Компетентність і предметна компетентність учнів, як ключовий орієнтир сучасного навчання фізики в старшій школі

Про матеріал

Компетентність і предметна компетентність учнів, як ключовий орієнтир сучасного навчання фізики в старшій школі

Перегляд файлу

УДК 373.5.016:53

 

В.А. Цехмійстер, аспірант ІІ року навчання МВФ та ДТОГ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Компетентність і предметна компетентність учнів, як ключовий орієнтир сучасного навчання фізики в старшій школі

Анотація. У статті розглянуто компетентність та складові предметної компетентності з фізики як частина спеціальних компетентностей учня старшої школи.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, предметна компетентність, фізика.

Актуальність. Стрімкі зміни в житті суспільства стосуються всіх сфер його діяльності й існування, зокрема освітньої сфери як основоположної компоненти формування світогляду особистості. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства.

Мета. На даний час загальноприйнятою в українській педагогічній науці вважається ідея про те, що систему компетентностей, яких мають набути учні загальноосвітніх навчальних закладів протягом періоду навчання складають: мідпредметні компетентності, предметні компетентності, ключові компетентності, галузеві компетентності,  спеціально предметні компетентності та інші [4].

Сучасний тлумачний словник української мови дає такі визначення: «Компетентний» - 1) який має ґрунтовні знання у певній галузі; тямущий; 2) який має певні повноваження; повновладний [6].

Поняття «компетентність» багатоаспектне і складне за структурою. Це не проста сума знань, умінь і навичок, а система знань у дії, тобто набір знань, умінь, навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів тощо, які дозволяють учневі ефективно здійснювати навчальну діяльність.

Компетенції – узагальнені способи дій, що забезпечують продуктивне виконання професійної діяльності, це здатності людини реалізовувати на практиці власну компетентність [3]. Таким чином, поняття компетентності і компетенції є спорідненими, але не тотожними, оскільки, компетентність - оволодіння, володіння учнем відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності. Іншими словами, «компетенція» – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини, а «компетентність» – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. У навчально-виховному процесі з фізики необхідно формувати саме компетентності школярів.

Базовими поняттями компетентнісного підходу є компетентність і компетенція; ключові і предметні компетентності.

Компетентнісний підхід сьогодні активно досліджується у науково-педагогічному просторі. Загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного підходу в освіті розглядаються у роботах В.Ф. Заболотного, О.М. Соколюк, Ю.О. Жук,, П.С. Атаманчука, С.П. Величко, М.І. Шута, А. Хуторського. Окремі питання методики формування предметних компетентностей учнів з фізики розглядаються у працях О.М. Ніколаєва.

Поняття «компетентність» багатоаспектне і складне за структурою. Це не проста сума знань, умінь і навичок, а система знань у дії, тобто набір знань, умінь, навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів тощо, які дозволяють учневі ефективно здійснювати навчальну діяльність [5].

Компетенції і компетентності є близькими, але не тотожними, оскільки, компетентність - оволодіння, володіння учнем відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності.

Компетентності є своєрідними комплексами знань, умінь і ставлень, що набуваються в навчанні й дозволяють учневі розуміти, тобто ідентифікувати та оцінювати в різних контекстах, проблеми, що є характерними для різних сфер діяльності. Викладання фізики повинно бути орієнтовано як на розвиток предметних (спеціальних) компетентностей, що формуються змістом предмета, так і на розвиток ключових компетентностей, які формуються формами, методами, технологіями навчання [3].

Предметна компетентність з фізики  - це сукупність знань, умінь та навичок у межах предмета, що дозволяє особистості розв’язувати певні завдання через власне ставлення. Предметна компетентність старшокласника з фізики є ознакою високої якості його навчальних умінь можливості установлювати зв'язки між набутими фізичними знаннями та реальною ситуацією, здатності знаходити методи розв'язування, що відповідає проблемі та успішно використовувати свої уміння, сформовані протягом вивчення фізики як навчальної дисципліни в старшій школі [2].

Для того, щоб учні ефективно застосовували предметні  компетентності у процесі навчання фізики вчителю необхідно звернутися до активних методів навчання, зокрема дослідницького, експериментального. Оволодіння учнями навичками експериментальної діяльності в старшій школі спрямоване на використання набутих знань у практичній діяльності, формування пізнавальних інтересів, розвиток їхніх творчих здібностей, зацікавленості до вибору майбутньої професії, пов’язаної з фізикою.

Процес формування у старшокласників предметних компетентностей на уроках фізики передбачає поставлення таких цілей: 1) формування фізичної картини світу на основі усвідомлення теоретичних моделей, законів і принципів фізики; 2) уміння проводити фізичний експеримент; 3) навички розв’язування та аналізування  фізичних задач [1].

Отже, однією з форм організації НПД учнів, яка дозволяє вчителю формувати в них предметну компетентність, є навчальний фізичний експеримент, який сприяє засвоєнню учнями системи фізичних понять; застосуванню отриманих у процесі пізнання знань на практиці.

Список використаних джерел:

  1.                   Атаманчук П.С. Дидактичні забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання): навчальний
    посібник. – 2-е видання, виправлено і доповнено. / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 384с.
  2.                   Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів: монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – 252 с.
  3.                   Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / За ред. О. В. Овчарук. – К.: « К.І.С.», 2004.
  4. Кремень В.Г. Система освіти в Україні: Сучасні тенденції і перспективи // Професійна освіта: педагогіка і психологія / За ред. Т. Левовицького, І. Вілш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – К.: Ченстохова, 2000. – С.11-31.
  5. Ніколаєв О.М. Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/554.
  6. Сучасний тлумачний словник української мови / [ред..-упоряд. Дубічинський В.В.]. – Х.: Школа, 2006. – 1008 с., с. 365.
  7.  Заболотний В.Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа: монографія / В.Ф. Заболотний. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2009.- 456 с.

 

Summary. The article examines the components of competence and subject competence in physics as part of special competences student high school.

Key words: competence approach, competence, subject matter expertise, physics.

Відомості про автора: Цехмійстер Василь Анатолійович аспірант ІІ року навчання кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологіної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, телефон: +380971647330.

docx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
11698
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку