МЕХАНІЧНИЙ РУХ. КІНЕМАТИКА. ДИНАМІКА

Про матеріал

Презентацію складено так, щоб її можна було використовувати і під час вивчення нового матеріалу, і під час узагальнення вивченого матеріалу, і під час повторення, і для підготовки до ЗНО (НМТ)

Це перша частина.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Урок. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. (11,10,9 КЛАС)КУРНОСОВА Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 2

ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯЩО НЕЗМІНЮЄТЬСЯ В ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ?ЗАМКНЕНА СИСТЕМАСистема тіл, в якої не діють зовнiшнi сили1. p =𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭 2. W =  const Закон збереження імпульсу. Закон збереження енергіїКЛАСИЧНА МЕХАНІКА (НЬЮТОНІВСЬКА)ОЗМ – визначити координати та швидкість руху в будь-який момент часу ʋ << c с = 3 ·𝟏𝟎𝟖мс - швидкість світла КИНЕМАТИКАЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Стан спокою. Рівномірний. Нерівномірний. Вільне падіння. Поступове. Обертове. Коливається Прямолінійне. Криволінійне𝒗 = 0 𝒗 𝟏≠ 𝒗 𝟐 𝒗 = const 𝒗 = g·t 123 СТАТИКАТІЛО МАЭ БУТИ У СТАНІ СПОКОЮРОЗДIЛ МЕХАНIКИ, В ЯКОМУ ВИВЧАЮТЬ УМОВИ РIВНОВАГИ ТIЛ.1. 𝑭𝟏+𝑭𝟐+…+𝑭𝑵=  𝟎 2. . 𝑴𝟏+𝑴𝟐+…+𝑴𝑵=  𝟎 Сума сил дорівнює нулю. Сума моментів дорівнює нулю. СИЛАДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?ЕНЕРГІЯСила Всесвітьго тяготіння. Сила тяжиння. Вес тіла. Сила тертя. Сила пружностіІмпульс тілаІмпульс сили Кінетична. Потенційна. Повна механічна ІМУЛЬС2. F·t=Δm· υ1. p =  𝒎·υ 𝟏.  𝑬𝒌=𝒎·𝝊𝟐𝟐 2. 𝑬𝒑=𝒎·𝒈·𝒉 𝑬𝒑=𝒌·𝒙𝟐𝟐 3. W = 𝑬𝒌 + 𝑬𝒑  2. 𝑭тяж=𝒎·𝒈 𝟏.  𝑭тяг=𝑮·𝒎𝟏·𝒎𝟐𝒓𝟐 𝟒.  𝑭тр=𝝁·𝑵 𝟓.  𝑭пр=-k·Δx 3. P =  𝒎·𝒈 гравітаційні: 1,2, електромагнітні:3,4,5 МЕХАНІЧНИЙ РУХФІЗИЧНА МОДЕЛЬВЕЛИЧИНИСИСТЕМА ВІДЛІКУМатеріальна точка - фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. Тіло відліку. Часи. Система координат. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАЄКТОРІЯ Траєкторія. Шлях – L ,Переміщення - SЧас - t. Швидкість - 𝒗Прискорення - a лінійнаплощиннапросторовазміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл. ШЛЯХ – дліна траєкторіїКурносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 3

МЕХАНІКА . МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ МЕХАНІЦІ(ОЗМ). МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА — це явища, які відбуваються з фізичними тілами при їх русі одне щодо одного МЕХАНІКА (КЛАСИЧНА АБО НЬЮТОНІВСЬКА МЕХАНІКА) – це розділ фізики, в якому вивчають параметри, закономірності та причини механічного руху тіл в усіх його проявах, за умови, що швидкість цього руху значно менша за швидкість світла в вакуумі. ОСНОВНА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ (ОЗМ) — пізнати закони механічного руху тіл, взаємодій між тілами, передбачати поведінку тіл на основі законів механіки, визначати механічний стан тіла (координати та швидкість руху) в будь-який момент часуʋ << c , де с = 3 ·𝟏𝟎𝟖мс - швидкість світла Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 4

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬФІЗИЧНЕ ТІЛО - будь-який предмет: це може бути, наприклад, планета, автомобіль чи навіть піщинка. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА – це тіло, розмірами якого в даній задачі можна знехтувати. Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 5

ПЕРЕМІЩЕННЯТРАЄКТОРІЯ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИШВИДКІСТЬ – це фізична величина, яка характеризує бистроту проходження автомобілем певного шляху.ʋ - швидкість, мс ЧАС - фізична величина, що відображає властивість матеріальних процесів мати певну тривалість, слідувати один за одним у встановленій послідовності та розвиватися етапно.t - час, с. ТРАЄКТОРІЯ – уявна лінія , яку описує мітеріальна точка. ШЛЯХ – дліна траєкторіїПЕРЕМІЩЕННЯ - це вектор, найкоротший спрямований відрізок, що з'єднує початкову і кінцеву точку руху .ℓ - шлях, м. S- переміщення, м. ПРИСКОРЕННЯ – це спрямована фізична величина, яка характеризує стрімкість зміни швидкості.a- прискорення, мс𝟐 КIНЕМАТИКА Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 6

СИСТЕМА ВІДЛІКУ СИСТЕМА ВІДЛІКУ це частина простору, яка пов’язана з певним рухомим тілом чи цілою системою (сукупністю) рухомих тіл, і включає в себе:систему координат (оскільки рух відбувається в просторі, а як ви знаєте з уроків геометрії простір можна представити як тривимірну систему координат)тіло відліку (в залежності від вибору якого, ми можемо сказати чи рухається тіло, чи ні)початку відліку часу (оскільки механічний рух є фізичним явищем, то він має певну тривалість в часі, тобто має початок і кінець в часових межах)лінійнаплощиннапростороваположення тіла характеризують:три координати: А (x,y,z)дві координати: А (x,y)одна координата: А (x)YXZ0 YX00 XАААКурносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 7

КIНЕМАТИКА – РОЗДІЛ МЕХАНИКИ, що розглядає механiчний рух, не цiкавлячись причинами, що його зумовили та вдповідає на запитання: ЯК РУХАЄТСЯ ТІЛО?. РОЗДІЛИ МЕХАНІКИ: ДИНАМIКА – РОЗДІЛ МЕХАНИКИ, що розглядає причини виникнення механiчного руху та вдповідає на запитання: ЧОМУ РУХАЄТСЯ ТІЛО?. СТАТИКА – роздiл механiки, в якому вивчають УМОВИ РIВНОВАГИ нерухомих тiл. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ — це фундаментальні закони взаємодії у природи, які не залежать від природи й характеру діючих сил та ПРАЦЮЮТ У ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ ТІЛ . Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 8

ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ – РУХ ТIЛА, при якому будь-який вiдрiзок, пов’язаний з тiлом, залишається паралельним самому собi. ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ – РУХ ТІЛА, за якого всi точки тiла описують кола, центри яких лежать на однiй прямiй – на осi обертання. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ –ПОВТОРЮВАНИЙ РУХ ТІЛА , у результаті якого, тіло повертається на вихідну позицію через певні проміжки часу КIНЕМАТКА КIНЕМАТИКА Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122

Номер слайду 9

ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ - РУХ, ТРАЄКТОРІЯ ЯКОГО - ПРЯМА ЛІНІЯКРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ - РУХ, ТРАЄКТОРІЯ ЯКОГО - КРИВА ЛІНІЯКIНЕМАТИКА Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 10

РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ – це рух, при якому за будь-які рівні проміжки часу тіло проходить однакову відстань. СТАН СПОКОЮ- СТАН ТІЛА, ЗА ЯКОГО ШВИДКІСТЬ РУХУ ДОРІВНЮЄ НУЛЮ𝒗 = 0 Швидкiсть рiвномiрного прямолiнiйного руху – вектор, який дорiвнює вiдношенню перемiщення до промiжку часу, за який це переміщення було здiйснено.ʋ- швидкість, мс  в системі СІ 𝑣=ℓt Загальний вигляд рівняння руху:x(t) = x0± ʋ·t ℓ ℓ ℓ  ℓ x,м 𝑡2 𝑡1 𝑡3 𝑡4 𝑣=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡1=𝑡2=𝑡3=𝑡4 𝒍𝟏=𝒍𝟐=𝒍𝟑=𝒍𝟒                                                                                                                                                                                                                 𝑣,мс t ,cx ,мt ,cl ,мt ,c. ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ ℓ x(t)0 0 0 x0 𝑣 шляхукоординатишвидкостіКIНЕМАТИКА Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 Геометричний зміст проекції переміщення: переміщення тіла чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності проекції швидкості руху тіла від часу. ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 11

КIНЕМАТИКА НЕРІВНОМІРНИЙ РУХ – це рух, за якого швидкість на різних ділянках шляху не є постійною величиною. Нерівномірний рух характерізується:серед­ньою шляховою швидкістю, середньою векторною швидкістю, серед­ньошляхова швидкість (руху) середня векторна швидкість (переміщення) ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 x,м 𝑡2 𝑡1 𝑡3 𝑡4 𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆4 𝑆ЗАГ 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑣ср=𝒍𝟏+𝒍𝟐+𝒍𝟑+𝒍𝟒𝑡1+𝑡2+𝑡3+𝑡4 𝑣ср=𝑆ЗАГ𝑡1+𝑡2+𝑡3+𝑡4 середньошляхова швидкість дорівнює відношенню увесь пройдений шлях на весь час, включно з часом зупиноксередня векторна швидкість переміщення дорівнює відношенню переміщення за час руху до всього часу, включаючи зупинкискалярна величинавекторна величина. Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 12

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ (нерівномірний) РУХ це рух тіла, під час якого за будь-які однакові інтервали часу швидкість руху тіла змінюється однаково КIНЕМАТИКА Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ПРИСКОРЕННЯ – векторна фізична величина, що характеризує стрімкість зміни швидкості руху точки (і за числовим значенням, і за напрямком) і визначається відношенням зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася ця зміна a- прискорення, мс𝟐 в системі СІ   a = 𝒗𝟐−𝒗𝟏Δ𝒕  ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 x,м 𝑡2 𝑡1 𝑡3 𝑡4 a = const. МИТТЄВА ШВИДКІСТЬ – це швидкість точки в даний момент часу -𝒗 (𝒕) Загальний вигляд рівняння швидкісті(в проекціях):𝑣(t) = ±𝑣0± a·t Загальний вигляд рівняння руху: Загальний вигляд рівняння переміщення( в проекціях):𝐱(t) = 𝐱𝟎± ʋ·t ± a·𝐭𝟐𝟐  𝒗 (𝒕) 𝟏≠ 𝒗 (𝒕) 𝟐𝑡1=𝑡2=𝑡3=𝑡4 𝒍𝟏≠𝒍𝟐≠𝒍𝟑≠𝒍𝟒 𝐒(t) = ±ʋ·t ± a·𝐭𝟐𝟐 Зв'язок швидкості руху та переміщення:𝑣(t)2 - 𝑣02= 2a·s  ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 13

ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ - це рівноприскорений рух тіл під дією сили тяжіння без інших сторонніх впливів на них (опір повітря, електромагнітна взаємодія, тощо). ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ Є РІВНОПРИСКОРЕНИМ РУХОМ. Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 КIНЕМАТИКА 𝑣 0 = 0 g h 𝑣 0 g h 𝑣 0 = 0 Загальний вигляд рівнянь: Загальний вигляд рівняннь :𝑣(t) = g·t𝒗 (𝒕) =𝟐𝒉g  - швідкість під час падіння𝒉 = g · 𝐭𝟐𝟐 - висота падіння t=𝟐𝒉g  - час падіння 𝑣(t) = 𝑣 0 −g·t𝒉 =𝑣 0·t - g · 𝐭𝟐𝟐 𝒉 =  𝑣 0𝟐𝟐g висота підйому t=𝑣 0g  - час підйому Тіло (вільно падає) кинуте з висоти h : Тіло кинуте вертикально вгору: ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 14

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 КIНЕМАТИКА ГРАФІКИ РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ Графік проекції прискорення – відрізок прямої, паралельної осі часу. Графік проекції швидкості – це відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу. Графік залежності проекції переміщення від часу – парабола, вершина якої відповідає точці розвороту. Графік координати – парабола.                                                                                                                                                                                                                 𝑣,мс t ,cа,мс𝟐 t ,c. S ,мt ,cx ,мt ,c𝑥0 υ0 0 0 0 0 a 1 a 2 a 1> 0 a 2< 0 a 1> 0 a 1> 0 a 1> 0 a 2< 0 a 2< 0 a 2< 0 графіки описують рух, за якого фізичне тіло рухається «зліва направо» :a > 0 - рівноприскореноa < 0 - рівносповільнено Геометричний зміст проекції переміщення: переміщення тіла чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності проекції швидкості руху тіла від часу. ЯК РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 15

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Сила - це векторна фізична величина, що характеризує дію одного тіла на інше. FСила визначається як кількісна характеристика взаємодії між тілами. НА ТІЛО ДІЄ СИЛАУ ПРИРОДІ, ВИДІЛЯЮТЬ 4 ВИДИ  ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ: ГРАВІТАЦІЙНА, ЕЛЕКТРОМАГНІТНА, СИЛЬНА (ЯДЕРНА), СЛАБКАF- сила, Н (ньютон) в системі СІ напрям діїчислове значенняточка прикладання. F - сила. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИБУКВА ПОЗНАЧЕННЯ, ОДИНИЦЯ ВИМІРУ В СІ. ПОЯСНЮВАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ. ФОРМУЛА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ (ЗАКОН якщо є). ПОСТІЙНІ ВЕЛИЧИНИ (ФІЗИЧНИЙ СЕНС). ТОЧКА ПРИКЛАДАННЯ. НАПРЯМОК ДІЇ. ТИП СИЛИ (гравітаційна або електромагнітна). ОБЛАСТЬ ДІЇПЛАН ВИВЧЕННЯ СИЛИ

Номер слайду 16

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?ЗАКОНИ НЬЮТОНАІІІ ЗАКОН НЬЮТОНАопісує взаємодію тілІ ЗАКОН НЬЮТОНАопісує стан спокою або рівномрний рух ІІ ЗАКОН НЬЮТОНАопісує рівноприскоренний рух. НЬЮТОНОВІ ЗАКОНИ РУХУ (або просто закони Ньютона) — це фундаментальні закони КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИІснують такі системи відліку, в яких центр мас будь-якого тіла, на яке не діють жодні сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього. В інерційній системі відліку прискорення матеріальної точки зі сталою масою прямо пропорційне рівнодійній всіх сил, що діють на неї,і обернено пропорційне її масі𝑹=𝟎    a= 𝑹𝒎     𝑹=a· m  Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, є рівними за модулем і протилежними за напрямом.   𝑭𝟏= - 𝑭𝟐  

Номер слайду 17

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?сила тяжіннясила тертясила пружностісила Архімедавага тіласила всесвітнього тяготіння. PFпр. Fтр. ВИДИ СИЛ

Номер слайду 18

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Два будь-які тіла притягуються одне до одного із силою, прямо пропорційною добутку їхніх мас і обернено пропорційною квадрату відстані між ними m1, m2 – маси тіл R – відстань між тілами G - гравітаційна стала. G = 6.67 . 10−11     Нм2кг2 Точка прикладання – центр тіла. Напрям дії – по лінії з’єднання центри тіл. Гравітаційна сила. СИЛА ТЯГОТІННЯЗАКОН ВСЕВСІТНЬОГО ТЯГОТІННЯF = Gm1 · m2 R2І. НЬЮТОН

Номер слайду 19

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Сила тяжіння – це сила, з якою тіла притягуються до Землі. Точка прикладання – у центр тіла. Напрям дії – вниз, до центру земліГравітаційна сила. СИЛА ТЯЖІННЯg =9,8 мс2 – прискорення вільного падінняm – маса тіла Fтяж= g·mr

Номер слайду 20

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?РУХ ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ𝒗(t) = 𝒈·t𝒗 (𝒕) =𝟐𝒉g  - швідкість під час падіння𝒉 = g · 𝐭𝟐𝟐 - висота падіння t=𝟐𝒉g  - час падіння 𝒗(t) = 𝒗 𝟎−g·t𝒉 =𝑣 0·t - g · 𝐭𝟐𝟐 𝒉 =  𝑣 0𝟐𝟐g -висота підйому t=𝑣 0g  - час підйому по горизонталі – рівномірний рухℓ= 𝒗 𝟎 · t - дальність польотупо вертикалі – рівноприскоренний рух𝒉 = 𝒈 · 𝒕𝟐𝟐 - висота , з якої кинуто тіло. Коордінати:х(𝒕)= 𝒗 𝟎 · t 𝒚𝒕 = 𝒈 · 𝒕𝟐𝟐 по горизонталі –рівномірний рухℓ=  𝑣02𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑔 - дальність польотупо вертикалі – рівноприскоренний рух𝒉=  𝑣02𝑠𝑖𝑛∙2α2𝑔- висота , з якої кинуто тіло. Коордінати:х(𝒕)= 𝒗 𝟎∙cosα · t 𝒚𝒕 = 𝒗 𝟎∙sinα · t - 𝒈 · 𝒕𝟐𝟐 α під кутом 𝜶 до горизонту горізонтальновертікально вгорувертікально вниз

Номер слайду 21

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Вага тіла - це сила, з якою тіло діє на опору або підвіс унаслідок тяжіння до Землі. PP = m · g якщо тіло перебуває в рівновазі. Точка прикладання – до опори або підвісу. Напрям дії – вниз, до центру земліЕлектромагнітна сила. СИЛА : ВАГА ТІЛАg = 9,8 мс2 – прискорення вільного падінняm – маса тіла P = m· g + m· a якщо тіло рухається вниз з прискоренням а.якщо g = а , тіло у стані НЕВАГОМОСТІP = m· g - m· a ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ:якщо тіло рухається вгору з прискоренням а.

Номер слайду 22

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?СИЛА ПРУЖНОСТІСила пружності виникає під час деформації тіла. Закон Гука: Сила пружності, що виникає під час деформації, пропорційна подовженню тіла. Fпр= -k Δxk =𝑬𝑺𝑳 - коефіцієнт жорсткості тіла; σ = 𝑭𝑺 ; ε = Δ𝒍𝑳  Fпр. Сила пружності - сила, яка прагне повернути тіло в початковий стан. Точка прикладання – до деформованої поверхніНапрям дії – у зворотний бік деформаціїЕлектромагнітна сила. Е= 𝝈𝜺 σ (сигма) напруга, зусилля на одиницю поверхні в паскалях.ε (епсилон) є деформацією або пропорційною деформацією (зміна довжини, поділена на вихідну довжину). Fпр= ES𝑥𝑙 k – коефіцієнт жорсткості тілаΔ x =l-l0 - подовження тіла

Номер слайду 23

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?СИЛА ТЕРТЯСила тертя - сила, що виникає між поверхнями, які труться, під час руху однієї поверхні по іншій. Fтр.ков.= Nμ - коэфііцієнт тертя ковзання N – сила реакції опориʋFтр.ковз. Точка прикладання – до поверхонь, що труться. Напрям дії – у зворотний бік руху. Електромагнітна силанерівність поверхоньприрода тертямолекулярна взаємодіявиди тертя. Fтр. сп= - F зовнʋ=0 Fзовн. F тр.сп. Fтр. ≠ - F зовнʋFзовн. F тр.υFтр.коч. Fтр. сп > Fтр. ск > Fтр.коч. Fтр.коч.= коч. RN 𝝁ков - коэффициент тертя кочення ;N – сила реакції опори ; R – радіус колеса υFтр.коч

Номер слайду 24

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Сила Архімеда– це сила, що виштовхує тіло з рідини або газу. FАрх.= g ж. Vтж – густина рідиниg– прискорення вільного падіння. Vт – об’ем зануренной частини тіла. FАрх. Точка прикладання – до центру тіла. Напрям дії – вгору. СИЛА АРХІМЕДА

Номер слайду 25

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 Уважно вивчити умову задачі, визначити тіла, що взаємодіють, які становлять замкнуту систему.записати дано, виконати переведення в СІ (якщо це необхідно.)намалювати схематичний малюнок - креслення тіла, що рухається, із зазначенням всіх діючих на нього силзаписати рівняння руху( ІІ закон Ньютона) (у векторному вигляді) вибрати та накреслити систему координатзаписати рівняння руху( ІІ закон Ньютона) у в проекціях на обрані осі( окремо на кожну вісь)записати рівняння руху( ІІ закон Ньютона) в числах (з урахуванням знаків проекції)використати формули для сил ( згідно з визначенням, за необхідностю)вивести з системи отриманих рівняннь шукану величину (формулу)перевірити отриманий результат в одиницяхобчислити перевірити отриманий числовий результат на "дурість".записати відповідь. АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ ДЕКІЛЬКОХ СИЛДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?

Номер слайду 26

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?ІМПУЛЬСІмпульсом (кількістю руху) тіла називають фізичну векторну величину, що є кількісною характеристикою поступального руху тіл, яка дорівнює добутку маси тіла на його швидкість.𝑃𝑚 - Імпульс тіла , кг∙мс (кілограм метр на секунду) в системі СІ РОЗРІЗНЯЮТЬ ІМПУЛЬС ТІЛА ТА ІМПУЛЬС СИЛИ𝑃𝑚 = m∙𝑣 Імпульс сили (кількістю руху) - це векторна фізична величина, що є мірою впливу сили на тіло за даний проміжок часу (у поступальному русі) та дорівнює добутку сили на час її дії,.𝑃𝐹 - Імпульс сили , Нс (ньютон секундa) в системі СІ 𝑃𝐹 = F∙𝑡 Введення понять імпульсу сили й імпульсу тіла дає змогу сформулювати другий закон Ньютона в імпульсному вигляді: зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили, яка діє на це тіло.m∙𝑣𝑡+m∙𝑣 0 = F∙∆𝑡 

Номер слайду 27

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСАДекілька тіл, що взаємодіють одне з одним, утворюють систему тіл. ЗАМКНЕНА СИСТЕМА ТІЛСили, які характеризують взаємодію тіл системи між собою, називають внутрішніми силами системи. Замкнена система тіл – це така система тіл, на яку не діють зовнішні сили, а будь-які зміни стану цієї системи є результатом дії тільки внутрішніх сил системи. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСА : У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії АБО Геометрична сума імпульсів тіл, які складають замкнуту систему, є величина стала. ЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?𝒎𝟏∙𝒗 𝟏+𝒎𝟐∙𝒗 𝟐 + ··· +  𝒎𝑵∙𝒗 𝑵 = const АБО𝒎𝟏∙𝒗 𝟎𝟏+𝒎𝟐∙𝒗 𝟎𝟐 = 𝒎𝟏∙𝒗 𝟏+𝒎𝟐∙𝒗 𝟐 

Номер слайду 28

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?непружній ударпружній удар. При пружному ударі двох тіл, обидва тіла набувають нові швидкості𝒎𝟏∙𝒗 𝟏+𝒎𝟐∙𝒗 𝟐 = (𝒎𝟏+𝒎𝟐)∙ u 𝒎𝟏 (𝒎𝟏+ 𝒎𝟐) 𝒎𝟐 𝒗 𝟐 𝒗 𝟏 u. При непружном ударі тіла з`єднуються та після удару рухаються разом.𝒎𝟏∙𝒗 𝟏+𝒎𝟐∙𝒗 𝟐 = 𝒎𝟏∙𝒗𝟏′+𝒎𝟐∙𝒗𝟐′ 

Номер слайду 29

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?реактивний рух𝒎 М 𝒗 u. YРеактивний рух - рух, що виникає в тіла, коли воно відкидає від себе деяку масу. М∙𝒗+𝒎∙ u = 0 Імпульс до початку руха: Р = 0 : запишемо це рівняння в проекціях на вісь ОY: М∙𝒗−𝒎∙ u = 0 Швидкість ракети:𝒗 = 𝒎 ∙ u. М  u - швидкість витікання газів

Номер слайду 30

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?Уважно вивчити умову задачі, визначити тіла, що взаємодіють, які становлять замкнуту систему.записати дано, виконати переведення в СІ (якщо це необхідно.)намалювати схематичний малюнок - креслення тіл до взаємодії окремо, із зазначенням мас і швидкостейнамалювати схематичний малюнок - креслення тіл після взаємодії окремо, із зазначенням мас і швидкостейзаписати рівняння імпульсів тіл (у векторному вигляді) в системі до взаємодіїзаписати рівняння імпульсів тіл (у векторному вигляді) у системі після взаємодіїзаписати рівняння закону збереження імпульсу ( у векторному вигляді) для даної замкнутої системи вибрати вісь координатзаписати рівняння закону збереження в проекціях на обрану вісьзаписати рівняння закону збереження в числах (з урахуванням знаків проекції)вивести з рівняння шукану величину (формулу)перевірити отриманий результат в одиницяхобчислити перевірити отриманий числовий результат на "дурість".записати відповідь.

Номер слайду 31

Курносова Н. Ф. вчитель фізики ХЗОШ№122 ДИНАМІКАЧОМУ РУХАЄТЬСЯ ТІЛО?МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯРОЗРІЗНЯЮТЬ: ПОТЕНЦІАЛЬНУ (Ер) , КІНЕТИЧНУ (Ек) ТА ПОВНУ МЕХАНІЧНУ (W) ЕНЕРГІЮ Механічна енергія – фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу𝐸 - енергія, Дж (джоуль) в системі СІ ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ (Ер) – це енергія взаємодії або взаєморозташування 𝑬𝒑=𝒎·𝒈·𝒉 – енергія піднятого тіла              𝑬𝒑=𝒌·𝒙𝟐𝟐 - енергія пружнодеформованого тіла КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ (Ек) – це енергія руху   𝑬𝒌=𝒎·𝝊𝟐𝟐 ПОВНА МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ (W) – сумма кінетичної та потенційной енергіі тіла. W = 𝑬𝒌 + 𝑬𝒑  𝑬𝒑 − 𝒎𝒂𝒙  𝑬𝒌 − 𝒎𝒂𝒙  𝑬𝑷 +  𝑬𝒌  𝑬𝒌 = 0 𝑬𝒑 =𝟎 hm𝒈 𝝊 = 0 h - max 𝝊 𝝊 - max h = 0 W = 𝟎 + 𝑬𝒑 𝒎𝒂𝒙 = 𝑬𝒌 + 𝑬𝒑 =𝑬𝑲  𝒎𝒂𝒙 + 0 

pptx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Презентації
До підручника
Фізика (академічний рівень) 10 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я.)
До уроку
Розділ 1. Кінематика
Додано
16 серпня 2023
Переглядів
891
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку