19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Контрольна робота з теми "Загальні відомості про неметали VІІ, VІ груп та їхні сполуки".

Про матеріал
Контрольна робота складається з 4 варіантів. Використовувати для перевірки компетентностей учнів, які вивчають хімію на рівні стандарту.
Перегляд файлу

Тема 4. Загальні відомості про неметали VІІ, VІ груп та їхні сполуки.

 

Варіант 1.

Рівень І

1. Виберіть правильне твердження щодо молекули гідрогенсульфіду:

А складається з трьох атомів одного хімічного елемента;         

Б складається з двох видів атомів;         

В складається з трьох видів атомів;         

Г містить більше атомів Сульфуру, ніж Гідрогену.

2. Який метал пасивує концентрована сульфатна кислота за звичайної температури?

А алюміній;          Б магній;          В цинк;          Г срібло.

3. Виберіть речовину, за допомогою якої можна довести наявність хлорид-аніонів:

А HCl;          Б AgNO3;          В Br2;          Г KMnO4.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між елементами-галогенами та біологічним значенням їх сполук:

1 Флуор;       А бере участь у гомеостазі;                                                            

2 Хлор;         Б виявляє заспокійливу дію;      

3 Бром;         В використовується у радіотерапії ракових пухлин;         

4 Йод.           Г забезпечує міцність зубної емалі;                       

                     Д   впливає на ріст, розвиток і обмін речовин.                                          

5. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.

А Al + S → ;         

Б B + O2;        

В C + O2;         

Г Na + S → .

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть рівняння можливої хімічної реакції. У відповіді вкажіть суму її коефіцієнтів.

BaCl2 + H2SO4                         AlCl3 + Na2SO4

7. Складіть електронний баланс для реакції: FeCl2 + KMnO4 + H2SO4FeSO4 + K2SO4 + Cl2 + MnSO4 + H2O. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.

 

Рівень ІV

8. Який об’єм гідроген хлориду (н.у.) утвориться внаслідок спалювання 3 моль водню у 89,6 л хлору?

9. Реакція утворення озону із кисню відбувається з поглинанням енергії. Ще у XVIII ст. помітили, що при виникненні електричних іскор у повітрі та електричних розрядів поблизу гострих кінців провідників з'являється запах озону. Запишіть рівняння реакцій, які відображають проходження цього явища. Поясніть, чому кращий результат добування озону отримують при пропусканні електричних розрядів крізь кисень у темноті.

 

Варіант 2.

 

Рівень І

1. При взаємодії сірки з натрієм утворюється:

А NaS;          Б Na2S;          В Na2S3;          Г NaS2.

2. Виберіть напівметалічний елемент:

А Калій;          Б Карбон;          В Силіцій;          Г Бром.

3. Вкажіть відносну густину сульфур(IV)оксиду за гелієм:

А 4;          Б 16;          В 32;          Г 64.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між кількістю речовини і масою.

Кількість речовини                     Маса (г)

 1 2 моль озону;                           А 68;                                                            

2 1 моль сульфатної кислоти;     Б 60;                         

3 1,5 моль магній оксиду;            В 67,5;                         

4 0,5 моль цинк хлориду.             Г 96;                       

                                                       Д 98.                      

5. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень від простої речовини до кислоти.

А SO2;          Б SO3;          В H2SO4;          Г S.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть рівняння можливої хімічної реакції. У відповіді вкажіть суму її коефіцієнтів.

Fe + H2SO4(конц.) →

Fe + Н2SO4(розв.) →

7. Складіть електронний баланс для реакції: K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + O2 + H2O. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником.

 

Рівень ІV

8. Внаслідок реакції між залізом масою 11,2 г і хлором об’ємом 7,84 л (н.у.) добули сіль, яку розчинили у воді масою 250 г. Обчисліть масову частку солі в отриманому розчині.

9. У скляний циліндр, заповнений хлором і невеликою кількістю сульфатної кислоти, помістили суху кольорову бавовняну тканину. Ніяких змін не відбулося. Коли ж повторили дослід з вологою тканиною, то спостерігали її знебарвлення.

    Які властивості хлору було досліджено? Для чого використовували сульфатну кислоту?

 

Варіант 3.

Рівень І

1. У якій сполуці ступінь окиснення Оксигену -1:

А O2;          Б H2O;          В Na2O2;          Г OF2.

2. Яка алотропна модифікація Сульфуру має такі фізичні властивості: темно-жовті голки з молекулярними кристалічними ґратками, крихка, нерозчинна у воді?

А ромбічна сірка;         

Б моноклінна сірка;         

В пластична сірка;         

Г металічна сірка.

3. Яка речовина використовується для сушіння хлороводню?

А натрій гідроксид;         

Б сульфатна кислота;         

В кальцій гідрокид;         

Г хлоридна кислота.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між реагентами та продуктами хімічної реакції.

1 ZnO + H2SO4→ ;                   А ZnSO4 + S + H2O;                                                            

2 Zn + H2SO4(розв.) → ;          Б MgSO4 + H2;                         

3 Zn + H2SO4(конц.) → ;          В ZnSO4 + H2O;                         

4 Mg(OH)2 + H2SO4.            Г MgSO4 + H2O;                       

                                                   Д ZnSO4 + H2.                       

5. Розташуйте елементи у порядку спадання їх електронегативностей.

А S;          Б O;          В Te;          Г Se.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть рівняння можливої хімічної реакції. У відповіді вкажіть суму її коефіцієнтів.

MgCl2 + K2SO4

MgCl2 + AgNO3

7. Складіть електронний баланс для реакції: H2S+ H2SO3S + H2O. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів усієї реакції.

 

Рівень ІV

8. Під час взаємодії 9 г кальцій хлориду та 8,2 г натрій сульфіту отримали осад. Визначте масу осаду, якщо вихід продукту становить 75%.

9. Джерелом енергії для живих організмів є процес окиснення органічних речовин до вуглекислого газу та води. У деяких бактеріях і водоростях теж відбувається подібний процес окиснення, внаслідок якого вони отримують життєву енергію та накопичують у своїх клітинах сірку (до 25% їх маси).

    Як ви думаєте, яка речовина піддається окисненню у цих організмах? Напишіть рівняння реакції цього процесу.

 

Варіант 4.

 

Рівень І

1. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції Zn + X → ZnSO4 + S + H2O.

А H2S;          Б H2SO3;          В H2SO4(розб.);          Г H2SO4(конц.).

2. Оцініть окиснювальну здатність озону.

А однакова з киснем;         

Б вища, ніж у кисню;         

В нижча, ніж у кисню;         

Г нижча, ніж у хлору.

3. Є чотири пробірки з розчинами, що утворилися внаслідок змішування з водою таких речовин: 1 – натрій оксиду, 2 – сульфур(VI)оксиду, 3 – натрій хлориду, 4 – амоній хлориду. У кожну з чотирьох пробірок внесли універсальний індикатор.

    Укажіть пару пробірок, у яких індикатор набув червоного кольору.

А 1, 4;          Б 2, 4;          В 1, 3;          Г 2, 3.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між формулами сполук і ступенем окиснення Хлору у них.

1 Cl2O7 ;                    А -1;                                                     

2 Cl2 ;                        Б 0;                         

3 HCl ;                       В +1;                         

4 HClO .                    Г +5;                       

                                  Д +7.                       

5. Розташуйте формули солей у порядку зростання їхніх молярних мас (г/моль).

А BaS;          Б Na2SO3;          В Al2(SO4)3;          Г CaSO4.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть рівняння реакції між сульфідною кислотою та калій гідроксидом за умови нестачі лугу. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів рівняння реакції.

7. Складіть електронний баланс для реакції: KMnO4 + HClKCl + Cl2 + MnCl2 + H2O. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів реагентів реакції.

 

Рівень ІV

8. Цинк оксид масою 16,2 г обробили 115,3 г сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 8,5%. Яка маса солі при цьому утворилася?

9. Якщо в концентровану сульфатну кислоту помістити блакитний кристалл мідного купоросу, то через деякий час він знебарвиться. Поясніть це явище, використовуючи рівняння хімічної реакції. Чи можна повернути попередній колір отриманій речовині?

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Тихончук Олександр Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 листопада 2020
Переглядів
1298
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку