Календарно-тематичне планування з геометрії 9 клас, здійснене за програмою МОН України, 2017 рік Підручник: «Геометрія. О. С. 7 клас.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з геометрії 9 клас, здійснене за програмою МОН України, 2017 рік Підручник: «Геометрія. О. С. 7 клас.
Перегляд файлу

 

 

 

 

Познанський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

Розглянуто                                                                                                   «Погоджено»

на засіданні МО вчителів                                                            заступник директора з НВР

природничо-математичних дисциплін                                      _              ____ О. П. Дробуш

Протокол №     від                                                                        ____________ О. П. Дробуш

 

Календарно-тематичне планування

 з геометрії

9 клас,

здійснене за програмою МОН України, 2017 рік

Підручник: «Геометрія. О. С. 7 клас.

 

 

                                                                               Вчитель математики

                                                                                         Рябущиць І. І

                                                                                       

2020-2021 н. р.

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 2020/2021 н.р.

9 КЛАС. ГЕОМЕТРІЯ

 1. години  на тиждень,усього -70 год.)
 1. За навчальною програмою для ЗНЗ, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
 2. Геометрія : підруч.  для 9 кл. загальноосвітн.  навч. закл. / О.С. Істер.- Київ : Генеза,  2017.-240 с. : іл.

 

№ теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин за програмою

Фак.розподіл годин +

з резерву

Кількість контрольних

робіт

 

Повторення

 

6

діагностична

1

Координати на площині

8

8+4

1

2

Вектори на площині

12

12+1

1

3

Розв’язування трикутників

10

10+3

1

4

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

10

10

1

5

Геометричні переміщення 

6

6+2

1

 

Резерв  (Повторення)

24

8

1

 

Всього

70

70

6+діагностична

 

 

ГЕОМЕТРІЯ. 9 клас

(І семестр – 32 год., ІІ семестр – 38 год.)

 

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Многокутник і його елементи»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Поняття площі многокутника»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Площа паралелограма»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Площа трикутника»

 

 

 1.  

Коригуюче навчання з теми «Площа трапеції»

 

 

 1.  

Діагностична контрольна робота

 

 

Тема І. Координати на площині (8+4 год з резерву)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: 

·   що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

·   як можна задати на координатній площині: пряму; коло; 

формулює теореми про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

·   формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

·   рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює: координати середини відрізка; відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

 1.  

Прямокутна система координат на площині

 

 

 1.  

Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800

 

 

 1.  

Тригонометричні тотожності

 

 

 1.  

Координати середини відрізка

 

 

 1.  

Відстань між двома точками із заданими координатами

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Рівняння кола

 

 

 1.  

Рівняння прямої

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення знань

 

 

 1.  

Контрольна робота №1 з теми: Координати на площині

 

 

Тема ІІ. Вектори на площині (12 год +1 год з резерву)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

·     що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      як задати вектор;

·      як відкласти вектор від заданої точки;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів; властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число; довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 1.  

АКР. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів

 

 

 1.  

Колінеарність векторів

 

 

 1.  

Координати вектора

 

 

 1.  

Додавання і віднімання векторів

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Множення вектора на число

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Скалярний добуток векторів

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення знань

 

 

 1.  

Контрольна робота №2 з теми:Вектори на площині

 

 

Тема ІІІ. Розв’язування трикутників (10 год +3 год з резерву)

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

 1.  

АКР. Теорема косинусів. Наслідки з теореми косинусів

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Теорема синусів. Наслідок з теореми синусів

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Основні типи задач на розв’язування трикутників

 

 

 1.  

Розв’язування трикутників

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Формули для знаходження площі трикутника

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення знань

 

 

 1.  

Контрольна робота №3 з теми: Розв’язування трикутників

 

 

Тема ІV. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує: правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; 

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

 1.  

АКР. Правильні многокутники.

 

 

 1.  

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Довжина кола. Довжини дуги кола

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Площа круга та його частин

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення знань

 

 

 1.  

Контрольна робота №4 з теми: Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

 

 

Тема V. Геометричні переміщення  (6 год + 2 год з резерву)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

·   означення: рівних фігур;

·   властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 1.  

АКР. Переміщення та його властивості. Рівність фігур

 

 

 1.  

Симетрія відносно точки і прямої

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 1.  

Поворот

 

 

 1.  

Паралельне перенесення

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення знань

 

 

 1.  

Контрольна робота №5 з теми: Геометричні переміщення

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу  (8 год з резерву)

 1.  

АКР. Чотирикутники. Площі чотирикутників

 

 

 1.  

Трикутник. Площа трикутників. Подібність трикутників

 

 

 1.  

Теореми синусів і косинусів. Розв’язування  трикутників

 

 

 1.  

Декартові координати й вектори на площині

 

 

 1.  

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

 

 

 1.  

Розв’язування  задач

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота

 

 

 1.  

АКР. Узагальнення матеріалу, вивченого в 7-9 класах

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Геометрія, 7 клас, Планування
Інкл
Додано
1 грудня 2020
Переглядів
962
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку