Математика 6 клас "календарно-тематичне планування 6 клас 2021"

Про матеріал
Календарно тематичне планування, 6 клас математика, Істер 2014 рік 5 год на тиждень
Перегляд файлу

Складено до підручника:  Істер О.С. Математика : підруч. для 6‑го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2014. згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664): Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013.

I семестр — 77 годин (5 години на тиждень)

6-А

77 год

6-Б

77 год

6-В

77 год

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведення

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Ключові компетентності

(компоненти)

Наскрізні лінії

 

Повторення вивченого в 5 класі (7 год)

 

 

 

 

 

 

 

1

01.09. 21

Розв’язування вправ та задач із теми «Натуральні числа та дії над ними»

Учень/учениця:

Вміє застосовувати набуті знання у 5 класі для розв’язування вправ і задач: з натуральними числами, задач комбінаторного характеру, геометричні задачі, задачі на відсотки, рівняння, з дробами

Спілкування державною мовою:

Уміння: грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Уміння вчитися упродовж життя:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та  способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

Громадянська відповідальність здоров’я і безпека

2

02.09.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Звичайні дроби та дії над ними»

3

03.09.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Десяткові дроби та дії на ними»

4

06.09.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Десяткові дроби та дії на ними. Геометричні фігури »

5

07.09.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Відсотки»

6

08.09.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Відсотки»

7

09.09.21

Діагностична контрольна робота

 

 

 

 

Тема 1. Подільність чисел 13 год (10 + 3 резерв)

 

 

8

10.09.21

Дільники  і кратні натурального числа

Ознаки подільності  на 10, 5 та 2

Учень/учениця:

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста

Спілкування державною мовою:

Уміння: грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики; будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Інформаційно-цифрова компетентність:

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Уміння вчитися впродовж життя:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та 11 способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність.

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень.

 

Здоров’я і безпека

9

13.09.21

Ознаки подільності на 9  та 3

10

14.09.21

Розв’язування задач на застосування подільності чисел

11

15.09.21

Прості та складені числа.

12

16.09.21

Розкладання натурального числа на прості множники

13

17.09.21

Найбільший спільний дільник.

14

20.09.21

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

15

21.09.21

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне

16

22.09.21

Розв’язування вправ та задач на застосування поняття НСД та НСК

17

23.09.21

Розв’язування задач із теми «Подільність чисел» Самостійна робота

18

24.09.21

Контрольна робота №1 на тему «Подільність чисел»

19

27.09.21

Аналіз контрольної роботи.

20

28.09.21

Повторення звичайних дробів

 

Тема 2.  Звичайні дроби 32 год (26 +6 резерв)

 

21

29.09.21

Основна властивість дробу

 

Спілкування державною мовою:

Уміння: грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики; будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Інформаційно-цифрова компетентність:

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Уміння вчитися впродовж життя:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та 11 способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність.

Ініціативність і підприємливість:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності

Соціальна і громадянська компетентності:

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях

Обізнаність і самовираження у сфері культури:

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення 13 сфері культури перспективи, створення об’ємно-просторових композицій; унаочнювати математичні моделі, зображати.

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень.

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

22

30.09.21

Скорочення звичайних дробів

Учень/учениця:

розуміє правила: порівняння, додавання, віднімання  звичайних дробів;

наодить приклади скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;

формулює основну властивість дробу;

розрізняє: скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання звичайних дробів;

множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

 

23

01.10.21

Скорочення звичайних дробів

24

04.10.21

Найменший спільний знаменник. Зведення звичайних дробів до спільного знаменника.

25

05.10.21

Порівняння дробів з різними знаменниками

26

06.10.21

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

27

07.10.21

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

28

08.10.21

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

29

11.10.21

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота

30

12.10.21

Додавання і віднімання мішаних чисел

31

13.10.21

Додавання і віднімання мішаних чисел.

Громадянська відповідальність

32

18.10.21

Додавання і віднімання мішаних чисел.

33

19.10.21

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

34

20.10.21

Десяткові наближення звичайного дробу.

35

21.10.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками»

36

22.10.21

Узагальнення знань із теми: «Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками». Самостійна робота

37

23.10.21

Контрольна робота №2 на тему «Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками».

38

01.10.21

Аналіз  контрольної роботи. Множення звичайних дробів

39

02.11.21

Множення звичайних дробів.

40

03.11.21

Знаходження дробу від числа

41

04.11.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Множення дробів. Знаходження дробу від числа»

42

05.11.21

Узагальнення знань із теми: «Множення дробів. Знаходження дробу від числа». Самостійна робота

43

08.11.21

Взаємно обернені числа

Екологічна безпека та сталий розвиток

Підприємливість та фінансова грамотність

44

09.11.21

Ділення звичайних дробів

45

10.11.21

Ділення звичайних дробів

46

11.11.21

Знаходження числа за  його дробом

47

12.11.21

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами.

48

15.11.21

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами.

49

16.11.21

Розв’язування вправ та задач на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами.

50

17.11.21

Розв’язування текстових задач на всі дії з дробами

51

18.11.21

Узагальнення знань із теми: «Звичайні дроби». Самостійна робота

52

19.11.21

 Контрольна робота №3 на тему «Арифметичні дії зі звичайними дробами»

 

Тема 3. Відношення і пропорції 26 год (24+1 резерв )

 

53

22.11.21

Аналіз  контрольної роботи. Відношення.

Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: пряму та обернену пропорційність

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ

Спілкування державною мовою:

Уміння: грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики; будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Інформаційно-цифрова компетентність:

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Уміння вчитися впродовж життя:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та 11 способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність.

Ініціативність і підприємливість:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності

Соціальна і громадянська компетентності:

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях

Обізнаність і самовираження у сфері культури:

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення 13 сфері культури перспективи, створення об’ємно-просторових композицій; унаочнювати математичні моделі, зображати.

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень.

 

 

54

23.11.21

Відношення. Основна властивість відношення.

55

24.11.21

Пропорція. Основна властивість пропорції.

Підприємливість та фінансова грамотність

56

25.11.21

Пропорція. Основна властивість пропорції.

57

26.11.21

Пряма пропорційна залежність

58

29.11.21

Пряма пропорційна залежність

59

30.11.21

Пряма пропорційна залежність

60

1.12.21

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

61

2.12.21

Поділ числа у заданому відношенні Самостійна робота

62

3.12.21

Контрольна робота  №4 на тему «Пропорції. Пряма пропорційна залежність. Маштаб. Поділ числа у заданому відношенні»

63

6.12.21

Обернена  пропорційна залежність.

64

7.12.21

Обернена  пропорційна залежність.

65

8.12.21

 Відсоткові відношення двох чисел.

66

9.12.21

Зміна величини у відсотках.

67

10.12.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Відсоткові розрахунки».

68

13.12.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Відсоткові розрахунки».

69

14.12.21

Розв’язування вправ та задач із теми «Відсоткові розрахунки».

70

15.12.21

Коло. Довжина кола.

71

16.12.21

Круг Площа круга. Круговий сектор.

72

17.12.21

 Стовпчасті і кругові діаграми

73

20.12.21

Ймовірність випадкової події.

74

21.12.21

Циліндр. Конус. Куля. Самостійна робота

75

22.12.21

Контрольна робота №5 на тему « Обернена пропорційна залежність. Коло та круг. Ймовірність випадкових подій. Стовпчасті та кругові діаграми».

76

23.12.21

 Аналіз контрольної роботи.

77

24.12.21

Узагальнення матеріалу вивченого у I семестрі

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Таня Мотицина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
13 січня 2022
Переглядів
6948
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку