Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту молодших школярів на уроках англійської мови

Про матеріал

У сучасній освіті, а саме в теорії та методиці навчання іноземним мовам просліджується тенденція до урахування не тільки когнітивної, але й емоційної сфери дітей. Урок іноземної мови у початковій школі як найкраще підходить до інтеграції емоцій у процес викладання. Привнесення емоційного компоненту сприяє найбільш ефективному вивченню іноземної мови. Урок іноземної мови дає значні можливості формування і розвитку емоційного інтелекту дитини.

Перегляд файлу

C:\Users\Инна\Desktop\Астапова І.В..jpg

 

Астапова Інна Володимирівна,

методист міського методичного кабінету

Управління освіти Бахмутської міської ради;

учитель англійської мови вищої категорії

Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа

І-ІІІступенів №11- багатопрофільний ліцей»

 

 

 

Методичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту молодших школярів на уроках англійської мови

C:\Users\MMK6\Desktop\англ 17-18\Емоц.інтнлект\2.jpg

 В останні роки у вітчизняній та зарубіжній літературі все частіше використовується термін «емоційний інтелект» ( Emotional Intelligence ), який служить для визначення сукупності здібностей, знань та вмінь, пов’язаних з регуляцією емоційної сфери особистості та необхідних для успішної соціалізації та комунікації. Незважаючи на те, що до цього часу не  існує єдиної позиції з питання визначення емоційного інтелекту, вчені сходяться у поглядах, що це поняття дозволяє об’єднувати у собі вміння розрізняти та розуміти емоції, керувати власними емоційними станом та емоціями партнерів зі спілкування. При цьому, за словами Г.Бреслава, поняття «емоційний інтелект» дозволило науковцям по-новому поглянути на зміст емоційної сфери та побачити, що «люди различаются не только по тому, какие у них эмоциональные явления и как они протекают, но и по тому, как они умеют обходиться с ними» (Бреслав Г.М. «Психология емоций», 2004).

 Щодо викладання  іноземних мов поняття «емоційний інтелект» також представляє певний інтерес, оскільки багато його компонентів (емпатія, мотивація досягнень, саморегуляція, рефлексія тощо) необхідні як для повноцінного розвитку емоційної сфери дитини, так і для успішного старту у формуванні іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів.

C:\Users\MMK6\Desktop\англ 17-18\Емоц.інтнлект\images.jpg

 У сучасній освіті, а саме в теорії та методиці навчання іноземним мовам просліджується тенденція до урахування не тільки когнітивної, але й емоційної сфери дітей. Урок іноземної мови у початковій школі як найкраще підходить до інтеграції емоцій у процес викладання. Привнесення емоційного компоненту сприяє найбільш ефективному вивченню іноземної мови. Урок іноземної мови дає значні можливості формування і розвитку емоційного інтелекту дитини.

 Вважаю, що емоційний інтелект не можна розглядати в розриві від інших знань, вмінь, навичок і здібностей, необхідних кожній особистості. Цілісна освіта припускає єдність емоційної та інтелектуальної сфер. Без цього не можливо сформувати особистість, готову до труднощів сучасного життя.

 Впевнена, що сучасному вчителю слід бути у курсі сучасних тенденцій посилення емоційного компоненту у галузі мовної освіти. Інтеграція сучасних методик розвитку емоційної сфери дитячої особистості у процесі навчання іноземним мовам у початковій школі може сприяти реалізації цих тенденцій у контексті шкільного навчання.

 Отже, вважаю цю тему актуальною, бо емоційні вміння і звички, закладені у дитинстві, стануть визначаючими на все подальше життя. Відомо, що вміння керувати своєю емоціональною сферою позитивно впливає на психічне та соматичне здоров’я дитини, в той час  як відсутність таких здібностей може привести до алекситимії (алекситимия-закреплённый комплекс качеств, характеризующийся затруднением в осознании и определении собственных эмоций (Негневицкая).

 Ідея емоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку на уроках іноземних мов знаходить своє відображення у зарубіжній методичній літературі (Arnold, Brown, 1999; Read, 2001;Williams, Burden 1997 etc.)

 Емоційний інтелект – поняття інтегративне і включає багато різноманітних здібностей, знань і вмінь, важливість та необхідність розвитку яких не викликає сумнівів у психологів та педагогів. Р.Бояцис і Д.Гоулман називають наступні компоненти емоційного інтелекту :

 1) самосвідомість (емоційне усвідомлення себе, точна самооцінка, впевненість у собі);

 2) соціальне усвідомлення (емпатія, організаційне усвідомлення, орієн-тація на обслуговування);

 3) самокерування (самоконтроль, адаптивність, ініціатива, орієнтація на досягнення);

 4) соціальні навички (лідерство, вплив, комунікація, вирішення конфліктів, робота у групі) (Бреслав, 2004).

 Говорячи про емоційний інтелект, необхідно враховувати 2 основних аспекти: здатність до керування емоціями і створення позитивної емоційної атмосфери у відношеннях з іншими людьми. Для нас, шкільних педагогів, цінність появи даного поняття міститься у тому, що воно дозволяє реалізувати комплексний підхід при розвитку най важливіших емоційних і соціальних навичок і вмінь. У контексті традиційної школи іноземна мова є одним із не багатьох предметів, в рамках яких можливо моделювати різні комунікативні ситуації, які  дозволяють учням представити себе по за шкільних стін і відпрацювати певні моделі поведінки в різних ситуаціях спілкування. Емоційний інтелект є важливою складовою успішної комунікації і може розвиватися тільки у процесі  комунікації , змодельованої на уроках іноземної мови.

 Процес розвитку емоційного інтелекту молодших школярів пронизує всі рівні діяльності вчителя: планування уроку, оформлення класної кімнати, відбір навчального матеріалу і вправ, поведінки вчителя, характер взаємовідносин у класі. Слід звернути увагу  на те, що використання такого модного поняття як «емоційний інтелект» нічого кардинально нового,  революційного не привнесло в область навчання іноземній мові дітей молодшого шкільного віку. Зараз існує багато розробок з розвитку навичок емпатії, рефлексії, мотивації на уроках іноземної мови.

 За словами О.О.Винярської, «поскольку главной целью обучения иностранным языкам определено воспитание личности, способной и желающей вступать в межкультурную коммуникацию, желательно создание модели такой коммуникации в классе». Не треба забувати про те, що вчитель виступає у ролі представника іншої культури, його мова повинна бути максимально приближена до природної, емоційної мови на іноземній мові, яскраво індивідуальної. Бесіда з учнями повинна проходити «очі в очі»,при цьому вчитель повинен знаходитися на одному рівні з учнями. У молодших класах, підійшовши до учня, вчителю слід нахилитися  до дитини, подивитися йому в очі, щоб він відчув зацікавленість вчителя, що додасть йому впевненості.

 Що стосується оформлення кабінету, треба створити затишне і комфортне приміщення, використовуючи квіти, пейзажі, цитати та малюнки, допомагаючи дитині позитивно налаштуватися не тільки на урок іноземної мови, але і на весь день.

 Вважаю дуже важливим, щоб під час занять учні сиділи  у колі. Форма кола, за І.А.Пазухіною, «создаёт ощущение целостности, облегчает взаи-мопонимание и взаимодействие детей». На уроці бажано використовувати велику кількість цікавих іграшок.

 Відповідно до принципів цілісного навчання іноземної мови, навчальний матеріал потрібно підбирати за наявністю у ньому позитивної фонової інформації з метою формування асоціативних зв’язків з внутрішніми емоційними переживаннями учнів. Особлива роль при цьому відводиться музиці, що, за думкою Е.П.Комарової та Е.Н.Трегубової, «объясняется способностью музыкально-акустических стимулов вызывать определённые эмоциональные состояния». На практиці «емоційний» вплив музики використовується з метою створення мотивації, зняття емоційного напруження та скутості, стимулювання когнітивних та асоціативних процесів.

 У своїй роботі  я користуюся такими принципами розвитку емоційного інтелекту у дітей молодшого шкільного віку:

-самооцінка;

- керування емоціями;

- мотивація досягнень;

- емпатія;

- соціальні навички.

Вищеназвані принципи реалізовую у таких ефективних формах роботи:

- рольові ігри;

- казки іноземною мовою;

- пісні іноземною мовою;

- групові дискусії;

- рефлексія  тощо.

 Отже, на своїх уроках я акцентую особливу увагу на здібностях учнів і їх потенціальних можливостей, не підкреслюючи їхні нездібності до яких-небудь дій, демонструю класу результати успішної роботи кожного учня, звертаю особливу увагу на сильні сторони дітей, частіше їх хвалю .

 Я демонструю різні моделі позитивної поведінки за допомогою моделювання різних комунікативних ситуацій, даю дітям можливість відкрито говорити про свої почуття та емоційне становище. Одна із найважливіших якостей, яка характеризує рівень емоційного інтелекту людини, є наявність почуття гумору. Всі діти від природи здатні розуміти смішне та люблять сміятися. Розвиваючи почуття гумору дитини, вчитель сприяє розвитку здібностей дітей легше спілкуватися один з іншим.

 Створення мотивації до вивчення іноземної мови і до спілкування неможливо без створення в класі атмосфери ентузіазму, оптимізму та віри дітей в свої здібності та можливості. Намагаюся виховувати в дітях почуття оптимізму, звертаю увагу на наполегливість та витрачені дітьми зусилля на виконання завдань, а не на кінцевий результат сам по собі. Пояснюю дітям, що успіх будується на невдачах. Вважаю важливим навчити дітей цінувати не тільки свої особисті, але й корпоративні досягнення.

 На заняттях вчителю необхідно  пропонувати позитивні рольові моделі, звертаючи увагу учнів на погляди та позиції, які зустрічаються у казках, рольових іграх та реальному житті. В процесі занять учні повинні навчитися звертати увагу на те, які емоції відчувають вони самі та інші люди в різні моменти життя. Я вчу дітей розуміти, що відчувають інші люди і яким чином вони це виражають. Дитина повинна ставати на місце іншої людини і відповідати вербальними та невербальними засобами для розуміння та співчуття. Одним із важливіших елементів емпатії є здатність розуміти та використовувати невербальні засоби  вираження емоцій. Учнів необхідно навчити розуміти різні аспекти невербальної поведінки (жестів, мови тіла, виразу обличчя). Важливу роль грають також тембр голосу, швидкість мовлення та інтонація. Такі здібності значно сприяють і формуванню іншомовної комунікативної компетенції, оскільки дитина має можливість «декодувати» та використовувати  невербальні засоби вираження, характерні для представників культури мови, що вивчається.

 Завжди звертаю увагу та підтримую дружні дитячі групи, які утворилися у класі, пропонуючи такі завдання, які б дозволили учням вчитися працювати у групах і парах. Даю завдання, які експліцитно підвищують взаємодію учнів, їх уміння слухати один одного та постійну зміну ролей.

 На формування міжособистісних відношень дитини великий вплив має наявність друзів. На уроці намагаюсь демонструвати дитині важливість ролі друзів та навичок розвитку дружніх відносин з ровесниками, пропонуючи парні та групові форми роботи. Вважаю дуже важливим сформувати у дитини здібність та бажання працювати у групі і відчувати себе її незамінним членом, враховуючи при цьому важність кожного окремого учасника та всього колективу в цілому. Розвиток у дітей навичок активного слухання сприяє не тільки спрощенню комунікації ,але і засвоєнню іноземної мови.

 Необхідно з самого раннього віку розвивати у учнів такі техніки вирішення конфліктів, як вміння домовлятися та бути посередником у вирішенні суперечок як між однокласниками, так і між героями казок та рольових ігор.

 Необхідно зазначити, що більшість з наведених прийомів та принципів часто практикуються у викладанні іноземної мови автономно.

 Яким чином ці способи та принципи можуть бути реалізовані у конкретних завданнях та вправах з англійської мови? Існують різні типи вправ та завдань, а також прийоми та техніки, які дозволяють формувати та розвивати емоційний інтелект дітей у процесі вивчення іноземної мови. Вважаю найбільш ефективними ігрові форми завдань (сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації), казки, вірші, використання музики, малювання, міні-конкурси, ігри-змагання, використання спеціалізованих комп’ютерних програм тощо.

 Ось найбільш ефективні форми роботи, які я реалізую на своїх уроках у початковій школі.

Рольові ігри

  Гра є основним видом діяльності у молодшому шкільному віці, за допомогою якого дитина отримує можливість пізнавати навколишній світ та розвивати нові форми спілкування, а також  має  можливість для подальшого особистісного зростання. Гра - школа емоцій, найважливіший інструмент, який дозволяє формувати емоційний світ дітей. Отже, ігрові форми навчання надзвичайно ефективні у ранньому віці. Використання ігрових завдань на уроках іноземної мови дозволяє поєднувати успішне вивчення мови з формуванням  та розвитком емоційного інтелекту школяра. Гра у значному ступені підвищує мотивацію дитини до вивчення іноземної мови. Рольова гра розвиває найважливіші компоненти емоційного інтелекту – мотивацію досягнень, використання та розуміння невербальних засобів спілкування тощо.

Казки англійською  мовою

 Казки – доступний ресурс, який забезпечує чудову можливість інтегрувати розвиток основних аспектів емоційного інтелекту у процес вивчення мови природним, ефективним способом. Існує багато казок, що дозволяють дітям розвивати  їхні мовні навички та мовленнєві вміння, і в той же час досліджувати свої емоції , які виникають під час читання казок.

 Завдяки доступності матеріалу, близькості до внутрішнього світу дитини, своєрідним формам організації матеріалу, казка є найважливішим засобом навчання іноземній мові на початковому етапі, яка сприяє також  розвитку емоційного інтелекту учня. Матеріал казок використовую під час проведення позакласних заходів.

Пісні англійською мовою   

 Пісні – одна з найулюбленіших форм занять для дітей. Колективна творчість, співробітництво під час виконання пісні під музику, зміст пісень сприяють  розвитку у дітей емоційної гармонії з однокласниками, почуття єдності та вміння працювати в групі.

 На своїх уроках використовую матеріал з досвіду роботи вчителя-методиста Мініної М.Л.\Grammar in songs\.

Групові дискусії

 Групові дискусії, в яких бере участь  увесь клас, є формою роботи, яка дозволяє поєднувати ефективне навчання мові з розвитком складових емоційного інтелекту.

 Існує велика кількість інших вправ, які розвивають різні аспекти емоційного інтелекту у дітей на уроках іноземної мови.

 Результати цієї діяльності:

- повноцінний розвиток емоційної сфери особистості дитини;

- успішний старт у формуванні іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів.

 Працюючи над цією темою, мною була розроблена авторська програма факультативного курсу з англійської мови для 1 класу «Школа Мері Поппінс».

 

Використані джерела:

     1.Березюк Г. Емоційний інтелект як детермінанта внутрішньої свободи особистості // Психологічні студії Львівського університетуту. - С. 20 - 23.

2.Crompton, Mike. April, 2010. Improving Self-Awareness Increases Your Emotional Intelligence.

3.Hein, S.EQI.org. Emotional Intelligence articles, various.

4.Wikipedia.org. Emotional Intelligence.

 

docx
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови) 1 клас (Карпюк О. Д., Ростоцька М.Є.)
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
3918
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку