ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ В ФІЗИЦІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Про матеріал

Організація результативного навчання в фізиці під час формування предметних компетентностей

Перегляд файлу

УДК 373.5.016:53

В.А. Цехмійстер

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

E-mail: tsehmiister@gmail.com

Організація результативного навчання в фізиці під час формування предметних компетентностей

У статті розглядається механізм модернізації методичної системи навчання фізики в основній школі на засадах компетентнісного підходу в контексті переходу до нового державного стандарту освіти. Процес формування у старшокласників предметних компетентностей на уроках фізики передбачає постановку таких цілей: 1) формування фізичної картини світу на основі усвідомлення теоретичних моделей, законів і принципів фізики; 2) уміння проводити фізичний експеримент; 3) навички аналізу розв’язування фізичних задач. Оволодіння учнями навичками експериментальної діяльності в старшій школі спрямоване на використання набутих знань у практичній діяльності, формування пізнавальних інтересів, розвиток їхніх творчих здібностей.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, предметна компетентність, задача, фізика, наука, освітня галузь.

 Актуальність. Серед існуючих на теперішній час проблем, які пов’язані з процесом модернізації освіти в Україні, можна назвати проблему впровадження компетентнісного підходу та предметних компетентностей. Розробка компетентнісних підходів та предметних компетентностей у навчанні шкільних дисциплін є наслідуванням тенденцій світової освітньої практики та впровадження нового державного стандарту освіти для формування готовності учнів до активної та ефективної діяльності поза стандартними ситуаціями, формування в учнів здатності результативного використання знань отриманих протягом навчального процесу.

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що проблема формування та розвитку компетентностей старшокласників ґрунтовно досліджена: на рівні загальних положень впровадження засадкомпетентнісної освіти у навчальний процес (І. Бех, С. Гончаренко, В. Краєвський, І. Зимня, Е. Зеєр, А. Кух, О. Овчарук, О. Пометун, І. Родигіна та ін.); на рівні організації навчально-виховного процесу у вищій і середній школі (К. Баханов, Ю. Галатюк, І. Зязюн, О. Іваницький, М. Степаненко, В. Шарко та ін.); на рівні формування та розвитку ключових компетентностей (Н. Бібік, К. Крутій, О. Лєбєдєв, В. Мендерецький, Л. Петухова та ін.), фізичної компетентності (П. Атаманчук, Л. Благодаренко, С. Величко, В. Заболотний, М. Мартинюк, М. Садовий, В. Шарко, М. Шут та ін.). Враховуючи внесок

вчених у дослідженні проблеми розвитку компетентнісної освіти в Україні, необхідно відзначити, що формуванню предметної компетентності старшокласників на заняттях з фізики приділено недостатньо уваги, про що свідчить аналіз науково-методичної літератури і програми в підготовці випускників навчального закладу [1].

Виклад основного матеріалу. Навчання фізики в старшій школі ґрунтується на засадах гуманітаризації й демократизації освіти, врахування пізнавальних інтересів і намірів учнів щодо обрання подальшого життєвого шляху, диференціації змісту і вимог щодо його засвоєння залежно від здібностей і освітніх потреб старшокласників.

Фізика потрібна випускникам різних професій, знання і компетентності, отримані на заняттях, можна буде використати в майбутньому. Тому важливим стає формування предметних компетентностей – навичок вирішення проблем і прийняття рішень, навичок роботи з отриманою інформацією, аналізу та обробки. Предметні компетентності з фізики можуть бути визначені як здатність людини: визначати та розпізнавати фізичні поняття та процеси; проводити досліди й експерименти з фізичними явищами та процесами; розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані з реальними ситуаціями в світі; пояснювати фізичні явища, використовуючи специфічні мову й терміни, шляхом моделювання [2, 6].

Поняття «компетентність» багатоаспектне і складне за структурою. Це не проста сума знань, умінь і навичок, а система знань у дії, тобто набір знань, умінь, навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів тощо, які дозволяють учням ефективно здійснювати навчальну діяльність [5].

Компетенції і компетентності є близькими, але не тотожними, оскільки, компетентність - володіння учнем відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності.

Компетентність - продемонстрована здатність особи застосовувати знання, навички, особисті здібності та досвід у щоденних та змінних робочих і навчальних ситуаціях, а також у особистому розвитку; інтегрований результат індивідуальної навчальної діяльності старшокласників, який формується на основі оволодіння ними змістовими, процесуальними і мотиваційними компонентами, його рівень виявляється в процесі оцінювання; готовність суб’єкта ефективно застосовувати внутрішні і зовнішні ресурси для постановки і досягнення мети діяльності. Предметні компетентності забезпечуються засобами одного предмета, їх зміст і структура чітко відповідають певним елементам навчального змісту. Предметні компетентності старшокласників визначаються на основі вимог до навчальних досягнень, які сформульовано в програмах з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів [3, 4].

Процес формування у старшокласників предметних компетенцій на уроках фізики передбачає розв'язання таких завдань:

1) формування світогляду на основі усвідомлення теоретичних
моделей, законів і принципів фізики;

2) уміння здійснювати навчальний фізичний експеримент;

3) навички розв'язування фізичних задач.

Окрім того, предметна компетентність старшокласника школи передбачає
наступні вимога до учня, а саме:

1) знати зміст сучасних фізичних теорій і вміти їх розпізнавати та
доводити, застосовуючи математичний інструментарій;

2) уміло послуговуватися науковою термінологією, опрацьовувати
наукову інформацію - знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно
використовувати їх відповідно до визначеної мети тощо;

3) розуміти та вміти аналізувати й пояснювати природні явища;

4) уміти розкривати роль та місце фізичної науки в житті людини;

5) застосовувати знання з фізики у життєвих ситуаціях для
розв'язування практичних завдань;

6) знати загальні методи та способи розв’язування фізичних задач:
уміти використовувати різні прийоми і математичні моделі для розв’язування
задач.

Отже, компетентність – це швидкі знання, які постійно оновлюються; гнучкі, дієві методи, які дають можливість використовувати ці знання у конкретній ситуації; критичне мислення, яке дозволяє оцінювати окремі ідеї щодо можливості їх використання в тій чи іншій ситуації. Формування предметних компетентностей старшокласників зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання.

Список використаних джерел

  1.          Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів: монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім.І.Огієнка, 2011. – 252 с.
  2.          Методичні рекомендації при вивчення фізики у 2017-2018 навчальному році. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://visnyk.hoippo.km.ua/maibutia.
  3.          Заболотний В.Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа : [монографія] /Володимир Федорович Заболотний. – Вінниця : Едельвейс . К, 2009. – С. 2-150.
  4.          Вербицкий A.A. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А.А. Вербицький. – М., 2004.
  5.          Компетентність у навчанні. Компетенції [Текст] // Енциклопедія освіти / В.Г. Кремень (голов. ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 408-409.
  6.          Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика» 10-11 класи (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016). [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

 

В.А. Цехмийстер

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

ОРГАНИЗАЦИЯ результативним ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИКЕ ВО ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ предметной компетентности

В статье рассматривается механизм модернизации методической системы обучения физике в основной школе на основе компетентностного подхода в контексте перехода к новому государственному стандарту образования. Процесс формирования у старшеклассников предметных компетенций на уроках физики предполагает постановку следующих целей: 1) формирование физической картины мира на основе осознания теоретических моделей, законов и принципов физики; 2) умение проводить физический эксперимент; 3) навыки анализа решения физических задач. Овладение учащимися навыками экспериментальной деятельности в старшей школе направлено на использование приобретенных знаний в практической деятельности, формирование познавательных интересов, развитие их творческих способностей.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, предметная компетентность, задача, физика, наука, сфера образования.

VA Tsehmiister

Kamenetz-Podolsky National University named after Ivan Ogienko

ORGANIZATION OF RESULTING TEACHING IN PHYSICS AFTER INTRODUCING COMPETENCE

The article deals with the mechanism of modernization of the methodical system of teaching physics in the basic school on the basis of a competent approach in the context of the transition to a new state standard of education. The process of formation in the senior pupils of subject competences in the physics classes involves the formulation of the following objectives: 1) the formation of the physical picture of the world on the basis of awareness of theoretical models, laws and principles of physics; 2) the ability to conduct a physical experiment; 3) the skills of the analysis of solving physical problems. Acquiring students skills in experimental work in high school is aimed at using the acquired knowledge in practical activities, forming cognitive interests, developing their creative abilities.

Key words: competence approach, competence, subject competence, task, physics, science, educational branch.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА:

Цехмійстер Василь Анатолійович – аспірант 3 року навчання кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Домашня адреса: Україна, с.Івашківці, Новоушицький район, Хмельницька область, вул. Кооперативна, буд.47, E-mail: tsehmiister@gmail.com , контактний телефон: 0971647330.  Нова пошта №1 в смт.Нова Ушиця, вул. Подільська 36Е/1.

Cexmijster Vasyl Anatolijovychaspirant 3 roku navchannja kafedry metodyky vykladannja fizyky i dyscyplin tehnologichnoi' osvitn'oi' galuzi Kamjanec'-Podil's'kogo nacional'nogo universytetu imeni Ivana Ogijenka.

Domashnya adresa: Ukrayina, s.Ivashkivci, Novoushyczkyj rajon, Xmelnyczka oblast, vul. Kooperatyvna, bud.47, E-mail: tsehmiister@gmail.com,  kontaktnyj telefon: 0971647330. 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
4214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку