Методична розробка на тему: "Мітоз. Мейоз"

Про матеріал
Метою заняття є розкрити особливості мітозу та мейозу, звернути увагу на значення мітотичного поділу в розвитку організмів.
Перегляд файлу

Міністерство охорони здоров´я України

Комунальний вищий навчальний заклад

     І рівня акредитації Полтавської обласної ради

                   «Лубенське медичне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

         Мітоз. Мейоз.

 

 

 

 

 

Методичну розробку

теоретичного заняття

з дисципліни «Біологія»

підготувала викладач Сухенко Т.А.

 

 

 

м. Лубни

Тема: Мітоз. Мейоз.

Навчальні цілі заняття

Мета:
навчальна: продовжувати формувати знання в студентів про структурну і функціональну одиницю живого – клітину;

 розкрити особливості мітозу та мейозу;

дати поняття , профаза, метафаза, анафаза, телофаза, веретено поділу;

звернути увагу на значення мітотичного поділу в розвитку організмів.
розвиваюча: розвивати уміння порівнювати біологічні процеси, визначати особливості їх перебігу та біологічну роль;

розвивати навички розпізнавання фаз мітозу та мейозу;

уміння виділяти головне та робити відповідні висновки та узагальнення.
виховна: виховувати почуття гордості за досягнення вчених у вивченні цитології та розуміння матеріальної єдності органічного світу і необхідність охорони природного середовища від забруднення.

Обладнання та матеріали: ноутбук, презентація по темі, підручники, малюнки, таблиці, опорні конспекти.

Методи і методичні прийоми:
1.Інформаційно- рецептивний:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення студентів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем або схематичних малюнків.
5.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Базові поняття та терміни: мітоз, хромосоми, центромера, диплоїдний набір хромосом, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, веретено поділу, мейоз.

 

Міжпредметні зв’язки: хімія, історія, математика.

Вид заняття: лекція.

Тип заняття: засвоєння нових знань.
Місце заняття  в навчальній програмі: поточний.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-схема заняття

Етапи заняття

Час

Форми і методи навчальної діяльності

Результати діяльності

І. Організаційний етап

2 хв.

Створення позитивного психологічного настрою.

Бесіда.

Зосередження уваги та створення спокійної атмосфери, оцінка готовності до роботи.

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчально-пізнавальної діяльності

5-7 хв.

Встановлення «Містка» між раніше вивченими поняттями та тими, що будуть засвоєні на занятті, постановка проблемного завдання, знайомство з темою та метою,  записи плану заняття в зошиті.

Постановка завдань, розвиток пізнавального інтересу, розвиток активного відношення до навчання, повторення вивченого  матеріалу.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

45-50 хв.

Бесіда з елементами наочності.

Технологія кооперативного навчання (робота в групах з використанням підручника)

Розповідь, демонстрування слайдів.

Розвиток пізнавального інтересу, самостійна обробка нової інформації, засвоєння матеріалу.

Перехід до іншого виду діяльності.

ІV. Узагальнення, систематизація та контроль знань і вмінь студентів

20 хв.

Фронтальна бесіда

Тестові завдання

Розвиток творчих умінь і навичок,

Конкретизація вивченого, установлення студентами рівня власних знань

V. Самостійна робота студентів

2-3 хв.

Таблиця «Порівняльна характеристика мітозу та мейозу»

Розвиток пізнавального інтересу

VІ. Підведення підсумків заняття та оцінювання студентів

5 хв.

Технологія «Незакінчені речення».

Аргументація оцінювання студентів (створення «ситуації успіху»

Оцінка студентами власної роботи на занятті, підсумок заняття.

Об’єктивне аргументування оцінки за заняття.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання

3 хв.

Особистісно орієнтована технологія (диференціація домашнього завдання)

Ефективне засвоєння матеріалу, підготовка до наступного заняття, самостійна обробка нової інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід заняття

І. Організаційний етап

Викладач вітається, перевіряє присутніх, готовність до заняття, створює робочий настрій.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчально – пізнавальної діяльності

Щоб актуалізувати знання студентів та підготувати їх до сприйняття нового матеріалу доцільно провести усний термінологічний диктант, де за 5-7 хв. з’ясувати рівень цитологічних знань студентів.

1. Клітина – це ………………
2. Хромосоми містяться у …………………
3. Біосинтез білків відбувається на ………………
4. До одномембранних органел клітини належать ……………..
5. Мітохондрії називають енергетичними ……………..
6. Пластиди поділяють на лейкопласти ………., ……………..
7. Мономерами білків є …………, кількість яких …………
8. т-РНК має вигляд …………………
9. У центрі молекули хлорофілу знаходиться атом …………….
 

 Життя починається із заплідненої яйцеклітини, а потім починається процес поділу цієї клітини далі, поки не утвориться і не народиться організм. Але після народження процес поділу клітин продовжується. Тому сьогодні ми повинні з’ясувати завдяки чому організми ростуть, чому кількість хромосом у клітинах певного виду залишається однаковою до кінця життя?

Повідомити тему, мету, план заняття.

Тема: Мітоз. Мейоз.

План

 1. Фази мітозу, поведінка хромосом.
 2. Значення мітозу.
 3. Механізми відтворення і загибелі клітин.
 4. Фази мейозу.
 5. Біологічна роль мейозу.

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Фази мітозу, поведінка хромосом.

Мітоз – (грец. – нитка) – непрямий поділ ядра, що забезпечує тотожний рівномірний розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами та неперервність і спадкоємність хромосом у ядрі клітинних поколінь.

Процеси мітозу поділяють на 4 фази:

(Занотувати скорочено).

У мітозі виділяють профазу, метафазу, анафазу та телофазу.

1.     Профаза:

Відбувається спіралізація ДНК

 • Зникає ядерце і фрагментується ядерна оболонка
 • Хромосоми розміщуються у цитоплазмі
 • Починає утворюватись веретено поділу

2.     Метафаза:

 • Завершується утворення веретена поділу. Веретено поділу складають два типи мікротрубочок: хромосомні (з двох полюсів клітини зв'язуються з центромерами хромосом) і центросомні (тягнуться від полюса до полюса клітини)
 • Центромери виштовхуються мікротрубочками до екватора клітини (утворюється метафазна пластинка)
 • Чітко видно подвійну будову хромосом, з'єднаних в ділянці центромери

3.     Анафаза:

 • Хроматиди подвоєних в інтерфазі хромосом розходяться до полюсів клітини

4.     Телофаза:

 • Починається деспіралізація хромосом
 • Навколо хромосом формується ядерна оболонка
 • В ядрах виникають ядерця
 • Руйнується веретено поділу
 • Відбувається розділення цитоплазми з утворенням двох клітин

Амітоз (прямий поділ) - це поділ інтерфазного ядра шляхом перетягування. Не утворюється веретено поділу і хромосоми у світловому мікроскопі не розрізняються (такий поділ спостерігається у деяких одноклітинних організмів, деяких дегенеруючих, приречених на загибель клітинах рослин і тварин)

(Розгорнуто)

Профаза.

Клітина припиняє виконувати специфічні функції в організмі. Тваринна клітина може змінювати форму та відокремлюватися.

Ядро клітини збільшується в розмірах у 1,6 разів. Починається спіралізація ниток хроматину, які вкорочуються і потовщуються. Як наслідок, стають добре помітними хромосоми. Кожна хромосома складається з двох хроматид, які прилягають одна до одної по всій довжині, але з’єднані між собою  центромерою – в місці первинної перетяжки. В кінці профази зникає ядерце і розчиняється ядерна оболонка під дією ферментів лізосом. Вміст ядра, каріоплазма з хромосомами, опиняється в цитоплазмі. Починає формуватися  ахроматинова фігура, яка забезпечує рівномірний розподіл спадкового матеріалу материнської клітини між двома дочірніми.

Веретено поділу складається з двох полюсів – центріоль, що виникають при подвоєнні центросоми, та двох видів цитоплазматичних ниток: центральних і хромосомних. Центральні зв’язують обидва полюси клітини ,хромосомні -  з’єднують центромери хромосом з полюсом або з центральними нитками. У клітинах вищих рослин, на відміну від тваринних, центросом немає. Нитки приєднуються до центромер, і хромосоми починають рухатися до екваторіальної частини клітини.

Метафаза.

Триває досить довго. Усі хромосоми перестають рухатися і розташовуються таким чином, що їхні центромери лежать в одній площині, утворюючи так звану «метафазну пластинку» або «материнську зірку», перпендикулярно до ниток ахроматинової фігури. Вона тримається завдяки веретену поділу. Кожна хромосома утримується завдяки парі кінетохорів та ниток, що йдуть до протилежних полюсів. Хромосоми в цей час мають найменші розміри, під мікроскопом добре видно, що вони складаються з двох сполучених між собою в первинній перетяжці хроматид. Структуру кожної хромосоми видно особливо чітко. У клітинах організму людини найбільші хромосоми в цей період мають розміри близько 10 мкм, а найменші — близько 2 мкм. Визначення числа і вивчення структури хромосом зазвичай проводять у цій стадії. Вивчення деталей будови хромосом метафазної пластинки має дуже велике значення для діагностики захворювань людини, обумовлених порушенням будови хромосом. У кінці метафази завершується процес відокремлення сестринських хроматид одна від одної. Останнім місцем, де контакт між хромосомами зберігається, є центромера. Після поділу центромери кожна хроматида стане самостійною дочірньою хромосомою. Метафаза різко закінчується розділенням двох кінетохорів кожної хромосоми.  

Анафаза.

Це найкоротша фаза, триває декілька хвилин. В’язкість цитоплазми зменшується, парні хроматиди (це одна хромосома) майже одночасно розділяються і починають порівняно швидко переміщуватися до протилежних полюсів клітини. Кожна хроматида при цьому стає самостійною хромосомою. Хромосоми, що розходяться, мають форму зігнутих під гострим кутом ниток, причому місце згину розташоване в ділянці центромери і спрямоване до полюса клітини, а кінці хромосом — до її центру. Нитки ахроматинового веретена при цьому скорочуються. Кількість хромосом, які рухаються до протилежних полюсів, і їхня структура однакові. Рух усіх хромосом в анафазі розпочинається одночасно внаслідок скорочення ниток ахроматинової фігури. Наприкінці анафази починається їхня поступова деспіралізація. 

Телофаза.

У цій заключній фазі завершуються процеси утворення двох дочірніх клітин з материнської. Телофаза починається після того, як дочірні хромосоми, що складаються з однієї хроматиди, досягли полюсів клітини і припинили рух. Після цього вони деспіралізуються (розкручуватися у хроматиновы нитки), внаслідок чого утворюються клубки із довгих ниток, які переплітаються одна з одною, що характерно для ядра в період між поділами. Навколо кожного з клубків виникає ядерна оболонка, з'являються ядерця. Таким чином формуються дочірні ядра і набувають будови, характерної для клітини до поділу. Нитки веретена поділу зникають. Клітина поділяється на дві частини шляхом перешнурування в екваторіальній площині (у тварин) або шляхом утворення перетинки з мембран ендоплазматичної сітки (у рослин). Органели клітини при цьому (мітохондрії, комплекс Гольджи, рибосоми тощо) розподіляються між дочірніми клітинами.

2. Значення мітозу. Біологічне значення мітозу полягає у забезпеченні точної передачі спадкової інформації протягом послідовних клітинних циклів. Тільки внаслідок поділу існуючих клітин можуть утворюватися нові – дочірні. Кожна з них одержує по одній хроматиди від материнської хромосоми, тобто зберігається стала кількість хромосом у межах виду.

 

 

3.Механізми відтворення і загибелі клітин.

Механізми загибелі клітин.

 1. Апоптоз - це явище програмованої клітинної смерті, проявляється зменшенням її розміру, конденсації і фрагментації хроматину, ущільненням зовнішньої цитоплазматичної мембрани. Тривалість його становить від 15 хвилин до 2 годин.
 2. Автофагія - це захоплення і перетравлювання клітиною власних зруйнованих органел (особливо у клітин, що атрофуються).
 3. Мітотична катастрофа - це загибель клітини внаслідок грубих порушень мітозу.
 4. Фагоцитоз через появу на мембрані клітини «сигналів загибелі» призводить до того, що клітина сама себе знищує (фагоцитоз старіючих еритроцитів).
 5. Клітинне старіння визначається:
 • Неможливістю поділу
 • Зниження «працездатності» клітин
 • Старінням клітин унаслідок різних генетичних мутацій

        У багатоклітинних живих організмів виділяють два основні спо­соби загибелі клітин — апоптоз і некроз. Загибель клітин може від­буватися внаслідок дії зовнішніх або .внутрішніх факторів.

До зо­внішніх факторів можна віднести будь-які впливи, що призводять до пошкодження організму в цілому або його окремих клітин. Це і механічні пошкодження, і дія низьких або високих температур, і вплив різноманітних хімічних реагентів.

Серед внутрішніх факторів найпоширенішим є старіння клітин. Вважається, що старіння може бути важливим механізмом стабілізації чисельності клітин в організмі. Безпосередні механізми старіння клітин досі зали­шаються нез'ясованими. Можливо, вони пов'язані з накопиченням у клітинах помилок біосинтетичних механізмів. Загибель клітин може також відбуватися і внаслідок утрати ними своїх функцій.

Тривалість життя різних клітин людського організму може бути дуже різною. Так, деякі лейкоцити живуть лічені хвилини, клітини епітелію кишечнику - кілька діб, еритроцити — три мі­сяці, а нейрони головного мозку - десятки років.

 

 

 

 

Додаток

Некроз (від грец. nekrosis — змертвіння,
вмирання) — загибель у результаті
незворотного пошкодження клітин або ділянки
тка...

 

Клітинне старіння
визначається трьома
процесами:
• неможливістю поділу,
• зниження «працездатності»
клітини,
 генетичні м...

 

Через появу на мембрані
клітини «сигналів
загибелі» призводять до
того, що клітина сама
«просить» себе
знищити. До таких я...

1
2
1 – бінарний поділ клітини навпіл
2 - брунькування

 

28 механізми відтворення і загибелі клітин.

28 механізми відтворення і загибелі клітин.

28 механізми відтворення і загибелі клітин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Фази мейозу.

Одним з основних положень клітинної теорії є положення про те, що клітини не виникають заново, а утворюються від уже існуючих клітин при розмноженні. Це положення cформулював німецький патолог Р. Вірхов (1858): "Кожна клітина з клітини".[1]

Мейоз був вперше вивчений і описаний у яйцях морських їжаків німецьким біологом Оскаром Гертвігом у 1876 році.

У 1883 році мейоз був знову описаний, уже на хромосомному рівні, бельгійським вченим Едуардом ван Бенеденом.

Проте важливість мейозу у спадковості була описана лише у 1890 році німецьким біологом Августом Вайсманом.

Мейоз  (грец. – зменшення), або редукційний поділ — особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам (не соматичним), унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.

Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями), інтерфаза між якими вкорочена, а у рослинних клітинах може бути взагалі відсутня.

Профаза І  фаза спіралізації (конденсації) двох хроматидних хромосом. Вона є найтривалішою за часом у мейозі, під час неї відбувається ряд процесів.

 Спіралізація двохроматидних хромосом. Хромосоми вкорочуються й ущільнюються та набувають вигляду паличкоподібних структур. Після цього гомологічні хромосоми зближуються і кон'югують (тісно прилягають одна до одної по всій довжині, обвиваються, перехрещуються).

Так утворюються комплекси з 4 хроматид, сполучених між собою в певних місцях, так звані тетради, або біваленти.

 Кон'югація (зближення і злиття ділянок гомологічних хромосом) і кросинговер (обмін певними ділянками між гомологічними хромосомами). У результаті кросинговеру утворюються нові комбінації спадкового матеріалу. Таким чином, кросинговер є одним із джерел спадкової мінливості. Через певний час гомологічні хромосоми починають відходити одна від одної. При цьому стає помітним, що кожна з них складається з двох хроматид.

 Розходження центріолей до полюсів.

 Зникнення ядерець.

 Розпад ядерної оболонки на фрагменти.

 Формування веретена поділу.

Метафаза І  фаза розташування тетрад на екваторі:

 короткі нитки прикріплюються до центромер лише з одного боку і хромосоми розташовуються двома лініями;

 на екваторі клітини розташовуються тетради.

 

 

 

Анафаза І  фаза розходження двохроматидних гомологічних хромосом.

 кожна тетрада розділюється на двохроматидні хромосоми;

 нитки веретена поділу скорочуються і розтягують двохроматидні хромосоми до полюсів. Наприкінці анафази біля кожного з полюсів клітини опиняється гаплоїдний (половинний) набір хромосом. Розходження хромосом кожної пари є подією випадковою, що є ще одним джерелом спадкової мінливості.

Телофаза І  фаза деспіралізації двохроматидних хромосом:

 утворення двох клітин з гаплоїдним набором двохроматидних хромосом;

 у клітинах тварин та деяких рослин хромосоми деспіралізуються і поділяється цитоплазма материнської клітини, але в клітинах більшості видів рослин цитоплазма не ділиться.

Результатом Мейозу І є утворення з однієї материнської клітини двох дочірніх клітин з гаплоїдним набором двохроматидних хромосом.

Інтерфаза між поділами мейозу коротка або відсутня, оскільки синтез ДНК не відбувається.

 

II етап – мітотичний, або Мейоз II

 

Профаза II  фаза спіралізації двохроматидних хромосом.

Метафаза II  фаза розташування двохроматидних хромосом на екваторі.

 короткі нитки прикріплюються до центромер;

 на екваторі клітини в один ряд розташовуються двохроматидні хромосоми.

Анафаза II  фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітин:

 кожна хромосома розділюється на хроматиди;

 нитки веретена поділу скорочуються і розтягують хроматиди до полюсів.

Телофаза II  фаза деспіралізації однохроматидних хромосом:

 утворення двох клітин з гаплоїдним набором однохроматидних хромосом.

Отже, загальним результатом мейозу є утворення з однієї материнської клітини 4 дочірніх клітин з гаплоїдним набором однохроматидних хромосом.

 

5.Біологічне значення мейозу: 

1) забезпечує видозміну спадкового матеріалу;

2) підтримує сталість каріотипу при статевому розмноженні;

3) лежить в основі статевого розмноження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Узагальнення, систематизація та контроль знань студентів

Цикл клітинного поділу - це серія подій в еукаріотичній клітині між одним поділом клітини і наступним. Таким чином, це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.

Мітотичний поділ забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом будь-якої кількості послідовних клітинних циклів. При цьому зберігається постійність числа хромосом та вмісту молекул ДНК в ядрі в усіх дочірніх клітинах.

Мейоз є досконалим механізмом, який забезпечує сталість каріотипу видів, які розмножуються статевим шляхом. Завдяки двом мейотичним поділам статеві клітини мають половинний, порівняно з нестатевими, набір хромосом. А набір хромосом, характерний для організмів певного виду, відновлюється під час запліднення.

Мейоз також забезпечує спадкову мінливість організмів.

 

Перевірка знань з тем, вивчених на минулих заняттях .(Фронтальна бесіда)

Виконання роботи (встановити відповідність між термінами та їх визначеннями) цей вид роботи  є актуальним при складанні ЗНО.


Терміни:

А) Центріоль;

Б) Центромера;

В) Реплікація;

Г) Гліколіз;

Д) Процесинг;

Е) Цикл Кальвіна.                                                             

1.Як називається один з етапів біосинтезу білка?

2.Як називається ділянка хромосоми, куди прикріплюються нитки веретена поділу?

3.Встановіть як називається один з етапів енергетичного обміну?

4.Як називається процес подвоєння молекули ДНК?

5.Вкажіть один з етапів  хемосинтезу.

6.Яка структурна одиниця відноситься до клітинного центру?

 

Правильні відповіді до завдання програмованого контролю:

1Д 2Б 3Г 4В 5Е 6А

(максимальна кількість набраних балів-3)

 

Виконання тестових завдань .

1. Визначте, яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу:

А) лимонна;

Б) піровиноградна;

В) янтарна;

Г) щавлева.

2. Визначте, який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій:

А) синтез ДНК;

Б) синтез т РНК;

В) синтез і РНК;

Г) синтез АТФ.

3. Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму?

А) вуглеводів;

Б) ліпідів;

В) білків;

Г) нуклеїнових кислот.

4. Який полісахарид є резервним джерелом енергії в організмах людини та тварин?

А) крохмаль;

Б) глікоген;

В) целюлоза;

Г) хітин.


5. Розташуйте у вірній послідовності етапи енергетичного обміну вуглеводів:

А) фосфорилювання;

Б) гліколіз;

В) дихальний ланцюг;

Г) цикл Кребса.

6. Позначте, що необхідно для протікання реакцій світлової фази фотосинтезу:

А) СО2 та АТФ;

Б) О2 та світло;

В) вода та НАДФ;

Г) вода, світло, АДФ, НАДФ.

7. Укажіть, які бактерії використовують енергію світла:

А) сіркобактерії;

Б) ціанобактерії;

В) залізобактерії;

Г) нітрифікуючи бактерії.

8. Сукупність ферментативних реакцій темнової фази фотосинтезу, внаслідок яких утворюється глюкоза:

А) цикл Кребса;

Б) цикл Корренза;

В) цикл Кальвіна;

Г) цикл Вернадського.

9. Позначте органели, де накопичується крохмаль:

А) ендоплазматична сітка;

Б) комплекс Гольджі;

В) лейкопласти;

Г) вакуолі.

 

 

 

V. Самостійна робота студентів

Заповнення таблиці «Порівняльна характеристика мітозу та мейозу» самостійна робота студентів з матеріалом підручника.

 

Питання

Мітоз

Мейоз

1.

Подібність:

Фази ділення

 

 

2.

Відмінність

 

 

3.

Кількість поділів ядра

 

 

4.

Кількість фаз

 

 

5.

Кількість дочірніх клітин

 

 

6.

Кон’югація хромосом

 

 

7.

 Для яких способів розмноження характерні

 

 

8.

Біологічне значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка заповненої таблиці, обговорення. Оцінювання відповідей.

2.

ВІДМІННІ ОЗНАКИ

МІТОЗ (непрямий поділ)

МЕЙОЗ (редукційний поділ)

3.

Відмінності:

Кількість поділів ядра

Один поділ

Два послідовних поділи

4.

Кількість фаз

Чотири

Вісім

5.

Кількість дочірніх клітин

Дві

Чотири

 

Кількість хромосом у дочірніх клітинах

Ідентична материнській клітині

Удвічі менша, ніж у материнській клітині

6.

Кон’югація хромосом

Відсутня

Спостерігається

7.

Для яких способів розмноження характерні

Характерний для клітин з диференційованим ядром

Характерний для організмів зі статевим способом розмноження

8.

Біологічне значення

Збільшення кількості клітин, рівномірний розподіл генетичного матеріалу

Підтримання кількості числа хромосом у нащадків, перекомбінація генетичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Підведення підсумків заняття та оцінювання студентів

Студенти самостійно підбивають підсумки заняття, формулюючи висновки.

 

        Технологія «незакінчені речення».

Студенти працюють із незакінченими реченнями:

 

«Заняття важливе тому, що…»

«Для себе я з’ясував, що…»

«Я знаю…», «Я вмію…»

      Створення «ситуації успіху»

Об’єктивне аргументування оцінки за заняття. Похвала.

 

   Сьогодні на занятті за активну роботу, правильні відповіді, високий рівень засвоєння даної теми студенти отримують такі оцінки

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

самопідготовку та творчу роботу вдома

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

     Залишилося трішечки докласти зусиль, повторивши теоретичний матеріал і результат буде найвищий,-

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Таким студентам, як

_________________________________________________________________

 

я бажаю не зупинятися, вчитися перемагати себе і обставини.

 

 Пробудіть свої амбіції. Покажіть власний результат  __________________________________________________________________

 

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання

 

Завдання для студентів всієї групи.

 

1. Опрацювати тему в підручнику "Загальна біологія " / М.Є. Кучеренко. П.Г. Балан.

2. Продовжити роботу зі словником, дописати визначення новим термінам.

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання.

 1. Підготувати презентацію по темі.

 

 

      Наше заняття підійшло до закінчення. Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мітоз

 

Картинки по запросу малюнок мітозу

 

Картинки по запросу малюнок мітозу

Мейоз

Картинки по запросу малюнок мейозу

 

Картинки по запросу малюнок мейозу

Мітоз. Мейоз.

Картинки по запросу малюнок мейозу

 

 

 

 

Лабораторна робота №4

Тема: Мітотичний поділ клітин.

Мета: навчитися розпізнавати різні фази мітозу.

Обладнання та матеріали: світловий мікроскоп, постійні препарати на різних стадіях мітотичного циклу, мікрофотографії різних стадій мітотичного поділу клітин.

Хід роботи

 1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
 2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на препараті клітини, що діляться. Розгляньте їх.
 3. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть клітини, які перебувають на стадії профази. Замалюйте їх. Напишіть, що відбувається в цій фазі.
 4. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть клітини, які перебувають у стадії метафази. Замалюйте їх. Напишіть, що відбувається в цій фазі.
 5. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть клітини, які перебувають у стадії телофази. Замалюйте їх. Напишіть, що відбувається в цій фазі.
 6. Порівняйте побачені вами фази мітозу з мікрофотографіями різних стадій мітотичного поділу клітин (дивись підручник «Біологія 10 клас» О.В.Тагліна, 2010р, сторінка 160).    
 7. Зробіть висновки.                         

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу мітотичний поділ клітини малюнки

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шамрай Марина
  Дякую!, дуже добре!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бузницька Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 травня 2019
Переглядів
16663
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку