КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З БІОЛОГІЇ учнів 10 класу за оновленими програмами

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З БІОЛОГІЇ учнів 10 класу за оновленими програмами

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З БІОЛОГІЇ учнів 10класу за оновленими програмами

Перегляд файлу

be-a-helper-clipart-1КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ 

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ у 10-му  класі

(70 годин – 2 години на тиждень)

 

Програма:

Навчальна програма з біології для 10-11 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017 р

Підручник:

Соболь В.І.. Біологія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт.   навч. закл. / В. І. Соболь. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017.


 

 

 

№п/п

Дата проведення

 

Тема уроку

Наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Приміт.

 

 

 

 

 

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

 

 

 

ВСТУП (3 ГОД.)

1

 

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

«Екологічна

безпека і сталий

розвиток»

(орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження та захисту довкілля)

 

розрізняє:

 • - біосистеми різних рівнів організації

 

оперує термінами та поняттями:

- система, біосистема, екосистема, навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства;

 

називає:

- основні галузі застосування біологічних досліджень;

 

наводить приклади:

 • біосистем різних рівнів;
 •  

характеризує:

 • властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію.

 

оцінює:

 • важливість біологічних знань  для розвитку людства.

 

 

 

2

 

Фундаментальні  властивості живого.

 

 

3

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

 

 

 

ТЕМА 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ (13 ГОД.)

4

 

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. 

«Здоров’я і безпека»

(сприяє усвідомленню значення біорізноманіття для створення сприятливого середовища життя).

 

«Екологічна

безпека і сталий

розвиток»

(орієнтує на усвідомлення ролі біорізноманіття в екосистемах)

 

 

складає:

- характеристику виду за видовими критеріями;

- порівняльну характеристику: вірусів, віроїдів, пріонів; архей та бактерій; одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів;

 

класифікує: 

- певні види грибів, рослин, тварин;

- визначає таксономічне положення виду в системі органічного світу.

 

оперує термінами та поняттями:

систематика, номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, популяція, віруси, прокаріоти, еукаріоти;

 

називає:

- сучасні принципи наукової систематики;

 • гіпотези походження вірусів;
 • шляхи проникнення вірусів у клітини;
 •  

наводить приклади:

- вірусів, бактерій, одноклітинних еукаріотів, грибів, рослин, тварин;

 

характеризує:

- критерії виду;

- віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми.

 

оцінює:

- важливість систематики для сучасних біологічних досліджень.

 

 

5

 

Сучасні критерії виду.

Проведено інструктаж з БЖД

ЛР №1 Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

Навчальний проект

 Складання характеристики виду за видовими критеріями.

 

6

 

Захист навчального проекту

Складання характеристики виду за видовими критеріями.

 

 

7

 

Особливості організації та функціонування вірусів та  віроїдів

 

 

8

 

Характеристика пріонів , їх будова і поширення

 

 

9

 

Гіпотези походження вірусів

 

 

10

 

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.

 

 

11

 

Роль вірусів в еволюції організмів

 

 

12

 

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

 

 

13

 

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

 

14

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

 

 

15

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

 

 

 

16

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Біорізноманіття» Контрольна робота №1

 

 

ТО

 

ТЕМА 2.  ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ (17 ГОД.)

17

 

Особливості будови та біологічна роль білків

Екологічна безпека і сталий розвиток

 

Здоров’я і безпека

(орієнтує на застосування знання про процеси життєдіяльності організму для мотивації здорового способу життя)

 

складає схеми:

 • - обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, їхній взаємозв’язок;
 •  

порівнює:

- енергетичне і пластичне значення різних речовин

оперує термінами та поняттями:

обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, токсичні

речовини;  

 

називає:

- структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму;

- критерії якості питної води;

 

наводить приклади:

- хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком
надходження певних хімічних елементів, речовин;

 

характеризує:

- особливості енергетичного обміну клітин
автотрофних та гетеротрофних організмів;

- особливості знешкодження токсичних сполук в організмі людини;

 • нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі людини;

 

пояснює:

- єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі;

-  роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль окремих хімічних елементів, речовин в метаболізмі;

- необхідність знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

висловлює судження:

 • - щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та шкідливих);
 •  
 • оцінює:

- важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я.

 

 

18

 

Особливості будови та біологічна роль нуклеїнових кислот

 

 

19

 

Особливості будови та біологічна роль вуглеводів

 

 

20

 

Особливості будови та біологічна роль ліпідів

 

 

21

 

Проведено інструктаж з БЖД

ПР №1

Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

 

 

22

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

 

 

23

 

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

24

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

25

 

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

 

 

26

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

 

 

27

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин

 

 

28

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

 

 

29

 

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

 

 

30

 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

 

 

31

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

 

 

32

 

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

 

 

33

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» (тестові завдання)

 

ТО

 

ТЕМА 3. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ (22 ГОД.)

34

 

Основні поняття генетики. Закономірності спадковості

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

 

Здоров’я і безпека

(орієнтує на розуміння важливості генетичного консультування та сучасних методів діагностики задля народження здорових дітей)

 

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на усвідомлення учнями залежності функціонування отргнізму та впливу на нього довкілля)

 

порівнює:

- моногенне та полігенне успадкування ознак у людини;

- спадкову та неспадкову мінливість людини;

 

розв’язує:

- типові задачі з генетики (моно- і дигібридне схрещування; повне та неповне домінування, кодомінування; успадкування зчеплене зі статтю);

 

визначає:

- можливі генотипи при даному фенотипі (та навпаки);

-  за результатами схрещування: який ген домінантний (рецесивний); тип успадкування ознак;

 

 

складає:

- схеми родоводів;

 

 

робить висновки про:

- генотип людини як цілісну інтегровану систему

оперує термінами та поняттями:

 •    ген, гени домінантні та рецесивні, геном, генотип, фен, фенотип, ознаки кількісні та якісні, моно-, ди- та полігібридне схрещування, реплікація, гени структурні та регуляторні, експресія генів, транскрипція, трансляція; гаплоїдний, диплоїдний та поліплоїдний набори хромосом; каріотип, гомо- та гетерогаметна стать; мутагени; мутації (геномні, хромосомні, точкові); генофонд популяцій;
 •     

називає:

- сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини (секвенування генів, полімеразна ланцюгова реакція, застосування генетичних маркерів тощо);

- типи мутацій;

- причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю;

 

наводить приклади:

- спадкової мінливості (комбінативної, мутаційної) людини;

 

характеризує:

 • типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування, кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю);
 • закономірності модифікаційної мінливості людини;
 • типи мутацій людини;
 • мутагенні фактори;

 

пояснює:

-  застосування генетичних маркерів;

 •  явище зчепленого успадкування у людини;
 •  молекулярні механізми мінливості у людини; 
 •  біологічні антимутаційні механізми;

 

обґрунтовує судження:

- щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників;

 

виявляє власне ставлення до:

профілактики та терапії спадкових хвороб людини.

 

 

35

 

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

 

 

36

 

ПР № 2. Розв’язування типових генетичних задач.

 

 

37

 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

 

 

38

 

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

 

 

39

 

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

 

 

40

 

Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу

 

 

41

 

Сучасний стан досліджень геному людини.

 

 

42

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини

 

 

43

 

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

 

 

44

 

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.

Проведено інструктаж з БЖД

ЛР № 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

 

 

45

 

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.

 

 

46

 

Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

 

 

47

 

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

 

 

48

 

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування

 

 

49

 

Закономірності розподілу алелів в популяціях

 

 

50

 

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 

 

51

 

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини.

 

 

52

 

Медико-генетичне консультування та його організація.

Проект:

орієнтовні теми:

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонародже-них.

Генотерапія та її перспективи.

53

 

Захист навчального проекту

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи. 

 

 

54

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Спадковість і мінливість»  Контрольна робота №2

 

ТО

 

ТЕМА 4. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК  (16 ГОД.)

55

 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

Здоров’я і безпека

(націлює на розуміння учнями необхідності збереження репродуктивного здоров’я молоді та здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини)

 

Громадянська відповідальність

 

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на усвідомлення учнями залежності функціонування репродуктивної системи від навколишнього середовища)

складає порівняльну характеристику:

- статевих клітин людини;

- розвитку чоловічих і жіночих статевих клітин;

 

демонструє навички:

- роботи з мікроскопом.

 

оперує термінами та поняттями:

- мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація, гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна індукція;

 

називає:

- гіпотези старіння;

 

наводить приклади:

- порушень клітинного циклу;

 

пояснює:

- значення регенерації;

- суть та біологічне значення запліднення.

 

характеризує:

- періоди ембріонального та постембріонального розвитку людини;

 

оцінює:

- вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини;

- важливість профілактики онкологічних захворювань;

 

обґрунтовує судження про:

- вплив способу життя на формування людського організму та репродуктивне здоров’я;

- необхідність відповідального ставлення до планування родини.

 

виявляє власне ставлення щодо:

- трансплантації тканин та органів у людини, її перспектив;

- правил біологічної етики;

- біологічних і соціальних аспектів регуляції розмноження людини.

 

 

56

 

Особливості процесів регенерації організму людини.

 

 

57

 

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики.

 

 

58

 

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають

 

 

59

 

Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 

 

60

 

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання.

 

 

61

 

Профілактика онкологічних захворювань

 

 

62

 

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

Проведено інструктаж з БЖД

ЛР № 3. Вивчення будови статевих клітин людини

 

 

63

 

Суть та біологічне значення запліднення

 

 

64

 

Причини порушення процесів запліднення у людини

 

 

65

 

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю

 

 

66

 

Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини

 

 

67

 

Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

 

 

68

 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

Проведено інструктаж з БЖД

ЛР № 4. Вивчення етапів ембріогенезу

 

 

69

 

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

 

 

70

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Репродукція та розвиток» (тестові завдання)

 

ТО

 

Контрольні роботи- 2                                          Лабораторних робіт - 4                   Проекти - 2

Тематичні атестації- 4                                       

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
24 липня 2018
Переглядів
2343
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку