28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Методична розробка"Впровадження проектної технології на уроках природознавства у початкових класах""

Про матеріал
Посібник містить опис деяких теоретичних аспектів щодо актуаль-ності впровадження проектних технологій у практику роботи вчителя початкової школи та докладні практичні розробки проектної діяль-ності на уроках природознавства у 1–4 класах. Матеріали збірки сприятимуть розвитку самостійності учнів, підви-щенню їхньої пізнавальної активності, формуванню навичок спілку-вання та розвитку соціального інтелекту дітей. Видання адресоване вчителям початкових класів.
Перегляд файлу

Відділ освіти Рокитнівської райдержадміністрації

Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Рокитнівської районної ради Рівненської області

 

 

 

 

 

Впровадження проектної технології на уроках природознавства у початкових класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залав’я

2018

Автор-упорядник: Смик Марія Василівна, вчитель Залавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, спеціаліст ІІ категорії.

Впровадження проектної технології на уроках природознавства у початкових класах. – Залав’я, 2018. – с.76

 

 

 

 

Рецензенти: Смик Ніна Мартинівна, голова МО вчителів початкових класів Залавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, спеціаліст І категорії.

 

Посібник містить опис деяких теоретичних аспектів щодо актуальності впровадження проектних технологій у практику роботи вчителя початкової школи та докладні практичні розробки проектної діяльності на уроках природознавства у 2–4 класах.
Матеріали збірки сприятимуть розвитку самостійності учнів, підвищенню їхньої пізнавальної активності, формуванню навичок спілкування та розвитку соціального інтелекту дітей.
Видання адресоване вчителям початкових класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано методичною радою Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Рокитнівської районної ради Рівненської області

Протокол № 3 від 22.01.2018 р.

Зміст

Передмова……………………………………………………

Особливості впровадження проектної діяльності у початковій школі на уроках природознавства………………………..

Рекомендовані навчальні проекти………………………….

Розробки проектів на уроки природознавства для 1-4 класів

1 клас. Як потрібно доглядати домашніх улюбленців – рослин і тварин?……………………………………......................

1 клас. Як живуть мурахи?.....................................................

2 клас. Як готуються до зими бджоли?…………………....

2 клас. Пташина їдальня…………………………………….

2 клас .Не зривай первоцвітів!...............................................

2 клас. Червона книга. Охорона птахів.................................

3 клас. Шукачі скарбів…………….……..………………….

3 клас. Ми гноми-економи!………….……..……………….

3 клас. Чому не можна випалювати стерню?.......................

3 клас. Який дар природи найцінніший для людини?……

4 клас. Океани землі………………………………………...

Список використаної літератури…………………………..........

 

 

 

4

 

5

11

 

 

 

13

19

26

33

36

41

48

51

54

58

63

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмова

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах людиною.

Зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток креативності інноваційної особистості яка буде здатна до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України. Основні риси такої особистості, це перш за все відкритість новому досвіду. Безперечно, в умовах, коли швидко змінюється світ, людина також повинна постійно бути готовою до оновлення, накопичення нового соціального та життєвого досвіду, що має сприяти самореалізації. Педагогічною стратегією, що забезпечує формування такої риси особистості є постійне розширення рольового простору кожного учня, включення його в різноманітні види діяльності, що створює можливості для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості впровадження проектної діяльності у початковій школі на уроках природознавства

Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається; підвищує мотивацію до навчання; сприяє розвитку інтелектуальних здібностей; дозволяє залучити кожного  до активного пізнавального процесу; формувати навички пошуково – дослідницької діяльності; виявляти свої здібності у груповій співпраці, набуваючи комунікативних умінь; грамотно працювати з інформацією.

Ефективним засобом розвитку пізнавального інтересу молодших школярів є метод проектів. Розробка навчального проекту, як і будь-яка нова форма роботи, викликає в учнів певне здивування чи цікавість. Цікавість є початковою стадією пізнавальної спрямованості особистості учня.

На основі цікавості виникає допитливість – прагнення дитини проникнути за межі побаченого. На відміну від цікавості, допитливість пов’язана зі змістом проектної діяльності й виявляється у прагненні пізнати об’єкт своєї уваги. Для допитливості характерні прагнення до пізнання глибших зв’язків та відношень. Вона виявляється у формі загального інтересу до всього, з чим доводиться зустрічатися дитині. Безпосередній інтерес до нових фактів і явищ переростає в інтерес до пізнання істотних властивостей предметів і явищ, до встановлення причиново-наслідкових зв’язків і закономірностей.

Важливим стимулом розвитку пізнавальних інтересів є безпосередня активна діяльність. Характерні особливості проектної діяльності створюють широкі можливості для формування в учнів умінь,  пов’язаних із самостійним освоєнням нових знань. Вони виявляються у розмаїтті форм самостійної роботи, оволодінні новими способами пізнавальної діяльності, проблемному підході, елементах пошуку або дослідження, творчому характері діяльності.

Чільне місце серед предметів вивчення займає освітня галузь: Природознавство. Предмет : Природознавство

Основна мета навчального предмета “Природознавство” – формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи.

Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.

При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками (спостереження зоряного неба, зясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку Запитай у батьків”.

Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить розділ “Запитання до природи”.  У цьому розділі запропоновані орієнтовні запитання, пошук відповіді на які вимагає інтеграції знань і передбачає застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.

Тематика завдань може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

Використання проектної технології у початковій школі має свою специфіку: слід враховувати вікові та психологічні особливості учнів. Усі етапи проектної діяльності повинні ретельно контролюватися вчителями, оскільки і теоретичних, і практичних знань та вмінь у молодших школярів ще мало. Проекти для початкової школи у більшості випадків мають бути короткотривалі.

Залучення молодших школярів до проектної роботи сприяє формуванню в них таких компетентностей:

 • уміння працювати в колективі;
 • уміння розділяти відповідальність;
 • аналізувати результати діяльності;
 • відчувати себе членом команди;
 • навички аналітичного погляду на інформацію;
 • здатність до адекватної самооцінки.

Проект – це індивідуальна, частіше групова або колективна діяльність школярів, яка спрямована на створення певного унікального кінцевого продукту. Проект розглядають як "п’ять П": проблема, планування, пошук інформації, продукт, презентація.

Шосте "П" проекту – його портфоліо, тобто папка, у яку зібрані всі робочі матеріали (чернетки, плани, звіти тощо).

Особливості проектної діяльності молодших школярів:

 • Робота у проекті розпочинається із чіткого формулювання мети проекту, завдань та планування дій.
 • Найбільш важливою частиною плану є покрокова розробка проекту, в якій вказаний перелік конкретних дій з вказівкою виходів, термінів, відповідальних.
 • Обирається форма проектної діяльності: індивідуальна, групова, колективна.
 • Робота у проекті передбачає пошук інформації, яка потім буде оброблятися, систематизуватися, узагальнюватися, адаптуватися для подальшого використання.
 • Результатом роботи над проектом є якийсь певний кінцевий продукт. Наприклад: газета, книга, листівка, виставка малюнків, колективне панно, твір, комп’ютерна презентація, стаття у газету, реклама, віртуальний музей, фотоальбом, збірка власних творів, вистава, свято, концерт, рольова гра, екскурсія, тематична міні-збірка, сценка, дослідницька робота тощо)
 • Робота у проекті закінчується презентацією його кінцевого продукту.

Основні етапи роботи у проекті

1 етап – Організаційний

Учитель повідомляє учням тему, мету, кінцевий продукт проекту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні вносять свої пропозиції.

2 етап – Підготовчий

Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією, виконання тренувальних вправ.

3 етап – Проектна робота

Починається проектування "макета", опрацювання зібраної інформації, її коригування. На цьому етапі учні звертаються до довідників, словників, до вчителя для одержання додаткової інформації.

4 етап – Оформлювальний

На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту (малювання, складання, розфарбовування, оформлення презентації тощо). Це може відбуватися як у школі, так і вдома.

5 етап – Презентація проекту

Учні розповідають про свою роботу у проекті, демонструють кінцевий продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання опонентів.

 

6 етап – Підбиття підсумків

На цьому етапі вчитель (координатор проекту) та учні (учасники проекту) аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, оцінюють свою участь у проекті, складають плани на майбутнє.

Проектно – дослідницька технологія дає мені змогу вирішувати низку   важливих виховних завдань на уроці:
-об’єднує учнів за інтересами ;
-вчить їх визначати свою позицію;
-виробляти самостійний погляд у розв’язанні проблеми;
-вчитися один в одного.

Під час використання проектної технології змінюється роль учителя. Він стає одним із членів проектно – дослідницького колективу і може брати на себе різноманітні соціальні ролі в малій групі – джерела ідей, інформації, порадника, рефері тощо. Він так само, як і інші члени проектної групи, виступає в систему відносин, взаємодії, співпраці, несе відповідальність за навчально – проектну діяльність.

Це дає змогу
- розширити зміст освіти для себе;
- змінити ставлення до предмета «Природознавство»;
- навчитися визначати проблеми, розв’язувати їх;
- морально, інтелектуально, творчо, організаційно зрости відносно себе.

В своїй роботі застосовую такі проекти:

Дослідницькі проекти – які потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв’язання проблеми і намічених шляхів її розв’язання 

Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення – рукописний малюнок, колективний колаж, презентація, газета тощо.

Ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як видатні люди минулого, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учасників дуже високий, але домінуючим видом діяльності все - таки є гра.

Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’ект, явище , на ознайомлення дітей з додатковою інформацією , її аналіз і узагальнення фактів.

Використання методу проектів потребує відповідей на низку запитань. Наприклад, як часто можна використовувати метод проектів у навчальній діяльності? Скільки часу потрібно для реалізації проекту? Яка форма презентації найвдаліша? Наскільки важлива підготовча робота? В моїй роботі ще багато невирішених питань. Але вважаю проектну              роботу корисною, цікавою дітям.
Головна цінність проекту в тому, що придбає учень, беручи участь у проекті. Тобто якість проектної діяльності залежить від сукупності зусиль учнів та               учителя.
У роботі над проектом виявляється максимальна самостійність у формуванні мети і завдань, пошуку необхідної інформації, навичок дослідницької діяльності, розвивається творчість.
Реалізація методу проектів на практиці змінює роль учителя під час навчального процесу. Із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності . Змінюється й психологічний клімат у колективі.

За тривалістю проекти бувають:

короткострокові. Проекти тривають від двох до шести годин (або уроків);

 середньої тривалості. Тривають від тижня до місяця;

 довгострокові. Тривають від одного до кількох місяців.

Зазначимо, що при виборі виду навчального проекту слід враховувати особливості пізнавальних потреб школярів їх більше цікавить пошукова та дослідницька діяльність, літературна творчість, експеримент. Такий підхід слід враховувати також при визначенні теми проекту.

Можлива самооцінка і оцінка однокласників. Основними критеріями можуть бути:

• Самостійність роботи над проектом

• Актуальність та значимість теми

• Повнота розкриття теми

• Оригінальність вирішення проблеми

• Артистизм і виразність виступу

• Розкриття змісту проекту на презентації

• Використання засобів наочності, технічних засобів.

Перші чотири критерії –  оцінка проекту, решта –  оцінка презентації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовані навчальні проекти

Тематика проектів та їхні назви, запропоновані у програмі, можуть бути змінені на розсуд учителя, але повинні відповідати навчальним завданням відповідного розділу програми. Рекомендована кількість проектів у першому класі – не менше 2-х, у 2–4-х класах – не менше 4-х.

1 клас

Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше двох впродовж навчального року, з них один – дослідницький). Назву і маршрут проекту учитель визначає разом з дітьми – учасниками проекту. Запропоновані назви – орієнтовні.

 1.               Хто живе в моїй оселі?
 2.               Як економно використовувати воду в повсякденному житті?
 3.               Як живуть мурахи?
 4.               Дніпро – найбільша річка України.
 5.               Добра справа для природи.

Учень/учениця:

розуміє маршрут навчального проекту, запропонований учителем;

знаходить (за вказівкою вчителя) необхідну для проектної діяльності інформацію з 2-3-х джерел знань;

працює в групах і парах.

 

 

 1. клас

Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше чотирьох впродовж навчального року, з них один – дослідницький). Назву і маршрут проекту учитель визначає разом з дітьми – учасниками проекту. Запропоновані назви – орієнтовні.

 1. Як готуються до зими бджоли
 2. Червона книга України.
 3. Пташина їдальня.
 4. Як рослини готуються до зими?
 5. Рослини та тварини – символи України (калина, верба, соняшник, пшениця, лелека, ін.).
 6. Не зривай первоцвітів!
 7. Пташка року України.
 8. Добра справа для природи.

Учень/учениця:

знаходить (за вказівкою вчителя) та використовує необхідну для проектної діяльності інформацію з 2-3-х джерел знань;

бере участь у складанні маршруту навчального проекту;

працює в групах, у парі.

3 клас

Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше чотирьох впродовж навчального року, з них один – дослідницький). Назву і маршрут проекту учитель визначає разом з дітьми – учасниками проекту. Запропоновані назви – орієнтовні.

 1. Звідки береться пил?
 2. „Шукачі скарбів” (корисні копалини рідного краю).
 3. Чому не можна випалювати стерню?
 4. „Теплиця на моєму підвіконні” (виготовлення моделі теплиці та вирощування рослин з насіння).
 5. Як зберегти тепло і світло в нашому домі?
 6. Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)?
 7. Добра справа для природи.
 8. Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною.

Учень/учениця:

знаходить (за вказівкою вчителя), порівнює та узагальнює необхідну для проектної діяльності інформацію з 2-3-х джерел знань;

бере участь у складанні маршруту навчального проекту;

працює в групах, у парі.

 

4 клас

Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше чотирьох впродовж навчального року, з них один – дослідницький). Назву і маршрут проекту педагог визначає разом з дітьми – учасниками проекту.

Запропоновані назви – орієнтовні.

 1. „Таємниця Червоної планети” (про Марс).
 2. „Крижані велетні” (про Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран).
 3. „Сестра Землі” (про Венеру).
 4. „За що Плутон вигнали з родини великих планет?” (про позбавлення Плутона статусу великої планети).
 5. Розмаїта Африка.
 6. Подорож Антарктидою.
 7. Цікавий світ Австралії.
 8. Такі різні Америки.
 9. Ми живемо в Євразії.
 10. Земля – планета „Вода” (природа океанів).

Добра справа для природи.

 

Учень/учениця:

знаходить декілька джерел інформації, порівнює, узагальнює та аналізує її;

орієнтується у відповідних для  свого віку словниках і довідниках;

працює з інформацією у різних формах (текст, малюнок, таблиця, діаграма, схема);

пропонує власний маршрут навчального проекту;

працює в групах, у парі;

створює презентацію за результатами проекту.

 

 

 

Розробки проектів на уроки природознавства для 1-4 класів

 

1 клас


Навчальний проект.

Як потрібно доглядати домашніх улюбленців – рослин і тварин?


Мета проекту: освітня: формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин; закріпити знання про значення тварин для людини; ознайомити учнів з життям та повадками собак, котів, декоративних птахів, риб, які найчастіше утримуються в домаш­ніх умовах.

розвивальна: розвивати в учнів практичні уміння та навички спостереження й догляду за життям тварин в куточку живої природи й удома; роз­кривати моральну, естетичну, пізнавальну й прак­тичну цінність домашніх улюбленців.

виховна: виховувати відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від уваги і догляду за ними з боку людини.

Термін дії проекту: 10 днів.
Характеристика проекту:

 • за домінуючою діяльністю: навчально - дослідницький;
 • за тривалістю: середньої тривалості;
 • за кількістю учасників: колективний;
 • за характером контактів: у межах класу.

Учасники проекту: учні, учитель, батьки.
Шляхи реалізації проекту

 1. Залучити учнів та їх батьків до пошуку інформації про домашніх тварин.
 2. Об’єднати дітей класу в групи за інтересами.
 3. З допомогою дорослих зібрати інформацію про домашніх улюбленців, догляд за ними.
 4. Провести цикл бесід:
 • Котику біленький, котику сіренький…
 • «Професії» собак
 • Екскурсія до зоомагазину
 1.    Спостереження за тваринами у живому куточку
 2.    Консультація для батьків «Як збирати матеріал по темі».
 3.    Оформити куточок «Вернісаж домашніх улюбленців».
 4.    Провести урок - презентацію «Які у тебе є домашні улюбленці?».
 5.                  Нагородження найдопитливіших дітей.
  Обладнання: презентація, малюнки, фотографії (слайди) із зображеннями тварин: собак і кішок різних порід, папуг, морських свинок, хом’яків, акваріумних рибок, виставка книжок про собак, кішок, акваріумних рибок, пакети з – під їжі для тварин, грамоти для учнів та їх              батьків.

  ХІД УРОКУ


I.Організація класу.
II. Повідомлення теми та мети уроку.

Сьогодні у нас незвичайний урок,

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну Природу, в країну чудову,

Що нас чекає — нам ще не відомо.


Сьогодні в нас, без сумніву, незвичайний урок. На нашому уроці присутні              всім              знайомі              незнайомці.
 Кого  ми називаємо  домашніми улюбленцями?
Відгадайте загадки.
 


Як маленький – дзявкотить,
Як великий – гавкотить.
Може дім охороняти
Та чужинців відганяти.

Давня вовкова родина,

Та найкращий друг людини. (Собака.)

— Команда собачок готові? Займайте свої місця у вагоні потяга.

Ніжно лащиться до ніг,
Носить повідок від бліх.
Довгі вуса, хитрий хвіст,
Муркотіти має хист! (Котик)

—Команда котиків готова? Запрошуємо і вас подорожувати на нашому незвичайному потязі.

Як веселка кольоровий,
має здібності до мови.
Слово птаху лиш скажіть,
він його повторить вмить. (Папуга) (Леся Вознюк)

— Запрошуємо у вагон команду папуг.

Свинка, але не з хліва,
Мишка, та не польова.
Їсти просить і вночі -
Булку, хлібчик, калачі... (Морська свинка)
—Команда морських свинок, займіть своє місце!
Народилось їх багато,
Є в них мама, є в них тато.
Менші, ніж заморські свинки,
Ці пухкі, малі тваринки. (Хом'яки) (Наталя Гуркіна)

Що за хатка-дивина?
З скла прозорого вона.
Табунцями, як у річці,
рибки плещуться в водичці. (Акваріум) (Леся Вознюк)
— Перше знайомство пройшло успішно


 


— Виконуючи проект, кожна група мала своє завдання. А тепер ми з вами складемо частинки мозаїки, які утворять картину - підсумок нашого уроку. Згодні? Наш потяг вирушає у путь.

(Звучить стукіт коліс потяга)
III. Робота над темою уроку.
1. Станція «Бібліотека»(кожна група розповідає про свого героя)

Собака найвірніший і найвідданіший друг люди­ни. Собаки бувають різними: службовими, мисливськими, декоративни­ми і, на жаль, бродячими. До службових собак належить вівчарка.

— Вівчарки розумні, сильні. Вони служать на кордоні, охороняють за­води, склади, шукають злочинців і наркотики, допомагає пастухам випасати худобу.

Собаки допомагають і рятівникам, і пожежникам. Глухий далматинець на кличку Софі врятував п’ятирічку дівчинку, що тонула у річці.

—Мисливські собаки - гончаки, лягаві, лайки - допомагають людям на полюванні. Лайки є ще і їздовими собаками. Є ще декоративні породи собак: пудель, пекінес, мопс, чіхуахуа.

Кішки - дивовижні тварини, ласкаві, ніжні, із шовковистою шерстю й очима, що світяться вночі. Кішки мають витончений слух, вони чистухи— можуть умиватися кожної години. Ходять нечутно, бо при ходьбіховають кігті й наступають тільки на подушечки лапок. До Європи кішки потрапили з Єгипту. У давніх єгиптян кішка вва­жалася священною твариною. У нас кішок теж поважають. Є повір'я, що в нову хату спочатку потрібно запустити кішку. Це принесе господарям здоров'я і щастя в новій оселі. Кішки часто виступають акторами у цирку. В Росії є навіть «Театр кішок» під керівництвом Юрія Куклачова.

Папуги – птахи, які прибули до нас з Америки та Австралії. Вони здатні наслідувати людську мову й голоси різних тварин. Найбільший серед них – ара. Його розмір від дзьоба до хвоста майже метр. Найбалакучіші – жовтоголові амазони. Вони можуть говорити до ста слів і багато фраз. А найрозумніший серед папуг – жако. З ним можна навіть розмовляти. Живуть папуги довго, навіть, у неволі доживають до 100 років.

Морські свинки – добродушні й симпатичні тварини. Якщо до них турботливо ставитися, вони стають зовсім ручними. Незважаючи на свою назву, вони не є навіть далекими родичами справжніх свиней. На волі ця рослиноїдна тварина ховається у траві.

Хом’яки - добре приручаються і живуть у домашніх умовах. Випускати цих звіряток у кімнату не рекомендується: надто великий ризик, що вони загубляться або потраплять комусь під ноги. Цікаво спостерігати за тваринкою. Наївшись, він набиває крупою, насінням або морквою защічні мішки й несе у гніздо. Так робить свої запаси й користується ними у розвантажувальні дні.

Акваріумні рибки. Батьківщина золотих рибок — Китай. Китайські імператори тримали їх у своїх палацах і не дозволяли вивозити дорогоцінних рибок з країни. Вони вважали, що екзотичні рибки наділені магічною силою. Хто володіє такою рибкою, той володіє розумом, успіхом, має можливість здійснювати свої бажання.

2. Станція «Ігроленд» (учні імітують поведінку тварин)
 


Знають всі давно, малята,

Любить котик пострибати,

Вигнути дугою спинку,

Потягнутись на хвилинку.

Цуценятко не дрімає:

Хвостик власний доганяє.

І вертить ним вліво – вправо -

Фізкультурні робить вправи.

Папужка теж не ловить гав:

Крильця в сторони підняв,

Вгору – вниз ними махає,

Наче в джунглях, він літає.

Хом’ячок і морська свинка

Роблять вправи фізхвилинки.

Їм на місці не сидиться,

Швидко бігають по клітці.

Рибки пірця піднімають

І повільно опускають

- Чи здорові ви, малята?

- Так! - Сідайте працювати.


3. Станція «Ветлікарня»

— Про що повинен подбати хазяїн, щоб його домашнім улюбленцям було зручно й комфортно у людській оселі?

—Собакам не можна давати шоколад, бо він отруйний для них. Не можна давати торти, печиво, цукор, бо це може викликати сльозотечу і нагноєння очей.

—Котам необхідне різноманітне харчування: м’ясо, риба, сир, вівсяні пластівці, вітаміни. У визначеному місці завжди повинна стояти мисочка з чистою водою.

—Клітка для папуги повинна бути простора й зручна. Птах має вільно махати крилами, не зачіпаючи стінок клітки. У клітці треба встановити поїлку, годівницю, купіль, мінеральний камінь та іграшки.

—Житло морських свинок тримати треба у чистоті, постійно міняти тирсу, покласти сіно. Бажано покласти у житло свинки великий камінь – з нього тваринка оглядатиме свої володіння і точитиме об нього пазури.

—Для хом’ячка клітка повинна бути металевою, бо він спритно гризе дерево. Треба, щоб у клітці були сіно і папір для гнізда. Важливо для тваринки більше рухалася, щоб не розтовстіти.

—Дуже важливо, щоб рибки не переїдали, а корм не залишався на дні. На сніданок давати сухий корм, на вечерю – живий. Регулярно треба міняти воду, але тільки частину, бо чиста вода шкідлива для рибок.

4. Станція «Чомусиків»

—Чому собаки махають хвостом?

Собаки махають хвостом у правий бік, коли чимось задоволені, а якщо їх щось не влаштовує, то їхній хвіст відхиляється вліво.

—Чому коти люблять ловити мишей?

В організмі мишей міститься багато сірки. А сірка необхідна котам для того, щоб їхня шерсть була густою і добре росла.

—Чому папуги мають таку назву?

У середні віки цих балакучих птахів жило багато у Ватикані. Там їх називали «папа галл», що означає «папський півень». Звідси і назва – папуга.

—Чому морські свинки не плавають?

Морські свинки – гризуни, живуть на суші далеко від моря. А морськими назвали за те, що привезли їх до нас із – за моря.

—Чому взимку хом’яки сплять?

Хом’яки – гризуни, в природному середовищі вони впадають у зимову сплячку, як їжаки, ведмеді і борсуки.

—Чому не можна підсаджувати маленьких рибок до дорослих?

Дорослі риби можуть прийняти малят за корм і з’їсти.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Станція «Зоомагазин».
Гра «Нагодуй тварину»

(Учитель демонструє пакети з – під корму для тварин, а діти «купують» - плескають у долоні, якщо це їжа для героя їхньої групи).

2. Робота у групах.

Гра «Склади портрет героя». (Кожна група отримує малюнок котика (собаки, рибки, папуги, хом’ячка чи морської свинки), розрізаний на декілька частин. Необхідно швидко скласти із фрагментів малюнок)

3. Робота з підручником. Бесіда про відповідальність за домашніх тварин.

—Чи зустрічали ви кішок і собак без господарів?

— Як називають таких тварин?

— Чи легко їм живеться?

— Серед бездомних собак і кішок зустрічаються безпородні й породисті, деякі навіть з ошийниками. Про що це свідчить?

— Чи хотіли б ви, щоб ваш улюбленець одного разу опинився у тако­му становищі?

— Що треба робити, щоб цього не сталося?
V . ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
Нагородження найактивніших учасників проекту.

 •                     Як треба ставитися до тварин?
  Який найголовніший висновок зробили? ( Ми несемо відповідальність за тих живих істот, життя яких за­лежать від уваги та догляду за ними з боку людини)
 •                     Що ви можете розказати про поведінку своїх улюбленців? А може, ви знаєте якісь цікаві випадки з їхнього життя?
 •                     Діти, я дякую вам за урок.

 

 

 

 

Навчальний проект.

Як живуть мурахи?


Мета проекту: пробудити пізнавальну активність у вивченні тваринного світу; сформувати та узагальнити уявлення дітей про групу тварин - «Комахи»; розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, вміння аналізувати і зіставляти факти та припущення; розвивати пізнавальний інтерес, фантазію, критичне мислення, кмітливість;формувати ціннісне ставлення особистості до природи; виховувати почуття успіху і

особистої значущості.
Тривалість: 1 тиждень (2 уроки).


ХІД РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ


І. Попередня робота.
На попередніх уроках природознавства слід закріпити знання учнів про тваринний світ,зокрема розглянути питання: «Хто такі комахи?».
ІІ. Підготовчий етап.
1. Розробка плану проекту.
2. Розподіл дітей на групи, враховуючи їхні інтереси та захоплення.
3. Ознайомлення з темою колективної роботи.
4. Проведення інструктажів.
III.Планування роботи.
1. Ознайомлення з метою та завданнями для групової роботи.
2. Визначення шляхів виконання завдань, пошуку інформації.
3. Розподіл обов'язків між членами груп.
IV.Пошуковий етап.
Самостійна робота учасників проекту над груповими завданнями.
1 група «Інформатори»:

 • знайти в мережі Інтернет змістовне відео про життя мурах;
 • підготувати коротенькі повідомлення про мурах.
  2 група «Літератори»:
 • знайти віршики та казки про мурах;
 • з допомогою дорослих оформити збірку.
  3 група «Художники»:
 • намалювати малюнки про життя мурах.
  4 група «Народознавці»:
 • знайти , прислівʼя, приказки, прикмети, загадки та скоромовки про мурах;
 • вивчити і продекламувати зібране.
  V.Узагальнюючий етап.
  Обговорення отриманих даних у групах. Оформлення творчого звіту у вигляді презентації.

VI.Захист проекту.
Захист проводиться на уроці природознавства за темою «Навчальний проект. Як живуть мурахи?». Працюючи над проектом, діти, з допомогою батьків та вчителя ,створили презентацію , де узагальнили зібраний матеріал, намалювали малюнки та роздрукували збірку віршів та казок.

Урок-презентація проекту

Мета проекту: пробудити пізнавальну активність у вивченні тваринного світу; сформувати та узагальнити уявлення дітей про групу тварин - «Комахи»; розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, вміння аналізувати і зіставляти факти та припущення; розвивати пізнавальний інтерес, фантазію, критичне мислення, кмітливість;формувати ціннісне ставлення особистості до природи; виховувати почуття успіху              і              особистої              значущості.
Освітні технології: проектна технологія, робота в групах, використання інформаційних              та              комунікаційних              технологій.
Обладнання: виставка дитячих малюнків, компʼютер, телевізор, мультимедійна              презентація.

 

ХІД УРОКУ


І. Створення сприятливої атмосфери.
 


Ми всі веселі та кмітливі,
Серйозні та не пустотливі,
Допитливі, цікаві, чемні,
 В розмові з старшими приємні.
Ми всі любимо природу:
Турбуємось про чисту воду,
Дерева, квіти доглядаємо,
Гілочок ми не ламаємо,
Про пташок узимку дбаємо.,
Світ природи старанно вивчаємо.



ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Нам надійшла телеграма з містечка Мурашине : «Любі,друзі! Запрошуємо вас на конференцію з мірмекології «Як живуть мурашки?»! »
- Чи приймемо запрошення? Але перед конференцією обовʼязково потрібно підготуватися і відновити всі свої знання про світ комах.
III.Актуалізація опорних знань
1.Гра «Хто зайвий?»
Закінчити речення :«Я вважаю зайвою …, тому що …..»
2.Повторення особливостей будови комах
IV.Повідомлення теми  уроку.
- Ми готові до роботи , то ж розпочинаємо нашу конференцію. В ході конференції маємо обговорити такі питання: Хто такі мурахи? Кого пасуть і доять мурахи? Які бувають мурахи? Як живуть мурахи? Мурахи корисні, чи шкідливі?

V.Робота за темою уроку.

—На ці питання вичерпну і цікаву відповідь підготувала група «Інформатори». Тож надаємо їм слово.

Звіт групи «Інформатори». Демонстрація відео. (Матеріал дивись Додаток 1)

Доповнення вчителя - Світ мурах цікавий і неповторний. Та кожна мурашка приносить користь природі і є її частиною . Мурахи бувають різних видів . Пропоную познайомитись з деякими з них.

- Люди здавна спостерігали за мурахами і складали приказки, загадки, скоромовки, навіть збагачували погоду. Про це підготували виступ група «Народознавці». Запрошуємо їх до слова.

Звіт групи «Народознавці». (Матеріал дивись Додаток 2)

- До конференції підготувалися і члени групи «Літератори». Вони видали збірку віршів та казок про мурашок. Запрошуємо їх презентувати свою збірку.

Звіт групи «Літератори». (Матеріал дивись Додаток 3)

- Не стояла осторонь і група «Художники». Вони підготували виставку малюнків. Запрошуємо їх презентувати свої роботи.

Звіт групи «Художники». (Матеріал дивись Додаток 4)

VI. Підсумок уроку.

— Ось і підійшла до кінця наша конференція. Жителі міста Мурашине вдячні нам за роботу і просять нас запам’ятайти: комахи – тварини. У природі всі тварини потрібні. Кожна займає своє місце і має певне значення. Щоб зберігся світ, у якому ми живемо, потрібно зберегти всю різноманітність тварин і рослин.

Прошу вас тільки не забувати:
Кожна тварина варта любові,
Кожного дня і кожну хвилину
Оберігайте всяку звірину,
Тільки добра їм потрібно бажати
І намагатись не ображати.

Рефлексія. Вправа «Продовж речення»
На уроці я дізнався… Найбільшим відкриттям для мене було… Сьогодні дома я розповім батькам про… За роботу по заслузі щиро дякую вам, друзі!

 

Додаток 1

Інформаційна довідка

Мурахи - це найчисленніше сімейство комах. Зараз налічується близько 6000 видів мурах, але багато ще не вивчені. Мурахи – крихітні створення, зазвичай менше двох сантиметрів у довжину. Вони можуть бути різних кольорів: чорні, коричневі, червоні, жовті і навіть смугасті. У мурах, як і в інших комах по 6 ніг. Голова рухлива, з сильно розвиненими гризучими щелепами. На голові – очі і вусики. У них тонка талія – стеблинка, яка розділяє тулуб на 2 частини. До першої частини прикріплені ноги, а друга - черевце, на кінці якого знаходиться жало, яке вибризкує отруту. Ця отрута зовсім безпечна для людини, але смертельна для комах. Знайшовши свою жертву, одні мурахи хапають її за лапи, утримуючи без руху, а решта кусають її і вприскують їй в рани смертельну отруту. Вбивши жертву, одні починають штовхати видобуток вперед, а інші розчищають їм дорогу. Мурашки постійно спілкуються між собою. Можна побачити мурах, які торкаються один одного вусиками. Так вони розмовляють. Мова мурах - це мова запахів і жестів. Виділяючи особливі хімічні речовини, вони можуть підняти тривогу або панічно втекти, також вони вказують робочим мурашкам напрямок до джерела їжі, відзначають пахучими мітками шлях до неї, відлякують від знайденої їжі чужих мурах. По запаху відрізняють своїх від чужих. У мурах дуже хороша пам'ять. Вони здатні до навчання і роблять це набагато швидше за інших комах. Вони добре розрізняють геометричні фігури. Мурахам під силу найскладніші колективні дії. Вони дружно будують куполоподібне гніздо з округлим склепінням, довгі роки користуються одними і тими ж стежками. Разом тягнуть видобуток в гніздо. Мурахи – самі розумні комахи. Вони здатні все життя вчитися, а потрапивши в несподівану ситуацію, вміють прийняти розумне рішення. Ось, наприклад, у них є дивовижний план порятунку від водної стихії. Деякі мурахи реагують навіть на одну крапельку води, що потрапила у вхід мурашника: вони починають бігати по гнізду, оголошуючи тривогу, а потім біжать до інших відкритих входів. Залишаючи слід у вигляді запаху, вони показують іншим мурашкам шлях до незаблокованих проходів, що ведуть назовні, а іноді і зовсім виводячи їх з гнізда. А інші мурахи під час повені підіймаються з нижньої частини мурашника до рівня землі, злипаються у велику купу і утримуються на плаву. Так багато мурах виживають. З часом жива купа осідає десь на траві чи кущах, і, коли вода спадає, мурахи, що залишилися живими, повертаються в мурашник. Мурахи живуть у гніздах - мурашниках великими спільнотами - колоніями. У колонії налічується кілька тисяч особин. Будують вони свої гнізда, висота яких може досягати до метра і вище. Із землі, листя, травинок, прутиків мурахи вибудовують камери. Камери кріпляться колонами і з'єднані тунелями. Це справжній лабіринт. Щоб зігріти гніздо в холодну пору, мурахи обкладають його зовні гілочками і листям, а в спеку розбирають цей настил. У верхній частині мурашника живуть і несуть свою службу мурахи - солдати. Вони охороняють всі входи і виходи в мурашнику. У них дуже велика голова і дуже сильні щелепи, і самі вони більші звичайних мурах. Своєю головою вони закривають вхід в мурашник. Повертається робочий мураха, підходить до закритого входу, стукає вусиками по голові солдата, який після цього знака впускає мурашки. Це дуже сильні мурахи, якщо на мурашник нападають вороги, вони першими зустрічають їх і часто з ганьбою проганяють. Трохи глибше - мурахи - робітники, які займаються будівництвом і ремонтом мурашника: одні витягують з нього хвою, гілочки, листочки, інші - тягнуть всередину точно такі ж для того, щоб в мурашнику не утворювалася цвіль, і мурашки - фуражири - збирачі їжі. Вони добувають їжу для всіх жителів гнізда. Як тільки надходить сигнал від розвідників, вони за їх вказівками відправляються до джерела корму і доставляють його в мурашник. Володіють дуже хорошою пам'яттю.

Додаток 2


Народна мудрість

Загадки


Заповзята трудівниця,
Вона праці не боїться.
Дуже сильна ця комаха
Називається …(мураха).
Леся Вознюк


 


За ялиною горбок –
Півмільйона мурашок
Працювали день і два…
Листя, голки і трава
Полягали у будівлю.
Той загал зробив покрівлю.
Можна звати дім комашник,
А інакше він - …..(мурашник).
С. Коляда


 


У лісі, біля пня
Біготня і метушня.
Народ робочий
Весь день клопоче. (Мурашки)



Хто працює без упину й тягне товсту стебелину,
Вдвічі важчу за комашку.
То старається…(мурашка)


Скоромовка

Малі мурашки грали у шашки,
А великі мурахи – в шахи.


Прислівʼя та приказки


Мала мураха тілом, та велика ділом.
Мурашка невелика, та гори копає.
Старанний, як мурашка.
Мурахи гуртом і лева здолають.
Якщо в будинку з'явилися мурахи - це до добра.
Для мурашки роса – злива.


Прикмети

Мурахи поспішають в свій будинок - чекай дощу.
Мурахи наростили свій будиночок. Буде холодна зима. Перед грозою мурахи починають активно бігати по мурашнику.
Мурахи будують мурашник на південному боці від дерева.

Додаток 3


Леся Вознюк

НОВОСІЛЛЯ У МУРАШНИКУ

Бігли стежечки веселі від ошатної оселі,
закликали на гостину у родину мурашину:
— До сусідів поспішайте, з новосіллям привітайте.
У мурашнику-хатині буде затишно родині.
Лісова уся громада новоселам щиро рада:
скрізь мурашок поважають, бо за лісом доглядають.

КАЗКА «ПРО РОМАШКУ ТА МУРАШКУ»

На галявині лісу росла собі Ромашка, одним-однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато різних квітів. Та лише Ромашка - одна. І було їй дуже сумно, нізким поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою, кульбабки зайняті своїми парашутиками-насінинками, увесь час повчають їх як найдальше літати. А до Ромашки нікому діла нема. Та одного дня усе змінилося. Якось під вечір почула Ромашка, що хтось тихенько плаче. Озирнулася довкола і побачила              маленьку              Мурашку.             
- Гей малечо, ти чог плачеш?
- Ой як не плакати, коли ніжечка дуже болить, - відповіла Мураха.
- А що сталося з твоєю ніжкою? - стривожено спитала Ромашка, бо була              дуже               доброю,              і              завжди              всіх              жаліла.
- Я її подряпала, і тепер йти не можу. Бачу хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, - сказала Мурашка, і знову заплакала.
І справді, потемніло, загриміло, пішов густий дощ.
- Ховайся, - крикнула Ромашка, і низенько нахилила свою голівку, утворивши затишну, чарівну білу парасольку для Мурашки.
- Ой спасибі тобі Ромашечко, що заховала мене від дощу, а чим я тобі              віддячуся?
- А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені одиноко тут. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала де бувала, що бачила, а Ромашка уважно слухала і посміхалася, раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав капати, Ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилося між хмарками, аби просушити свої пелюсточки. А Мурашка зібралася йти до дому.
- Куди ж ти з хворою ніжкою підеш біднесенька, зупинила її Ромашка.
- Давай попросимо дядечка Подорожника, хай полікує, він добрий лікар.
А дядько Подорожник ріс поряд, почув про мурашчину біду, дав краплинку свого соку, Ромашка свою пелюсточку для перев"язки, та й полікували Мурасі ніжку. Тут ще й дядько Джміль мимо пролітав, Ромашка його попросила допомогти Мурашці дістатися дому. Він теж не відмовив, посадив її собі на спину, та й полетів до мурашника. Ох і дякувала Мурашка новим друзям. А дядько Джміль підморгнув Мурасі і              промовив:
- Завжди пам"ятай, ніколи нікого в біді не лишай. Тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись, - та й полетів собі, а Мурашка помахала йому в слід лапкою, і задумавшись пішла до дому.
З того часу, вона часто провідувала Ромашку, розповідала їй про новини в мурашнику, чи лісі, не забувала подружку. І якось, також віддячила Ромашці добром за добро. А було все так. Настав час Ромашці висипати достигле насіннячко, а на біду вітру нема, насіння не рознесеться по галявині. Зажурилася наша Ромашечка, ось тут і допомогла Мураха подружці. Покликала всіх своїх родичів, а вони, схопили кожна по насінинці, і розбіглися в різні боки галявини, залишили там насіннячко та й пішли по своїх справах. А наша Мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала:

- Наступного року, ти вже будеш на галявині не сама, не будеш сумувати. І підморгнула дядькові Джмелеві, котрий пролітав поряд. Добром за добро

 

 

2 клас

 

Навчальний проект.  

Як готуються до зими бджоли?

 

Дидактична характеристика проекту:

Типи проекту:

 •       за предметною галуззю міжпредметний;
 •       за тривалістю середньої тривалості;
 •       за характером контактів – вчитель, учні 2 класу, їх родини, друзі;
 •       за основною діяльністю – дослідницько-пошуковий;
 •       за характером координації – з безпосередньою координацією;
 •       за формою проведення – самостійна дослідницька робота дітей з наступною презентацією матеріалів проекту;
 •       за кількістю учасників – груповий. 
 •       об’єкт пізнання: бджоли, їх значення у житті людини.

Навчальні цілі:

 •       поглибити та систематизувати знання учнів про життя бджіл       
 •                     та підготовку їх до зими;
 •                     розглянути зв'язок між явищами природи та змінами в поведінці бджіл;
 •                     розвивати навички аналізу спостережень за комахами та народними прикметами про погоду, пов`язаними з ними;
 •                     формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально-пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу, робити висновки;
 •                     виховувати спостережливість, науковий підхід до пізнання процесів, що відбуваються у довкіллі, любов до рідного краю.

Спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою, використання інших засобів інформації, самостійна дослідницька та аналітична робота дітей з учителем, власна творчість дітей;             

Освітній продукт: презентація, власні книжки, альбоми, вироби.

Шляхи реалізації:

 • Розповідь учителя про задум проекту, мотивація обраної теми.
 • Формулювання та обговорення завдань проекту, визначення кола проблемних питань для опрацювання в кожній групі:
 1. Історики
 2. Етнографи
 3. Науковці
 4. Лікарі
 5. Пасічники
 6. Художники-мультиплікатори
 • Пошукова діяльність родин учнів з добору матеріалу на задану тему(робота з джерелами додаткової інформації.
 • Обробка, аналіз, узагальнення зібраного матеріалу в кожній групі.
 • Творча діяльність учнів та батьків з оформлення проектів.
 • Колективна презентація проекту.

Правила взаємодії під час проекту:

 • Працювати дружно, злагоджено, разом.
 • Усе, що пропонує товариш, сприймати й обговорювати спокійно.
 • Викладати свої ідеї, думки по черзі, всіх вислуховувати до кінця, не перебивати.
 • Радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення  спільно.
 • Не відмовляти в допомозі, не відмовлятися від допомоги.
 • «Запозичати» ідеї в інших груп з їхнього дозволу.
 • Бути доброзичливими, старанними, відповідальними.
 • Доводити свою справу до кінця.

Бджола в історії та культурі

Бджоли мешкали на Землі вже 40 мільйонів років. Людина ж існує лише 2 мільйони років. З бджолами зв'язана величезна кількість міфів і легенд. Так, на думку стародавніх єгиптян, душа померлого покидала людину у вигляді бджоли.

 Стародавні греки були впевнені, що боги на Олімпі куштують «солодкий нектар», що їх владику Зевса в дитинстві вигодовували медом, а богиню Артеміду, покровительку тварин і полювання, часто зображали бджілкою.

 На деяких якнайдавніших монетах миру, які були зроблені в Стародавній Греції, була зображена бджілка.

Те, що в давнину наші предки збирали мед, підтверджують стародавні наскальні малюнки. В Іспанії, наприклад, існує Павукова печера. На її стіні зображена людина, що виймає стільник з бджолиного гнізда. Цей малюнок був створений приблизно за 7 тисяч років до н. е.             

Важко сказати, коли стародавні люди перейшли від збирання меду до бджільництва, але археологічні дані підтверджують, що 6 тисяч років назад в Єгипті розводили домашніх бджіл. 

Французький імператор Наполеон Бонапарт зробив бджолу своїм гербом, пояснюючи це її працелюбністю.

Філософ Аристотель (IV століття до н. е.) поклав початок науковому бджільництву, а основоположник античної медицини Гіппократ описав лікувальні властивості меду. Одна з легенд розповідає, що на могилі Гіппократа поселився рій бджіл, які виготовляли особливий мед, що зціляє від безлічі хвороб.

Українці називали бджолу "святою", німці давали їй назву "божа пташка".  У найдавніших міфологічних уявленнях українського народу бджола виступала як провісниця весни, а з нею і родючості.

Цікаві факти з життя бджіл

 • Бджолиний рій   складається з 50-60 тис. бджіл. 
 • Бджола може відлетіти від вулика майже на 8 км і безпомилково знайти дорогу назад.
 • Бджоли вміють ще й танцювати. Повертаючись після розвідки у вулик, бджола виконує певні умовні рухи – «танці». За цими рухами інші бджоли дізнаються про те, в якому напрямку і на якій приблизно відстані від вулика знаходиться медоносне місце.
 • Для отримання 1 кілограма меду бджілкам потрібно відвідати приблизно 10 млн. квітів.
 • Для отримання ложки меду (30 г) 200 бджіл повинні збирати нектар протягом дня.
 • Бджола здатна тягнути вантаж, що перевищує в 320 разів вагу її тіла.
 • У давнину мед використовували як «холодильник». Продукти занурювали в нього і вони тривалий час не псувалися.
 • У гірському селі Вучковому, що в Міжгірському районі стоїть єдиний у Європі пам’ятник цій бджолі.

Прислів'я і приказки про бджіл

Бджола вчить, як  у гурті жить.

Бджола і вкусить, і меду дасть.

Бджола мала тілом, та велика ділом.

На хороші квіти й бджола летить.

Для людини – рідний край, а для бджоли – квітковий рай.

Дружні бджоли і ведмедя не злякаються.

Маленька бджілка, але й та трудиться.

Буде бджола на квітці – буде і яблуко на столі.

Бджіл тримати – не в холодку лежати.

Ложка меду пуд здоров’я прибавляє.

Загадки про бджіл

Не мотор, а шумить,

Не літак, а летить.

Не гадюка, а жалить.

Що це?  ( Бджола )

 

Не птах, а літає, чотири крила має,

По квітах мандрує,

На солодке полює. 

Хто їй в цьому заважає,

Жало враз її пізнає. ( Бджола )

Подушка височенна, а в ній сім'я незліченна. (Вулик)

В піч покладеш – розмокне

В воду покладеш – висохне. (Віск)

 

Із одним вікном хатина,

Роботяща в ній родина 

По квітках усе літають,

Мед пахучий добувають.

 (Бджоли і вулик)

 

У темній темниці

 Сидять працівниці,

 Ні знають ні сну,

 Ні постелечки.

 В’язаночку в’яжуть,

 Немов чарівниці, –

 Ніде ні вузла,

 Ні петелечки. (Бджоли)

Вірші про бджіл


БОЧКА МЕДУ

Зранку ще метка бджола  

В поле подруг привела                                      

Дружно бджоли працювали –Цілий день нектар збирали:

Трохи з гречки, з лип потроху,

З головайчиків, з гороху…                                  

- Бочка меду – ось вам, люди!

 Друга бочка завтра буде!

                                  В. Лучук

 

 БДЖОЛА

Рано вранці навесні

 Пролітало дві бджоли

 Кошика два взяли,

 Меду назбирали...

 Полетіли потім знову,

 Щоб принести ще додому.

 Цілий день вони працюють,

 Бджоли зовсім не нудьгують Все для того, щоб узимку

 Не хворіли зовсім дітки!

 Мед - це сила,смакота!

 Дякую,тобі,бджола!!!!

                     М.Якуб’янець                                                              


Як працюють бджоли

Бджіл можна виявити на всіх континентах, окрім Антарктиди.  Вони пристосувалися харчуватися нектаром і пилком. На задніх ніжках у робочих бджіл є так звані щіточки і кошики   для збору та перенесення пилку.

Нектар – це запашна, рідка речовина, яка міститься у квітках. Він знаходиться глибоко у віночку квіток, в місці, де з'єднуються пелюстки. Рослини виробляють нектар для того, щоб заманювати комах, які, розносячи пилок, сприяють запиленню. Робочі бджоли, що літають на пошуки нектару, хоботком, як насосом, викачують нектар, наповнюючи ним свій зоб.

Повернувшись до гнізда, робоча бджола сідає біля входу у вулик і передає нектар бджолам-приймальницям, які переносять його в комірку. Потім додають туди речовини, завдяки яким мікроби і бактерії гинуть. Відтепер нектар перетворюється на мед - продукт, який набуває властивого йому аромату і зберігається, мабуть, вічно.

Бджоли — високоорганізовані комахи. Новонароджені бджоли починають трудитися вже на другий день свого життя. Старші бджоли займаються спорудою житла,  бджоли середнього віку виконують роль санітарів, немолоді бджоли — вентиляторщиків. Лише старі бджоли займаються тим, що носять мед. Тривалість життя робочої бджоли від 26 до 40 діб.

Продукти бджільництва

Від бджіл одержують: мед, віск, прополіс, маточне молочко, квітковий пилок, бджолину отруту. Вони різноманітні за складом і властивостями, неповторні за своєю природою, мають велике значення для людей.

Мед. Мед – основний продукт бджільництва, незамінне джерело природних цукрів. З усіх харчових продуктів тільки він засвоюється нашим організмом на 100%), не пліснявіє при тривалому збереженні і зберігає високі смакові якості, має антимікробну дію. Мед, що його знайдено у гробниці фараона, зберіг смак і аромат, хоча й минуло кілька тисяч років.

На відміну від цукру мед не руйнує зубну емаль.Мабуть немає такої хвороби, при якій  цей продукт не був би корисним. Це універсальні ліки. Він відновлює сили, заспокоює, покращує сон, сприятливий для шлунка, печінки, корисний при великих фізичних навантаженнях, при цукровому діабеті, захворюваннях органів дихання,   має сильну бактерицидну дію. Віддавна мед успішно використовується для загоєння опіків і ран (навіть тяжких, із відмиранням тканин!). У клініках України і Росії за допомогою меду лікують різні захворювання очей. Він зміцнює організм, допомагає йому боротися з раковими клітинами.

Особливо важливий мед для розвитку організму дітей. Регулярне вживання меду сприяє збільшенню в крові гемоглобіну і зростанню захисних сил.

Весняний (травневий) мед у народі вживають для лікування дихальних шляхів, різних запалень.

Мед з липового цвіту  найкращий засіб при застудах, ангінах, нежитю, бронхітах, а також при гнійних ранах та опіках.

Гречаний мед   допомагає при недогрів’ї, корисний для серця і судин.

Акацієвий мед зміцнює організм.

Мед використовують у виробництві кремів, шампунів, мила, зубної пасти.

Прополіс. Прополіс (бджолиний клей) використовується бджолами як будівельний матеріал, і широко застосовується людьми в медицині та ветеринарії. Він проявляє сильну антимікробну, знеболюючу дії, підвищує захисні функції організму, сприяє заживленню ран.

Віск

З воску бджоли будують стільники. 

Він містить більше 300 компонентів, багатий вітаміном Д.

Перше згадування про нього зустрічається 1700 роком до н.е. А в давні часи фармацевти використовували віск для виготовлення 17 мазей. Крім того, віск входить до складу губних помад. Завдяки протизапальним, антимікробним властивостям став широко використовуватися при лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів запального характеру.

Бджолина отрута

Бджолина отрута має аналогічний смак меду, але набагато сильніший. Вона є дуже дорогим лікарським засобом при лікуванні  ревматизму, болей в суглобах, знижує кров’яний тиск.

Зимівля бджіл

Коли денна температура повітря спаде нижче 14°С, бджоли поступово збираються до місця майбутнього зимового сну.

Зимують бджоли, зібравшись у кулю, утворену кількома рядами. Бджоли зовнішнього шару клубу сидять майже без руху і так щільно збившись одна одної, що забезпечують надійне вберігання тепла всередині кулі. Різниця температури всередині і ззовні його, може доходити 20°С. Всередині бджоли можуть вільно рухатись. Це дозволяє їм підтримувати потрібну температуру. У зимовий період бджоли поступово споживають заготовлені влітку запаси меду. Щоб надійно захиститися від холоду й голоду, вони ще з літа рясно запасаються медом і квітковим пилком, складаючи заготовлений корм у стільники. На зиму кожній бджолиній родині пасічники  залишають 22-25 кг меду й 2-3 стільники з  пилком.

За зимівлю для обігріву місця зимівлі бджолина родина витрачає 6-8 кг меду й виділяє приблизно таку ж кількість вологи у вигляді водяної пари. ЇЇ  треба постійно видаляти із бджолиного житла, щоб у ньому не утворювалася вогкість, не псувався мед і не з’являлася цвіль.  Тоді і бджоли не будуть хворіти.

 

 

 

 

 

Навчально-виховний проект

Пташина їдальня

 

Кінцевий продукт: Створення і організація регулярної роботи «пташиної їдальні» на шкільній території.

Паспорт навчально-виховного проекту 2 класу

Тема проекту: „Пташина їдальня ”

Мета: Формувати практичні природоохоронні вміння, розширити, узагальнити знання учнів з теми «Зимуючі птахи», розкрити залежність життя птахів від поведінки людини, розвивати пізнавальний інтерес учнів до життя природних мешканців, спостерігати  за життям птахів, які залишились зимувати, допомагати птахам взимку, виховувати турботливе ставлення до пернатих друзів.

Проблема: Допомога птахам взимку.

Спосіб вирішення проблеми: Виготовлення годівниць і розвішування їх на шкільному подвір’ї, організація регулярного підгодовування птахів.

Обладнання (для презентації): Зроблені учнями годівниці, виставка фотографій «Допоможемо пернатим», малюнки дітей на тему: «Птахи взимку», фотографії і малюнки зимуючих птахів, декорації,  мультимедійні засоби.

За характером домінантної діяльності:Практично орієнтований

За змістовим аспектом: Природничо-науковий

За предметно-змістовою галуззю:Міжпредметний.

За характером координації: Безпос ередній.

За характером контактів: Серед учнів класу.

За кількістю учасників: Колективний.

За тривалістю: Проект середньої тривалості.

Форма презентації проекту:  „Пташина їдальня”  комп’ютерна презентація.

Кінцевий продукт: Створення і організація регулярної роботи «пташиної їдальні» на шкільній території.

Керівник проекту: Класний керівник

Навчальні предмети: Основи здоров’я, Літературне читання, Трудове навчання., Музичне мистецтво.

План виконання проекту:

І етап: Підготовка

1. Визначити тему, мету проекту, його тривалість.

2. Заготовити корм для птахів.

ІІ етап: Планування

1. Провести екскурсію у природу (ліс, парк, сад, двір), мета якої дізнатись, які птахи залишилися зимувати.

2. Спостерігати за поведінкою птахів узимку, де переважно знаходяться, чим вони займаються й чим харчуються.

3. Провести бесіду на тему: «Зима для птахів», на якій з’ясувати: Чи багато птахів можна побачити взимку в природі? Що є причиною їх малої чисельності в зимовий період? Чому залишились зимувати птахи, яких ми називаємо зимуючими? Чи достатньо корму знаходять птахи взимку? Які птахи яку їжу полюбляють? Чому птахи потребують допомоги взимку?

4. Намалювати малюнки на тему: «Птахи взимку»

ІІІ етап: Реалізація проекту

1. Зібрати матеріал: малюнки, листівки, фотографії зимуючих птахів для створення комп’ютерної презентації, підписати.

2. Знайти або скласти вірші, загадки, пісні, виписати цікавий матеріал про зимуючих птахів.

3. Відібрати найголовніше, найцікавіше.

ІV етап: Виготовлення годівничок.

Виготовити годівнички на уроці трудового навчання або в позаурочний час.

V етап: Розвішування годівничок на шкільному подвір’ї, регулярне підгодовування птахів.

1. Ознайомлення з правила підгодовування птахів.

2.Ведення спостережень за «пташиною їдальнею» і занотовування цікавих фактів.

3.Фотографування біля годівничок.

VІ етап: Презентація проекту „Пташина їдальня ”

1. Створення комп’ютерних презентацій «Зимові розваги дітей», «Біля пташиної їдальні».

2.Запросити на свято гостей: учнів, батьків, бібліотекаря, вчителя музичного мистецтва.

3.Розвісити малюнки.

4.Провести театралізоване свято „Пташина їдальня ”, на якому продемонструвати свої годівнички, знайдений матеріал про птахів, показати комп’ютерні презентації.

 

Рекомендації по виготовленню годівниць

Існує багато різних видів годівничок для птахів. Вона може бути у вигляді столика із краями, щоб не висипався корм, над ним може бути підвішена пляшка догори дном або без неї. Можна зробити годівнички у вигляді «хатки» з дахом і невеликим вхідним отвором для птахів. Звісно, дах над годівничкою – захист від видування, заносів снігу, але зробити його складніше. Годівнички для птахів повинні бути не яскравими, а найкраще – не фарбувати їх зовсім, щоб не відлякувати птахів і не приваблювати ворогів.

Та можуть бути і звичайні прості годівнички з порожніх пакетів з-під молока, соків, непотрібної поліетиленової пляшки з ручкою. Частину такої пляшки треба вирізати, а саму пляшку прикріпити за ручку до дерева або рами вікна. Корм насипають на дно пляшки. Можна підвісити ниточки зі шматочками несоленого сала для синичок, прикріпити жмутки рослин із насінням, плодами, ягодами.

Правила підгодовування птахів

Під час підгодовування птахів біля школи, у парку чи саду, не залишайте там після себе сміття, порожні пакети банки донесіть до смітника.

Корму в годівничках повинно бути небагато і потрібного птахам (не треба приносити фрукти, цукерки). Адже головна мета – підтримати птахів у скрутний час, а не нагодовувати доволі! В іншому разі птахи перетворяться на справжніх ледацюг.

Підсипайте корм регулярно. Птахам потрібна ваша надійна підтримка!

Спостерігайте за птахами! Як тільки ви принесете корм (краще в один і той же час), у пташиних їдальнях почнеться метушня. Біля такої веселої годівнички можна із задоволенням спостерігати за птахами, за їх зовнішнім виглядом, поведінкою, що вони їдять. Якщо поводитись тихо, не галасувати, можна відкрити для себе багато пташиних таємниць!

Пам’ятайте: для горобців принесіть різного насіння трав’янистих рослин, крупу, крихти хліба; для синиць – шматочки несолоного сала, маргарину, жиру, м’яса, сиру, і крихти хліба; ворони їдять крихти хліба, рештки різної їжі, овочів; снігурі – насіння соняшнику, гарбуза і кавуна.

 

 

Навчальний проект.

Не зривай первоцвітів!

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Актуальність. Одного весняного дня люди здивуються: немає на ринку жодного букетика лісових весняних квітів. Підуть до лісу і там немає жодної квіточки. А де ж поділися первоцвіти? А вони зникли. Вам подобається така перспектива? Ні? Тому давайте разом дбати про збереження і примноження перших вісників весни.

Анотація. Дана розробка представлена у вигляді уроку-проекту на тему: «Не зривай первоцвітів!» В основі проекту лежить ключове питання: «Чому не можна зривати первоцвіти?» Відповідаючи на дане питання, в учнів формується ціннісне ставлення до природи, виховується естетичне сприйняття світу. Дану розробку можна використати для учнів початкових класів: як матеріал для виховної години,  при вивченні відповідних тем з природознавства, на уроках літературного читання.

Вид проекту за домінуючою діяльністю. Інформаційно-ознайомлювальний, творчий.

Ключове питання. Чому не можна зривати первоцвіти?

Мета проекту. Створювати умови для формування природознавчих компетентностей: вміння характеризувати ознаки весни в живій і неживій природі, вміння розпізнавати ранньоквітучі рослини своєї місцевості, стимулювати до збереження первоцвітів. Спонукати пошуку інформації не тільки в підручнику, а в інших джерелах знань. Викликати позитивні емоції від краси природи навесні. Залучати  батьків до сумісного вирішення проектних завдань. Сприяти розвитку індивідуальних творчих здібностей, інтересу учнів до знань, вміння застосовувати набуті навички на практиці, вміння співпрацювати, вміння презентувати творче завдання. Виховувати ціннісне ставлення до природи, до рідного краю, екологічну культуру, віру в свої можливості.

Очікувані результати.

Уміння використовувати комп’ютер, науково-пізнавальну літературу для пошуку і обробки інформації.

Стимулювати самостійність учнів, продуктивне мислення.

Розвиток активної, успішної, творчої особистості.

Виявлення  ціннісного ставлення до природи, прагнення внести власний внесок у її збереження.

Випуск стінгазети «Не зривай первоцвітів!» 

Навчальні предмети.

Природознавство. Пошук інформації в різних джерелах знань. Пропозиції щодо охорони первоцвітів.

Літературне читання. Складання та інсценізація казки про весну.

Українська мова. Комунікативні здібності, культура спілкування.

Трудове навчання. Вироби своїми руками «Весняні квіти».

Образотворче мистецтво. Плакати «Не зривай первоцвіти!»

Тривалість: середньої тривалості.

Керівник проекту. Вчитель початкових класів

Учасники. Батьки, бібліотекар, учні.

Форма проведення захисту: усний журнал.

Кінцевий продукт: стіннівка «Не зривай первоцвітів!», складання та інсценізація казки-пєси «Весна прийшла!»

Обладнання: малюнки, фотоматеріали, мультимедійні засоби, відеофільм «Первоцвіти України», фотоматеріали, повідомлення про первоцвіти, казка-пєса «Весна прийшла», маски-шапочки для дійових осіб, квіти, зроблені своїми руками.

Етапи навчального проекту

І етап. Організація проекту.

Технологія «Незакінчене речення».

«Я люблю весну, тому що …»

– Отже, всі люблять перші весняні квіти. Що може статися, якщо кожного року зривати їх у великі букети? Багато квітів уже занесено до Червоної книги України. Тому давайте разом подумаємо і запропонуємо ідеї про збереження і примноження первоцвітів.

Учні обговорюють задум, пропонують власні ідеї.

ІІ етап. Планування проектної діяльності.

Формування груп для проведення дослідження.

Учні класу об’єднуються в творчі групи за бажанням:

«Художники», «Екологи», «Актори», «Умійки».

Форми представлення продукту проектної діяльності:

Група 1 «Художники» – намалювати плакати на тему «Не зривай нас, будь ласка!»

Група 2 « Екологи» – знайти цікаві повідомлення про первоцвіти своєї місцевості.

Група 3  «Актори» – створити з допомогою вчителя і батьків казку-пєсу «Весна прийшла»,  де самі учні виконують ролі.

Група 4 «Умійки» – виготовити вироби з паперу на тему «Весняні квіти».

Вчитель. Чи все ви знаєте, щоб виконати такі завдання? Яку інформацію вам треба отримати? До яких джерел слід звернутися (Інтернет, довідники, художня література, підручники)? До кого слід звернутися за допомогою? (Бібліотекар, батьки)

ІІІ етап. Реалізація проектної діяльності.

Напередодні реалізації проекту було проведено екскурсію «Ліс навесні» до місцевого парку з метою отримання позитивних емоцій від весняної краси, з метою спостережень за ознаками весни в живій і неживій природі.

1. Складання учнями плану роботи над проектом.

2. Розподіл обов’язків між членами групи.

3. Самостійна робота творчих груп по виконанню завдань. Допомога батьків, вчителя, бібліотекаря.

4. Підготовка звіту про виконану роботу.

ІVетап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінка).

1. Звіт творчих груп.

2.Оцінювання проектної діяльності. Самооцінювання.

3. Висновки.

Хід уроку

І. Організаційний момент.


Я всміхаюсь квіточці:

– Хай вона росте!

Я всміхаюсь сонечку:

– Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь дощику:

– Лийся. Мов з відра!

Друзям усміхаюся,

Зичу їм добра!


(Діти дарують один одному і вчителю посмішку.)

ІІ. Мотивація до роботи.

1. Асоціативний кущ «Весна».

2. Перегляд відеофільму «Первоцвіти України».

3. Технологія «Мозковий штурм»:

– Подумайте і скажіть, будь ласка, що станеться, якщо навесні всі люди з лісу будуть нести додому великі букети квітів?

Сьогодні ми дамо відповідь на питання:

– Чому не можна зривати первоцвіти?

ІІІ. Звіт творчих груп.

Звіт групи «Актори» – представлення казки-п’єси «Весна прийшла!»

Казка-п’єса «Весна прийшла!»

Дійові особи. Весна. Березень. Квітень. Травень. Природа.

Весна.


Жайворонок високо в небі співає,

Мене, весну-красну, закликає.

Теплі сонячні промінчики я попрошу:

«Землю-матінку зігрівайте,

Квітами її прикрашайте!»

Весняні дива творю я не сама,

Три місяці ясні мені допомага


Березень. Прокидайся, розвивайся, земля!

Зеленій, берізко струнка!

Підсніжники і проліски розцвітайте,

Весну молоду вітайте!

Люди, мої перші квіти не зривайте,

 Право на життя у них не відбирайте!


 

Квітень. Я рястом, фіалками, барвінком

Квітчаю гаї, поля і ліси.

Анемона промовляє:

– А не можна знищувать цієї ніжної краси!


Травень. У зелені пишні обнови

Одягну я трави і діброви.

Прислухайтесь, природа шепче стиха:

Природа. Я хочу жити зі всіма у згоді.

Не завдавайте мені лиха!

Вчитель. Молодці! Ви так грали свої ролі у казці, мов справжні актори!

2. Звіт групи  « Екологи» – цікаві повідомлення про первоцвіти своєї місцевості.

1 учень.Підсніжник

Ці перші квіти— весняні усмішки рідної землі — користуються величезним попитом,  їх безжалісно виривають. У зв'язку з цим вже в багатьох місцевостях, де колись підсніжників було багато, вони зникли. Підсніжник потребує охорони, він занесений до Червоної книги.

Цвіте у березні — квітні. Дуже цінна декоративна рослина. Цибулини отруйні.

Легенда

Колись, дуже давно, сніг падав на землю, але він був безбарвний, і його ніхто ніколи не бачив. Захотів сніг, щоб і на нього люди дивились й щоб ним, як квітами, милувалися. Пішов сніг до червоної рути і попрохав її, щоб вона дала йому трохи свого кольору. А рута йому відповіла: «Я червона, і все навкруги буде червоним»,- і не дала йому свого кольору. Тоді пішов сніг до зеленої травички й нумо її прохати, щоб вона дала йому трохи свого кольору, але й травичка йому відмовила. Звертався він і до айстри, і до фіалки - і ніхто не допоміг снігу. Лише коли сніг звернувся до білого підсніжника, той дав йому трохи білого кольору. І відтоді, коли сходить сніг, з’являються підсніжники.

2 учень. Проліска

Проліска дволиста росте у листяних і мішаних лісах, по чагарниках. Зацвітає відразу після танення снігу. Цвіте у березні – квітні.

Декоративна, медоносна і лікарська рослина. У народній медицині використовують цибулини проліски дволистої. Рослина отруйна.

Якщо побачите пролісок у лісі, не зривайте його. Він занесений в Червону книгу рідкісних рослин, що охороняються.

Найголовніше, суворо забороняється збирати її на продаж. А яка цікава назва – п р о л і с к а – «про» - провісник нового, «ліска» - розпускається в лісі.

Охороняйте ці блакитні очі неба!

3 учень.Конвалія

Багаторічна трав’яниста рослина з родини лілійних. Листки овальної форми. Білі квітки, що нагадують дзвіночки. Квітки дуже запашні. Плід — соковита червона ягода. Цвіте рослина у травні-червні. Росте конваліязвичайна на помірно вологому грунті. Зустрічається в хвойних, листяних і мішаних лісах. Спробуйте завітати до лісу на початку червня. Якщо ніхто не зривав конвалії навесні, ви побачите маленькі ягідки, які утворилися замість квітів. З цих ягідок, згодом, дозріє насіння, яке сіється само собою. Щоб з цього насіння виросла квітуча конвалія, потрібно від шести  до восьми  років!!! Самі розумієте, яку невиправну помилку роблять ті, хто зриває квітучу конвалію. Тож, будь ласка,  не купуйте первоцвіт у продавців квітами та не зривайте його у власних цілях!

Вчитель. Дякуємо «Екологам»! Ми дізналися багато про квіти нашого краю.

Звіт групи «Художники» – захист плакатів на тему «Не зривай нас, будь ласка!».  (Діти демонструють свої малюнки і захищають свою роботу)

Вчитель. Дякуємо «Художникам»! Сподіваюсь, їхні плакати закликали всіх берегти первоцвіти.

 Звіт групи «Умійки» – демонстрація весняних квітів, зроблених своїми руками.

Вчитель. «Умійки» старанно працювали! Вийшли дуже гарні подарунки до свята, зроблені своїми руками.

ІV. Оформлення стінгазети із матеріалів, які підготували учні.

V. Оцінювання вчителя. Самооцінка.

Висловлення учнями оцінних суджень щодо завдань, виконаних однокласниками, і власної діяльності у проекті.

VІ. Підсумок уроку.

1. Рефлексія.

Підведемо підсумок за схемою:Я дізнався…Я навчився…..Я зможу…Я дякую…

Вчитель. Пам’ятайте, зберігаючи квітам життя, ми прикрашаємо і зберігаємо своє! Бережіть неповторну українську природу!

 

Навчальний проект

Червона книга. Охорона птахів.

 

Обґрунтування вибору проекту: Усвідомлення необхідності вивчати та оберігати пташиний світ. Визначення причини зникнення птахів. Поширення знань про Червону книгу. Виховання бережного ставлення до птахів.

Учасники проекту: учні 2 класу, вчитель

Тип проекту: інформаційно-дослідницький.

Тривалість реалізації проекту:міні – проект (2 тижні).

За кількістю учасників: колективний.

За ступенем самостійності: частково-пошуковий

Мета і завдання: підібрати цікавий матеріал про птахів; формувати в учнів початкові навички дослідницької роботи; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння виступати перед аудиторією; прищеплювати любов до природи, бажання її охороняти.

Прогнозований результат: доповіді учнів, оформлення матеріалу, виставки дитячих робіт, проведення уроку «Червона книга. Охорона птахів.»

План роботи над проектом:

 • Обговорення з учнями мети і завдань проекту, форми захисту.
 • Розподіл завдань між учнями класу, інструктаж з виконання роботи.
 • Ознайомлення з довідковою та художньою літературою, необхідною для виконання роботи.
 • Пошукова діяльність учнів.
 • Захист виконаних робіт, оформлення робіт з теми.
 • Проведення уроку з курсу «Природознавство».

Тема: Червона книга. Охорона птахів.

Мета. Дати уявлення про Червону книгу України, місце в ній птахів, не-обхідність їх охороняти. Ознайомити з пам’ятниками птахам, розказати про заслуги деяких птахів, їхню хоробрість для людства. Розвивати когнітивну сферу дітей, зв’язне мовлення. Виховувати відповідальне ставлення до збереження природи, прагнення брати участь у природоохоронній діяльності.

Обладнання: Червона книга України, комп’ютерна презентація, малюнки, фото пам’ятників, стінгазета, книга – розгортка, музичний супровід для фізкультхвилинки, аудіо запис.

Хід уроку

І. Організація класу.

Роботи в нас дуже багато і тому пропоную –

не просто слухати, а чути;

не просто дивитись, а бачити;

не просто відповідати, а міркувати;

дружно і плідно працювати.

Тож бажаю вам бути на уроці активними і творчими.

II. Актуалізація опорних знань.

Всі ми – люди, тварини, рослини – живемо на планеті Земля. Це наша спільна домівка. За мільйони років усі тварини та рослини пристосувалися один до одного. І ми, люди, повинні вивчати закони природи для того, щоб правильно користуватися її багатствами, примножувати їх та зберегти для майбутніх поколінь.

1. Створення позитивного настрою.


Поглянь, дитино, все довкола

Так щиро посміхається тобі:

І сонце, й небо, ліс, і поле…

Ти теж у відповідь їм посміхнись.

Ти привітайся з днем чудовим,

З деревами, пташками, і небом голубим,

І знай: усе це є природа,

Її люби, примножуй, бережи.


(вивішується поступово емблема уроку)


2.Постановка проблемного питання.

-Скажіть, діти, чи є в природи голос?

(Звучить аудіо запис «Ранок у лісі»)

-Одним із співучих голосів природи – є голос птахів.

- Чи можемо, ми стверджувати, що все знаємо про птахів?

IІІ. Повідомлення теми і мети.

-Сьогодні ми продовжимо говорити про птахів, дізнаємось багато цікавого про них, а також навчимося охороняти їх. Протягом 2 тижнів ми працювали над проектом:«Червона книга. Охорона птахів.».Про свої здобутки звітуватимуть наші учні та батьки, які працювали за напрямками: «Журналісти», «Науковці», «Актори», «Фотокореспонденти».

- Всю цікаву інформацію, яку ви підготували, ми зберемо в одну цікаву книжку «Книга про птахів». Ви згодні?

-Тож, давайте не гаяти часу і скоріше братись за роботу.

І зараз ми відкриємо наш перший розділ, який буде мати назву «У світі цікавого».

Надаємо слово «Науковцям», які працювали над цим розділом.

ІV. Презентація проекту

1.Звіт групи «Науковці»

а)Представлення книги– розгортки «Цікаво про птахів» (5 учнів).

1 уч. На території нашої країни знаходиться близько 700 видів птахів. Вони зустрічаються в будь якому куточку природи, і завжди привертають на себе увагу милозвучним співом, яскравою окраскою пір`я, цікавою поведінкою.

2 уч. Наша група підібрала цікавий матеріал про птахів, з яким ми хочемо васзараз ознайомити.

3 уч. Ми дізналися, що:

Снігурі– червоногруді пташки з чорною шапочкою.Прилітають до нас із далекої півночі. Взимку їдять бруньки дерев, різні ягоди, насіння бур’янів.

4 уч. Сич заморожує у дуплі, як у холодильнику, мишей і птахів. В одного сича знайшли 2 кг мишей.

5 уч. Найвищий птах в Україні – журавель сірий. Зріст його досягає 120см, а маса близько 7 кг. На болотах і луках живиться комахами, зміями, ящірками, мишами.

1 уч. Найбільший птах України – дрохва, найменший птах – корольок.

2 уч. Найкращий зір у орла, з висоти 3 км бачить у траві мишу.

3 уч. Синій птах (символ щастя, є така казка) – реальна істота. Ці птахи водяться на Тянь-Шані. Синій птах копіює голоси своїх сусідів-птахів.

б) Повідомлення про результати опитування.

4 уч. Також наша група провела опитування учнів класу та школи, батьків та вчителів чи виготовили вони цієї зими годівниці для птахів та чи підгодовували їх взимку?

5 уч. Ми дізналися, що цієї зими було виготовлено більше 20 годівничок, які були розвішені біля будинків та на території нашої школи. Учениця нашого класу, Любченко Оксана, кожного ранку з бабусею годують пташок насінням.

2.Звіт групи «Журналісти».

- Ми часто чуємо, що природу слід охороняти, бо багато птахів зникли або знаходяться на межі зникнення. У зникненні птахів винні люди: їх місце існування знищується в результаті вирубки лісів, осушення боліт і будівництва. Птахи, що потребують охорони та захисту, занесені до Червоної книги України.

-Що таке Червона книга?

-Зараз нам про це розкаже група «Журналістів», в якій працювали наші батьки. Тож давайте уважно послухаємо.

1.Ми зібрати матеріал про деяких птахів, які занесені до Червоної книги та зробили презентацію, яку пропонуємо зараз переглянути.

(Перегляд комп’ютерної презентації на тему: «Червона книга. «Охорона птахів»).

2.У Червону книгу ми занесли

Світ неповторний та чудесний,

Що поступово вимирає,

Давно рятунку в нас благає.

Ми маємо пам'ятати про це і бережливо ставитися до цих рідкісних птахів.

Все на землі, все треба берегти,

І звіра, птаха, і оту рослину,

Не чванься тим, що цар природи ти –

Бо врешті ти лише її частина.

Отже, основне завдання людини – не знищувати, а вивчати природу, розумно користуватися її благами і охороняти!

Фізкультхвилинка

А зараз я вам пропоную перетворитися на птахів і трішки політати.


Крильця пташки розправляють,

Їх до сонця піднімають.

Потім можна політати

І комашок поганяти.

На галявину злетілись,

Там зерна вони наїлись.

Потім знову полетіли,

У гніздечко хутко сіли.


3) Звіт групи «Актори»

-Про охорону птахів дбає не тільки держава, а й учні нашого класу. Про це вам повідомить агітбригада «Птах».


Увага, дорогенькі!

Великі і маленькі,

Вельмишановне панство

Та інший контингент.

У класі виступатиме,

Для вас сьогодні гратиме

Агітбригада – «Птах»

Для вас ми всіх розкажемо

Розповідь незвичну,

Круту, екологічну

Як зберегти природу

І захистить птахів!


Мені зірка шепнула здаля:

«Є на світі багато планет,

Та найкраща планета-Земля!»

І на цій Землі є маленька цяточка, на якій живуть

Чудові, прекрасні, доброзичливі, турботливі

Юні любителі природи,

Діти 2 класу , раді вас вітати.


Світанками ранок всміхнеться,

Сонце яскраво зійшло,

Знов, як завжди, прокидається

Рідне місто моє.

Як випав білий сніг,

Ми не стали ждати,

А скоріше на подвір’я

Птахам допомагати.

Годівнички змайстрували,

Принесли зернята,

Щоби кожная пташина

Взимку була рада.

Повинні всі ми розуміти,

Птахів потрібно берегти,

А як прийде весна

Змайструємо шпаківні

І теж повісим у дворі,

Щоб пташки жити там могли.

Щоб з вирію до нас вертались

І співом нас всіх звеселяли.

А ми їх будем зустрічати,

Допомогать й охороняти.

Наш дивний світ такий, як казка,

Он в небі хмаронька пливе.

Тож бережи його, будь ласка,

Все в ньому гарне і живе.

Он квітка полум’ям палає,

І ясне сонечко блищить,

Чарівна пташечка співає,

Все в дивосвіт прийшло, щоб жить.


 

4) Звіт групи «Фотокореспонденти».

- Люди часто споруджують пам’ятники відомим людям, вченим, композиторам. І що цікаво, відзначають заслуги також птахам. Скільки неймовірних історій пов’язано зі світом птахів, із їх ставленням до нас. Адже пам’ятники так просто не зводяться, за ними завжди стоїть якась цікава історія чи подія.

- Зараз група «Фотокореспондентів» ознайомить вас із своєю фотовиставкою «Пам’ятники птахам».

1 уч. Англійський підводний човен потерпів аварію. До лапки голубки прикріпили капсулу з координатами. Вона доставила лист до Англії і екіпаж був врятований. За цей подвиг голубці не лише поставлений пам’ятник, вона ще й нагороджена медаллю.

2 уч. Пам’ятник горобцеві є в американському місті Бостоні. Виявляється, скромний пернатий трудяга врятував населення цих місць з голоду, коли тут з’явилися невідані досі гусениці. Горобці в короткий термін розправилися з шкідниками і тим самим врятували сади і посіви.

3 уч. Гусям у Римі теж збудовано пам’ятник за те, що колись врятували місто від ворога, зчинивши галас і попередивши цим мешканців.

4 уч. Чайкам в штаті Юта, бо вони врятували поля місцевих мешканців від сарани.

5 уч. Півню в Болгарії, бо вони перші зустрічають і вітають світанок, зникає пітьма, а з нею і вся нечиста сила; а у німецькому місті Мюнстері за те, що півень допоміг зняти облогу міста.

Книга про птахів.

Ось погляньте, яка гарна і цікава вийшла книжка вашими спільнимизусиллями. То ж давайте, щоб про неї дізналися й інші учні нашої школи, ми подаруємо її у бібліотеку.

Але, я хочу подарувати до вашої книжечки ще один розділ, який буде називатись – «Легенди про птахів». І одну з легенд я подарую вам просто зараз, а з іншими из можете познайомитися на перервах у бібліотеці.

Легенда про дятла

Одного разу на Великдень чоловік пішов до лісу зрубати дерево.

Тільки він почав рубати, як до нього прийшов старий дід і сказав: «Не рубай дерево. Іди до дому, у тебе буде достатньо грошей, щоб купити дрова й жити без злиднів». Чоловік так і зробив. Жив він добре, але наступного року він подумав: «Піду до того дерева, попрошу ще грошей». Прийшов чоловік до лісу і почав рубати дерево.

Тут і з’явився старий дід. Він зрозумів, що чоловіка до лісу привела жадібність. Тоді дідусь мовив: «За твою жадібність перетворю тебе у птаха, стукай усе життя по деревах». Так і з’явився птах дятел.

V. Закріплення та застосування набутих знань.

1. Метод «Прес».

Закінчуючи наш урок я хочу вас, діти, запитати:

а) Чи потрібно охороняти Птахів?

«Я вважаю, що…», «…тому, що…»

б) Для чого назви деяких птахів, занесені до Червоної книги?

«Я вважаю, що…», «…тому, що…»

2. Робота в групах. Створення дерева «Допомога птахам».

Виходячи з вище сказаного слід зазначити, що птахів слід охороняти, навесні розвішувати шпаківні, узимку виготовляти годівниці, не руйнувати гнізда, не здіймати галасу в місцях гніздування, не полювати на птахів.

І зараз, я пропоную вам створити дерево «Допомога птахам». Для цього пропоную об’єднатися у групи.

(До стовбура дерева діти чіпляють листочки з малюнками, що вони зробили, або будуть робити, щоб захистити птахів).

 1.                  Вірш (розповідає учениця)

Прошу вас, тільки не забувати:

Кожна пташина варта любові.

Кожного дня і кожну хвилину

Оберігайте всяку пташину.

Тільки добра їм потрібно бажати

І намагатись не ображати!


VІ. Оголошення підсумків презентації.

(Висловлення вражень учнів від уроку – проекту).

1. Оцінювання

2. Гра «Мікрофон»

- Підіб’ємо підсумок нашої роботи, закінчивши речення :

1. Мені цікаво було дізнатися про …

2. Після уроку я обов’язково прочитаю …

3. Найбільшим відкриттям для мене було …

-Ви гарно підготувалися до уроку, зібрали багато цікавого матеріалу і гарно його представили.

 

 

 

3 клас

 

Навчальний проект

«Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).


Мета: ознайомити учнів із видобуванням корисних копалин у Рівненській області; формувати дослідницькі уміння і здатність спостерігати за об’єктами та явищами живої та неживої природи природи, способи навчально-пізнавальної діяльності учнів, мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікацій природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки у природі; виховувати елементарне наукове світосприймання, інтерес до вивчення природознавства, бережливе ставлення до корисних копалин.


Обладнання: колекції зразків корисних копалин, індивідуальні картки з таблицями для заповнення, відео-презентація «Геолог», емблеми геологів, макет телевізора.


Хід уроку


1. Організація класу.

 1. Повідомлення теми і мети уроку.
  – Діти, а щоб дізнатися, як називається наш урок, вам треба ЗАКРЕСЛИТИ зайві букви (Е і И) і прочитати тему нашого уроку.
  ЕШИУИКАИЧІИСКЕАРИБІВЕ
  – Так, молодці! Тема нашого уроку «Шукачі скарбів».
  – А хто з вас знає, які скарби ми з вами будемо шукати? (корисні копалини).
  – Давайте пригадаємо, що таке корисні копалини?
  – Так, сьогодні ми шукатимемо не будь-які корисні копалини, а саме ті, що видобуваються на Рівненщині. А ще на нашому уроці ми з вами створимо навчальний проект – саморобну книгу «Скарби рідного караю».
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вступне слово вчителя.


– З давніх – давен людина навчилася використовувати різноманітні багатства, які лежать на поверхні землі, або в її надрах, будуючи шахти, утворюючи кар’єри, пробурюючи свердловини. Які ж це багатства?
– Граніт, глина, пісок, торф, вапняк, сіль, крейда, нафта, кам’яне вугілля – це все корисні копалини. Їх добувають з надр землі для багатьох видів промисловості, народного господарства. Але перш ніж добувати,              їх              треба знайти.
– Скажіть, а як називається професія людей, які займаються пошуками корисних копалин ? (геологи). Їм доводиться перепливати бурхливі ріки, підніматися високо в гори, ходити по болотах, пробиратися невідомими стежками, в мороз і спеку жити               в              палатках.
–Перегляд відео  про геологів.
3.2. А хто з вас знає, які корисні копалини видобувають саме в Рівненській              області?
3.3. Давайте ввімкнемо «телевізор» і послухаємо невелику телепередачу про Рівненську область та її багатства. (слухаємо повідомлення «диктора»                            телебачення)
5. Основна частина уроку.
Діти, ви готові піти на пошук скарбів рідного краю? Тож, вирушаймо! (під веселу пісеньку учні йдуть за вчителем і зупиняються, знаходячи різні корисні копалини в класі.)

 1.                  Крейда (Яку корисну копалину ми знайшли? Чи є у нас геолог, який може нам розповісти докладніше про цю корисну копалину?)
 2.                  Пісок (розповідь  учня).
 3. Глина (розповідь учня).
 4.                  Торф (розповідь учня). Рокитнівський
 5.                  Гранітів (розповідь учня). (Рокитнівський, Березнівський, Корецький та інші райони
 6.                  Базальту (розповідь учня). Костопільский, Володимирецький р-ни
 7.                  Вапняки (розповідь учня).
 8.                  Камінь (розповідь учня).
 9.                  Мідь (розповідь учня).
 10.             Болотні залізні руди (розповідь учня).
 11.             Вугілля (розповідь учня).
 12.             Бурштин (розповідь учня). Рокитнівський, Сарненський, Дубровицький,              Володимирецький              райони
  Дякую всім геологам, які підготували для нас цікаві розповіді про скарби рідного краю. Із ваших доповідей ми складемо книгу «Скарби рідного краю». А поки я буду вклеювати сторінки, на вас чекає ще одне цікаве випробування: кожен з вас отримає зразок корисної копалини, яку ви уважно роздивитеся і запишете результати спостережень у              таблицю.
  5. Закріплення знань учнів.
  5.1. Заповнення таблиці
  Назва корисної копалини
  Стан (твердий, рідкий чи газоподібний)
  Колір
  Запах  чи відсутній)
  Для чого використовується

Фізкультхвилинка
5.2. Гра «Впізнай корисну копалину»
 Діти, а ви любите грати?
 Тож давайте перевіримо.
– Я вам буду казати ознаки корисної копалини, а ви повинні її вгадати.              Тож              почнемо.
1) Грію взимку я будови, з мене паливо чудове, я потрібен для тепла, з мене зроблені до речі, і такі корисні речі, як пластмаса, гума, фарба, ліки,              спирт,              бензин,              смола.
(Кам’яне вугілля.)
2) Камінь, я гірська порода, я також дитя природи, я зернистий і твердий, я матеріал міцний. Можна пам’ятник зробити, коли треба – роздробити, я не мармур, не магніт, а такий собі…(Граніт)
3) Це відомо для дитини: глечики моя родина. (Глина)
4) Хочеш побудувати дитячий садок, використовуй у розчині.(Пісок)
5) Коли  зламаєш руку ті,
Спасе він завжди від біди.
І хоч у тебе настрій скис.
В лікарні вдягнуть швидко…(Гіпс).
6) Один їз вапняків, який використовується в будівництві. А також необхідний у школі. Білий, крихкий. Залишає слід на дошці. (Крейда).

6. Підсумок уроку.
– Багата в нас природа, неповторна її краса. Щоб вона приносила нам радість, щоб багатства її множилося для майбутніх поколінь, треба оберігати її, дбати про неї. Все, що є в нашій країні: багаті надра корисних копалин, рослинний і тваринний світ, гори і вода, і кожен з нас від дитини до людини похилого віку відповідає за його збереження              і              розумне              використання.
– На Землі, у домі вселюдському –
Протиріч і негараздів тьма.
Будьте, люди, обережні в ньому!
Іншої домівки в нас нема!

 

Навчальний проект

«Ми гноми – економи !»

 

Мета: вчити учнів знаходити і систематизувати інформацію про природні ресурси, їх значення для Землі, вчити економи воду, світло, тепло; аналізувати, робити висновки на основі власних спостережень за довкіллям; розвивати спостережливість, допитливість; виховувати бережливе ставлення до води, світла, тепла.

 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. Хвилинка країнознавства.

 • Як називається наша країна?
 • Які державні символи ви знаєте?
 • Яке місто є столицею України?
 • Як називається наша область?
 • Яке місто є обласним центром?

ІІ. Подорож картою України.

ІІІ. Хвилинка спостережень

ІV.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1.                  Подорож у країну (зашифровано: Неуміхія)

– Як ви вважаєте, чому вона так називається?

Телеграма

Рятуйте! Нам дуже некомфортно живеться у нашій країні. Взимку нам холодно, а влітку дуже жарко. Цілий рік ми не виключаємо опалення. Води дуже багато скрізь, та вона брудна. А за світло ми платимо величезні рахунки. Що ж нам робити?

 1.                  Вправа «Мікрофон»

— Ви почули про біду в країні Неуміхії. Як можна допомогти їм?

— Чия пропозиція здається вам кориснішою? Чому?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

 1.                  На дошці анаграма им омигн – ноимеок

— Що ж ми дізнаємося сьогодні на уроці?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1.                  Робота в групах

Гра «Доповни речення»

Згадайте, що ви знаєте, доповніть і продовжіть речення.

Вода відноситься до …. природи.

Вона перебуває у станах:

Людина не може жити без

Для комфортного життя людині потрібно

 1.                  Захист міні-проектів дітьми.

1) економія води;          2) економія тепла,      3) економія світла.

 1.                  Проблемне запитання:

– Чи можна ставити меблі впритул до батареї? Чому?

Фізкультхвилинка

 1.                  Хвилинка-цікавинка

Без кисню немає життя. Без їжі людина може обходитися декілька тижнів, без води — декілька днів, а без повітря гине через декілька хвилин.

Одне дерево середньої величини за 25 годин дає стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей.

Один гектар лісу за годину поглинає стільки вуглекислого газу, скільки його утворюється при диханні двохсот чоловік!

Листя багатьох дерев виділяє в повітря особливі речовини — фітонциди. Від них гинуть хвороботворні бактерії.

Дерева здатні притягувати з повітря найдрібніші тверді частки. Гектар ялинового лісу притягає 30 тонн пилу в рік, сосновий бір — 37 тонн. Ліси виконують санітарно-гігієнічну роль, виділяючи фітонциди, що мають антимікробну стерилізуючу дію на довкілля.

– То що нам треба «економити ліси»? (Ні, їх берегти.)

– Як ми можемо вберегти їх?

 1.                  Читання та обговорення оповідання

Що потрібно зробити, щоб стати другом Теплинки?

Напевно, у кожному населеному пункті є своя Теплинка, яка усім допомагає, дає слушні поради як зберегти тепло і електроенергію в оселях. А, отже, і зекономити кошти людей.

Ось і у нашому містечку енергетиків з’явилася своя Теплинка. Це була весела і дружелюбна дівчинка, яка завжди поспішала на допомогу іншим. Вона часто бувала у різних місцях: школах, дитячих садочках, бібліотеках і розповідала як потрібно економно використовувати електроенергію, воду, тепло. Одним радила замінити старі вікна, іншим – поклеїти тепловідбивні стрічки за батареями, використовувати не звичайні лампочки, а енергозберігаючі, адже це все дозволяє зменшити кількість освітлювальних і обігрівальних приладів у наших домівках. І, дійсно, такі нескладні дії допомагали людям зберегти їх кошти.

Усі були дуже вдячні Теплинці за її допомогу. Вона була бажаним гостем у кожному домі і справжнім другом для жителів нашого містечка.

Одного разу, коли Теплинка була у школі і розповідала учням про енергозбереження, до неї підійшла маленька дівчинка, першокласниця Оленка. Вона була дуже засмучена, бо теж хотіла стати другом Теплинки, але не знала як це зробити: “Я також хчу подружитися з тобою, Теплинко. Та як? Я ще мала і не вмію користуватися електричними приладами, не знаю як утеплювати свою кімнату. “ Теплинка засміялась і привітливо відповіла: “ І маленькі дітки можуть стати моїми друзями. Для цього треба зовсім не багато : не забувати вимикати світло, коли виходиш з кімнати чи класу, даремно не відкривати крани з водою, старатися зробити домашнє завдання при денному світлі , менше дивитись телевізор, менше грати в комп’ютерні ігри. Ось так ти можеш зменшити використання електроенергії, а значить допомогти своїм батькам. Це ж зовсім не важко, правда?»

Дівчина Оленка зраділа, тепер вона знала як стати другом Теплинки і поспішила до класу, щоб поділитися цим з друзями.

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Робота в групах. «Поради гномів-економів»

Щоб зберегти світло і тепло використовують енергозберігаючі лампи.

Не вмикати світло, поки ще видно при денному.

Не вмикати без потреби електроприладів, економно використовувати теплу воду.

Ощадливо використовувати електроенергію та без потреби не вмикати електричні прилади.

Щоб зберегти тепло, треба утеплити вікна, дах, підлогу, стіни.

Виходячи з дому, закривати кватирки, щоб не випустити тепло.

Для економії використовуйте посуд для приготування їжі із рівним дном, розміри дна кастрюлі повинні відповідати розмірам камфорки, щоб не гріти повітря. За 5 хвилин до закінчення приготувань вимикайте плиту чи духовку.

Холодильник потрібно розташувати подалі від нагрівальних чи опалювальних приладів та прямих сонячних променів.

Кип’ятіть тільки потрібну кількість води (1-2 чашки, а не 1-2 літри) та вчасно очищайте чайник від накипу.

Найголовніша порада: економити повинні – всі!!!

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи зможете ви будь-кому довести, що потрібно бути економними?

— А ось чи буде щасливим та екологічно чистим майбутнє нашої планети, залежить у більшій мірі від вас. Поміркуйте над цим, щоб не довелося й нам надсилати телеграми із проханням про допомогу.

 

 

Навчальний проект.

Чому не можна випалювати стерню?

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Актуальність. Одного літнього дня люди здивуються: не вродила на полях пшениця. Підуть до городу і там немає ніякого врожаю та рослинок і тваринок, які живуть у ґрунті. А де ж вони поділися? А вони зникли. Вам подобається така перспектива? Ні? Тому давайте разом дбати про збереження ґрунту і примноження врожаю.

Анотація. Дана розробка представлена у вигляді уроку-проекту на тему: «Чому не можна випалювати стерню?» В основі проекту лежить ключове питання: «Чому не можна випалювати стерню?» Відповідаючи на дане питання, в учнів формується ціннісне ставлення до природи, виховується естетичне сприйняття світу. Дану розробку можна використати для учнів початкових класів: як матеріал для виховної години,  при вивченні відповідних тем з природознавства

Вид проекту за домінуючою діяльністю. Інформаційно-ознайомлювальний, творчий.

Ключове питання. Чому не можна випалювати стерню?

Мета проекту. Створювати умови для формування природознавчих компетентностей: вміння характеризувати ознаки ґрунту, вміння розпізнавати живу і неживу природу у ньому, стимулювати до збереження ґрунту. Спонукати пошуку інформації не тільки в підручнику, а в інших джерелах знань. Викликати позитивні емоції від краси природи. Залучати  батьків до сумісного вирішення проектних завдань. Сприяти розвитку індивідуальних творчих здібностей, інтересу учнів до знань, вміння застосовувати набуті навички на практиці, вміння співпрацювати, вміння презентувати творче завдання. Виховувати ціннісне ставлення до природи, до рідного краю, екологічну культуру, віру в свої можливості.

Очікувані результати.

Уміння використовувати комп’ютер, науково-пізнавальну літературу для пошуку і обробки інформації.

Стимулювати самостійність учнів, продуктивне мислення.

Розвиток активної, успішної, творчої особистості.

Виявлення  ціннісного ставлення до природи, прагнення внести власний внесок у її збереження.

Навчальні предмети.

Природознавство. Пошук інформації в різних джерелах знань. Пропозиції щодо охорони ґрунтів.

Українська мова. Комунікативні здібності, культура спілкування.

Літературне читання. Пошук прислів’їв та загадок про ґрунт та його мешканців.

Образотворче мистецтво. Плакат «Чому не можна випалювати стерню

Тривалість: короткотривалий.

Керівник проекту. Вчитель початкових класів

Учасники. Батьки, бібліотекар, учні.

Обладнання: малюнки, мультимедійні засоби

Етапи навчального проекту

І етап. Організація проекту.

Технологія «Незакінчене речення».

«Я хочу кожного року збирати гарний урожай пшениці, тому що»

– Отже, всі хочуть збирати гарний урожай пшениці. Що може статися, якщо кожного року після викошування пшениці випалювати стерню? Тому давайте разом подумаємо і запропонуємо ідеї про збереження і примноження урожаю та ґрунту.

Учні обговорюють задум, пропонують власні ідеї.

ІІ етап. Планування проектної діяльності.

Формування груп для проведення дослідження.

Учні класу об’єднуються в творчі групи за бажанням:

 «Художники», «Екологи», «Пошуковці»

Форми представлення продукту проектної діяльності:

Група 1  «Художники» – намалювати плакати на тему «Чому не можна випалювати стерню 

Група 2 « Екологи» – знайти цікаві повідомлення про те чому не можна випалювати стерню?

Група  3  «Пошуковці» – віднайти з допомогою вчителя і батьків прислів’я, загадки про ґрунт та його мешканців.

Вчитель. Чи все ви знаєте, щоб виконати такі завдання? Яку інформацію вам треба отримати? До яких джерел слід звернутися (Інтернет, довідники, художня література, підручники)? До кого слід звернутися за допомогою? (Бібліотекар, батьки)

ІІІ етап. Реалізація проектної діяльності.

 1. Складання учнями плану роботи над проектом.

2. Розподіл обов’язків між членами групи.

3. Самостійна робота творчих груп по виконанню завдань. Допомога батьків, вчителя, бібліотекаря.

4. Підготовка звіту про виконану роботу.

ІVетап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінка).

1. Звіт творчих груп.

2.Оцінювання проектної діяльності. Самооцінювання.

3. Висновки.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація до роботи.

1. Асоціативний кущ «Грунт».

2. Технологія «Мозковий штурм»:

– Подумайте і скажіть, будь ласка, що станеться, якщо після жнив всі люди будуть випалювати стерню?

Сьогодні ми дамо відповідь на питання:

– Чому не можна випалювати стерню?

ІІІ. Звіт творчих груп.

Звіт групи «Пошуковці» –  представлення прислів’їв, загадок про ґрунт та його мешканців.

Загадки


* Один ллє, другий п'є, третій росте. (дощ, ґрунт, рослина)

* Що лицюєм на всі боки,

А воно нове щороку(ґрунт)

* Мене ріжуть, мене б’ють,

я не ображаюся,

а ще кращим стаю. (ґрунт)

* Люди пані цю шанують,

За родючість всі цінують.

Степи, долини і поля -

Все це матінка... ! (земля)


 


Прислів'я і приказки

*До першого грому земля не розмерзнеться.

*Як почав орати, то в сопілку не грати.

*Глибше орати — більше хліба мати.

*Добре ґрунт угноїш - урожай потроїш.

* Хто про землю дбає, вона тому повертає.

* Поле працю любить.

* Землю гріх ображати, бо вона наша мати.

* На чорній землі білий хліб родить.

* На добрій землі що не посієш, те й вродить.


Вчитель. Молодці! Ви впоралися зі своїм завданням

Звіт групи  « Екологи» – цікаві повідомлення те чому не можна випалювати  стерню

20150821115932Восени, після завершення збирання зернових культур, відмічені непоодинокі випадки спалювання стерні. 
Це призводить до значного забруднення атмосферного повітря, погіршення якості земельних ресурсів та наносить велику шкоду довкіллю.

 1. Знижується біологічна активність верхнього родючого поверхневого шару грунту гумусу20150821115932
 2.  Може виникнути пожежа. У безвітряну погоду полум’я може розповсюджуватися з шаленою швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну – до 30 км; висота вогню досягає до 2-х метрів.
 3.    Випалювання соломи призводить до зниження потенційної родючості ґрунту і, відповідно, майбутньої врожайності сільськогосподарських культур. Крім того, спалювання соломи є потенційною небезпекою для сусідніх полів, де може виникнути пожежа, лісосмуг, лісів, степів і навіть бути загрозою для людського життя.
 4.    Також випалювання стерні призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми.
 5.    http://images.myshared.ru/20/1243324/slide_21.jpgЯкщо ведеться спалювання стерні на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, то постає нова загроза. Дим та вогонь являються швидкими напівпровідниками й за відповідних умов здатні стати причиною скорочення ЛЕП, яке несе руйнівні наслідки для населених пунктів. Дим від вогню, в туманні дні зможе утворити смог й на довго зависнути у повітрі. Крім того, при згоранні залишків сухої рослинності, стерні утворюється шкідливий дим. Згідно із статистичними даними при згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.
 6.    Дим, який йде від полум’я погіршує видимість на дорозі, а це призводить до страшних ДТП.

Вчитель. Дякуємо «Екологам»! Ми дізналися багато про те чим шкідливе випалювання стерні.

Звіт групи «Художники» – захист плакатів на тему «Чому не можна випалювати стерню?».  (Діти демонструють свої малюнки і захищають свою роботу)

Вчитель. Дякуємо «Художникам»! Сподіваюсь, їхні плакати закликали всіх берегти стерню від випалювання .

ІV. Оформлення стінгазети із матеріалів, які підготували учні.

V. Оцінювання вчителя. Самооцінка.

Висловлення учнями оцінних суджень щодо завдань, виконаних однокласниками,  і власної діяльності у проекті.

VІ.  Підсумок уроку.

Вчитель. Пам’ятайте, зберігаючи ґрунтам життя, ми прикрашаємо і зберігаємо своє! Бережіть неповторну українську природу!

Навчальний проект.

Який дар природи найцінніший для людини (повітря, вода, корисні копалини, грунт, рослини, тварини) ?

 

Проблема: Забруднення і надмірне використання природних багатств.

Мета: вчити проектувати власну діяльність щодо популяризації ідеї раціонального використання природних ресурсів і презентувати її результати; формувати екологічну компетентність учнів; вчити розуміти цінність природних багатств для життя; ознайомити з ресурсозбереженням рідного краю; виховувати розуміння значимості шанобливого ставлення до природи.

Вид проекту:навчальний.

За формою проведення: урок.

За предметною галуззю: міжпредметний.

За тривалістю: короткотривалий.

За змістовим аспектом: екологічний

За кількістю учасників: груповий.

За характером контактів: серед дітей одного віку.

За характером координації: з безпосередньою координацією.

Ключові компетентності:

вміння вчитися: навчально-організаційні:  своєчасно  готується  до  уроку;  співпрацює  в  групі; переключається з одного виду роботи на інший;

загальномовленнєві: зосереджено слухає вчителя  і  товаришів, говорить  не  поспішаючи,  чітко,  вільно  в  процесі  діалогічного  і  монологічного  мовлення; виконує  творчі  завдання;

загальнопізнавальні:  виконує  творчі  завдання  в  контексті  навчальних  завдань;

 інформаційно-комунікативна: знаходить  у  повідомленні  конкретні  відомості; створює  висловлювання з опорою на власний досвід та почуту інформацію;

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

громадянська:  прагне охороняти природу рідного краю;

здоров’язбережувальна: дотримується санітарно-гігієнічних норм під час уроку.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати)

Початковий рівень:

- пригадує вивчене з даної проблеми  на попередніх уроках

Середній рівень:

- розуміє значення природних багатств для людини

Достатній рівень:

- виготовляє творчий проект на тему «Захисти природу»;

-  знаходить спосіб його практичного застосування;

Високий рівень:

- презентує і захищає зміст навчального проекту;

- висловлює власну думку щодо проектів, створенихгрупами  однокласників

Формування робочих груп, визначення завдань:

1 група “Повітря”, учасники цієї групи готують інформацію про значення повітря для всього живого на нашій планеті, шляхи забруднення і очищення повітря, проводять дослід “Який час людина може прожити без повітря”.

2 група “Вода”, готують мультимедійну презентацію “Вода – дорогоцінний дар планети”, добирають загадки про воду, яка перебуває у різних фізичних станах, звітують , як вдома зарщаджують водні ресурси.

3 група “Грунт”, учасники цієї групи готують інформацію про значення грунту для живих істот, його склад, шляхи забруднення і руйнування грунтів .

4 група “Корисні копалини”, учасники цієї групи готують інформацію про значення корисних копалин у госпадарському житті людини, загадки про корисні копалини.

5 група “Рослини”, учасники цієї групи готують інформацію про значення рослин у житі людини та плакат про охорону рослин.

6 група “Тварини” готують буклет про значення тварин у житті людини та плакат про їхню охорону.

Хід  уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Вступна частина.

1. Літературна хвилинка з перереглядом відеороліку

 


Нас оточує дивний, чудовий

Загадковий привабливий світ.

Розмаїтий увесь, веселковий

Й щире сонечко шле нам привіт.

Вся земля в нас безмежно красива,

 В травах, в квітах немов у вінку.

Стільки кольору, радості й дива

Чути всюди ще й пісню дзвінку.

Синє небо бентежить, чарує.

Посилає веселку не раз.

Кольорів цілу гаму дарує

І у казку запрошує нас.


- Як, діти , ви думаєте, про що цей вірш? (Про природу)

2. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»                                                   

-  А що таке природа, і з чим асоціюється у вас це слово?

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

- Чому людина є частиною природи?

- Хто головніший природа чи людина?

Вчитель: Таким чином ми переконалися, що людина і природа тісно повязані. Природа Землі схожа на організм людини, лише дуже великий. Дихальна система постачає в організм кисень, так i ліси збагачують киснем повітря Землі. Кров живить всі клітини організму, так piки i моря несуть воду i поживні речовини до всього живого. Земля xвopiє, коли вирубують ліси, забруднюють ріки та моря, а від цього і хворіє людина.

- Природа - це неповторний загадковий світ, це непрочитана книга, гортаючи сторінки якої, ми дізнаємося багато нового і цікавого.

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

- Що людина бере від природи? Що для неї є ціннішим?

- Для цього учні поділилися на 6 груп і спробують сьогодні відповідь на це головне питання нашого уроку-проекту.

ІІІ. Основна частина уроку.

1. Виступ 1 групи “Повітря

- Проводять дослід “Який час людина може прожити без повітря”.

- Учасники цієї групи розповідають інформацію про значення повітря для всього живого на нашій планеті, шляхи забруднення і очищення повітря

2. Виступ 2 групи “Вода”, використовуючи мультимедійну презентацію “Вода – дорогоцінний дар планети”, учні доводять значення води на Землі.

Інтерактивна вправа “Закінчи речення”

- Якби зникла вся вода на Землі, то …

 Загадки.- Чому про воду говорять по-різному: біжить, літає, лежить, як скло?

- Відгадайте загадки. Визначте стан води. Зробіть висновок.

3. Вправа « Асоціації»

Заплющіть очі. Назвіть перше, що спадає на думку, коли ви чуєте слово «грунт».

Виступ  3 групи “Грунт”, учасники цієї групи готують інформацію про значення грунту для живих істот, його склад, шляхи забруднення і руйнування грунтів

Це цікаво знати!

Учені підрахували, що для того щоб утворився шар грунту завтовшки 5 см, потрібно не менше 2000 років. А для нормального росту рослин потрібний шар грунту завтовшки хоча б 50 см.Це ж  скільки ж років потрібно, щоб утворився грунт такої товщини? Обчислимо на уроці математики. ( 20000 р.)

4. Створення проблемної ситуації

- З чого будують будинки? (Будують з цегли, піску, глини).

- Де беруть камінь, пісок, глину? (Видобувають із-під землі).

- Без чого не поїде жодна машина ? (Машини не поїдуть без бензину).

- Без чого не буде у наших будинках тепла? (Тепла не буде без газу).

Загадки про корисні копалини

Виступ 4 групи “Корисні копалини”

«Довідкового бюро» про охорону гірських порід

- Так, дійсно в Україні є понад  90  різних корисних копалин. Але як же ми повинні використовувати ці гірські породи? (Корисних  копалин дуже багато, але ми повинні їх економити,  щоб вистачило наступним поколінням).

- А чому потрібно економити? (Тому, що їх стає менше, а на їх утворення іде мільйони років, також з часом стає менше рослин і тварин, і скоро зовсім не буде з чого їм утворюватися).

- Що ви можете зробити для ощадливого використання корисних копалин? (Збирати  макулатуру, металобрухт, насаджувати дерева, економити природний газ на кухні).

5. Виступ 5 групи “Рослини”

Гра «Назви рослину» (загадки)

 - Що ж дають рослини для дюдини? Просимо відповісти дослідників 5 групи.

Захист плакату.

6. Виступ 6 групи “Тварини”

Використовуючи буклет учні розповідають про значення тварин у житті людини.

Презентують сій плакат про їхню охорону.

7. Рефлексія. “Відкритий мікрофон”.

- Що ж на вашу думку є головним природним багатством для життя людини?

Висловлення учнями оцінних суджень щодо завдань , виконаних однокласниками,  і власної діяльності у міні – проекті самооцінювання).

IV.  Підведення підсумків уроку.


 

 

4 клас

 

Навчальний проект.

Океани Землі

 

Мета. Узагальнити і закріпити знання учнів про океани Землі та їх частини;перевірити засвоєння учнями визначення основних понять з цієї теми; вдосконалити вміння користуватись картою, висвітлити значення океанів та використання його багатств людиною; формувати вміння логічно міркувати, чітко висловлювати свою думку, працювати колективно, узгодженов групах, парах та індивідуально; розвивати пам'ять, увагу, мислення; використовувати здобуті знання в практичних завданнях; збагачувати словниковий запас учнівновими словами та термінами; пробуджувати пізнавальний інтерес; виховувати захоплення неповторністю природи, бережне ставлення до природних багатств нашої Землі.

Обладнання. Карта півкуль, контурні карти, ілюстрації, роздатковий матеріал, ноутбук, проектор,    учительська презентація, буклет.

Тип уроку: урок – кругосвітня подорож.

Форма уроку: захист проекту.

Очікувані результати:

 • зацікавленість учнів проектною діяльністю;
 • підвищення рівня екологічної культури;
 • активна позиція у природоохоронній діяльності;
 • розширювати поле для самостійно – пізнавальної діяльності;
 • створення умов для реалізації кожної особистості.

 Завдання проекту:

 • ознайомитися з океанами Землі;
 • розширити уявлення про тваринний і рослинний світ Світового океану;
 • дізнатися про природоохоронну боротьбу людей.

Дидактична характеристика проекту: тип проекту:

 • за предметною галуззю – міжпредметний (природознавство, «Я у світі», літературне читання);
 • за тривалістю – короткотривалий;
 • за характером контактів – вчитель, учні, їх батьки;
 • за основною діяльністю – дослідницько-пошуковий;
 • за кількістю учасників – груповий.

Обєкт пізнання: океани Землі.    

План виконання проекту

 1. Обговорення ідей, щодо досягнення мети та її представлення.
 2. Формування завдань, які вирішуватимуться.
 3. Визначення джерел потрібної інформації.
 4. Об’єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
 5. Вивчення та аналіз зібраної інформації.
 6. Оформлення колективної роботи.
 7. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
 8. Презентація матеріалів проекту.

                                             Хід уроку

І. Організація початку уроку.

- Ви почули всі дзвінок?

  Він покликав на урок!

У народі кажуть: «Добрий гість – дому радість!» Сподіваюсь, що ви, як і я, раді нашим гостям. Тож поверніться до гостей, привітайтесь.

А тепер тихенько поверніться,

один одному всміхніться,

на урок старання не забудьте взяти,

сядьте всі рівненько – будем починати.

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень.

 1.                  Вступна бесіда.

Учитель. – Ми всі живемо на планеті Земля, в її мальовничому куточку, який має назву Україна. Яка пора року зараз господарює? (Зима). Як називається місяць? Чому?

Грудень – від слова груддя. Після осінніх дощів розтоптані возами грунтові дороги замерзали. Їздити такими дорогами було важко – заважали замерзлі грудки. Йшли морози полями і лісами, вкривали льодом річки і озера. В давньоруські часи цей місяць називали студень. У народі його звали: хмурень, стужайло, мостовик.

Вчитель. – Які народні свята цього місяця ви знаєте?

У грудні багато християнських свят:

4 грудня – третя Пречиста;

13 грудня – день апостола Андрія;

14 грудня – день Наума;

19 грудня – свято Миколая, чудес якого чекають у кожній родині, особливо діти.

22 грудня – святої Анни та інші. З цього дня приходить зимове сонцестояння, коли найдовша зимова ніч протистоїть найкоротшому в році дню. Сонце повертає на літо, хоча попереду ще так багато зими.

Учитель. – Які прикмети притаманні цьому місяцю? Метод «Мікрофон».

Сніжинки білі на опалім листі,

Земля грудками узялась давно –

Усе заснуло. В інії іскристім

Гілки, мов казка, дивляться в вікно.

 •                 Всі річки тепер в обнові,

Біле скло над бережком.

Ходить грудень по діброві,

Застеляє світ сніжком.

 • Грудень – не брат, а холоднеча – не сестра.
 • Грудень рік кінчає, а зиму починає.
 • Прийшов грудень – приніс студень.
 • У грудні сонце на літо, а зима на мороз повертають.
 • Грудень холодний та сніжний – хліб буде буйний та пишний.
 • Якщо сухий грудень буває, то суха весна і сухе літо довго триває.

Учитель. – Які зміни відбуваються в природі?

Дні стали коротшими, а ночі довшими. Сонечко світить все менше, переважають похмурі дні. Повітря стало холодним, морозним. З дерев опало листя, засохла трава, сховалися комахи. В пошуках їжі літають зимуючі птахи. Під поривчастим вітром водять хороводи перші сніжинки

Учитель. – Сьогодні добре знають люди

                   Яка погода завтра буде,

                    Бо на синоптику прогноз

                    Розкаже: спека чи мороз.

На минулому тижні сонце опустилось ще нижче, переважала хмарна погода. Найвища температура була….., а найнижча……. Спостерігався вітер, виривався сніг.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. – Я сподіваюсь, що ніяка погода не завадить в нашій подорожі. Тому вирушаємо в кругосвітню подорож і пролетимо з вами над материками. Послухайте вірш-загадку.

Вчитель. – Дійсно, мова піде про океани.

ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку

Сьогоднішній урок пройде у формі захисту проекту «Океани Землі».Під час уроку-проекту ми узагальнимо свої знання про розташування океанів на глобусі та карті, дізнаємося про значення Світового океану, про рослинний і тваринний світ, спробуємо навчитися зберігати багатства Світового океану.

 • Діти, що ви очікуєте від уроку?
 • Нових знань, чудових вражень, практичних завдань, цікавих зустрічей.

Пять груп нашого класу працювали з інформацією про океани Землі і наполегливо йшли до вирішення проблемного питання проекту «Чи зможе існувати все живе на планеті Земля без океанів?» (Учитель представляє групи)

V. Актуалізація опорних знань

 1.                  Групи підготували питання географічної розминки, тож почнемо з неї (Відповіді дають учні з сусідніх груп):

І група:

 • Що таке материк? (Велика ділянка суші, оточена з усіх сторін водою).
 • Скільки є материків? (6).
 • Назвіть їх. (Євразія, Африка, Австралія, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида).

ІІ група:

 • Який материк складається з двох слів? (Євразія).
 • Яка уявна лінія розділяє цей материк на 2 частини? (Уральські гори).
 • На якому материку знаходиться наша держава? (Євразія).

ІІІ група:

 • Який материк називається «королівством холоду»? (Антарктида).

Товща льоду – 2 години пішки.

 • Який материк є батьківщиною картоплі, кавового дерева? (Півд. Америка).

ІV група:

 • Назвіть материк, де все «навпаки»:  у липні – зима, у січні – літо; дерева скидають не листя, а кору; звірі вилуплюються з яєць (качкодзьоб, єхидна); цей материк є батьківщиною кенгуру і коали. (Австралія).
 • На якому материку живуть слони і жирафи, а також найкращі бігуни серед птахів – страуси? (Африка).

V група:

 • Назвіть материк, де ростуть найвищі дерева – гіганти (секвойя 16 поверховий будинок), а також мешкають бізони? (Північна Америка).
 1.                  Учитель. На який з материків нам потрібно взяти такі речі: парасольку, валянки, літак, воду, панаму?

ПАРАСОЛЬКА – Південна Америка – найвологіший материк.

ВАЛЯНКИ –Антарктида – найхолодніший материк.

ЛІТАК – Євразія – найбільший материк.

ВОДА – Австралія – найсухіший материк.

ПАНАМА – Африка – найжаркіший материк.

 1.      Бесіда з учнями.

Учитель.

-Який колір переважає на карті півкуль? Що ним зображують?

-Пригадайте, у яких станах перебуває вода на Землі?

-Як відбувається кругообіг води в природі?

ІV. Закріплення і узагальнення знань.

 1.                  Бесіда з елементами розповіді.

Зустрічайте морського гостя.

Я є цар глибин бездонних

Я господар просторів водних

В глибині моїх морів

Безліч скарбів, кораблів.

Держу в руці я свій гарпун

Відгадали? Я ….Нептун.

Я дізнався, що ви будете говорити про мій дім Світовий океан, тому хотів би знати чому мої володіння мають різні назви. Я хочу бути володарем своїх багатств, яких стає все менше. А в чому причина і як цьому зарадити я не знаю. Можливо ви мені допоможете.

Вчитель. Для цього ми запросили багато фахівців, які готували розповіді про океани. Представлення груп.

Океанологи – науковці, що вивчають Світовий океан.     

Біологи – люди, які вивчають живі організми океанів.

Екологи – вчені, які вивчають причини природних лих і шукають шляхи їх вирішення.

Синоптики – науковці, які слідкують за погодними змінами в природі.

Історики – науковці, які вивчають походження назв океанiв.

 1.                  Інформація членів груп. Робота з географічними атласами.

Слово вчителя. Тож почнемо з інформації про Тихий океан. Групи представте свої дослідження про Тихий океан

І група «Історики».

Якщо  ви  уважно  розглянете  глобус  чи  фізичну  карту,  то  ви  побачите,  що  на  них  переважає  блакитний колір.  Ним  позначено Світовий  океан.  Його  поділяють  на  4 океани:  Тихий, Атлантичний,  Індійський  і  Північний  Льодовитий.     Найбільший  океан – Тихий.  Він  омиває  (показує)  береги  Північної  Америки,  Південної Америки,  Антарктиди,  Австралії  та  Євразії.  Він займає  майже таку  територію,  як  усі  океани  разом  узяті.

 ­ Покажіть  в  своїх  атласах  Тихий  океан.

 (Вчитель  слідкує  за  правильним  показом )

Нептун.  - Чому  такий  великий за  площею  океан  названо  Тихим?  Дякую.  Цей  океан  не  омиває  берегів  Європи,  але  саме  європейці  дали йому  таку  назву.  Його  вперше  відкрив  мандрівник – португалець Фернан Магеллан  у  1520  році  та  назвав  його  так  тому,  що  коли  його  кораблі  пливли  по  ньому,  він  був  тихим – тихим.

ІІ група «Океанологи».

Тихий океан найглибший і найбурхливіший. У деяких місцях глибина його сягає більш як 11км. На дні Тихого океану знаходиться найглибша западина Світового океану - Маріанська, глибина якої 11022м.

ІІІ група «Біологи».

Рослинний і тваринний світ Тихого океану досить різноманітний. В океані живе близько 10 тисяч видів рослин. Більшість рослин – це водорості.  На глибині 100 м живуть зелені водорості, нижче – бурі, ще нижче – червоні. Тут росте ламінарія, яку в побуті називають "морською капустою". У водах океану водиться понад 2000 видів риб. Це тунець, скумбрія, акули, тріска, кета, камбала, палтус. Є велетенські краби, морські черепахи. Живуть кити, тюлені, котики, дельфіни.

ІV «Синоптики».

Ні, незважаючи на свою назву цей океан є найнеспокійнішим на планеті.  Він розміщений у всіх кліматичних поясах, крім полярного. На півдні і  півночі  вода холодна, а біля екватора  - завжди тепла.

Слово вчителя. Ми дізналися багато цікавого про Тихий океан. А що дізналися групи про Атлантичний океан?

І група «Історики»

Атлантичний  океан – найсолоніший  серед  океанів.  Назва  його пов’язана  з  грецьким  міфом  про  гіганта  Атланта. Атлантика була єдиним реальним океаном, відомим жителям Європи в античні часи. За уявленнями стародавніх греків, океан оточував Землю з усіх боків. Грецькі мудреці вважали, що з океану сходять і в нього ховаються всі світила – сонце, місяць, зірки. За грецькою міфологією, там, на крайньому заході, за високими горами, у щасливій країні Аркадія жив титан Атлант, який тримав на своїх плечах небесне склепіння. З ім’ям цього титана і весь водний простір на захід від Європи почали називати Атлантичним океаном.

­ Він  омиває  береги  Північної  Америки,  Південної  Америки,  Антарктиди,  Африки  та  Євразії (частину  Європу).

Покажіть  в  своїх  атласах  Атлантичний  океан.

ІІ група «Океанологи».

Дно Атлантичного океану  дуже  різноманітне.  Це  і  гори,  вулкани  і  цілі  гірські  системи  та  велетенські  підводні  рівнини.   Підводні  гори  такі  довгі  й  високі,  що  не  мають  собі  рівних  на  суші. Найглибші місця океану дуже вузькі і мають глибину 6 тисяч метрів. Атлантичний океан довгий час був природною науковою лабораторією, де дослідники з різних країн зробили багато відкриттів.

ІІІ група «Біологи». Температура  води  в  різних  частинах  океану  неоднакова.  Найбільша­  поблизу  екватора.  У  теплій  воді  росте  багато  водоростей.  Серед  них  бура  саргасова водорость,  яка  утворює  зарості  на  великих  територіях.  Водяться  акули,  летюча  риба,  риба – меч,  тріска,  сардина,  тунець.  У  північній  і  південній  частинах  океану  живуть  кити,  тюлені,  морські  котики.  З  птахів – альбатроси  і  фрегати.

(Учениця  супроводжує  розповідь  демонстрацією  малюнків).

ІVСиноптик.

Атлантичний океан дуже теплий і найсолоніший. На його просторах представлені усі кліматичні пояси планети, часто віють сильні вітри і  лютують великі шторми.

Слово вчителя. Для мене завжди найзагадковішим був Індійський океан. Що нового дізналися наші дослідники про цей океан?

ІІ група «Океанологи».

Індійський  океан  за  розмірами  посідає  третє  місце.  Він  ­  найтепліший.  Океан  омиває  береги  Африки,  Антарктиди,  Австралії  та  південну  частину  Євразії. (Показує  на  карті) Дно Індійського океану рівнинне. Ці рівнини можуть сягати до 2 тис. км завдовжки. Але подекуди на них можна знайти підводні гори й ущелини.

­ Покажіть  в  своїх  атласах  Індійський  океан.

І група «Історики».

Цей океан утворився після розколу давнього материка Гондвана на окремі частини, одна з яких дістала назву Індія, тому і океан назвали Індійський.

ІV «Синоптики».

 Він найтепліший і має найбагатший органічний світ. Розміщений у 4 кліматичних поясах. Характерними є урагани, які повторюються 8 разів на рік.

ІІІ«Біологи».

Рослини  теплого  Індійського  океану – це  зарості  бурих,  зелених і   червоних  водоростей.  Від  великої  кількості  мікроскопічних  зелених водоростей  вода  «зацвітає»  і  з  висоти  здається  зеленого кольору.  У теплих  водах  живуть  великі  медузи,  краби,  багато  видів  риб,  акули,  скати,  морські  черепахи  і  морські  змії.  Водяться  восьминоги. А  біля  північних берегів  трапляються  крокодили.

(Учень  супроводжує  розповідь  демонстрацією  малюнків).

І група «Історики».

А я хочу розповісти вам про, на мою думку, найдивовижніший океан. Цей океан почали досліджувати у 18 столітті. Вітус Берінг склав карту цього океану. Більша частина океану вкрита льодом, снігом і знаходиться він на півночі  планети. Тому й має назву Північний Льодовитий. Він омиває береги Північної Америки, північну частину Євразії.

ІІ група «Океанологи».

Північний Льодовитий океан найменший з океанів і найхолодніший. Його довго називали морем. Виявляється,  що  найтепліший  океан – Тихий,  його  середня  температура + 19.   На  другому  місці – Індійський  океан  (+17) ,  а  третє  місце  посідає  Атлантичний  океан  (+16).  Найнижча температура,  безсумнівно,  в  Північному  Льодовитому  океані   (близько  0  градусів)     При  температурі – 2  солона  вода  починає перетворюватися  на  кригу.

ІV група «Синоптики».

Клімат дуже суворий, тому що мало одержує  від Сонця тепла, t влітку 0*С, а взимку опускається до – 50* С.

ІІІ «Біологи».Через  суворі  умови  життя  в  океані  бідне.  В  ньому  налічуються  тільки  150  видів  риб.  Тут  водяться  мойва,  палтус,  окунь  морський.  На  островах  існують  колонії  моржів і  тюленів, пташині  базари.  Поблизу  узбережжя  на  кризі  живуть  білі  ведмеді, які  охороняються.  Тут  трапляється  найбільша  медуза – ціанея.  Яка   в  діаметрі  сягає  2  метри,  а  щупальці  її  витягуються  до  20  метрів.

 (Учень  супроводжує  розповідь  показом  ілюстрацій).

 1.      Індивідуальна робота з контурними картами. Самостійна робота.

Давайте відмітимо океани на контурних картах.

 1.      Робота в групах (картки на партах)

Зєднайте лініями назву материка з назвами океанів, які його омивають.

Євразія                         Африка                                Австралія

                 Індійський океан 

                                               Тихий океан                  

                                             Атлантичний океан

                                          Північний Льодовитий океан

Північна Америка                                                          Південна Америка

                                               Антарктида

Який материк омивається усіма океанами?

 1.      Фізкультхвилинка.

1, 2 – всі пірнають,

3, 4 – виринають,

5, 6 – на воді кріпнуть крильця молоді.

Покупались  у воді, як дельфіни – пустуни,

Над водою політали, наче риби – літуни,

7, 8 – що є сили всі до берега приплили

9, 10 – своє тіло обсушили

І за парти тихо сіли.

 1.      Значення океанів. Дидактична гра «Займи свою позицію».

Нептун. – Що дає людям Світовий океан?

ІV група(синоптики)

Я вважаю, що океани приносять велику користь, адже з їх поверхні випаровується велика кількість води. З водяної пари утворюються хмари. Вони переносяться вітром у різні місця Землі, і там випадають опади.

Світовий океан зігріває планету. У холодну пору року океан поступово віддає тепло, яке ввібрав і утримав влітку.

ІІІ група (біологи)

Збагачують повітря киснем, адже в них росте багато зелених водоростей.

Це домівка для медуз, риб, моржів, тюленів, китів, дельфінів, морських котиків, крабів,  черепах, морських змій.

І група (історики)

А твоя мама хіба ніколи не купувала в аптеці морської солі для лікування? Отже, океан лікує.

Світовий океан годує населення планети цінним м’ясом риби. З водорості виготовляють мармелад, цукерки, солодощі.

V група (екологи)

Океан зберігає свої таємниці, є джерелом натхнення для художників, поетів, науковців.

ІІ група (океанологи)

Підводні човни допомагають військовим.

Із дна морів та океанів добувають  нафту, газ, олово, залізні та мідні руди.

Територією  океанів та морів проходять  транспортні шляхи.

 1.      Захист роботи групи «Екологи».

А тепер я надам слово групі «Екологів». Вони підготували для нас завдання.

- Попрацюйте в групах. Дослідіть,яке значення мають океани для планети Земля. Правильні відповіді обведіть.

 Р) Збагачують  повітря  киснем.

А) Збагачують  повітря  вуглекислим  газом.

Я) Нагрівають  повітря,  яке  рухається  на  материки.

Т) Збагачують  повітря  вологою,  яка  випадає  опадами  над  материками.

У)  Моря  і  океани  є  «домівкою»  для  величезної  кількості  риб  та  інших  видів

тварин.

М) Дбає  про  чистоту  повітря.

Й) Океани  дають  людям  продукти  харчування.

Т) Моря  й  океани  використовують  для  перевезення  вантажів  і  пасажирів.

Е) Видобування  з  океанських  глибин  корисних  копалин.

- Яке   кодове  слово  вийшло? (Рятуйте)

Слово вчителя.

Саме  його  голосно  кричить  Світовий  океан.  Чому?  Світовий океан дуже багатий скарбами. Проте його багатство людство використовує на жаль не по – господарському. Послухаймо  екологів.

Група «Екологів»

1. Минає час.  Але забруднення  океанів,  морів,  річок  не  зменшується,  а,  навпаки,  збільшується. На узбережжі туристи топчуть і винищують рослинність. Пляжі після завершення курортного сезону часто нагадують сміттєзвалища.  Від  забруднення  страждають  «жителі»  океанів.  А  це  веде  до  знищення  рибних  запасів,  до  зниження  уловів.

2. Багато  фабрик,  заводів  не  побудували  очисних  споруд  і  тому,  всі  відходи  йдуть  прямо  в  річки.  А  річки  несуть  свої  води  до  морів  і  океанів. Та найбільше забруднений  Атлантичний океан нафтою під час видобування її з морського дна. Під час аварій щорічно в світовий океан потрапляє до 10 млн. тонн нафти. Вона вкриває поверхню тонкою плівкою.

Вчитель. -  Ця небезпечна ситуація несе загибель океану – це смерть всієї нашої планети. Що  ж  треба  робити  людям,  щоб  зберегти  багатства  світового  океану?

V«Екологи».

Екологічна  служба  склала  пам’ятку.  Опрацюємо  її. Підкресліть ті заходи, виконання яких в наших силах.

Пам’ятка

1. Економно використовуйте воду.

2. Не засмічуйте річки, морські та океанічні  простори.

3. Заборонити вилив стічних вод із заводів, фабрик, тваринницьких ферм.

4. Попереджати стік нафти з танкерів, що потерпіли аварію.

5. Зберігати рибні багатства від  хижацького винищення.

6. Будувати очисні споруди, фільтрувати використану воду.

7. Уникати обробки полів отрутохімікатами.

8. Насаджувати водоохоронні ліси.

V. Підсумок уроку. Рефлексія результатів.

1. Слово вчителя

Тож якого висновку ви дійшли, працюючи над проектом? Чи зможе існувати все живе на планеті Земля без океанів? (Звісно, ні).

І група.Океан явився колискою життя на планеті. Не буде океанів – не буде життя на планеті Земля. Наукове вивчення океану допоможе зрозуміти походження і розвиток Землі.

ІІ група.Світовий океан є джерелом їжі і корисних копалин.

ІІІ група.Океан визначає клімат і погоду на нашій планеті.

ІV група.Рослини, які мешкають на дні морів і океанів, визнані найважливішим джерелом кисню.

V група.Океан має велике транспортне значення .Мільйони людей відпочивають на океанічному узбережжі, подорожують океаном.

Вчитель. Світовий океан чекає від людства раціонального використання його ресурсів. Деякі їх різновиди здатні самовідтворюватися, але для цього потрібний час і дбайливе ставлення з боку людей. Лише тоді будуть поповнюватися запаси світового океану.

Кожна група коментує, який матеріал дібрала, чим він корисний

3. Гра «Незакінчене речення».

- Що дізнались нового? Що сподобалось? Запамяталось?- Дайте оцінку успішності уроку. Визначить свій настрій за допомогою виразів обличчя, які лежать на ваших партах. (Зелене – усміхнене, червоне – похмуре).

- Діти, чи справдилися ваші очікування?

- А чи тобі, Нептуне, ми допомогли?

Нептун : Так, я вірю, що майбутнє моєї домівки в надійних руках.

Моя домівка багата не лише на органічний світ, а на дні знаходиться багато скарбів, якими я хочу поділитися з вами.

Нептун роздає дітям із скриньки золоті медальки. (Цукерки медалі).

VІ. Домашнє завдання. Скласти твір – міркування: «Підводний світ якого з океанів хочу побачити. Чому?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять. Упоряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк.- К. Шк. Світ, 2007. (Бібліотека «Шкільного світу»)

2. Метод проектів у початковій школі. Упор.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк, ТОВ Видаництво «Шкільний світ», 2009.

3. Ж. «Початкова освіта» №14 2010 ст. 8 «Пізнаємо природу за допомогою методу проектів» Т.Третякова.

4. Ж. «Початкова освіта» №47 2010

5. Ж. «Початкова освіта» №27 2011

6. «Проекти у початковій школі» Тематика та розробка занять. Упор.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк, Київ «Шкільний світ» 2008 р.

7. Метод проектів - ефективна технологія навчання Г. Ісаєва http://ru.osvita.ua/

8. Проекти в початковій школі. Київ. «Редакція газет з дошкільної та початкової освіти» 2012 р.

9.Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл,1 – 4 класів) за новим Держстандартом та «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» природознавства для шкіл з української мови навчання за № 584 від 29.05.2015

10. Листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 « Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році")

11. Інтернет-ресурси

 

1

 

docx
Додано
18 лютого
Переглядів
297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку