Конспект заняття за темою "Артикль"

Про матеріал
Конспект заняття за темою: «Артикль» з дисципліни "Іноземна мова" студентів І - ІІ курсів закладів передвищої освіти. Підготувала: Павлова Г.В., викладач ДонДКТУ м. Торецька
Перегляд файлу

ПЛАН     ЗАНЯТТЯ __4___

Тема: «Артикль»

Мета заняття:

- ознайомити з видами артикля (неозначений a, an (the indefinite article); означений the (the definite article); нульовий артикль (the zero article);

- узагальнити вивчений матеріал;

- відпрацьовувати переклад вправ з англійської ;

- виховувати любов до майбутньої професії;

- розвивати пізнавальний інтерес, увагу, фонематичний слух;

- виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Вид заняття: практичне

Тип  заняття: заняття формування вмінь та навичок

Міжпредметнізв’язки:

Забезпечуючі: «Українська мова»

Забезпечувані: «УМПС»

Методичне забезпечення: навчальна програма, робоча програма, конспект лекції

Література: 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: Мова англ.,  укр. ― Київ: ТОВ «ВП Логос - М», 2011.  ― 352 с. ( Серія «Учням та абітурієнтам»).

СТРУКТУРА     ЗАНЯТТЯ

 

1. Організаційний момент 2хв.

2. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття (план заняття)  3хв.

3. Мотивація навчання  2хв.     

4. Актуалізація опорних знань(опитування, тести, диктант тощо)   7хв

1. Надайте відповіді на питання:

1. What do you do when you have spare time?

2. Do you have a hobby/hobbies? Could you tell about it?

3. Is it good to have a hobby/hobbies?

Discuss the questions with a partner.

1) Do you pay much attention to a person’s appearance when you meet him/her for the first time?

2) What do you remember better about a person after meeting him/her for the first time: colour of hair, colour of eyes, voice, clothes, gestures?

3) What people can you define as personalities?

4) What makes a personality?

5) Can you call yourself a personality?

6)What should a person do to become a personality?

5. Коментар відповідей та робіт студентів                                                                                         _3хв.

6. Викладання та вивчення нового матеріалу(лекція тощо)                                                           _38хв.

1. Неозначений a, an (the indefinite article).

2. Означений the (the definite article).

3. Нульовий артикль (the zero article).

4. Місце артикля в реченні

7. Закріплення знань студентів:  (форми: усне чи письмове індивідуальне або фронтальне      20хв.

опитування, самостійна робота) коментар цієї роботи                                                                                                    

1. Виконання блоків граматичних вправ за темами «Артикль»

8. Підсумок заняття                                                                                                                               _3хв.

9. Домашнє завдання                                                                                                                             _2хв.

Вивчити граматичний матеріал «Артикль», виконайте граматичні вправи; [3], c.251-254

Актуалізація опорних знань

1. Надайте відповіді на питання:

1. What do you do when you have spare time?

2. Do you have a hobby/hobbies? Could you tell about it?

3. Is it good to have a hobby/hobbies?

Discuss the questions with a partner.

1) Do you pay much attention to a person’s appearance when you meet him/her for the first time?

2) What do you remember better about a person after meeting him/her for the first time: colour of hair, colour of eyes, voice, clothes, gestures?

3) What people can you define as personalities?

4) What makes a personality?

5) Can you call yourself a personality?

6)What should a person do to become a personality?

Викладання та вивчення нового матеріалу

Присвійний відмінок

Присвійний відмінок відповідає на запитання whose? (чий, чия, чиє, чиї?).

Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення –s.

Jack's friends друзі Джека    Kate's toy  і г р а ш к а K a m i

Uncle Tom's Cabin  хатина дядька Тома  Olga's brother  брат Ольги

Alice's adventures Алісині пригоди George's room кімната Джорджа

Якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -x, то на письмі в

присвійному відмінку додається здебільшого тільки апостроф, хоча

звичайне позначення -'s також можливе; в обох випадках закінчення

вимовляється [iz]:

James' (або James's) coat пальто Джеймса

Karl Marx' (або Marx's) life життя Карла Маркса

Якщо іменник у множині закінчується на -s, то в присвійному

відмінку множини до нього додається лише апостроф, а у вимові ніяких

змін не відбувається:

the pupilsthe pupils' meeting

Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то його присвійний

відмінок утворюється так само, як і в однині, тобто додаванням -'s:

children's shoes.

Іменник у присвійному відмінку, як правило, стоїть перед іншим

іменником і є означенням до нього. На українську мову він перекладається

родовим відмінком іменника або присвійним прикметником:

Peter's note-book зошит Петра, Петрів зошит.

У присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що

означають назви істот:

my friend's mother мати мого друга

the hawk's nest г н і з д о я с т р у б а

Крім назв істот, у присвійному відмінку вживаються:

а) іменники, що означають час і відстань:

last week's salary зарплата за минулий тиждень

two years’ absence

at a mile's distance

дворічна відсутність

на відстані в одну милю

б) назви країн, міст, а також слова country країна; town, city місто;

world світ; ocean океан; river річка:

Kyiv's parks п а р к и К и є в а

England's foreign trade зовнішня торгівля Англії

the river's banks береги річки

в) назви планет: the sun сонце, the moon місяць, the earth земля:

the sun's rays п р о м е н і     с о н ц я

the moon's surface п о в е р х ня місяця

г) збірні іменники типу government уряд; party партія; army армія;

crew команда, екіпаж:; family сім'я; society суспільство, товариство:

the government's proposals п р о п о з и ц і   ї у р я д у

the Society's members ч л е н и    т о в а р и с т в а

Присвійний відмінок трапляється також у стійких словосполученнях,

наприклад: a stone's throw незначна відстань, to one's heart's content

досхочу.

2.5 Практичні завдання

Вправа 1. Розподіліть іменники на дві групи: а) зліченні,

б) незліченні.

Wool, air, airship, word, aviation, assistance, assistant, paper (папір),

paper (газета), hour, bread, darkness, water, sea, cheese, happiness, event, glass

(скло), glass (стакан), hero, sand, music, piano, friend, friendship, quickness,

tobacco, cigarette, copper, armchair, coffee, ship, coin, university, money, ink,

banknote, meat, silver, watch, timber, tree, idea, ice, furniture, chalk, heat, cow,

milk, butter, horse, obligation, machine, equipment, instrument, speed, umbrella.

Вправа 2. Утворіть форми множини іменників.

Place, library, language, dress, fly, watch, clock, country, eye, bus, bush,

party, ray, thief, company, Negro, mass, leaf, wolf, glass, key, fox, half, life,

day, play, factory, city, colony, roof, month, opportunity, journey, shelf, hero.

Man, woman, tooth, foot, goose, child, mouse.

Postman, son-in-law, editor-in-chief, fisherman, schoolgirl, sister-in-law,

text-book, pocket-knife, passer-by, statesman.

Вправа 3. Утворіть форми присвійного відмінку іменників.

1. The new club of the workers.

2. The poems of Lermontov.

3. The clothes of the boys.

4. The walls of the room.

5. The plays of Shakespeare.

6. The voice of his sister.

7. The orders of the Commander-in-Chief.

8. The pages of the book.

9. The watch of my friend Peter.

10. The birthday of my daughter Helen.

11. The parents of all the other boys.

12. The boats of the fishermen.

13. The opinion of the lawyer.

14. The signature of Mr. Brown.

15. The offer of the seller.

16. The conclusions of the expert.

Вправа 4. Перекладіть англійською мовою.

1. Чи знаєте Ви адресу Іванова?

2. Чи маєте Ви мапу Європи?

3. Робочий день мого брата починається о 9 годині.

4.Чи Ви спитали думку лікаря?

5. Сестра жінки мого брата працює на цій фабриці.

6. Чоловік моєї сестри Олени відбув до Києва.

7. Ми ще не отримали відповіді покупців.

8. Вони повідомили нас про прибуття пароплаву.

9. Мені не відомо ще рішення директора.

Закріплення знань студентів:

Виконайте граматичні вправи

1. Вставте артикль a/an, the, де необхідно

 1. ….. moon goes round ….. earth every 27 days.
 2. Did you see ….. film on ….. TV or at ….. cinema?
 3. After ….. breakfast we went for a walk by ….. sea.
 4. There is ….. theatre not far from ….. our house. ….. theatre is very beautiful.
 5. Tom lives in ….. small village in ….. country.
 6. ….. butter and ….. cheese are made of ….. milk.
 7. Here is ….. book you wanted.
 8. It is ….. beautiful day. ….. sun is shining brightly in ….. sky.
 9. What is ….. highest mountain in ….. world?
 10. ….. Volga is ….. longest river in ….. European part of ….. Russia.
 11. ….. children like ….. ice-cream.
 12. What ….. beautiful weather! Let’s go for ….. walk!
 13. Would you like ….. cup of tea?
 14. I usually go to …..bed at 11 o’clock.
 15. Pass me ….. sugar, please.

2. Виберіть правильний варіант використання артикля в наступних реченнях

 1. Apples / the apples are good for you.
 2. Look at apples / the apples on that tree! They are very large.
 3. Women / the women are often better teachers than men / the men.
 4. In Britain coffee / the coffee is more expensive than tea / the tea.
 5. We had a very nice meal in that restaurant. Cheese / the cheese was especially good.
 6. Do you know people / the people who live next door?
 7. Many children don’t like to go to school / the school.
 8. After work / the work, Ann usually goes home / to home.
 9. All criminals must be sent to prison / the prison for their crimes.
 10. When Max was ill, we all went to hospital / the hospital to visit her.
 11. I like to read in bed / the bed before going to sleep.
 12. How many people go to university / the university in your country?
 13. Have you ever visited Tower of London / the Tower of London?
 14. The British Prime Minister lives in Downing Street / the Downing Street.
 15. Mr. Brown’s wife likes to read Times / the Times.

3.Перекладіть українською мовою. Зверніть увагу на використання артиклів

 1. Зима – холодний сезон в Україні.
 2. Вода і повітря необхідні для життя.
 3. Вранці я п’ю чай з молоком та цукром.
 4. Молоко надто холодне, не пий його.
 5. Моя найкраща подруга живе на третьому поверсі.
 6. Це дуже складне питання. Я не можу його вирішити.
 7. Весна – найчарівніша пора року.
 8. Він подарував мені квіти. Квіти мені дуже сподобалися.
 9. Чорне море знаходиться на півдні України.
 10. Історія була моїм найулюбленішим предметом у школі.
 11. Вчора я був у театрі. Вистава мені не сподобалася.
 12. Моя мати – найчарівніша жінка у світі.
 13. Крим знаходиться на півдні України і омивається Чорним морем.
 14. Відкрийте ваші книги на сторінці 25 та прочитайте текст 4.
 15. Недалеко від моєї домівки є річка. Влітку річка дуже гарна, ми з друзями часто ходимо туди купатися.

Література: [3], c.251-254.

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
28 вересня 2020
Переглядів
1119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку