24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з біології для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для 6 класу на 2018-2019 навчальний рік (до підручника І. Ю. Костіков та ін.) розроблене відповідно до Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленій), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas2017.html).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Біологія. 7 клас

 (70 год – 2 год на тиждень)

№ за/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Примітка

І семестр

Вступ (4 год.)

1

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення  тварин.

 

2

 

Будова клітини у тварин.

 

3

 

Будова тканин у тварин.

 

4

 

Органи та системи органів тварин.

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює:

- відмінності тварин від рослин та грибів;

розпізнає:

- клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує:

- будову тіла тварин, використовуючи опудала,

муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:

- клітини тварин, рослин, грибів 

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини.

Тема 1. Різноманітність тварин (28 год.)

5

 

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

 

6

 

Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю.

 

7

 

Кишковопорожнинні: особливості будови,   способу життя, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

8

 

Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви: особливості будови,   способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

9

 

Кільчасті черви. Клас Малощетинкові черви, П’явки: особливості будови,   способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини. Лабораторне дослідження зовнішньої  будови та  руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

 

 

Тематична

 

10

 

Членистоногі. Клас Ракоподібні: особливості будови,   способу життя, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

11

 

Членистоногі. Клас Павукоподібні: особливості будови,   способу життя, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

12

 

Членистоногі. Клас Комахи: особливості будови,   способу життя.

 

13

 

Різноманітність комах, роль у природі та значення в житті людини.

 

14

 

Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

15

 

Молюски. Клас Черевоногі молюски: особливості будови,   способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

16

 

Молюски. Клас Двостулкові молюски: особливості будови,   способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини. Лабораторне дослідження будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

17

 

Молюски. Клас Головоногі молюски: особливості будови,   способу життя різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.  

 

18

 

Паразитичні безхребетні тварини.

 

 

Тематична

 

19

 

Риби. Особливості будови риб.

 

20

 

Розмноження і розвиток риб.

Різноманітність риб, їх роль у природі та значення в житті людини.

 

21

 

Амфібії: особливості будови,   способу життя.

 

22

 

Різноманітність амфібій, їх роль у природі та значення в житті людини.

 

23

 

Рептилії. Особливості будови плазунів.

 

24

 

Розмноження і розвиток плазунів. Різноманітність та значення плазунів.

 

 

Тематична

 

25

 

Птахи. Особливості будови птахів.

 

26

 

Розмноження і розвиток птахів. Різноманітність птахів, їх роль у природі та значення в житті людини.

 

27

 

Практична робота 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп  птахів.

 

28

 

Ссавці. Особливості будови ссавців.

 

29

 

Розмноження і розвиток ссавців.

 

30

 

Різноманітність ссавців, їх роль у природі та значення в житті людини.

 

31

 

Практична робота 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування

 

32

 

Контрольна робота з теми «Різноманітність тварин».                                                                                                                

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові;

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

ІІ семестр

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин (16 год.)

33

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення.

Міні-проект (за вибором)

-Майстерність маскування.

-Як бачать тварини.

-Турбота про потомство.

-Як тварини визначають напрям руху.

34

 

Різноманітність травних систем.

 

35

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

 

36

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

37

 

Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

 

38

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

39

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Представлення результатів міні-проекту «Як тварини визначають напрям руху».

 

40

 

Опорно-рухова система хребетних тварин.

 

41

 

Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

Тематична

 

42

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   Лабораторне дослідження  особливостей покривів тіла тварин. Представлення результатів міні-проекту «Майстерність маскування».

 

43

 

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Представлення результатів міні-проекту «Як тварини визначають напрям руху».

 

44

 

Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

 

45

 

Органи чуття їх значення. Представлення результатів міні-проекту «Як бачать тварини».

 

46

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

 

47

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин. [1] Лабораторне дослідження: визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб). Представлення результатів міні-проекту «Турбота про потомство».

 

48

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Процеси життєдіяльності тварин».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток;

 називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму;

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням  і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями.

Тема 3. Поведінка тварин (12 год.)

49

 

Поведінка тварин, методи її вивчення. Лабораторне дослідження: спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

Міні-проект (за вибором):

-Угруповання тварин.

-Чому мігрують тварини.

-Як спілкуються тварини.

-Як вчаться пташенята.

-Як тварини користуються знаряддями праці.

50

 

Вроджена і набута поведінка.

51

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна.

 

52

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

53

 

Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

 

54

 

Практична робота №7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

55

 

Територіальна поведінка тварин.

 

56

 

Комунікація тварин.

 

57

 

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

 

58

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

59

 

Представлення результатів міні-проектів:

-Угруповання тварин.

-Чому мігрують тварини.

-Як спілкуються тварини.

-Як вчаться пташенята.

-Як тварини користуються знаряддями праці.

 

60

 

Контрольна робота по темі «Поведінка тварин».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція;

називає: - методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки;

 

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження,

прогнозує очікувані результати та фіксує їх;

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин.

Тема 4. Організми і середовище існування (8 год.)

61

 

Поняття про екосистему та чинники середовища. 

Міні-проект (за вибором):

-Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

-Заповідні території України.

62

 

Ланцюги живлення. Кругообіг і потік енергії в екосистемі.

 

63

 

Взаємозв’язок анцюги живлення та потік енергії.організми.х рибз зовнішнього середовища компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.  Представлення результатів міні-проекту «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах».

 

64

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

 

65

 

Природоохоронні території. Представлення результатів міні-проекту «Заповідні території України».

 

66

 

Червона книга України.

 

67

 

Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

68

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Організми і середовище існування».

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України;

називає:

- чинники середовища існування; - заповідники й заповідні території України;

наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на екосистеми;

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми;

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення:

- етичного ставлення до природи та її охорони;

виявляє:

- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює:

- стан заповідних територій України та свого краю.

 

Узагальнення (2 год.)

69

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи.

 

70

 

Підсумкове заняття. Літні практичні завдання.

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин,тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом;

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

 робить висновок:

- про єдність живої природи.

 

 

 

 

 


[1] Курсивом (чорного кольору) виділено елементи змісту (теми уроків, практичні роботи), які є необов’язковими й можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), тому в разі недостатньої кількості годин їх можна упустити.

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
2827
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку