Календарно-тематичне планування з фізики

Про матеріал
Дана публікація містить календарно-тематичне планування з фізики для 7 класу.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики 7 клас

 на 2022-2023 н. р.

(70 год. 2 год. в тиждень)

(За навчальною програмою для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

№ з/п

Дата

Тема уроку

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

1

 

ВСТУП. Фізика як навчальний предмет у школі. 

 Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті.

Розділ 1.

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

2

 

Фізика як фундаментальна наука про природу.

Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди.

2

 

Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища.

3

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

4

 

Розв’язування задач і вправ

5

 

Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

6

 

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

7

 

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

8

 

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

9

 

Захист навчальних проектів

10

 

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Розділ 2.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла; 

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

11

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

12

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

13

 

Розв’язування задач

14

 

Графіки рівномірного руху.

15

 

Розв’язування задач

16

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

17

 

Розв’язування задач

18

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

19

 

Розв’язування задач

20

 

Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

21

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

22

 

Розв’язування задач

23

 

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

24

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух»

25

 

Захист навчальних проєктів з теми «Механічний рух»

26

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Розділ 3.

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила,  коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову  плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра; 

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

27

 

Явище інерції. Інертність тіла. Маса як міра інертності

28

 

Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування

29

 

Густина. Одиниці густини

30

 

Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини

31

 

Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

32

 

Розв’язування задач.

33

 

Самостійна робота.

34

 

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

35

 

Розв’язування задач.

36

 

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

37

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

38

 

Розв’язування задач

39

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

40

 

Розв’язування задач

41

 

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

42

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Сила. Види сил»

43

 

Контрольна робота № 3 з теми «Сила. Види сил»

44

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

45

 

Розв’язування задач

46

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

47

 

Сполучені посудини. Манометри.

48

 

Розв’язування задач

49

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

50

 

Розв’язування задач

51

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

52

 

Умови плавання тіл. Cудноплавство та повітроплавання.

53

 

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла.

54

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

55

 

Захист навчальних проєктів з теми «Взаємодія тіл. Сила»

56

 

Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Розділ 4.

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

57

 

Механічна робота. Потужність.

58

 

Розв’язування задач

59

 

Механічна енергія та її види.

60

 

Розв’язування задач

61

 

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

62

 

Розв’язування задач

63

 

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умова  рівноваги важеля.

64

 

Лабораторна робота № 11. З’ясування умови рівноваги важеля

65

 

Рухомий і нерухомий блоки.

66

 

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.

67

 

Лабораторна робота № 12 Визначення ККД похилої площини

68

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічна робота та енергія»

69

 

Захист навчальних проєктів з теми «Механічна робота та енергія»

70

 

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жила Лариса
  Дякую за можливість скористатись цим матеріалом.
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
2 вересня 2022
Переглядів
4449
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку