8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Календарно-тематичне планування з математики для 6 класу (ЗПР)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики для 6 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.“Математика. 5-6 класи». Укладачі: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис,М. С. Якір. 2014. Індивідуальна форма навчання. 3 години на тиждень. Підручник: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О. 2014.
Перегляд файлу

  «Погоджено»

                                                                 Директор

                                                                          ________________

 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 6 класу

програма для дітей із затримкою психічного розвитку

на І – ІІ семестр 2019-2020н.р.

 

 

 

 

Складено вчителем: Абарбарчук В.В.

 

Перевірено _____________________

(Заступник директора з НВР)

 

 

  Ознайомлена  ___________________

(Підпис батьків)

 

 

 

Календарний план обговорено на засіданні МО математично-природничого циклу (засідання № 1 від)

 

 

Математика

 

Усього – 94 години

3 години на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.“Математика. 5-6 класи». Укладачі: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис,М. С. Якір. 2014.)

 

№ уро-ку

Тема уроку

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

К-сть

год

Дата прове-

дення

Примітки

І семестр

Тема 1. Подільність натуральних чисел

1.

Парні та непарні числа. Дільники і кратні натурального числа

Учень:

розпізнає парні і непарні числа; має уявлення про подільність чисел; знає ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; розкладає натуральні числа (у межах тисячі) на прості множники; користується ознаками подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; знаходить спільні дільники та спільні кратні двох-трьох чисел;

 

Сенсомоторний розвиток:виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність:оволодіває поняттям парні і непарні числа; орієнтується в межах теми; навчається знаходити НСД і НСК.

Мовленнєвий розвиток:

формулює означення дільника кратного, простого і складеного чисел, найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного; використовує засвоєні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвитоквмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

1

 

 

2.

Прості і складені числа. Таблиці простих чисел

1

 

 

3-4.

Ознаки подільності натуральних чисел на 2,5, 10

2

 

 

5.

Ознаки подільності натуральних чисел на 3 і 9

1

 

 

6.

Розкладання натурального числа на прості множники. Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник кількох чисел

1

 

 

7-8.

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне

2

 

 

9.

Контрольна робота №1

1

 

 

Тема 2. Звичайні дроби

10-11.

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

Учень:

застосовує основну властивість дробу до скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника; додає і відмімає звичайні дроби; порівнює дроби; записує звичайні дроби у вигляді десяткових і навпаки; розв’язує основні задачі на дроби; знаходить дріб від числа та число за його дробом; застосовує основну властивість дробу до скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника; виконує множення і ділення звичайних дробів; порівнює дроби; розв’язує основні задачі на множення і ділення дробів.

 

Сенсомоторний розвиток:виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання; ілюструє основну властивість дробу на прикладах.

Пізнавальна діяльність:формуються уявлення про звичайний дріб; засвоює основну властивість дробу, правила додавання і віднімання звичайних дробів, правила знаходження дробу від числа та числа за його дробом; правила множення і ділення дробів.

Мовленнєвий розвиток:

читає і записує звичайні дроби; називає приклади нескінченних періодичних десяткових дробів; використовує засвоєні математичні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвитоквмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією

 

2

 

 

12-13.

Найменший спільний знаменник.Зведення дробу до спільного знаменника

2

 

 

14.

Порівняння дробів

1

 

 

15-17.

Додавання і віднімання дробів звичайних дробів

3

 

 

18.

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел

1

 

 

19-21.

Множення дробів. Знаходження дробу від числа

3

 

 

22.

Взаємно обернені числа

1

 

 

23-25.

Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

3

 

 

26-27.

Перетворення звичайного дробу в десятковий і навпаки

2

 

 

28.

Приклади нескінченних періодичних десяткових дробів

1

 

 

29- 30.

Десяткові наближення звичайного дробу

2

 

 

31-32.

Розв’язування текстових математичних задач

2

 

 

33.

Контрольна робота №2

1

 

 

Тема 3. Відношення і пропорції

34.

Відношення та його властивості

Учень:

знає означення пропорції, відношення;

знаходить невідомий член пропорції; розв’язує задачі на пропорційні величини; використовує основну властивість пропорції для розв’язування; будує коло, круг; має уявлення про стовпчасті та кругові діаграми.

Сенсомоторний розвиток:виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання; ілюструє основну властивість пропорції і відношення на прикладах.

Пізнавальна діяльність: формуються уявлення про відношення, пропорцію, пряму (і обернену) пропорційність величин; засвоює основну властивість пропорції і відношення; навчається розв’язувати задачі на використання прямої (і оберненої) пропорційних залежностей; ознайомлюється з круговим сектором, стовпчастими та круговими діаграмами; набуває вмінь використовувати засвоєні зання в практичній діяльності.

Мовленнєвий розвиток:називає основні властивості пропорції і відношення; читає та записує рівняння; обґрунтовує розв’язування задач на пропорційні залежності.

 

1

 

 

35-36.

Пропорція, її члени та її властивості. Основна властивість пропорції

2

 

 

37-38.

Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції

2

 

 

39.

Масштаб

1

 

 

40-41.

Відсоткове відношення двох чисел

2

 

 

42-43.

Відсоткові розрахунки

2

 

 

44.

Контрольна робота №3

1

 

 

45.

Узагальнення та систематизація вивченого навчального матеріалу в І семестрі

1

 

 

 

 

 

ІІ семестр

46- 47.

Пряма та оберенена пропорційні залежності

 

Формування математичного мислення: розвитоквмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

2

 

 

48-49.

Ймовірність випадкової події

2

 

 

50.

Коло. Довжина кола

1

 

 

51.

Круг. Площа круга

1

 

 

52.

Круговий сектор. Ознайомлення із стовпчастими та круговими діаграмами

1

 

 

53.

Циліндр. Конус. Куля

1

 

 

Тема 4. Раціональні числа та дії над ними

54.

Додатні та від'ємні числа. Число нуль

Учень:

має уявлення про додатні та від’ємні числа;

протилежні числа, модуль числа; знає правила виконання чотирьох арифметичних дій над додатніми та  від’ємними числами; знаходить і записує число протилежне даному; розрізняє додатні і відємні числа; виконує додавання віднімання раціональних чисел; формулює властивості додавання тазастосовує їх до розв’язування текстових задач; знає властивості моження; знає правила розкриття дужок і зведення подібних доданків; називає координати точок; порівнює раціональні числа; виконує додавання і віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислює значення числових виразів, що містять додатні і від’ємні числа; розв’язує текстові математичні задачі.

 

Сенсомоторний розвиток: будує координатну пряму; зображує раціональні числа на координатній прямій; знаходить і записує координати точок на прямій; будує координатну площину; визначає абсцису і ординату точки; виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність:розширює уявлення про число шдяхом введення від’ємних чисел; знає, що нуль не належить ні до додатніх ні до від’ємних чисел; розрізняєдодатні і від’ємні числа; набуває уявлень про модуль числа; навчаєтьсявиконувати додавання додатніх та від’ємних чисел; вивчає властивості множення; оволодіває вміннями порівнювати раціональні числа; використовує правила виконання чотирьох арифметичних дій над додатніми і від’ємними числами на практиці.

Мовленнєий розвиток:називає і записує додатні та від’ємні числа,число 0, протилежні числа, модуль числа; розрізняє та читає додатні та  від’ємні числа; називає точки на координатній прямій; обґрунтовує використання знаків “<”, “>”; знає і називає назви координат точки; знаходить, називає і записує число, протилежне даному, значення модуля числа; обґрунтовує розв’язування текстових математичних задач.

 

1

 

 

55-56.

Координатна пряма

2

 

 

57-58.

Протилежні числа. Модуль числа. Відстань між двома точками на координатній прямій

2

 

 

59.

Цілі числа. Раціональні числа

1

 

 

60-61.

Порівняння раціональних чисел. Знаки “<”, “>

2

 

 

62.

Контрольна робота №4

1

 

 

63-66.

Додавання раціональних чисел

4

 

 

67-69.

Віднімання раціональних чисел

3

 

 

70-71.

Рівняння. Основні властивості рівнянь

2

 

 

72-74.

Множення раціональних чисел

3

 

 

75-76.

Квадрат і куб від’ємного числа

2

 

 

77-78.

Ділення раціональних чисел

2

 

 

79-80.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

2

 

 

81.

Координатна площина. Абсциса і ордината точки

1

 

 

82.

Приклади графіків залежностей між величинами

1

 

 

83.

Розв’язування вправ

1

 

 

84.

Контрольна робота №5

1

 

 

85.

Повторення навчального матеріалу. Додавання і віднімання звичайних дробів

1

 

 

86.

Повторення. Множення і ділення звичайних дробів

1

 

 

87.

Повторення. Пропорції. Відсоткові розрахунки

1

 

 

88.

Повторення. Розв’язування рівнянь

1

 

 

89.

Повторення. Додавання і віднімання раціональних чисел

1

 

 

90.

Повторення. Множення і ділення раціональних чисел

1

 

 

91.

Повторення. Розв’язування текстових задач

1

 

 

92.

Повторення. Координатна площина

1

 

 

93.

Річне оцінювання

1

 

 

94.

Підсумковий урок

 

 

1

 

 

 


 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Інкл
Додано
25 травня
Переглядів
98
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку