Методичні матнріали "Молекулярна фізика"

Про матеріал

Розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як викладачів так і учнів, тому викладач повинен створити умови для спонукання учня до самостійної роботи, такий режим самостійної діяльності, який би дав змогу реалізувати головну мету – розвиток особистості учня, її творчого потенціалу. Найбільшу актуальність набуває така організація самостійної роботи, за якої кожен учень працював би на повну силу своїх можливостей.

Формуванню відповідної мотивації до самостійної роботи сприяє застосування завдань в таблицях, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру, робота з малюнками та виконання тестових завдань.

Розроблені матеріали дозволяють викладачу застосовувати на уроках інноваційні технології, здійснювати особистісний підхід, розвивати у учнів вміння самостійно здобувати знання та виробляти навички, застосовувати їх при вивченні наступних тем з фізики та на уроках спецтехнології, виявити рівень навчальних досягнень учнів на різних етапах уроку.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка з теми:

 «Організація самостійної

навчально-пізнавальної діяльності учнів

та розвиток їх творчих здібностей»

 

за темою:

«Основи молекулярно-кінетичної теорії»

 

 

 

 

 

 

 

Розробила:
викладач фізики

Чухлєб О.С.

 


ЗМІСТ

1. Анотація            3

2. Урок № 1           6

2.1. Інтерактивна гра «Екскурсія по центрах пам’яті учнів»    6

2.2. Опорний конспект до теми «Ізопроцеси. Газові закони»   6

2.3. Інтерактивна вправа «Перевір себе»       7

2.4. Інтерактивна вправа «Картинна галерея відомих фізиків»         10

2.5. Інтерактивна вправа «Загадкові таблиці»            11

2.6. Інтерактивна вправа «Графічний тренінг»            12

2.7. Диференційоване домашнє завдання             13

3. Урок № 2                 14

3.1. Інтерактивна вправа «Закінчи речення»            14

3.2. Інтерактивна вправа «Фізичний футбол»            14

3.3. Опорний конспект до теми «Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря»                                                                                                                                     15

3.4. Інтерактивна вправа «Бліц-тест: приховане слово»          16

3.5. Інтерактивна вправа «Віршована фізика»            18

3.6. Інтерактивна вправа «Вчись працювати сам. Варіант 1»         19

3.7. Інтерактивна вправа «Вчись працювати сам. Варіант 2»         21

3.8. Інтерактивна вправа «Цікава таблиця»            23

3.9. Диференційоване домашнє завдання             23

4. Урок № 3                 24

4.1. Інтерактивна вправа «Піраміда запитань»            24

4.2. Інтерактивна вправа «Хто знає краще, той відповість швидше»        24

4.3. Опорний конспект до теми «Властивості рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища»                                                                             25

4.4. Інтерактивна вправа «Снігова лавина»            26

4.5. Інтерактивна вправа «Скринька якісних запитань»          26

4.6. Інтерактивна вправа «Фізика в живописі»            28

4.7. Інтерактивна вправа «Розв’яжу самостійно»           29

4.8. Диференційоване домашнє завдання             29

4.9. Для допитливих                30

5. Кросворд до теми «Основи молекулярно-кінетичної теорії»         32

6. Список використаної літератури              33


Анотація

«Вчителі повинні постійно пам’ятати, що учневі треба передати не тільки ті чи інші знання, але й розвивати в ньому бажання і здібності самостійно, без учителя, здобувати нові знання. Володіючи такою розумовою силою, вилучаючи скрізь корисне, людина буде вчитися все життя.»

          К.Д.Ушинський

Самостійна робота – одна з важливих форм організації навчального процесу. Вона відіграє особливу роль в професійній підготовці фахівців, будучи формою, з одного боку, організації самостійної роботи учнів, з іншої – розвитку їх пізнавальної активності.

Самостійна робота учнів позитивно впливає на якість знань і формування їх загальнонавчальних умінь та навичок, допомагає виховувати відповідальне ставлення до навчання тощо. Середня професійна освіта сьогодні повинна орієнтуватися на оволодіння учнями певною сукупністю так званих ключових компетенцій (загальних і професійних).

Основне завдання освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здібного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Розв’язання цієї задачі неможливо лише шляхом передачі знань в готовому вигляді від викладача до учня. Необхідно перевести учня з пасивного споживача знань, в активного їх творця, що вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат і довести його правильність.

Слід визнати, що самостійна робота учнів є не просто важливою формою навчального процесу, а повинна стати його основою. Це передбачає орієнтацію на активні методи опанування знань, розвиток творчих здібностей учнів, перехід до навчання з врахуванням потреб і можливостей особистості учня.

Розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як викладачів так і учнів, тому викладач повинен створити умови для спонукання учня до самостійної роботи, такий режим самостійної діяльності, який би дав змогу реалізувати головну мету – розвиток особистості учня, її творчого потенціалу. Найбільшу актуальність набуває така організація самостійної роботи, за якої кожен учень працював би на повну силу своїх можливостей.

Формуванню відповідної мотивації до самостійної роботи сприяє застосування завдань в таблицях, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру, робота з малюнками та виконання тестових завдань.

Використання учнями цієї папки сприяє більш результативному сприйняттю та усвідомленню нового матеріалу.

Розроблені матеріали дозволяють викладачу застосовувати на уроках інноваційні технології, здійснювати особистісний підхід, розвивати у учнів вміння самостійно здобувати знання та виробляти навички, застосовувати їх при вивченні наступних тем з фізики та на уроках спецтехнології, виявити рівень навчальних досягнень учнів на різних етапах уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\i (1).jpgУрок № 1

Тема «Ізопроцеси. Газові закони»

 Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна гра «Екскурсія по центрах пам’яті учнів»

(Кожна вірна відповідь 1 бал)

1. Що є об’єктом вивчення МКТ?

2. Що в МКТ називається ідеальним газом?

3. Для того щоб описати стане ідеального газу, використовують три термодинамічних параметра. Які?

4. Яке рівняння пов’язує між собою всі три термодинамічні параметри?

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\images (12).jpg5. Використовуючи основне рівняння МКТ, вкажіть як зміниться тиск, якщо середня квадратична швидкість збільшиться в 3 рази.

6. Чому дорівнює універсальна газова стала?

Опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Графіки залежності між параметрами газу

за сталої температури   (Ізотерми)

 

 

 

 

 

Т1 = T2 =T3 = … = Tn = const.

 

Графіки залежності між параметрами газу
за сталого тиску   (Ізобари)

 

 

 

 

 

 

р1 = р2 = р3 = … = pn = const.

 

Графіки залежності між параметрами газу
за сталого обєму    (Ізохори)

 

 

 

 

 

 

 

V1 = V2 = V3 = … = Vn = const.


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Перевір себе»

1. Який це закон?

(Кожна правильна відповідь 1 бал)

1) Для сталої маси газу при сталій температурі добуток тиску газу на його об’єм є величиною сталою.

а) Гей-Люссака,

б) Бойля-Маріотта,

в) Шарля.

2) Для сталої маси газу при сталому тиску відношення об’єму газу до його температури є величина стала.

а) Гей-Люссака,

б) Бойля-Маріотта,

в) Шарля.

3) Для даної маси газу при сталому об’ємі тиск газу прямо пропорційний його абсолютній температурі.

а) Гей-Люссака,

б) Бойля-Маріотта,

в) Шарля.

2. Виберіть правильне твердження (1 бал)

На рисунку наведено графік залежності об’єму даної маси ідеального газу від температури

а) Ділянка 1 – 2 відповідає ізохорному процесу.

б) Ділянка 2 – 2 відповідає ізобарному процесу

в) Ділянка 3 – 4 відповідає ізотермічному процесу

г) Ділянка 4 – 1 відповідає ізобарному процесу

3. Виберіть правильне твердження (2 бали)

На діаграмі V, T зображено точки, що відповідають трьом станам даної маси ідеального газу.

а) Тиск газу в стані 1 більший за тиск газу в стані 2 .

б) Тиск газу в стані 3 більший за тиск газу в стані 2 .

в) Тиск газу в стані 1 більший за тиск газу в стані 3 .

г) Тиск газу в стані 2 і тиск газу в стані 1 однакові .

4. Установіть відповідність «назва фізичного закону – математичний запис фізичного закону». (За правильне виконання завдання 3 бали)

1) Закон Гей-Люссака    а)

2) Закон Бойля-Маріотта    б)

3) Закон Шарля     в)

г)

 

 

 

5. На рисунку зображено дві ізохори для тієї самої маси газу. Порівняйте об’єми Va Vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця оцінювання

Завдання/Оцінка

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Разом

Кінцевий результат

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учня

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Картинна галерея відомих фізиків»

Завдання: Виберіть потрібний малюнок, дайте відповідь на запитання:

Оцінювання: за запитання «а» - 1 б., за запитання «б» - 2 б.; max - 12 б.

1. а) назвіть прізвище вченого, одного із авторів ізотермічного процесу;
б) знайдіть його портрет на малюнку.

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\бойль.jpg          http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=376410864-09-72&n=21          http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=92963681-47-72&n=21          http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=441049299-09-72&n=21

 1. 2   3           4

2. а) назвіть прізвище вченого, одного із авторів ізотермічного процесу;
б) знайдіть його портрет на малюнку.

 sergeyhudiev           Календарь "Сплетника": 15 апреля Новости Моды и дизайна          F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\мариотт.jpg             http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=88501303-47-72&n=21

  1   2       3          4

3. а) назвіть прізвище вченого, якому належить відкриття ізобарного процесу;
б) знайдіть його портрет на малюнку.

 F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\люссак.jpg       http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=99500369-14-72&n=21       http://im4-tub-ua.yandex.net/i?id=102495759-04-72&n=21          http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=586801096-07-72&n=21

  1             2   3   4

4. а) назвіть прізвище вченого, який встановив залежність тиску певної маси газу від температури при сталому об’ємі;

б) знайдіть його портрет на малюнку.

 F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\бойль.jpg          http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=ee12a46b01a6f5995a36f4229e7d6f52-110-144&n=21          http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=87146423-40-72&n=21          F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\шарль.jpg

  1          2           3             4

Відповідь

№ з/п

Прізвище вченого

Цифра, що визначає зображення вченого

Оцінка учня, що перевіряв

Оцінка вчителя

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Загальна оцінка

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Загадкові таблиці»

(Для учнів, які мають високий рівень знань)

1. Запишіть рівняння стану ідеального газу та користуючись ним обчисліть невідомий параметр у кожному завданні. (За правильне виконання кожного завдання 1 бал. Максимальна оцінка за правильне виконання завдання 6 балів)

Рівняння стану ідеального газу ____________________________

Номер

завдання

m ,кг

М, кг/моль

P, Па

V,м3

Т, К

1

8

4*10-3

2*105

16,6

?

2

0,02

2*10-3

8,3*105

?

200

3

64

32*10-3

?

24,9

300

4

7

?

105

8,3

400

5

?

44*10-3

107

0,0249

300

 

2. Заповніть таблицю користуючись рівнянням Клапейрона. (За правильне заповнення кожної комірки 0,5 бала. Максимальна оцінка за правильне виконання завдання 6 балів)

Назва ізопроцесу

Сталий макропараметр

Газовий закон

Графік ізопроцесу

а)

г)

є)

и)

б)

д)

ж)

і)

в)

е)

з)

ї)

 

Таблиця оцінювання

Завдання/Оцінка

№ 1

№ 2

Разом

Кінцевий результат

1

2

3

4

5

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

и

і

ї

 

 

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Графічний тренінг»

Початковий та середній рівень

У завданнях 1 – 3 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. За правильну відповідь 2 бали)

1. Який з наведених графіків відповідає ізотермічному процесу?

 

 

 

 

     

 

 

 

  № 1     № 2     № 3

а) 1;     б) 2;    в) 3;

г) Жоден з графіків не відповідає ізотермічному процесу.

2. Який з наведених графіків відповідає ізобарному процесу?

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 1     № 2     № 3

а) 1;     б) 2;    в) 3;

г) Жоден з графіків не відповідає ізобарному процесу.

3. Який з наведених графіків відповідає ізохорному процесу?

 

 

 

 

 

 

 

  № 1     № 2     № 3

а) 1;     б) 2;    в) 3;

г) Жоден з графіків не відповідає ізохорному процесу.

 

Достатній рівень

За правильне виконання завдання 2 бали

4. Стан ідеального газу змінюється за замкненим циклом, зображеним на малюнку. Як змінюється при цьому об’єм газу?Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

Високий рівень

За правильне виконання завдання 4 бали.

5. Дано графіки процесів в різних системах координат. Знайдіть у всіх трьох системах координат всі ізотерми, всі ізохори та всі ізобари.

 

 

 

 

 

 

 

 № 1          № 2    № 3

Ізотерми:  1___;      2___;      3___.

Ізохори: 1___;      2___;      3___.

Ізобари: 1___;      2___;      3___.

Таблиця оцінювання

Завдання/Оцінка

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Разом

Кінцевий результат

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учня

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційоване домашнє завдання

Обов’язкове завдання

1. За підручником вивчити с. 192 - 198, дати відповіді на запитання до §21.

Додаткове завдання

1. Скласти кросворд до теми «Ізопроцеси».

2. Розв’язати задачу

Закоркована циліндрична посудина заввишки 60 см поділена на дві частини невагомим поршнем. Поршень закріплений, обидві частини посудини заповнені газом, але тиск в одній із них у двічі більший ніж тиск у другій. На скільки переміститься поршень, якщо його звільнити? Перебіг процесу вважайте ізотермічним.

D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\i (1).jpgУрок № 2

Тема: «Вологість повітря.

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=dd096a83a4da79059649c259b9b0d861-129-144&n=21Методи вимірювання вологості повітря»

Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна вправа «Закінчи речення»

Продовжіть речення так, щоб утворилось правильне твердження.

(Кожна правильна відповідь 1 бал)

1. Процес переходу речовини з рідкого агрегатного стану в газоподібний називається …

2. Процес переходу газу до рідкого стану називається …

3. Пароутворення поділяють на …

4. Пароутворення з вільної поверхні рідини – це …

5. Пароутворення не тільки з вільної рідини, а й із середини рідини, яке відбувається за певної для даної рідини температури, називається …

6. Якщо число молекул, які вилітають з рідини під час випаровування, перевищує число молекул, що повертаються, то така пара називається …

7. Якщо число молекул, які вилітають з рідини під час випаровування, дорівнює числу молекул, що повертаються, то така пара називається …

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\скачанные файлы (2).jpg8. Температура, за якої ненасичена водяна пара стає насиченою, називається…

Актуалізація опорних знань учнів

Інтерактивна вправа «Фізичний футбол»

(Кожна правильна відповідь 1 бал)

1. Як у лазні за зовнішнім виглядом відрізнити труби з гарячою і холодною водою?

2. Навіщо стерилізуючи консерви парою за температури 120 0С, в автоклавах спеціально підвищують тиск пари?

3. Яке значення для організму людини має виділення поту?

4. Чому скошена трава швидше висихає за вітряної погоди?

5. Лікарі-стоматологи для огляду ротової порожнини пацієнта користуються спеціальним дзеркальцем, яке перед використанням попередньо нагрівають до температури 370С. Навіщо?

6. Чому у людини в окулярах, яка увійшла в тепле приміщення з морозу, запотівають скельця?

7. Чи можна змусити воду кипіти за температури 400С?

8. Чому вода у відкритій посудині завжди має температуру трохи нижчу, ніж температура навколишнього повітря?

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\images (12).jpg     Опорний конспект

 

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\скачанные файлы (3).jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відносну вологість повітря  вимірюють за допомогою:

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHqsIFkTGwvgqawtjDquw3zKceBCDr4882Xd6EKgj620_zNToKbQhttp://1.bp.blogspot.com/-YCB0PzLesbQ/US9qW4hwIJI/AAAAAAAAFy4/PvroVZaSTWQ/s1600/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.bmp%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%92%D0%98%D0%A2-2[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Бліц-тест: приховане слово»

«Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря. Властивості поверхні рідини»

Оберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь у кожному завданні.

Кожна правильна відповідь 1 бал.

Кожній відповіді в завданнях відповідає літера слова. Відповівши правильно на запитання ви отримаєте назву приладу, яким вимірюють відносну вологість повітря.

1. У якому випадку пара утворюється по всьому об’єму рідини?

А) випаровування;     Т

б) конденсація;      Г

в) кипіння.       П

2. При випаровуванні температура рідини:

а) збільшується;     І

б) не змінюється;     Е

в) зменшується.      С

3. Формула для визначення відносної вологості повітря:

а) ;     И

б) ;     І

в) .      Е

4. Точці роси відповідає відносна вологість повітря:

а) рівна 0%;      М

б) менша 100%;     Г

в) рівна 100 %.     Х

5. Температура кипіння залежить від:

а) атмосферного тиску;    Р

б) критичного стану;     П

в) об'єму рідини.      О

6. Абсолютна вологість це:

а) маса водяної пари в 1 м3;    О

б) густина насиченої пари;    Е

в) маса повітря в 1 м3.     М

 

  

7. Формула для визначення абсолютної вологості:

а) ;      Р

б) ;       М

в) .      Т

 

8. Одиницями вимірювання відносної вологості є:

а) кг/м3;       І

б) г/м3;       А

в) %.        Е

9. Температура, при якій дана водяна пара стає насиченою це – …

а) відносна вологість;     У

б) абсолютна вологість;    Р

в) точка роси.      Т

10. Одиницями вимірювання абсолютної вологості є:

а) кг/м3;       Р

б) г/м3;       А

в) %.        П

 

 

 

Бланк відповідей

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отримана літера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримане слово ________________________________

 

Таблиця оцінювання

Завдання

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

Кінцевий результат

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Віршована фізика»

За психрометричною таблицею визначте правильні відповіді на завдання. Зверніть увагу, що кожна відповідь пов’язана з номером рядка вірша. Отримавши правильні відповіді на завдання, Ви зможете прочитати вірш Андрія Ганіна «Ранкові росинки».

(Кожна правильна відповідь 1 бал)

Завдання: За показаннями сухого і вологого термометрів визначте відносну вологість повітря.

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показання сухого термометра

28

12

19

18

10

18

30

25

28

15

10

21

Показання вологого термометра

20

4

12

13

1

15

27

16

27

7

6

17

№ завдання

Варіант відповіді,

%

Номер рядка вірша

1

51

4

44

5

48

6

2

20

2

29

1

31

4

3

43

5

31

4

47

6

4

56

8

54

7

60

9

5

14

2

4

1

24

3

6

76

11

79

12

73

10

7

79

11

81

12

93

10

8

44

5

38

4

39

6

9

93

12

83

10

91

11

10

23

2

25

4

27

3

11

49

6

54

7

52

8

12

67

9

64

7

71

10

                            

РАНКОВІ РОСИНКИ

№ рядка

А зранку усі розбрелися…

 

Ще вище, дістались … до хмари:

 

і знову вертались доверху.

 

Впустило їх листя додолу.

 

Упали на землю ранкову –

 

Зібрались росинки на листі

 

Відтоді як дощиком стали –

 

Росинками впали на листя.

 

Прозорі перлинки і чисті.

 

Корінням ввібрали їх верби,

 

Їх чисті струмочки вітали,

 

Говорять, що там побували.

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Вчись працювати сам!»

(різнорівневі завдання для перевірки знань учнів)

Варіант 1

Завдання 1 – 5 містять по п’ять варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

Початковий рівень

Правильна відповідь на завдання 1 -3 оцінюється в 1 бал.

1. Яким символом позначають відносну вологість повітря і якою є її одиниця вимірювання в СІ?

а) φ; кг/м3 б) ρ; кг/м3  в) р; Па  г) φ; %  д) ρ; %

2. Відносна вологість повітря в приміщенні 100 %. Яке співвідношення виконується для показів сухого термометра (Т1) і вологого термометра (Т2)?

    а) Т1 < Т2;      б) 100Т1 = Т2;      в) Т1 > Т2;      г) Т1 = Т2;      д) Т1 = 100Т2;

3. Як зміниться тиск насиченої водяної пари, якщо зменшити об’єм при сталій температурі?

    а) не зміниться;    б) збільшиться лінійно;

    в) збільшиться нелінійно;   г) зменшиться лінійно;

д) зменшиться нелінійно.

Середній рівень

Правильна відповідь на завдання 4 -5 оцінюється в 1,5 бали.

4. Визначте відносну вологість повітря при температурі 150С, якщо парціальний тиск водяної пари 0,855кПа.

а) 30 %;  б) 50 %;  в) 66,6 %;  г) 72 %; д) 100 %.

5. Сухий термометр психрометра показує 200С. Обчисліть відносну вологість, якщо показання вологого термометра 180С.

а) 44 %;  б) 51 %;  в) 59 %;  г) 74 %; д) 83 %.

Достатній рівень

У завданні 6 до кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження позначене цифрою, і впишіть її у бланк відповідей.

За правильне виконання 3 бали.

6. Установіть відповідність між фізичними поняттями та їхніми ознаками.

а) пароутворення   1. Перехід з газоподібного стану в рідкий

б) кипіння     2. Інтенсивне випаровування в усьому об’ємі

в) динамічна рівновага  3. Перехід з рідкого стану в твердий

г) конденсація   4. Перехід з рідкого стану в газоподібний

     5. Стан, в якому інтенсивність випаровування і

         конденсації однакова

Високий рівень

У завданні 7 розв’яжіть задачу, правильну відповідь запишіть у бланк відповідей.

За правильне розв’язання 3 бали.

7. Температура повітря в парильні лазні дорівнює 600С, а його відносна вологість становить 68 %. Обчисліть об’єм парильні, якщо маса водяної пари, що міститься в ній, дорівнює 1,37 кг.

 

Бланк відповідей до варіанта 1

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

а

б

в

г

Варіант відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця оцінювання

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

а

б

в

г

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Вчись працювати сам!»

(різнорівневі завдання для перевірки знань учнів)

Варіант 2

Завдання 1 – 5 містять по п’ять варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

Початковий рівень

Правильна відповідь на завдання 1 -3 оцінюється в 1 бал.

1. Яким символом позначають абсолютну вологість повітря і якою є її одиниця вимірювання в СІ?

а) φ; кг/м3 б) ρ; кг/м3  в) р; Па  г) φ; %  д) ρ; %

2. Відносна вологість повітря в приміщенні 60 %. Яке співвідношення виконується для показів сухого термометра (Т1) і вологого термометра (Т2)?

    а) Т1 < Т2;       б) 0,6Т1 = Т2;       в) Т1 > Т2;       г) Т1 = Т2;       д) Т1 = 0,6Т2;

3. Як зміниться тиск насиченої водяної пари, якщо збільшити температуру при сталому об’ємі?

    а) не зміниться;    б) збільшиться лінійно;

    в) збільшиться нелінійно;   г) зменшиться лінійно;

д) зменшиться нелінійно.

Середній рівень

Правильна відповідь на завдання 4 -5 оцінюється в 1,5 бали.

4. Визначте відносну вологість повітря при температурі 150С, якщо густина водяної пари дорівнює 8,53 г/м3.

а) 30 %;  б) 50 %;  в) 66,6 %;  г) 72 %; д) 100 %.

5. Сухий термометр психрометра показує 200С. Обчисліть відносну вологість, якщо показання вологого термометра 150С.

а) 44 %;  б) 51 %;  в) 59 %;  г) 74 %; д) 83 %.

Достатній рівень

У завданні 6 до кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження позначене цифрою, і впишіть її у бланк відповідей.

За правильне виконання 3 бали.

6. Установіть відповідність між фізичними поняттями та їхніми ознаками.

а) випаровування   1. Пароутворення з поверхні рідини

б) точка роси   2. Маса водяної пари в одиниці об’єму

в) вологість    3. Температура, за якої пара стає насиченою

г) відносна вологість  4. Інтенсивне пароутворення

     5. Відношення парціального тиску до тиску

         Насиченої водяної пари

Високий рівень

У завданні 7 розв’яжіть задачу, правильну відповідь запишіть у бланк відповідей.

За правильне розв’язання 3 бали.

7. У кабінеті фізики, розміри якого 10×6×4 м, температура повітря дорівнює 200С, відносна вологість становить 63 %. Визначте масу водяної пари в кабінеті.

Бланк відповідей до варіанта 2

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

а

б

в

г

Варіант відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця оцінювання

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

Разом

а

б

в

г

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа: «Цікава таблиця»

Завдання (10 балів): користуючись підручником, роздатковим матеріалом або іншими джерелами знань (довідниками, Інтернет - сайтами) складіть таблицю.

«Вологість повітря»

Характеристики вологості повітря

Буквене позначення

Одиниці вимірювання

Формула для розрахунку

Прилад для вимірювання

Відносна вологість повітря

1

5

9

13

Тиск насиченої пари

2

6

10

14

Точка роси

3

7

11

15

Абсолютна вологість повітря

4

8

12

16

 

Таблиця оцінювання

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Разом

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за перевіркою іншого учні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційоване домашнє завдання

Обов’язкове завдання

1. За підручником прочитати с. 223, дати відповіді на запитання № 8, 16
с. 224-225.

2. Розв’яжіть задачу № 14 с. 225.

Додаткове завдання

Зробіть вдома психрометр і виміряйте за його допомогою вологість повітря в вашій кімнаті, на кухні та у ванній кімнаті. Порівняйте отримані данні. В якій кімнаті вологість найбільша? найменша? Поясніть результати досліду.

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\i (1).jpgУрок № 3

Тема. «Властивості поверхні рідини.

Змочування і капілярні явища»

Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна вправа «Піраміда запитань»

Оцінювання: Кожна правильна відповідь 1 бал.

Актуалізація опорних знань

Інтерактивна вправа «Хто знає краще, той відповість швидше»

Оцінювання: Кожна правильна відповідь 1 бал.

1. Сире повітря містить більший відсоток молекул води, ніж сухе, тому, воно начебто повинно мати більшу густину в порівнянні з сухим. Чи так це?

2. Чи впливає вітер на покази термометру?

3. Чому після хмарної ночі не утворюються поморозь і роса?

4. Чому в літній час осадки випадають у вигляді дощу або граду?

5. Чому людина сильну спеку легше переносить в сухих місцях, ніж в вологих, болотистих?

6. Чим пояснити, що в північній півкулі зима і холод наступають в той час, коли Земля ближче всього до Сонця?

7. Чому у стані невагомості краплі рідини мають сферичну форму?


F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\images (12).jpgОпорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elementy.ru/images/news/icefree_nanostructured_surfaces_1_600.gif

 

 

 

 

 

http://shkola.ua/web/uploads/book/30/images/nwWQlLQ1.jpg 

 

 

 

 

 

Висота підйому рідини в капілярі розраховується за формулою:

        

D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngF:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\скачанные файлы (1).jpgІнтерактивна вправа «Снігова лавина»

1. Які фізичні явища описуються в розповіді? (4 бала)

 - Нарешті після довгої суворої зими прийшла весна. Розтанув сніг, на блакитному небі пливуть білі хмарки. Швидко біжить сік по стовбурах берізок. Ще трошки, і все наповниться ароматом квітучих садів. В такий гарний сонячний день я рада з вами зустрітися, бачити ваші очі.

2. До якого типу фізичних явищ вони відносяться? (2 бала)

3. Який розділ фізики вивчає теплові явища? (2 бала)

 

 

Розв’яжіть задачі (вірне розв’язання кожної задачі оцінюється в 3 бали).

4. Яка кількість теплоти виділяється внаслідок конденсації 500 г водяної пари, температура якої 1000С?

5. Порівняйте висоти підняття води й гасу і капілярах однакового радіусу.

 

Таблиця оцінювання

Завдання

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Кінцевий результат

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна вправа «Скринька якісних запитань»

Оцінювання: Кожна правильна відповідь 0,5 бала.

1. Чому вологу рукавичку важко зняти з руки?

2. Що відбудеться, якщо на поверхню води насипати дрібної стружки, а потім торкнутися               поверхні шматочком мила? Поясніть результати досліду.

3. Якщо мило зменшує поверхневий натяг води, тоді чому ми видуваємо мильні кульки, а не водяні? Якими властивостями пояснюється міцність мильної плівки? Що відбувається з мильною плівкою коли вона лопається? Куди вона дівається?

4. За рахунок якого джерела енергії підіймається рідина в капілярі?

5. Чому рідина, що змочує капіляр утворює ввігнутий меніск, а рідина, що не змочує капіляр – вигнутий меніск?

6. Чому шовкова хустинка не так добре витирає руки як бавовняна?

7. Чому волосинки пензлика у воді розходяться, а в повітрі мокрі волоски пензлика злипаються?

8. Чому вузол, затягнутий на мокрій мотузці, складно розв’язати, коли мотузка висохне?

9. Чому чорнилами легко писати на картоні і важко на промасленому папері?

10. Якщо покласти шматочок крейди у воду з нього у всіх напрямах почнуть виходити бульбашки. Чому?

11. Для чого потрібен гніт у керосиновій лампі чи спиртівці?

12. Чому два сухих аркуші паперу не злипаються, а два змочених водою злипаються?

13. Чи злипнуться два аркуші паперу, якщо один з них змочити водою, а інший маслом? Відповідь поясніть.

14. Чому дві складені разом поліровані пластинки важко роз’єднати, якщо між них потрапила вода?

15. Чому залізничні дерев’яні шпали, які використовували раніше, обов’язково просмолювали, а зараз замінили залізобетонними?

16. Чому воду зі скляної колби можна відміряти краплинами, а ртуть неможна? З якого матеріалу має бути виготовлена колба, аби з нього можна було відміряти ртуть краплинами?

17. Які ґрунти після дощу сохнуть швидше – піщані чи глинясті? Чому?

18. Яку роль в житті рослин грає восковий наліт на поверхні листка?

19. Для отримання свинцевого дробу розплавлений свинець крізь вузькі отвори ллють у воду, до того ж під час падіння свинець застигає, приймаючи форму куль. Поясніть це.

20. Резервуар одного з двох термометрів психрометра обмотаний тканиною, кінець якої опущено в резервуар з водою. Чому, незважаючи на постійне випаровування води, тканина весь час залишається вологою?

21. З якою метою, проводячи аналіз густини фарби, в неї занурюють фільтрований папір? Як залежить рівень підйому фарби від її стану?

22. Як і чому товщина тканини впливає на якість фарбування рідкими барвниками?

23. Чому потік води, що витікає з крана самовара, поступово стає тонше, а потім розпадається на краплі

24. В якому випадку з крана самовара падають більш важкі краплини: коли вода гаряча чи холодна?

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Фізика в живописі»

Робота з німими картинами

Оцінювання: За правильне виконання кожного завдання 3 бала.

1. Яке фізичне явище зображене на картині Жана Батиста Сімеона Шардена (Рис. 1.)? Поясніть його фізичну суть.

2. Як пов’язана картина Чарльза Спенселея (Рис. 2.) та вивчена вами тема? Поясніть принцип роботи керосинової лампи.

3. За допомогою картини Карой Марко (Рис. 3.) доведіть, що рідини в стані невагомості приймають кулеподібну форму.

Весенний день на Украине :: Орловский Владимир Донатович, 1882 годМыльный пузырь :: Жан Батист Симеон Шарден, 1733–35 гг.4. В давнину дахи будинків крили соломою. Розгляньте картину В.Д.Орловського (Рис. 4.) і поясніть чому солом’яний дах, що складається з окремих стеблин, між якими є безліч отворів, надійно захищає від дощу.

Радуга :: Карой Марко, 1853 годСо скидкой (A Bargain) :: Чарльз Спенселей

Рис. 1.        Рис. 2.   Рис. 3.    Рис. 4.

 

 

Таблиця оцінювання

Завдання

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Кінцевий результат

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 


D:\Okhotnik-Galina\конкурсы\Механічна робота та енергія\рисунки\answer.pngІнтерактивна вправа «Розв’яжу самостійно»

(Для учнів, що мають високий рівень знань)

Оцінювання: правильне розв’язання кожної задачі 3 бала.

1. Швацька голка має довжину 3,5 см 0,1 г. Чи достатньо поверхневого натягу води для того, щоб утримати голку на поверхні води?

2. Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу води в неї опустили дві скляні трубки з радіусами внутрішнього каналу 0,25 мм і 0,5 мм. Вода піднялася в одній трубці вище, ніж в іншій, на 30 мм. Обчисліть коефіцієнт поверхневого натягу води.

3. Соломинка довжиною 6 см і масою 1 г плаває на поверхні води. З одного боку на неї крапнули мильний розчин. З яким прискоренням почне рухатись соломинка?

4. У скляній капілярній трубці на Землі піднімається на висоту 1 см. На яку висоту вода підніметься в тій самій трубці на Місяці, де прискорення вільного падіння 1,6 м/с2?

 

Таблиця оцінювання

Завдання

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Кінцевий результат

Оцінка за самоперевіркою учня

 

 

 

 

 

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

Диференційоване домашнє завдання

Обов’язкове завдання

1. За підручником прочитати с 210 – 213, дати відповіді на запитання № 7, 8, с. 216.

2. Розв’яжіть задачу

Якої висоти виросте дерево діаметр капіляра якого 0,01мм?

Додаткове завдання

1. Уявіть, що Ви на тривалий час залишаєте своє помешкання, і Вам необхідно забезпечити полив вазонів. Як це можна зробити, використовуючи знання набуті на уроці?

2. Чому для видалення з поверхні тканини жирової плями рекомендується змочувати просоченою бензином ваткою краї плями, а змочувати саму пляму не рекомендується?

 

 


Для допитливих

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\images (15).jpgМильні плівки

Мильні плівки дуже цікаві. Вони можуть бути дуже тоненькими: в найтонших ділянках їх товщина менше стотисячної частини міліметра. Незважаючи на свою тендітність вони дуже стійкі. Мильну плівку можна розтягувати чи деформувати. Струмінь води може протікати скрізь мильну плівку не руйнуючи її. Змочена мильною водою стальна кулька пролітає крізь мильну плівку залишаючи її цілою. Для того, щоб довше зберегти мильну плівку в мильний розчин додають речовини. Що збільшують його в’язкість, наприклад, цукор чи гліцерин.

Роль поверхневих явищ в житті живої природи

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\lebedandswan.jpgF:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\_48680863_z285206-water_strider-spl.jpgРоль поверхневих явищ в житті живої природи дуже різноманітна. Наприклад, поверхнева плівка води для багатьох організмів є опорою під час руху. Така форма руху зустрічається у дрібних комах і павукоподібних. Найвідоміші водомірки, що спираються на воду тільки кінцівками своїх широко розставлених лапок, які вкриті піскоподібним нальотом, не змочуються водою, а поверхневий шар води прогинається під тиском лапки, утворюючи невелике заглиблення. Останні дослідження показали, що передні лапки водомірки являються «двигуном», який забезпечує зміну швидкості, а решта 4 лапки – лише опорою. Подібним чином рухається ілізаурід – павук-риболов. Деякі тварини, які мешкають у воді, але не мають зябр, підвішуються знизу біля поверхневої плівки за допомогою особливих щітинок, що не змочуються і оточують їх органи дихання. Цим прийомом вельми вдало користуються лічинки комарів (в тому числі малярійних).

Пір’я і пух водоплаваючих птахів завжди щільно змазане жиром, що виділяється особливими залозами, що пояснює їх незмочуваність. Товстий шар повітря, що знаходиться між пір’ям у таких птахів, не тільки захищає їх від втрати тепла, але й суттєво збільшує запас плавучості, подібно до рятувального жилета.

Воскоподібний наліт на листках перешкоджає попаданню вологи в мікро канали, які виконують роль дихальних шляхів рослин.

 

Капілярні явища у рослинному світі

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\скачанные файлы (4).jpgБільшість рослинних і тваринних тканин пронизано великою кількістю капілярів. Саме в капілярах відбуваються основні процеси, пов’язані здиханням і живленням організму, уся складна хімія життя тісно пов’язана з дифузними явищами. Стовбури дерев, гілки та стебла рослин пронизані величезною кількістю капілярних трубочок, по яких поживні речовини піднімаються до найвищих листочків. Коренева система рослин закінчується найтоншими капілярами-ниточками. І сам ґрунт, джерело живлення для кореня, можна уявити як сукупність капілярних трубочок, по яких в залежності від структури і обробки швидше або повільніше піднімається до поверхні вода з розчиненими в ній речовинами. Висота підйому рідини в капілярах тим більша, чим більший його діаметр. Звідси робимо висновок, що для збереження вологи ґрунт треба перекопувати, а для осушення – трамбувати.

F:\Работа\Олимпида\Олимпиада 2015\images (17).jpgКровоносні судини

Усе тіло людини пронизують кровоносні судини. За будовою вони не однакові. Артерії це судини, по яким рухається кров від серця. Вони мають пружні еластичні стінки, до складу яких входять гладкі м’язи. Скорочуючись, серце викидає в артерію кров під великим тиском. Завдяки щільності і пружності стінки артерії витримують цей тиск і розтягуються. Чим більша відстань від серця, тим діаметр артерій зменшується. Маленькі артерії розпадаються на капіляри. Їх стінки утворені одним шаром плоских клітин. Крізь стінки капілярів речовини, розчинені в плазмі крові, проходять в тканинну рідину, а з неї попадають в клітини. Продукти життєдіяльності клітин проникають крізь стінки капілярів з тканинної рідини у кров. В організмі людини приблизно 150 млрд. капілярів. Якщо усі капіляри розмістити в одну лінію, тонею можна охопити земну кулю два з половиною рази. Кров з капілярів збирається у венах – судин, по яких кров рухається до серця. Тиск у венах невеликий, стінки тонші за стінки артерій.

 

 

 


Кросворд до теми «Основи молекулярно-кінетичної теорії»

Давши відповіді на питання кросворда у виділеному стовпчику ви отримаєте назву розділу фізики, що вивчаєте.

1. Найменша стійка частина речовини, яка зберігає її основні властивості.

2. Одностороння дифузія

3. Одиниця вимірювання кількості речовини.

4. Прилад для вимірювання відносної вологості повітря.

5. Скривлена поверхня рідини поблизу межі .її дотикання з твердим тілом.

6. Процес перерозподілу концентрації атомів у просторі шляхом хаотичної, тобто теплової, міграції.

7. Англійський фізик. Один із творців ізотермічного закону.

8. Вузька трубка, діаметр якої набагато менший за її довжину.

9. Англійський ботанік, який відкрив рух найдрібніших частинок твердої речовини під ударами молекул рідини чи газу, у яких ці частинки містяться

10. Явище підняття рідини по стінках посудини в якій вона міститься.

11. Найменша частинка речовини, яка не ділиться при хімічних реакціях.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1. Фізика 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту / Л.Е.Генденштейн, І.Ю.Ненашев. – Харків: Гімназія, 2010. – 272с.: іл.

2. Фізика: навчально-практичний довідник / Ю.А.Соколович, Г.С.Богданова. – Харків: «Ранок», 2010. – 384с.

3. Кононіченко С.П. Фізики у запитаннях і відповідях. – Харків: Країна мрій, 2007. 176с.

4. Сучасні шкільні технології. Ч.2 / Упоряд. І.Рожнятовська, В.Зоц. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.

5. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2005. – 220с.

6. Крот Ю.Є. Фізика у визначеннях, таблицях і схемах. 7-11 класи. – 6-те видання. – Харків: Веста, 2011. – 112с.

7. Соколович Ю.А., Богданова А.С. Справочное руководство по курсу физики с примерами решения задач. – Харьков: Ранок, 1999. – 480 с.

8. Фізика. Комплексний довідник: 2-ге видання, доп. та перероб. /   Вялих Л.І., Дудінова О.В., Нємченко К. Е., Чертіщева М.О., Чертіщева Т.В. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2012. – 480с.

9. Кірін Л.А., Дік Ю.І. Фізика - 10. збірник завдань і самостійних робіт. М.: ІЛЕКСА, 2005.

10. Фізика 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач / О.О.Карпухіна, Ф.Я.Божинова, В.В.Хардіков. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Харків: Видавництво «Ранок», 2011. – 288 с.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Луцко Оксана Петрівна
  Подайте кожну інтерактивну вправу окремим файлом, як це робить більшість учасників групи, буде багато матеріалів
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
594
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку