26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Календарно-тематичне планування з інформатики (рівень стандарту) для 11 класів

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складене відповідно до: – чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; – листа МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». – листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів”. Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Мін. освіти і науки №1407 від 23 жовтня 2017 року Календарно-тематичне планування вибіркового модулю Креативне програмування (35 год. на весь курс 10-11 класи) здійснено за навчальною програмою вибірково-обов’язкового предмету інформатика для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). В 10 класи були вивчені 3 теми вибіркового модуля: Цифрове мистецтво та творчість, графічні побудови та взаємодії, функції.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Б

11-М

Зміст

Вимоги до знань та вмінь

за планом

фактично

за планом

фактично

Тема 1/4. Моделювання. Основи алгоритмізації (8 год.)

1

04.09

 

1

04.09

 

Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.

Описує:- поняття моделі, об’єкта, предметної області; типи моделей, ї  характеристики; поняття алгоритму;властивості алгоритмів; форми подання алгоритму; базові структури алгоритмів та їх особливо порядок описання алгоритмів; називає призначення графічних позначень елементів алгоритмів; пояснює етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера; поняття програми;

має уявлення про мови програмування; використовує графічні позначення для опису алгоритмів;різні форми уміє будувати інформаційну модель задачі; графічні схеми найпрості аналізувати алгоритм розв’язування задачі; формально виконувати алгоритми.

2

06.09

 

2

11.09

 

Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі

3

11.09

 

3

13.09

 

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму.

4

18.09

 

4

18.09

 

Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.

5

20.09

 

5

25.09

 

Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання  алгоритмів.

6

25.09

 

6

27.09

 

Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання  алгоритмів.

7

02.10

 

7

02.10

 

Практична робота № 2. Створення та виконання алгоритмів

8

04.10

 

8

09.10

 

Поняття про мови програмування.

11-Б

11-М

Тема 2/5. Системи опрацювання табличних даних (11 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

2/5.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

9

09.10

 

9

11.10

 

Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об'єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою; виокремлення об'єктів електронної таблиці. Введення даних до комірок  і редагування їх вмісту.

описує:поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки,  діапазону комірок; способи навігації аркушем і книгою;типи і формати подання даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати та часу; способи введення даних різних форматів; види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення; призначення основних панелей інструментів табличного процесора та елементів керування; критерії добору типу діаграми для найкращого відображен даних; пояснює: необхідність правильного добору і визначення форматів под даних; правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на комірки та діапазони комірок; правила запису формул; правила  перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

використовує: автозаповнення комірок для прискорення введення  даних; вміє: здійснювати навігацію аркушем і книгою; вводити дані і формул у комірки та редагувати їх вміст; виокремлювати діапазони комірок і заданими адресами; форматувати дані, комірки та діапазони комірок; копіювати, переміщувати й видаляти вміст комірок і діапазонів коміро записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на комірок і діап  комірок; добирати тип діаграми для найкращого відображення даних змінювати тип діаграми; уміє будувати, редагувати та форматувати ді

10

16.10

 

10

16.10

 

Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.

Типи даних і формати їх подання.

Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.

Практична робота № 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора

11

18.10

 

11

23.10

 

Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки  і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг.

 Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

12

23.10

 

12

25.10

 

Практична робота № 4. Використання формул в електронних таблицях

13

06.11

 

13

06.11

 

Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота № 5. Побудова діаграм

11-Б

11-М

2/5.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

Зміст

Вимоги до знань та вмінь

з описує:

14

08.11

 

14

13.11

 

Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора.

мету та способи фільтрації даних у таблицях; призначення умовного форматування даних; алгоритмічну конструкцію розгалуження; наводить приклади:

математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесор уміє:

сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів; виконувати умовне форматування даних; застосовувати основні математичні, статистичні і логічні функції для використовує: автофільтри для вибору даних з таблиць за простими критеріями.

15

13.11

 

15

15.11

 

Практична робота № 6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного  процесора

16

20.11

 

16

20.11

 

Сортування даних у таблицях.

17

22.11

 

17

27.11

 

Фільтрація даних у таблицях.

18

27.11

 

18

29.11

 

Практична робота № 7. Сортування та фільтрація даних

19

04.12

 

19

04.12

 

Умовне форматування.

11-Б

11-М

Тема 3/6. Бази даних. Системи управління базами даних (7 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

Зміст

Вимоги до знань та вмінь

20

06.12

 

20

11.12

 

Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.

має уявлення про:  особливості реляційних, мережевих, ієрархічних та об’єктно-орієнтованих баз даних;

пояснює: поняття бази даних; поняття таблиці, поля, запису; поняття ключа; призначення запиту; призначення систем управління базами даних; поняття цілісності даних; порядок створення зв’язків різної множинності між таблицями;

класифікує: зв’язки між таблицями реляційної БД за множинністю; називає: типи даних, що використовуються  в певному середовищі СУ наводить приклади: реляційних СУБД;

вміє: створювати таблиці в середовищі реляційної СУБД; створювати ключі та надавати інші властивості полям таблиць; добирати типи зв’язків між таблицями; створювати зв’язки між таблиц сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями; застосовувати засоби пошуку даних в одній таблиці; фільтрувати дані в таблицях; знаходити в базі дані за певними критері редагувати таблиці, запити й дані в таблицях.

21

11.12

 

21

13.12

 

Практична робота №8. Робота з готовою базою даних. Введення та  отримання даних.

22

18.12

 

 

23

20.12

 

22

18.12

 

Семестрове оцінювання

11-Б

11-М

ІІ семестр

за планом

фактично

за планом

фактично

24

15.01

 

23

15.01

 

Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів. Надання  значень властивостям полів.

25

17.01

 

24

22.01

 

Зв’язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди. Вибір типу зв’язку. Створення зв’язків різних типів.  Поняття цілісності даних.

26

22.01

 

25

24.01

 

Практична робота №9. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями.

27

29.01

 

26

29.01

 

Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення  запитів.

28

31.01

 

27

05.02

 

Практична робота №10. Створення запитів у базі даних.

11-Б

11-М

Тема 4/7. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету (4 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

29

05.02

 

28

07.02

 

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про системи керування вмістом сайту. Поняття хостингу.

Основи веб-дизайну.

пояснює:

поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-

поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-

30

12.02

 

29

12.02

 

Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Етапи створення веб-сайтів.

Огляд сервісів Веб 2.0. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки,  вибір її типу й оформлення.

призначення та особливості функціонування веб-спільнот; описує:

процес створення веб-сайтів;

процес створення блогу й публікації повідомлень;

формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сто уміє:

створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлен створювати вміст веб-сайту й оновлювати його.

31

14.02

 

30

19.02

 

Веб-спільноти. Вікі технології.

Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація  повідомлень та настроювання його параметрів.

32

19.02

 

31

21.02

 

Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайту.

11-Б

 

11-М

Вибірковий модуль "Креативне програмування" (продовження). (11 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

Тема 5/ 4. Об'єкти та класи. (5 год.)

33

26.02

 

32

26.02

 

Поняття об’єкта, класу як об’єктного типу даних.

 

34

28.02

 

33

04.03

 

Об'єкти, властивості, конструктори, методи.

 

35

04.03

 

34

06.03

 

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів.

 

36

11.03

 

35

11.03

 

Проектування взаємодії програмних об’єктів.

 

37

13.03

 

36

18.03

 

Доцільність створення класів та об’єктів для розв’язання задач.

 

11-Б

 

11-М

Тема 6/ 5. Мультимедіа. (6 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

38

18.03

 

37

20.03

 

Поняття, реалізація та застосування масивів.

 

39

01.04

 

38

01.04

 

Текстові рядки як масиви символів.

 

40

03.04

 

39

08.04

 

 Зображення як цілісний об’єкт та як масив пікселів.

 

41

08.04

 

40

10.04

 

Відео як цілісний об’єкт та як масив зображень. Анімації.

 

42

15.04

 

41

15.04

 

Трансформації та моделювання руху.

 

43

17.04

 

42

22.04

 

Бібліотеки для роботи з мультимедійними даними.

 

11-Б

 

11-М

Тема 7/ 6. Інтерфейс програмного продукту. (7 год.)

за планом

фактично

за планом

фактично

44

22.04

 

43

24.04

 

Програмний код, графічний інтерфейс користувача та джерела даних. Зовнішні джерела даних.

 

45

29.04

 

44

29.04

 

Прикладний програмний інтерфейс. Дані сенсорів та датчиків.

 

46

06.05

 

45

06.05

 

Візуалізація даних, отриманих із зовнішніх джерел.

 

47

13.05

 

46

08.05

 

Поняття та приклади інтерактивних інсталяцій.

 

48

15.05

 

47

13.05

 

Виконання індивідуальних та колективних проектів.

 

49

20.05

 

48

20.05

 

Представлення та захист проектів.

 

50

29.05

 

49

22.05

 

Семестрове та річне оцінювання

 

 

pdf
Додано
4 вересня
Переглядів
1197
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку