Держави-сусіди України. Їх вплив на зовнішню політику України

Про матеріал

Вивчення особливостей ЕГП країн- сусідів України. Огляд демографічних особливостей, промисловості та сільського господарства. Дослідження культурних цінностей та релігійних особливостей держав. Огляд зовнішньоекономічних звязків країн, а особливо їх взаємозвязок з Україною. Можливий їх вплив на нашу зовнішню політику.

Перегляд файлу

                      Держави-  — сусіди України.

Навчальна  мета: сформувати  знання  учнів  про  особливості  економіко-географічного  положення,  природно-ресурсного  потенціалу,  господарства країн,  що  порівнюються;  виявити  економіко-географічну  специфіку країн;  розвивати  уміння  складати  порівняльну  економіко-географічну  ха-рактеристику за планом; практичні уміння у працювати з комплексними карта-ми атласа, матеріалами підручника.

обладнання:політична карта Європи, фізична карта Європи, атласи, підручники.

основні  поняття: економіко-географічне  положення,  природні  ресурси,  при-родний  приріст,  густота  населення,  урбанізація,  господарство,  спеціалізація,експорт, імпорт.

тип заняття:комбінований.

                              Хід Заняття

I. організаційний момент

II. перевірка домашнього завдання

• Які особливості притаманні паливно-енергетичному комплексу Росії?

• На яку сировинну базу спирається металургійна промисловість Росії? Які

галузі машинобудівного комплексу Росії є провідними?

• Які регіони Росії визначаються високим рівнем промислового розвитку?

• На які види транспорту Росії припадає основна частка перевезень пасажи-рів та вантажів?

• Чому  Росія  вимушена  в  значній  кількості  імпортувати  продукти  харчу-вання?

III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Приклад Росії переконливо продемонстрував нам, наскільки складні, три-валі і специфічні процеси реформування економіки постсоціалістичних країн.

Всі колишні соціалістичні країни Європи зараз тією або іншою мірою охоплені

процесами економічних реформ — від часткових, поступових до корінних пе-ретворень у всіх сферах життя.

Польща однією з перших постсоціалістичних країн досягла успіхів у про-веденні ринкових реформ, в той час як у Білорусі подібні реформи відбувають-ся повільніше. Як результат, Польща в 2004 р. стала членом ЄС, а ВВП на душу

населення складає понад 18 тис. дол. США. Оскільки Польща та Білорусь є су-сідами та активними торговельними партнерами України, їх досвід у впрова-дженні ринкових перетворень є цікавим для України.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Порівняльна економіко-географічна характеристика Польщі і Білорусі

Завдання.  За  допомогою  карт  атласа  і  матеріалів  підручника  стисло  сха-рактеризуйте Польщу і Білорусь за планом. Зробіть висновки.

План  Польща Білорусь

1. Географічне положення -Центральна Європа, вихід до

 Балтійського моря, перехрестя транзитних шляхів

Східна Європа, перехрестя

транзитних шляхів, немає

виходу до моря

2. Площа території,

тис. км

2

312,7 207,6

3. Форма державного

управління

Президентсько-парламентська республіка

Президентська республіка

4. Система державного

устрою

Унітарна держава

(16 воєводств)

Унітарна держава (6 областей

та муніципалітет)

5. Кількість населення,

млн осіб

38,5 (2009 р.) 9,6 (2009 р.)

68

План  Польща Білорусь

6.  Національний

склад

Поляки (98 %), німці,

українці

Білоруси (81 %), росіяни,

українці, поляки

7.  Тип відтворення перший перший

8.  Середня густота

населення, осіб/км

2

123 46

9.  Рівень

урбанізації, %

65 72

10. Основні корисні

копалини

Кам’яне та буре вугілля,

поліметалічні руди, сіль,

незначні запаси нафти, при-родного газу

Торф, калійна та кухонна

сіль, будівельна сировина,

невеликі запаси нафти,

кам’яного вугілля

11. Провідні галузі

промисловості

Машинобудування, чорна

й кольорова металургія,

гірничодобувна, хімічна,

харчова, фармацевтична,

текстильна

Машинобудування, хімічна,

лісова та деревообробна,

легка, харчова

12. Провідні

сільськогосподар-ські галузі

Рослинництво

(картопля, зернові, цукровий

буряк, овочі), тваринництво

(свинарство, велика рогата

худоба)

Рослинництво (зернові, кар-топля, льон), м’ясо-молочне

тваринництво

13. Провідні види

транспорту

Розвиваються усі види

транспорту, основна частина

перевезень припадає на

залізничний та автомобільний

Основне значення для

зовнішніх та внутрішніх

перевезень має залізничний

транспорт

14. Структура

експорту

Кам’яне вугілля, кокс, мідь,

цинк, сірка, електротехнічне

та електронне обладнання,

транспортні засоби, заморо-жені овочі, м’ясо, текстиль

Продукція машинобудування,

добрива, текстиль, продукти

харчування

15. Структура імпорту Машини й устаткування,

нафта, залізна руда, хімічна

продукція

Енергоносії, метали, машини

й устаткування, продукти

харчування

2. Зовнішньоекономічні зв’язки Польщі та Білорусі з Україною

Польща  посідає  четверте  місце  серед  країн-партнерів  України  за  обсяга-ми експорту українських товарів до неї (3,5 % загального експорту України) та

п’яте місце за обсягами імпорту польської продукції до України (5,0 %). Украї-на є одним з основних торговельних партнерів Білорусі. Білорусь посідає сьоме

місце серед зовнішньоторговельних партнерів України. У 2008 р. товарообіг між

двома країнами становив $4,9 млрд: експорт — $2,8 млрд, імпорт — $2,1 млрд.

V. закріплення нових знань і умінь учнів

• Зробіть  висновок:  назвіть  подібні  та  відмінні  ознаки  країн,  що  розгляда-ються, поясніть причини відмінностей.

• У чому полягають позитивні ознаки географічного положення Польщі і Бі-лорусі? Географічне положення якої з країн, на ваш погляд, є більш вигід-ним? Чому?

• Якою, продукцією, на вашу думку, можуть обмінюватися Польща і Білорусь?

• Яка модель реформування економіки — польська чи білоруська — здається

вам більш ефективною? Чому?

 

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова

1. Словаччина. Офіційна  назва    Словацька  Республіка.  Площа  —49 тис. Км.  Населення — 5,5 млн осіб (2009 р.). Столиця — Братислава. Тип країни    постсоціалістична  країна  з  перехідною  економікою.  Державний устрій — президентсько-парламентська республіка, унітарна держава.

Розташована в Центральній Європі, не має виходу до моря, вигідне ЕГП на перетині шляхів сполучення.

Словаки — 86 %, угорці — 11 % населення. Відносно сприятлива демогра-фічна  ситуація:  народжуваність  трохи  перевищує  смертність.  Урбанізація  —57 %. Найбільше місто й найважливіший річковий порт на Дунаю — столиця Братислава.

Найважливіші  галузі    машинобудування,  металургія,  нафтопереробна, хімічна (у тому числі фармацевтична), деревообробна, легка, харчова промис-ловість. Особливо швидкими темпами розвивається автомобілебудування.

У  сільському  господарстві  переважає  рослинництво,  вирощуються  зерно-ві культури, цукровий буряк, соняшник, виноград, фрукти. Тваринництво має м’ясо-молочний напрямок, у Карпатах переважає вівчарство.

2. Угорщина.Офіційна назва — Угорська Республіка. Площа — 93 тис. км2.

Населення — 9,9 млн осіб (2009 р.). Столиця — Будапешт. Тип країни — пост-соціалістична  країна  з  перехідною  економікою.  Державний  устрій    парла-ментська республіка, унітарна держава.

Розташована в Центральній Європі, межує із сімома європейськими країна-ми, не має виходу до моря, транзитне положення є вигідним.

90  %    мадяри  (угорці),  кілька  сотень  тисяч  німців,  румун,  сербів  і  ци-ганів.  Смертність  перевищує  народжуваність.  Середня  тривалість  життя  —72,3 роки. 68 % угорського населення — католики, ще чверть — члени протес-тантських церков. Урбанізація 65 %. Найбільше місто — Будапешт — столиця, культурний, науковий центр і транспортний вузол країни.

Провідна  галузь  обробної  промисловості    машинобудування  (транспорт-не, верстатобудування, виробництво сільськогосподарських машин, обладнан-ня для легкої та харчової промисловості, точне машинобудування). Легка і хар-чова промисловість. Виноробство.

Сільське господарство. Частка рослинництва й тваринництва є приблизно є рівною. Угорщина — великий експортер м’яса курей, гусаків, качок, індичок.

3. Румунія.Офіційна назва — Держава Румунія. Площа — 237,5 тис. км2. На-селення — 22,2 млн осіб (2009 р.). Столиця — Бухарест. Тип країни — постсоціа-лістична країна з перехідною економікою. Державний устрій — президентсько-парламентська республіка, унітарна держава.

Майже вся територія держави розташована в басейні нижнього Дунаю, на південному сході Центральної Європи.

Негативний  природний  приріст,  перевищення  еміграції  над  імміграцією. Румуни (88 %), угорці (7 %), цигани (3 %), українці (0,3 %) й німці. Більшість румунів належать до Румунської православної церкви, угорці сповідують като-лицтво, також є й протестанти. Середня тривалість життя — 71 рік. Міське на-селення країни складає 55 %, кожний сьомий городянин — житель Бухареста (1,89 млн осіб).

Провідні  галузі  промисловості  Румунії    машинобудування  (загальне, транспортне,  сільськогосподарське,  електротехнічне),  гірничодобувна,  ме-талургія  (традиційно  велику  роль  відіграє  виплавка  сталі,  алюмінію,  цинку,свинцю, міді), легка, хімічна й нафтохімічна.

У  сільському  господарстві  переважає  рослинництво  зернового  напрямку,

основні зернові культури — кукурудза й пшениця, інші важливі культури —

картопля, цукровий буряк, соняшник. Велике значення має овочівництво, ви-ноградарство,  плодівництво.  У  тваринництві  найбільше  значення  має  розве-дення великої рогатої худоби, свиней, овець, домашньої птиці.

4. молдова.Офіційна назва — Республіка Молдова. Площа — 33,7 тис. км2

.

Населення — 4,3 млн осіб (2009 р.). Столиця — Кишинів. Тип країни — постсо-ціалістична країна з перехідною економікою. Державний устрій — парламент-ська республіка, унітарна держава.

Розташована в Південно-Східній Європі між Україною і Румунією, не має виходу  до  моря.  Молдові  належить  невелика  ділянка  берега  Дунаю  завдовж-ки менше ніж кілометр, що дає важливий вихід до країн Центральної Європи й Чорного моря.

Молдовани (64,5 %), українці (13,8 %), росіяни (13 %), гагаузи (3,5 %). На-роджуваність  перевищує  смертність.  Переважна  більшість  населення  країни православні (98 %). Міське населення менше 50 %. Найбільше місто й столиця Молдови — Кишинів (більш ніж 708 тис. осіб).

Основою економіки є сільське господарство, що забезпечує населення осно-вними продуктами харчування та забезпечує сировиною провідну галузь промисловості — харчову.

Молдова — великий виробник консервованих овочів й фруктів, соків, джемів, рафінованого цукру, олії, винограду й продуктів виноробства.

іV. закріплення нових знань і умінь учнів

Обговорення, оцінювання та самооцінювання.

V. підсумок уроку

VI. домашнє завдання

• Опрацювати §__.

• Повторити §__, підготуватися до підсумкового уроку за темою «Країни Європи»

docx
Додано
16 червня 2018
Переглядів
697
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку