Конспекти уроків з курсу «Основи здоров’я» з використанням тренінгової технології

Про матеріал
"Здоров’я дитини в сучасному світі" Збірка конспектів уроків з курсу «Основи здоров’я» з використанням тренінгової технології. Методика впровадження тренінгових технологій спрямована на те, щоб кожен учень усвідомив себе творчою особистістю, навчався взаємодіяти, критично мислити та постійно відчував свою успішність. У практичній частині подані розробки з основ здоров’я з використанням тренінгових технологій, що допоможе учителю зробити процес навчання цікавим та ефективним. Рекомендовано для використання вчителями початкових класів.
Перегляд файлу

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

 

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 26

 

 

 

 

Здоров’я дитини

в сучасному світі

 

 

 

Конспекти уроків з курсу «Основи здоров’я» з використанням тренінгової технології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

 

Левченко Олена Вікторівна, вчитель початкових класів, Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 26

Здоров’я дитини в сучасному світі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика впровадження тренінгових технологій спрямована на те, щоб кожен учень усвідомив себе творчою особистістю, навчався взаємодіяти, критично мислити та постійно відчував свою успішність. У практичній частині подані розробки з основ здоров’я з використанням тренінгових технологій, що допоможе учителю зробити процес навчання цікавим та ефективним. Рекомендовано для використання вчителями початкових класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова.  

     Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість

відчути себе в ньому володарями

Ш. Амонашвілі

 

   Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти,

визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

      Сьогодні в області створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності .

      Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але й достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистих якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитись з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах людиною.

      Таким чином, зміни у суспільному житті, свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєво творчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України .

      Педагогічною стратегією, що забезпечує формування такої особистості є постійне розширення рольового простору кожного учня, включення його в різноманітні види діяльності, що створює можливості для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків.

      Педагогічні технології, що використовуються у сучасній освіті, створюють сприятливі умови для вирішення даного питання: інтерактивні техніки розвивають комунікативні навички та активність, проектні технології у навчанні створюють можливість для самостійних досліджень, тренінгові технології допомагають опанувати нові соціальні ролі, самостійно засвоювати знання та реалізовувати їх в реальному житті, зрозуміти своє «Я» у взаємозв’язках з іншими людьми і світом,  оцінювати себе як носія певного життєвого досвіду.

      На сучасному етапі розвитку освіти діти дійсно навчаються завдяки тому, що можуть повністю себе реалізувати. Вони не бояться висловити свою думку, критику, не бояться бути почутими. На таких уроках учитель повинен стати невидимим диригентом, який вміє вчасно почути, помітити, підтримати кожного учня. Коли діти працюють разом, вони формують навички, необхідні для самостійного життя.    

      Сучасний  педагог у навчально-виховному процесі повинен намагатися вдосконалювати свою роботу, використовувати нові форми, методи, засоби, прийоми на уроках. Ілюструє думку народна мудрість: «Не навчайте дітей так, як навчали нас. Вони народилися в інший час.» Тому вчитель – майстер має розглядати кожного учня як окрему особистість з її поглядами, переконаннями, почуттями. Саме інноваційні технології, зокрема інтерактивні, передбачають розв’язання цього питання. Звичайно, що впровадження даних технологій не є легкою справою навіть для досвідченого педагога і потребує ґрунтовної підготовки (підбір матеріалів, складання плану, ретельне вивчення індивідуальних особливостей учнів класу та ін.). Але той вчитель, який прагне розкрити всі здібності і таланти своїх учнів, навчити їх вчитися, знаходити істину, обов’язково буде шукати шляхи вдосконалення своєї методики.

      Таким чином, креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання і розвитку творчої активності, у якій як педагог, так і учень має сприятливі умови для самореалізації,  прагне до  отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

       Аналізуючи  особливості традиційної  та інноваційної педагогіки, я дійшла висновку, що рівень сучасної шкільної освіти є недостатній для того, щоб випускник початкової школи успішно міг адаптуватися у подальшому навчанні в середній і старшій ланці. І тут виникає суперечність між соціальним замовленням на виховання людини, здатної жити у сучасному суспільстві та суспільстві майбутнього, змінюючись і змінюючи світ на краще та існуючими умовами для самореалізації, самовизначення учнів, яку, я вважаю, можна розв’язати саме за рахунок використання тренінгових технологій навчання.

      Тому провідною ідеєю досвіду є створення умов для формування і розвитку творчої особистості у контексті тренінгової технології, що передбачає надання учневі можливості вибору, як суб’єкту діяльності, способів досягнення мети, відповідальність за цей вибір і його результати.

      Мета власної педагогічної діяльності полягає в тому, щоб навчити учнів самостійно засвоювати знання та реалізовувати їх в реальному житті, зрозуміти своє «Я» у взаємозв’язках з іншими людьми і світом,  оцінювати себе як носія певного життєвого досвіду.

      Вперше тренінгові форми навчальної діяльності були застосовані як альтернатива існуючим традиційним формам навчання в США учнями видатного психолога К. Левіна. Цей альтернативний напрям базується на позиціях інноваційно-творчого (дійового, активного, гнучкого) погляду на педагогічний процес у противагу традиційному навчанню, в процесі якого переважають негнучкі стандарти змісту навчання, дріб’язково регламентується поведінка тих, хто навчається, пасивно сприймаються знання, які їм пропонуються педагогом, внаслідок чого утруднюється використання таких знань на практиці.  Вже на початку 60-х років виникли тренінгові програми К.Роджерса - орієнтовані на психологічну підтримку та розвиток особистості.     Тренінг - це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь та творчу взаємодію учнів і учителя.  

      Педагогіка співробітництва і розвиваючого навчання, в основу якої покладені ідеї радянського психолога Л. С. Виготського, які він сформулював у 20-ті роки ХХ ст. – джерело тренінгу. У стислому викладі вони зводяться до наступного:

      Соціальне оточення дитини є основним джерелом її розвитку. Усе, чого навчиться дитина, мають дати їй люди, які її оточують.

      Навчання нового відбувається шляхом наслідування. Наслідування – це те, що дитина не здатна виконати самостійно, але чого може навчитися від інших або у співпраці з ними.

      При цьому недостатньо враховувати те, що дитина здатна робити тут і тепер (наприклад, які задачі вона може розв’язувати). Досліджуючи, що вона може виконати самостійно, ми досліджуємо вчорашній день, так звану зону актуального розвитку. Важливішим є те, що дитина може зробити завтра, які процеси уже визрівають. Те, що сьогодні вона може виконати тільки у співпраці, а завтра вже самостійно, і є знаменитою зоною її найближчого розвитку.

      Тренінгові форми навчання розвивають здатність людини до пошуку нових знань, до творчості. Набуття власного досвіду є основою пізнання під час проведення тренінгу.

      Тренінг базується на використанні методів інтерактивного навчання: проблемний метод,евристичні методи, проектна технологія, групові форми роботи.

      «Застосування в школі різних форм активної роботи сприятиме повному оновленню шкільної атмосфери. Це дасть дитині можливість пристосуватись до життя, а школа стане для неї домівкою, замість того, щоб залишатися лише місцем, де дитина продовжувала б вчити сухі уроки, які віддалено стосуються того, що може знадобитись їй на життєвому шляху».

      Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.

      Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань.

Отже, у педагогіці співробітництва і розвиваючого навчання тренінг -  це:

 • Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність).
 • Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення).
 • Позитивні цінності, ставлення, ідеали.
 • Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень).

Спираючись на досвід науковців та  власний досвід у роботі над проблемою, я дійшла висновку, що тренінг в роботі з учнями початкової школи – це своєрідна форма роботи, що полегшує засвоєння учнями програмового матеріалу і виконує кілька функцій.

      По-перше, він має сприяти створенню позитивної атмосфери на уроках. Адже робота може бути продуктивною, коли створені належні умови для творчої самореалізації особистості, усунені передумови дискомфорту, спричиненого різницею соціальних і вікових статусів учителя й учня.

      По-друге, тренінг покликаний формувати в учнів навички вільно, але толерантно висловлювати власні судження, не боячись осуду з боку оточуючих і членів команди. Головним принципом роботи має стати теза про те, що кожна думка має право на існування.

      По-третє, подібна форма роботи якнайкраще вчить працювати в команді, зберігаючи при цьому свою індивідуальність.

      Тренінгові методики визначають кілька типів поведінки педагога в роботі з дітьми – педагог-експерт, педагог-зірка, педагог - фасилітатор (від англ. «facilitate» - полегшувати, сприяти). Кожен з перерахованих типів має свої переваги. Проте, на мою думку, у процесі роботи над тренінговою методикою має превалювати останній тип із поєднанням позитивних рис перших двох.

Учитель у даному випадку свідомо відсуває себе на другий план, але не залишається осторонь. Він дає змогу учням розкрити себе повною мірою, сприяє створенню ситуації успіху, при якій дитина вірить у свої сили та можливості, прагне підняти планку свого професійного рівня. Педагог у свідомості дитини має перетворитися з джерела інформації на особу, яка спонукає до дії, людину, здатну дати корисну пораду, прийти на допомогу у скрутний момент.

Саме тому тренінги дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з основ здоров’я

4 клас

Тема. Грані моєї особистості

Мета: дати учням змогу розвивати життєві навички позитивної самооцінки,                          самоусвідомлення і самовдосконалення;

 Ознайомити учнів із поняттями «повага», «самоповага». Допомогти їм      усвідомити важливість цінувати і поважати самого себе.

Обладнання: «Чарівна скринька», аркуші паперу А2; АЗ, олівці, фломастери,           паперові контури футболки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок-тренінг.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

1. Знайомство.

- Давайте по черзі продовжимо фразу «Я пишаюся тим, що…»

2. Нагадування правил.

- Які правила допомагають нам відчувати повагу до себе?

3. Очікування

Учням роздаються промінці і пропонується написати на них свої очікування, а потім прикріпити їх до сонячного диска на плакаті «Наші очікування».

П. Основна частина.

1 . Гра на активізацію уваги «Я...»

Учасники стають у коло. Кожен має, передаючи м'яку іграшку, назвати одним словом одну з найкращих своїх якостей.

2. Вступне слово педагога.

- Кожна людина особлива, неповторна. Кожний - унікальна особистість. Кожний з нас по-різному розуміє одні й ті самі речі. І по-різному виражає це розуміння. Кожний має свою точку зору. Необхідно поважати почуття іншої людини, поважати Інших людей, незалежно від статі, раси І мови, поважати і тоді, коли ми не згодні з їхніми поглядами.

3.Інформаційне повідомлення з елементами бесіди.

Педагог пропонує учням дати визначення слова «повага». Учні називають свої визначення.

Повага – позитивне ставлення оточення до людини. Важливо, щоб наша повага включала три основні сфери:

Повагу до себе.

Повагу до інших людей, їх праці.

Повагу до світу природи, навколишнього середовища, усього, що створено руками людини.

Повага до інших означає, що ми ставимося до інших людей, навіть до тих, кого не знаємо, як до достойних. У цьому суть золотого правила: «Стався до інших, як хочеш, щоб ставилися до тебе».

Особистість – це людина зі своїми індивідуальними особливостями, котра пізнає і перетворює світ і займає певне місце серед інших людей в суспільстві.

Бо ти на землі - людина.

І хочеш того чи ні -

Усмішка твоя єдина.

Мука твоя єдина,

Очі твої одні...

4.Вправа«Яцінуюсебе за...

Педагог пропонує кожному учаснику по черзі назвати три якості, за які він себе цінує.

5.Вправа «Чарівна скринька».

- Повага -  це те, як ми ставимося до інших людей. Однак повага починається всередині людини. Виявляючи повагу до інших ми повинні водночас усвідомлювати цінність, унікальність власного життя, своєї особистості.

- Зараз кожен матиме нагоду зазирнути до цієї скриньки І побачити найкращу у світі людину.

- Так хто ж найкраща, найважливіша людина у світі (кожен учасник побачив своє відображення).

- Кожна людина - найважливіша. Вона цінна тільки тому, що є людиною, думає, переживає, страждає і радіє.

б. Вправа «Унікальність»

- Сядьте зручніше і закрийте очі. Чи знаєте ви, що в глибині кожного з нас ховається неповторна і чудова Зірка. Вона відрізняє нас від Інших людей. Адже у кожного вона - власна. Кожний з нас несе в своїй душі цю Зірку, яка робить його унікальною І неповторною людиною. Давайте розшукаємо свою Зірку. Можливо вона ховається у твоєму серці або ще десь. Як тільки ти виявиш свою чудову Зірку, тихенько підніми руку.

- Ти знайшов свою Зірку. Подивись на неї уважніше. Яка вона? Якого кольору і якого розміру? А тепер уяви, яке щасливе і задоволене обличчя у твоєї Зірки, Коли ти роздивишся усмішку на обличчі твоєї Зірки, знов тихенько підніми руку.

- Твоя Зірка сміється або усміхається, тому що вона знає одну велику і важливу таємницю. Дуже обережно візьми свою Зірку на руки, піднеси ЇЇ до вуха і уважно послухай, що вона хоче сказати тобі. Нехай вона розкаже, чому ти - унікальна І неповторна особистість. Після того, як уважно вислухаєш все, що твоя

Зірка скаже - знов тихенько як уважно вислухаєш все, що твоя Зірка скаже - знов тихенько підніми руку.

-Тепер ти знаєш, чому ти така унікальна і неповторна особистість. Обережно заховай свою Зірку у глибині душі. Туди, де ти і розшукав ЇЇ. Тепер вона завжди нагадуватиме тобі про твою неповторність і особливість. Тихо-тихо скажи самому собі «Я унікальна і неповторна людина! Я заслуговую на повагу і самоповагу!»

А тепер попрощайся зі своєю Зіркою і відкрий очі.

-  Що сказала вам зірка?

- Які почуття виникли у вас під час спілкування зі своєю зіркою?

- Як ви думаєте, які почуття були у ваших друзів?

7.Вправа «Футболка»

Педагог роздає учням паперові контури футболок І пропонує кожному створити дизайн власної футболки, яка була б своєрідною рекламою господаря і підкреслювала його індивідуальність.

- Чи сподобалася вам ця робота?

- Які труднощі виникли в процесі створення дизайну футболки?

8.Презентація ескізів футболок учнями.

Звернути увагу на те, що немає жодної подібної футболки. Тобто, це ще раз свідчить про те, що в людей багато спільного, але вони по-різному проявляють свою індивідуальність.

ІІІ. Заключна частина.

1.Підведення підсумків.

2.3воротній зв'язок. Вправа «Мікрофон».

З . Прощання.

Підніміть руки ті, хто вважає себе доброю людиною. А тепер ті. Хто не вважає себе такою. Є інші думки? От і добре. А тепер візьмемося за руки і разом скажемо: «Я хороший (а)! Ти хороший! Ми - хороші!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок з основ здоров’я

4 клас

 

Тема. Поведінка учня. 

Мета: ознайомити учнів з різновидами поведінки, вчити їх адекватно поводити себе в різних життєвих ситуаціях. Розкрити поняття «поведінка», розповісти про її складові. Допомогти учням визначити позитивні і негативні аспекти різних видів поведінки; дати інформацію про відповідальну поведінку.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок-тренінг.

Обладнання: картки з назвами складових поведінки, емоції, почуттів; перелік з назвами персонажів казок, мультфільмів; фломастери, аркуші паперу А-1.

Хід уроку

 

І. Вступна частина.

1. Знайомство. Продовжити фразу: «Я відрізняюсь від інших…».

Висновок: Діти назвали багато різноманітних ознак, серед яких є і поведінка людини, адже народна мудрість наголошує, що про людину говорить її поведінка.

2. Повторення правил.

3. Очікування. Учні записують свої очікування на «пташках», і розміщують їх навколо дерева.

ІІ. Основна частина.

1.Робота в групах. Учні об’єднуються в 4 групи ( за назвами казкових героїв). Кожній групі дається набір карток, серед яких діти мають відібрати картки зі словами, якими можна закінчити фразу «Поведінка людини-це її…».

2.Обговорення результатів роботи, визначення складових поведінки.

Кожна група називає, які картки вона відібрала і чому.

Висновок: Поведінка-це сукупність вчинків, дій, жестів, емоцій людини.

Картки з назвами складових поведінки

Думки

Пози

Слова

Вчинки

Життя

Міміка

Емоції

Почуття

Переживання

Дії

 

4. Гра «Поведінка персонажів».

На дошку вивішується плакат з переліком персонажів казок, мультфільмів. Учням пропонується поділити аркуш вертикальною лінією аркуш навпіл. Ліворуч записати персонажів, які поводили агресивно, а праворуч-персонажів з пасивною поведінкою.

Перелік персонажів для гри «Поведінка персонажів».

Ослик Іа ( казка «Вінні-Пух та його друзі» ).

Карабас-Барабас ( «Пригоди Буратіно» ).

Кум Гарбуз ( «Чипполіно» ).

Пєро ( «Пригоди Буратіно» ).

Драко Малфой ( «Гаррі Потер та філософський камінь» ).

Гінгема ( «Чарівник Смарагдового міста» ).

Сеньйор Помідор ( «Чіпполіно» ).

5. Бесіда.

- За якими ознаками ви визначили агресивних героїв?

6. Інформаційне повідомлення.

Агресивна поведінка-це поведінка людини по відношенню до інших, яка характеризується демонстрацією переваги та сили над іншими, прагненням зробити їм неприємності чи шкоду. Агресивні люди висловлюють свої думки, переконання, порушуючи права інших, і останні почуваються з ними ніяково. Агресивні люди можуть:

 • поводитися некоректно стосовно інших;
 • настирливо розглядати інших;
 • підсміюватися з інших, поводитися з ними зухвало;
 • не брати до уваги думку та бажання інших;
 • погрожувати;
 • принижувати;
 • говорити наказовим тоном;
 • чіпляти ярлики та давати прізвиська іншим.

7. Бесіда.

- Чому віднесли до пасивних персонажів Ослика, Пєро, кума Гарбуза?

8. Інформаційне повідомлення.

Пасивна поведінка:

 • байдуже ставлення до різних подій, відмовчування;
 • часті вибачення тихим голосом;
 • не дуже чітка мова;
 • дещо сутула постава, уникання погляду співрозмовника;
 • дуже часте використання фраз типу «Я не знаю…», «Порадься краще з іншим», «Я боюся не справитися з цією роботою…», «Робіть так, як вважаєте за потрібне…».

9. Руханка-пантоміма «Пасивний, агресивний». Усі встають і за командою вчителя починають ходити по класу, як закомплексована і пасивна людина. Потім починають уявляти себе сердитим і зверхнім, А насамкінець поводяться доброзичливо і упевнено.

10. Вправа «Мозковий штурм».

- Що відчували, коли демонстрували пасивну, агресивну, упевнену поведінку?

11. Читання вірша Т. Цидзіної:

Якщо гнівається хтось

На когось чи на щось,

То впізнать того не важко,

Бо дивитись страшно й тяжко:

Губи випнуті, віддуті,

Рухи сильні і розкуті,

Брови зсунуті і зморшка

Не красить його нітрошки.

З рота в нього грім гремить,

А в очах вогонь блищить.

Зуби стиснуті, скрегочуть,

Наче укусити хочуть.

Все обличчя червоніє,

І людина навісніє.

ІІІ. Заключна частина.

1.Зворотний зв'язок. Вправа «Відкритий мікрофон». Учні по черзі висловлюють свою думку про недоліки агресивної та пасивної поведінки і користь упевненої поведінки.

2. Прощання. Заспівати пісню «От улыбки станет всем светлей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з основ здоров’я

4 клас

 

Тема. Емоції і почуття. Позитивні і негативні емоції.

Мета: сформувати уявлення про позитивні і негативні емоції; розвивати вміння знаходити зв'язок між характером людини і її здоров'ям, формувати розуміння впливу емоцій на людське здоров'я. Проаналізувати можливі варіанти вираження почуттів в різних ситуаціях; ознайомити учнів із способами гідного вираження почуттів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид уроку: урок-тренінг.

Обладнання: аркуші паперу А2 і А3; олівці, фломастери, маркери,плакат із зображенням «Емоційного термометра», картки із ситуаціями.

 

Хід уроку

 

І. Вступна частина.

1. Знайомство.

- Друзі, кожен з вас в цю хвилину переживає якісь почуття. Наприклад, ви можете відчувати радість з приводу того, що почався тренінг, або цікавість до нової теми. Але можуть бути і неприємні почуття. Це також абсолютно нормально. Постарайтесь висловити те, що відчуваєте.

2. Нагадування правил. Вибрати з правил ті, що стосуються почуттів ( доброзичливість, довіра…).

3. Очікування. Учням роздаються промінці і пропонується написати на них свої очікування, а потім прикріпити їх до сонячного диска на плакаті «Наші очікування».

ІІ. Основна частина.

1.Вправа «Незакінчене речення».

На минулому уроці ми говорили про те, що здоров’я – це… А продовження цього речення я чекаю від вас.

2.Робота в групах. Об’єднання в групи за допомогою геометричних фігур.

Уявіть собі, що ви заблукали в лісі. І раптом побачили три дороги.

1 дорога. Направо підеш – багатство знайдеш, а здоров’я загубиш.

2 дорога. Наліво підеш – половину багатства знайдеш і половину здоров’я загубиш.

3 дорога. Прямо підеш – нічого не знайдеш, а здоров’я збережеш.

Ваш план дій:

 • Вибрати номер дороги.
 • Назвати плюси і мінуси вашого вибору.
 • Обрати єдину думку в групі.
 • Ознайомити клас з власним вибором.

3.Мотивація пізнавальної діяльності.

Человек вперёд спешит,

у него довольный вид.

Улыбается, смеётся

И вперёд, как птица рвётся!

Почему счастливый вид?

Ничего ведь не болит!

А другой шагает хмуро

У него в руках микстура.

Недоволен, неспокоен,

потому что очень болен.

4.Повідомлення теми уроку.

На дошці вивішуються три паперові обличчя: радісне, сумне і без емоцій

 • Давайте роздивимося ці обличчя.
 • Чому вони такі різні?
 • Що примушує їх бути різними?
 • Перше обличчя отримує оцінку 12 балів. Людина з таким обличчям

всім задоволена, життя радує її.

Друге – оцінку 6 балів. Такий вираз обличчя говорить про негативне сприйняття навколишнього світу. А третє – 0 балів, тому що людині байдуже.

Всі ці обличчя виражають різні почуття. Синонім цього слова – емоції .

Сьогодні ми поговоримо про емоції і їх вплив на здоров’я.

5.Вправа «Мозковий штурм».

- Які бувають почуття? (діти називають якомога більше почуттів, а тренер записує їх на дошці).

- Підкресліть зеленим кольором приємні почуття, червоним – неприємні.

- Що могло б статися, якби люди ніколи не відчували неприємних почуттів.

5. Вправа «Обери свою емоцію».

Емоції – це реакція людини на зовнішній світ. Всі емоції діляться на три великі групи.

Позитивні                               Невизначені                                 Негативні

Діти вибирають зі словничка емоції, знаходять ті, які властиві їм і заповнюють таблицю.

6. Гра «Зобрази емоцію».( За допомогою міміки і жестів учні демонструють поведінку в різних ситуаціях).

7. Інформаційне повідомлення.

- Коли людина тривалий час переживає неприємні почуття (образу, роздратування, образу), це шкодить її здоров’ю. З часом ці почуття можуть стати нестерпними, ще болючішими. Отже, треба постаратися якнайшвидше воратися з поганим настроєм.

8. Руханка «Передай настрій».

9. Робота в групах. Об’єднання в три групи: Віра, Надія, Любов.

 Завдання групам: обговоріть і розіграйте дані ситуації.

Ситуація 1: Сашко взяв у Андрія книжку і не повертає її, хоча той вже не раз йому нагадував. Що робити Андрієві?

Ситуація 2. Ви погано написали диктант. Ідете додому, де на вас із нетерпінням чекають батьки.

Ситуація 3. Ви отримали 12 балів за відповідь біля дошки. Вчитель похвалив вас перед класом.

ІІІ. Заключна частина.

1. Підведення підсумків.

-А тепер давайте повернемось до слова «здоров’я». Підберіть назви емоцій на кожну букву в цьому слові і вкажіть, які вони – позитивні чи негативні.

З – заздрість, злість, задоволення

Д – доброзичливість

О – образа

Р – радість

О-

В – впевненість

Я –

2.Вправа «Емоційний термометр».

Педагог пропонує учням скласти емоційний опис свого сьогоднішнього дня, наприклад , від 7 до 12 години. За бажанням представити результати власних емоційних вимірів.

3.Зворотний зв'язок.

- Поверніться до ваших очікувань і зніміть ті, що не справдилися. Намалюйте на сонячному диску усміхнене обличчя.

4. Прощання.

Вправа «Врятуй пташеня».

Уявіть , що ви тримаєте у руках маленьке беззахисне пташеня. Обережно стуліть долоні, зігрійте його своїм подихом, прикладіть до грудей, віддайте йому часточку свого тепла. Обережно розкрийте долоні і подивіться, як воно розправило крильця, злетіло високо у небо і радісно заспівало. Усміхніться йому і побажайте всього найкращого. Озерніться навколо і побажайте гарного дня своїм друзям і самим собі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з основ здоров’я

4 клас

Тема. Чинники природи, що сприяють збереженню здоров’я.

Мета: ознайомити учнів з чинниками природи, що сприяють збереженню здоров’я людини; формувати  вміння використовувати природно-кліматичні фактори для загартовування організму; виховувати бережне ставлення до природи.

Обладнання:  різнокольорові капелюхи, медіапроектор,  комп’ютер,  малюнки рослин.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок-тренінг.

 

Хід уроку

 

І. Вступна частина.

Знайомство.

- Який у вас настрій? Передайте виразом обличчя. У багатьох настрій добрий, але є серед нас ті, кому чомусь сумно. Давайте піднімемо їм настрій.

-  Я дарую цю квітку…за те, що він…(діти передають по класу квітку один одному, кажучи комплементи)

-  Передайте тепер виразом обличчя свій настрій. Тепер бачу, всі задоволені.

- Я бажаю, щоб такий настрій був у нас до кінця уроку.

 - Продовжить фразу: «Якби я була ( б ) квіткою, я була б ( був) …»

Нагадування правил.

Виявлення очікувань. Роздаю дітям зернятка, на яких вони пишуть свої очікування і «висаджують» їх в землю.

ІІ. Основна частина.

1.Читання вчителем вірша.

Поглянь, дитино, все довкола

Так щиро посміхається тобі:

І сонце, й небо, ліс і поле –

Ти теж у відповідь їм посміхнись.

Ти привітайся з днем чудовим,

З пташками, травами, струмочком голубим,

І знай: усе це є природа,

Її люби, примножуй, бережи!

- Про що цей вірш?

2. Вправа «Мозковий штурм».

- Що ви розумієте під словом природа?

Людина – частина природи. Чи впливає природа на людину? Доведіть.

3.Розгадування кросворду «Жива сила»

По вертикалі:

Куди ступиш – всюди маєш,

Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря)

По горизонталі:

Що це за диво – небесне світило?

Воно день божий починає,

Життєдайну силу на землю посилає.(Сонце)

Що таке: пливе і ллється,

Часом на камінь дереться,

Як немає – всяк всихає,

Звір і птаха помирає. (Вода)

4.Робота в групах. Учні об’єднуються у дві групи.

- А зараз звернемось по допомогу до капелюхів жовтогарячого та чорного кольору.

Перша група бере жовтий капелюх (кольору сонця, переваги, позитивності) і готує повідомлення про корисний вплив природних факторів (сонця, води, повітря) на здоров’я людини.

Друга група бере чорний капелюх (колір землі, допомагає побачити негативне, шкідливе) і готує повідомлення про шкідливість води, сонця, повітря. В яких випадках це відбувається?

Презентація роботи в групах

5.Руханка

Добре те, що сонце світить!

Добре те, що віє вітер!

Добре те, що цей ось ліс

Разом з нами ріс і ріс!

Добре те, що в нашій річці

Синя, небрудна вода!

І мене матуся рідна

Після школи зустріча!

Добре гратися на дворі!

Добре вчитися у школі!

Добре плавати в ставу

Добре те, що я живу!

6. Бесіда

-  Візьмемо зелений капелюх ( колір життя, нових ідей, досліджень).

- Розкажіть про природу своєї Батьківщини, про її екологічні особливості.

- Які зони екологічного лиха в Україні вам відомі?

- Які небезпечні підприємства є у вашій місцевості? Чим вони небезпечні?

- У лісі, у полі , на городі нас оточує безліч рослин. Які корисні для здоров’я лікарські рослини ростуть в Україні?

- Де найбільше рослин? ( У лісі).

- Чому ліс називають аптекою?

7. Гра - інсценізація

-   Дідусь, а Яринка в школі сьогодні сказала, що ліс – це зелена аптека.

-   Так, Марійка.

-   А чому?

-   Почекай, онучко,  підемо в ліс, побачиш, чому.

-   Подивись, Марійко, як гарно у лісі!

-   Дідусю, а яка це квітка?

-  Це духмяна, гарненька конвалія. З неї готують ліки для тих, хто хворіє серцем.

- Придивляйся, Марійко, до квіток, до трав. Побачиш щось цікаве чи незнайоме – покажи мені.

-   Дідусю, а що це за дерево цвіте?

- Це деревій цвіте. Він має цілющу силу. Обережніше ступай. По краях стежки росте подорожник. Ця рослина до стежок і доріг тулиться. Тому і зветься подорожником. Людині він справжній друг. Зупиняє кров, коли пораниш пальчик. Бачиш, як багато цілющих трав у лісі?

 Тепер розумієш, чому ліс називають зеленою аптекою?

8. Робота з прислів’ями.

Землю гріх ображати, бо вона наша мати.

Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси.

ІІІ. Заключна частина.

1.Зворотний зв'язок: «Перевіримо, які зернятка у нас вже проросли. Домальовуємо до таких очікувань рослинку».

2. Прощання: «Вальс - комплімент». Учні розраховуються на перший - другий. Перші номери роблять крок уперед і повертаються обличчям до других номерів. Діти торкаються одне одного долонями і роблять компліменти.

 

 

 

 

Урок з основ здоров’я

4 клас  

Тема. Здоров’я – найдорожчий скарб. Традиції збереження здоров’я у сім'ї.

Мета: ознайомити учнів із сучасним уявленням про здоров’я, здоровий спосіб життя і життєві навички, сприятливі для здоров’я. Розширювати явлення про сім’ю як основний чинник здоров’я; формувати вміння піклуватися про молодих та немічних членів родини; виховувати бажання підтримувати традиції здорового способу життя в сім'ї.

Обладнання: плакати, родинне дерево, підручник, робочий зошит, схеми, аркуші паперу формату А3 і А4, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, плакат «Квітник здоров’я».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Вид уроку: урок-тренінг.

 

Хід уроку

 

І. Вступна частина.

Доброго здоров’я, діти, доброго вам дня!

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня,

Хай сміється мирне небо і дивує світ,

А земля нехай дарує вам барвистий цвіт.

Бо здоров’я, любі діти, в світі головне,

                          А здоровий і веселий-щастя не мине!

Знайомство. Продовжить фразу: «Якби я була ( б ) квіткою, я була б ( був)

2.Нагадування правил: «Які з наших правил допомагають зберегти здоров’я?»

    3.Очікування. Учням роздаються промінці і пропонується написати на них свої очікування, а потім прикріпити їх до сонячного диска на плакаті «Наші очікування».

ІІ. Основна частина.

Проблемна ситуація. Вправа «Мікрофон».

- Що потрібно людині для щастя?

Висновок. Отже, людині потрібне здоров’я, щоб навчатися, рости і міцнити, долати труднощі, і досягти успіху, бути щасливою. Недарма народ каже: «Було б здоров’я, а все інше наживемо!»

Робота з прислів’ями.

Здоровому все здорово,

Весела думка-половина здоров’я.

Як на душі, так і на тілі.

Найбільше багатство здоров’я .

Як нема сили, то й світ не милий.

Світ великий-було б здоров’я!

     3.Заповнення схеми «Фактори природи, що впливають на здоров’я   людини».

Фактори природи

                                            Сонце    Повітря     Вода

4.Робота в групах. Учні об’єднуються у три групи ( за факторами впливу)

перша група – повідомлення про шкідливість і корисність сонця;

друга група – повідомлення про шкідливість і корисність повітря;

третя група – повідомлення про шкідливість і корисність води.

5.Створення проблемної ситуації. Вправа «Ажурна пилка».

Родина                                                                                                     Я сам

Учитель                           Хто допомагає вам стати                   Інші люди

Лікарі                               здоровими ?                                                  Друзі

 6.Повідомлення теми уроку.

- Сьогодні говоритимемо про найдорожчий скарб в житті людини - про здоров’я, про тих, хто піклується про наше здоров’я, і кому забовязані своїм життям-про наших рідних.

7. Вправа «Мозковий штурм».

- Що таке сім’я ?

8. Розв’язування проблеми, поставленої вчителем.

Діти розповідають про їхні сім'ї, роботу батьків, сімейний відпочинок у вихідні та святкові дні.

Висновок. Сім’я – найближчі для кожного люди. Кожна родина по-своєму особлива. Кожна має свої правила,традиції. Якщо в сім'ї всі допомагають одне одному, тут завжди пануватимуть добробут і здоров’я.

- Які традиції щодо збереження здоров’я є у ваших родинах?

 9. Робота з підручником.

1) Опрацювання тексту «Сім’я і здоров’я»

2) Розповіді за малюнками.

3) Відповіді на запитання.

 10. Руханка.

11. Робота в групах. Учні об’єднуються у чотири групи ( червоний, синій, жовтий, зелений). Дітям роздаються аркуші паперу. Пропонується намалювати квітку з п’ятьма пелюстками і вирізати її.

перша група - зобразити на пелюстках те, що характеризує духовний аспект здоров’я;

друга група - зобразити на пелюстках те, що характеризує фізичний аспект здоров’я;

третя група - зобразити на пелюстках те, що характеризує психічний аспект здоров’я;

четверта група -  зобразити на пелюстках те, що характеризує соціальний аспект здоров’я.

12. Презентація квіток учнями. Висаджування квітів на квітник.

13. Вправа «Мозковий штурм»: «Що потрібно для того, щоб квіти росли?»

Записати на дошці пропозиції дітей.

Висновок. Так і наше здоров’я потребує щоб його берегли ( що ми для цього робимо? ); розвивали, зміцнювали його ( як ми зміцнюємо своє здоров’я? ); а у разі необхідності відновлювали, тобто правильно лікували (що це означає?)

ІІІ. Заключна частина.

1.Зворотний зв'язок. Продовжить фразу: «На цьому тренінгу я…»

2.Прощання. Стати у коло, узятись за руки і хором сказати: «Будьмо здорові!».Привітати одне одного оплесками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з основ здоров’я

4 клас

 

Тема. Дбай про здоров’я

Мета: розширювати  в учнів уявлення  про здоровий спосіб життя, про те, що позитивно, а що негативно впливає  на здоров’я,  сприяти активному усвідомленню необхідності берегти здоров'я; виховувати почуття відповідальності за збереження здоров'я, бажання вести здоровий спосіб життя.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок-тренінг.

Обладнання: папір формату А2, клейкі папірці, кольорові фломастери, маркери чорного кольору, м’яка іграшка.

 

Хід уроку

 

І. Вступна частина.

Найцінніше для людини,

Для дорослого й дитини –

Це здоров'я, знає кожен.

Ми його поліпшить можем,

Мусим добре берегти,

Бо як згубиш – не знайти.

- Стан здоров'я населення України викликає серйозне занепокоєння. Майже 90% дітей та підлітків мають певні відхилення, понад 50% студентів та призовників мають незадовільну фізичну підготовку. Щороку зростає кількість молодих людей, що вживають наркотики. На сьогоднішньому занятті ми спробуємо дати відповідь на наступні запитання: що таке здоров'я? Від чого воно залежить? Як його зберегти?

1. Знайомство.

Назвіть своє ім’я, і скажіть, яким казковим або мультиплікаційним героєм ви могли б себе уявити? Чому?

2.Нагадування правил. Вся наша діяльність тим чи іншим чином підпорядкована певним правилам. Нам потрібно створити власні правила для роботи. Зараз я роздам вам клейкі папірці. Напишіть, будь ласка, на кожному папірці якусь умову, за якої вам комфортно працюватиметься.  А зараз ми об’єднаємося в 3 групи за кольорами світлофора. Кожна група одержить листок паперу, на якому потрібно зобразити сонечко. Погрупуйте подібні між собою комфортні для праці умови і приклейте папірці з ними вздовж промінців.  Спробуйте придумати правило, котре може забезпечити вам ці умови і запишіть його вздовж промінця.

 Кожна група презентує свої правила, вони приймаються іншими групами і записуються на окремому аркуші.

3. Очікування.  Правила роботи ми прийняли. А що ви чекаєте від нашої сьогоднішньої зустрічі?

 Очікування учасників записуються на клейких папірцях у вигляді хмаринок, котрі на плакаті закривають зображення сонця.

ІІ. Основна частина.

1.Вправа «Асоціації»-прямокутник до терміну «здоров'я» (синоніми, антоніми, прикметники, дієслова)

2. Складання власних правил здорового способу життя. 

Робота в групах.

Учні вибирають по одному жетону різних кольорів (жовтого, зеленого, блакитного і червоного). Об’єднуються в групи за кольором жетона. Учням пропонується скласти власні правила здорового способу життя.

3.Створення «моделі» здорової людини.

Робота в групах.

Від чого залежить здоров'я людини, ми з’ясували. А тепер давайте спробуємо створити „модель” здорової людини. Для цього об’єднаємось у нові групи за формою обраних вами жетонів. У кожної групи є фломастери, папір, скотч. Вам потрібно за допомогою підручних засобів зобразити, якою має бути здорова людина. Це можуть бути малюнки, схеми, записи, котрі потрібно буде пояснити. На роботу відводиться 15 хвилин.

4. Презентація роботи в групах.

А зараз подаруйте свою „модель” сусідній групі. Будь-яку хорошу річ дуже легко зіпсувати. Карієс нищить чудову усмішку, образа вбиває хороший настрій. Завдання груп полягає в тому, щоб маркерами чорного кольору зіпсувати „модель здорової людини”, створену вашими друзями, використовуючи знання про хвороби, шкідливі звички, різні несприятливі чи небезпечні чинники.

 5. Презентація  зіпсованих моделей. Обговорення.

 - Які почуття у вас виникли, коли команда однодумців створювала модель здоров'я?

 - А що ви відчули, коли інша команда псувала створене вами?

 - Що кожен з нас може та повинен зробити для збереження і зміцнення власного здоров'я?

6. Створення „квітки” умов для підтримання здорового способу життя.

 - На пелюстках квітки записані умови, необхідні для підтримання здорового   способу життя:

 • Висока рухова активність .

 • Збалансоване харчування.

 • Сприятливий психологічний клімат в сім’ї, школі, суспільстві.

 • Творча активність.

 • Повноцінне сімейне життя.

 • Високоморальне ставлення до довкілля, людей, самих себе.

 • Відмова від шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, наркотиків).

- Виберіть серед них найважливіші. Чи легко це зробити? Чому?

-Оскільки кожна з цих умов є необхідною, всі вони рівноцінні, тож давайте розмістимо їх по колу у вигляді квітки.

ІІІ. Заключна частина.

1.Зворотний зв'язок.

- У першому посланні апостола Павла до Корінфян сказано: „Чи ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм – ви”.

 - Як узгоджуються ці слова апостола Павла з метою нашого заняття?

 - Кожен з нас сьогодні щось зрозумів, чомусь навчився, чимось зацікавився. Давайте спробуємо висловити свою думку про заняття, звертаючись до цієї іграшки.

- Чи справдились ваші очікування щодо нашої сьогоднішньої зустрічі? Якщо так, зніміть з плаката хмарку, де ви записували свої очікування. Якщо зовсім не справдились, лишіть її на місці, а якщо справдились частково, прикріпіть свій листочок на краю плаката.

2. Прощання.

 - На малюнку з’явилося усміхнене сонечко. Щоб сонячно і радісно стало у кожного в душі, давайте візьмемося за руки і скажемо разом: «Хай сьогодні нам щастить, хай нам завтра пощастить, хай завжди усім щастить!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок курса «Основы здоровья»

4 класс

Тема. Влияние алкоголя, курения и наркотиков на здоровье. Научись говорить «Нет!».

Цель: ознакомить учащихся  с вредом курения, указать на вред алкоголя и наркотиков на развитие младших школьников; познакомить учеников с формами отказа от табака и алкоголя, научить пользоваться данными формами.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Вид урока: урок-тренинг.

Формы работы: сценка «На лесной полянке» упражнение «Ожидания», игра-энергизатор «Друг к дружке», упражнение «Дерево здоровья», кейс-стади, работа в группах.

Оборудование: маски, костюмы зверей для сценки; два подноса;

таблица с формами отказа; карточки красного цвета с вариантами предложений; карточки зеленого цвета с вариантами ответов; макет дерева;

листочки: зеленого цвета с полезными занятиями; коричневые – с вредными привычками; корзина; музыкальная аудиозапись “Звуки леса”.

 

Ход урока

 

І. Вступительная часть.

1. Знакомство. Назвать свое имя и сказать, кем ты хочеш быть, когда вырастешь.

2. Упражнение «Ожидания».

Дети обводят ладошку, пишут на ней, что они ожидают от урока и прикрепляют на плакат.

3.Игра-энергизатор «Друг к дружке».

- Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время которой все нужно делать очень-очень быстро.

- Выберите себе партнера и быстро пожмите ему руку.

- А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень быстро “поздороваться” друг с другом. А когда я скажу: “Друг к дружке!”, вы должны будете поменять партнера.

- Правая рука к правой руке.

- Правая нога к правой ноге.

- Ухо к уху.

- Друг к дружке.

- Локоть к локтю.

- Живот к животу.

-Друг к дружке.

ІІ. Основная часть.

1. Сценка «На лесной полянке».

На лесной полянке звери. Они собирают лекарственные растения. Появляется волк с трубкой во рту.

Волк: Ну что, малявки, дать закурить.

Заяц: Нет.

Белка: Мы не курим.

Еж: Фу-фу-фу – какая гадость! Ты разве не знаешь, что вредно курить?

Волк: Ерунда! Курят только настоящие, смелые звери. А люди-то как это ЛЮБЯТ! Я вот у них трубку стащил. Слабо закурить?

Заяц: Мне не слабо! Я закурю! (Закуривает, кашляет, падает без сознания).

Белка: Ну, зачем ты это сделал? Зачем закурил?

Появляется Лиса.

Лиса: Ой! Ой! Ой! Какие мы нежные! В обморок упали. Ничего привыкнет.

Еж: Да привыкнет, а потом уж и не отвыкнет. Столько людей пытается бросить курить, а удается это немногим. Лучше уж не начинать совсем!

Белка: Ты прав, Еж, не нужно привыкать. Я уж лучше орехов поем. Хочешь, Ежик?

Еж: Спасибо, Белка. У меня вот яблоко есть – и приятно и полезно. Кстати, чтобы отказаться от первой выкуренной сигареты или от первой рюмки, нужно больше СМЕЛОСТИ, чем требуется для того, чтобы согласиться. Денежки и время лучше тратить на что-то хорошее и полезное.

- Что случилось на лесной полянке?

– Все ли звери смогли отказаться от предложения Волка закурить? (Нет.)

– Как вы думаете, чему мы будем сегодня учиться на уроке? (Учиться говорить “нет”.)

2. Информационное сообщение учителя с элементами беседы.

- Тема урока: “Учусь говорить “нет”. Наш урок посвящен навыку, позволяющему с честью выходить из опасных для здоровья ситуаций и выбирать ответственные способы поведения.

– Бывали ли в вашей жизни случаи, когда кто-то предлагал вам попробовать сигареты или алкогольные напитки?

Если нет: Наблюдали ли вы ситуации, когда кто-то кому-то предлагал попробовать сигареты или алкогольные напитки?

Такие ситуации иногда бывают.

Соглашались вы или отказывались? (Те люди, которых наблюдали?)

– Трудно ли было отказаться?

– Почему важно научиться отказываться от предложения сигарет и алкоголя? (Выслушать ответы.)

Очень важно уметь отказать от предложения табака и алкоголя. Многие ребята обычно много знают о вредном влиянии табака и алкоголя на здоровье и социальное благополучие, но некоторые из них все-таки начинают курить и употреблять спиртные напитки. Часто это происходит потому, что они не могут отказать сверстникам, знакомым или членам семьи, предлагающим сигареты или алкоголь.

- Существуют действенные формы отказа, которым можно научиться. Познакомимся с ними.

“Нет, спасибо!” (Говорится уверенным тоном без объяснения причин.)

“Нет спасибо + объяснение причины (головная боль, необходимость идти на тренировку, боязнь огорчить родителей).

“Нет спасибо + предложение чего-то другого (поиграть вместе, съесть конфетку, предложить жвачку, игрушку).

Дать односложный ответ на все уговоры и предложения: “Нет!”, “Не буду!”, “Не хочу!”, “Не курю!”.

Сделать вид, что не услышал предложения.

Уйти в сторону от тех, кто предлагает (или пройти мимо).

Задай вопрос: “Почему тебе хочется, чтобы я закурил?” (Если настаивают.)

Изменить тему разговора.

3. Игра “Как отказать?” Работа в группах. Объединение в две группы.

- Сейчас я предлагаю вам игру, которая научит вас правильно вести себя в сложных ситуациях, отстаивать свое мнение и не поддаваться на уговоры сверстников.

На одном подносе разложены карточки красного цвета с вариантами предложений. Один из группы берет и громко читает. На другом подносе – карточки зеленого цвета с вариантами ответов. Второй из группы берет, зачитывает и определяет, является ли вариант ответа действенной формой отказа.

(Группе необходимо соотнести вариант ответа с номером формы отказа.)

Варианты предложений:

– Хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение? Попробуй пиво!

– Хочешь пиво?

– Давай закурим! От одной сигареты ничего не будет.

– Давай покурим! Или ты трусишь?

– Давай покурим! После одной сигареты к курению не привыкнешь.

– Пошли покурим! Или тебе слабо?

Варианты ответов:

– Нет! Мне этого не нужно, я хочу быть здоровым!

– Нет! Пойдем лучше погуляем с моей собакой!

– Нет, спасибо!

– Нет! Я не буду! И тебе не советую!

– Нет, спасибо! У меня есть пазлы. Пойдем собирать.

– Нет, спасибо! Я спешу в шахматный кружок! Хочешь, пойдем со мной.

– Нет, я не буду! Пойдем лучше со мной на каток!

– Нет, спасибо! Меня мама просила сходить в магазин, пошли со мной. Может, твоей маме тоже нужно что-нибудь купить.

– Ребята, скажите, пожалуйста, в чьей роли вам понравилось быть больше?

4. Работа в группах. Объединение в три группы по цветам светофора.

-  А теперь давайте рассмотрим ситуации, которые могут произойти с каждым из вас. Откройте тетради на странице 21. Давайте прочитаем задание. (Учащиеся читают задание.)

Результат группового обсуждения вам необходимо представить в виде короткой ролевой игры с объяснением предпочтительной формы отказа. На подготовку 3 минуты.

Учащимся предлагается разыграть следующие ситуации, продумав форму отказа:

первая группа: старший брат просит тебя: “Возьми у отца сигарету так, чтобы он не заметил, и дай мне”.

На школьном дворе старшеклассники курят. Один из них предлагает тебе сигарету: “Закуривай!”

вторая группа: Ты пришел к другу поиграть в компьютерные игры. Его родителей нет дома. На кухонном столе ты увидел красивую бутылку в плетеной корзинке. Друг говорит: “Это хорошее виноградное вино. Давай попробуем”.

третья группа: Марина говорит: “Приглашаю тебя на мой день рождения. Предков не будет, но сестра с друзьями обещали прийти”. Ты знаешь, что друзья сестры курят и пьют, поэтому тебе не хочется идти к Марине.

Молодцы! Вы справились с заданием, и теперь мы уверены, что в подобных ситуациях вы не растеряетесь, и примите правильное решение.

– Какие формы отказа выглядели более убедительно?

– Каким образом легче всего было отказаться?

5. Метод-кейс.

Для обсуждения детям предлагается ситуация: « Артем учился в 9 классе.В классе он был не очень популярным. Так как мальчик очень много времени уделял учебе, с одноклассниками он почти не общался. Однажды одноклассники устраивали вечеринку, на которую должны были прийти все без исключения. Артем тоже решил прийти. На вечеринке были алкогольные напитки. К концу вечера на праздник пришли старшие друзья одного из одноклассников. На них никто не обратил внимания. Ребята прошли на кухню. Когда туда вошел Артем, они по очереди вводили себе шприцом в вену какую-то жидкость. Артем, желая быть похожим на взрослых, попросил для себя. Ему не отказали…».

Проанализируйте данную ситуацию.

Что является причиной употребления наркотиков Артемом?

Какими могут быть последствия даже одного раза употребления наркотиков?

6. Упражнение «Дерево здоровья».

- А в завершении нашего урока мы соберем с вами “Дерево здоровья”. У вас на столе лежат разноцветные листочки, на которых написано много интересных и полезных занятий, но среди них есть и вредные привычки. (Заниматься спортом, читать книги, есть много сладкого, есть много жареного и копченого, делать утреннюю гимнастику, много смотреть телевизор, следить за одеждой, закаляться, курить, умываться, долго играть в компьютерные игры, много времени проводить на воздухе, чистить зубы, не чистить зубы, употреблять спиртные напитки, правильно питаться, соблюдать режим дня, вовремя учить уроки, заниматься музыкой, рисовать, грызть ногти, помогать маме). Каждый из вас выберет понравившийся листочек и, прочитав, решит, прикреплять ли его к “Дереву здоровья” или же выбросить в корзину.

Дети под музыку по очереди выходят к столу и, сделав выбор, прикрепляют листочки на изображение дерева. Можно предложить учащимся прокомментировать свой выбор.

Молодцы! Вы все сделали правильный выбор, поэтому у нас получилось молодое, зеленое, крепкое, здоровое дерево. Пусто оно останется у вас в классе и радует вас каждый день!

ІІІ. Заключительная часть.

1. Подведение итогов.

Упражнение «Неоконченное предложение».

– Что больше всего понравилось на уроке?

– Что меньше всего понравилось на уроке?

- Что вы узнали на уроке, что еще хотелось бы узнать?

2. Упражнение на релаксацию.

Предлагаю детям сесть прямо, закрыть глаза и расслабиться.

- Друзья, представьте, что над вашей головой светит лучик. Смотрите, как легко вы можете им управлять. Вот он медленно освещает вас с головы до ног. А теперь обведите лучиком тех, кто сидит в этом кругу. Подумайте, как вам хорошо вместе. Поднимите лучик повыше и осветите им своих маму , папу, всех тех, кого любите. А теперь поднимите лучик еще выше и обведите им все вокруг. Поблагодарите судьбу за то, что вам дарована жизнь, что вы можете воплотить свои мечты.

Через несколько секунд раскройте глазки, возьмитесь за руки и тихо скажите: «До свидания».

Спасибо за работу! Будьте здоровы!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з основ здоров’я

4 клас

 

Тема. Стихійні лиха

Мета:  відпрацювати навички безпечної поведінки під час несприятливих умов(сильного вітру, грози, ожеледиці,  лісової пожежі, снігових заметів ) та в разі потрапляння у зону підтоплення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид уроку: урок-тренінг.

Обладнання: аркуші паперу формату А2 і А3; олівці, фломастери, маркери;

ножиці, скотч, клей,мультимедійна презентація.

 

Хід уроку

І. Вступна частина

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з тим, які небезпеки навколишнього середовища характерні для нашої місцевості, а також і з правилами поведінки за умов небезпеки, навчимося знаходити розумні виходи з несприятливих ситуацій, дізнаваймось про можливі способи їх уникнення.

Світ, що нас оточує, цікавий і чудовий, але на Жаль він приховує чимало небезпеки. Вода під час Злив розмиває дороги, зливає урожай з полів, підтоплює будинки. Мешканцям океанських узбереж загрожують цунамі - велетенські хвилі заввишки з десятиповерховий будинок.

У повітрі час від часу виникають урагани, або смерчі. Вони змітають усе на своєму шляху, зривають дахи з будинків, рвуть електричні проводи, ламають, з корінням виривають дерева.

У горах сходять багатотонні снігові лавини.

У степах і лісах спалахують пожежі - від удару блискавки, або необережного поводження з вогнем.

Земля іноді здригається від землетрусів . Провали, каменепади руйнують дороги, будинки, лінії електропередач.

Статисти стверджують, що загалом на Землі кожна стотисячна людина гине від природних катастроф. Згідно з іншими підрахунками, кількість жертв складає в останні 100 років 16 тисяч щорічно. А протягом останніх 10 років стихійні лиха забрали життя понад 3 мільйонів людей.

1.Нагадування правил.

Які з наших правил допоможуть нам уникнути небезпечної ситуації?

2.Знайомство. Продовжити фразу: «Якби я був природним явищем, я б хотів бути…» і пояснити чому.

ІІ. Основна частина»

1.Актуалізація знань, вправа «Мікрофон»

Які ви знаєте стихійні лиха?

Упорядкувати стихійні лиха за порами року.

зима

весна

літо

осінь

не залежать від пори року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядкувати стихійні лиха за географічним положенням.

гори

степи

узбережжя

не залежить від географічного положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які з них трапляються в Україні?

2. Інформаційне повідомлення – казка: «Стихійні лиха».

- Діти, пригадайте українську народну казку «Котигорошко».

- Хто може назвати її персонажів?

- Вирушив Котигорошко в дорогу і на своєму шляху зустрів багато перешкод. Раптом земля затремтіла, на дорогах з’явилися тріщини, будинки почали руйнуватися, дерева – падати, відчув він, що земля під ногами захиталася. Що це було? ( землетрус – сильні коливання земної поверхні, спричинені тектонічними процесами ).

Пішов Котигорошко далі. Надворі рання весна, сонце пригріло, почалося танення снігу, швидко прибувала у річці вода. Замочив хлопець ноги, озирнувся навколо і бачить, що вода все прибуває і прибуває.

Що відбувається? ( повінь – тимчасове підтоплення суші, спричинене підвищенням рівня води в річці чи в озері ).

Подолав Котигорошко водні перепони і рушив далі через ліси і степи. Вирішив зупинитися на нічліг у селі. Враз знявся страшний вітер, почав вивертати з корінням дерева, зривати дахи з будинків. Блискавки розривали небо, злива не вщухала. Що це було? (сильний вітер, гроза, злива – грізні атмосферні явища).

3. Руханка «Ураган»

4. Робота в групах.

Об’єднання в 3 групи ( земля, вода, повітря ).

Завдання групам : підготувати презентації на тему:

перша група – «Як поводитися під час грози»;

друга група – «Як поводитися під час повені»;

третя група  - «Як поводитися під час бурі»

Презентації, обговорення.

ІІІ. Заключна частина

1.Зворитний зв'язок. Продовжити фразу: «Я не розгублюся під час негоди, бо…».

2.Прощання. Стати в коло, узятися за руки і разом сказати: «Нехай проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. Хай нам щастить!».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Урок з основ здоров’я

4 клас

 

Тема. Здоров’я дитини в сучасному світі.

Мета: сприяти усвідомленню учасниками необхідності відповідального ставлення до власного життя, здоров’я. Визначити фактори, які впливають на здоров’я. Сформувати уявлення про взаємозалежність поведінки та особистого здоров’я. Розвивати вміння відповідально ставитися до свого здоров’я і життя.

Обладнання: папір, маркери, стікери, фліп – чарт, аркуші формату А4,бланки для вправи «Для мене бути здоровим означає…», плакат «Правила групи».

І. Вступна частина.

1. Вступ

Педагог повідомляє мету, завдання та розклад тренінгу.

Тренінг дасть змогу отримати відповіді на такі запитання:

 • що таке здоров’я? Як його зберегти?
 • що означає здоровий (відповідальний) спосіб життя та як набути вмінь для його реалізації?

2. Знайомство

Вправа «Острів» (на дошці малюнки 6 островів з написами: «дружба», «любов», «здоров’я», «багатство», «родина», «слава»). Учасники пишуть свої імена на стікерах, «оселяючись» на певному острові, пояснюючи свій вибір.

Вправа «Три символи»

 

Лінія згину

1

Ім’я учасника

2

                          3

                     4

Кожний учасник отримує аркуш паперу формату А4, складає його навпіл таким чином, щоб можна було його поставити перед собою. У віконечку 1 учасник записує своє ім’я, в 2- символ, що передає індивідуальність і неповторність кожного, в 3 – дії, які людина виконує, та які, можливо шкодять її здоров’ю, в 4 – дії, які людина виконує для покращення свого здоров’я.

На наступному етапі йде презентація учасників.

 • Які думки у вас виникли, коли ви виконували це завдання, коли відбувалася презентація інших?
 • Хто або що може покращити (погіршити) ваше здоров’я?
 • Як ви розумієте вислів: «Здоров’я не купиш, його розум дарує»?

3. Обговорення принципів роботи на тренінгу

Для ефективної роботи на тренінгу, тобто, щоб досягти поставленої мети, завдань тренінгу і працювати в дружній, творчій  атмосфері, учасники мають домовитися про принципи співпраці.

Учасникам роздають пазли і пропонується скласти їх та прочитати правила, яких дотримуються на тренінгах.

4. Вправа «Очікування»

На тренінгу учасникам пропонується розібратися зі своїм ставленням до здоров’я, подумати над тим, як вони розпоряджаються багатством, що дісталося їм у спадщину.

На наступному етапі педагог пропонує учасникам на стікерах у вигляді листочків записати свої очікування від тренінгу, про що хочуть дізнатися,яких навичок набути для того,щоб цей тренінг допоміг їм зберегти, покращити здоров’я. Учасники проговорюють свої очікування, а потім прикріплюють стікери до «дерева очікувань».

ІІ. Основна частина.

1.Вправа «Для мене бути здоровим означає…»

Кожний учасник отримує бланк «Для мене бути здоровим означає…».

На першому етапі учасники індивідуально (в колонці 1) позначають всі висловлювання, що є важливими для них особисто. В колонці 2 позначають тільки три висловлювання, що виступають як найважливіші аспекти здоров’я для них.

На другому етапі педагог об’єднує учасників в 4 групи («поети», «письменники», «музиканти», «журналісти»). Учасники обговорюють твердження першої колонки бланка та приймають спільне рішення щодо тверджень у другій колонці. На основі прийнятого рішення групи аргументують, чому саме ці три твердження вони обрали.

 • Чи складно було обрати всього три твердження? Якщо так, чому? Якщо ні, то чому?
 • На які роздуми наштовхнули вас презентації інших груп?
 • Чи стосуються твердження, які обрали групи, лише фізичного здоров’я?
 • Які сторони життя людини розкривають ці твердження?

Для мене бути здоровим – означає :                      Колонка 1           Колонка 2   

 1. Радіти спілкуванню з родиною і

друзями

 1. Дожити до глибокої старості
 2. Бути щасливим найчастіше
 3. Мати роботу
 4. Бути здатним приймати рішення
 5. Майже не користуватися таблетками

 і ліками

 1. Займатися різними видами спорту
 2. Душевний спокій
 3. Ніколи не палити
 4. Мати гарну шкіру, ясні очі й блискуче

 волосся

 1. Ніколи не хворіти більш серйозним, ніж

легка застуда, грип чи розлад шлунку

 1. Ніколи не ускладнювати питання чи

перекручувати факти – оцінювати ситуацію

реально

 1. Бути здатним легко адаптуватися до змін у своєму

житті

 1. Радіти від того, що живеш
 2. Споживати помірну кількість

алкоголю чи зовсім не вживати

 1. Отримувати задоволення від отриманої

роботи

 1. Добре ладити з іншими людьми
 2. Вживати «правильну» їжу
 3. Отримувати задоволення від

відпочинку

 1. Майже не ходити до лікарів

2. Вправа «Модель здоров’я»

На першому етапі педагог об’єднує учасників у малі групи ( спочатку за формою обраних геометричних фігур, а потім за номерами, які написані на звороті) і з’ясовує, що таке модель.

«Модель» – абстрактне представлення найзагальніших характеристик будь-якого явища.

Кожна група отримує завдання – розробити модель здоров’я, виходячи із власного бачення та інформації, отриманої попередньо.

Презентація розроблених моделей.

На другому етапі педагог пропонує «подарувати» свою модель здоров’я сусідній групі. Завдання груп полягає в тому, щоб маркером чорного кольору «зіпсувати» модель здорової людини, використавши знання про шкідливі звички, різні несприятливі та небезпечні чинники.

 • Які почуття ви відчули, коли інша група псувала створене вами?
 • Який висновок можна зробити?

3. Руханка «Бабуся з Бразилії»

4. Вправа «Здоров’я дитини в сучасному світі»

Учасники об’єднуються в групи за назвами океанів.

1 група створює плакат «Здорова дитина»;

2 група – плакат «Що загрожує здоров’ю дітей у сучасному світі»;

3 група – плакат «Як зберегти здоров’я дитини»;

4 група – плакат «10 заповідей здоров’я».

5. Вправа «Кроки до здоров’я»

- Щоб прийняти в житті правильне рішення, потрібно спочатку зважити всі «за» і «проти», задачі і цілі в житті, що стоять перед тобою, що важливіше і лише потім робити вибір.

Зважаючи на те, що ви сьогодні почули, пропоную розробити  вам власний шлях до здоров’я. (Роздаються «сліди» від ніжок, на яких учасники пишуть власні кроки до здоров’я і викладають їх на підлозі).

ІІІ. Заключна частина.

1.Зворотний зв'язок

На столі лежать вирізані з паперу яблучка – червоні і жовті. На яблуках червоного кольору учасники пишуть свої позитивні враження від тренінгу, а на яблучках жовтого кольору – свої побажання або те, що не сподобалось. Не обов’язково брати яблука двох кольорів, можна скористатися тільки одним кольором. Після того, як учасники опишуть власні враження, підходять до «дерева очікувань» і наклеюють яблука біля своїх листочків.

2. Прощання

Вправа «20 бажань». Завершити речення: «Я хочу…».


 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Тринога Ольга
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 травня 2019
Переглядів
1513
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку