10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичний посібник "Проектна діяльність на уроках біології"

Про матеріал

Посібник містить узагальнені матеріали з досвіду використання проектних технологій при вивченні предмета «Біологія». Наведені розробки уроків та позакласних занять з використанням методу проектів.

Перегляд файлу

DSC_1018DSC_0990Світлина від Валентини Кикоть.Картинки по запросу биология фото картинкиКартинки по запросу биология фото картинкиКартинки по запросу теми для презентацій powerpointПохожее изображение

Світлина від Валентини Кикоть.Похожее изображениеСвітлина від Валентини Кикоть.

 

Автор:  Кикоть В.П. – викладач біології ЧПАЛ, кваліфікаційна

      категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання

            «викладач-методист».

 

 

 

Рецензенти: Скрипник В.С. – заступник директора  з НР ДНЗ “Черкаський професійний автодорожній ліцей.

 

 

 

 

 

             Посібник містить узагальнені матеріали з досвіду використання проектних технологій при вивченні предмета «Біологія». Наведені розробки уроків та позакласних занять з використанням методу проектів.

 

 

           Пропонується працівникам ПТНЗ: викладачам біології з метою впровадження в навчально – виховний процес передового педагогічного досвіду.

 

 

  Схвалено: на засіданні  методичної комісії природничо-математичного циклу   (протокол №  /////    від ////     р.)

 

 

 

   Підготовлено до друку навчальною частиною ДНЗ «Черкаський професійноий  автодорожній ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси, вул. Онопрієнка, 4

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

             Особливістю роботи школи в нових умовах є вивчення, активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, що робить школу конкурентноспроможною на ринку освітніх послуг. Інноваційні досягнення галузі освіти були представлені на Дев’ятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» в Київському Палаці дітей та юнацтва.  Інноватика в сучасній освіті» - єдиний професійний форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, це ефективний майданчик для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, обговорення освітніх проектів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне поле для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, академічного обміну викладачами, обговорення аспектів упровадження сучасних технологій, методик безспосередньо в навчальний процес.

             Під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, майстер-класів, дискусійних панелей, воркшопів, відкритих уроків обговорювалися ключові питання інноваційного розвитку національної освітньої системи, основні напрями удосконалення системи освіти України та її входження як рівноправного партнера у європейське освітнє та наукове співтовариство, впровадження нових форм і технологій науково-освітньої діяльності, налагодження тісної співпраці з закордонними освітніми партнерами, участі в міжнародних наукових програмах і проектах, демонструвалися інноваційні розробки навчальних закладів, наукових установ і підприємств.

              Метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних, творчих за самою своєю сутністю підходів, сприяє творчому розвитку учнів, використанню ними певних навчально-пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій дозволяють вирішувати ту чи іншу проблему

             Найскладнішим для впровадження у навчальний процес проектних технологій  є організація цієї діяльності, а особливо підготовчий етап. Чіткість організації проектування визначається конкретністю постановки мети, визначення запланованих результатів, виясненням вихідних даних. Психолого-педагогічні можливості методу проектів дуже високі. Проектна діяльність максимально спрямована на суб’єктне пробудження й розвиток особистості учня, оскільки цілком відповідає її віковим потребам і особливостям.

             Планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати,  використовувати багато джерел інформації, самостійно збирати і накопичувати матеріал, аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку,  приймати рішення, установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним), створювати «кінцевий продукт» - матеріальний носій проектної діяльності, оцінювати себе та інших.

            Правила успішної роботи учнів у проектній діяльності: у команді немає лідерів, всі члени команди рівні; команди не змагаються; всі члени команди повинні отримати задоволення від спілкування і від того, що разом виконують проектну роботу; кожен повинен отримувати задоволення від почуття впевненості в собі; відповідальність за кінцевий результат несуть всі члени команди, які працюють над проектом.

 Дії учителя при організації проектного методу: допомагає учням визначити мету діяльності; рекомендує джерела отримання інформації; розкриває можливі форми діяльності; сприяє прогнозуванню результатів проекту, що виконується; створює умови для активності школяра; є партнером; допомагає учню оцінити отриманий результат.               

Використання  проектної  технології передбачає добре продумане, обґрунтоване  поєднання методів, форм і засобів  навчання.  Проект (лат. projectus – кинутий  вперед) – передбачає  розробку завдання, попередній, передбачуваний  пошук відповіді на питання, шлях вирішення  проблеми.  Навчальний  проект – це завдання  учням, сформульовані у вигляді проблеми, і

            Тепер учитель - не єдине, основне джерело знань, а організатор пізнавальної діяльності. Особливо продуктивним є метод проектів, адже учень, працюючи над проектом, проходить такі етапи :

 •     Підготовчий ;
 •     Проектувальний ;
 •     Практичний ;
 •     Аналітичний ;
 •     Контрольно - коригуючий ;
 •     Завершальний.

           Це сприяє розвитку таких форм навчання, як пізнавальна (пошук, вивчення та опрацювання інформації), тренувальна (формування й розвиток різних видів діяльності ); дослідницька (проведення дослідження , зіставлення); діагностична (швидке з’ясування рівня засвоєння навчальної теми); допоміжна (підготовка, опрацювання, зберігання та роздрукування текстів).

Етапи  розробки  проекту та їх зміст

Етап 1- підготовчий

Мета : мотивація, цілеспрямування ної діяльності, вибір теми проекту,

визначення метиучасників проектувальної діяльності.

Зміст діяльності : осмислення проблем

Організаційні форми співпраці – творчі групи.

Мета підготовчого етапу – спрямувати учнів нас творення кінцевого продукту проектної діяльності. При цьому вони самостійно обирають тему  проекту, визначають внесок кожного учасника групи та обирають форми роботи.

Етап 2 -  проектувальний

Мета: планування 

Зміст діяльності: складання плану діяльності, Розподіл ролей в групі. Пошук матеріалу.

Організаційні форми – групова робота, семінар, «мозковий штурм».

Проектувальний етап передбачає складання плану діяльності та розподіл ролей у групі, після чого починається пошук матеріалу. При цьому найчастіше використовуються такі форми роботи , як «мозковий штурм», «круглий стіл», семінари, творчі групи

Етап 3 – практичний

Мета – отримання результату проектної діяльності за рахунок виконання певних дій.

Зміст діяльності – дослідження, пошук та обробка даних. Інтерпретація результатів. Презентація результатів.

Організаційні форми співпраці – проблемна група, творча лабораторія.

        Третія етап  - практичний. Він фактично і є етапом створення презентації чи публікації. На цьому етапі учні презентують результати пошуку, обробляють дані та вносять їх у комп’ютер. Тут слід обговорити, оцінити та проаналзізувтаи зібраний матеріал. Ладі учні створбюь проект презентаціїх, сканують необхідні фото, розробляють дизайн та оформлення.

Етап 4 – аналітичний

Мета – рефлексія. 

Зміст діяльності – узагальнення і висновки

Організаційні форми співпраці - семінар, круглий стіл, консультація.

Етап 5 – контрольно - коригувальний

Мета – коригування.

Зміст діяльності – аналіз спіхів і помилок, пошук способів коригування   помилок.

Організаційні форми співпраці - бесіда, консультація, індивідуально –

групова рефлексія.

Аналітичний та контрольно - коригувальний етап – це аналіз успіхів та виправлення помилок, консультації з учителем,  чи учнями.

Етап 6 – завершальний

Мета – захист проекту

Зміст діяльності – презентація зміст роботи, висновки

Організаційні форми співпраці – пленарна дискусія.

На заключному етапі відбувається сама презентація та захист проекту. Проходить це , як правило, у вигляді пленарної дискусії, на якій іде обговорення і виставлення оцінки за проект. Оцінюючи проект, варто звертати увагу на відповідність змісту тематиці, стиль, дизайн, елементи творчості.

Правила і принцип и успішної проектної діяльності.

 •       Усі повинні бути активними м і робити певний внесок у загальну справу. Не повинно бути так званих «сплячих партнерів»;
 •       Команди не змагаються ;
 •       У командні немає  лідерів. Усі члени команди рівні;
 •       Кожен має отримувати задоволення від упевненості в собі;
 •       Усі члени команди повинні отримувати задоволення від спілкування один з одним та від того, що виконують разом проект;
 •       Відповідальність за кінцевий результат несуть усі члени команди, що виконують проект.

          Після презентації в малих групах учні можуть об’єднуватися для створення веб- сайта, на кому можна відстежити процес роботи над проектом, провести анкетування, спонукати до творчого продовження роботи над проектом.

           Під час проектування веб - сайта слід обрати назву, обговорити ключові та тематичні питання, сформувати план практичної реалізації проекту. Щоб допомогти дітям, можна запросити фахівців, батьків, випускників, зацікавлених осіб.

          Робота в групах відкриває внутрішній потенціал учнів, вони вчаться моделювати (вивчають графічні редактори, малюють тощо), отримують мотивацію для роботи в соціальних проектах. Використовуючи метод проектів, учні сприймають навіть сухий матеріал як живу картинку, абстрактні поняття – як конкретні явища, хімічні або фізичні процеси - як закономірності природи, що оточує людину.

 Оцінювання: оцінюється не лише сам проект, а й діяльність учня під час його виконання. Оцінюється не об’єм  інформації (що вивчено), а застосування цього Іноді окремо оцінюється отриманий результат, сама процедура захисту пректа і його оформлення.  В якості експертів можуть виступати вчителі, однокласники, а також сам проектант.  Колективні проекти також під час захисту можуть бути оцінені індивідуально, в залежності від особистого внеску кожного в реалізацію мети проекту. При оцінюванні проекта враховуються такі його якості:

 •                    Цілісність – зрозумілий загальний зміст дослідження, кожна його    частина відповідає меті і передбачуваному результату. 
 •                    Послідовність і зв’язаність – логіка побудування дослідження, мета завдання напряму витікають з поставленої проблеми.
 •                    Об’єктивність і актуальність – вибрана тема не випадкова, вона потребує  глибокого дослідження.
 •                    Практичність – можливість застосування отриманих знань.

В практиці своєї роботи я реалізую проектну діяльність через:

 •             урок  або практичне заняття;
 •             позаурочну  діяльність;
 •             науково-практичну діяльність учнів (захист проектів на шкільному  дослідницькому товаристві);

          науково – дослідницькі проекти (олімпіада з хімії, конкурси).

        За цей період мною опробувана методика створення учнівських проектів різного характера:  творчих, інформаційних, дослідницьких, ігрових.

Інформаційні проекти – це  тип проектів, направлений на те, щоб навчити учнів добувати та аналізувати інформацію. Учні використовують різні джерела отримання інформації (література, бібліотечні фонди, ЗМІ, бази даних), її обробку (аналіз, узагальнення, порівняння з відомими фактами, аргументовані висновки) і презентації. Даний вид проекта систематично використовується на уроках.

Дослідницькі  проекти – ці проекти  мають структуру наближену до наукових досліджень, передбачають аргументацію актуальності теми, визначення проблеми, предмета, об’єкта, мети та завдань дослідження. Ці проекти створювались старшокласниками в позаурочний час в рамках підготоки до олімпіади з екології. Ці проекти носять, як правило, індивідуальний характер, створюються під керівництвом вчителя,  з залученням спеціалістів  в обраній для проекту сфері діяльності. Рішення біологічних завдань дослідницького характеру і екологічних ситуацій сприяє формуванню дослідницьких умінь і навичок, які в подальшому будуть необхідні учням для проведення власних досліджень, оформлення дослідницьких проектів у позаурочний час, що вимагають витрат часу.

Творчі проекти  - не мають строгої структури, але будуються за певною логікою: визначення потреб, дослідження, визначення вимог до об’єкта проектування, розробка первинних ідей, їх аналіз, планування, створення пректу та його оцінка. Форма представлення результатів – різноманітна: відеофільм, слайдова презентація, позакласний захід, репортаж та ін.

Захист цих проектів відбувається  під час уроків, позаурочних занять, позакласних виховних заходів. Таким чином, проектно-дослідницька діяльність сприяє розвитку в учнів дослідницьких умінь та навичок; формування уміння творчо, нестандартно вирішувати навчальні завдання; виникнення позитивної мотивації до навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ОПИС ДОСВІДУ

           На сучасному етапі викладання біології бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх технологій.  Адже, слово «технологія» «techne» у перекладі з грецької мови означає «мистецтво, майстерність,  уміння». Отже, технологія  - це знання про майстерність. В моїй педагогічній системі використовую засоби навчання, які підвищують ефективність навчального процесу,   створюють  психолого – педагогічні умови,  які  сприяють розвитку  мислення учнів,  навчальних вмінь і навичок,  формуванню  позитивної  мотивації до навчання.                      Розвиток навчання на сучасному етапі вимагає від учителя творчого підходу  до проведення уроку, модернізації навчального процесу, використання інновацій, які урізноманітнюють навчання цікавими творчими пошуками та несподіваними відкриттями. [Мій педагогічний досвід складає понад 37 років, тому я впевнено можу стверджувати, що професіоналізм викладача складають:

-  базові знання;
-  володіння сучасними методиками;
-  організаційні здібності;
-  творча особистість вчителя;
-  прагнення до самовдосконалення;
-  вміння бачити особистість учня;
-  виховувати повагу до предмету.

       Сьогодні виникла необхідність змінити традиційні системи навчання і пропонуються альтернативні. В школу стали стрімко вриватися інноваційні технології, які мені дуже подобаються. Слово «інновація» латинського походження «innovatio», що означає оновлення, зміна. Інноваційне навчання на відміну від традиційного має на меті не подання певної суми знань, а забезпечення розвитку особистості учня, тому що головною дійовою особою навчального процесу є не вчитель, а учні. Вчитель стає одним із тих, хто допомагає вчитися і сам одночасно учиться в учнів. [3]. Підхід до навчання передбачає опору на самостійність учнів, а навчальні досягнення оцінюються за багатьма параметрами: 

-  знання навчального матеріалу;
-  інтелектуальний розвиток дитини;
-  культура  мови;
-  самостійність;
-  ініціатива;
-  відповідальність.

      Завдання сьогоднішнього дня - створення умов, в яких  кожен учень може проявити свої здібності,  реалізувати творчий потенціал .  Використання  проектної  технології передбачає добре продумане,  обґрунтоване  поєднання методів, форм і засобів  навчання.  Проект (лат.   projectus – кинутий  вперед) – передбачає  розробку завдання, попередній, передбачуваний  пошук відповіді на питання, шлях вирішення  проблеми.  Навчальний  проект – це завдання  учням, сформульовані у вигляді проблеми, і їх цілеспрямована  діяльність,  форма організації взаємодії учнів з учителем та учнів між собою  і як результат діяльності – учнівський  проект, що вирішує дану проблему. [4].

         Організуючи роботу учнів над проектом, треба враховувати,  що лише особиста зацікавленість  учня в отриманні результату, позитивна  мотивація  на вирішення  проблеми  проекту можуть підтримати його самостійність. Розширення  способів роботи з джерелами  інформації, посилення самостійної ролі  учнів в проектній діяльності формують  базові компетенції: пошук,  збір, аналіз, представлення,  передачу  інформації, створення ( в тому числі і комп’ютерної)  презентації,  проектування спільної діяльності, рефлексію, самонавчання.  Проектна  діяльність дозволяє педагогу організувати роботу з різними групами учнів, що в певному  ступені визначає шляхи просування кожного учня  від більш низького до більш високого  рівня навчання – від репродуктивного до творчого. [6].  Проектування дозволяє формувати особистісні якості учнів, в першу чергу,  вміння працювати в  колективі,  брати на себе і  розділяти відповідальність за вибір, вирішувати   питання, аналізувати результати діяльності. Дослідницька діяльність - це діяльність, пов'язана з рішенням творчого, дослідницького завдання із заздалегідь невідомим рішенням.  Дружинін В.М. вважає, що "ця діяльність - її прийнято називати творчістю - вимагає безперервного творення ідей, яких немає при готовому отриманні  знань".

            В ході проектно-дослідницької діяльності ефективно використовувати технологію  "Навчання у співпраці": "Головна ідея навчання у співпраці - вчитися разом, а не просто щось виконувати разом! Практика показує, що разом навчатися не тільки легше і цікавіше, але і значно ефективніше. " [2]. На мій погляд, метод проектів реалізує головний зміст і призначення навчання – створює умови для співробітництва вчителя та учнів і тим самим допомагає учню проявити свої здібності. Використання проектної технології вимагає від вчителя  серйозної підготовчої роботи.  Використовуючи проектну технологію в  своїй роботі,  пріоритетним  ставлю процес пізнання, для того,  щоб підготувати учня,  здатного адаптуватись до  різноманітних життєвих ситуацій,  самостійно набувати різноманітні знання,  вміло застосовувати їх на  практиці для вирішення виникаючих проблем.

 При використанні проектної технології ставлю перед собою наступні  завдання:

 • Розвиток  пізнавальних  вмінь  та  навичок  учнів
 • Вміння орієнтуватись в інформаційному просторі
 • Самостійно конструювати свої знання
 • Інтегрувати знання з різних  областей наук
 • Критично мислити.

           При використанні проектної технології кожен учень вчиться отримувати знання самостійно і використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань, оволодівши практичними вміннями дослідницької діяльності збирає необхідну інформацію, вчиться аналізувати факти, робить висновки та узагальнення. Зазвичай, кожен проект є результат скоординованих спільних дій вчителя та учнів, тому що вчитель допомагає учням в пошуку джерел інформаці і сам є джерелом інформації; координує весь процес створення проекту; підтримує і заохочує учнів, підтримуючи безперервний зворотний зв’язок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. УРОКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема: «Вода-джерело життя»

 

Мета: узагальнення, систематизація та поглиблення знань учнів про воду, поглиблення знань учнів із природничих наук;

  формування пізнавальних інтересів учнів, організація їх самостійної та групової пізнавальної діяльності;

 розвиток творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення учнів;

 формування навичок роботи в команді, створення умов для плідного творчого спілкування обдарованих учнів.

Тип уроку: бінарний

Вид уроку: інтелектуальна гра.

Форма проведення : брейн-ринг

Методи проведення: методи релаксації, проектні технології, розповідь,  пояснення, демонстрація слайдів та відео, робота в групах, індивідуальна робота .

КМЗ уроку: емблеми команд, музичні фрагменти для релаксації, відеоролики: «Що трапиться, якшо не пити воду?», «Кожна краплинка має значення», «Вода-джерело життя», «Вода», «Одинадцять цікавих фактів про воду»,   картки-завдання, картки-відповіді, мультимедійний комплекс, слайди презентації до уроку, сертифікати для нагородження.

 

План

проведення уроку

 

I. Організаційний етап. Привітання, створення робочого настрою

Релаксація...

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Проведення брейн-рингу

ІV. Оцінювання завдань. Оголошення переможців.

V. Підсумки уроку.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Викладач. Доброго дня, друзі!!! Доброго дня усім шанувальникам і знавцям цариць наук біології та математики. Сьогодні ми зібралися з Вами, щоб показати свою обізнаність, ерудованість, кмітливість, винахідливість у знаннях. Тож час працювати.

Релакс...  Музика... Звуки моря.

Викладач. Морські пейзажі...симфонія моря... шум прибою...крик чайок... магічні звуки води... Що може бути прекраснішим за ці  звуки живої природи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку (демонстрація слайдів, розповідь, відео сюжет) .

Викладач Цим відеосюжетом ми розпочинаємо годину води, на тему «Вода-джерело життя». Саме, 22 березня щороку відзначався Всесвітній день води. Цей день покликаний привернути увагу світової спільноти до нагальних проблем охорони води, раціонального використання водних ресурсів.

Уперше ідея проведення Всесвітнього дня води прозвучала на Конференції  ООН з охорони довкілля, що відбулася  в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Відтоді  Всесвітній день води святкується щорічно під новим гаслом, яке закликає вирішувати нагальні проблеми, пов’язані з водою.

Викладач 22 березня є унікальною можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для оточуючого середовища і розвитку суспільства. Без води життя на Землі неможливе. Кожна її крапля є до­рогоцінним даром природи.

 

До вашої уваги відеосюжет «Вода- джерело життя» /3.21/

 

Викладач На сьогоднішньому уроці ви зможете більше почути і дізнатися про воду, про її дивовижні властивості, її таємниці. Усім відомо, що вода – джерело життя. Але чому саме? Спробуємо розібратися.  А допопомужь нам самі кмітливі і винахідливі. До участі запрошуються дві команди: “Дельфіни”/біологи/ та  “Кенгурята”/математики/.

ІІІ. Проведення брейн-рингу:  гра проходить у таких раундах:

Картинки по запросу емблема дельфінівІ  раунд  "Візитка команди"

(кожен капітан представляє свою команду: (2 бали))

Емблема команди «Дельфіни»:

Девіз команди «Дельфіни»: «Дельфін завжди вперед пливе, ніколи він не відстає!»

 

http://school89.ucoz.ua/statti/Kenguru.jpgЕмблема команди «Кенгурята»

Девіз команди «Кенгурята»: «Для досягнення вершин--математику збагнути мусиш до глибин».

 

Викладач. Ви впевнені, що знаєте все про світ води? Переконаєтесь? Більшість з нас знають про воду тільки те, що без неї «ні туди ні сюди». Але вона приховує багато загадкового, і багато її властивостей не вивчені до цих пір.

ІІ.  раунд  «Бліц – турнір»

/за кожне повідомлення учасники отримують

по 1 балу/

Морська вода замерзає при температурі - 1,9 град.

• Кавун складається з води - на 93%

• Яка вода замерзає швидш:е: гаряча чи холодна - гаряча

• Людина може обходитися без води - менше тижня

Людина вмирає при втраті - 20% води

• Перші живі організми на Землі виникли - у воді

• Яка вода, що може спалахнути -  яка містить метан

• Найчистіша вода знаходиться - у Фінляндії

• Шампанське швидше охолоджується у -  кип'яченій воді ніж у сирій

• Верблюди можуть випивати за раз- 200 літрів води

Ігуана може перебувати під водою - до 28 хвилин

• У дощовій воді міститься -вітамін В12

• Банан складається з води на - 75 %

• При замерзанні вода розширюється - на 9%.

• Під водою звук поширюється в  - 5 разів швидше ніж в повітрі.

• Жирафи і пацюки можуть залишатися довше без води  - ніж   верблюди.

• Чому моря, зазвичай, синього кольору? Морська вода відбиває    колір неба

• Які ви знаєте «кольорові» моря нашої планети? Біле, Жовте, Червоне, Чорне

• Як назвав воду Леонардо да Вінчі?  "Соком життя на Землі”.

Викладач. Вода - найбільш звична речовина в світі. І в той же час вода володіє дивовижними властивостями, з яких ніхто не дивується. Адже чим може нас здивувати вода, її значення для нас неможливо переоцінити.

 

Відеоролик «Що трапиться, якщо не пити воду?»

 

Викладач. Переходимо до третього раунду «Дивовижність води»

Учасники команди приготували цікаві повідомлення про воду. До Вашої уваги маловідомі і цікаві факти про воду!

ІІІ  раунд «Дивовижність води»

/за кожне повідомлення учасники отримують по 2 бали/

Команда «Дельфіни»

 •        Існує й небезпечна вода. Так, наприклад, в Азербайджані є село, де  є “горюча”вода б’є ключом зі свердловини. Якщо піднести сірникк, вона загорається. Разом з водою виходить горючий газ – метан. 
 •        Леонардо да Вінчі любив воду: Він розробив інструкції з підводних занурень, винайшов і описав прилад для підводного занурення, дихальний апарат для підводного плавання. Усі винаходи Леонардо лягли в основу сучасного підводного спорядження.
 •        У мікрохвильовці небезпечно нагрівати дистильовану воду, тому що вона здатна перегріватися, тобто до нагрівання вище температури кипіння. «Коала» мовою австралійських аборигенів означає «не пити». Харчуючись евкаліптом, всю необхідну вологу коала отримує з його листя, а воду п'є тільки від випадку до випадку - у періоди посух або під час хвороби.
 •        Для виготовлення однієї пари джинсів необхідно 11 тис. літрів води.
 •        Вода може замерзнути в трубопроводі при температурі +20°C , якщо в цій воді присутній метан. Це призводить до зниження внутрішнього тиску води і підвищенню температури замерзання.
 •        На нашій планеті вода це основа життя. Всі живі істоти і рослини складаються з води: тварини - на 75%, риби - на 75%,медузи - на 99%, картопля - на 76%, яблука - на 85%, помідори- на 90%, огірки - на 95%.
 •        На найбільшій планеті Сонячної системи - Юпітері - діють ті ж погодні механізми, що і на Землі: кругообіг води є тим атмосферним двигуном, який здійснює переміщення гігантських повітряних мас.
 •        Самою мертвою водою не є Мертве море, а озеро смерті в Сицілії. Все живе, що потрапляє у воду миттєво гине. З дна озера б’є два джерела сильно концентрованої кислоти, що миттєво вбиває.
 •        В Алжирі є Чорнильне озеро, водою якого можна писати на папері. В озеро впадають два потоки води, води одного містять солі заліза, а другого - гумінові речовини.
 •        В Антарктиді на  Землі Вікторії є озеро, в якому вода у 10 р. солоніша за морську. Воно може замерзнути при Т = - 50 град.

Команда «Кенгурята»

 •        На Землі понад 325 мільйонів кубічних миль, або 523 кубічних кілометри води .
 •        Кожного року з поверхні земної кулі випаровується більше ніж 577 тисяч кілометрів кубічних води.
 •        Запаси льоду на Землі досягають 30 мільйонів кубічних кілометрів і більшість зберігається в полярних шапках.
 •        Якщо розтопити всі льодовики на нашій планеті то понад 12% суші піде під воду, а рівень води у світовому океані підніметься на 65 м.
 •        Кожного дня з поверхні землі випаровується понад трильйон тонy води.
 •        18-літрова каністра води важить 20 кілограмів.
 •        Загальний обсяг води на Землі становить близько 1500 млн кубічних кілометрів.
 •        В озеро Байкал помістилося б 100 водойм розміром азовського моря.
 •        В давнину Балтійське море наз. Бурштиновим через велику кількість в ньому бурштину.
 •        У Словенії є незвичне озеро. Влітку і взимку з нього зникає вся вода. Навесні і восени вода повертається разом з рибою через 400 отворів у дні.
 •        Малайзійський боінг безслідно пропав навесні минулого року в південній частині Индійського океану, незалишивши ніяких слідів падіння, міг зникнути завдяки  тому, що борт зіткнувся с поверхнею океану практично під прямим кутом, коли виникає “шар повітря”, що оточує падаюче тіло,  і “бугор зстисненої води.

Відеоролик   “11 Цікавих фактів про воду”

 

Викладач. Слідуючий раунд “Поміркуємо логічно”.  Капітани від кожної команди задають команді-суперниці по два запитання на логічне мислення.

Методична розробка позакласного заходу на тему ІV раунд  “Поміркуємо логічно”

/команди виконують по 2 завдання 3

 бали за кожне/

Команда «Дельфіни» до команди Кенгурята»

 Чоловік випиває барило води за 14 днів, а з дружиною – за 10 днів. За скільки днів дружина вип’є барило сама? (За 35 днів)

 У воді опинилася десята сходинка мотузкових сходів теплохода. Почався приплив — вода за годину піднімається на 30 см. Між сходинками відстань 15 см. Через який час вода сховає шосту сходинку? (Цього не буде, теплохід піднімається разом із водою)

 

 

Команда «Кенгурята» до команди «Дельфіни»

 По річці пливе 5 човнів. 1 човен підплив до берега. Скільки човнів на воді? (Всі на воді)

Як, маючи дві посудини ємністю 3 л і 5 л, набрати із крана 4 л води?

(3-разове переливання). (Спочатку набрати 3 л води і вилити її у 5-літрову посудину, потім знову набрати 3 л води і долити у 5-літрову посудину, решту 1 л води відлити у нову посудину і долити у неї

3 л води 3-літровою посудиною).

Викладач. Переходимо до наступного п’ятого раунду.

Картинки по запросу водні эмблемыV раунд  «Це моя точка зору»

(команди виконують одне завданняі отримують по 2 бали)

Команда «Кенгурята»

Математику дали розв’язати дві  задачі:
Задача 1. Дано: кран с водою, плита, пустий чайник. Необхідно закип’ятити воду. Розв’язок математика: наливаємо воду в чайник, включаємо плиту, ставимо чайник на плиту, чекаємо.

Задача 2. Дано: кран с водою, плита, повний чайник. Необхідно закип’ятити воду. Розв’язок математика:

Варіант І: включаем плиту, ставимо чайник на плиту,  чекаємо.
Варіант 2: виливаємо воду из чайника, и тим самим зводимо задачу аналогічно до попередньої.

Команда «Дельфіни»

Ставок - ВідповідьСтавокЄ квадратний ставок. По кутах його біля води ростуть чотири старих дуби. Ставок знадобилося розширити, зробивши його вдвічі більше по площі, зберігаючи, однак, квадратну форму. Але старих дубів торкати не бажають. Чи здійсненне це завдання? (Необхідно виконати поворот на 45 градусів тоді можна збільшити площу ставка вдвічі, не торкаючи дубів.)

Викладач. А зараз залишилось пройти останній шостий раунд «Таємниці води».  

Учасники команд підготували домашнє завдання про загадкові властивості води. Кожне завдання буде оцінюватись в  10 балів)

 

      Відеоролик “Кришталевий бризк політ”

VІ раунд «Таємниці води» /домашнє завдання/

 Команда «Дельфіни»

 У 50 роках минулого століття в одній із наукових лабораторій стався цікавий випадок. Лаборантка після проведення дослідів забула у посудині з водою запаяну ампулу  з сильнодіючою отрутою і тільки через декілька днів згадала про неї. Коли вона вийняла ампулу, був проведений детальний хімічний аналіз води, який показав, що ніяких змін у хімічному складі води не відбулося, вода була повністю чистою. Але вчені вирішили провести експеримент і дали випити цю воду лабораторним щурам. Всі тварини померли. Дослідники були збентежені результатом, адже отрута ніяк не могла потрапити у воду. Отже, вода якимсь чином запам’ятала інформацію про отруту. Пізніше вченими було доведено, що вода, навіть після повного хімічного очищення зберігає інформацію про всі речовини, які знаходились у ній у вигляді електромагнітних коливань. Ці коливання можуть бути сприятливими чи руйнівними для будь-якого організму. 

 

 У 15 ст. на межі Франції і Іспанії в замку графа Де - Мюррей стався загадковий випадок. Одного разу, прогулюючись, граф побачив біля свого джерела жебрачку, яка черпала воду. “ Що ти тут робиш? Як ти можеш пити воду з мого джерела? Пішла геть!” – закричав він. Але вона схилилася над джерелом і почала шепотіти якісь слова. Невдовзі прибігли слуги і, забравши нещасну жінку, віддали її інквизиторам, які і спалили її як відьму. А у замку після цього розпочалися неприємності. Граф досить швидко захворів і як його не намагалися лікувати - він помер. Після цього почали говорити про прокляття старої відьми. В народі такі речі називають - заговори на воду, приворот та прокляття. Подібно до того як кожна клітина нашого тіла зберігає інформацію у вигляді ДНК про весь організм, так і молекула води зберігає інформацію про всю планетарну систему. У науково-популярному телевізійному фільми «Жива вода» наводилась дуже цікава інформація щодо таємниці води і висвітлювались дослідження багатьох вчених по даній проблематиці.

 

 А що таке свята вода? Це вода заряджена молитвою. А молитва це звернення до Бога, позитивна духовна інформація, яка очищує і зцілює навколишнє середовище. Вода може також заряджатися і вібрацією церковних дзвонів. По старовинним рецептам самі тяжкі недуги рекомендували лікувати трьохдзвонною водою – святою водою взятою з трьох церков, розташованих так, щоб дзвін однієї не був чутний у сусідній церкві. Її набирають при повному мовчанні і потім зливають разом. Людина, яка несе таку воду, ні в якому разі не повинна розмовляти зі зустрічними, інакше вода втратить свої чудодійні властивості. В лабораторії професора Павла Госькова були проведені хімічні і біологічні аналізи святої і простої водопровідної води. Потім свята вода додавалась до водопровідної у пропорції 10 грам на 60 літрів. Кінцевий аналіз показав, що проста вода перетворювалась у святу по структурі і біологічним властивостям. Скільки б ви не розбавляли святу воду від цього її чудодійні властивості не зменшаться.

Відеоролик “Симфонія моря»”

Команда «Кенгурята»

 Вода зберігає специфічний зв’язок з конкретною людиною, яка на неї діяла на будь-якій відстані, і якщо з нею щось трапляється, то і у структурі води відбуваються зміни. І навпаки, якщо певним чином впливати на воду чи рідину, яка пов’язана з даною людиною, то де б вона не перебувала, вона буде відчувати ці впливи і у її поведінці та здоров’ї будуть певні відхилення. Чи не на цьому базуються певні ритуали чорної та білої магії, коли береться кров чи інша рідина організма і через неї здійснюється негативний вплив на людину, так звана порча чи навпаки, людина виліковується. На основі наукових досліджень було доведено, що кров відчуває те джерело, з якого вона взята. Тому мабуть недаремно деякі релігійні секти забороняють переливання крові, так як вважають, що разом із кров’ю передається частина душі людини.

 Доктор технічник наук, професор Павло Госьков зазначає: “Останнім часом ми часто спостерігаємо, що деякі риби, дельфіни та кити без причини викидаються на берег, хоча ніяких змін у хімічному складі води не помічається. Вчені з’ясували, що під дією зовнішніх інформаційних чинників міняється саме структура води і це спричиняє дуже активний вплив на живі організми. Вплив на структуру води з допомогою матриці біополя фіксується дуже чітко. Ви змінили розумову установку і отримали іншу структуру води. Вона буде корисною чи шкідливою для організму в залежності від направлення ваших думок.” Людина своїми негативними думками, словами, звуками здатна отруювати не тільки себе, а й навколишнє середовище, яке має у своєму складі воду.

 

Дуже наочно вплив думки та слова на воду показав японський вчений Емото Масаї . Цей дослідник впливав словами чи звуками на воду, потім заморожував капельки води і спостерігав їх під мікроскопом з фотокамерою. Щоб дослідити вплив звуків на воду вчений ставив її між звичайними музикальними колонками і вона прослуховувала різну музику - класичну, народну, рок та деякі слова, чи просто наклеював на посудину з водою певні слова, а потім заморожував її і фотографував. І от що виявилося. Після прослуховування класичної, народної музики, молитв утворювалися прекрасні симетричні кристалики льоду, а після рок музики, металу, таких слів як ”війна”, “смерть”, “хвороба”, “Гітлер” симетрії взагалі не спостерігалося, вода замерзала у вигляді дифузної, темноватої маси, хоча температура і всі інші параметри, які використовувалися для заморожування, крім музики чи слів були абсолютно однаковими. Емото Масаї також довів, що добрі слова сильніші злих. Він провів експеримент, поміщаючи два написи на пляшках з водою. На одній «Спасибі», на іншій «Ти глухий». Вода сформувала красиві кристали, який доводить, що «Спасибі» взяло верх над «Ти глухий».

ІV. Оцінювання завдань. Оголошення переможців.

 

Викладач оголошує оцінки по набраній кількості балів.

Демонструються підсумки брейн-рингу на дошці. Учні та капітани команд

нагороджуються серти

фікатами за участь у кожному раунді

 

 

ІV. Підсумки уроку. Наш брейн – ринг підійшов до завершення. І ми з впевненістю можемо сказати, що світ води не можливо пізнати без біології та математики. Адже, обидві науки – цариці знань і мають тісний взаємозв’язок між собою. Ще  варто розуміти, що така просто і звична речовина як вода – насправді скарб, якому ми завдячуємо існуванням. Тому треба берегти її, хоча б з егоїстичних міркувань!

Викладач 1.

Вода-царівна.
В її краплині світиться весь світ,
Усе життя проблискує у ньому.
Твоє життя – її життя відсвіт.

Викладач 2.

Жива, жива, жива, жива...

Запам'ятай же назавжди:

І  я з води, і ти з води,

Запам'ятай на майбуття:

Земна вода — Землі життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

 

Мета: освітня: розширити знання учнів про віруси на прикладі вірусних інфекцій, вивчити вірусні захворювання та шляхи їх передачі, профілактичні заходи проти вірусних хвороб.

розвивальна: розвивати пізнавальну активність учнів, навички роботи в групах;

виховна: формувати навички здорового способу життя, дотримання основних гігієнічних норм і правил життєдіяльності.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Вид уроку: конференція

Форма проведення: ділова гра

Методи і методичні прийоми: проектні: робота в групах; інноваційні: демонстрація презентацій, відеоматеріалів; інформаційні повідомлення учнів, робота з опорними конспектами, розповідь-пояснення, опис, бесіда.

Основні поняття та терміни: інфекція, інтерферони, імунітет, епідемія, карантин.

Міжпредметні зв’язки: історія, медицина

КМЗ уроку: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, учнівські презентації, слайди, опорні конспекти, матеріали «Бібліотека електронних наочностей», відеоматеріали: “Віруси та імунітет”,  “Проклятие вирусов”, схеми, малюнки.

План

проведення уроку

I. Організаційний етап.

Привітання, створення робочого настрою

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

План вивчення

3.1 Вірусна інфекція, що це?

3.2 Механізм та шляхи проникнення  вірусних агентів в організм людини.

3.3 Вірусні захворювання, шляхи передачі

3.4 Профілактика вірусних інфекцій

ІV.  Узагальнення та систематизація знань

V. Підведення підсумків уроку.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

Доброго дня шановні учні! Наш урок сьогодні буде незвичайним. Ми обговоримо актуальні питання сьогодення та  важливі аспекти свого здоров’я, а саме: проблеми захворюваності.  Отож,  кожен з вас зможе хоч на деякий час замислитись над власним життям та здоров’ям.

 

Звучить музика …  (Марія Бурмака: «Не бійся жити»)

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ  (демонстрація матеріалів ППЗ)                                                                                                                                                                                                                  ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ (розповідь, перегляд відеоролика «Проклятие вирусов»)

  У минулих століттях від багатьох хвороб гинули тисячі та мільйони людей. Інфекційні захворювання в ХХІ сторіччі залишаються актуальною проблемою у всіх без винятку країнах світу. Вони становлять загрозу розвитку людства, оскільки є причиною третини загальної щорічної кількості смертей у світі. За останні 5 років в Україні на 16,2% зросла смертність населення від інфекційних та захворювань. Летальність в інфекційних стаціонарах за останні 10 років збільшилась більш ніж у 2 рази. Щорічно в Україні від інфекційних захворювань гине майже 20 тис. Осіб. Чим можна це пояснити ? Які заходи можна використовувати для запобігання хвороб? На ці та інші запитання ми спробуємо сьогодні дати відповідь.

А зараз до вашої уваги науковий фільм  «ПРОКЛЯТИЕ ВИРУСОВ»

 IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ  (демонстрація слайдів до уроку, матеріалів ППЗ, відео «Вірусні інфекції», «Віруси та імунітет, презентацій)

Отже, переходимо до обговорення проекту  “ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА”

 

 

Наша аудиторія представлена:

Лікар - вірусолог ; Лікар - інфекціоніст

Група інфекціоністи

Група епідеміологи

Група імунологи

Група експерти

1. Що таке вірусна інфекція? (презентація,)

Результат пошуку зображень за запитом "фото натуральної віспи"Лікар-інфекціоніст  Проникнення вірусу в клітину викликає в ній інфекційні процеси. Інфекція—це комплекс процесів, які відбуваються під час взаємодії інфекційного агента (вірусу) з організмом хазяїна.

Типи вірусних інфекцій.

1. Гострі інфекції: грип, віспа, кір, характеризуються швидким перебігом захворювання.

2. Латентні інфекції: герпес, що характеризується наявністю латентного періоду, коли вірус перебуває у стані про вірусу, тобто є частиною клітинного геному.

3. Хронічні інфекції, коли вірус постійно присутній у клітинах організму в малій кількості.

4. Повільні інфекції, за яких латентний період становить великий проміжок часу, навіть до 20 років.

2. Механізм та шляхи проникнення вірусів (відео “Віруси та імунітет, «Как вирус вторгается в организм человека » робота з опорними конспектами) 

Викладач Проникнення в клітину-хазяїна починається із взаємодії вірусної частинки із мембраною клітини, на якій розташовані особливі рецепторні ділянки. В оболонці вірусної частинки є особливі білки. Вони «розпізнають» ці ділянки, що і визначає специфічність вірусу. Якщо ж вірусна частинка приєднується до клітини, на якій немає чутливих до неї рецепторів, то не відбувається і зараження.

6 шляхів проникнення вірусу:

 • механізм інфікування.pngПовітряно - крапельний (через органи дихання) - грип, віспа, паротит, ГРЗ, епідемічний паротит;
 • З їжею - ентерит, ящур;
 • Через шкіру (пошкоджену чи непошкоджену)—віруси сказу, віспи, герпесу, папіломи;
 •   Через кров ( під час переливання крові, хірургічних чи стоматологічних операцій)—гепатит, СНІД;
 •             Статевий—герпес, СНІД;

За допомогою переносників (комахи, кліщі)—енцефаліт, жовта лихоманка.

Ознайомимось з деякими вірусними захворюваннями людини.

/Доповіді учасників проекту, їх обговорення/

3. Вірусні захворювання, шляхи передачі (демонстрація учнівських презентацій, доповіді епідеміологів, інфекціоністів, імунологів, експертів)

Викладач: Що ж варто знати про вірусні захворювання людини?

Лікар-вірусолог. Вірусні захворювання - це захворювання людини, що виникають у зв'язку з проникненням в клітини людського організму і розвитком у них різних вірусів, які являють собою дрібні форми життя, що складаються з молекули нуклеїнової кислоти, носія генетичної інформації, оточений захисною оболонкою з білків. Вірус розмножується, живлячись вмістом клітини, в результаті чого клітина руйнується і гине. За останні 40 років відкрито близько 20 нових раніше не відомих вірусів, деякі з яких викликають смертельно небезпечні захворювання: віруси гепатитів C, D, E, G вірус Марбург, вірус Ебола, вірус Зіка, вірус Західного Нілу, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) та інші.

 

Спектр вірусних  захворювань.

Інфекціоністи Натуральна віспа - найбільший серед вірусів людини і тварин. Називали раніше, чорна віспа. Характеризується важким розвитком, лихоманкою, висипом на шкірі та слизових оболонках, після яких часто утворюються рубці. Збудник віспи натуральної - вірус, стійкий до дії фізичних і хімічних чинників. Люди, які виживають після віспи, можуть частково або повністю втрачати зір, і практично завжди на шкірі залишаються численні рубці в місцях колишніх виразок. Збудник інфекції передається шляхом безпосередніх контактів, повітряно-крапельним способом, від здорових носіїв і тварин, і може зберігати життєздатність на одязі і постільну білизну. Всі невакциновані люди сприйнятливі до зараження; природного імунітету до натуральної віспи не буває.

Результат пошуку зображень за запитом "фото вітрянки"Вітрянка (вітряна віспа)

Результат пошуку зображень за запитом "фото поліомієліт"захворювання переважно дитячого віку, що характеризується бульбашковим висипом. Збудник - вірус із сімейства герпесвірусів, у зовнішньому середовищі нестійкий і гине через кілька хвилин. Джерело вітрянки - хвора людина. Заразною він стає за 2 доби до появи висипки і зберігає цю здатність до підсихання кірочок. Вітрянкою можна заразитися від хворого оперізувальний лишай, так як збудник цих захворювань один і той же. Передається вітрянка повітряно-крапельним шляхом. середовищі. Після вітрянки розвивається стійка несприйнятливість. Повторні захворювання вітрянкою бувають вкрай рідко. Інкубаційний період триває від 10 до 23 днів.

Поліомієліт - хвороба, що відома людям уже декілька тисячоліть, гостре інфекційне захворювання, що характеризується запальними змінами носоглотки, кишечника і поразкою нервової системі з розвитком паралічів. Зараження відбувається через брудні руки, заражені вірусом воду і продукти. Захворювання викликають поліовіруси, здатні тривалий час зберігатися в стічних водах, хлорованій воді, молоці. Запровадження в практику вакцин проти поліомієліту призвело до швидкого зниження захворюваності, а на багатьох територіях — до практично повної його ліквідації

Грип  - нфекційне захворювання дихальних шляхів, яке відноситься до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Вірусів грипу існує дуже багато (на даний момент виявлено близько 2 тис.), всі вони мають свою природу і відрізняються характером перебігу хвороби. Існують наступні типи вірусів грипу: А, В, С. Самим рідкісним і легким вважається грип викликаний вірусом групи С. Грип, викликаний вірусами групи В звичайно переноситься легше. Найстрашнішими вважаються віруси групи А, так вони можуть інфікувати не лише людей, але й тварин, швидко змінюють свою структуру.

Грип А (H5N1) або «Пташиний грип» Викликає його вірус грипу А/H5N1, який згодом мутував і став інфікувати людей.

Грип А (H1N1) або «Свинячий грип» Один з останніх вірусів грипу, який мав епідемічне розповсюдження серед людей. Спочатку свинячий грип викликався вірусом типу A/H1N1 і був зафіксований в популяції домашніх свиней в Мексиці. Але згодом вірус передавався не тільки серед тварин, але від тварин — людям і між людьми.

Кольорова передача електроннно-мікроскопічного зображення вірусу Ебола і його окремих ультраструктурЕпідеміологи "Особливістю цього епідсезону є те, що хворіють в основному дорослі (від 30 до 64 років). У минулі роки 70-75% хворих - діти від 7 до 14 років. Ще однією особливістю щодо смертності від грипу є те, що померло більше чоловіків - 137 (жінок - 109). 40% людей, які загинули від грипу, не мали супутніх захворювань.

Гарячка  Ебола Лихоманка Ебола – вірусне захворювання. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), серед перших симптомів можуть бути раптове підвищення температури, сильна слабкість, м’язовий біль та біль у горлі. І це лише початок: на наступних стадіях починається блювота, діарея та, в деяких випадках, внутрішня і зовнішня кровотеча. Хворіють переважно дорослі. Прогресуючи, хвороба призводить до сильного зневоднення, втрати маси тіла, ураження центральної нервової системи і смерті на 2-му тижні.

Епідеміологи:  В 2014—2016 роках зафіксована найтяжча за весь період спостережень за цією хворобою епідемія в Західній Африці (Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Нігерія, Сенегал, Малі). Епідемія поширилась за межі цього регіону до США, Іспанії, Великобританії. Природний осередок вірусу Ебола, найвірогідніше, розташований у вологих лісах африканського континенту і районах Західної частини Тихого океану. Джерелами інфекції є фруктоїдні кажани і, можливо, дрібні наземні гризуни (на цей час вірус виділили лише з декількох особин кажанів, мишей та бурозубок в Африці).

Імунологи:  Інкубаційний (прихований) період становить від 4 до 21 днів (частіше 7—8 днів). Для гарячки Ебола характерний гострий початок із симптомів вираженої інтоксикації, швидке підвищення температури до 38-39 °C тривалістю 5—7 днів, сильний головний біль, біль в суглобах, м'язах. Вакцини від лихоманки Ебола не існує, хоча триває експериментальне тест

Що таке Вірус Зіка і чи загрожує він українцямЕксперти: Загалом у 10 країнах (Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Нігерія, Сенегал, Малі, США, Іспанія, Великобританія, Італія) поширення епідемії хвороби, яку спричинює вірус Ебола, станом на 2 лютого 2016 року (109-й тиждень епідемії) з початку січня 2014 р. (1-й тиждень епідемії) зареєстровано 28639 випадків хвороби, зокрема 11 316 смертей.

Вірус Зіка це вид вірусів, який переносять комарі роду Aedes. Симптоми вірусу Зіка легкі. Вони включають в себе лихоманку, висипи, біль у суглобах і кон'юнктивіт. Від вірусу помирають не часто. Госпіталізація - теж явище рідкісне. Вірус небезпечний в першу чергу для вагітних. Вагітні жінки можуть передавати вірус своїй дитині під час вагітності.  Зараження матері - призводить до патологій немовляти. Ознака недуги - неприродньо малий череп, відтак - нерозвинений мозок.

Епідеміологи Останній спалах вірусу був у 23 країнах Карибського басейну, Центральної Америки, Південної Америки, Мексики і Пуерто-Ріко. Перед тим спалахи Зіка були в Габоні, Єгипеті, Нігерії, Сенегалі, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуарі, Центральноафриканській Республіці, Камбоджі, Малайзії, Мікронезії, Пакистані, Індії, Таїланді, Філіппінах та Індонезії. Ймовірно, вірус Зіка опинився в Бразилії через учасників чемпіонату світу, який відбувався там у серпні 2014 року. Спортсмени приїхали з Французької Полінезії, Нової Каледонії, Островів Кука та острова Пасхи. Існує також припущення, що вірус Зіка привезли з Азії туристи, які також відвідали чемпіонат.

Імунологи  перший тиждень інфікування потрібно відправити до сучасних лабораторій зразок крові. Вірус Зіка може бути виявлений за допомогою сучасного молекулярного тестування активного вірусу, який перебуває в організмі протягом семи днів. Швидкий тест, який шукає антитіла після хвороби, дозволяє перевірити імунітет. Нині немає ліків або вакцини проти вірусу. Тому лікування, як правило, фокусується на полегшенні симптомів. Теоретично створення вакцини можливе. Проте тестування і випробування препарату на ефективність займуть роки і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Чимало фармацевтичних компаній зараз розробляють або планують працювати над створенням вакцини від вірусу Зіка. Британська біотехнологічна компанія Oxitec створила генетично модифікованих комарів виду Aedes Aegypti шляхом введення двох генів в їхнє ДНК. За словами науковців, це допоможе ідентифікувати комах, що переносять інфекцію. Інший ген спричиняє смерть всього потомства комара. В Oxitec говорять, що впровадження генетично модифікованих комарів на заражені території, допоможе зменшити передачу Зіка більше, ніж на 80%

Експерти Чи є небезпека вірусу Зіка для України? Головне, що, комарі, які є розносниками вірусу, у нашій країні не живуть. Їм просто не підходить наш клімат – вони полюбляють тепло й вологу. Наші ж комарі, які з’являються у нас навесні, цей вірус не переносять. Зараження ж від людини до людини поки що офіційно не зафіксоване. І навіть ті туристи, які можуть привезти з країн Америки це захворювання в Україну, швидко видужують без побічних ускладнень і не несуть небезпеки для оточуючих. Тож нам, як і більшості країнам Європи, де є зима, поширення цього вірусу боятися не варто.

4. Профілактика вірусних інфекцій (демонстрація відео “Вірусні інфекції)

Профілактика вірусних інфекцій - система комплексних заходів, які   включають запобігання, обмеження поширення та ліквідацію інфекційних захворювань. Вона включає:

 

 • діагностика (проведення досліджень на збудника);
 • вакцинація ( профілактичні щеплення);
 • імунопрофілактика
 • лікувально – профілактичні засоби;
 • карантин

V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ.

   Заповнити таблицю

Вірусні захворювання людини.

 

Назва хвороби

Збудник

Вражувані частини організму

Спосіб поширення

Тип вакцинації

Грип

Віруси А, В, С, АN1H1, з різним ступенем вірулентності

Дихальні шляхи епітелій бронхів та трахеї

Крапельна інфекція

убитий вірус

віспа

Вірус натуральної віспи (ДНК-умісний вірус)

Ддихальні шляхи, потім-шкіра

Крапельна інфекція (або через рани на шкірі)

Живий ослаблений вірус, сухою вакциною, нашкірним і внутрішньошкірними методами

кір

Ксовірус (РНК-вмісний)

Дихальні шляхи, потім шкіра та кишковик

Крапельна інфекція

Живий атенуйований вірус

Краснуха

Вірус краснухи

Дихальні шляхи, шийні лімфатичні вузли, очі та шкіра

Крапельна інфекція

Живий атенуйований вірус

Поліомієліт

Вірус поліомієліту ( пікорнавірус, РНК-умісний, 3 штами)

Глотка та кишковик, іноді—рухові нейрони спинного мозку

Крапельна або випорожнення людини

Живий атенуйований вірус (уведення перорально)

Жовта лихоманка

Арбовірус (РНК-умісний)

Кровоносні судини та печінка

Переносять кліщі, комарі

Живий атенуйований вірус

 

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ /нагородження сертифікатами/  

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкідливі звички. Проблема тютюнопаління та способи її вирішенняІнтегрований урок-проект

з математики та біології

Тема:"Куріння чи здоров’я – вибирайте самі"

Мета уроку:узагальнення, систематизація та поглиблення знань учнів про шкідливість тютюнопаління;

 формування пізнавальних інтересів учнів, організація їх самостійної та групової пізнальної діяльності;

 розвиток творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення учнів;

 формування навичок роботи в команді, створення умов для плідного творчого спілкування обдарованих учнів.

Тип уроку: інтегрований

Вид уроку: урок-проект 

Форма проведення : інтелектуальна гра 

Методи проведення: методи релаксації, моделювання ситуації,  метод проектів, розповідь,  пояснення, демонстрація слайдів та відео, робота в групах, індивідуальна робота .

КМЗ уроку: атрибутика команд, інтернет-ресурси, музичні фрагменти для релаксації: Шопен «Шум дождя», Л.В.Бетховен «Тишина», відеоролики: ”Куріння-шкідлива звичка», «Історія про тютюнопаління», «Острів скарбів», пісня із мультфільму про шкідливість куріння», «Чому варто відмовитися від куріння», картки-завдання, картки-відповіді, інтерактивна дошка, слайди презентації до уроку, учнівські презентації, публікації, легенди про тютюн.

Міжпредметні зв’язки: географія, історія, українська література, зарубіжна література, хімія.             

Найбільша перемога – це перемога над собою,

а найганебніше - це бути з  своїми пристрастями

План

 проведення уроку

I. Організаційний етап. Привітання, створення робочого настрою

Музика ...

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань (захист проекту)

ІV Оцінювання завдань. Оголошення переможців.

V. Підсумки уроку.

Хід уроку

І. Організаційний етап. Привітання, створення робочого настрою

Викладач біології. Доброго дня, дорогі друзі!!!

Ми раді вітати Вас, всіх шанувальників і знавців наук біології та математики, наук  давніх і вічно молодих  , наук, що  вивчають життя у всіх його проявах та пов’язані з різними  сферами людської діяльності. Саме сьогодні ви зможете показати свою кмітливість, ерудованість та  винахідливість. Чи всі готові до співробітництва? Будьте уважні і організовані. Тож налаштуйтеся, час працювати. До успіху!

Звучить музика...

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку /демонстрація слайдів, розповідь, відеосюжет/ .

Викладач математики.  Насьогодні людство в своєму розвитку вже переступило межу третього тисячоліття. Без сумніву, за такий час в суспільстві вирішувалися і вирішуються безліч проблем. Такою, що потребує негайного вирішення, постає сьогодні проблема тютюнопаління, вона стосується кожного з нас, і не лише тих, хто палить.  Проблема досить актуальна. Нещодавно, 16 листопада, ми перегорнули сторінку календаря - Всесвітній день відмови від паління. Цей день встановлений у 1977 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Його мета – залучити до боротьби з палінням усі верстви населення та інформувати суспільство про згубний вплив тютюну на здоров’я. Статистика стверджує, що до 2020 року в світі кожні 3 секунди помиратиме один завзятий курець.

Пропонуємо до Вашої уваги відеосюжет.

 

Відеосюжет «Сьогодні - день відмови від паління»/ 00.57/

 

Викладач біології. Саме проблемі тютюнопаління  і присвячений учнівський  проект на тему "Куріння чи здоров’я – вибирайте самі”

Над проектом працювали групи учнів: математики  та біологи.

Керівники проекту : викладач біології та викладач математики.

Навчальний проект є творчим і його захист на уроці буде проходити в формі гри.

 

По завершенню захисту проекту, учасникам пропонується відкрити шкатулку-сюрприз “Куріння чи здоровя? від керівників проекту та спонсора «Здоров’я від господині».  

ІІІ. Інтелектуальна гра /захист проектів/

Основні питання проекту:

1. Історія  вживання тютюну.

2. Як виникла звичка палити?

3. Шкідливість паління.

Ці питання будуть представлені у семи раундах.

 

Викладач математики. Розпочинаємо перший раунд. Запрошуємо капітанів представити у цьому раунді свої команди. Необхідно як  найкраще обгрунтувати назву  команди, мотивацію, атрибутику, девіз та емблему. Просимо Вас з розумінням поставитись до того, що назви команд,   пов’язані з історією українського козацтва. Мало хто знає, що перший справжній американський тютюн був присланий в Україну саме для гетьмана Петра Сагайдачного. «…А позаду Сагайдачний, Що проміняв жінку на тютюн та люльку, необачний, Гей вернися Сагайдачний, візьми свою жінку, віддай тютюн, люльку, необачний».

Раунд І. «Представлення команд»

(кожен капітан представляє свою команду: 3 бали)

Викладач біології. Запрошуємо до захисту команду біологів. Слово капітану команди «Курії» /демонстрація презентації/

 

Звучить музика...

 

Похожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеПохожее изображениеКоманда  “Курії” /біологи/

Куріння трубки в Україні в середовищі козацтва вважалося чи не символом молодецтва, а "Добра люлька" була поставлена в один ряд нарівні зі зброєю. Люлька для запорожця,   що рідна сестра. Курій як запалить люльку, смалить і з рота не випускає. На Україні козаки вирізали люльки з вишні, з груші, липи або вереса. Не можна було різати люльки з осики, так як вважалося, що це прокляте дерево та не різали трубки з дуба - священного дерева. Сосна і ялина притупляли аромат самого тютюну.

Мотивація: «Люлька душу услаждає. Поки її наложеш, поки її запалиш, поки її накриєш та поки її насмокчешся...”

Атрибутика: люльки, курильні трубки, кисети"капшук" для зберігання тютюну, "затичка" (щоб забивати тютюн в трубку) і "протичка" (щоб прочищати її).

Картинки по запросу малюнок курінняДевіз: Хто курить, але не плює при цьому, той гріха не робить, але хто курить і плює, той "пекла" не уникне.

Емблема:

 

 

 

 

Картинки по запросу люлька для куренияВикладач математики. До захисту запрошуємо капітана команди математиків «Нюхарі».

Команда “Нюхарі”  /математики/

Серед козацтва разом з курінням трубки використовували і нюхання тютюну. Однак, не виключали і вживання нюхальних ріжків:

нюхарі найчастіше були старі козаки, які не хотіли витрачати час на забивання люльки, вважаючи за краще їй ріжок з тютюном. Яких тільки легенд про тютюн не вигадували козаки. Одні говорили, що на нюхання тютюну благословила їх сама Богородиця. 

Мотивація: «Ріжок мозок прочищає "смик - дьорг! утер носа та й готовий!»

Атрибутика: нюхальні ріжки з тютюном, «причандалля»: сталеві "кресала" для добування вогню, мішок «гамане», шапка «бирка»

Девіз: «Хто нюхає і не втирається - той і не грішить зовсім»

Результат пошуку зображень за запитом "малюнки курців"Емблема:     

                       

 

 

 

Завдання для капітанів /за  повідомлення капітани отримують по 2 бали/

Викладач біології. Якщо ви досліджували історію козацтва, то напевне можете сказати: Що насправді курили козаки крім тютюну?

Команда «Нюхарі»

«… тютюну, як такого було мало, бо він був дорогий, а до невеликої кількості тютюну додавали різних наших різних цілющих трав, чим покращували травлення, сон, заспокоювали нервову систему».

Материнка додавалася для заспокоєння.

М я’ту додавали для пахощів, хоча її в основному використовували в складі нюхального тютюну.

Тирлич має властивості покращувати біль у суглобах. Листя терену, який до речі в цей час мав назву антоніїв вогонь, необхідний для очищення крові після поранення. Рослина, що мала назву тирса, користувалася повагою серед дозорців, бо додана у тютюн додавала гостроти зору.

Команда «Курії»

Полин, як вважали козаки відвертав чорні думки. Звичай курити чаклун-траву козаки перейняли, як і тютюн, у татар, його легка наркотична дія, призводила до впевненості. Буркун застосовувався як запобіжник ревматизму. а також козаки додавали його у люльку, щоб забути все страшне, що сталося у бою. Коли молодиці прагнули прив’язати до себе козаків, підсипали до тютюну любистку, щоб любив, а сама ця рослина має антисептичні та протипухлинні властивості.

Таким чином у козацькі часи вживали суміш, яку лише умовно можна назвати тютюном. Однією з найцікавіших трав, які додавалися до тютюну, був буркун. Козаків наслідували і рибалки, які довго перебували у воді. Буркун має властивість знижувати судорожні прояви від охолодження тіла. Заразом, ця рослина викликає і галюциногенні ефекти.

Викладач математики.  З чого ж почався шлях тютюну.? Хто подарував нам зілля, що вбиває людину? Спробуємо обгрунтувати це у ІІ раунді.

Проект №1  

Раунд ІІ. Цікаві факти  “Історія вживання тютюну

/за кожне повідомлення учасники отримують по 3 бали/

Результат пошуку зображень за запитом "малюнки курців"Команда  “Курії” /біологи/

 • У побуті людини тютюн з'явився давно. Зображення люльок для куріння, якими користуються і до цього часу, можна бачити на старовинних китайських картинах. Згідно тверджень деяких досліджень, куріння тютюну було здавна відоме мешканцям Середньої Азії. Тютюн та знаряддя для його куріння знаходять під час археологічних розкопок. Давно знайомі з тютюном жителі Японії. Індуси, китайці, корейці палили ще до нашої ери. Грецький історик Геродот (V століття до нашої ери) розповідає, що скіфи, які населяли південь нашої Батьківщини, і стародавні жителі Африки спалювали якісь рослини і вдихали дим, що утворювався при цьому.
 • Але більш точні дані про вживання тютюну з'являються з відкриттям Америки Христофором Колумбом. Після довгого плавання в Атлантичному океані каравели Колумба у жовтні 1492 року пристали до одного з щойно відкритих Багамських островів — острова Сан-Сальвадору. Його мирне населення привітно зустріло чужинців із Старого Світу. Все тут було новим і дивовижним для іспанців. Та більш за все вони були здивовані, коли побачили в роті індійців згорнуті з коричневого листя цигарки. З рота і носа індійці випускали дим.
 • Результат пошуку зображень за запитом "малюнки курців"Ось як про це згадував сам Христофор Колумб: «Висадившись на берег, ми відправились у глиб острова. Нас зустріла велика кількість майже голих людей, які йшли з своїх сіл з головешками в руках, що горіли, та травою, дим від якої за своїм звичаєм вони «палили». Не відразу звик до тютюну екіпаж каравели. Порушення сну і апетиту спочатку викликало огиду до коричневого листя. Проте згодом матроси почали звикати, більше того, всі запаслися листям тютюну і завезли його до себе на батьківщину, в Іспанію.

 

Команда “Нюхарі”  /математики/

 • Вирощувати тютюн в Європі почали наприкінці XV століття, в Іспанії; пізніше насіння його потрапило до Португалії.
 • Завзятим розповсюджувачем тютюну в Європі був французький посол у Португалії Жан Ніко, від імені якого дістав свою назву нікотин, що міститься у тютюновому листі. Жан Ніко подарував французькій королеві Катерині Медічі тютюнову рослину, листя якої, на його думку, мали властивість «виганяти і знищувати хвороби голови та мозку».
 • На той час тютюн у вигляді порошку нюхали. Такий спосіб був поширений спочатку серед придворних, потім розповсюдився на весь Париж. У другій половині XVII століття нюхання тютюну змінилося курінням, а 1680 року Людовик XIII видав спеціальний наказ про те, що продаж тютюну дозволявсятільки аптекарям. Згодом численні випадки отруєння, часто смертельні, змусили відмовитися від лікувального застосування тютюну., почали завозити тютюн в Індію, Японію та Китай, і куріння стало охоплювати все нові й нові країни. А на кінець XVIII століття вже було жодної країни, куди б не потрапив тютюн.

 

 Демонстрація      відеоролика  “Історія тютюнопаління”

 

Викладач біології.  Цигарка – це бікфордів шнур, на одному кінці якого вогник, а на іншому – дурник.” .       Бернард Шоу

“Починаєш курити, щоб довести, що ти чоловік. Потім намагаєшся  кидати курити, щоб довести, що ти чоловік.”  Жорж Сименон

Як же виникла у чоловіків звичка курити? Чи є вихід із сигаретних джунглів?

Тож розпочинаємо третій раунд.

Проект №2

Раунд ІІІ.  “Як виникла звичка палити?” /розпопідь легенди, демонстрація презентації/ /за кожне повідомлення учасники отримують по 3 бали/

 

Команда  «Курії»  /легенди/

1. Легенда про «Чортове зілля – тютюн» 

 Летів якось чорт. Та кудись задивився

 Й на вербу суху животом настромився.

 І здох. Може, правда, а може брехня –

 Посипалася з чорта того порохня.  

 Ішли мужики. Порохню найшли:

 Вони недалечко там поле орали.

 Кишені діряві були, як на зло,

 Тож, чортове зілля повсюди зійшло.

 Понюхали – листя духмяним здалося.

 Комусь до смаку воно дуже прийшлося.

 «Ти ба!» -  мовив хтось, і від цього «ти ба» 

 З’явилася назва у зілля – ТАБАК.

 Багато з тих пір табаку розвелося.

 Пізніше курити його повелося.

 А хтось, кажуть, сплюнув і вигукнув: «Тю!»

 З’явилась у зілля ще й назва «ТЮТЮН»

. Згідно з цими народними переказами, український народ бачив у курінні підступи бесовщіни, як, наприклад, розповідали селяни Чернігівського повіту: "... Коли Бог розгнівався на чортів і почав їх скидати з неба, то один чорт летів-летів так і напоровся ... на Суховерхів дуб. Висів чорт на ньому до тих пір, поки почала з нього потерть сипатися. Стала падати потерть на землю, а з тієї потерть почала рости тютюнова розсада. Люди стали її брати там, палити і нюхати, а потім й у себе на городах розвели .

 

3. В інших легендах також розповідається про "нечисте" походження тютюну  наприклад, в Олександрівському повіті вважали, що початок куріння пов'язане з початком розпивання горілки і походить від того пустельника, якого спокусив на це біс; в інших же місцях вважали, що чорти заманили селянина, що йде до церкви, в ліс, подарували йому трубку і навчили курити. Існувала також думка, що тютюн виріс з тіла тієї блудниці, яка зняла Предтечі голову.

Команда  «Нюхарі»  /легенди/

4. А в легенді з Чигиринського повіту розповідається, як чорти, щоб відвернути ченця від молитви, стали його спокушати, а той підпалив зростаючий поруч дуб. Чернець молитвою поспішив і знерухомила риса в самому дубі - дуб ріс-ріс і роздавив риса: ось з цієї бісівської крові, що пролилася на землю, і виріс тютюн .

5. Легенда індійського племені гуронів розказує про те, що коли земля була пуста, а люди голодували, Великий дух послав жінку, щоб спасти людство. Вона йшла по світу і всюди, де її права рука доторкнулася землі виросла картопля, а там де її ліва рука - кукурудза. І коли світ став багатим і плодючим, вона сіла відпочити. Коли вона встала, то на тому місці виріс тютюн.

 

ІІ група: “Нюхарі”  /презентація “Як виникла звичка палити”/

Демонстрація відеоролика  “Острів скарбів”. Пісня про шкідливість паління! /1.56/

Викладач математики.  Нині про шкоду паління ми знаємо багато. Ціна паління–життя.  Про це говорить сумна статистика. Розпочинаємо ІV раунд.

 

Проект №3

Раунд ІV  «Сумна статистика»

/за кожне повідомлення учасники отримують - 1 бал/

Команда «Нюхарі»  Математика і паління /муз. Шопена/

Кожні 6 секунд у світі помирає один “справжній” курець. А кожен рік – 600 тисяч пасивних, які ніколи не торкалися до тютюну, а просто дихали сигаретним димом. Але незважаючи на всі законодавчі заборони і вмовляння лікарів, в світі, як і раніше, палять більше,    ніж мільярд людей.

2. Грошей, витрачених на сигрети за 10 років, середньостатистичному українцю вистачило б на новеньку іномарку середнього класу: наприклад, на «Форд Фокус» або «Ауді А4». Прикро?

3. Під час пожежі 1634, коли згоріла значна частина Москви, влада провела розслідування. Однією з причин лиха була необережність при курінні. Якщо до пожежі курець платив великий штраф або отримував 10 ударів батогами, то після 1634 він міг втратити і голову: настільки суворими стали закони.

4. Привезений до Європи з Америки тютюн спочатку приживався погано. Щоб збільшити його продажі, торговці говорили про користь куріння для здоров’я тіла і духу. Їх підтримували лікарі та священнослужителі: може, через переконання, а може, і за хорошу винагороду. Вважалося, що тютюном можна вилікувати близько 40 захворювань, а крім того – вигнати нечисту силу. Але це були міфи.

5. На те, щоб викурити цигарку, щонайменше, курець витрачає близько п'яти хвилин свого життя.

6. Куріння шкідливе не тільки саме собою. Воно стає вірним союзником інших шкідливих звичок. Якщо людина захоплюється ще й алкоголем – сигарети «б’ють» по її печінці і по стравоході. Чимало п’яниць і одночасно курців помирають від раку саме цих органів.

7. Сигаретним димом ми впускаємо в свій організм свинець, формальдегіди, чадний газ, миш’як, синильну кислоту і ще більш ніж 40 сполук, багато з яких сприяють появі злоякісних пухлин.

8. Купити сигарети в Японії можна тільки з 20 років. В інших країнах діє обмеження з 18-ти.

9. В США найбільш збалансована кількість курців серед жінок і чоловіків: це співвідношення приблизно рівне, але чоловіків все-таки більше. А ось в ісламських державах палять 44% чоловіків і лише 4% жінок.

10. Повітря, яке ви вдихаєте, перебуваючи поблизу курців, містить стільки шкідливих речовин, як би ви самі викурили 2 цигарки на день.

11. У тих, хто викурює 10 цигарок на день, на 50 % підвищується ризик померти від інфаркту серця і раку легень.

12. Із 3000 дітей, що палять, 1000 помирає від хвороб, пов’язаних із курінням.

13. Так за статистикою, у світі кожні вісім секунд від куріння передчасно вмирає одна людина, а всього за рік – більше п’яти мільйонів осіб!!! В Україні від хвороб, пов’язаних з курінням, щороку помирає майже 100 тис. осіб.

33Команда “Курії”

Біологія і паління /муз. Бетховена/

1. Купуючи “легкі” сигарети, курець завдає собі нітрохи не менше шкоди, а іноді й більше. Адже він відчуває тютюновий голод і біжить в курилку набагато частіше, ніж любитель більш «міцних» сигарет.

2. В сигаретному димі є аромати ванілі, гвоздики, лаванди, лаврового листа, какао, рому і навіть оцту.

3. Сечовину, головна хімічна сполука в сечі, використовують для додавання «аромату» сигаретам.

4. Двоє людей, які брали участь в рекламі сигарет Marlboro померли від раку легенів, після чого ці сигарети стали називати «Вбивцею ковбоїв»....
5. Під час Другої Світової Війни сигарети були частиною солдатського пайка....
6. У деякі сигарети додається блювота китів (Амбра), а в більшість — сечовина (продукт виділення життєдіяльності).

7. Бен Джонсон (автор Ренесансу) вважав, що куріння — це пукання Диявола....
8. 2013 року Україна (підглянувши у інших держав) почала друкувати на пачках сигарет огидні картинки про наслідки куріння (рак, старіння, мертвонародження і т.д.)...

9. В Європі середини шістнадцятого століття вважалося, що куріння тютюну можети вилікувати сифіліс.

10. Цукор і какао часто додають у сигарети, але багато курців, хворих на цукровий діабет цього просто не знають.

11. Якщо ви кидаєте курити, відмовтеся від м’ятної жувальної гумки: її смак так і спонукає курця порушити дане собі слово …

12. Якщо змочити нікотином кінчик скляної палички і доторкнутися нею до дзьоба горобця, він загине.

13. Крапля нікотину викликає загибель усіх рибок в акваріумі.

 

Демонстрація   відеоролика  ”Куріння - шкідлива звичка”

 

Викладач біології. У наступному раунді ви дізнаєтеся скільки цінного часу забирає куріння, хто більше палить: підліток чи доросла людина та  про вбивчу дозу нікотину, наслідки і т. д.

Викладач математики. Учасники команд отримали  конверти із завданнями. Давайте розкриємо їх і поміркуємо.

  

Раунд V.  “Твої міркування”

(команди виконують одне завдання і отримують по 2 бали)

 

Методична розробка позакласного заходу на тему Команда  “Нюхарі”  /математики/

Задача 1. Дослідники встановили, що 15 % робочого часу йде на куріння. Робочий день триває 8 год. Скільки робочого часу втрачається через куріння? Відповідь: 1,2 год.

Задача 2.  В результаті куріння отримали різні захворювання 60 чоловік. Підлітків серед них в 2 рази більше, ніж дорослих. Скільки підлітків могли залишитися здоровими? Відповідь: 40 підлітків

Картинки по запросу водні эмблемыЗавдання 3. Поясніть вираз: “Крапля нікотину вбиває коня”.

Відповідь: Насправді, крапля нікотину – це «кінська доза», тому, що  в одній сигареті міститься від 0,8 до 3 мг нікотину, а смертельна доза для людини – від 0,5 до 1 мг на 1 кг живої ваги. Виходить, що для того, щоб отримати краплю нікотину (нехай крапля = 1 грам), потрібно близько тисячі сигарет (1 міліграм = 0.001 грама), і вжити їх потрібно відразу. Смертельна доза для людини – приблизно 0,7 мг множимо на вагу 70 кг = 50 мг ділимо на 0,8 = близько 60 сигарет одночасно, але це ніяк не 1000 сигарет, які можуть і коня вбити, тому що вага самих великовагових порід – 900 кг. Виходить, що для того, щоб вбити коня, потрібно 1 мг помножити на 900 кг ваги = 0,9 грама нікотину. Тому, так, дійсно, 1 крапля (1 грам нікотину) може вбити навіть найбільшого коня. 

Команда “Курії  /біологи/

Що таке тютюн? – це однорідна рослина пасльонових, висушені листки якої після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. До складу листків тютюну входять: нікотин, білки, вуглеводи, органічні кислоти, смоли й ефірні олії (олії надають тютюну характерного запаху). Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється від інших рослин родини пасльонових, - вміст нікотину.

Що таке нікотин? – одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова тютюнового диму. У чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного запаху, гірка на смак. Вона добре розчиняється у воді, спирті, ефірі й легко проникає крізь слизові оболонки порожнини рота,бронхів, шлунка.

Чому курці кашляють? Головною причиною „тютюнового” кашлю є краплі дьогтю, що осідають у легенях. Це призводить до посиленого виділення слизу, який спричиняє кашель. Уявляєте, що буде з легенями, якщо вони протягом багатьох років перебуватимуть у стані, хоч і слабкого, але запалення?

 

Раунд VІ. «Захисти власний інтерес»

(команди за одне завдання  отримують 1 бал)

Викладач біології. А зараз обом командам пропонується виконати завдання “Моделювання  ситуації відмови від сигарет». Необхідно дати аналіз ситуації, коли вам пропонують сигарету. Спробуйте побачити чужий та свій інтерес за ситуації, коли вам пропонують  закурити. 

 

Завдання “Моделювання

 ситуації відмови від сигарет »

Мета:   навчитися захищати свій власний інтерес та своє здоров’я. Слова, які говорять люди, продиктовані певними інтересами. Наприклад, вам пропонують сигарету.

Аналіз  ситуації, коли вам пропонують сигарету

Говорять

“Нюхарі” інтерес

“Курії” інтерес

«Закури, адже курять усі»

Чим більше людей курить, тим більше грошей у того, хто виробляє сигарети

Вам не слід витрачати гроші на чуже благополуччя

«Закури,  це приємно»

Ваше задоволення людину не  хвилює, головне — щоб ви закурили!

Ви не повинні дозволити завдати собі шкоди

«Закури,  ти що, боїшся?»

Знаючи, що у вашому віці ніхто не хоче бути боягузом, вами маніпулюють

Це хитра пастка.  Не потрапляйте в неї! Ваш інтерес —  залишитися здоровим!

«Кури,  якщо хочеш  бути з нами»

Вами починають командувати, вимагають покори, хочуть зробити вас рабом нікотину

Ви повинні самі приймати рішення, ви —  вільна людина

«Закури, ти що, маленький?»

Знаю, як хочеться стати дорослим, але вами  маніпулюють

Відмова — це і є справжня доросла, відповідальна поведінка

 

 Демонстрація  відеоролика  «Чому варто відмовитися від куріння»

 

Раунд VІІ. Творча робота в групах/муз. Мішель Легран/

 /команди отримують по 5 балів/ 

 

 

Викладач математики. Завершується робота над проектом. Командам залишається пройти останній сьомий раунд. Учні попрацювали  над домашнім завданням  і  представили  свої публікації із проблеми "Твоє життя – твій вибір”.    І так, коротко,  про головне.

Завдання для груп:

    “Курії” /біологи/ – публікації з теми  "Ми – проти куріння”

     Необхідно знати всю правду про тютюн і паління і наші публікації

     допоможуть в цьому. Оскільки палити тобі або не палити — це

     твій  вибір, а не твоїх друзів. Не вони вирішують за тебе, а ти

     сам  повинен вирішувати.

    “Нюхарі” /математики/ - публікації з теми "Курити чи бути  

     здоровим?"

Не опинись в клітці під назвою "тютюн". Куріння — це клітка, куди легко попасти, але важко вибратися. І вже не ти, а сигарета керує тобою. Пам'ятай, що нікотин є в будь-яких сигаретах, і він викликає залежність. Розпоряджайся своїм життям сам і не дозволяй сигареті розпоряджатися ним.

Викладач біології. Інформування молоді є дуже важливим для формування стійкої життєвої позиції в учнівському  середовищі.              

Завдяки проекту кожен підліток задумається про величезну небезпеку, яка чатує на нього у випадку тютюнопаління.

Викладач математики. Захист проекту завершено. Переходимо до оцінювання та нагородження учасників.

 

ІV. Оцінювання завдань. Оголошення переможців /муз. Легранта/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Учасники проекту нагороджуються сертифікатами /

V. Підсумки уроку.

Викладач біології. Ти – частина природи, і твій організм функціонує за спільними для всього живого фізіологічними процесами. Твоє тіло прекрасне, як у старогрецьких міфічних богів Аполона й Афродити, котрі тисячоліттями слугують людям взірцем краси. Коли ж ти куриш, то всі складові тютюну поволі щоденно руйнують твоє здоров'я. На тебе чекають ті самі хвороби, через які разом із тютюновим димом пішли передчасно з життя мільйони курців у світі. Тож не дозволяй тютюновій спокусі домінувати у твоєму житті!

Викладач математики. Доки людина здорова, вона не думає про здоров'я, а сприймає його як щось належне. І лише захворівши, починає усвідомлювати, яке це багатство – бути здоровим! Зробіть свій вибір. Ми - за здоровий спосіб життя!!!

/відкривається шкатулка-сюрприз

«Куріння чи здоровя?»  - «Здоровя від господині» /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ

 

 

ТЕМА:  «ЗЕМЛЯ – НАШ ДІМ, І НАМ У НЬОМУ ЖИТИ»

 

Мета проекту: привернути увагу учнів до екологічних проблем Землі, розвивати в них почуття почуття патріотизму, відповідальності за майбутнє планети; виховувати прагнення до гармонії, людяності, доброти.

 

Звучить пісня  Катя Бойко Земля моя  /демонстрація слайду теми/

 

ВЕДУЧИЙ 1 Здраствуй, моя рідна земле! Якою прекрасною і величною ти є... ЗЕМЛЯ — рідна і близька, дорога і  українська, бать­ківська, улюблена, велика, родюча, багата , тепла і щедра, холодна, пахуча і прекрасна, квітуча  і неозора, наша, неосяжна і весняна, осіння, убога, добра і плодюча, свята, зелена, чудова, життєдайна, урожайна, запашна, миролюбна, приваблива, найкраща, сіра, сумна, году­вальниця; земля предків. Прекрасна,  багата, щедра наша Земля. Вона чарує нас барвами лісів, степів, полів і лук, барвами золотої осені, казковою красою зими, буянням весни. Ми прийшли на цю Землю, щоб жити, працювати, розвиватися і творити.    

/Files/images/berezen_2017/DSC_0719.JPGВЕДУЧИЙ 2  Кожного ранку ми відкриваємо двері нашого дому в новий день. По один бік дверей залишається наш маленький домашній світ, родина, дитинство; а по другий – світ зовнішній. Цей світ величезний, ім’я якому – Земля. 

Демонстрація презентації «Земля»

Відеоролик «Моя планета”

 

ВЕДУЧИЙ 1/ 22 квітня - святкування Дня Землі Це свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних  ресурсів, якими наділила нас природа. Вперше  День Землі був відзначений у 1970 і з того часу проводиться щорічно 22 квітня. Це свято чистої Води, Землі  і Повітря. Свято, яке має на меті об’єднати людей планети щодо захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу людей до проблем екології нашої планети. Цей день – нагадування про екологічні катастрофи, день, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може зробити для вирішення екологічних проблем. Вей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища: очистити від сміття прилеглі території, висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використання автомобіля. 

ВЕДУЧИЙ 2 Всі ми живемо, але не часто помічаємо наскільки життя на Землі є дивовижним, скільки видів тварин на ній живе, скільки різних рослин, це навіть важко уявити. Пропонуємо вам ознайомитися з нашою планетою ближче.

 

Цікаві факти про планету Земля.

 • Нашій планеті більш ніж 4,5 млд. років. Останні дослідження засвідчили, що Земля зовсім трохи молодша Сонця – вона з’явилася лише на 10 мільйонів років пізніше.
 • Найхолоднішим місцем на Землі вважається Полюс недоступності в Антарктиді. Середньорічна температура там становить -57.8 градусів за Цельсієм.
 • «Долина смерті» в штаті Каліфорнія, США вважається найспекотнішим місцем на Землі. У 1917 році протягом 43 днів там трималася температура понад 48,9 градусів за Цельсієм. Проте в Лівії є містечко Аль-Азіза, де максимальна зафіксована температура повітря становила 57,8 градусів за Цельсію.
 • У Долині смерті, найсухішому і найгарячішому місці на земній кулі, живе понад 15 видів птахів, 40 видів ссавців, 44 види плазунів, 12 видів амфібій, 13 видів риб і 545 видів рослин.
 • Вчені підрахували, що життя буде існувати на Землі 1,75

    млд. р., якщо не станеться ядерний апокаліпсис, між 1,75

    та 3,25 млд. р. Земля перейде з населеної зони в гарячу

Відеоролик  “Красивий кліп про Україну “

 

Ведучий 1. «Дивлячись на Землю з космосу, ти розумієш, що всі ми, незалежно від того, на якому континенті живемо, і в якому місті, всі ми - брати і сестри, Земля - наш спільний  дім, який ми повинні оберігати і про який повинні піклуватися».  Її  обличчя під впливом діяльності людини постійно змінюється.                 Ми - люди кінця XX століття - майже ненароком для себе раптом опинились у подвійній ролі свідків і винуватців катастрофічних змін на  Землі. Глобальні проблеми сучасності, стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу. Виникли ці  проблеми не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тисяч років тому Вавілонський цар Хаммураті, а пізніше - китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав`яного покриву степів, водних джерел.

ВЕДУЧИЙ 2 Весь наш сьогоднішній добробут, наш поступ у завтра передусім залежить від Землі, від  її щедрості, її безсмертя. Як зберегти нам живу силу землі, її вічну родючість? Як примножити плоди землі, досягти того, щоб нива наша завтра була багатішою? Це складне питання стоїть перед нами і вимагає його розв'язання.

 

Звучить пісня Ю. Рай «Балада про Землю»

 

Учень 1.  Вірш “Земля”/Манукян Каріне/

Така планета наша, ніби казка!          
Чарівна, дивовижна і ясна.
Бо ж гріє Землю сонечкова ласка,
Водичкою вмивається вона,
У гарних квітах дивно розквітає,
В зелених травах, в чарівних лісах.
Світанок ніжний пташка зустрічає
І все дзвенить, купається в піснях.
А над усім цим дивом синє небо,
Хмарки біленькі хтось намалював.
І нам здається всім, що так і треба,
Та хто ж нам світ такий подарував?
Таку красу, таке безмежне диво,
Ці звуки, форми, барви-кольори,
Хто це підніс в дарунок милостиво?
Це просто диво, що не говори.
 

ВЕДУЧИЙ 2

Кого не чарували рожеві літні світанки і тихі зоряні ночі, солов’їні співи та барвисті килими квітів, тривожний шум лісу перед бурею чи щедрі дари осені? Стоїш іноді, наче зачарований, вдивляєшся, ніби вперше, в це неземне диво. Подивіться навкруги, яка безмежна різноманітність живого світу оточує нас. Сонце, вітер, гори, ліси, моря, річки, птахи, риби - усе це природа. Вона своєю дією виховує людину, облагороджує її душу.

Відеоролик Андрій Князь - Синє небо-жовте поле

Учень 2 “Свята природа” /Двірний Денис/

Свята природа! В ній таке привілля
Та незбагненна радість і краса.
То ж придивися до свого довкілля,
Побачиш, як виблискує роса,
Як розквітають на світанку квіти,
Як пахнуть трави на лугу.
І надвечір’я гарно в ній зустріти,
І закохатися у райдугу-дугу,
У неба синь бездонну полетіти,
Пташині хори чути голосні…
І запашне повітря просто пити,
Та зустрічати ранки осяйні…
Пірнати в води чисті і прозорі,
Йти по землі, у гори і ліси…

А ввечері стрічати тихі зорі,
Відкрити щире серце для краси…

 

ВЕДУЧИЙ 1 Одвічні цінності: благословенна земля, тихі небеса та цілюща вода… Ось той скарб її величності Природи, що оповитий легендами, оспіваний у піснях та прекрасних поезіях. І ми надіємось, що кожен з нас, тут присутніх, ні сьогодні, ні через багато років не залишиться байдужим до долі нашої планети.

І як би хотілось очистити всю Землю-планету від війн, які ще мають місце на планеті, епідемій, стихійного лиха, голоду і холоду, смерті. І залишити на Землі-планеті життєдайні моря і океани, чисті ріки і озера, землю родючою і чистою, криниці — джерельними, слово — високим, душу — глибокою, матір — безсмертною, а людину вічною. І тоді на Землі-планеті завжди буде сонце завтрашнього дня. Хай квітують наші сади, хай сміється веселкою небо, хай кришталево чисте повітря п’янить нас ароматом весняних квітів і пташиним дзвінким щебетом

 

Відеоролик «Не спи, моя рідна Земля»

 

Учень 3«Прости нас, Земле»  /Пилипенко Анастасія/

«Прости нас, Земле, нас – людей століття

 Яке надбало стільки лиходій,

 Що вистачить на кілька поколінь

 Внаслідок людської перемоги над усім живим,

 Що просить допомоги.

 Прости нам, Земле,спалені ліси,

 Прости ґрунти збіднілі й неродючі

 І атом той, що вирвався на волю,

 Перевернув людську нелегку долю.

 Прости нас, Земле, все-таки,  прости,

 Бо голова всьому живому – ти.

 Можливо, розум людства не засне –

 І він проснеться і тебе спасе»

 

ВЕДУЧИЙ 2 Все доступнiшою стає тривожна iнформацiя про забруднення навкiлля. Люди намагаються перебудувати свої взаємини з природою, бо екологiчна криза охопила практично вже увесь свiт. Проблема порятунку Землi виходить на перший план людських турбот: дiють запровадженi програми щодо економiчного використання природних ресурсiв, контролюється ступiнь забруднення бiосфери вiдходами виробництва, проводяться оздоровчо-гiгiєнiчнi заходи, поглиблюється наукова  виховна робота з екологiї.

ВЕДУЧИЙ 1 Та цього буде замало, якщо ми не настроємо свої душi на спасiння неньки-природи, нашої годувальницi. Кожен повинен розумiти, що вiн - частка великої сiм'ї, яка, потрапивши у бiду, намагається вижити i продовжитись у майбутнiх поколiннях. Тому-то так важливо плекати в серцi любов до своєї Батькiвщини, дiлитися нею з iншими, передавати нащадкам. Я вбачаю в цьому щире покликання кожного сина або дочки Землi, бо "Земля багата - народ багатий", - вчить нас народна мудрiсть.

 

Демонстрація відеоролика “Бережіть природу нашої планети”

 

Учень 4 «Така природа» /Заблодська Анна/

Така природа всіх нас зустрічає!
І скільки ти б не жив на цій Землі.
Вона дивує, радує, вражає,
І в зрілості, і доки ще малі.
І не дає ніколи збайдужіти,
Підносить нам сюрпризи повсякчас.
То ж бережіть цю Землю, любі діти,
Вона родила і зростила нас.
Вона нам мати, бо життя дарує,
Годує всіх, для нас цвіте й росте.
І щедрістю безмежною дивує,
Та пам’ятайте завжди і про те,
Що ми тут гості, а природа вічна,
Вона й до нас уже давно була.
Така ж чудова, дивна і лірична…
Не заподійте цьому світу зла.

 

ВЕДУЧИЙ 2 Так, світ навколо нас такий чарівний, такий квітучий і радісний, що людині тільки б захоплюватись ним та берегти цю чудову і неповторну красу, та життя нас заставляє замислитись, бо не все так добре, якби хотілося. Людська діяльність багато знищує природних ресурсів, нищить бездумно свою Землю і може настати незабаром такий час, коли природа стане проти людей, щоб людство задумалось, що наша Земля жива, що вона вимагає до себе кращого ставлення і накаже людей. То щоб цього не сталося, треба вже сьогодні задуматись над своєю діяльністю і навчитися жити на планеті в гармонії з природою, не тільки споглядати її красу і користуватись її благами, але й дбати про її цілісність і непорушність. Відчувати її потреби, прислухатись про що співає Земля.

ВЕДУЧИЙ 1 Перлина нашої природи, Україна, як нiколи, саме зараз потребує нашого дбайливого ставлення i захисту. Не забувайте, що наша доля – це доля нашої рідної Землі. Українцi, якi завжди славилися своєю працездатнiстю, дбайливiстю i любов'ю до природи, зможуть запобiгти подальшому руйнуванню найсвятiшого - рiдної землi. Треба тiльки серцем пам'ятати, що ми - одна славна родина i земля у нас, як i мати, - на всiх одна!

 

Відеоролик "Квітуча Україна"  

/ на сцену виходить дівчина “Земля” з запаленою свічкою/

 

 

 

 

 

Біологічний проект "Збережемо первоцвіти нашого краю"

/Files/images/2017_lyutiy/DSC_0217.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: привернути увагу до проблеми охорони та збереження ранньоквітучих рослин; розширити знання учнів про рослинний світ рідного краю, спонукати до творчої та пошукової  діяльності; формувати інтерес до навколишнього середовища; розвивати увагу, спостережливість, бажання допомогти довкіллю; виховувати почуття  любові та дбайливе і гуманне ставлення до  природи.

Форма проведення: круглий стіл

Обладнання: фото первоцвітів, емблеми, слайди презентації, відеоролики: “Перші квіти весни”, “Первоцвіти нашого краю”, “Самый красивый вальс”, “Охорона та збереження первоцвітів”, “Первоцвіти з Червоної книги”, вірші, легенди, пісні, доповіді, кросворди.

/Files/images/2017_lyutiy/DSC_0203.JPG

Звучить пісня Н. Шостак «Горицвіт»

 

Ведуча

Доброго дня, дорогі друзі!!

 Слова цієї пісні про гарячу квітку горицвіту, полум’яну квітку кохання надихають нас саме на любов до природи. Я думаю, що серед вас немає жодного, хто міг би сказати: "Я не люблю природу". Але дійсно, ми часто говоримо, що любимо її та нажаль... Чому, залишившись з нею наодинці, багато хто стає схожим на ту людину, яка не знає елементарних правил поведінки у природі?

Відеоролик  “Перші квіти весни”

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"Ведуча Незабаром весна… Зелене царство природи поступово пробуджується, а на прогрітих сонцем галявинах зацвітуть дивовижні рослини – первоцвіти. Вони пристосувались цвісти тоді, коли в лісі на деревах ще немає листя, і кожен теплий сонячний промінчик доходить до самої Землі. Перші квіти після тривалої зими приносять величезну втіху для душі. Одна з кращих рис людського характеру – це любов до природи. Чи може бути щось красивішим за квітку, що розкриває назустріч Сонцю свої пелюстки? Чи може бути щось красивішим від пелюсток, що тягнуться до Сонця, і вкриті, мов намисто, краплинами роси? Прогулянка до лісу ранньої весни – просто спокуса. Руки так і тягнуться до квітів… Але не поспішайте рвати це чудо!...

Сьогодні ми зібралися з вами, щоб ще більше дізнатися про ці первістки весни, як захистити перші квіти весни та усвідомити їх чарівну красу, а в цьому нам допоможуть:

 Чорноус Оксана Миколаївна, викладач екології;

 • Соболевська Оксана Миколаївна, викладач біології, еколоії;
 • Худік Вікторія, учасниця Всеукраїнського конкурсу “Енергія і середовище” та  виконавець проекту “Збереження водних ресурсів Дніпра”;
 • Манук’ян Каріне, учасниця Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел” та  виконавець проекту “ Аналіз та оцінка екологічного стану водних ресурсів м. Черкас”;
 • Дубіченко Вікторія, учасниця Всеукраїнського учнівського  конкурсу МАН, виконавець наукового проекту “Вивчення та аналіз екологічного стану території ДНЗ “ЧПАЛ”;  
 • Кикоть Валентина Пантелеймонівна - ведуча, викладач біології, екології, координатор науково-дослідницької роботи з обдарованими учнями, керівник наукових проектів з екології.

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"Ми з вами обговоримо проблеми збереження первоцвітів та вислухаємо думки учасників круглого столу. А отже,  зробимо відповідні висновки щодо проблеми збереження.

Первоцвіти нашого краю

Біолог Первоцвіти – це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. У багатьох первоцвітів забарвлення яскраве, весняне. Квіти золотисті, блискучі, неначе сонце, голубі, як весняне небо, бузкові та білосніжні. Кожної весни під лісовим покривом відбувається чудо. Зацвітають ранньоквітучі рослини. “Яка краса!”. Підсніжник складчастий, підсніжник звичайний (білосніжний), сон-трава, шафран сітчастий, цибуля ведмежа, вовчі ягоди пахучі, тюльпан дібровний, проліски дволиста та сибірська, ряст Маршала, ряст порожнистий та ущільнений, горицвіт весняний, конвалія – це не повний перелік первоцвітів, що зустрічаються в області. Всі ці рослини знаходяться на межі зникнення, більшість з них занесена до Червоної книги України.

Ведуча Краса первоцвітів оспівується в піснях, про них складені вірші та  легенди. Тож послухайте.

Пов’язане зображенняВідеоролик “Первоцвіти нашого краю”

            “Підсніжник /Манук’ян К./

Ще спить земля солодким сном. 

Ще трави сплять в краю лелечім.

А десь під снігом, за бугром,

Підсніжник розправляє плечі.

До сонця тягне пелюстки

Крізь сніг, і вітер, і морози.

Він промовляє : «Я живий!

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"Весну стрічайте на порозі!»

         “Сон-трава” /Дубіченко В./

 Колихає ніжно теплий вітер

Квіти сон-трави коло вікна,

І чомусь так хочеться радіти,

І співати, вже прийшла весна!                

"Сон-трава", - казала ще бабуся,-

"Символ спокою, кохання й чистоти!"

 Я дивлюсь на неї і молюся,

 Щоб усі  були щасливі на Землі.

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів" “Проліски” /Худік В./

Тендітні проліски блакитні,

Такі ви милі  і тендітні,

Немов дзвіночки весняні,

Гойдаєтесь серед снігів.

 Ще холод ходить сонним гаєм

І сніг вас часом укриває,

Та ви всміхаєтесь. Чудні.

Радієте своїй весні.

 І я радію разом з вами.

Зривать для  вази вас не стану,

Хай колір ваш зігріє душу,

Оберігати вас я мушу.

       “Мати- й- мачуха” /Манукян К./

Кажуть, мати-чарівна лебідка.

Кажуть, мачуха-темна душа.

Та росте мати-й-мачухи квітка

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"І від цього радіє душа.

Сонця теплого ніжні посланці

У зеленій шовковій траві,

Весни ранньої крихітні бранці

Посміхаються щиро мені.                         

 Притулюся я тихо до листя,

Аромат свіжих квітів вдихну,

І засну, наче в казці-колисці,

Обіймаючи теплу весну.

 

Відеоролик  “Цікавинки”

 

Учениця /Худік В./

 

Підсніжник – лікарська рослина. Використовують при виготовленні серцевих препаратів, а також для лікування нервових захворювань.

Крокус – згідно з легендою був закоханий в чарівну німфу, вони ніколи не розлучалися. Коли Богам набридло спостерігати за нею, вони перетворили її в кущ, а юнака в прекрасну рослину, що назвали шафраном.

 

Учениця /Дубіченко Вікторія/

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"Сон-трава – колись у давні часи за широким листям переховувався біс. Переслідуючи його, Архангел Михайло, пустив у нього стрілу блискавки, яка  і прострелила рослину, після цього листя перетворилося у вузенькі смужки, тої самої хвилини нечиста сила не може і наблизитися до сон-трави, а саму рослину стали вважати не тільки оберегом від усякого чаклунства і  лихого ока , а і символом перемоги.

 

Первоцвіт весняний - рослина з легендУчениця /Манукян К./

 Одна з середньовічних легенд

тверджувала, що первоцвіт виріс на місці ключів від раю, які випали з рук апостола Петра. А трапилось це так: коли Петро почув, що чорти нібито підробили ключі від раю і хочуть заселити райський сад нечистою силою, то він так розгубився, що ключі випали з його рук і полетіли на землю. В давнину цій рослині приписували здатність виявляти заховані скарби. Це була своєрідна магічна ключ-трава. Вважалось також, що рослина має приворотну силу. Старовинні жерці-друїди варили з первоцвіту приворотне зілля — любовний напій.

Ведуча Прикро, що останніми роками кількість первоцвітів значно скоротилася. Рослини, які віщують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Це відбувається внаслідок намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку. Рослини, які так нелегко виборювали право пестити людей свіжістю весняного оновлення, раптом опинились в тенетах людської жорстокості. І саме з вини людей зазнають бездушного винищення. Не знищуйте квіти! Квітка у вазі – полонянка, яка приречена на загибель. Хай лісові квіти тішать око, серце і душу всіх, хто прийде слідом за вами у ліс.

Відеоролик “Охорона та збереження первоцвітів”

Охорона первоцвітів

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"Еколог    Первоцвіти – це безцінний дар природи, перша посмішка весни. Ці рослини знаходяться на межі зникнення та занесені до Червоної книги України. Громадяни, які з знищують рослини, види яких занесені до Червоної книги України, погіршують середовище існування, що призводить до їх загибелі, а здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин порушують закони України: "Про рослинний світ", "Про Червону Книгу України". Порушення Законодавства у сфері охорони природи, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

 Біолог Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. До того ж пошкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки. При зриванні стебла з трьома первоцвітами гинуть 45-60 цибулин, ушкоджуються сусідні рослини. А для того, щоб з насіння виросла повноцінна конвалія необхідно 7-8 років.  Масовий збір первоцвітів знижує чисельність їх популяцій. Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти - зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів, інших комашок, котрі захищають ліс від шкідників. Дерева почнуть хворіти й всихати. Цей ланцюжок неважко продовжити й до самої людини, яка, образно кажучи, рубає гілку, на якій сидить...

 Ведуча Так, збираючи первоцвіти – ми губимо їх, а купуючи –допомагаємо губити. Саме масовий збір – одна з головних причин різкого зменшення чисельності ранньоквітуючих видів рослин, занесених до Червоної книги України. Із лісу краще принести гарний настрій, спогади про тишу та аромат весняного повітря, напоєного чарівними квітами. Польові та лісові рослини найкрасивіші там, де вони виросли, тож залишимо Землі її квіти.

Еколог Ранньоквітучі види рослин, які занесені до Червоної книги

України, охороняються на території Канівського природного заповідника, комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення „Холодний Яр”, ботанічного заказника загальнодержавного значення Русько - Полянський, ботанічних заказників місцевого значення: „Білосніжний”, „Тюльпан дібровний”, „Берестове”, „Підсніжник”, „Іркліївський”, „Червонохиженський”, ландшафтного заказника Мошногірський”, заповідного урочища Перуни. 

За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачена адміністративна відповідальність – накладення штрафних санкцій у розмірі понад 500 гривень. Тож задумаймось, чи варто порушувати природоохоронне законодавство заради невеликого прибутку.

Пов’язане зображенняВідеоролик “Первоцвіти з Червоної книги”

Учениця /Худік Вікторія/ Частина первоцвітів до Червоної книги не занесена. Це проліски, рясти, анемони, первоцвіти та інші. Поки що ці рослини не є рідкісними. Але масове зривання їх може привести до того, що і ці види опиняться на межі зникнення. Тож із лісу краще принести гарний настрій, спогади про тишу та аромат весняного повітря, напоєного чарівними квітами. Щороку в Україні з метою збереження ранньоквітучих видів рослин проводиться кампанія "Первоцвіт", направлена на припинення збору, перевезення та торгівлі зникаючими первоцвітами. Вона починається із першими підсніжниками, а закінчується, коли відцвітають останні конвалії.

Звучить пісня Наталії Май “Проліски”

Учениця /Дубіченко Вікторія/

Результат пошуку зображень за запитом "фото первоцвітів"Завдання природоохоронної акції «Первоцвіт» – привернути увагу громадськості до проблеми охорони ранньоквітучих лісових рослин і спрямувати зусилля учнів, молоді, пересічних громадян на практичні дії щодо захисту первоцвітів. Дуже важливою складовою акції «Первоцвіт» є пропаганда відмови від купівлі первоцвітів. Збираючи та продаючи первоцвіти, ми знищуємо їх, а купуючи – допомагаємо знищувати. Рідкісні весняні квіти краще не чіпати: вони красиві в природному середовищі. Хай лісові квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу.

Біолог Запрошуємо всіх небайдужих прислухатися до порад, а ще краще – до свого розуму і совісті, та активно підтримати зусилля для збереження нашого майбутнього та майбутнього наших дітей і всіх наступних поколінь. Кожен з нас повинен усвідомити, що перші весняні квіти відіграють важливу роль в житті природного угрупування, є їх невід’ємною частиною і потребують людського захисту. У акції «Первоцвіт» участь може брати кожний. Головне – не зривати ранньоквітучі рослини і не купувати їх. І найголовніше, можна відновити пам’ятки мистецтва, історії, але неможливо відреставрувати зниклі види рослин або тварин, які «творяться» природою десятки тисяч років. Їх краса теж хоче жити.

Еколог З метою збереження перших весняних квітучих рослин, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області з залученням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій екологічного спрямування проводяться роз’яснювальні роботи серед населення, забезпечується розміщення інформації щодо ранньоквітучих видів рослин в друкованих виданнях, здійснюються пошукові дослідження нових місць зростання рідкісних видів з метою включення цих територій до мережі природно-заповідного фонду Черкаської області.

Відеоролик “Дівчина-весна” Н. Бучинська

 

Вироблені рішення  щодо проведення акції “Первоцвіт”

/кожний з учасників групи вносить пропозицію/

  провести рейди на захист ранньоквітучих рослин у місцях їх продажу (з плакатами та гаслами), а також здійснювати спостереження за квітами у природі /викладач екології Чорноус О.М./;

 доречно під час уроків біології організувати гру-вікторину на знання первоцвітів, згадати приказки, загадки, легенди, вірші, пісні про лісові квіти /Манукян Каріне/ ;

 організувати перегляд науково-популярних фільмів про охорону рідкісних та зникаючих видів рослин /викладач біології Соболевська О.М. /;

 провести конкурс малюнків та плакатів у ліцеї, тощо /Худік Вікторія/;

–оформити стенди, зробити фотомонтаж у будь-якому загально­доступному місці /Дубіченко Вікторія/;

 запропонувати учням заповнити анкету з висвітленням таких питань: які ви знаєте первоцвіти, їх зовнішній вигляд, значення для природи та в житті людини, екологічні особливості, як потрібно оберігати ранні квіти, чому перші весняні квіти з’являються не в кожному лісі та інші питання /викладач біології Соболевська О.М./;

– практикувати введення первоцвітів в культуру ліцейних  ділянок, як засіб пропаганди ідеї захисту цих рослин /викладач екології Чорноус О.М./.

– запросити студентів ЧНУ на проведення тематичних уроків та позакласних заходів/ Кикоть В.П./;

– здіснювати роз’яснювальну роботу серед населення, випустити литівки /Дубіченко Вікторія/.

Відеоролик “Самый красивый вальс”

Ведуча. Отже, краса беззахисна. Та чи потрібна природі така “любов”, і чи єдиний це спосіб наблизитись до природи, якщо заради скороминучої втіхи, люди знищують цілі галявини тепер, вже рідкісних рослин? Тож озернімося! Яка прекрасна наша земля!

Скоро… весна і вже сама згадка про неї будить в серці світлу радість. Прихід весни - це свято відновлення і відродження природи. З приходом весни незабаром наступить найкраще весняне свято – свято жінки, матері, і найперше, що ми повинні зробити - подарувати квіти, але пам”ятаємо про первоцвіти.....

Навесні висівають квіти, співають веснянки. Саме про такі квіти дарує Вам пісню Богдан Сімонов.

Пісня “Чорнобривці” /у виконанні Сімонова Богдана/

Ми звертаємося до всіх вас відчинити браму ХХІ століття, пам’ятати слова римського філософа Сенеки, сказані ще в І столітті нашої ери: “Жити щасливо і жити в злагоді з природою – одне й те саме”. Тож нехай розтануть криги людських сердець, прийде весна і в наші душі, а ми об’єднаємося в одну Велику родину, бо всі ми – Діти сонця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
3957
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку