Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас за програмою Локтєва

Про матеріал
Календарне планування разом з вимогами до знань учнів. Підбір лабораторних робіт не вимагає особливих приладів, і вони є практично в кожному кабінеті фізики.
Перегляд файлу

Фізика 11 клас. Рівень стандарт 3 год/тижд.

Всього 105 годин на рік.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

№ п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

 Розділ 1. Електродинаміка

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму, закон Ома, шунт, додатковий опір, робота та потужність струму, вільні носії заряду, надпровідність, електроліз, закони електролізу, термоелектронна емісія, електронно-дірковий перехід, магнітне поле, індукція магнітного поля, сила Ампера, сила Лоренца; діа-, пара- і феромагнетики; електромагнітна індукція, правило Ленца, самоіндукція, індуктивність, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми, енергія магнітного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне та магнітне поле, закону Ома для повного кола, закону Джоуля—Ленца, формули сил Ампера та сили Лоренца, правило Ленца, закон електромагнітної індукції, на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля, на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі. Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС. Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електро-магнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

Рекомендовані демонстрації

1 Залежність електричного струму від ЕРС джерела та повного опору кола.

2 Дія магнітного поля на струм.

3 Взаємодія котушок зі струмом.

4 Електромагнітна індукція, правило Ленца.

5 Закон електромагнітної індукції.

6 Явище самоіндукції.

7 Залежність індуктивності котушки від речовини осердя.

8 Вихрові струми.

9 Енергія магнітного поля.

 

 

 1.                

 

Електричний струм, електричне коло.

 1.                

 

Постійний струм. Джерела струму.

 1.                

 

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори.

 1.                

 

Розв’язування задач

 1.                

 

Л.Р.1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань

 1.                

 

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму. Безпека під час застосування електричних пристроїв.

 1.                

 

Розв’язування задач

 1.                

 

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикання.

 1.                

 

Розв’язування задач

 1.           

 

Л.Р.2 Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела.

 1.           

 

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури.  Надпровідність

 1.           

 

Л.Р.3 Визначення температурного коефіцієнта опору метала

 1.           

 

Електроліз, закони електролізу.

 1.           

 

Розв’язування задач

 1.           

 

Типи самостійного розряду в газах. Застосування електричного струму в різних середовищах.

 1.           

 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

 1.           

 

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості.

 1.           

 

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

 1.           

 

Тематичне оцінювання № 1

 1.           

 

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля.

 1.           

 

Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда.

 1.           

 

Сила Ампера та сила Лоренца.

 1.           

 

Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

 1.           

 

Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

 1.           

 

Розв’язування задач

 1.           

 

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція.

 1.           

 

Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.

 1.           

 

Л.Р.4 Дослідження явища елекромагнітної індукції

 1.           

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

 1.           

 

Розв’язування задач

 1.           

 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

 1.           

 

Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

 1.           

 

Тематичне оцінювання № 2

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні та вимушені електромагнітні коливання, формула Томсона, діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму, трансформатор, модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона, діючих значень сили струму та напруги, коефіцієнта трансформації. Пояснює утворення електромагнітних хвиль і принципи радіотелефонного зв’язку.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці; оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроенергії на великі відстані

Рекомендовані демонстрації

1 Вільні електромагнітні коливання низької частоти в коливальному контурі.

2 Принцип дії генератора змінного струму.

3 Осцилограма змінного струму.

4 Випромінювання та приймання електромагнітних хвиль, їх властивості.

 1.          

 

Коливальний контур.

 1.          

 

Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона

 1.          

 

Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.

 1.          

 

Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму.

 1.          

 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

 1.          

 

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

 1.          

 

Тематичне оцінювання № 3

Навчальні проекти

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

 1.          

 

Навчальні проекти

 1.          

 

Навчальні проекти

Розділ 3. Оптика

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція, зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині,

усвідомлює  єдність законів, що описують світлові

хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

 

Рекомендовані демонстрації

1 Відбивання та заломлення світла.

2 Повне відбивання світла.

3 Світловоди.

4 Отримання зображень за допомогою лінзи.

5 Інтерференція світла.

6 Дифракція світла на перешкодах різної форми та різних розмірів.

7 Дисперсія світла, отримання неперервного спектру.

9 Поляризація світла.

10 Фотоелектричний ефект.

 1.          

 

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла.

 1.          

 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Рефракція та міражі. Отримання зображень.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Лінзи, оптичні системи та оптичні прилади.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Спектроскоп. Неперервний спектр світла. Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.

 1.          

 

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання. Інтерференція світла. Принцип Гюйгенса—Френеля.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Дифракція світла. Дифракційні ґратки.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І. Пулюя. Фотохімічна дія світла.

 1.          

 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Шкала електромагнітних хвиль.

 1.          

 

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Тематичне оцінювання № 4

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: ядерна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, спонтанне та вимушене випромінювання, лазери, мазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, принцип Паулі, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, дози випромінювання, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні та фундаментальні частинки.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування закону радіоактивного розпаду, квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас, на визначення дози випромінювання. Уміє користуватися дозиметром.

Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики, до широкого застосування лазерів у сучасній техніці та медицині; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання

Рекомендовані демонстрації

1. Фотографії треків заряджених частинок.

2. Камера Вільсона.

3. Дозиметр.

 1.          

 

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда, ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Енергетичні рівні атома.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Теорія атома Гідрогену за Бором. Досліди Д. Франка та Г. Герца. Лінійчасті спектри.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Л.Р.5 Спостереження лінійчастих та суцільного спектрів

 1.          

 

Спонтанне та вимушене випромінювання. Принцип дії квантових генераторів. Лазери та мазери. Люмінесценція.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії. Принцип невизначеності Гейзенберга. Поняття про квантування енергії частинки в потенціальній ямі. Поняття про тунельний ефект.

 1.          

 

Принцип Паулі. Фізичні основи побудови періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва.

 1.          

 

Рентгенівські спектри. Рентгеноструктурний аналіз.

 1.          

 

Взаємодії між нуклонами, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

 1.          

 

Розв’язування задач

 1.          

 

Елементарні частинки, їх класифікація. Сучасні погляди та структуру адронів.

 1.          

 

Фундаментальні взаємодії.

 1.          

 

Тематичне оцінювання 5

Лабораторний практикум

 

 1.          

 

Л.Р. 6 Дослідження заломлення світла.

 1.          

 

Л.Р. 7 Спостереження інтерференції та дифракції світла.

 1.          

 

Л.Р. 8 Визначення довжини світлової хвилі.

 1.          

 

Л.Р. 9 Моделювання радіоактивного розпаду.

 1.          

 

Л.Р. 10 Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

 1.          

 

Тематичне оцінювання 6

Навчальні проекти

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

 1.          

 

Навчальні проекти

 1.     

 

Навчальні проекти

 1.     

 

Навчальні проекти

 

 1.          

 

Розв’язування експериментальних задач

 

 1.          

 

Розв’язування експериментальних задач

 

 1.          

 

Розв’язування експериментальних задач

 

 1.          

 

Підсумковий урок

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
1 вересня
Переглядів
424
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку