Календарно-тематичний план з фізики для учнів 7 класу на І семестр 2019-2020 навчального року.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізики для учнів 7 класу містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності та домашні завдання за підручником "Фізика, 7 клас", автор В.Г Бар'яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я Божинова.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики для 7 класу на І семестр

 

 (70 год,  2 год  на  тиждень,  4 год – резервний час)

 

Програма: ФІЗИКА. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Підручник: Фізика. 7 клас/В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий–Х.: «Гімназія», 2015 рік.

№ уроку

Дата

Тема уроку

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Вступ

 (1 година)

 1.  

 

Первинний інструктаж з БЖД.

Фізика як навчальний предмет у школі.

 

Фізичні прилади,

фізичний експеримент і

фізичні досліди.

 

Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті

1.Довчити правила БЖД,

І-ІІ форзаци

 

2.Познайомитися з підручником, с. 3-4

 

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

(10 годин)

Тема 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

(10 годин)

 1.  

 

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища

1.Повторити § 1, с. 6.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-7, с. 12.

3.Виконати вправу № 1 (5, 7), с. 12.

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення;

розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

 1.  

 

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

1.Довчити § 2, с. 13.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-9, с. 17.

3.Виконати вправу

№ 2 (6), с. 18.

4.Провести експеримент

№ 1, с. 18. Зробити фото досліду.

 1.  

 

Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики

1.Довчити § 3, с. 18.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-6, с. 23.

3.Провести експеримент № 2, с. 24.

4.Почати підготовку до захисту проекту з теми «Внесок українських фізиків у розвиток науки» за допомогою

§ 3 (п. 4), с. 22.

 1.  

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

1.Довчити § 4, с. 24.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-8, с. 29.

3.Виконати вправу № 4 (7), с. 30.

4. Провести експеримент

№ 1, с. 30. Результати оформити у вигляді таблиці.

5.Готуватися до Л.р. № 1, с. 32.

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.»

1.Повторити § 1-4.

2.Продовжити підготовку до захисту проекту з теми «Внесок українських фізиків у розвиток науки».

3.Виконати експериментальне завдання № 2, с. 31.

 1.  

 

Похибки й оцінювання точності вимірювань

1.Довчити § 5, с. 33.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-6, с. 35.

3.Виконати вправу № 5 (4), с. 36.

4. Провести експеримент, с. 36. Результати оформити у зошиті.

5.Готуватися до Л.р. № 2, с. 37-39.

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.»

1.Повторити § 4-5.

2.Готуватися до Л.р. № 3, с. 39-41.

3.Виконати завдання № 12, с. 45.

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 3 «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.»

1.Підготуватися до захисту навчального проекту з теми «Внесок українських фізиків у розвиток науки».

2.Скласти повідомлення з тем, які вказано на с. 48.

 1.  

 

Захист навчальних проектів

1.Повторити вивчений матеріал за опорними конспектами, с. 42-43.

2.Виконати завдання № 1, 3, 10, 11, 13, с. 44-45.

3. Готуватися до оцінювання з теми.

 1.  

 

Оцінювання  з теми: «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Дізнайтеся нового у рубриці «Це цікаво»,

с. 46-47.

Виставлення оцінок за тему  

Розділ 2. Механічний рух.

(21година)

Тема 2. Прямолінійний рух.  

(10 годин)

 1.  

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

1.Довчити § 6, с. 50.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-6, с. 53.

3.Виконати вправу № 6 (5), с. 53.

4.Провести експеримент, с. 53. Результати оформити у вигляді графіку.

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, переміщення) і

вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

 1.  

 

Траєкторія. Шлях. Переміщення

1.Довчити § 7, с. 54.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-8, с. 57.

3.Виконати вправу № 7 (6), с. 57.

4.Провести експеримент, с. 58. Результати оформити у вигляді графіку траєкторії руху.

 1.  

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

1.Довчити § 8, с. 58.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-7, с. 63.

3.Виконати вправу № 8 (6), с. 63.

4.Провести експеримент-змагання, с. 63.

 1.  

 

Розв´язування задач

1.Повторити зразки задач за § 9, с. 64.

2.Виконати вправу № 9 (6, 7), с. 67.

3.Принести лінійку, кольорові олівці.

 1.  

 

Графіки руху

1.Довчити § 10, с. 67.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-5, с. 71.

3.Виконати вправу № 10 (1), с. 72.

 1.  

 

Графіки рівномірного прямолінійного руху

1.Повторити § 10, с. 67.

2.Виконати вправу № 10 (5, 6), с. 72.

 1.  

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

1.Довчити § 11, с. 73.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-4, с. 76.

3.Виконайте експериментальні завдання № 1 і № 2, с. 77.

 1.  

 

Середня швидкість нерівномірного руху

(приклади задач)

1.Повторити § 11, с. 73.

2. Виконати вправу № 11 (5, 6), с. 77.

 1.  

 

Розв´язування задач

1.Повторити вивчений матеріал за опорними конспектами п. 1-4, с. 92-93.

2.Виконати завдання № 1, 2, 6, 9, 13, с. 94-95.

3.Готуватися до контрольної роботи з теми.

 1.  

 

Контрольна робота з теми «Прямолінійний рух»

Дізнайтеся нового, опрацювавши енциклопедичну сторінку,

с. 96-97.

Виставлення оцінок за тему

Тема 3. Криволінійний рух.  (11 годин)

 1.  

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

Період обертання

1.Довчити § 12, с. 78.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-8, с. 82.

3. Виконайте разом із дорослими експериментальне завдання, с. 83.

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (період обертання, амплітуда коливань, період та частота коливань);

називає вживані одиниці періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів.

Діяльнісний компонент:

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

 1.  

 

Розв´язування задач

1.Повторити § 12, с. 78.

2. Виконати вправу № 12 (9), с. 83.

3.Готуватися до Л.р. № 4, с. 83-84.

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 4 «Визначення періоду обертання тіла»

1.Повторити § 12, с. 78.

2.Виконати вправу № 12 (6*), с. 83.

 1.  

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

1.Довчити § 13, с. 85.

2.Усно відповідати на контрольні запитання 1-6, с. 89.

3. Виконайте завдання, с. 89.

 1.  

 

Розв´язування задач

1.Повторити § 13, с. 85.

2.Виконати вправу № 13 (7), с. 89.

3.Готуватися до Л.р. № 5, с. 90-91.

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника»

Підготуватися до захисту навчального проекту за темами на с. 98.

 1.  

 

Захист навчальних проектів

1.Повторити § 12-13.

2.Виконати вправу № 13 (6), с. 89.

 1.  

 

Розв´язування задач

1.Повторити вивчений матеріал за опорними конспектами п. 5, с. 93.

2.Виконати завдання № 3, 4, 7, 8, 13, с. 94.

3.Готуватися до оцінювання з теми.

 1.  

 

Оцінювання з теми «Механічний рух»

Повторити вивчений матеріал у І семестрі.

 1.  

 

Узагальнення вивченого за І семестр

Написати твір-повідомлення «Як фізика допомагає мені у повсякденному житті».

 1.  

 

Підсумковий урок

Дотримуватися правил БЖД

Виставлення оцінок за тему

Виставлення оцінок за І семестр

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 1. Фізика як природнича наука
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
528
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку