56

60

 

Репродукція клітин. Мейоз.

60

61

 

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

57

62

 

Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

58

63

 

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

59

64

 

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Л.р. №3. Вивчення будови статевих клітин людини.

60

65

 

Суть та біологічне значення запліднення. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.

61

66

 

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

62

67

 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Л.р. №4. Вивчення етапів ембріогенезу.

63

68

 

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

64

69

 

Узагальнення знань.

 

70

 

Повторення

 

 

 

Тематична №7.

 


 

Календарно-тематичне планування  з  біології

для 11 класу   на  2018 / 2019  н. р.,  52 години

Дата

Зміст уроку

Д/з

 

4

Тема 1. Розмноження організмів

§

1

 

Нестатеве розмноження організмів.

 

2

 

Статеве розмноження організмів.

 

3

 

Екскурсія №1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, дослідна станція тощо).

 

4

 

Будова і утворення статевих клітин. Л.р.№ 1. Будова статевих клітин.

 

 

10

Тема 2. Закономірності спадковості

 

5

 

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.

 

6

 

Закони Г. Менделя: моногібридне схрещування

 

7

 

Закони Г. Менделя: дигібридне схрещування.

 

8

 

Взаємодія алельних генів.

 

9

 

Взаємодія неалельних генів.

 

10

 

Хромосомна теорія спадковості.

 

11

 

Зчеплене успадкування. 

 

12

 

Позаядерна спадковість.

 

13

 

П.р.№ 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

 

14

 

Узагальнення знань.

 

 

 

Тематична №1.

 

 

4

Тема 3. Закономірності мінливості

 

15

 

Комбінативна мінливість. Модифікаційна мінливість. Л.р.№ 2. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

16

 

Мутаційна мінливість.   Л.р.№3. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

 

17

 

Види мутацій. П.р.№ 2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій

 

18

 

Мутагени.

 

19

1

Контрольна робота №1 Закономірності спадковості та мінливості.

 

 

 

Тематична №2.

 

 

6

Тема 4. Генотип як цілісна система

 

20

 

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

 

21

 

Генетика людини.

 

22

 

Генетичні основи селекції рослин.

 

23

 

Генетичні основи селекції тварин.

 

24

 

Екскурсія №2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма).

 

25

 

Химерні та трансгенні організми. Основні напрямки сучасної біотехнології.

 

 

5

Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів

 

26

 

Запліднення.

 

27

 

Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез.  Л.р.№4. Ембріогенез хордових.

 

28

 

Постембріональний розвиток. Життєвий цикл у рослин і тварин.

 

29

 

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Ембріотехнології. Клонування.

 

30

 

Екскурсія 3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).

 

 

 

Тематична №3.

 

 

10

Тема 6. Популяція. Екосистема. Біосфера.

 

31

 

Екологічні чинники.   

 

32

 

Середовище існування, пристосування  організмів до середовища існування.

 

33

 

Біологічні адаптивні ритми організмів.

 

34

 

Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

 

35

 

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Різноманітність екосистем.

 

36

 

Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах.

 

37

 

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.

 

38

 

Продуктивність екосистем  П.р.№ 3. Розв’язування задач з екології.

 

39

 

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.

 

40

 

Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

 

41

 

Контрольна робота №2. Надорганізмові рівні життя

 

 

 

Тематична №4.

 

 

6

Тема 7. Основи еволюційного вчення

 

42

 

Становлення еволюційних поглядів. Сучасні уявлення про фактори еволюції. Синтетична гіпотеза еволюції. 

 

43

 

Природний добір. П.р. № 4. Порівняння природного і штучного добору.

 

44

 

Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.

 

45

 

Вид, видоутворення.

 

46

 

Екскурсія 4. Різноманітність видів у природі (природничий музей).

 

47

 

Макроеволюційний процес.

 

 

 

Тема 8. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

 

48

 

Гіпотези виникнення життя на Землі.

 

49

 

Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

 

50

 

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

 

51

 

Екскурсія №5. Історія розвитку життя на Землі (природничий музей).

 

52

 

Узагальнення курсу. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

 

 

 

Тематична №5

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
18 жовтня 2018
Переглядів
339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку