Календарно-тематичне планування з фізики (рівень стандарту) для 11 класу за новою програмою, що починає діяти у 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу (рівень стандарту) за новою програмою, що починає діяти у 2019-2020 н.р. Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 27.12.2017 Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. (Підручник можна переглянути за посиланням:http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-rven-standarty-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivy-pd-kervnitstvom-loktva-v-m-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-baryahtar-v-g-dovgiyi-s-o-bozhinova-f-ya-kryuhna-o-o )
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу

 

Рівень стандарту

( 105 год,  3 год  на  тиждень,  4 год – резервний час)

 

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ  27.12.2017

Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл  авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.):  підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл.

 

№ уроку

 

Дата

 

Тема уроку

 

Матеріал

підручника

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Розділ 1. Електродинаміка  (34 год)

 

Частина 1. Постійний електричний струм (19 год)

1

 

Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

§ 1

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму, закон Ома, шунт, додатковий опір, робота та потужність струму, вільні носії заряду, надпровідність, електроліз, закони електролізу, термоелектронна емісія, електронно-дірковий перехід,.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне поле, закону Ома для повного кола, закону Джоуля—Ленца.

Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС. Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електроики в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

 

 

2

 

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.

§ 2

3

 

Експериментальна робота №1.

Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників.

ЕР №1,

с.49

4

 

Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори.

§ 2

5

 

Експериментальна робота №2.

Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра.

 

6

 

Розв'язування задач

 

7

 

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму.

§ 3

8

 

Розв'язування задач.

 

9

 

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.

Коротке замикання.

Безпека під час застосування електричних пристроїв.

Рекомендовані демонстрації

 • Залежність електричного струму від ЕРС джерела та повного опору кола.

 

§ 4

10

 

 Експериментальна робота №3.

Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

ЕР №2,

с.50

11

 

Розв'язування задач.

 

12

 

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

§ 5

13

 

Електроліз, закони електролізу.

§ 6

14

 

Розв'язування задач.

 

15

 

Типи самостійного розряду в газах.

§ 7

16

 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування.

Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

§ 8

17

 

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

§ 9

18

 

Розв'язування задач.

 

19

 

Контрольна робота № 1.

Постійний електричний струм

§1-9

Навчальні проекти (1 год)

20

 

Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.1

 

Виставлення оцінок за тему  

 

Частина 2. Електромагнетизм (15год)

21

 

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда.

Рекомендовані демонстрації

 • Дія магнітного поля на струм.
 • Взаємодія котушок зі струмом.

§10

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: магнітне поле, індукція магнітного поля, сила Ампера, сила Лоренца; діа-, пара- і феромагнетики; електромагнітна індукція, правило Ленца, самоіндукція, індуктивність, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми, енергія магнітного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формул сил Ампера та сили Лоренца, правила Ленца, закон електромагнітної індукції, на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля, на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електромагнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

 

22

 

Розв'язування задач.

 

23

 

Сила Ампера. Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

§ 11

24

 

Розв'язування задач.

 

25

 

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

§ 12

26

 

Розв'язування задач.

 

27

 

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.

Рекомендовані демонстрації  

 • Електромагнітна індукція, правило Ленца.
 • Закон електромагнітної індукції.

§ 13

28

 

Розв'язування задач.

 

29

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Рекомендовані демонстрації  

 • Явище самоіндукції.
 • Залежність індуктивності котушки від речовини осердя.
 • Вихрові струми.
 • Енергія магнітного поля.

§ 14

30

 

Розв'язування задач.

 

31

 

Магнітні властивості речовини.

Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

§ 15

 

32

 

Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

§ 16

33

 

Розв'язування задач

 

34

 

Розв'язування задач.

 

35

 

Контрольна робота № 2.

§10-16

Навчальні проекти (1 год)

36

 

Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.1

 

Виставлення оцінок за тему

 

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі  (17 год)

 

37

 

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання.

§ 17

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні та вимушені електромагнітні коливання, формула Томсона, діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму, трансформатор, модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона, діючих значень сили струму та напруги, коефіцієнта трансформації. Пояснює утворення електромагнітних хвиль і принципи радіотелефонного зв’язку.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці; оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроенергії на великі відстані

 

38

 

Розв'язування задач.

 

39

 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання.

Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

Рекомендовані демонстрації:

Вільні електромагнітні коливання низької частоти в коливальному контурі.

§18

40

 

Розв'язування задач.

 

41

 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

Рекомендовані демонстрації

 • Принцип дії генератора змінного струму.
 • Осцилограма змінного струму.

§19

42

 

Розв'язування задач.

 

43

 

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.

Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

§20

44

 

Розв'язування задач.

 

45

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму

§21

46

 

 Розв'язування задач.

 

47

 

Експериментальна робота №4.

Вимірювання індуктивності котушки

ЕР №4,

с.134

48

 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца.

Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

Рекомендовані демонстрації:

  Випромінювання та приймання електромагнітних хвиль, їх властивості.

§22

49

 

Розв'язування задач.

 

50

 

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

§23

51

 

Розв'язування задач.

 

52

 

Розв'язування задач.

 

53

 

Контрольна робота № 2.

§§17-23

Навчальні проекти (1 год)

54

 

Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.2

Виставлення оцінок за тему

 

Розділ 3. Оптика  (26 год)

55

 

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової.

§24

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція, зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині, розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

 

56

 

Закони геометричної оптики.

Рекомендовані демонстрації

 • Відбивання світла.

§25

57

 

Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Принцип Гюйгенса—Френеля.

Рефракція та міражі.

Рекомендовані демонстрації

 • Заломлення світла.
 • Повне відбивання світла. 
 • Світловоди.

§26

58

 

Експериментальна робота №5.

Дослідження заломлення світла.

ЕР №5,

с.203

59

 

Розв'язування задач

 

60

 

Лінзи. Отримання зображень.

Рекомендовані демонстрації

 • Отримання зображень за допомогою лінзи.

§27

61

 

Оптичні системи та оптичні прилади.

§28

62

 

Експериментальна робота №6.

Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз.

ЕР №6,

с.204

63

 

Розв'язування задач

 

64

 

Спектроскоп. Неперервний спектр світла.

Рекомендовані демонстрації

 • Дисперсія світла, отримання неперервного спектру.

§29

65

 

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання.

Інтерференція світла. Рекомендовані демонстрації

 • Інтерференція світла.

§30

66

 

Розв'язування задач

 

67

 

Дифракція світла. Дифракційні ґратки.

Рекомендовані демонстрації

 • Дифракція світла на перешкодах різної форми та різних розмірів.

§31

68

 

Розв'язування задач

 

69

 

Експериментальна робота №7.

Визначення довжини світлової хвилі.

ЕР №7,

с.206

70

 

Розв'язування задач

 

71

 

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§33

72

 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.

Рекомендовані демонстрації:

 • Фотоелектричний ефект.

§34(1-3)

73

 

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

§34(4)

74

 

Розв'язування задач

 

75

 

Фотохімічна дія світла.

 

76

 

Розв'язування задач

 

77

 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

§34(1-3,5)

78

 

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І. Пулюя.

§34(4)

79

 

Розв'язування задач

 

80

 

Контрольна робота № 4.

Оптика

 

Навчальні проекти (1 год)

81

 

Захист навчальних учнівських проектів

с.257,

р.3

 

Виставлення оцінок за тему

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика(14 год)

82

 

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

§36

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні частинки.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас. Вміє користуватися дозиметром.

Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.

 

 

83

 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.

§37

 

 

Принцип дії лазера.

§38

84

 

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

§39

85

 

Розв'язування задач

 

86

 

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.

§40

87

 

Розв'язування задач

 

88

 

Експериментальна робота №8.

Моделювання радіоактивного розпаду.

ЕР №8,

с.250

89

 

Отримання та застосування радіонуклідів.

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

Рекомендовані демонстрації

 • Фотографії треків заряджених частинок.
 • Камера Вільсона.
 • Дозиметр

§41

90

 

Експериментальна робота №9.

Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

ЕР №9,

с.252

91

 

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

§42

92

 

Розв'язування задач

 

93

 

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

§43

94

 

Розв'язування задач

 

95

 

Контрольна робота № 5.

Атомна та ядерна фізика

§§36-43

Навчальні проекти (1 год)

96

 

Захист навчальних учнівських проектів

с.258,

р.4

 

Виставлення оцінок за тему

 

Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій (6 год)

97

 

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.

 

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

 

98

 

Принцип роботи цифрового фотоапарату.

 

99

 

Мобільний зв‘язок та GPS навігація.

 

100

 

Прискорювачі елементарних частинок.

 

101

 

Види акумуляторів електричної енергії.

 

102

 

Рідкокристалічні дисплеї.

 

Виставлення оцінок за тему

 

РЕЗЕРВ (3 год)

103

 

Розв'язування задач

 

 

104

 

Розв'язування задач

 

105

 

Розв'язування задач

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Pivonos Olena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Таранова Тетяна
  Огромное спасибо)))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Людмила Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Васильченко Інна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пелешок Оксана
  Велика подяка Вам за пророблену роботу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Дьєрі Беата
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Ярош Олександр Дмитрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Куніцина Ганна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Иванова Наташа
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Солдатенко Наталія Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Архипов Дима
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
Додано
22 липня
Переглядів
19519
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку