Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу (рівень стандарту) на 2019-2020 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу (рівень стандарту)

(105 годин, 3 години на тиждень)

Програма: Програми з фізики для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кирюхіна]; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. Наказ МОН від 12.04. 2019 № 472

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу (рівень стандарту)

(105 годин, 3 години на тиждень)

Програма: Програми з фізики для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кирюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. Наказ МОН від 12.04. 2019 № 472

 

№ п/п

Дата

 

Тема уроку

Розділ 1. Електродинаміка (34 год)

Частина 1. Електричний струм (21 год)

1

 

 

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму. Безпека під час застосування електричних пристроїв.

2

 

 

Розв’язування задач

3

 

 

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори.

4

 

 

Розв’язування задач

5

 

 

Лабораторна робота № 1. Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників. Інструктаж з БЖД

6

 

 

Розв’язування задач

7

 

 

Лабораторна робота № 2. Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра. Інструктаж з БЖД

8

 

 

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму.

9

 

 

Розв’язування задач

10

 

 

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикання.

11

 

 

Лабораторна робота  № 3. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж з БЖД

12

 

 

Розв’язування задач

13

 

 

Електричний струм у металах. Надпровідність.

14

 

 

Лабораторна робота  № 4. Визначення температурного коефіцієнта опору метала (напівпровідника). Інструктаж з БЖД

15

 

 

Електричний струм у електролітах. Електроліз, закони електролізу.

16

 

 

Електричний струм у газах. Типи самостійного розряду в газах.

17

 

 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

18

 

 

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості.Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

19

 

 

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури.

20

 

 

Розв’язування задач

21

 

 

  Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Навчальні проекти (1 гож)

22

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Частина 2. Електромагнетизм (13 год)

23

 

 

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Взаємодія струмів. Індукція магнітного поля. Магнітне поле соленоїда.

24

 

 

Сила Ампера. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

25

 

 

Розв’язування задач

26

 

 

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

27

 

 

Розв’язування задач

28

 

 

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми.

29

 

 

Розв’язування задач

30

 

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

31

 

 

Розв’язування задач

32

 

 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

33

 

 

Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

34

 

 

Розв’язування задач

35

 

 

  Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Навчальні проекти (1 год)

36

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі (14 год)

37

 

 

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

38

 

 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

39

 

 

Розв’язування задач

40

 

 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

41

 

 

Розв’язування задач

42

 

 

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

43

 

 

Розв’язування задач

44

 

 

Лабораторна робота  № 5. Вимірювання індуктивності котушки. Інструктаж з БЖД

45

 

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму.

46

 

 

Розв’язування задач

47

 

 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

48

 

 

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

49

 

 

Розв’язування задач

50

 

 

  Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

Навчальні проекти (1 год)

51

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Розділ 3. Оптика (29 год)

Частина 1. Геометрична оптика (13 год)

52

 

 

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

53

 

 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. Закони відбивання світла.

54

 

 

Розв’язування задач

55

 

 

Закони заломлення світла. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Рефракція та міражі.

56

 

 

Розв’язування задач

57

 

 

Лабораторна робота  № 6. Дослідження заломлення світла. Інструктаж з БЖД

58

 

 

Лінзи, Отримання зображень.

59

 

 

Розв’язування задач

60

 

 

Лабораторна робота  № 7. Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз. Інструктаж з БЖД

61

 

 

Оптичні системи та оптичні прилади.

62

 

 

Лабораторна робота  № 8. Дослідження оптичних систем, що складаються із дзеркал і лінз. Інструктаж з БЖД

63

 

 

Розв’язування задач

64

 

 

  Контрольна робота № 4 з теми «Оптика. Геометрична оптика»

 

 

 

Частина 2. Хвильова і квантова оптика(16 год)

65

 

 

Аналіз контрольної роботи. Спектроскоп. Неперервний спектр світла.

66

 

 

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання. Інтерференція світла.

67

 

 

Розв’язування задач

68

 

 

Дифракція світла. Дифракційні ґратки. Принцип Гюйгенса—Френеля.

69

 

 

Розв’язування задач

70

 

 

Лабораторна робота  № 9. Спостереження інтерференції та дифракції світла. Інструктаж з БЖД

71

 

 

Лабораторна робота  № 10. Визначення довжини світлової хвилі. Інструктаж з БЖД

72

 

 

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка.

73

 

 

Розв’язування задач

74

 

 

Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.

75

 

 

Розв’язування задач

76

 

 

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

77

 

 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів

78

 

 

Електромагнітні хвилі в природі та техніці. Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І. Пулюя. Фотохімічна дія світла.

79

 

 

Розв’язування задач

80

 

 

  Контрольна робота № 5 з теми «Оптика»

Навчальні проекти (1 год)

81

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика (17 год)

82

 

 

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

83

 

 

Розв’язування задач

84

 

 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.

85

 

 

Принцип дії лазера.

86

 

 

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

87

 

 

Розв’язування задач

88

 

 

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду

89

 

 

Розв’язування задач

90

 

 

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр

91

 

 

Розв’язування задач

92

 

 

Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

93

 

 

Розв’язування задач

94

 

 

Лабораторна робота  № 11. Моделювання радіоактивного розпаду. Інструктаж з БЖД

95

 

 

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

96

 

 

Лабораторна робота  № 12. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями. Інструктаж з БЖД

97

 

 

Розв’язування задач

98

 

 

  Контрольна робота № 6 з теми «Атомна та ядерна фізика»

Навчальні проекти (1 год)

99

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій (6 год)

100

 

 

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.

101

 

 

Принцип роботи цифрового фотоапарату.

102

 

 

Мобільний звязок та GPS навігація.

103

 

 

Прискорювачі елементарних частинок.

104

 

 

Види акумуляторів електричної енергії.

105

 

 

Рідкокристалічні дисплеї.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
Додано
9 серпня 2019
Переглядів
5187
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку