30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Методичний матеріал "Сучасні педагогічні технології на заняттях з англійської мови як засіб розвитку особистості в умовах упровадження концепції НУШ.

Про матеріал
Методична розробка містить основні технології та методи теоретичних знань та їх практичне застосування, обгрунтована необхідність змін змісту і структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм і методів навчання щодо розвитку особистості в умовах упровадження концепції НУШ у ході навчання іноземної мови, які допомагають адаптуватися у життєвому просторі. Висвітлено особисті напрацювання щодо реалізації Концепції Нової української школи в оволодінні іноземною мовою.
Перегляд файлу

   

Міністерство освіти і науки України

 ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЕНЕРГЕРТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

Ковальчук І.О.

 

Сучасні педагогічні технології на заняттях з англійської мови як засіб розвитку особистості в умовах упровадження   концепції НУШ.

 

         

 

Методична розробка для викладачів іноземної мови

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 2020


Міністерство освіти і науки України

 ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЕНЕРГЕРТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

                              Дніпро 2020

 

Ковальчук І.О.

Сучасні педагогічні технології на заняттях з англійської мови як засіб розвитку особистості в умовах упровадження   концепції НУШ.

 

Методична розробка для викладачів іноземної мови

 

                                       Розглянуто та схвалено

                                        ПЦК суспільно-гуманітарних

                                       дисциплін та фізичної підготовки

    Протокол №____ від ___________ 20__ р.

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                              

                                                                                                         

Ковальчук І.О. Сучасні педагогічні технології на заняттях з англійської мови як засіб розвитку особистості в умовах упровадження   концепції НУШ.

Методична розробка для викладачів іноземної мови. – Дніпро: ДФКЕІТ, 2020-27с.

 

 

Методична розробка містить  основні технології та методи теоретичних знань та їх практичне застосування, обгрунтована необхідність змін змісту і структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм і методів навчання   щодо розвитку особистості в умовах упровадження концепції НУШ у ході навчання іноземної мови, які допомагають адаптуватися у життєвому просторі. Висвітлено  особисті напрацювання щодо реалізації Концепції Нової української школи в оволодінні іноземною мовою.

 

   Призначена для викладачів іноземної мови та іншим людям, зацікавлених у данному напрямку.

 

 

Укладач –  І.О.Ковальчук, викладач – першої кваліфікаційної категорії ДФКЕІТ

 

Схвалено методичною радою ДФКЕІТ

 (Протокол № ____ від  «____» ____________ 2020  р.)

 

 

 

 

Логічна структура методичного матеріалу.

Зміст 
Втуп  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1

Глава I  Виховання нового покоління у концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ…………………………………………………………………………………………..5

Глава II. Сучасні педагогічні технології на заняттях з англійської мови як засіб розвитку особистості в умовах упровадження   концепції НУШ.

 1. Роль інтерактивного навчання для досягнення комунікативної

 компетенції. .... ... ... ... ... ………………. ……………………………6

             1.2. Різномаіття сучасних мобільних додатків щодо вивчення    

                   англійської  мови  ………………………………………………..... 12           

            1.3. Сторітеллінг - ефективна технологія розвитку  мовленнєвої       

 

                    компетентності сучасних  учнів………………………. …………14

 

  

Глава II. Роль інтелектуальних ігр у вивченні Англійської мови………………19

Висновок 

Література
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ 

 

     Сучасний етап європейського вибору України, її інтеграції  в європейський та світовий інформаційний простір зумовлює динамічні перетворення в галузі освіти. У контексті реалізації завдань реформи освіти, згідно з Концепцією «Нова українська школа», основною  є думка про те, що  найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями [1]. Пріоритетним напрямком модернізації освіти є виховання особистості, яка прагне до максимальної реалізації своїх можливостей, відкритої для сприйняття нового досвіду, здатної на усвідомлений та відповідальний вибір у різних життєвих ситуаціях. НУШ має на меті створити «новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві» [1].  Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, вимагають переорієнтації системи шкільної освіти на формування в учнів життєвих компетентностей, які дозволять їм орієнтуватися в сучасному соціумі, інформаційному просторі,  навчатися, виконувати соціально важливі завдання, реагувати на потреби часу. Одним із основних напрямів компетентнісного навчання є формування мовленнєвої компетентності студентів, яка полягає у здатності слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати і розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, переконувати і відстоювати свою точку зору, висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній і письмовій формах. На сьогодні володіння інформацією, її обробка, вміння чітко передавати почуття, аргументувати свою позицію - головні завдання, які стоять перед шкільною освітою.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання нового покоління у концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

          Актуальність нашого часу «школа ХХІ століття», коли знання стають основним стратегічним ресурсом, особливого значення набуває здатність людини функціонувати в глобалізованому, інформаційно насиченому суспільстві, учитись впродовж усього життя. Завдання освіти-формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, само оцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікативному середовищі. Формування здійснюється засобами технологічного інструментарію (Інтернет-ресурсів, он-лайнових освітніх середовищ, інформаційнокомунікативних технологій, програмних педагогічних засобів навчального призначення), що сприяють розвитку універсальних компетенцій (прогностичних, візуалізацій них, риторичних, мотиваційних, когнітивних, проектувальних). Заняття супроводжується мультимедійною презентацією з демонстрацією фотографій, репродукцій картин, текстів, схем, завдань, фрагментів кінофільмів тощо. За допомогою педагогічних програмних засобів забезпечується миттєвий зворотній зв’язок під час навчальної діяльності. Тому необхідно, у новій українській школі, навчити вчителя навчати підлітків  використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, самому орієнтуватися у мультимедійному просторі. Проблема лежить у тому, що потрібно підвищувати рівень інформаційної компетентності педагога. В. Зінченко зауважує, що «… на відміну від філософії освіти прагматизму, представники «нового гуманізму» (П. Херст, Дж. Вільсон, Р. Пітерс, М. Уорнок, Л. Кольберг, А. Харріс та ін.) пов’язують процес виховання з ціннісною орієнтацією людей. На їхню думку, філософія освіти і виховання повинна чітко окреслити коло гуманістичних соціальних і моральних цінностей, визначити суспільні інститути, покликані формувати орієнтацію на ці цінності, обґрунтувати співвідношення індивідуальних і соціальних якостей особистості, які могли б сприяти утвердженню у суспільстві «духу демократії». Але вирішення цих важливих питань вимагає аналізу моралі – 15 виявлення її природи, функцій у пізнанні світу, відмінності від інших форм його пізнання» [5].

       Міжнародна співпраця у сфері освіти виступає як система взаємодії представників різних культур: осіб та груп, які реалізують свої інтереси та потреби; спеціалістів, які професійно займаються педагогічною діяльністю; ініціативних (тих, хто спрямовує діяльність учнів) і рецептивних (тобто тих, хто приймає учнів) спілок, для яких міжнародна співпраця стала частиною повсякденного життя. Якщо світ та суспільство змінюються, то потрібні інші якості людей-ініціативність, гнучкість до змін, творчій підхід до навчання, праці та життя. Зараз освіта стає все більш відкритою для міжкультурної взаємодії, під яким розуміють особливий вид безпосередніх стосунків та зв’язків, у даному випадку, між Європейською культурою та нашою, Українською. А також тих взаємних змін, які з’являються протягом цих відносин. Міжкультурна взаємодія − це спосіб розвитку культури, засобом здійснення комунікативних зв’язків. Мова йде і про педагогічні запозичення, і про організацію спільних партнерських програм і проектів, де комунікативно-діалогічна компетентність та діалог систем освіти виступає як діалог культур. Тому основним змістом поняття «міжкультурна взаємодія» у сфері освіти стане рішення спеціалістами, представниками різних культур, загальних проблем через реалізацію міжнародних програм. Програма має велике значення для вирішення актуальних освітніх, виховних і соціальних задач сучасності. На перший  погляд, вона повинна бути орієнтована на всі вікові групи учнів, колектив педагогів і батьків школи.

    Становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні багато в чому залежить від рівня громадянської освіти і патріотичного виховання. Сьогодні громадяни нашої країни мають різноманітні можливості реалізовувати себе як самостійну особистість у різних сферах життя, в той же час, збільшується відповідальність за свою долю та долі інших людей. У цих умовах така демократична цінність як громадянськість інтегрує не тільки соціальний, але й духовний, моральний, ідеологічний, культурно-історичний, громадянсько-патріотичний а й інші аспекти. В умовах становлення громадянського суспільства і правової держави необхідно здійснювати виховання принципово нового, демократичного типу особистості, який підпорядковується до інновацій, управлінню власного життя і діяльності, справам суспільства, готового розраховувати на власні сили, власною працею забезпечувати свою матеріальну незалежність. У формуванні такої громадянської особистості, яка поєднує у собі розвинену моральну, правову і політичну культуру, значний внесок повинна внести сучасна школа. Культурно-освітній простір, маючи складний організм, відображає характер, проблеми та протиріччя суспільства і завдяки своєму виховному потенціалу, визначає орієнтацію певної особистості, відповідає за її соціалізацію. Юнацький вік є найбільш оптимальний для системи громадянсько-патріотичного виховання, бо це період самоствердження, 16 активного розвитку соціальних інтересів та життєвих ідеалів, розвиток комунікативно-діалогічної компетентності. Я щось прагну. Реалізувати громадянсько-патріотичне виховання тільки за допомогою знань неможливо. Сучасність потребує нового змісту, форм і методів виховання громадянськості, патріотизму, високої моралі, адекватних сучасним соціально-педагогічним реаліям. З’являється необхідність у діяльному компоненті виховання нового громадянина світу. Лише через активне залучення у соціальну діяльність і свідому в ній участь можна досягти успіхів у цьому напрямку.         

    Спостерігаючи багато разів за студентською молоддю у культурноосвітньому просторі, намагалася знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяв би мотиваційному саморозкриттю, самовираженню, самовдосконаленню студентів, їх комунікативнодіалогічних творчих здібностей. Розвиток комунікації, сприймання, мислення, компетентності ми повинні розглядати інтегровано, так як жоден із цих компонентів, розумових процесів не працює сам по собі, а розкривається, розвивається, коригується системно. Паралельно напрацьовуються: збагачення відносин, розвиток комунікації, збільшення обсягу діалогу, відбувається різнопланове інформаційне збагачення. Розвиток широкого діапазону психічних процесів сприяє становленню наполегливості і цілеспрямованості, творчої активності, відповідальності та старанності, дисципліни і критичного мислення, здібності аргументовано відстоювати свої погляди і переконання, пробуджує у студентської молоді емоційне задоволення, позитивне ставлення до майбутнього, бажання спілкуватися та пізнавати більше.

     У контексті філософського супроводу ми орієнтовані на оптимістичну перспективу кожного студента. Студентська молодь має право на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу незалежно від індивідуальнопсихологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому. Перехід від шкільного дитинства до юнацтва є складним. Не сформованість необхідних психологічних новоутворень, потрібних життєвих умінь та навичок може призвести до соціальної дезадаптації. Саме тому треба розглядати  , розвиток комунікативно-діалогічної компетентності студентської молоді у культурно-освітньому просторі в межах філософського супроводу, спілкування і виникнення непорозуміння через різне бачення, ставлення, різні позиції, тоді діалог стає простором для спілкування та розуміння іншого. Зазвичай полярність у поглядах стає причиною негативних емоцій та переживань, зупинки проектів, невтілених рішень, напруженості та роздільності. Але водночас різність – це джерело для розвитку, ресурс, але тільки тоді, коли перестаємо боятися і починаємо співпрацювати. Дві людини, які зацікавлені у діалозі, − це дві людини, які сидять на різних плотах, але тримають одну мотузку: поки вони обидва її тримають, плоти пливуть поряд. Діяльність педагога та студента передбачає передусім діалог, що є основою формування здатності до творчого мислення. Діалогічність полягає 17 в тому, що дорослий допомагає студенту усвідомити та виявити свою емоційну реакцію. Діалогова «Я-Концепція» особистості формується за допомогою внутрішнього діалогу:

 Я+Я – духовний світ особистості;

Я+ВИ – основні моральні почуття (любов, дружба);

Я+МИ – національні почуття, групові інтереси;

 Я+ВОНИ – міжособистісні, між групові суперечності, повага до думки інших;

Я+СУСПІЛЬСТВО – вміння адаптуватися до умов та обставин суспільного життя;

Я+ЛЮДСТВО – певне ставлення до світу, родової самосвідомості;

 Я+ПРИРОДА – усвідомлення себе частиною природи, носієм знань;

Я+УНІВЕРСУМ – сприйняття філософських та релігійних ідей, формування поглядів на сенс життя й смерті;

Я+КОСМОС – усвідомлення законів Природи, життя як найвищої цінності;

Я+ІНФОРМАЦІЯ – формування вміння жити в інформаційному суспільстві.

     У філософському супроводу науковці орієнтовані на розкриття проблеми суспільної людини, що філософія може зробити у розгортанні комунікативно-діалогічної компетентності, що може зробити для рефлексії ? Яким чином людина повинна бути інтегрована? Ми погоджуємось з К. Седих, на його думку «… будь-яке знання, що має сенс, є контекстуальним, причому більша його частина є невербальною та має емпіричний характер. На думку М.Уєдделла, мова забезпечує складні узгодження дій в соціальній спільноті. Мова не є каналом «об’єктивної» інформації, мова метафорична та передає невербальні свідчення, що можуть бути зрозумілими лише в рамках культури. Навіть в головному мозку (за даними новітніх досліджень природничих наук) інформація не зберігається локально, мозок функціонує на основі тотальної зв’язаності, мозок самоорганізується …» [6]. Щодо завдань етичного виховання, В. Зінченко підкреслює, що готуючись до життя, молодь перш за все повинна зрозуміти, що таке правильна поведінка, які вчинки і наміри її виражають. Тому школа і вищі освітні заклади повинні формувати особистість з певними задатками, схильностями, прагнучи змінити, згладити ті сторони характеру вихованців, які суперечать уявленню про правильну, належну поведінку. У процесі виховання необхідно досягти формування у молодого покоління відчуття обов’язку, відповідальності і вміння думати про інтереси інших людей, щоб вихованці школи, покинувши її стіни, змогли втілювати в життя правильні думки і рішення, які ними були прийняті або сприйняті. Бо свідомого сприйняття одних лише моральних ідей явно недостатньо для зміни етичної атмосфери суспільства [5].

 

   Сучасні педагогічні технології на заняттях з англійської мови як засіб розвитку особистості в умовах упровадження   концепції НУШ.

    Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», є необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». На відміну від інших предметів, іноземна мова — це ціла галузь знань, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. Тому їх використання визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти.Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а і засобом її досягнення. Саме викладач робить усе можливе і неможливе для цього.Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей (пам’яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча здібність — це здатність дивуватися й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в підлітка розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості, самореалізація веде до особистісного зростання. Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. Закдад освіти має бути не підготовкою до життя, а має бути життям. Досягнути цього можливо за рахунок інноваційного підходу, створюючи інтерактивне середовище. 

    Слово інтерактив (пер. з англійської іnter — «взаємний», асt — «діяти») означає взаємодію. Інтерактивний метод — це спосіб взаємодії з учнями через бесіду, діалог.Інтерактивне навчання — це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.Навчальний матеріал легше засвоюється й найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли студент не пасивно сприймає те, що говорить викладач, а активно діє під час вивчення матеріалу.Сучасному викладачу важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб та інтересів студентів. Методи навчання не є простими алгоритмізованими одиницями,їхраціональне та мотивоване використання на заняттях з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача. Якісна мовна підготовка студентів неможлива без використання сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інноваційні технології в освіті — це використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет. Ці технології допомагають реалізувати особовоорієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей підлітків, їхнього рівня знань.

 

       Для досягнення комунікативної компетенції — комунікативних умінь,     сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь —  використовую новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на інноваційному підході, спрямовані  на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу. Основними принцами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на студента, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії за наявності віри викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді.До сучасних технологій належить технологія співпраці, яку я активно впроваджую в навчальний процес. Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності студентів в різних навчальних ситуаціях. Вони  об’єднуються в групи по 3–4 особи, їм даю одне завдання, при цьому обговорюю роль кожного. Кожен відповідає відповідає не тільки за результат своєї роботи, але й за результат усієї групи. Тому слабкі студенти прагнуть з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, а сильні — щоб слабкі досконало розібралися в завданні. І від цього виграє вся група, тому що спільно ліквідовують прогалини у знаннях. Під час різних видів роботи студентиі стають перед проблемою поповнення знань, лексичного запасу чи комунікативних умінь, тому вони активізують свою діяльність та в процесі спілкування намагаються вирішити дані питання. Це позитивно впливає на розвиток мислення та уважності, зацікавлює їх та стимулює до співпраці. Тому всі вправи й завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (Information gap, choice, feedback).Для їх виконання студенти потребуватимуть додаткової інформації, докладатимуть певних зусиль для її досягнення та в такий спосіб зможуть краще та ефективніше організувати свою діяльність.

 

Найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи:

 • внутрішні (зовнішні) кола (inside / outside circles);
 • мозковий штурм (brain storm);
 • читання зигзагом (jigsaw reading);
 • обмін думками (think-pair-share);
 • парні інтервю (pair-interviews) та інші.

 

     Ці форми роботи сприяють розширенню знань та вмінь студентів. У процесі спілкування вони навчаються розв’язувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, спілкуватися з різними людьми, брати участь у дискусіях.

 

      Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване навчання, є метод проектів як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом — це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення студентів і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. На мою думку, проектне навчання актуальне тим, що навчає  співпраці ,виховує такі етичні цінності, як взаємодопомогу й уміння співпереживати, формує творчі здібності й активізує студентів. Важливим засобом інноваційного навчання є також використання мультимедійного комплексу (МК) у складі мультимедійного проектора та екрана, персонального комп’ютера. Такий комплекс поєднує всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Завдяки наочності й інтерактивності МК дозволяє мені залучити всю групу до активної роботи. Використання МК на занятті значно збільшує ефективність навчання студентів.

 

Для себе визначила такі ключові напрямки застосування МК:

 • презентації, демонстрування та моделювання ситуацій;
 • підвищення активності студентів на занятті;
 • збільшення темпу заняття.

 

    Отже, МК надає унікальні можливості для роботи і творчості за значної легкості в управлінні. Необхідно зважати на важливий психологічний момент: сучасні студенти, у яких удома є комп’ютери з численними іграми й телевізори, звикають сприймати це щось звичайне. Можливості МК дозволяють переключити підлітків на розуміння того, що відео та ігрові програми успішно використовуються для навчання, сприяють розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих умов для опанування навичок аудіювання і говоріння, що забезпечує, врешті-решт, ефективність засвоєння матеріалу на заняттях іноземної мови. Вважаю, що використання МК на заняттях англійської мови дозволяє активно залучати студентів у навчальний процес, збільшує мотивацію навчання, стимулює творчу активність й сприяє розвитку особистості , розширює можливості подання навчальної інформації, воно є найбільш ефективним і економним за часом, допомагає студентам підготуватися до здачі тестів, екзаменів, ЗНО. МК є потужним інструментом, який може бути пристосований для використання у вивченні іноземної мови з широким діапазоном тем.

 

Можна виділити такі переваги інноваційного навчання:

 • установлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками спілкування;
 • студенти мають можливість бути більш незалежними й упевненими в собі;
 • викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться припускатися помилок;
 • студенти мають можливість подолати страх перед мовним бар’єром;
 • викладач не домінує;
 • слабкі студенти можуть отримати допомогу від більш сильних;
 • кожен студент, залучений до роботи, має певне завдання;
 • студенти можуть використовувати свої знання й досвід, набутий раніше.

 

    Отже, навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та залежить від здатності викладача застосовувати гуманістичний підхід до навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу викладання.Методи навчання іноземних мов, що ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал студентів і сприяють їх розвитку та вдосконаленню під час навчально-комунікативного процесу.Процес навчання іноземної мови — не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову студента. Він потребує напруженої розумової роботи особистості та її власної активної участі в процесі. Цього можна досягти тільки активним навчанням за допомогою інноваційних освітніх технологій.

 

(Presentation-Practice-Production) Представлення-Практика-Продукування

    Цей підхід, як можна зрозуміти із назви, передбачає представлення нової лексики чи граматики (нових лексичних чи граматичних функцій), потім практика їх вживання у контрольованих умовах та останній етап – вільне використання вивченого (in freer or free conditions). У цьому методі, як і в деяких інших, граматичні та лексичні функції є найважливішою частиною мови. Типовими видами роботи є ситуативне використання вивченої лексики чи рольові ігри.

 (Lexical Approach) Лексичний метод

   Цей метод акцентує увагу саме на лексиці, дещо чи зовсім випускаючи граматику з навчання. Увага учнівства концентрується на вивченні чанків та різних видів лексики загалом чи окремих усталених мовних зворотів. Під час використання такого методу викладач часто застосовує автентичні ресурси, а студенти працюють із текстами, виокремлюючи (виписуючи, підкреслюючи) окремі лексеми. Також наявна практика вивчених лексем у різних умовах: контрольованих, дещо вільних та вільних.

 (Functional Approach) Метод функцій

   Тут виокремлюються саме функції – вони є головною складовою мови. Проте, важливими є як лексичні, так і граматичні функції. Зазвичай вивчення відбувається від найбільш вживаних до найменш вживаних лексем – також з огляду на специфічні комунікативні потреби студента. Процес навчання загалом схожий на РРР.

 (Communicative Approaches) Комунікативні методи

    Пріоритетом є власне успішність комунікації – тобто успішне донесення думки до співрозмовника/-ці за допомогою функцій, граматики, лексики, синтаксису та іншого (сукупності мовленнєвих компетентностей). Найкращий спосіб вивчити мову – взаємодія (interaction). Принцип: треба вчити мову, а не про мову.

Під час викладання використовується широкий спектр видів роботи: пари, групи, робота з автентичними матеріалами, принцип “Fluency rather than accuracy”. Роль викладача зводиться до фасилітатора/-ки видів взаємодій (вказує на доречність роботи у трійках чи роботи в рухливих групах) та виправлення студентів також уведення нових одиниць мови.

 (Grammar-Translation Approach) Граматико-перекладний підхід

    У мові вбачаємо ряд граматичних правил/закономірностей, відповідно, мову вивчають через їх аналіз та застосування. Види роботи включають заучування лексем напам’ять, акцентування уваги на грамотності (пряма протилежність принципу “Fluency rather than accuracy” – тут скоріше “Nothing but accuracy”, а отримуємо “Everything but fluency”), переклад текстів чи окремих речень з L2 на L1 та навпаки.

(Total Physical Response) - Повне фізичне відтворення

   Баланс між важливістю граматики та лексики збережений. Навчання відбувається через занурення в мову (“exposure”). Усвідомлення передує використанню мовних одиниць. Часто, студентам потрібен період мовчання (“silent period”), тож немає сенсу примушувати до продукування мовлення. Відповідно до назви методу, мова найкраще  вивчається, коли супроводжується рухами – виконанням дій фізично. Також навчання має відбуватися у ненапруженій атмосфері.

 (Guided discovery) Сугестивне відкриття

    Ключовий постулат такого методу – що студенти краще засвоюють матеріал, коли відкривають для себе щось нове (елементи мови) самостійно, а не коли матеріал викладений викладачем. Техніка, зокрема, може бути такою: викладач дає студентам приклад цільової мови (скажімо, текст із плюсквамперфектом або аудіозапис із повторюваними лексичними зворотами на позначення однієї функції), та просить  знайти послідовність (закономірність) та сформулювати правило. Цей метод часто комбінують із РРР, TBL та методом функцій.

Content-based learning (навчання, що базується на змісті)

    Граматична, лексична та функціональна частини мови, а також вміння з використання є однаково важливими. Ключовим принципом є мотивація учнівства до навчання через використання матеріалів, зміст (тема) яких відповідає інтересам студентів та допомагає їм дізнатися щось нове. Цей метод використовують переважно у школах – іноземні підручники здебільшого побудовані саме на ньому.

Content and Language Integrated Learning/навчання мови через інтеграцію

    Цей метод передбачає вивчення певного предмету іноземною мовою - увагу не акцентують ані на граматиці, ані на інших лінгвістичних частинах вивчення мови. Проте сам процес навчання певному предмету є інтегрованим в іноземну мову – відбувається, власне, іноземною мовою. Наприклад, навчання хімії англійською мовою. Види роботи у класі та супровідні методики зберігаються за першим предметом (дисципліна, яку вивчають іноземною мовою). Лінгвістичні засади такого методу лежать у принципі переймання мови (“acquisition”).Це загальні характеристики найбільш вживаних методів, тим не менш, залежно від використання методів різними викладачами із різним досвідом деякі параметри методів можуть змінюватися.

    Звісно, не ефективно використовувати один метод увесь час викладач має комбінувати різні підходи навчання, створюючи власний стиль викладання (в англомовній літературі часто використовують термін “eclectic approach” на позначення суб’єктивних комбінацій різних методів), підлаштовуючись під цілі, особливості, завдання та потреби

 

 

Різномаіття сучасних мобільних додатків щодо вивчення

англійської  мови 

       Вивчати іноземні мови не так уже і просто. І навчати – теж! Особливо коли бракує сучасних книжок та методичних матеріалів. Але вихід усе ж є. Покращити процес навчання та допомогти студентам опанувати англійську можна за допомогою сучасних мобільних (і не тільки!) додатків.

Mondly – один з найкращих додатків для викладача

   Програма має два додатки – Mondly VR (додаток віртуально реальності) та Mondly Kids (додаток для дітей). І тут усе залежить від вашої мети та рівня учнів: застосунок пропонує спеціальні педагогічні рішення для кожного вікового сегменту – початкової, середньої та старшої школи. Як викладач ви отримуєте доступ до спеціального кабінету, звідки можна керувати групою, запрошувати нових учасників, бачити їхню статистику, відстежувати прогрес.

Mondly допомагає уникати типової ситуації, коли клас вивчає граматику та слова, втім, навряд зможе поспілкуватися з іноземцем. Саме тому навчання тут починається з базової розмови між двома людьми. Завдяки діалогу студенти швидко почнуть запам'ятовувати основні слова і засвоять будову речень.

Переваги та особливості програми:

 1. Можливість вдосконалити вимову, слухаючи діалоги носіїв мови.
 2. Сучасна система розпізнавання мови. Програма «слухає», як ви вимовляєте слова та у разі помилки дає відгук.
 3. Корисні фрази для щоденних ситуацій.
 4. Статистика, завдяки якій ви можете слідкувати за своїм прогресом та створювати власний словник.
 5. Таблиця лідерів. Нехай учні змагаються, аби продемонструвати свої успіхи.

Кожен навчається у власному темпі, тож додаток адаптується, зважаючи на це. Існують платна та безкоштовна версія додатка.

Simpler  неймовірно просто

Яскравий додаток, що допоможе студентам швидко вивчити нові слова, проходити аудіювання, розібратись у граматиці. Фрази та завдання супроводжуються авторськими ілюстраціями, які полегшують сприйняття матеріалу. Навчання у проходить покроково: спочатку студенти вивчатимуть слова, згодом їм пропонують добре структуровані правила, а потім – практику у формі діалогу. Останнє особливо корисно, адже учням треба вчитися сприймати англійську на слух. 

У кожному занятті ви зустрінете лексику з попередніх завдань, що допоможе не забути слова, вивчені раніше. Також у програмі можна потренуватись у складанні фраз, перекладаючи з однієї мови на іншу.

Переваги та особливості програми:

 1. Унаочнення граматичних правил.
 2. «Детективні історії» з адаптованою англійською для закріплення знань.
 3. Запам’ятовування нових слів за допомогою асоціацій.
 4. Практика сприйняття мови на слух.
 5. Регулярні перевірки знань та заповнення пробілів.
 6. Щоденні скриньки з корисною лексикою.
 7. Ігрова складова. Учні зароблятимуть зірки, розблоковуючи нові заняття та виконуючи їх у встановлений термін.

Додаток є безкоштовним, утім, пропонує доповнену платну версію. 

Learn Top 300 English Words – вивчи 90% основних слів за тиждень!

   Щоб спілкуватися будь-якою мовою, не потрібно запам’ятовувати тисячі слів. Існує статистика, згідно з якою 90% для мовлення ми використовуємо близько 300-350 слів. А цей додаток містить найпоширеніші 300 англійських слів, вивчення яких дозволить студентам пристойно спілкуватись іноземною.

  Під час занять використовується система карток, де треба обрати правильний переклад запропонованого слова. Програма демонструватиме одні й ті самі слова, доки студенти не перекладуть їх правильно 5 разів підряд. За необхідності можна прослухати вимову того чи іншого слова.

Програма підійде навіть тим, хто вчить англійську з нуля.

Lingbe вчись і заводь друзів по всьому світу

Якщо студенти вже знають основі правила, слова та фрази, то найкращий спосіб вдосконалити мову – щоденна практика з її носіями та іншими користувачами.  

Усе, що потрібно зробити, це натиснути кнопку дзвінка. І після цього «Lingbe» знайде людину, яка готова допомогти попрактикувати вимову. Після розмови ви отримаєте відгуки щодо граматики/вимови, а також можна побачити прогрес та виправляти помилки. Якщо у вас лишилось приємне враження від бесіди, можна продовжити спілкуватися саме з ціює людиною. Звісно, вчителю варто самому знаходити співбесідника з міркувань безпеки.

Переваги та особливості програми:

 1. Миттєва відповідь. Нема потреби шукати профілі у соцмережах.
 2. Практикуватися можна будь-де і у будь-який час.
 3. Знайомство з цікавими людьми з інших країн, які поділяють мають схожі захоплення. 
 4. Можна допомогти користувачам (які вивчають вашу рідну мову) заробляти бали та покращувати свій рейтинг. Допомога іншим розблокує особисті нагороди.

ELSA – персональний мовний тренер

Один із невід’ємних елементів навчання – необхідність опанувати правильну вимову слів. ELSA (розшифровується як English Language Speech Assistant) – це додаток, розроблений спеціалістами в області комунікації, і він покликаний допомогти поставити правильну вимову.

На початку програма поцікавиться, яка мова є вашою рідною. Це необхідно, аби підлаштувати навчання під ваш акцент. Згодом вас попросять сказати вголос кілька фраз, аби зрозуміти особливості особистої вимови. Після цього ELSA почне навчати правильній вимові саме тих слів, що вдаються не надто добре.

Програма має професійну платну версію, втім, безкоштовних можливостей цілком достатньо для роботи і навчання.

Додатки та інтернет-ресурси задтні значно покращити та полегшити навчання і викладення.

 

 Сторітеллінг - ефективна технологія розвитку  мовленнєвої                        компетентності сучасних учнів.

 

У педагогічній науці і практиці постійно ведеться інтенсивний пошук дієвих і цікавих дітям технологій, методів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток мовленнєвої компетентності сучасних учнів. Серед таких технологій особливе місце займає «Сторітеллінг».

Вміння говорити, формулювати власні думки - необхідні життєві навички для кожної людини в ХХІ ст.. Сьогодні ж спілкування все більше відбувається  у віртуальному середовищі. Реальне спілкування стає предметом розкоші, таким собі мистецтвом, якому треба знову навчати студентів та дорослих, і до якого необхідно повертатися. Для цього чудово підходить технологія  «Сторітеллінг».

Сторітеллінг (у перекладі з англійської - story означає історія, а telling – розповідати). Отже, сторітеллінг - це технологія створення історії та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери студента.

Ця методика була розроблена, вперше представлена широкій аудиторії  та успішно випробувана на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong International (в Америці, в 90-і роки минулого століття). Його вважають батьком сторітеллінгу. У процесі створення сторітеллінгу Девід Армстронг врахував відомий психологічний фактор: історії значно легше сприймаються, вони більш захоплюючі та цікаві, ніж правила або директиви. Він використовував історії, щоб розрекламувати свою компанію. В 2006 році  ця технологія була визнана бізнес-ідеєю року.

Усі люди полюбляють слухати цікаві історії, а що це означає? Що правильно побудувавши розповідь, можна зачепити не розум і логіку, а саме емоції. «Слова, які народжуються в серці, доходять до серця, а ті, що народжуються на язиці, не йдуть далі вух», - писав відомий арабський поет і філософ Ібрагім Аль-Хусрі. Викликавши у слухача потрібні переживання, можна вивести його на певні висновки, а потім - підштовхнути до потрібних вчинків. Такі властивості технології високо оцінили не тільки керівники компаній, а й маркетологи, журналісти, редактори, психологи і педагоги.

Наприклад, що стосується психології: клієнти у всьому світі розповідають історії психологам про себе, психологи клієнтам, щоб людина на прикладі інших побачила себе і проаналізувала свої дії.

Сьогодні сторітеллінг став інновацією і в освіті, зокрема в початковій школі. В Україні дослідженням методу сторітеллінгу почали займатися нещодавно і на сьогодні ця технологія вважається інновацією в освіті. У своїх роботах цю технологію розглядають наступні вітчизняні автори: О.В. Караманова, М.С. Василишина, К.О. Симоненко, Е.В. Ерднієва, Н.І. Гущина. Сторітеллінг був одним серед семи освітніх трендів у 2017 році.

Згідно з Концепцією «Нова українська школа», в  час  рішень завдань реформи освіти, перед вчителями постає актуальне питання, як залучити учня в процес навчання настільки, щоб він виніс максимум корисного для себе, як зацікавити і утримати його увагу? Тому саме метод  сторітеллінгу, або розповідання історій, особливо ефективний на даний момент, в епоху технологій, коли факти, що їх мають запам’ятати на заняттях студенти, губляться серед інформаційного простору. Ви коли-небудь замислювалися, чому ми так швидко і надовго запам'ятовуємо сюжети фільмів, книг або телешоу, але при цьому вивчення статті чи правила в підручнику часто перетворюється на справжні тортури? Так, тому що не цікаво. А вдало побудована історія має великий шанс прижитися серед учнівської аудиторії. Технологія сторітеллінгу є однією з інноваційних педагогічних технологій, що допомагає учневі засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє розвитку його особистісних якостей, демонструє унікальність уяви кожної дитини, дозволяє проявити активність та творчість.

За допомогою сторітеллінгу можна отримати два найбільш важливі результати:

 • пожвавлення атмосфери у групі, зняття напруженості, створення невимушеної обстановки;
 • він є одним із найбільш простих та швидких шляхів встановлення контакту між вчителем та учнями, засобом привернення та утримання їх уваги.

 Які ж бувають види сторітелінгу?

Види сторітеллінгу:

 • культурний – розповідає про цінності, моральність та вірування;
 • cоціальний – розповідь людей один про одного (можна розповідати дітям історії з життя відомих людей, що може стати для них прикладом для побудови свого життя);
 • міфи, легенди – вони відображають культуру й нагадують нам, чого в житті слід уникати аби бути щасливим;
 • jump story – всі полюбляють слухати історії про містичних істот, коли неочікуваний кінець змушує підстрибнути на стільці від страху; такі історії допомагають подолати власні страхи;
 • cімейний – сімейні легенди зберігають історію наших родин, ці історії передаються з покоління в покоління та мають повчальний характер;
 • дружній – ці історії об’єднують друзів, оскільки вони згадують про певний досвід, який вони пережили разом;
 • особистий – особисті історії розповідають про власний досвід та переживання; це важливий вид сторітеллінгу, оскільки подібні історії допомагають зрозуміти себе, і почати розвиватися.

Сторітеллінг - це творча розповідь. На відміну від фактичної розповіді (переказу, опису по пам’яті), яка ґрунтується на роботі сприймання, пам’яті, відтворювальної уяви, в основі творчих розповідей лежить робота творчої уяви. Складові історії – це наявність теми та ідеї, сюжету та головного героя. Обов’язковими компонентами такої розповіді мають бути самостійно створені студентами нові образи, ситуації, дії. При цьому учні використовують свій набутий досвід, знання, але по-новому комбінують їх. Героями історії можуть бути: людина, вигадана істота, предмет, тварина, явище природи чи символ.

Потрібно виконати 7 кроків.

 1. Визначте тему і мету заняття, в залежності від цього подумайте, яка історія можлива на ньому.
 2. Придумайте ряд подій, які трапляться (сюжет), та як вони висвітлять навчальний матеріал.
 3. Визначтесь з героєм історії. Придумайте йому ім’я, зовнішність, звички, риси характеру, як він буде діяти в тих обставинах, що ви створили для нього. Героєм історії може бути предмет, людина, явище, вигадана істота, природа, символ.
 4. Напишіть перший варіант історії.
 • Експозиція. Жив був ______________________________________.

Where? When? How much time? Who with? Де? Коли? Скільки часу? З ким?  

 • Зав’язка. Одного разу _____________________________________.

Що раптом трапилося? Прийшла звістка тощо.

 • Розвиток подій. ___________________________________________.

Перерахуйте всі події, які будуть описані. Подумайте, які емоції мають у цей час відчувати слухачі. Напишіть, як змінювався герой впродовж історії.

            Кульмінація. ______________________________________________.

Напишіть, яка подія стала «вирішальною» для героя.

 • Розв’язка. ________________________________________________.

Напишіть, чим все завершилося. Як змінився герой, що він зрозумів.

 • Висновок. ________________________________________________.

Чому нас вчить ця історія? Мораль, теорія, визначення тощо.

 1. Придумайте інтригу, пастку. Чим несподіванішим буде сюжетний поворот, тим краще.
 2. Доберіть потрібні метафори (особливо для опису стану головного героя чи процесу, який описується). Запишіть оновлений варіант історії.
 3. Прочитайте історію, внесіть остаточні правки.

Якщо ви оцінюєте історію, як нецікаву, робіть ці кроки стільки разів, скільки потрібно для «кристалізації» історії.

         Отже, робимо висновки:

Чому історія? Чому  сторітеллінг є ефективною технологією навчання дітей?

1. Доступна.

Підлітки  люблять слухати історії більше, ніж доповіді, описи чи визначення, тому що вони легше сприймаються, сприяють розвитку уяви (задіяна не лише раціональна сторона сприйняття інформації, а й образна). Отже, реалізується принцип доступності навчання.

2. Викликає емоції.

Історія впливає на почуття особистості,  а це підвищує рівень концентрації уваги. Тому всі уважно слухають навчальний матеріал, сприймають його, а потім з легкістю можуть відтворити. Отже, реалізуються принципи міцності знань та емоційності навчання. Розповідаючи історії, у дітей зникає страх публічних виступів.

3. Історія динамічна.

Сучасні підлітки з кліповим мисленням краще сприйматимуть історію, ніж текст іншого виду.

4. Викликає асоціації.

Історія викликає асоціації, адже історія для підлітків  розповідається із використанням малюнків, відео, презентацій. Отже, реалізується принцип наочності.

5. Історія мотивує.

В історії є герой, який змінюється. Ці зміни відбуваються в процесі боротьби, наполегливої праці, виконання складних завдань тощо.Студенти вчаться тому, що можна подолати труднощі. А якщо студенти ще будуть «включені» в історію, вони навчаться бути наполегливими. Отже, реалізується принцип активності й самостійності.

Також величезна перевага сторітеллінгу полягає в його універсальності. Користуватися ним можна фактично на будь-якому занятті.

Наприклад, на одному з занять запропонувала кожному студенту скласти розповідь My family duties( Мої обов’язки в сім`і) в темі Family relationship , вживаючи не менше 10 дієслів та прикметників.Таке завдання значно збільшуює словниковий запас, впливає на точність і чистоту мови, розвиває усне та писемне мовлення, є ефективним, коли необхідно закріпити знання з теми.Розповідь підкріплена project,що реалізує принцип наочності.

Відтак, Закон України «Про освіту» націлює «на всебічний розвиток особистості, її соціалізацію, формування у процесі навчання ключових компетентностей» [2]. Таким чином, запровадження в практику роботи технології сторітеллінгу, мотивує учнів до навчальної діяльності, пізнання нового, усвідомлення мети своєї діяльності, а також сприяє їхньому загальному розвитку. Це один із найприродніших і водночас найефективніших способів надати навчальному процесу особливої якості, адже творча мовленнєва діяльність – невід'ємна складова формування особистості дитини, від рівня якої значною мірою залежить, яким виросте майбутнє покоління - вільним у думках і діях чи закріпаченим мисленнєвими та поведінковими штампами.

Василь Сухомлинський писав: «Словесна творчість - це могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. З того часу, як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу у своєму духовному розвитку. Їй хочеться у слові виразити своє захоплення, свій подив перед красою світу» [3]. Завдання вчителів - прищепити учням жагу до здобуття знань, створити такі умови, щоб процес здобуття знань був для них цікавим, потрібним, комфортним. Пам’ятайте при цьому, що  кожна дитина особлива, по-своєму неповторна й обдарована. Звернення вчителя до її найкращих почуттів обов’язково матиме успіх і знайде відгук у дитячих серцях.  

Історії старі як світ. А ви придумайте свою, нову історію, навчіть цьому своїх дітей, перетворіть навчання в інтерактивний і захоплюючий процес.  

 

Роль інтелектуальних ігр у вивченні Англійської мови.

 

        В. О. Сухомлинський зазначав: «Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості»

     Одна з актуальних проблем цього питання полягає в досягненні якісно нового рівня у вивченні іноземної мови та організація навчання різних зацікавленостей підлітків. В роботі відображаю різні види ігрових форм роботи, які найбільш широко використовуються на заняттях та поза аудиторній роботі з  іноземної мови.

     Мета моєї роботи полягає в тому, щоб розкрити значення гри на заняттях іноземної мови не тільки як засобу стимулювання процесу навчання, його оптимізації, але й як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги студентів.  

Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:

• створення психологічної підготовки  до мовного спілкування;

• забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;

• тренуванню  у виборі потрібного мовного матеріалуї, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі.

      Готуючи поза аудиторні заходи,наприклад «Brain ring», «What ?Where? When? » враховую зацікавленість групи учасників до тем, які вивчали продовж занять та використовую лексичний, граматичний матеріал вивчених тем. В ігровій формі зароджається метод ігрової дискусії серед учасників, що є сприятливим фактором проведення таких заходів.

 

    Метод ігрової дискусії. Слово «дискусія» латинського походження, що означає дослідження, колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Основне призначення даного методу — виявити відмінності в розумінні питання й шляхом товариської суперечки встановити істину, прийти до спільної точки зору.
       Переваги цього методу полягають у тому, що:
- по-перше, матеріал, який подається на більш високому рівні або у нетрадиційній формі дозволяє студентам отримати гарну вихідну базу для самостійного дослідження спірних питань;
-по-друге, виникає інтерес пошуку істини, що потребує використання джерел, які містять дискусійні положення і відповідно збуджують інтерес до пізнавальноїдіяльності;
-по-третє, набуваються уміння і формуються практичні навички для логічного, несуперечливого й аргументованого ведення дискусії, в ході якої необхідно не просто відкинути якусь думку, а доказово, обґрунтовуючи свої факти,розумінняпроблеми;
-по-четверте, студенти поступово знаходять правильне співвідношення раціонального та емоційного, що вкладаються у зміст доведень;
-по-п'яте, здійснюється вибір відповідного понятійного апарату для виключення підміни сутності суперечливих термінів;
-по-шосте розкриваються творчі можливості студентів , їхня здатність до узагальнення, нахил до теоретичного аналізу, тобто формуються навички, необхідні для самостійної навчальної діяльності.

       Дискусійний метод навчання дозволяє серед різних варіантів рішень одного й того ж питання вибрати оптимальний.

Різновидами ігрової дискусії є «мозкова атака», яка застосовується при проводженні інтелектуальних ігор. Це можна спостерігати, коли студенти розмірковують над правильними відповідями,дивлячись на екран(підготовлена презентація з завданнями),чи вибрати правильну  відповідь на слух,опираючись на інформаційний опис. В грі «What ?Where? When? » ,в даному випадку студенти повині були здогадатися за описуючею інформацією, хто являється особистістю у будь якій сфері. Відповідь знаходилась з фотографією особистості в чорній скринці.
 

Висновок

 

    Ігри на заняттях  іноземної мови можна і потрібно використовувати також для зняття напруги, монотонності, при відпрацюванні мовного матеріалу, при активізації мовленнєвої діяльності. Звичайно ж, при цьому потрібно враховувати, що кожний віковий період характеризується своїм типом провідної діяльності.Проведення таких ігор об’єднує декілька видів ігор,наприклад ігри з аудіювання , лексичні  , мовні , фонетичних ігри, орфографічні.Навчальний характер цієї діяльності студентами не усвідомлюється. Інтелектуальна гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати студентський колектив, залучаючи до активної діяльності кмітливих та в одночас  сором’язливих чи несміливих. Завдяки  іграм виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, студенти вчаться відстоювати свою точку зору.

   Використання додатків  та інтернет-ресурсів здатно значно покращити та полегшити навчання у  викладенні іноземної мови,що підтверджує практика.

Кожен  може навчатися у власному темпі,і на різних рівнях, тож додаток адаптується.

    Згідно з Концепцією «Нова українська школа», в  час  рішень завдань реформи освіти, перед викладачами постає актуальне питання, як залучити студента  в процес навчання настільки, щоб він виніс максимум корисного для себе. Саме метод  сторітеллінгу, або розповідання історій, особливо ефективний на даний момент, в епоху технологій, коли факти, що їх мають запам’ятати на заняттях студенти, губляться серед інформаційного простору.

  Отже, навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та залежить від здатності викладача застосовувати їх на практиці.Спираючись на праці досвідчених в цій методиці викладачів та розвиваючи свою методику, я дійшла висновку, що гра є дуже важливим чинником у виконанні основного завдання викладача – підвищення мотивації у студентів до вивчення предмета.

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5 т. - Т.З. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.studmed.ru/suhomlinskiy-vo-vibran-tvori-v-5-ti-t-tom-3-serce-vddayu-dtyam-narodzhennya-gromadyanina-listi-do-sina_abe67eb3538.html

4.  Сторітеллінг як метод неформального навчання [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://mozaikaped.blogspot.com/2017/08/storitelling-metod-neformalnogo.html

учнівства.

5. Зінченко В. І. Соціальна філософія «нового гуманізму у принципах освіти та менеджменті морально-ціннісного виховання і формування інтелектуальної особистості // Вісник інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія.2014. Вип.33. С.29-37.

 6. Седих К. В. Психологія взаємодії систем: «сім’я та освітні інституції». Полтава: Довкілля. К., 2008. 228с. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Андрюкайтене Регіна Миха

 

7.“The TKT Course M1,2 and 3” Cambridge University Press;

8.“The CELTA Course. Trainer’s Manual” Cambridge University Press.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Глотова Лариса Павлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
28 квітня
Переглядів
312
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку