Конспект уроку з технологій (кухарська справа) з теми "Вступ до професії"

Про матеріал
Конспект уроку з технологій (кухарська справа) з теми "Вступ до професії. Специфіка роботи кухаря"
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕКТ

УРОК № _____________

КЛАС: _______________

ДАТА: _______________

ТЕМА: Техніка пошуку роботи

ТЕМА УРОКУ: Вступ. Інструктаж з безпеки життєдіяльності.

                              Класифікацію професій,  типи, групи. Їх характеристика

                              Специфіка роботи кухаря, кулінара.

МЕТА: - ознайомити учнів із умовами навчання, основними правила техніки    безпеки; класифікацією професій за Є.О. Клімовим; специфікою професії кухара;

              - вчити враховувати чинники свого здоров'я при виборі професії; вказати значення профорієнтації як необхідного чинника в сучасних умовах для визначення професії відповідно до свого фізичного, фізіологічного та психічного здоров'я;

              - розвивати прагнення до самовизначення та саморозвитку;

              - виховувати почуття відповідальності за своє життя.

 

ХІД ТА ЗМІСТ УРОКУ

 

I. ОРГ АНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

1) знайомство з учнями;

2) перевірка присутності учнів;

3) перевірка підготовленості учнів до уроку

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ                     НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

             Вибір професії - важливий крок у житті кожної людини, і мотиви можуть бути різними. У когось помер улюблений песик, і він вирішив стати ветеринаром, щоб лікувати всіх нещасних тварин. Хтось пішов стопами батьків, або, навпаки, усупереч їхнім очікуванням. Для когось важливо те, що обрана ним професія престижна, що гарантує високу зарплату в майбутньому.

              Професійну діяльність людей вивчає професіографія, завданням якої є опис професій або спеціальностей, основних вимог, які вона пред'являє до людини, ії психофізіологічних та фізичних якостей, а також фактори, які обумовлюють успішність або неуспішність, задоволеність або незадоволеність особистості даною професійною діяльністю.

             Розрізняють такі поняття як «професія», «спеціальність» і «ква­ліфікація».         

            Професія - це певний вид трудової діяльності, який вини­кає в процесі суспільного розподілу праці і вимагає для його вико­нання певних здібностей, спеціальних теоретичних знань і практич­них навиків. Професія визначається характером створюваного про­дукту, знаряддями, які використовуються, і специфічними умовами виробництва в даній галузі народного господарства (наприклад, то­кар, фрезерувальник, шліфувальник, слюсар, зварювальник, мене­джер, секретар).

             Спеціальність являє собою підвид професії, що ви­значається подальшим розподілом праці в рамках однієї професії (наприклад, слюсар-складальник, слюсар-інструментальник, слюсар-ремонтник або менеджер з туризму, менеджер інвестиційний, мене­джер фінансовий, менеджер по управлінню персоналом).

              Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань, практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного ним даного конкретного виду робіт. До кваліфікованих робочих кадрів відносяться працівники, які мають теоретичні знання і практичні навички, які вимагають відповідного навчання і атестації.

         Кожна людина повинна розуміти значення правильного вибору, професії, усвідомити необхідність погодження його з інтересами суспільства. Водночас, кожна людина має право на вибір професії, роду занять і праці відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, роду занять, освіти і праці, з урахуванням потреб суспільства. Звідси випливає, що вибір професії повинен бути не тільки віль­ним, але і певною мірою усвідомленим, відповідати як інтересам особистості, так і інтересам суспільства.

         Якщо вибір професії виявився випадковим, то у подальшій тру­довій діяльності реалізуються, як правило, нетипові і несуттєві для даної особистості можливості, в результаті чого наступає незадово­лення або апатія до роботи. Якщо в процесі праці людина може реа­лізувати і активізувати найбільш чіткі і характерні для неї риси, на­стає духовна гармонія. Останнє можливе лише в тому випадку, якщо вимоги професії, зміст праці збігаються з індивідуальними особливо­стями і можливостями особистості, тобто професію вибрано свідомо.

          Повне розкриття задатків людини можливе, якщо вона правильно підготується до майбутньої діяльності, вибере професію, оцінить свої здібності, визначить свою придатність, глибоко усвідомить можливо­сті професійного росту в певній сфері, враховуючи вимоги суспільст­ва і свої інтереси.

          Основою ефективного і якісного забезпечення організацій і під­приємств кадрами необхідних професій і кваліфікацій є профорієн­таційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл, які в сучасних умо­вах відновлення робочої сили є основним джерелом поповнення трудових ресурсів у всіх сферах виробництва.

            В умовах багатогалузевого господарства випускнику школи не­просто уявити собі потребу виробництва в кадрах тих чи інших про­фесій, реальні можливості працевлаштування або продовження на­вчання, специфіку різноманітних професій, правильно оцінити свої нахили і здібності. В даний час існує більше 40 тисяч професій. Кожного року народжується більше 500 нових професій, причому приро­дне відмирання старих професій відбувається повільніше, ніж виник­нення нових.

          У цей же час результати численних досліджень свідчать про те, Що продуктивність праці робітників, які за своїми якостями відпові­дають вимогам професій, у середньому на 20-40% вища, ніж у тих, хто таким вимогам не відповідає, а близько 40% робітників, які змі­нюють місце роботи, - це ті, які вибрали роботу не за здібностями. Допомогти людям, особливо випускникам шкіл, вибрати життєвий шлях, адаптуватися до професії, вплинути на раціональний розподіл трудових, ресурсів покликана система профорієнтації.

 

 

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ  ЗНАНЬ

 

План:

1. Вступна частина. Умови навчання за фахом.

2. Інструктаж з безпеки життєдіяльності.

3. Класифікація професій.

4. Специфіка роботи кухаря

 

       В залежності від основного предмета праці всі професії поділяються на п'ять головних типів: «людина-природа», «людина-техніка», «людина-людина», «людина-знакова-система», «людина-художній образ».

        У професіях типу «людина-людина» домінуюче значення мають комунікативні здібності, які проявляються в успішній взаємодії з лю­дьми, легкості встановлення контактів з ними, в розумінні інтересів інших людей, у погоджених діях з колективом, в умінні організовувати спільні дії людей і ефективно впливати на них.

         Професії типу «людина-техніка» пред'являють підвищені вимоги до технічного мислення, просторово-образної уяви, технічного сприйняття, сенсомоторної координації, спритності і точності рухів, особливостей уваги, динамічного окоміру. Для регуляції виробничих процесів у деяких видах діяльності суттєве значення мають зорові, слухові, вібраційні і м'язевосуглобові сприйняття.

         Професії типу «людина-природа» вимагають від людини здібнос­тей передбачати, оцінювати мінливий стан природи. Терпіння, напо­легливість, спостережливість, здатність до систематичного ведення" записів у щоденниках, здатність працювати в умовах, коли результа­ти праці виявляються через певний проміжок часу.

          Для професій типу «людина-знакова система» важливі точність сприйняття, оперативна пам'ять, стійкість уваги, терпіння, посидю­чість, вміння з інтересом працювати з цифрами, формулами, хіміч­ними символами, схемами, графіками тощо. Людина, яка має деякі дефекти мови, а також такі індивідуально-психологічні особливості, як скованість, швидка втомлюваність, може успішно оволодіти і з за­доволенням працювати за професіями даного типу.

        Професії типу «людина-художній образ» вимагають розвиткуаналізатора, який відповідає різновидності художньої діяльності, об­разної пам'яті, уяви, образного мислення, естетичного почуття.

         Професійна орієнтація на виробництві може досягти ефективних результатів, якщо вона буде сформована в єдину, стійку та динамічну систему. Мета цієї системи - знайти оптимальне поєднання особистих побажань і суспільних потреб.

         Правильність вибору індивідом професії полягає в знаходженні відповідності його психофізіологічних даних, схильностей та інтересів вимогам професії, вибраному виду трудової діяльності та інтересам суспільства. Допомогти в цьому - обов'язок і завдання всіх органів професійної орієнтації, в тому числі кадрових служб підприємств і організацій.

4. Психофізіологічні якості.

5. Професіограма

 

            Виконання протягом дня дрібних і точних рухів вимагає від люди­ни високої зорово-рухової координації, чутливості пальців, доброї координації рухів, гостроти зору, доброго лінійного і об'ємного окомі­ру. Необхідний розвиток наочно-образного мислення, оперативної пам'яті, просторової уяви, стійкої уваги.

              Професіографічні карти допомагають ознайомитися з особливостями даної професії. В профкарті конкретної професії відображені об'єктивні особливості виробничого процесу, його організаційні, тех­нологічні, технічні та інші характеристики, а також психологічні, фізі­ологічні та соціальні вимоги, які будь-яка професія пред'являє люди­ні. Це потрібно для того, щоб створити єдину систему співставлення, особливостей людини і вимог професії. Наявність професіографічних матеріалів дає можливість кожній особі свідомо оцінити свої психо­логічні особливості і «приміряти» професію до себе, формуючи тим самим свій професійний вибір.

              Велике значення для свідомого вибору професії мають професіограми і професіографічні карти.

            Професіограма - це комплексний, систематизований багатосторонній опис конкретного виду роботи, призначений для проведення психологічного вивчення праці і вико­ристання в подальшій практичній діяльності. Професіограми основ­них робітничих професій містять дані про процес роботи, відомості про необхідну професійну та фізіологічну підготовку, гігієнічні та фізі­ологічні особливості, медичні протипоказання, перспективи профе­сійно-кваліфікаційного росту, економічні дані тощо.

      Професіограма включає в себе такі розділи:

  1. Загальні відомості про професію.
  2. Зміст і умови роботи.
  3. Людина в процесі роботи.
  4. Соціально-економічні особливості роботи.

    Важливою складовою частиною професіограми є психограма, яка включає опис психологічних особливостей професії. Кожна конкретна професія визначає кількісне і якісне вираження окремих психічних утворень (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява, мова, увага, воля тощо), їх взаємозв'язок і взаємодію в процесі виконання виробничих операцій, що обумовлює наявність певних здібностей. Психограма повинна відобразити цю своєрідність і дати людині зрозуміти, які вимоги до психіки особистості пред'являє дана професія.

 

  1. Правила внутрішнього розпорядку на підприємствах ресторанного господарства

 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Яка різниця між професією, спеціальністю, кваліфікацією?

2. 3 врахуванням чиїх інтересів повинен проходити вибір професії?

3. Що покладено в основу професіограми та з яких розділів вона  складається?
4. На які типи поділяються всі професії в залежності від основного предмета праці?

5. Які ви знаєте фізичні та психічні вимоги до здоров'я щодо професії, яку ви обрали? Чи відповідають фізіологічні та психічні вимоги вашого організму цій професії?

 

V.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Методика «Незакінчених речень»

  1. Сьогодні ми вивчали …
  2. Для мене було новим дізнатися …
  3. Це мені знадобиться …

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

  1. Опрацювати матеріал конспекту
  2. Скласти усну доповідь на тему «Історія виникнення професії кухар»

 

 

docx
Додано
29 січня 2019
Переглядів
388
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку