Контрольні роботи. Фізика 8 клас.

Про матеріал
Контрольні роботи з фізики 8 класу (за підручником В.Г.Бар'яхтар, С.О.Довгий).
Перегляд файлу

Ярославицький ліцей

Ярославицької сільської ради

Млинівського району Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для тематичного контролю. Фізика 8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 р.

 

 

 

Схвалено  на засіданні методичної  ради  Ярославицького ліцею   (протокол від

15 лютого  2021р.  № 5 )

 

 

 

 

 

 

Завдання для тематичного контролю. Фізика 8 клас./ Упорядник:   

 В. М. Мартинюк , вчитель фізики. – Ярославичі, 2021. – 20 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      У методичній розробці подано матеріали власної практичної діяльності вчителя фізики  Ярославицького ліцею щодо компетентнісно-орієнтованих  завдань для формування ключових та предметних компетентностей учнів під час тематичного оцінювання з фізики  у 8 класі.

     Зроблено опис актуальності завдань, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій на уроках фізики. Завдання для тематичного контролю з фізики для 8 класу охоплюють теоретичні питання, поняття, формули, які учні повинні знати та типові задачі, які учні повинні вміти розв’язувати в процесі вивчення кожної теми згідно діючої навчальної програми.

      Пропонується така шкала оцінювання даних завдань. Перші три завдання відносяться до початкового рівня і оцінюються в 1 бал. Їх виконання (невиконання) дає можливість отримати учневі оцінку в 3 бали. Завдання 4 і 5 відносяться до середнього рівня і оцінюються в 1 і 2 бали відповідно. Завдання достатнього (6) і високого рівня (7) оцінюються в 3 бали. Дана шкала є умовною, вчитель може самостійно вносити корективи в оцінку завдань достатнього, середнього і високого рівнів.

      Рекомендовано вчителям  фізики для використання в практичній діяльності.

 

 

 

 

 

8 клас                              Теплові явища                                                         І варіант

1. Який з виразів є рівнянням теплового балансу?

А) Q = c⋅m⋅Δt;        Б) Qвіддана = Qотримана;            В) Δt = t2 – t1;            Г) Δt = t1 – t2;

2. В якому агрегатному стані дифузія відбувається найшвидше?

А) Твердому;                 Б) Рідкому;

В) Газоподібному;      Г) У всіх станах однаково.

3. Внутрішню енергію, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі називають …

А) Теплоємністю;                    Б) Конвекцією;

В) Кількістю теплоти;           Г) Дифузією.

4. На скільки градусів охолоне алюмінієве тіло масою 500 грам віддавши в оточуюче середовище 88 кДж теплоти? Питома теплоємність алюмінію

5. Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб в алюмінієвій посудині масою 400 г, нагріти 4 кг води від 20 °С до 70 °С?  Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С), питома теплоємність алюмінію 920 Дж/(кг·°С).

6. В посудину, в якій міститься 4 кг води за температури 20 °С долили воду, температура якої 80 °С і після цього встановилася температура 40 °С. Яку масу гарячої води долили у холодну воду?  Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

7. На яку висоту можна було б підняти тіло масою 2 кг, якщо для цього використати всю енергію, що виділяється при охолодженні 5 кг води від 100 °С до 0 °С? Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

 

 

 

 

 

 

 

8 клас                                    Теплові явища                                                   ІІ варіант

1. Температуру якого теплового стану прийнято за 0 °С?

А) Температуру танення льоду, за нормального атмосферного тиску;       

Б) Температуру кипіння води, за нормального атмосферного тиску;           

В) Температуру танення суміші льоду і солі;           

Г) Температуру плавлення воску.

2. Передачу теплоти від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих частин тіла, внаслідок  теплового руху і взаємодії частинок з яких складається тіло називають …

А) Теплопередачею;                      Б) Теплопровідністю;

В) Конвекцією;                                Г) Теплоємністю.

3. В якому агрегатному стані речовина має постійний об’єм, але не має постійної форми.

А) Твердому і рідкому;                   Б) Газоподібному;

В) Рідкому;                                           Г) Твердому.

4. Яку кількість теплоти потрібно надати латунному циліндру масою 400 г, щоб його нагріти на 40 °С? Питома теплоємність латуні 400 Дж/(кг·°С).

5. Яку масу води можна нагріти від 20 °С до 100 °С, якщо використати таку ж кількість теплоти, яка виділяється під час охолодження олова масою 5 кг на 200 °С? Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С), питома теплоємність олова 230 Дж/(кг·°С).

6. Якої маси стальне тіло, температура якого  400 °С, опустили в воду масою 5 кілограм, температурою 10 °С, якщо після цього встановилась температура води 50 °С?   Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С), питома теплоємність сталі 500 Дж/(кг·°С).

7. Якої маси тіло можна було б підняти на висоту 10 метрів, якщо для цього використати всю енергію (кількість теплоти), що виділяється при охолодженні 20 кг льоду на 40 °С? Питома теплоємність льоду 2100 Дж/(кг·°С).

8 клас                        Теплові явища                                                              ІІІ варіант

1. За якою формулою визначають кількість теплоти, яку тіло отримує під час нагрівання?

А) Q = c⋅m⋅Δt;        Б) Qвіддана = Qотримана;            В) Δt = t2 – t1;            Г) Δt = t1 – t2;

2. В якому агрегатному стані дифузія відбувається найповільніше?

А) Твердому;                  Б) Рідкому;

В) Газоподібному;        Г) У всіх станах однаково.

3. Вид теплопередачі, який відбувається внаслідок перемішування нерівномірно нагрітих шарів рідини або газу під дією сили Архімеда називається …

А) Теплоємністю;                              Б) Конвекцією;

В) Кількістю теплоти;                    Г) Дифузією.

4. Яка маса цинку охолола від 200 °С до 0 °С, якщо при цьому виділилось 24 МДж теплоти? Питома теплоємність цинку 400 Дж/(кг·°С).

5. Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб в стальній посудині масою 300 грам, нагріти 5 кг води від 10 °С до 60 °С?  Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С), питома теплоємність сталі 500 Дж/(кг·°С).

6. В посудину, в якій міститься 2 кг води за температури 20 °С долили воду, температура якої 90 °С і після цього встановилася температура 60 °С. Яку масу гарячої води долили у холодну воду?  Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

7. Яка маса міді має охолонути на 100 °С, щоб при цьому виділилась така сама кількість теплоти (енергії), яку має стиснена на 5 см пружина жорсткістю 4 кН/м? Питома теплоємність міді 400 Дж/(кг·°С).

 

 

 

 

 

8 клас                                   Теплові явища                                                 ІV варіант

1. Внутрішня енергія тіла при підвищенні його температури ...

А) Збільшується;       

Б) Зменшується;           

В) Не змінюється;           

Г) Може збільшуватися і може зменшуватися.

2. Кількість теплоти вимірюють у ...

А) Дж;    Б) кг;      В) °С;    Г) Дж/(кг·°С).

3. Якщо роботу виконує саме тіло, то його внутрішня енергія ...

А) Збільшується;       

Б) Зменшується;           

В) Не змінюється;           

Г) Може збільшуватися і може зменшуватися.

4. Якої маси олов’яне тіло нагріли на 100 °С, надавши йому 460 Мдж теплоти?  Питома теплоємність олова 230 Дж/(кг·°С).

5. Яку масу цинку можна нагріти від 0 °С до 100 °С, якщо використати таку ж кількість теплоти, яка виділяється під час охолодження олова масою 5 кг на 200 °С?  Питома теплоємність олова 230 Дж/(кг·°С),  питома теплоємність цинку 400 Дж/(кг·°С).

6. Якої маси залізне тіло, температура якого  400 °С, опустили у воду масою 10 кілограм, температурою 20 °С, якщо після цього встановилась температура води 80 °С?

7. На скільки градусів нагріється 50 грам свинцю, якщо йому надати таку саму кількість теплоти (енергії), яка затрачається на розтягування пружини жорсткістю 2,8 кН/м на 10 см? Питома теплоємність свинцю 140 Дж/(кг·°С).

 

 

 

8 клас     “Зміна агрегатного стану. Теплові двигуни.”                   І варіант

1. Одиниця питомої теплоти згоряння палива - ....

А) кг;                Б)  Дж;                      В) ;                         Г) .

2. Кількість телоти, що затрачається на плавлення речовини визначають за формулою ...

А)   Б)     В)          Г)

3. Який такт відбувається в робочому циклі чотирьохтактного двигуна, якщо поршень рухається вниз, впускне і випускне вікна закриті?

А) Впуск;        Б) Стиск;        В) Робочий хід;        Г) Випуск.

4. Яка кількість теплоти виділяється під час кристалізації 100 кг нікелю? Питома теплота плавлення нікелю 300 кДж/кг.

5. Яка маса води, температура якої 100 °С (температура кипіння) перетвориться в пару, якщо на це затратити кількість теплоти, що виділяється при згорянні 20 кг пропану? Питома теплота згоряння пропану 46 Мдж/кг, питома теплота пароутворення води 2,3 Мдж/кг.

6. Яку масу води, температура якої 50 °С нагріли до температури кипіння і перетворили в пару, якщо для цього затратили кількість теплоти, яка виділяється при згорянні 20 кг сухого палива? Питома теплота згоряння сухого палива 30 Мдж/кг, питома теплота пароутворення води 2,3 Мдж/кг, питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

7. Яка корисна робота дизельного двигуна, ККД якого 40 %, якщо він витратив 40 кг дизельного пального? Питома теплота згоряння дизельного пального 42 Мдж/кг.

 

 

 

 

 

 

8 клас              “Зміна агрегатного стану. Теплові двигуни.”            ІІ варіант

1. Одиниця питомої теплоти пароутворення - ....

А) кг;                Б)  Дж;                      В) ;                         Г) .

2. Кількість теплоти, що виділяється під час згоряння речовини визначають за формулою ...

А)   Б)     В)          Г)

3. Який такт відбувається в робочому циклі чотирьохтактного двигуна, якщо поршень рухається вниз, впускне вікно відкрите а випускне вікно закрите?

А) Впуск;        Б) Стиск;        В) Робочий хід;        Г) Випуск.

4. Яка кількість теплоти виділяється під час конденсації 100 кг аміаку? Питома теплота пароутворення аміаку 1,4 МДж/кг.

5. Яку масу льоду, температура якого 0 °С (температура плавлення) розплавиться, якщо на це затратити таку саму кількість теплоти, яка виділяється при згорянні 40 кг дизельного пального?  Питома теплота згоряння дизельного пального 42 Мдж/кг, питома теплота плавлення льоду 332 кДж/кг.

6. Яка маса водяної пари (температура якої 100 °С ) сконденсується і отримана вода охолоне до 50 °С, якщо при цьому виділиться така сама кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння 20 кг водню? Питома теплота згоряння водню 120 Мдж/кг, питома теплота пароутворення води 2,3 Мдж/кг, питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

7. Яка маса бензину згорить в двигуні автомобіля ККД якого 25 % і сила тяги 8 кН якщо він проїде 200 км? Питома теплота згоряння бензину 46 МДж/кг.

 

 

 

 

8 клас            “Зміна агрегатного стану. Теплові двигуни.”           ІІІ варіант

1. Під час конденсації внутрішня енергія ....

А) Не міняється;                Б)  Зменшується;

В) Збільшується;                Г) Може збільшуватися.

2. Кількість теплоти, що затрачається на пароутворення речовини визначають за формулою ...

А)   Б)     В)          Г)

3. Який такт відбувається в робочому циклі чотирьохтактного двигуна, якщо поршень рухається вгору, впускне вікно закрите, а випускне вікно відкрите?

А) Впуск;        Б) Стиск;        В) Робочий хід;        Г) Випуск.

4. Яка кількість теплоти затрачається під час плавлення 800 грам свинцю? Питома теплота плавлення свинцю 25 кДж/кг. Температура свинцю 327 °С.

5. Яка маса води, температура якої 100 °С (температура кипіння) перетвориться в пару, якщо на це затратити кількість теплоти, що виділяється при згорянні 20 кг пропану? Питома теплота згоряння пропану 46 Мдж/кг, питома теплота пароутворення води 2,3 Мдж/кг.

6. Яку масу води, температура якої 50 °С нагріли до температури кипіння і перетворили в пару, якщо для цього затратили кількість теплоти, яка виділяється при згорянні 20 кг сухого палива? Питома теплота згоряння сухого палива 30 Мдж/кг, питома теплота пароутворення води 2,3 Мдж/кг, питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

7. Яка корисна робота дизельного двигуна, ККД якого 40 %, якщо він витратив 40 кг дизельного пального? Питома теплота згоряння дизельного пального 42 МДж/кг.

 

 

 

 

8 клас              “Зміна агрегатного стану. Теплові двигуни.”           ІV варіант

1. Під час плавлення внутрішня енергія ....

А) Не міняється;                Б)  Зменшується;

В) Збільшується;                Г) Може збільшуватися і може зменшуватися.

2. Температура кипіння залежить від...

А) Виду речовини і тиску над її поверхнею;

Б) Тиску над поверхнею рідини;

В) Виду рідини;

Г) Не залежить від виду рідини і тиску над її поверхнею.

3. Який такт відбувається в робочому циклі чотирьохтактного двигуна, якщо поршень рухається вгору, впускне вікно відкрите, а випускне вікно закрите?

А) Впуск;        Б) Стиск;        В) Робочий хід;        Г) Випуск.

4. Яка маса води сконденсувалася, якщо при цьому виділилось 460 Мдж теплоти? Температура водяної пари 100 °С. Питома теплота пароутворення води 2,3 МДж/кг.

5. Яка маса олова, температура якого 232 °С (температура плавлення) розплавиться, якщо на це затратити таку саму кількість теплоти, яка виділяється при згорянні 20 кг дизельного пального?  Питома теплота згоряння дизельного пального 42 Мдж/кг. Питома теплота плавлення олова 59 кДж/кг.

6. Яка маса водяної пари (температура якої 100 °С ) сконденсується і отримана вода охолоне до 20 °С, якщо при цьому виділиться така сама кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння 40 кг дизельного пального? Питома теплота згоряння дизельного пального 42 МДж/кг, питома теплота пароутворення води 2,3 МДж/кг, питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·°С).

7. Яка маса дизельного пального згорить в двигуні автомобіля ККД якого 40 % і сила тяги 8 кН якщо він проїде 100 км? Питома теплота згоряння дизельного пального 42 МДж/кг.

Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм.

8 клас                                                                                                                          І варіант

1. Одиницею вимірювання електричного заряду є ...

А) Ампер;        Б) Кулон;       В) Вольт;        Г) Ом.

 

2. У якому випадку (малюнок 1) правильно відображена картина силових ліній електричного поля точкового негативного електричного заряду?

А) а;      Б) б;        В) в;        Г) г.

 

3. Опір провідника визначається за формулою ...

А) ;      Б) ;           В) ;        Г) .

 

4. Яка сила взаємодії зарядів 20 мкКл і 50 мкКл на відстані 90 см?

5. Визначити довжину нікелінового дроту, з якого виготовлена спіраль електричного чайника, опір якого 100 Ом, площа поперечного перерізу дроту  0,12 мм2,  питомий опір нікеліну  .

6. Яка напруга на кінцях мідного провідника довжиною 20 м і площею поперечного перерізу 2 мм2, якщо сила струму в ньому 1 А? Питомий опір міді  .

7. На нитці висить тіло масою 80 г, яке має заряд 80 мкКл. На якій відстані знизу під цим зарядженим тілом потрібно розмістити заряд q2 = -20 мкКл, щоб сила натягу нитки збільшилася в три рази?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм.

8 клас                                                                                                                    ІІ варіант

1. Одиницею електричного опору є ...

А) Ампер;        Б) Кулон;       В) Вольт;        Г) Ом.

 

2. Електрична напруга визначається за формулою ...

А) ;      Б) ;      В) ;        Г) .

 

3. Дві кульки, що мають однаковий за модулем заряд, підвішено до ниток. Як заряджені кульки, якщо в полі негативно зарядженої кулі на підставці, вони відхиляються як показано на малюнку 1.

А) А — позитивно, В — негативно;        Б) А і В — позитивно;

В) А і В — негативно;                                    Г) А — негативно, В — позитивно.

4. Який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 2 хвилини, якщо сила струму становить 2 А?

5. З якою силою взаємодіють між собою два електричні заряди 400 мкКл і 500 мкКл на відстані 20 м?

6. Визначити площу поперечного перерізу срібного провідника довжиною 20 м, якщо напруга на його кінцях 24 В. Сила струму в провіднику 7,5 А.

7. На нитці висить тіло масою 40 г, яке має заряд 50 мкКл. На якій відстані зверху над цим зарядженим тілом потрібно розмістити заряд q2 = 20 мкКл, щоб сила натягу нитки збільшилася в три рази?

 


                   Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм.          

8 клас                                                                                                                    ІІІ варіант

1. Одиницею вимірювання електричної напруги є ...

А) Ампер;        Б) Кулон;       В) Вольт;        Г) Ом.

 

2. Який знак електричних зарядів кульок А та В, які висять на нитках (малюнок 2)?

А) А — позитивний, В — негативний;

Б) А і В — нейтральні;

В) А і В — позитивні, або А і В — негативні;в;  

Г) А — негативний, В — позитивний.

3. Сила струму визначається за формулою ...

А) ;      Б) ;           В) ;        Г) .

4. Яка сила взаємодії зарядів 60 мкКл і 50 мкКл на відстані 30 см?

5. Визначити довжину нікелінового дроту, з якого виготовлена спіраль електричного чайника, опір якого 200 Ом, площа поперечного перерізу дроту  0,24 мм2,  питомий опір нікеліну  .

6. Яка напруга на кінцях алюмінієвого провідника довжиною 100 м і площею поперечного перерізу 4 мм2, якщо сила струму в ньому 1 А? Питомий опір алюмінію  .

7. На нитці висить тіло масою 40 г, яке має заряд 20 мкКл. На якій відстані знизу під цим зарядженим тілом потрібно розмістити заряд q2 = 40 мкКл, щоб сила натягу нитки зменшилась до нуля?

 

 

 

 

 

Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм.

8 клас                                                                                                                    ІV варіант

1. Одиницею сили струму є ...

А) Ампер;        Б) Кулон;       В) Вольт;        Г) Ом.

2. Закону Ома відповідає формула ...

А) ;      Б) ;      В) ;        Г) .

 

3. Дві кульки, що мають однаковий за модулем заряд, підвішено до ниток. Як заряджені кульки, якщо в полі негативно зарядженої кулі на підставці, вони відхиляються як показано на малюнку 1.

А) А — позитивно, В — негативно;

Б) А і В — позитивно;

В) А і В — негативно;

Г) А — негативно, В — позитивно.

4. Який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 10 хвилини, якщо сила струму становить 1 А?

5. З якою силою взаємодіють між собою два електричні заряди 60 мкКл і 500 мкКл на відстані 2 м?

6. Визначити площу поперечного перерізу алюмінієвого провідника довжиною 100 м, якщо напруга на його кінцях 28 В і сила струму в провіднику 1А.

7. На нитці висить тіло масою 40 г, яке має заряд 50 мкКл. На якій відстані зверху над цим зарядженим тілом потрібно розмістити заряд q2 = -80 мкКл, щоб сила натягу нитки зменшилась до нуля?

 

 

 

 

“З’єднання провідників. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм в різних середовищах”.

8 клас                                                                                                                    І варіант

1. Електрохімічний еквівалент позначають символом ...

А) k;      Б) q;          В) Р;           Г)  А.

2. Потужність електричного струму визначають за формулою ...

А)   Б) В) Г) .

3. Явище проходження електричного струму через газ, називають ...

А) Самостійним газовим розрядом;    Б) Несамостійним газовим розрядом;

В) Газовим розрядом;                                Г) Йонізацією газу.

4. Електричний струм в газах зумовлений рухом ...

А) Електронів;                        Б) Негативних йонів;

В) Йонів і електронів;         Г) Позитивних і негативних йонів.

4. Яку роботу виконає електричний струм в лампочці, потужністю 100 Вт, якщо вона світила протягом 8 годин?

5. Опори мішаного з’єднання  трьох  резисторів становлять R1 = 26 Ом, R2 = 40 Ом і R3 = 60 Ом. Яка сила струму  і яка напруга на кожному з резисторів, якщо загальна напруга 100 В?  

6. Дві спіралі, з опорами R1 = 28 Ом і R2 = 22 Ом  з’єднали послідовно. Яка кількість теплоти виділиться в них протягом 4 хвилин, якщо напруга на першій спіралі 84 В?

7.  Яку массу води нагріє від 0˚С до 100˚С, електрочайник потужністю 1,2 кВт за 10 хвилин, якщо його ККД 70% ? Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙˚С).

 

 

 

“З’єднання провідників. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм в різних середовищах”.

8 клас                                                                                                                       ІІ варіант

1. Потужність електричного струму позначають символом ...

А) k;      Б) q;          В) Р;           Г)  А.

2. Маса речовини, що виділяється під час електролізу визначається за формулою ...

А)          Б)        В)         Г) .

3. Розряд, який припиняється після припинення дії йонізатора, називають ...

А) Самостійним газовим розрядом;    Б) Несамостійним газовим розрядом;

В) Газовим розрядом;                                Г) Йонізацією газу.

4. Який опір спіралі електрочайника, якщо за 1 годину роботи виконується робота 36∙105 Дж? Напруга 220 В.

5. Який загальний опір і яка загальна сила струму в колі, якщо опори резисторів становлять R1 = 200 Ом, R2 = 100 Ом і R3 = 100 Ом. Сила струму в першому резисторі 2 А.

6. Дві лампочки опорами 60 Ом і 40 Ом з’єднані паралельно. Обчислити потужності струму в лампочках і загальну потужність, якщо сила струму в першій лампочці 2 А?

7. Який ККД електрокип’ятильника потужністю 1 кВт, якщо 2 кг води він нагріває на 100˚С за 18 хвилин. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙˚С).

 

 

 

 

 

“З’єднання провідників. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм в різних середовищах”.

8 клас                                                                                                                       ІІІ варіант

1. Роботу електричного струму позначають символом ...

А) k;      Б) q;          В) Р;           Г)  А.

2. За якою формулою визначається кількість теплоти, що виділяється під час проходження електричного струму?

А)   Б) В) Г) .

3. Процес утворення позитивних і негативних йонів та вільних електронів з молекул (атомів) газу, називають ...

А) Самостійним газовим розрядом;    Б) Несамостійним газовим розрядом;

В) Газовим розрядом;                           Г) Йонізацією газу.

4. Яка  потужність електрочайника, якщо за 2 хвилини роботи виділяється 240 кДж теплоти?

5. Який загальний опір і яка загальна сила струму в колі, якщо опори резисторів становлять R1 = 100 Ом, R2 = 70 Ом і R3 = 30 Ом. Сила струму в першому резисторі 2 А.

6. Дві лампочки опорами 70 Ом і 130 Ом з’єднані паралельно. Обчислити потужності струму в лампочках і загальну потужність, якщо сила струму в першій лампочці 2 А?

7. Яку масу води нагріє електрокип’ятильник потужністю 1 кВт на 100˚С за 10 хвилин? Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙˚С).

 

 

 

 

 

“З’єднання провідників. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм в різних середовищах”.

8 клас                                                                                                                     ІV варіант

1. Електричний струм в газах зумовлений рухом ...

А) Електронів;                     Б) Негативних йонів;

В) Йонів і електронів;         Г) Позитивних і негативних йонів.

2. Потужність електричного струму визначають за формулою ...

А)   Б) В) Г) .

3. Розряд, який не припиняється після припинення дії йонізатора, називають ...

А) Самостійним газовим розрядом;    Б) Несамостійним газовим розрядом;

В) Газовим розрядом;                               Г) Йонізацією газу.

5. Яка маса міді виділиться під час електролізу за 5 годин, якщо сила струму 4 А? Електрохімічний еквівалент міді 0,33 мг/Кл.

5. Опори мішаного з’єднання  трьох  резисторів становлять R1 = 40 Ом, R2 = 20 Ом і R3 = 80 Ом. Яка сила струму  і яка напруга на кожному з резисторів, якщо загальна напруга 200 В?  

6. Дві спіралі, з опорами R1 = 34 Ом і R2 = 68 Ом  з’єднали послідовно. Яка кількість теплоти виділиться в них протягом 10 хвилин, якщо напруга на другій спіралі 136 В?

7.  За який час електрочайник потужністю 1,2 кВт за 10 хвилин нагріє 3 кг  від 20˚С до 100˚С, якщо його ККД 70% ? Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙˚С).

 

 

 

 

 

Для заміток

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doc
Пов’язані теми
Фізика, Контрольні роботи
Додано
28 липня
Переглядів
102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку