30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Комунікативні ігри на уроках іноземної мови

Про матеріал
Гра на уроці іноземної мови є формою інтерак-тивного навчання. Її основна функція - бути засо-бом навчання, розвитку і виховання. Вона забезпечує емоційний вплив на учнів, активізує резервні можливості, полегшує опанування знаннями, уміннями і навичками, створює умови для актив-ної розумової діяльності її учасників. Для дитини гра - перш за все можливість випробувати себе, відчути свою індивідуальність, познайомитись з тими ролями, які вона має виконувати в майбутньому. Повторюючи за вчителем або разом з вчителем та одночасно рухаючись, учні будуть невимушено запам’ятовувати нові слова. Окрім цього веселі та динамічні ігри сприяють формуванню в дітей стійкого зацікавлення до вивчення іноземної мови.
Перегляд файлу

Комунікативні ігри на уроках іноземної мови

 Під час планування уроку іноземної мови інтерактивним навчальним технологіям потрібно відводити значну частину часу, тому що вони націлені на формування та розвиток здібностей спілкування іноземною мовою в контексті особистісно зорієнтованого навчання. Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається постійно за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Воно передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

 Гра на уроці іноземної мови є формою інтерак-тивного навчання. Її основна функція - бути засо-бом навчання, розвитку і виховання. Вона забезпечує емоційний вплив на учнів, активізує резервні можливості, полегшує опанування знаннями, уміннями і навичками, створює умови для актив-ної розумової діяльності її учасників. Для дитини гра - перш за все можливість випробувати себе, відчути свою індивідуальність, познайомитись з тими ролями, які вона має виконувати в майбутньому. Повторюючи за вчителем або разом з вчителем та одночасно рухаючись, учні будуть невимушено запам’ятовувати нові слова. Окрім цього веселі та динамічні ігри сприяють формуванню в дітей стійкого зацікавлення до вивчення іноземної мови.

 Соціально-психологічний вплив гри на учнів виявляється в подальшій боязні спілкуватись на іноземній мові та в формуванні культури спілкування. Гра породжує інтерес до країни, мова якої вивчається, до читання зарубіжної літератури та преси. Вона породжує здібності сприймати самостійне рішення, оцінювати свої дії та дії інших, спонукає актуалізувати свої знання.

 Педагогічний вплив навчальної гри виявляється у вихованні почуття колективізму та товариства, а також почуття особистої відповідальності перед колективом за успіх спільної справи. Навчальна гра впливає і на вчителя,  сприяє розвитку його особистості як фахівця, примушує постійно працювати над собою, удосконалювати педагогічну майстерність.

 На уроці ми маємо справу з навчальними іграми, що мають специфічну методичну мету, яку вчи-тель повинен завжди чітко собі уявляти, однак ні в жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний підтекст. Він повинен сміятися і радіти разом з учнями, підкреслюючи тим самим, що його цікавить ігровий зміст вправи, а не навчальний. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра - це перш за все вправа. Гра для дитини – регулятор усіх життєвих позицій. Гра – це певна ситуація, яка багаторазово повторюється і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання. Бажання перемогти мобілізує думку гравців. Мовленнєве спілкування, яке включає не лише власне мовлення, але і жести, міміку тощо, має чітко вмотивований характер. Для мови гри, не дивлячись на деяку їх запрограмованість, характерна також спонтанність, оскільки перемога залежить від точної та швидкої реакції, правильних та дотепних відповідей.

 Ігри можна використовувати на всіх етапах навчання іноземної мови у школі, однак зміст мовного матеріалу та характер завдань мають бути підібрані відповідно до віку школярів і рівня підготовки певного класу. На початковому етапі навчання особливої уваги заслуговують ігри на просте сприйняття і відтворення матеріалу, а на наступному – розвиток в учнів умінь виявляти, зіставляти, порівнювати явища та факти, аналізувати і узагальнювати їх, робити правильні висновки тощо. Гру підбирає вчитель, бо лише він може вирішити, що краще запропонувати учням.

 Для гри в навчанні потрібні ті самі засоби, що й для гри у театрі, але ця гране націлена на глядача. Вона допомагає здобути знання та навички, досягти справжнього спілкування, комунікації. Гра може об’єднати учнів за такими схемами:  « Два - чотири – усі разом», «Робота у малих групах», «Кругова система», «Мозаїка», «Мікрофон», «Пошук пари» та інші.

 Залучені до гри можуть брати на себе різні ролі: незнайомці, друзі, родичі, закохані, офіційні представники, студенти та вчителі. Підключається «мова тіла» (body language): вираз обличчя, жести, положення рук та ніг, невербальні звуки, котрі є еквівалентами слів.

 Гру також можна використовувати під час вивчення структур, лексики, повторення і закріплення. Ніби розважаючись, учні навчаються за допомогою дії, почуваються успішними.

 Якщо ви плануєте використовувати технологію гри вперше, треба спочатку подолати період поступової підготовки, відібрати такі технології, із якими вам буде легше впоратися. Ви нарощувавтимете це уміння від простого до складного і відчуєте, як сила творчості буде поступово звіль-нятися. Не форсуйте цей процес, бо завжди є учні, які спочатку без зацікавленості беруть участь у комунікативних формах навчання. Є такі, хто не промовить ані слова доти, доки не накопичить у свідомості певну кількість стандартних фраз. Ви повинні відбирати лише ті засоби комунікативної гри, у яких не буде порожнечі, легковажності, відсутності структури. Треба створювати дружню атмосферу, об’єднувати учнів у групи, де існує взаємоповага та довіра. Почніть із пісень, чантів, щоб «розрядити обстановку». Переконайтеся, що учні можуть розпоряджатися відведеним часом на виконання завдання, і працюють із відповідною швидкістю, розуміють мету. Наприкінці уроку вони повинні бути задоволеними досягненням цілей.

 Поступово переходьте від ролі «основного джерела знань та інформації» до ролі радника або простого учасника. Потрібно, щоб учні упевнились, що вони спроможні отримати знання один від одного, або незалежно самі, звертаючись до джерел – словників, довідників.

 Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

1.Готовність учнів до участі у грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі).

2.Забезпечення кожного учня дидактичним матеріалом.

3.Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – чітке і зрозуміле.

4.Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

5.Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

6.Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

7. Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи зелементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи та урізноманітнюючи їх.

 Під час підготовки до уроку, на якому застосовуватиметься гра, необхідно продумати наступні питання методики:

1.Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови учні засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?

2.Кількість гравців.

3.Які матеріали знадобляться для гри?

4.Як із найменшою витратою часу ознайомити дітей із правилами гри?

5.На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою?

6.Яким чином забезпечити участь усіх учнів класу у грі?

7.Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

8.Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

9.Які висновки слід повідомити учням на завершення гри?

Під час організації ігор необхідно додержуватися наступних правил:

1.Правила гри мають бути простими, чітко сформульованими, а зміст запропонованого лінгвістичного матеріалу – доступним для розуміння школярів.

2.Гра повинна давати підстави для розумової діяльності.

3.Дидактичний матеріал, який використовується під час гри, повинен бути зручним у використанні і наявним у кожного учня.

4.Кожний учень повинен бути активним учасником гри. Тривале очікування своєї черги знижує інтерес.

5.Якщо на уроці проводиться кілька ігор, то легкі та важкі за навчальним змістом повинні чергуватися.

Існує велика кількість видів і різновидів ігор, які можуть бути використані на уроках іноземної мови:

1. Dramatizing games

2. Activity games

3. Reading games

Dramatizing games.

Hand shakers.

Гра – рукопотисання. Учні тиснуть один одному руки, кажучи: “ My name is …”

Who  am I ? Хто я є?

На спині учня – ім’я відомої людини. Треба відгадати, хто ти є, питаючи:

Am I alive or dead?

Male or female?

Young or old?

Am I from Africa, Europe etc. ?

Am I a politician? A film star?

What am I famous for?

The four senses.(Чотири почуття).                                                                                                                 

Sight   (зір): вивчити свою руку і руку сусіда. У чому різниця?

Hearing (слух): заплющивши очі, послухати звуки. Хто що чув?

Taste (смак) : заплющивши очі, згадуємо, що їли-пили до уроку. Обговорити.

Feeling (дотик): заплющивши очі, дати предмет, установити на дотик, що це за предмет.

Statues in the park. (Статуї в парку).

«А» -скульптори, вони створюють «В»-статуї та розповідають про них.

Moving pictures. (Живі картини)

Учитель або лідер групи читає оповідання, група показує.

Robot. (Робот).

Іграшка з « радіоуправлінням» (учень) виконує названі дії.

Every picture tells a story.(Картина, яка розмовляє).

Група складає оповідання, яке закінчується німою сценою.

Ear to ear.  (Зіпсований телефон).

Учитель дає слово або важке для вимови речення.

Thego - between.  (Переговори).

Це гра для учнів, які вже володіють англійською мовою. Перша половина класу – терористи. Вони висувають свої вимоги. Друга половина – офіційні особи, які проводять із ними переговори. З обох боків висувають парламентарів, які повинні за 15 хвилин домовитися.

Activity games.

Match making.

Необхідно підібрати своєму герою « другу половинку» для спільного життя. Перша частина гравців – бюро знайомств із рештою карток. Необхідно прийти в бюро, описати себе та підшукати собі пару відповідно до своїх вимог. Підсумок гри - пара, що склалася.

Crossed lines. Телефонні дзвінки.

П’ять учасників отримують картки – завдання, на яких вказано до яких установ вони повинні зателефонувати та про що запитати. П’ять учасників є  представниками цих установ. Вони отримають картки, які містять інформацію, необхідну для відповідей на запитання. Підсумок гри: кожен, хто зателефонував, створює свій «записничок» із відповідями.

Reading  games.

Ігри такого типу потребують попередньої домашньої підготовки, щоб під час уроку не перекладати текст. Картки з текстами роздають додому. На уроці  учні діляться отриманою інформацією та підбивають підсумок, залежно від тематики інформації. Прикладом таких ігор можуть бути: пошук злочинця, відтворення генеалогічного дерева, тлумачення слів, пошуки місця роботи тощо.

Urban myths. (Міські міфи).

Кожний із гравців отримує маленьке оповідання та закінчення оповідання, які несумісні одне з одним. Учні обмінюються інформацією та знаходять закінчення до свого оповідання. Підсумок гри: знайдене закінчення оповідання.

Find the heading. (Знайди заголовок).

Учні діляться на дві підгрупи: одна група отримує статті (тексти) без заголовків, а друга – багато заголовків. Члени першої групи знайомляться зі змістом своїх статей (текстів) а члени другої вивчають отримані заголовки. Потім учні першої групи розповідають  про що їх статті, а слухачі другої слухають і пропонують їх заголовки, пояснюючи свій вибір. Їх партнери можуть погодитись або ні.

Resume the text (article).  Віднови текст (статтю).

Кожний учень отримує текст (статтю) без початку, кінця або середини, знайомиться із текстом і намагається догадатись, про що могла б іти мова в тому уривку, який у нього пропущений. Розповідає і потім знаходить на столі вчителя той,який йому потрібний. Перемагає той, хто виконав завдання першим.

 Кожний учень отримує уривок тексту (статті) і знайомиться із його змістом. Потім всі учні спілкуються, розповідаючи зміст свого уривку і встановлюють логічну послідовність всього тексту (статті).

 А ось приклади  лексичних ігор, які я використовую на   уроках у початкових класах:

1. Під малюнком неправильні підписи. Переставити малюнки правильно.

2. З’єднати одну частину слова з іншою.

3. Знайти на малюнку всі предмети, назви яких починаються на одну й ту саму букву.

4. Якими кольорами треба розфарбувати яблуко, лимон, виноград, кота, мишу, снігову бабу, фіалку? Зроби підписи на малюнку.

5. Назвати тварин, які заховалися за деревами в лісі.

6. Люди яких професій користуються цими речами? (назви речей з перекладом записані на дошці)

7. Незаселений острів, на якому живе Робінзон Крузо. Він  став настільки диким, що переплутав пори року, назви місяців (або назви днів тижня). Розташуй їх у потрібному порядку.

8. Розфарбуй малюнок  у ті кольори, які стоять під номерами: 1- yellow; 

2 – red тощо.

9. Три товстуни з відомої вам казки з’їли тільки ті продукти, які починаються з літери… Які?

10. Кролик пригостив своїх друзів Вінні – Пуха та П’ятачка стравами, назви яких починаються з літери … Які?

11.Скласти одне слово з перших літер кількох слів.12. Диво – звір. З яких тварин він складається?

13. Три магазини: Toys, SchoolThings, Clothes. У хлопчика речі з цих магазинів. В якому магазині він придбав ту чи іншу річ?

14. Які слова заплуталися в павутинні павука? (слова з розсипаних літер)15. Знайди два однакові прапори Великої Британії. Назви англійською мовою  кольори, які він має.

16. Хто в якому будиночку живе? Будинок – звук. Які літери там повинні жити?17. Серед зображених прапорів знайти прапор Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади.

18. Розв’язати приклади та прочитати їх англійською мовою.19. Назвати шкільні речі, що лежать у неприбраній кімнаті .

20. Хто в якому човні попливе? (На човнах записані звуки [e], [æ], [і]; імена мандрівників: Edward,Emelly, Thomas, Willy).

21. Подивись на дерева. Лист якого з них зображений на канадському прапорі? (клен)

22. Серед усієї їжі знайди традиційну англійську. (Яєчня з беконом, ростбіф, пудинг, вівсяна каша).

23. Знайди зайве. Учням пропонуються картки за словами, наприклад до тем «Weather» , «School», “Seasons” і т. д. і в кожній темі було слово, яке не відповідало їм. Учні знаходять зайве слово.

24. Гра “On the Line” . Передаючи по черзі іграшку, один з учнів каже слово українською мовою і передає іграшку тому, хто має перекласти його англійською мовою. А потім цей учень каже своє слово і передає іграшку наступному.

 

 Різними видами ігор на уроці іноземної мови зацікавляться як учні молодших, так і старших класів. Навчальна гра – це засіб оптимізації навчального процесу в цілому та інтелектуальної активності учнів зокрема. Вона виконує в навчальному процесі роль творчого завдання і функцію носія навчальної задачі.

 Не існує універсальної гри, яка підходила б для всіх учнів і груп, тому, готуючись до уроку іноземної мови  або позакласного заняття, учитель повинен диференційовано підходити до підбору ігрових елементів, враховуючи вікові, психологічні та індивідуальні особливості учнів, а також їх мовленнєву підготовку.

 

 

 

 

О.О.Куценко

                                      учитель англійської мови

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 126 Харківської міської ради

Харківської області

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Несвіт А.М.)
Додано
13 лютого
Переглядів
279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку