2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Календарно-тематичне планування з географії у 6 класі

Про матеріал

Документ містить календарне планування уроків з географії у 6 класі, у якому всі види діяльності передбачені навчальною програмою. Планування включає 6 тематичних та 8 практичних робіт, оцінювання яких визначається на вибір учителя

Перегляд файлу

 

 

         Погоджено                                                                                Затверджено

     Заступник з НВР                                                                              Директор

______________________                                                         __________________

«___»___________201_р.                                                   «___»___________201__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування з географії

 

 

6 клас

«Загальна географія»

 (70 год., 2 год. на тиждень)

 

 

 

 

Вчитель Малецька Оксана Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-9 класи. 2017 р. (лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.17 р. № 804)

2. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. — К. : Генеза, 2014. — 256 с.

Кількість тематичних – 6

Кількість практичних робіт - 8

№ уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ

 

 

1

 

Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

 Значення географічних знань та вмінь для життєдіяльності людини.

 

 

 

2

 

Основні друковані та електронні джерела географічної  інформації, їх значення.

 Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

Дослідження Спостереження за змінами у природі

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

 

3

 

Уявлення про форму Землі. Зображення  Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4

 

Відкриття нових земель.

 

5

 

Навколосвітні подорожі.

 

Тема 3. Сучасні дослідження

6

 

Дослідження Землі у  ХХ  та на початку ХХІ ст. 

 

7

 

Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі.

 

8

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО1

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

Тема 1. Орієнтування на місцевості

9

 

Способи орієнтування на місцевості.

 

10

 

Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

 

Тема 2. Способи зображення Землі

 

11

 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

 

12

 

Масштаб та його види.

 

 

13

 

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот на географічному плані

 

ПР1

14

 

План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані.

 

15

 

Умовні знаки плану. Читання плану.

 

16

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт.

 

17

 

Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

Тема 3. Географічні координати

18

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

 

19

 

Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи.

 

 

20

 

Географічні координати свого населеного пункту за допомогою градусної сітки.

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою.

 

ПР2

21

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО2

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

22

 

Внутрішня будова Землі. Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини.

 

23

 

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

 

24

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

 

25

 

Землетруси.

 

 

26

 

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота 3. (початок) Позначення на контурній карті вулканів суходолу.

 

ПР3

 

27

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

 

 

28

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.  Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Практична робота 3. (продовження) Позначення на контурній карті рівнин.

 

 

ПР3

 

29

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу. Практична робота 3. (закінчення) Позначення на контурній карті гір.

 

ПР3

30

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори  Світового океану. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

 

31

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО3

32

 

Узагальнення знань, умінь і навичок за І семестр.

 

Тема 2. Атмосфера.

33

 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

 

34

 

Добовий хід температури повітря, причини їх  коливання. Практична робота № 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря

 

ПР4

 

35

 

Річний хід температури повітря, причини їх коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі.

 

 

36

 

Практичне значення вимірювання температури повітря.  Практична робота № 5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності, рози вітрів, їх аналіз

 

ПР5

 

37

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Практична робота № 4. Розв’язування задач на зміну атмосферного тиску з висотою.

 

ПР4

 

38

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення  сучасними приладами й візуально. Місцеві вітри. Практична робота № 5. Складання рози вітрів, їх аналіз

 

ПР5

39

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

 

40

 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Практична робота № 5. Складання діаграм хмарності та опадів, їх аналіз.

 

ПР5

41

 

Опади, що випадають  з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

 

42

 

Клімат та основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

 

 

43

 

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

44

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО4

Тема 3. Гідросфера.

45

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

 

 

 

46

 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Практична робота № 6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів.

 

 

ПР6

47

 

Властивості вод Світового океану.

 

48

 

Рухи води в Світовому океані.

 

49

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.   

 

 

 

50

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Практична робота № 6. Позначення на контурній карті назв річок.

 

 

ПР6

51

 

Живлення, водний режим і робота річок.

 

 

 

52

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. Практична робота № 6. Позначення на контурній карті назв озер.

 

 

ПР6

53

 

Болота, особливості їх утворення та поширення.

 

54

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

 

55

 

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

 

56

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

57

 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

58

 

Урок підсумкового контролю знань.

ТО5

Тема 4. Біосфера та ґрунти.

59

 

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

Дослідження. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

60

 

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

 

Тема 5. Природні комплекси.

 

 

61

 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

 

62

 

Природні зони Землі, їх особливості.

 

63

 

 

Практична робота № 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)

ПР7

РОЗДІЛ ІV. Планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі. 

 

64

 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі.

 

65

 

Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

 

Тема 2. Держави світу.

66

 

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

 

 

67

 

Практична робота № 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць.

ПР8

Тема 3. Вплив людини на природу.

 

68

 

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

 

69

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО6

70

 

Узагальнення знань, умінь та навичок за ІІ семестр.

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
641
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку