Методика навчання інформатичної освітньої галузі. Практична робота №1 (Дудар Ольги, ПО-31)

Про матеріал
Змістові лінії, які вивчаються з інформатики 2-3 класи. За типовою освітньою програмою Савченка О. Я. Шияна Р. Б.
Перегляд файлу

Змістові лінії які вивчаються з інформатики у 2 класі

За програмою Савченко О. Я.

Назва змістової лінії: Інформація. Дії з інформацією.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні дитиною поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування, ефективно використовувати інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Зміст навчання:

 • Навколишній світ та інформація.
 • Види інформації за способом подання.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • пояснює значення інформації для життя людини, наводить приклади із власного досвіду;
 • наводить приклади значення інформації для себе особисто;
 • називає органи чуття, якими людина отримує інформацію із навколишнього середовища;
 • наводить приклади інформації у різних видах: текстовій, графічні, звуковій тощо;
 • розрізняє правдиву і неправдиву інформацію,припущення і фантазію;
 • використовує мережі для отримання інформації та спілкування під контролем дорослих;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень.

Назва змістової лінії: Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією» передбачає формування уявлення про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв).

Зміст навчання:

 • Комп’ютерна техніка, як засіб здійснення дій з інформацією.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • розуміє, що комп’ютер та інші комп’ютерні пристрої це інструменти для виконання дій з інформацією;
 • наводить приклади технічних засобів, що допомагають передавати інформацію, поширювати інформацію;
 • використовує цифрові пристрої у близькому для себе середовищі;
 • пояснює, чому і як потрібно захищати себе і цифрові пристрої;
 • звертається за допомогою у випадку наявності проблем та збоїв у роботі комп’ютера;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень.

Назва змістової лінії: Об’єкт. Властивості об’єкта.

Опис змістової лінії:

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Зміст навчання:

 • Створення простих геометричних моделей об’єктів за описом їх властивостей.
 • Зміна значень властивостей об’єкта (колір контуру, колір фону, форма об’єкта).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • називає об’єкти навколишнього світу, властивості конкретних об’єктів та значення властивостей; 
 • описує об’єкт називаючи його властивості та їх значення;
 • порівнює об’єкти за значеннями властивостей;
 • спостерігає за об’єктами, визначає спільні та відмінні ознаки/властивості;
 • наводить приклади об’єктів, що відповідають заданим властивостям;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень.

Назва змістової лінії: Комп’ютерні програми. Меню та інструменти.

Опис змістової лінії:

Формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач.

Зміст навчання:

 • Меню комп’ютерної програми.
 • Огляд різних прикладів меню.
 • Інструменти комп’ютерних програм.
 • Графічний редактор.
 • Інструменти графічного редактора та їх налаштування.
 • Створення та редагування не складних малюнків.
 • Добір кольорової гами малюнка.
 • Збереження малюнків

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • запускає знайомі програми;
 • завершує роботу з програмою;
 • називає інструменти малювання у графічному редакторі;
 • обирає інструмент малювання для досягнення конкретного результату;
 • створює не складні малюнки за зразком;
 • створює зображення об’єктів що складаються з геометричних фігур та змінює значення властивостей.
 • вміє змінити колір контуру або тла об’єкта обравши зразком колір іншого об’єкта за допомогою відповідних інструментів графічного редактора;
 • виконує завдання із розфарбування або перефарбування малюнків;
 • пропонує власні кольорові рішення малюнка;
 • пояснює добір кольорів;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень.

Назва змістової лінії: Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» забезпечує розвиток навичок створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах, зокрема у табличній формі; початкових навичок використання різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймати та представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати інформацію у вигляді слайдів.

Зміст навчання:

 • Перенесення фрагментів малюнка.
 • Виділення і впорядкування даних за певною ознакою.
 • Прості та складені сюжетні геометричні задачі.
 • Копіювання фрагментів малюнку.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • об’єднує об’єкти за їх властивостями або значеннями властивостей;
 • створює візуальну відповідь простих та складених геометричних задач;
 • виділяє та переносить фрагменти малюнка;
 • створює графічні відповіді до навчальних завдань;
 • знаходить приклади повторення і послідовності дій у повсякденній діяльності, близькому для себе середовищі;
 • визначає закономірність об’єктів;
 • відтворює послідовність об’єктів із заданою закономірністю;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень.

Назва змістової лінії: Алгоритми.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Алгоритми» спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд; навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки.

Зміст навчання:

 • Створення малюнків за готовими алгоритмами.
 • Складання власних графічних алгоритмів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • визначає послідовність кроків для виконавців;
 • знаходить помилки у алгоритмах;
 • визначає результат виконання лінійного алгоритму побудови простого геометричного зображення;
 • створює малюнок за лінійним алгоритмом;
 • пропонує власні алгоритми створення не складних геометричних зображень;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень.

За програмою Шияна Р. Б.

Назва змістової лінії: «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)»

Опис змістової лінії:

У рамках змістової лінії «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)» формуються початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини. Початкові уявлення про моделі реалізовуються через визначення істотних і неістотних властивостей об’єктів та створення на основі цього простих моделей об’єктів.

Обов’язкові результати навчання:

 • Пояснює сприйняття інформації різними органами чуття на основі власних спостережень.
 • Розрізняє та фіксує дані, аналізує та впорядковує прості послідовності.
 • Визначає об’єкти, їх властивості та значення властивостей за підтримки вчителя; розрізняє моделі та їх відповідники у реальному світі, створює прості моделі.
 • Розрізняє правдиві та неправдиві твердження, здобуті з різних джерел.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • досліджує сприйняття інформації різними органами чуття;
 • робить висновок щодо виду інформації та способу її сприйняття;
 • формулює прості інформаційні запити;
 • відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів;
 • групує повідомлення за типами даних, що в них містяться (зображення, тексти, відео, звук тощо);
 • зберігає, змінює та видаляє дані на одному з відомих носіїв;
 • розрізняє носії за їх призначенням;
 • читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування;
 • відповідає на запитання за даними таблиці, схеми;
 • знаходить зайві чи пропущені елементи, помилки у послідовності;
 • впорядковує предмети за заданими ознаками (наприклад, впорядкування списку учнів за датою народження, прізвищ за алфавітом тощо;
 • користується готовими моделями для пояснення і розв’язання проблем;
 • визначає з допомогою вчителя / вчительки найістотніші властивості об’єктів для побудови моделей;
 • знаходить схожі і відмінні властивості об’єктів;
 • поділяє властивості за значущістю (істотні та неістотні);
 • створює об’єкти за зразком;
 • групує об’єкти, дає назву групі;
 • переводить проблему з однієї форми представлення в іншу за запропонованим шаблоном / інструкцією;
 • створює модель об’єкта;
 • цікавиться походженням інформації;
 • виокремлює факти в текстах і повідомленнях;
 • розпізнає в тексті хибні чи правдиві висловлювання;
 • розрізняє припущення і фантазію, правду і неправду у простих медіа-текстах;
 • робить власні припущення стосовно розвитку подій.

Назва змістової лінії: «Моя цифрова творчість»

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Моя цифрова творчість» розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

Обов’язкові результати навчання:

 • Створює план дій, наводить приклади повторення та виконання дій за визначеним завданням у повсякденній діяльності;
 • Складає простий план із точних та однозначних вказівок до дій виконавців, виявляє в ньому помилки, оцінює відповідність очікуваному результату;
 • Складає ціле із запропонованих частин, пояснює, як заміна окремих частин приводить до іншого цілого;
 • Використовує готові та створює прості інформаційні продукти (текст, зображення, звуки) для отримання, передачі інформації або представлення власних ідей, результатів діяльності.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • встановлює логічну послідовність подій або дій;
 • переказує послідовність подій та дій (у тексті, явищах тощо);
 • оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті;
 • діє за запропонованим планом, вирізняє пункти плану;
 • укладає послідовність дій (алгоритм), які потрібно виконати для досягнення мети у повсякденній діяльності;
 • укладає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками;
 • формулює очікуваний результат;
 • змінює послідовності дій для отримання іншого результату;
 • погоджується або спростовує факт досягнення результату;
 • виправляє помилки у плані;
 • виокремлює частини від цілого;
 • складає ціле із запропонованих частин;
 • виокремлює у складному завданні прості завдання, пропонує порядок їхнього розв’язування;
 • експериментує із заміною частин;
 • ризикує під час виконання незнайомих завдань;
 • використовує, створює, змінює текст за допомогою цифрових пристроїв та програм;
 • створює прості малюнки за допомогою цифрових пристроїв та програм;
 • презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо;
 • читає електронні тексти, додає до них позначки і закладки;
 • заповнює пропуски в таблиці, виконуючи прості розрахунки;
 • робить фотографії, знімає відео, фіксує звуки, слухає тексти з альтернативних джерел (аудіо книги);
 • використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів.

Назва змістової лінії: «Комунікація та співпраця»

Опис змістової лінії:

В основі змістової лінії «Комунікація та співпраця» – ознайомлення із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища для цього. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Обов’язкові результати навчання:

 • Самостійно та відповідально виконує визначені завдання; працює в команді з іншими особами для досягнення спільної мети.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • перевіряє результати праці, своєї та інших, за запропонованими критеріями;
 • обґрунтовує причини своїх рішень;
 • з допомогою інших формулює висновки щодо розв’язання чи нерозв’язання проблеми;
 • діє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією;
 • встановлює послідовність із запропонованих дій для виконання роботи у групі;
 • виконує різні ролі у групі.

Назва змістової лінії: «Я і цифрові пристрої»

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати інформацію тощо). До основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність. Ця змістова лінія охоплює вміння організовувати власний робочий простір на фізичному та простому програмному рівні для збереження здоров’я, доброго самопочуття та ефективної діяльності учня/ учениці.

Обов’язкові результати навчання:

 • Використовує цифрові пристрої вдома, в школі, на вулиці та пояснює їх призначення;
 • Організовує власне робоче місце за допомогою дорослих; розпізнає та описує прості проблеми та збої, які виникають у роботі доступних цифрових пристроїв, звертається за допомогою та підтримкою;
 • Використовує цифрові пристрої, технології для доступу до інформації та спілкування.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • самостійно добирає необхідні цифрові пристрої для навчання;
 • досліджує можливості пристроїв;
 • експериментує з їхніми функціями;
 • визначає переваги цифрових пристроїв для збирання, зберігання і відображення даних;
 • описує призначення доступних цифрових пристроїв;
 • вмикає / вимикає, перезавантажує доступні пристрої;
 • підтримує порядок на робочому місці;
 • бережливо ставиться до своїх і чужих речей, зокрема цифрових пристроїв;
 • використовує програмні середовища для навчальної діяльності та в побутових ситуаціях;
 • запускає програми, відкриває файли та програми на знайомому пристрої;
 • розрізняє випадки, коли потрібно звернутися по допомогу, а коли впоратися самому при збоях програм і несправностях пристроїв;
 • пояснює, у який спосіб люди спілкуються через мережі;
 • оцінює переваги і обмеження спілкування через мережі;
 • використовує цифрові пристрої для пошуку інформації, творчості та співпраці;
 • користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо);
 • застосовує інформацію з веб-джерела для навчальних потреб.

Назва змістової лінії: «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Опис змістової лінії:

Змістову лінію «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямовано на створення безпечних умов для учня / учениці під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я. У рамках цієї змістової лінії в учнів формується відповідальне та шанобливе ставлення до власної та чужої інформаційної діяльності, яке на рівні початкової школи виявляється, зокрема, і через зазначення власного авторства, посилання на авторство інших, а також через усвідомлення шкоди від списування.

Обов’язкові результати навчання:

 • Дотримується правил безпечної роботи; захищає свій інформаційний простір; розповідає про проблеми дорослим;
 • Зважає на технічні можливості цифрових пристроїв для спілкування, зокрема з людьми з особливими потребами, поважає приватність повідомлень, толерантно ставиться до відмінностей культур, традицій і різних думок;
 • Зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших осіб.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • дотримується безпечного режиму роботи з цифровими пристроями;
 • повідомляє про своє самопочуття дорослим;
 • аргументує необхідність конфеденційності паролів;
 • дотримується правил безпечної роботи з цифровими пристроями та в мережах;
 • зберігає конфіденційність особистої інформації та пояснює необхідність цього;
 • розпізнає інформацію небезпечного змісту та повідомляє про це дорослих;
 • звертається по допомогу, коли є сумніви з приводу змісту чи співрозмовника в мережах і реальному житті;
 • коректно реагує на висловлювання, з яким не погоджується;
 • розрізняє приватну та публічну інформацію;
 • виявляє доброзичливе ставлення до інших – безпосередньо та через мережі;
 • повідомляє дорослих про образи і цькування;
 • зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дату), доводить його;
 • не списує і не дає списувати, аргументовано доводячи, чому;
 • вказує авторів тих матеріалів, які використовує у своїх роботах.

Змістові лінії які вивчаються з інформатики у 3 класі

За програмою Савченко О. Я.

Назва змістової лінії: Інформація. Дії з інформацією.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні дитиною поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування, ефективно використовувати інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Зміст навчання:

 • Роль інформації в житті людини.
 • Перетворення інформації з одного виду в інший.
 • Способи подання повідомлень, носії повідомлень, символи, кодуванняі декодування.
 • Структурування інформації.
 • Поняття про мережу Інтернет, програма-браузер, веб-сторінка, веб-сайт, гіперпосилання.
 • Авторське право.
 • Безпечна робота в Інтернеті.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • пояснює значення інформації для життя людини, наводить приклади із власного досвіду;
 • розрізняє види інформації за способом подання;
 • уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове – в графічне, числове – в текстове тощо);
 • створює папку та документи в ній;
 • пояснює поняття «комп’ютерна мережа»;
 • розуміє призначення програми-браузера;
 • вміє використовувати гіперпосилання;
 • використовує мережі для отримання достовірної інформації та спілкування;
 • висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових та інших джерел;
 • дотримується правил використання власних і чужих творів;
 • виявляє повагу до авторства інших осіб.

Назва змістової лінії: Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією» передбачає формування уявлення про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв).

Зміст навчання:

 • Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.
 • Джерело інформації.
 • Носії інформації.
 • Пристрої введення та виведення інформації.
 • Введення текстових даних.
 • Правила введення та редагування текстових даних.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • розповідає про історію виникнення пристроїв для роботи з інформацією;
 • називає носії інформації;
 • розрізняє технічні засоби для передавання, зберігання інформації;
 • використовує пристрої для передавання інформації;
 • наводить приклади пристроїв для введення та виведення інформації;
 • висловлює припущення про достовірність інформації;
 • пояснює наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

Назва змістової лінії: Об’єкт. Властивості об’єкта.

Опис змістової лінії:

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Зміст навчання:

 • Види об'єктів: текстові, графічні.
 • Інформаційний об’єкт.
 • Властивості об'єкта.
 • Створення моделі об’єкта за заданими властивостями.
 • Зміна значень властивостей об’єкта (колір тексту, шрифт, накреслення).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • описує текстові і графічні об’єкти;
 • порівнює властивості текстових і графічних об’єктів за спільними і відмінними ознаками;
 • визначає об’єкти, які відповідають заданим властивостям;
 • вміє змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів;
 • досліджує об’єкти за допомогою створених моделей.

 

Назва змістової лінії: Комп’ютерні програми. Меню та інструменти.

Опис змістової лінії:

Формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач.

Зміст навчання:

 • Текстові редактори.
 • Середовища для читання текстів.
 • Закладки в тексті, цитати тощо.
 • Віртуальні бібліотеки, довідники,енциклопедії, словники.
 • Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити.
 • Уведення символів за допомогою клавіатури.
 • Доповнення текстів зображеннями.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • розрізняє сучасні пристрої для роботи з інформацією;
 • уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої (за умови їх використання);
 • використовує необхідні значки на Робочому столі для запуску і роботи в програмах;
 • орієнтується в середовищах для перегляду зображень, читання текстів, слухання музики, завершує роботу з ними;
 • створює зображення освітніх об’єктів.

Назва змістової лінії: Створення інформаційних моделей. Змінювання готових. Використання.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» забезпечує розвиток навичок створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах, зокрема у табличній формі; початкових навичок використання різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймати та представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати інформацію у вигляді слайдів.

Зміст навчання:

 • Етапи створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах.
 • Створення текстових інформаційних моделей, зокрема у табличні формі.
 • Комп’ютерні презентації, редагування презентацій. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.
 • Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.
 • Форматування презентації.
 • Режим показу презентації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та/або результатів діяльності;
 • створює та змінює прості зображення; опрацьовує та використовує інформацію з різних джерел;
 • вміє заповнювати таблицю ознак для предметів з однієї групи (класу);
 • розробляє презентацію за логічною послідовністю;
 • доповнює презентацію текстом, зображенням, схемою;
 • редагує і форматує презентацію залежно від її призначення, змінює фон слайду; застосовує режим показу презентацій.

Назва змістової лінії: Алгоритми.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Алгоритми» спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд; навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки.

Зміст навчання:

 • Команди і виконавці, алгоритми, способи подання алгоритму.
 • Запис лінійних алгоритмів.
 • Створення зображень за власними алгоритмами.
 • Знаходження та виправлення помилок у алгоритмах.
 • Логічні висловлювання.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • визначає алгоритмічні структури;
 • виконує, створює та записує алгоритми;
 • вміє діяти за інструкцією;
 • впорядковує об’єкти за певними ознаками;
 • пояснює наслідки порушення плану, алгоритму послідовності дій у близькому середовищі, готових програмах, іграх;
 • розрізняє істинні та хибні висловлювання .

За програмою Шияна Р. Б.

Назва змістової лінії: «Я у світі інформації»

Опис змістової лінії:

У рамках змістової лінії «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)» формуються початкові вміння розпізнавати, знаходити, свідомо відбирати, зберігати та опрацьовувати просту інформацію за допомогою цифрових пристроїв та без них. Розпізнавання правдивої і неправдивої інформації в усіх її виявах (текст, зображення, звук тощо) необхідне для формування критичного мислення, що сприяє безпеці в інформаційному просторі дитини. Початкові уявлення про моделі реалізовуються через визначення істотних і неістотних властивостей об’єктів та створення на основі цього простих моделей об’єктів.

Обов’язкові результати навчання:

 • Пояснює основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі (дім, школа, вулиця) на основі власних спостережень;
 • Знаходить інформацію, зберігає дані на цифрових носіях, перетворює інформацію з однієї форми в іншу за допомогою поданих шаблонів, порівнює різні способи представлення інформації, аналізує та впорядковує послідовності;
 • Класифікує об’єкти за їх властивостями, зіставляє ознаки моделей реального і цифрового світу, аналізує вплив подій на властивості, досліджує об’єкти за допомогою створених моделей;
 • Висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових джерел, розрізняє факти і судження.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • наводить приклади інформаційних процесів у близькому для себе середовищі та описує їх сутність;
 • визначає учасників інформаційних процесів та описує їхню інформаційну взаємодію;
 • пояснює переваги і обмеження цифрових пристроїв та інформаційних технологій для опрацювання інформації;
 • відстежує здійснення інформаційного процесу та виявляє порушення (наприклад, момент виникнення шуму);
 • робить висновок щодо способу подання інформації (текстова, графічна, числова, звукова, відео тощо);
 • шукає інформацію за ключовими словами та зберігає результати пошуку;
 • знаходить інформацію, що підтверджує чи спростовує просте твердження;
 • добирає пристрої та інструменти для отримання даних необхідного типу;
 • обирає спосіб збереження інформації та відповідний носій даних;
 • заносить дані у попередньо створену та готову до використання базу (щоденник погоди, читацький щоденник чи блог, таблицю тощо);
 • наводить приклади того, що одні і ті ж дані можна представляти більш ніж одним способом чи кодуванням;
 • обирає спосіб представлення даних для різних життєвих ситуацій;
 • виконує кодування / розкодування повідомлень за запропонованим правилом;
 • заповнює шаблони, схеми за наведеним зразком;
 •  знаходить пропущені і / або помилкові дії у знайомій послідовності, виправляє помилки в ній;
 • складає прості схеми та дає відповіді на запитання, користуючись такими схемами;
 • представляє якісні дані графічно;
 • вирізняє способи графічного представлення кількісних і якісних характеристик (організаційні діаграми – діаграми і графіки);
 • упорядковує об’єкти за заданими та самостійно визначеними ознаками;
 • пропонує різні способи впорядкування об’єктів (за різними властивостями);
 • визначає об'єкти, їх властивості та значення;
 • визначає групи об’єктів за їх властивостями, дає їм назви;
 • групує об’єкти (та/ або повідомлення, предмети, елементи тощо) за заданими чи самостійно визначеними ознаками;
 • знаходить помилки у групуванні об’єктів та пояснює їх;
 • висловлює припущення щодо події, яка змінила значення властивості об’єкта, прогнозує зміни значень властивостей залежно від настання події ;
 •  називає оригінальні відповідники інформаційних та реальних моделей (глобус як модель Землі, автомобільні моделі, план приміщення тощо;
 • експериментує з доступними моделями, фіксує зміни, що відбуваються, прогнозує результат експерименту;
 • переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу (текстову у графічну, у короткий запис тощо;
 • розрізняє істинні та хибні висловлювання;
 • порівнює тексти з хибною та правдивою інформацію;
 • зважає на те, що в Інтернеті розміщують повідомлення люди з різними намірами, зокрема і з комерційною метою;
 • знаходить інформацію про нові ідеї і поняття, у разі сумніву шукає підтвердження з різних джерел;
 • визначає джерела, потрібні для підтвердження чи спростування інформації;
 • визначає, чи вказаний автор статті;
 • ідентифікує час розміщення відомостей;
 • розпізнає надійні і ненадійні джерела інформації за URL адресою (розпізнає основні доменні імена);
 • розпізнає факти та судження у життєвих ситуаціях.

Назва змістової лінії: «Моя цифрова творчість»

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Моя цифрова творчість» розкривається через практичну діяльність (індивідуальну і групову) зі створення простих інформаційних продуктів (програм, текстів, зображень, відео, звуків, тощо) за допомогою цифрових пристроїв та програм для творчого самовираження, презентації себе і продуктів власної діяльності, вирішення завдань інших освітніх галузей.

Обов’язкові результати навчання:

 • Розробляє алгоритми (зокрема для власної чи групової діяльності) з послідовних дій, умов, повторень;
 • Створює згідно з планом або алгоритмом прості програми та налагоджує їх; прогнозує і формулює очікуваний результат створеної програми;
 • Розкладає задачі на прості, які виконуються згідно з окремими інструкціями чи послідовністю інструкцій і навпаки (компонує);
 • Створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та /або результатів діяльності.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • визначає логічну послідовність подій;
 • ідентифікує об’єкти на основі схем за допомогою запитань із відповідями «так / ні» (наприклад, класифікація тварин: має шерсть, має крила, має зуби – кажан);
 • розпізнає алгоритмічну і неалгоритмічну послідовність дій і наслідки порушення логіки подій;
 • формулює логічні висловлювання з конструкціями «якщо – то...», «що буде, якщо змінити порядок інструкцій?»;
 • формулює логічні висловлювання з конструкціями «не», «і», «або»;
 • розпізнає послідовність повторюваних дій та замінює їх алгоритмічною конструкцією циклу;
 • розрізняє цикли із повторенням заданої кількості разів та до виконання умови;
 • розпізнає алгоритми в різних способах подання під час розв’язання задач у повсякденній діяльності;
 • складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх словесного опису для власної чи групової діяльності;
 • створює просту програму в навчальному середовищі на основі наданого алгоритму та налагоджує її;
 • формулює очікуваний результат виконання створеної програми для різних початкових даних / сценаріїв роботи програми;
 • порівнює отриманий результат програми з очікуваним;
 • висловлює припущення щодо причини отримання неочікуваного результату;
 • визначає блоки команд, за допомогою яких можна розв’язати задачу;
 • укладає блоки команд у правильному порядку для розв’язання задачі;
 • визначає логічні помилки у розбитті алгоритму на блоки чи при компонуванні алгоритму з блоків;
 • створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомогою цифрових пристроїв та програм;
 • налаштовує основні інструменти комп’ютерної програми для створення простих зображень;
 • заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань;
 • створює прості мультимедійні продукти за підтримки вчителя/ вчительки, членів сім’ї або інших учнів;
 • вдосконалює зовнішній вигляд створених інформаційних продуктів, використовуючи можливості комп’ютерних програм;
 • обирає спосіб та представляє результати індивідуальної або групової роботи.

Назва змістової лінії: «Комунікація та співпраця»

Опис змістової лінії:

В основі змістової лінії «Комунікація та співпраця» – ознайомлення із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища для цього. В умовах роботи у групі учні мають навчитися окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах.

Обов’язкові результати навчання:

 • Керує своїми діями та пояснює власний внесок у спільний результат роботи команди, коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • складає план виконання роботи з допомогою вчителя / вчительки;
 • визначає відмінності ролей у групі;
 • розподіляє ролі в групі з переліку ролей, які надає вчитель / учителька;
 • виконує роль, яку пропонує група в результаті обговорення;
 • отримує та порівнює відгуки на створений інформаційний продукт для вдосконалення проекту;
 • надає конструктивний зворотний зв’язок, пояснює, чому важливо працювати разом.

Назва змістової лінії: «Я і цифрові пристрої»

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої» реалізовується через усвідомлення і розпізнавання тих завдань, які можна розв’язати за допомогою цифрових пристроїв, виходячи з їхніх функціональних можливостей (фотографувати, записувати, слухати, відображати, опрацьовувати інформацію тощо). До основних умінь, які формуються через цю змістову лінію, належать розпізнавання простих програмних і технічних несправностей та вміння усувати їх самостійно чи з допомогою дорослих, розуміти обмеження та переваги пристроїв стосовно виконуваних завдань, усвідомлювати, що машини можуть імітувати інтелектуальну діяльність. Ця змістова лінія охоплює вміння організовувати власний робочий простір на фізичному та простому програмному рівні для збереження здоров’я, доброго самопочуття та ефективної діяльності учня/ учениці.

Обов’язкові результати навчання:

 • Обирає цифрове середовище, пристрої, засоби для розв’язання життєвої задачі/ проблеми, пояснює свій вибір;
 • Налаштовує для власних потреб відповідне програмне середовище; визначає за допомогою правильної термінології збої у роботі доступних цифрових пристроїв, усуває прості несправності;
 • Співпрацює та спілкується в захищених мережевих спільнотах для обміну думками, виконання спільних завдань, пошуку інформації та навчання.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • пояснює роботу комп’ютерної системи, що складається із сукупності взаємопов’язаних пристроїв;
 • збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв (фотографує, записує, диктує тощо);
 • описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження;
 • обирає зручні для себе способи роботи з пристроями введення та виведення даних, упевнено користується цими способами роботи;
 • використовує цифрові пристрої для орієнтування в просторі і часі;
 • описує основні функції доступних комп’ютерних пристроїв;
 • порівнює подібні функції у різних цифрових пристроях;
 • оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, зберігання і відображення даних за наданими критеріями;
 • визначає прості апаратні та програмні збої, які можуть траплятись під час користування технікою;
 • усуває прості несправності (перезавантажити пристрій, перевірити живлення, перевірити наявність мережі, закрити і знову відкрити програму);
 • використовує програми, ігри та сайти, зважаючи на свій вік;
 • досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можливості;
 • розпізнає, де зберігається програма та її дані (на пристрої чи онлайн);
 • налаштовує відповідне програмне середовище для зручної роботи;
 • добирає спосіб передачі інформації;
 • використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середовища спільної роботи) для спільної діяльності та обміну думками;
 • переміщується веб-сторінками з використанням гіперпосилань;
 • виконує простий пошук за ключовими словами, використовуючи пошукові системи у безпечному режимі;
 • структурує і впорядковує обрані веб-ресурси;
 • розрізняє веб-ресурси навчального та іншого призначення;
 • доброзичливо та конструктивно коментує навчальні ресурси у захищеному середовищі;
 • досліджує різні джерела цифрових даних, напр. онлайнові енциклопедії.

Назва змістової лінії: «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Опис змістової лінії:

Змістову лінію «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямовано на створення безпечних умов для учня / учениці під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я. У рамках цієї змістової лінії в учнів формується відповідальне та шанобливе ставлення до власної та чужої інформаційної діяльності, яке на рівні початкової школи виявляється, зокрема, і через зазначення власного авторства, посилання на авторство інших, а також через усвідомлення шкоди від списування.

Обов’язкові результати навчання:

 • Відповідально використовує технології для власної безпеки, регулює власний час роботи з цифровими пристроями, обговорює різні наслідки використання інформаційних технологій у школі, на вулиці, вдома тощо;
 • Добирає належні засоби для спілкування з іншими особами, зокрема з людьми з особливими потребами безпосередньо та через Інтернет, усвідомлює відповідальність за свою діяльність в Інтернеті; рекомендує цікаві та безпечні сайти своїм друзям;
 • Відвідує тільки корисні і безпечні сайти; дотримується правил використання власних і чужих творів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж (вихід з облікового запису, щоб ним не скористались інші, приватність особистої інформації);
 • дотримується часових обмежень користування цифровими пристроями;
 • дотримується погоджених правил поведінки онлайн вдома та у школі;
 • звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час використання цифрових пристроїв чи програм;
 • узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм;
 • розрізняє приватну та публічну інформацію, зокрема ту, якою можна ділитися онлайн;
 • порівнює сильні і слабкі паролі;
 • визначає позитивну і негативну соціальну та етичну поведінку щодо використання технологій;
 • добирає оптимальні форми подання інформації під час спілкування з людьми з особливими потребами та іншої культури безпосередньо і в мережі;
 • ідентифікує прийнятну та неприйнятну поведінку в цифровому середовищі;
 • висловлює занепокоєння з приводу сумнівних контактів та змісту в мережі;
 • пояснює наслідки поширення інформації в мережі;
 • використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми;
 • шанує права творців інформаційних продуктів;
 • цитує та вказує джерела запозичених ідей чи матеріалів;
 • прогнозує наслідки плагіату в повсякденному житті та онлайн;
 • не списує і не дає списувати;
 • поважає приватність інформації інших;
 • уникає небезпечних та некорисних сайтів.

Змістові лінії які вивчаються з інформатики у 4 класі

За програмою Савченко О. Я.

Назва змістової лінії: Інформація. Дії з інформацією.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні дитиною поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити приклади інформації, властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування, ефективно використовувати інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Зміст навчання:

 • Пошук інформації у мережі Інтернет.
 • Інформаційна взаємодія.
 • Критичне оцінювання інформації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • вміє здійснювати простий пошук інформації у мережі Інтернет;
 • знає адреси деяких сайтів, зокрема електронних бібліотек, сайтів з навчальним контентом;
 • висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з різноманітних джерел;
 • розрізняє факти і судження;
 • добирає належні засоби для спілкування з іншими особами, зокрема з людьми з особливими потребами безпосередньо та через Інтернет;
 • пояснює наслідки використання інформаційних технологій, відповідальність за свою діяльність в Інтернеті;
 • дотримується правил використання власних і чужих творів.

Назва змістової лінії: Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією» передбачає формування уявлення про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв).

Зміст навчання:

 • Сучасні носії інформації.
 • Організація роботи цифрового пристрою(введення, збереження, опрацювання, збереження або виведення даних).
 • Збереження інформації.
 • Пам'ять комп’ютера (внутрішня та зовнішня).
 • Огляд конструкторів з робототехніки.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • наводить приклади сучасних різновидів комп’ютерних пристроїв;
 • зберігає дані на цифрових носіях;
 • пояснює, як організована робота з даними у будь-якому цифровому пристрої;
 • має уявлення про процес створення роботів;
 • контролює час використання цифрових пристроїв.

Назва змістової лінії: Об’єкт. Властивості об’єкта.

Опис змістової лінії:

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Зміст навчання:

 • Об’єкти для створення моделей.
 • Форматування та редагування об’єктів.
 • Додавання анімаційних ефектів до об’єктів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • класифікує об’єкти за їх властивостями; зіставляє ознаки моделей реального і цифрового світу;
 • аналізує вплив подій на властивості об’єкта;
 • досліджує об’єкти за допомогою створених моделей;
 • вміє створювати просту анімацію.

Назва змістової лінії: Комп’ютерні програми. Меню та інструменти.

Опис змістової лінії:

Зміст навчання:

 • Середовище програмування.
 • Команди та інструменти.
 • Проекти.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • вміє відкривати та завершувати роботу у знайомих середовищах для програмування (офлайн та онлайн);
 • називає інструменти середовища та пояснює їх призначення;
 • описує порядок створення проектів;
 • вміє відкривати готові та зберігати створені проекти.

Назва змістової лінії: Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» забезпечує розвиток навичок створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах, зокрема у табличній формі; початкових навичок використання різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймати та представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати інформацію у вигляді слайдів.

Зміст навчання:

 • Складові частини об’єктів.
 • Дії об’єктів.
 • Математичні моделі.
 • Розв’язування задач з використанням математичного моделювання.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • називає складові об’єкта;
 • називає які дії можна виконувати над об’єктом, які дії може виконувати об’єкт;
 • наводить приклади необхідності моделювання для розв’язування конкретних задач;
 • називає етапи створення інформаційної моделі;
 • створює математичні моделі;
 • прогнозує та формулює очікуваний результат;
 • коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи.

Назва змістової лінії: Алгоритми.

Опис змістової лінії:

Змістова лінія «Алгоритми» спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд; навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати можливі наслідки.

Зміст навчання:

 • Середовище виконання алгоритму.
 • Алгоритми з розгалуженням, складання алгоритмів з повторенням.
 • Створення програмованих проектів, зокрема анімаційних історій.
 • Ігри та стратегії перемоги.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 • визначає алгоритмічні структури;
 • створює алгоритми з розгалуженням у середовищі програмування;
 • розробляє алгоритми (зокрема, для власної чи групової діяльності) з послідовних дій, умов, повторень;
 • аналізує та впорядковує послідовності;
 • знаходить помилки в алгоритмах та виправляє їх;
 • вміє розробляти спільний із однокласниками проект під керівництвом вчителя;
 • наводить приклади ігор та стратегій перемоги;
 • оцінює результати своїх навчальних досягнень та результати своїх однокласників.

За програмою Шияна Р. Б. (ідентичне до 3 класу)

Назва змістової лінії:

Опис змістової лінії:

Обов’язкові результати навчання:

Очікувані результати навчання здобувачів освіти:

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Дудар Оля
Додано
18 жовтня 2023
Переглядів
629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку