Календарно-тематичне планування з фізики для 7-11-класів на 2019-20 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізики для 7-11 класів згідно діючих в 2019-20 н.р. програм: 7-9 кл. - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Фізика. 7-9 класи"(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 №804) 10-11 кл.-Програма з фізики для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджена Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень) авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)
Перегляд файлу

 

 

Фізика, 7 клас – 2 години на тиждень ( 70 годин)

 

№ п\п

№ уроку в темі

Дата

Тема уроку

План

Факт

1

 

 

 

Вступ

Фізика як навчальний предмет у школі

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

2

1

 

 

Речовина і поле.

3

2

 

 

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

4

3

 

 

Фізичні тіла й фізичні явища.

5

4

 

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

6

5

 

 

  Л.р.№ 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

7

6

 

 

Л. р. № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів

8

7

 

 

Л.р. № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

9

8

 

 

Контрольна робота №1 « Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

10

9

 

 

Захист навчальних проектів

Розділ 2: Механічний рух   

11

1

 

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку.

12

2

 

 

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

13

3

 

 

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху.

14

4

 

 

 Графіки руху

15

5

 

 

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

16

6

 

 

Розв´язування задач

17

7

 

 

Розв´язування задач

18

8

 

 

Самостійна робота

19

9

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

20

10

 

 

Л.р.№4. Визначення періоду обертання  тіла

21

11

 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань.

22

12

 

 

Маятники

23

13

 

 

Л.р. № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

24

14

 

 

Розв´язування задач

25

15

 

 

Контрольна робота №2 «Механічний рух»

26

16

 

 

Захист навчальних проектів

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

27

1

 

 

Явище інерції. Інертність тіла

28

2

 

 

Маса тіла. 

29

3

 

 

Л.р. №6 Вимірювання маси  тіла

30

4

 

 

Густина речовини.

31

5

 

 

Л.р. № 7 Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

32

6

 

 

Розв´язування задач. Самостійна робота

33

7

 

 

Взаємодія тіл. Сила

34

8

 

 

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

35

9

 

 

Деформація.  Сила пружності

36

10

 

 

 Закон Гука. Динамометр

37

11

 

 

Л р № 8 Дослідження пружних властивостей тіл

38

12

 

 

 Сила тяжіння

39

13

 

 

Вага тіла. Невагомість.

40

14

 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання..

41

15

 

 

Тертя в природі й техніці

42

16

 

 

Л. р. № 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання

43

17

 

 

Контрольна робота №3 « Взаємодія тіл. Сила»

44

18

 

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

45

19

 

 

Розв´язування задач

46

20

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

47

21

 

 

Сполучені посудини.

48

22

 

 

Манометри

49

23

 

 

Атмосферний тиск 

50

24

 

 

Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

51

25

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах

52

26

 

 

 Закон Архімеда.

53

27

 

 

Л. р. № 10  З´ясування умов плавання тіла.

54

28

 

 

Розв´язування задач

55

29

 

 

Контрольна робота №4 «Тиск рідин і газів. Виштовхувальна сила»

56

30

 

 

Захист навчальних проектів

Розділ 4. Механічна робота та енергія

57

1

 

 

Механічна робота

58

2

 

 

Потужність

59

3

 

 

Механічна енергія та її види

60

4

 

 

Закон збереження  енергії в механічних процесах та його практичне застосування

61

5

 

 

Розв´язування задач

62

6

 

 

Прості механізми. Важіль

63

7

 

 

Момент сили. Умови рівноваги важеля

64

8

 

 

Л.р.№ 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»

65

9

 

 

Коефіцієнт корисної дії  простих механізмів

66

10

 

 

Л.р.№12 «Визначення ККД простого механізму»

67

11

 

 

Розв´язування задач

68

12

 

 

Контрольна робота №5 «Механічна робота та енергія»

69

13

 

 

 Захист навчальних проектів

70

14

 

 

Урок узагальнення знань з курсу 7 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика, 8 клас

 

 

п/п

Дата

 

 Тема уроку

 

план  

факт

Розділ1. Теплові явища

1

 

 

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура.

2

 

 

Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага.

3

 

 

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

4

 

 

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

5

 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла

6

 

 

Види теплообміну

7

 

 

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла

8

 

 

  Розв’язування задач.

9

 

 

Л.р.№1 «Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури»

10

 

 

Л.р.№2 «Визначення питомої теплоємності речовини»

11

 

 

Розв’язування задач

12

 

 

Контрольна робота №1 «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

13

 

 

Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення.

14

 

 

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/кристалізації тіл

15

 

 

Розв’язування задач

16

 

 

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації

17

 

 

Кипіння. Температура кипіння

18

 

 

Рівняння теплового балансу

19

 

 

Розв’язування задач

20

 

 

Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива

21

 

 

 Розв’язування задач

22

 

 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів

23

 

 

ККД теплових двигунів

24

 

 

Розв’язування задач

25

 

 

Контрольна робота №2 «Теплові явища»

26

 

 

Захист навчальних проектів

27

 

 

Захист навчальних проектів

28

 

 

Захист навчальних проектів

Електричні явища. Електричний струм (30+6 годин)

29

 

 

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів

30

 

 

Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона

31

 

 

Розв’язування задач

32

 

 

Закон збереження електричного заряду

33

 

 

Електричне поле

34

 

 

Розв’язування задач

35

 

 

Електричний струм. Дії електричного струму

36

 

 

Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах

37

 

 

Джерела електричного струму

38

 

 

Електричне коло та його основні компоненти

39

 

 

Сила струму. Амперметр

40

 

 

Електрична напруга. Вольтметр

41

 

 

Електричний опір. Залежність опору від довжини, площі перерізу та матеріалу провідника.

42

 

 

 Реостати

43

 

 

Закон Ома для ділянки кола

44

 

 

Розв’язування задач

45

 

 

Л.р.№3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра»

46

 

 

Розв’язування задач

47

 

 

Контрольна робота №3 «Електричний струм, напруга, опір. Закон Ома для ділянки кола»

48

 

 

Послідовне з’єднання провідників

49

 

 

Л.р.№4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

50

 

 

Розв’язування задач

51

 

 

Паралельне з’єднання провідників

52

 

 

Розв’язування задач

53

 

 

Л.р.№5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

54

 

 

Робота і потужність електричного струму

55

 

 

Закон Джоуля-Ленца

56

 

 

Електронагрівальні прилади

57

 

 

Розв’язування задач

58

 

 

Контрольна робота №4 «З’єднання провідників. Робота і потужність електричного струму»

59

 

 

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів

60

 

 

Закон Фарадея для електролізу

61

 

 

Розв’язування задач

62

 

 

Електричний струм у газах

63

 

 

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

64-

66

 

 

Захист навчальних проектів

67-

70

 

 

Узагальнення навчального матеріалу

Фізика, 9 клас

 

 

п/п

Дата

план

Дата

факт

Тема уроку

Магнітні явища

1

 

 

Магнітні явища. Дослід Ерстеда.

2

 

 

Магнітне поле

3

 

 

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

4

 

 

Індукція магнітного поля. Сила Ампера

5

 

 

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера

6

 

 

Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.

7

 

 

Електромагніти. Магнітна левітація.

8

 

 

Л.р.№ 1. Складання та випробування електромагніту

9

 

 

Електродвигуни, гучномовці.

10

 

 

Електровимірювальні прилади.

11

 

 

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм

12

 

 

Л.р.№ 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

13

 

 

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

14

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Магнітні явища»

15

 

 

Розв’язування задач

16

 

 

К.р. №1 «Магнітні явища»

СВІТЛОВІ ЯВИЩА

17

 

 

Світлові явища

18

 

 

Швидкість поширення світла.

19

 

 

Світловий промінь.Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

20

 

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла

21

 

 

Плоске дзеркало

22

 

 

Л.р.№3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

23

 

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

24

 

 

Л.р.№4 Дослідження заломлення світла.

25

 

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

26

 

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи

27

 

 

Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

28

 

 

Л.р. № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

29

 

 

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри

30

 

 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення

31

 

 

Вади зору та їх корекція

32

 

 

Розв’язування задач

33

 

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Світлові явища»

34

 

 

К.р.№2  «Світлові явища»

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

35

 

 

Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі..

36

 

 

Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону

37

 

 

Інфра- та ультразвуки

38

 

 

Л.р. № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

 

 

 

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

39

 

 

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

40

 

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

41

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

42

 

 

Узагальнення знань. С.р. «Механічні та електромагнітні хвилі»

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

43

 

 

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

44

 

 

Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили

45

 

 

Ізотопи. Використання ізотопів

46

 

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості

47

 

 

Період піврозпаду радіонукліда.

48

 

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.

49

 

 

Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

50

 

 

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу

51

 

 

Ядерний реактор. Атомні електростанції

52

 

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

53

 

 

Термоядерні реакції

54

 

 

Енергія Сонця й зір

55

 

 

Захист навчальних проектів

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

56

 

 

Рівноприскорений рух. Прискорення.

57

 

 

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

58

 

 

Розв’язування задач

59

 

 

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона

60

 

 

Закони Ньютона

61

 

 

Закон всесвітнього тяжіння

62

 

 

Прискорення вільного падіння.

63

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння.

64

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

65

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

66

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

67

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

68

 

 

К.р. №3 «Рух і взаємодія»

69

 

 

Взаємодія тіл. Імпульс

70

 

 

Закон збереження імпульсу

71

 

 

Реактивний рух.

72

 

 

Розв’язування задач

73

 

 

Фізичні основи ракетної техніки

74

 

 

 Досягнення космонавтики.

75

 

 

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

76

 

 

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

77

 

 

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах

78

 

 

Л.р.№7  Вивчення закону збереження механічної енергії

79

 

 

Розв’язування задач

80

 

 

К.р.№4 «Закони збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

81

 

 

Фундаментальні взаємодії в природі.

82

 

 

Фундаментальні взаємодії в природі

83

 

 

Межі застосування фізичних законів і теорій.

84

 

 

Фундаментальний характер законів збереження в природі.

85

 

 

Фундаментальний характер законів збереження в природі

86

 

 

Прояви законів збереження в теплових явищах

87

 

 

Прояви законів збереження в  електромагнітних явищах

88

 

 

Прояви законів збереження в  ядерних явищах

89

 

 

Еволюція фізичної картини світу.

90

 

 

Еволюція фізичної картини світу.

91

 

 

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

92

 

 

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

93

-

96

 

 

Захист навчальних проектів

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ

97

 

 

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

98

 

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

99

 

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

100

 

 

Альтернативні джерела енергії.

101

-105

 

 

Повторення і узагальнення матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Фізика, 10 клас

(рівень стандарту)

 

       (Програма з фізики  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджена Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017

 «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень) авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

 

п/п

Дата

план

Дата

факт

Тема уроку

Вступ (3 год.)

1

 

 

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання у житті людини і суспільному розвитку

2

 

 

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання

3

 

 

Скалярні та векторні величини

Розділ 1. Механіка. Частина І. Кінематика (13 год.)

4

 

 

 Основні поняття кінематики .Основна задача механіки.

5

 

 

Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху. Закон додавання швидкостей.

6

 

 

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху

7

 

 

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху

8

 

 

Графіки залежності кінематичних величин від часу для

рівноприскореного прямолінійного руху.

9

 

 

Л.р.№1 «Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху»

10

 

 

Практикум з розв’язування задач

11

 

 

Вільне падіння

12

 

 

Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння

13

 

 

Рівномірний рух  по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення

14

 

 

Л.р.№2 «Вивчення руху тіла по колу»

15

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань

16

 

 

К.р.№1 з теми « Механіка. Частина І. Кінематика »

Розділ  1. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження (18 годин)

17

 

 

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. І закон Ньтона

18

 

 

Інертність і маса. ІІ та ІІІ закони Ньютона

19

 

 

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння

20

 

 

Вага та невагомість

21

 

 

Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу

22

 

 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі

23

 

 

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки

24

 

 

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги

25

 

 

Л.Р.№3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»

26

 

 

Практикум з розв’язування задач

27

 

 

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

28

 

 

Потенціальна енергія. Консервативні (потенціальні) сили

29

 

 

Закон збереження механічної енергії

30

 

 

Розв’язування задач

31

 

 

Імпульс. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

32

 

 

Закон збереження імпульсу

33

 

 

Реактивний рух у природі та техніці. Друга космічна швидкість

34

 

 

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

35

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань

36

 

 

К.р. №2 з теми « Механіка. Частина ІІ. Динаміка і закони збереження »

Розділ  1. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі (11 годин)

37

 

 

Коливальний рух. Гармонічні коливання.Рівняння гармонічних коливань.Умови виникнення вільних коливань

38

 

 

Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань

39

 

 

Л.р.№ 4 «Дослідження коливань нитяного маятника.»

40

 

 

Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань

41

 

 

Розв’язування задач

42

 

 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі.

43

 

 

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики

44

 

 

Інтерференція та дифракція хвиль

45

 

 

Розв’язування задач

46

 

 

К.р. №3 з теми « Механіка. Частина ІІІ. Механічні коливання та хвилі»

47

 

 

Урок захисту проектів з теми «Механіка»

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності (6 годин)

48

 

 

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна.

49

 

 

Основні положення спеціальної теорії відносності.Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу.

50

 

 

Релятивістський закон додавання швидкостей

51

 

 

Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою.

52

 

 

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

53

 

 

Урок захисту проектів з теми «Елементи  СТВ»

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.

Частина І. Молекулярна фізика (24 години)

54

 

 

Основні положення МКТ будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро.

55

 

 

Розв’язування задач

56

 

 

Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів.

57

 

 

Температура. Броунівський рух, дифузія.

58

 

 

Розв’язування задач

59

 

 

Рівняння стану ідеального газу.

60

 

 

Ізопроцеси.

61

 

 

Л.р.№5 «Дослідження ізопроцесів у газі»

62

 

 

Швидкості руху молекул газу та їхнє вимірювання. Дослід Штерна.

63

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань

64

 

 

К.р.№4 з теми «Молекулярна фізика»

65

 

 

Властивості насиченої та ненасиченої пари

66

 

 

Вологість повітря, її вимірювання.Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи

67

 

 

Л.р.№6 «Вимірювання відносної вологості повітря.»

68

 

 

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини.

69

 

 

Змочування. Капілярні явища.

70

 

 

Л.р.№7 «Вимірювання поверхневого натягу рідини»

71

 

 

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів

72

 

 

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга.

73

 

 

Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення.

74

 

 

Л.р.№8 «Дослідження пружних властивостей тіл.»

75

 

 

Рідкі кристалита їх властивості.

76

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань

77

 

 

Практикум з розв’язування задач з теми «Молекулярна фізикв»

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка.

                                        Частина ІІ. Термодинаміка (10 годин)

78

 

 

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія.

79

 

 

Кількість теплоти та робота в термодинаміці.

80

 

 

Перший закон термодинаміки.

81

 

 

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес

82

 

 

Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.

83

 

 

Теплові двигуни. Цикли теплових машин.

84

 

 

Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин.

Принцип дії холодильної машини.

85

 

 

Розв’язування задач

86

 

 

К.р.№5 з теми «Термодинаміка»

87

 

 

Урок захисту проектів з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка»

Розділ 4. Електричне поле

88

 

 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля.

89

 

 

Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

90

 

 

Провідники в електростатичному полі.

91

 

 

Діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовини.

92

 

 

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.

93

 

 

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

94

 

 

Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного з різницею потенціалів.

95

 

 

Вимірювання елементарного електричного заряду.

Дослід Міллікена.

96

 

 

Практикум з розв’язування задач

97

 

 

Електроємність.

98

 

 

Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів.

99

 

 

Електроємність плоского конденсатора.

100

 

 

З’єднання конденсаторів.

101

 

 

Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

102

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань

103

 

 

К.р.№6  з теми «Електричне поле»

104

 

 

Урок захисту проектів з теми «Електричне поле»

105

 

 

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування з фізики, 11 клас – рівень стандарту

 

       (Програма з фізики  для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджена Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017

 «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень) авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

 

 

п/п

Дата

план

Дата

факт

Тема уроку

Розділ 1. Електродинаміка

Частина 1.Закони постійного струму ( 10 годин)

1

 

 

Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Безпека під час застосування електричних пристроїв

2

 

 

 Послідовне і паралельне з’єднанням провідників. Шунти та додаткові опори

3

 

 

Розв’язування задач

4

 

 

Л.р. №1 Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників

5

 

 

Л.Р.№2 Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра

6

 

 

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму

7

 

 

 Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикання

8

 

 

Л. р.№3  Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

9

 

 

Розв’язування задач

10

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Закони постійного струму»

Частина 1.Електричний струм в різних середовищах (9 годин)

11

 

 

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність

12

 

 

Електроліз, закони електролізу

13

 

 

Типи самостійного розряду в газах

14

 

 

Застосування електричного струму в різних середовищах

15

 

 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду

16

 

 

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

17

 

 

Напівпровідниковий діод Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки

18

 

 

Самостійна робота №1 з теми «Електричний струм в різних середовищах»

19

 

 

Урок захисту навчальних проектів з теми «Електричний струм»

Електродинаміка.

Частина 2. Електромагнетизм (14 годин)

20

 

 

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом 

21

 

 

Сила Ампера

22

 

 

 Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах

23

 

 

Сила Лоренца

24

 

 

Розв’язування задач

25

 

 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики

26

 

 

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція

27

 

 

Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції

28

 

 

Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми.

29

 

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність.                    

30

 

 

Енергія магнітного поля

31

 

 

Гіпотеза Д. Максвелла.   Електромагнітне поле

32

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Електромагнетизм»

33

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Електромагнетизм»

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі (15 годин)

34

 

 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань 

35

 

 

Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона.

36

 

 

Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань. 

37

 

 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання. Генератори змінного струму

38

 

 

Розв’язування задач

39

 

 

Активний, ємнісний та індуктивний опори

40

 

 

Л.р.№4 Вимірювання індуктивності котушки

41

 

 

Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму

42

 

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму

43

 

 

Розв’язування задач

44

 

 

 Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца.

45

 

 

Принципи радіотелефонного зв’язку

46

 

 

Радіомовлення та телебачення

47

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

48

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

Розділ 3. Оптика (27 годин)

49

 

 

Розвиток уявлень про природу світла

50

 

 

Відбивання світла. Закони відбивання світла

51

 

 

Заломлення світла. Закони заломлення світла

52

 

 

Рефракція та міражі. Повне відбивання світла.

53

 

 

Розв’язування задач

54

 

 

Л.р.№5 «Дослідження заломлення світла»

55

 

 

Лінзи. Побудова зображень у лінзах

56

 

 

Формула тонкої лінзи

57

 

 

Оптичні системи та оптичні прилади

58

 

 

Розв’язування задач

59

 

 

Дисперсія світла. Спектроскоп. Неперервний спектр

60

 

 

Когерентність світлових хвиль.  Інтерференція світла

61

 

 

Розв’язування задач

62

 

 

Дифракція світла. Дифракційні ґратки.

63

 

 

Л.р.№6 «Спостереження інтерференції та дифракції світла»

64

 

 

Розв’язування задач

65

 

 

Л.р.№7 «Визначення довжини світлової хвилі»

66

 

 

Формула Планка.     Квантові властивості світла. Світлові кванти

67

 

 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекта

68

 

 

Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекта

69

 

 

Розв’язування задач

70

 

 

Застосування фотоефекта

71

 

 

Фотохімічна дія світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

72

 

 

Шкала електромагнітних хвиль.  Електромагнітні хвилі в природі та техніці

73

 

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Оптика»

74

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Оптика»

75

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Оптика»

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика (20 годин)

76

 

 

Розвиток уявлень про атом. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома

77

 

 

Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

78

 

 

 Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії. 

79

 

 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.

80

 

 

Принцип дії лазера. Властивості лазерного випромінювання

81

 

 

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас

82

 

 

Розв’язування задач

83

 

 

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду

84

 

 

Розв’язування задач

85

 

 

Л.р.№8 Моделювання радіоактивного розпаду

86

 

 

Отримання та застосування радіонуклідів

87

 

 

 Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр

88

 

 

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії

89

 

 

Ланцюгова реакція поділу ядер .  Ядерний реактор

90

 

 

Термоядерні реакції.  Перспективи створення термоядерного реактора

91

 

 

Розв’язування задач

92

 

 

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії

93

 

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Атомна та ядерна фізика»

94

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Атомна та ядерна фізика»

95

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Атомна та ядерна фізика»

96-105

 

 

Узагальнення та повторення навчального матеріалу курсу «Фізика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Фаринич Володимир
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
30 серпня
Переглядів
644
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку