Методика організації та проведення позакласного навчального заходу (на прикладі проведення тижня професії Електрогазозварник)

Про матеріал

У даній роботі розкриваються теоретичні, методичні та практичні аспекти теми «Методика організації та проведення позаурочного навчального заходу».

В теоретичній частині розкриваються сутність, завдання та принципи позаурочної робота, її види. Особлива увага приділена гуртковій роботі з учнями професійно – практичної підготовки.

У практичній частині роботи надано методику організації та проведення комплексного позаурочного навчального заходу «Тиждень електрогазозварників» та наведено заходи, які на можуть складати його основу.

Робота може бути цікавою для майстрів та викладачів професійно-практичної підготовки, а також для голів методичних комісій закладів професійної (професійно-технічної), освіти у контексті вдосконалення їх науково-методичної компетентності.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Тема роботи: Методика організації та проведення позаурочного навчального заходу

 

АНОТАЦІЯ

 

У даній роботі розкриваються теоретичні, методичні та практичні аспекти теми  «Методика організації та проведення позаурочного навчального заходу».

В теоретичній частині розкриваються сутність, завдання та принципи позаурочної робота, її види. Особлива увага приділена гуртковій роботі з учнями професійно – практичної підготовки.

У практичній частині роботи надано методику організації та проведення комплексного позаурочного навчального заходу «Тиждень електрогазозварників» та наведено заходи, які на можуть складати його основу.

Робота може бути цікавою для майстрів та викладачів професійно-практичної підготовки, а також для голів методичних комісій закладів професійної (професійно-технічної),  освіти у контексті вдосконалення їх  науково-методичної компетентності.

 


ЗМІСТ

ВСТУП

1.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Сутність та завдання позаурочної роботи.

1.2. Принципи позаурочної роботи.

1.3. Види позаурочної навчальної діяльності.

1.4. Гурткова робота з учнями у процесі професійно-практичної підготовки.

 

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА - позаурочний навчальний захід – тиждень «Електрогазозварників»

2.1. Підготовка та організація проведення тижня «Електрозварника».

2.2. Виставка стінгазет. 

2.3. Профорієтація в школах міста та запрошення учнів випускних класів відвідати заплановані заходи.

2.4. Представлення професії на загальноліцейній лінійці.

2.5. Позакласний захід «Спритний зварник».

2.6. Майстер-клас – тренінг «Зварником я можу бути!»

2.7. Конкурс «Кращий зварник 2020».

 

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сучасний світ швидко змінюється, навчальні заклади перестали відігравати основну роль в передачі учням культурних цінностей, знань та розширення світогляду. Сьогодні людина досить часто для пошуку данних звертається  до засобів масової інформації, в основному це Інтернет та соціальні мережі. І теперішні події з світовим карантином тому підтвердження. 

Відкритий інформаційний простір, в якому ростуть та навчаються наші учні, знижує важливість педагога, як посередника між учнем та знаннями. Все тяжче педагогу довести свою «значущість», бо в деяких напрямах, скажімо пошук інформації, робота з гаджетами та електронними програмами тощо, наші учні нас випереджають.

Якщо говорити про заклади професійної та професійно – технічної освіти, то тут проблема «розумних учнів» стоїть досить гостро. Прийшовши на навчання за обраною професією, такий учень має достатній багаж знань з Інтернету, завдяки відео роликам має чітке уявлення про свою професію і головне, може мати певні початкові, а іноді і досить професійні вміння та навички, скажімо по професії кухар чи кравець.

Ми можемо дискутувати щодо ситуації інформатизації суспільства, обговорювати переваги та недоліки, згадувати минулі часи, але факт лишається фактом, зміни відбуваються, вони не зворотні, і завдання педагога на сьогоднішній день, на мою думку, є постійний рух,  зростання та саморозвиток. Педагог має постійно тримати себе в «тонусі» та шукати шляхи, які допоможуть йому залишатися цікавим та корисним для учнів.

Я працюю майстром виробничого навчання по професії «Електрогазозварник», читаю години в цих групах як викладач та є головою методичної комісії електрогазозварників. Тому маю змогу бачити цю проблему з різних боків. І якщо існує проблема, значить мають бути шляхи її вирішення, або ці шляхи ми маємо відшукати або збудувати.

Заклади професійної та професійно – технічної освіти, поряд з основними завданнями, такими як надання середньої освіти та робітничої професії, виконують таку значущу функцію, як соціалізація молоді та її всебічний розвиток, бо сучасні навчальні заклади є, перш за все, територією розвитку особистості, її людяності, порядності, духовності та засад моралі.

Лише прийняття учнів як партнерів взаємодії та співробітництва в процесі навчання та дозвілля дозволяє сучасному педагогу зберегти свій
авторитет, а навчальному закладу реалізовувати задачі формування соціально
активних і потенційно успішних громадян.

І тут на допомогу педагогу приходить важлива складова навчального процесу – позаурочна діяльність учнів.

Організація та проведення позаурочних заходів професійного спрямування є на сьогодення дуже актуальним, тому що уміле використання елементів цієї роботи в навчальному процесі може значно підвищити її ефективність.

Мета підсумкової випускної роботи: проаналізувати педагогічну та методичну  літературу, дати визначення основним видам позаурочної діяльності та поділитися власним досвідом організації та проведення позаурочних навчальних заходів, на прикладі тижня професії «Електрогазозварник».


1.1. СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Вимоги, які запропоновані навчальними програмами професійного навчання, підручниками та сформованою методикою навчання, розраховані на
«середнього» учня. І тут має місце різке розшарування учнів: на тих, хто
легко та з інтересом засвоює матеріал по предметах професійно – технічного циклу, на тих, хто домагається при здобутті професії лише задовільних результатів, і
тих, кому вивчення та опанування професії дається досить тяжко.

Все це приводить до необхідності індивідуалізації навчального процесі, однієї з форм якої є позаурочна робота.  

Позаурочна робота - це організація педагогом різних видів діяльності
учнів у позаурочний час, що забезпечує необхідні умови для соціалізації особистості.

Головна мета позаурочної роботи це створення умов для творчого,  інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, поглиблення та розширення знань, формування практичних навиків і світоглядних переконань.

Позаурочна робота це різні виховні, освітні, навчальні та профорієнтаційні заходи, що виходять за рамки обов'язкових навчальних програм і проведені навчальним закладом в позаурочний час.

Поняття позаурочної роботи широко й неоднозначно, воно містить у собі різні по змісту, призначенню, методиці проведення, формам і способам керівництва заняття.

Позаурочна робота по цілях, змісту та методах проведення примикає до
навчального процесу, будучи його продовженням у позаурочний час, і не завжди носить добровільний і самодіяльний характер. Визначальна роль у її плануванні й організації належить педагогові. Прикладом тому може служити робота, яку ведуть вчителі - предметники як по розширенню й поглибленню знань програмного матеріалу зі здібними учнями, так і з метою корекції знань слабо встигаючих учнів.

Позаурочна робота - це ті позакласні заняття, які ведуться головним чином в учнівських колективах на основі самоврядування, активності й самодіяльності учнів при направляючій  ролі вчителів, класних керівників. Вона являє собою сукупність різних видів діяльності, має широкі можливості позитивного впливу на учнів та є самостійною сферою навчально-виховної роботи вчителі, здійснюваної у взаємозв'язку з роботою на уроці. Важливо відзначити, що позаурочна робота в навчальному закладі найчастіше має міжпредметний характер.

Будучи складовою частиною виховної роботи, позаурочна робота спрямована на досягнення загальної мети навчання й виховання – засвоєння учнем необхідного для життя в суспільстві соціального досвіду та формування прийнятої суспільством системи цінностей.

Виходячи з вище зазначеного, позаурочна робота має бути спрямована на рішення наступних завдань:

 1.     Формування в дитини позитивної Я-концепції, що характеризується
  наступними факторами: упевненістю в доброзичливих відносинах до нього інших людей; переконаністю в успішному оволодінні їми тих або інших видів діяльності; почуттям власної значимості. Позитивна Я-концепція характеризує відношення дитини до самої себе й об'єктивність її самооцінки, що є основою подальшого розвитку індивідуальності дитини. Різноманітна позаурочна діяльність сприяє розкриттю індивідуальних здатностей дитини, які не завжди проявляються на уроці. Розмаїтість позаурочної діяльності сприяє самореалізації дитини, підвищенню її самооцінки, упевненості в собі, тобто позитивному сприйняттю самої себе. Включення учнів у різні види позаурочної роботи збагачує їхній особистий
  досвід, знання про розмаїтість людської діяльності, формує необхідні
  практичні вміння й навички.
 2.     Створення сприятливих умов для нагромадження досвіду колективного життя та навичок співробітництва. Навчальна праця, під час навчального процесу, в силу своєї специфічності не може служити такою сприятливою основою співпраці колективу, якою є позаурочна діяльність. Тут учні вступають у багатобічні взаємини між собою. У різних формах позаурочної роботи учні не тільки проявляють свої індивідуальні особливості, але й учаться жити в колективі. При цьому позаурочна діяльність збагачує досвід колективної взаємодії у певному аспекті, що у своїй сукупності дає великий навчально-виховний ефект.
 3.     Формування потреби в продуктивній, соціально-змістовній діяльності
  через безпосереднє знайомство з різними видами діяльності, формування
  відповідно до індивідуальних схильностей інтересу до них, необхідних умінь
  і навичок. У позаурочній роботі створюються умови для формування вмінь включатися в продуктивну, схвалену суспільством діяльність і при необхідності самостійно її організовувати. Цей момент особливо актуальний у зв'язку з ростом кількості підлітків, що ведуть антигромадський спосіб життя (злочинність, наркоманія, алкоголізм тощо).
 4.     Формування моральних, емоційних, вольових компонентів світогляду. У позаурочній роботі засвоюються моральні норми поводження через оволодіння моральними поняттями. Емоційна сфера формується через естетичне подання у творчій діяльності.
 5.     Розвиток пізнавального інтересу. Дане завдання позаурочної роботи
  відбиває наступність навчальної й позанавчальної діяльності, тому що
  позаурочна робота пов'язана з навчально – виховною роботою на уроці й, в
  остаточному підсумку, спрямована на підвищення ефективності навчального
  процесу. Виховання інтересів учнів у процесі позаурочної роботи пов'язане з
  рішенням важливого завдання – розширенням світогляду щодо обраної професії та підготовка їх до самостійної праці після закінчення навчального закладу. Відомо, що різні види позаурочних занять є одним з основних джерел виникнення професійних інтересів і професійної поінформованості учнів, а головне, допомагають їм придбати та поглибити  спеціальні знання, уміння й навички, перевірити свої сили в обраній області діяльності.
 6.     Організація вільного часу учнів. У цей час дуже важливо подовжити
  строки організованого педагогічного впливу, щоб попередити негативні
  наслідки дитячої бездоглядності. Встановлено залежність між поводженням учнів і тим, як вони проводять вільний час. Педагогічно запущені учні здебільшого не
  займаються в кружках, не мають суспільних доручень, не цікавляться життям
  групи та навчального закладу в цілому. У міру збільшення вільного часу проблема культури його використання отримує все більше значення в суспільстві. Існує думка, що невстигаючих учнів не слід відволікати від навчальних занять. Це невірно, тому що саме їм треба допомогти правильно використати свій вільний час.

Перераховані завдання визначають основні можливості й напрямки
позаурочної роботи в досягненні її основної мети й носять характер
загальних положень. У реальній роботі вони конкретизуються відповідно до особливостей групи, самого педагога, програми навчання, напрямку роботи навчального закладу тощо.

Мета та завдання визначають функції позаурочної роботи – навчальну,
виховну й розвиваючу.

Навчальна функція позаурочної роботи не має такого пріоритету, як у
навчальній діяльності. У позаурочній роботі вона є допоміжною для більш
ефективної реалізації виховної й розвиваючої функцій і полягає, в основному,  не у
формуванні системи наукових знань, навчальних умінь і навичок, а в
навчанні певним навичкам поводження, колективного життя, навичкам
спілкування й ін. Однак правильне сполучення позаурочної й навчальної роботи
забезпечує більшу гнучкість всієї системи навчально-виховної діяльності.
Позаурочна робота може служити ефективним засобом диференціації
навчання й виховання при збереженні єдиного й обов'язкового навчального плану. Позаурочна робота може компенсувати його недоліки, важко переборні в рамках навчальної діяльності у зв’язку з її великою насиченістю обов'язковими заняттями.

Величезне значення в позаурочній роботі має розвиваюча функція, що полягає у виявленні й розвитку індивідуальних здатностей, схильностей й інтересів учнів через включення їх у відповідну діяльність. Наприклад, учня з артистичними здатностями можна залучити до участі в заходах, які будуть проводитися перед великою аудиторією, скажімо на сцені, а учня, з художніми задатками – до малювання стінгазет, розроблення профорієнтаційної продукції, візиток, букленів, оформлення кабінету, сцени, учень, який гарно орієнтується в компютері та роботі з програмами може допомогти з пошуком інформації, набором тексту, чи створення презентації. Головне тут, захотіти педагогу побачити, що кожна дитина унікальна та по своєму обдарована.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПРИНЦИПИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Позаурочна робота проводиться на основі загальних принципів, які є основою для визначення її напрямку, змісту, форм і методів.

Принцип добровільності полягає у вільному виборі учнями напрямки позаурочної діяльності. Педагог не може залучати дітей на підставі їхньої успішності або здібностей; головним приводом для участі в дитини тому чи іншому вигляді позаурочної діяльності є його бажання. Перевагою такого підходу є прихід в гуртки мотивованих дітей. З іншого боку, якщо педагог бачить потребу участі учня в тій чи іншій позаурочній діяльності, він має вмотивувати учня, що б його вибір став добровільним.

Принцип цільової настанови вимагає чіткого планування навчально - виховних завдань, оцінки досягнутих результатів, всебічного аналізу проведеної роботи. Відсутність мети при організації й проведенні позаурочної роботи породжує формалізм, що руйнує відносини між педагогом й учнями, у результаті чого ефективність позаурочної роботи може бути рівної нулю або мати негативні результати.

Перед початком необхідно визначити очікувані результати. Це допомагає сформулювати завдання таким чином, щоб вони сприяли досягненню загальної мети - засвоєнню соціального досвіду й формуванню позитивної системи цінностей. Необхідна наявність чіткого формулювання мети й виховних завдань кожного намічуваного заходу. При цьому значимість будь-якої справи повинна бути зрозуміла учням.

Оскільки результати у виховній роботі найчастіше відстрочені, то аналіз проведеної роботи не завжди однозначно можна провести лише по зовнішніх ознаках.

Принципу зв'язку позаурочної роботи з життям, працею, практикою полягає в тому, що в процесі її проведення формування учнівського колективу й кожного учня повинне проходити під впливом дійсності, при активній участі в суспільному житті. Тому позаурочна робота повинна мати суспільно корисну спрямованість.

Принцип єдності й цілісності навчально - виховного процесу означає насамперед органічне сполучення навчальної й позаурочної роботи. Нерозривність цих сторін педагогічного процесу при врахуванні індивідуальних особливостей учнів - важлива умова підвищення його ефективності. Можливості таких зв'язків об'єктивно закладені в змісті позаурочної діяльності.

Цей принцип сприяє реалізації дидактичних принципів науковості, доступності й наочності навчання, зв'язку теорії й практики. Він вимагає й наступності між віковими щаблями навчально - виховного процесу (учнями першого, другого та третього курсу), а також врахування рівня попереднього розвитку й підготовленості учнів.

Принцип виховання в колективі й через колектив випливає безпосередньо із цілей навчання й виховання, тому що тільки в колективі особистість одержує можливість всебічного розвитку своїх задатків. Позаурочна робота відкриває широкі можливості для постійної участі в різній колективній діяльності, яку варто організовувати з урахуванням законів формування колективу й вже досягнутого рівня його розвитку.

Рівень розвитку колективу визначає й характер керівництва їм з боку педагога. Чим він вище, тим більше самостійності надається самим учням, тим значніше роль учнівського самоврядування в колективі. Позаурочна робота вимагає активності учнів і створює простір для прояву їхньої самостійності. Тут вони можуть добровільно вибирати собі заняття, брати участь у його плануванні, визначенні шляхів і засобів здійснення наміченого. Тому ця діяльність відкриває більші
можливості для реалізації принципу розвитку активності й самодіяльності в
процесі виховання. Активність становить органічну потребу учнів на всіх етапах їхнього розвитку, і виховний процес повинен бути побудований так, щоб задовольнити її. У свою чергу, виховання може бути успішним лише за умови, що в ньому використаються всі можливості учня. Велике значення мають позаурочні заняття для вироблення навичок самостійної роботи (самостійне рішення важких і нестандартних завдань, підготовка й читання доповідей і повідомлень; робота над спеціальною, науково - популярною і довідковою літературою, виконання творчих
проектів тощо). Учні почувають себе самостійними, якщо задум позаурочного завдання виходить від них, і його виконання надане їм самим. При цьому є певний ризик, що учні упораються зі справою гірше, ніж хотілося б. Однак виграш складається в головному - учні проходять школу самостійності. При цьому їх потрібно підстраховувати, бути готовими прийти їм на порятунок, але це не повинно виражатися в розігруванні заходів, що заздалегідь відрепетировані.

Принцип врахування вікових й індивідуальних особливостей у позаурочній
роботі означає, що вона повинна будуватися з опорою на сили й можливості, що властиві даному віку, і сприяти подальшому розвитку кожного учня. Нестійкість уваги учнів цього віку змушує шукати найбільш яскраві й емоційні форми роботи з ними. Найбільш ефективними є такі види діяльності, у яких переважає ігрова
діяльність. Інтереси багатьох уцнів цього віку ще не визначилися до кінця, і тому лише деякі з них легко включаються в позаурочну роботу. У цих учнів ще не достатньо великий рівень колективних зв'язків, мало самостійності й упевненості у своїх силах. Тому вся позаурочна робота повинна проходити під керівництвом педагога.

Позаурочну роботу з учнями варто будувати урахуванням набутих ними знань, накопиченого життєвого досвіду. Учні цього віку не завжди допитливі, але вони шукають можливості виявити свою зрілу самостійність й ініціативу в праці, прагнуть перевірити свої сили у важких ситуаціях. Вони вже займаються в кружках, секціях, але за умови самостійного вибору. Завдання педагога - допомогти кожному
підлітку знайти таке позаурочне заняття, що змогло б задовольнити його інтереси й сприяло б розвитку його здатностей. Наші учні - це вже майбутні студенти вищих і навчальних закладів, працівники різних галузей виробництва й сфери послуг. Вони досягають фізичної й моральної зрілості, значно зростають їхньої можливості у фізичній і розумовій праці, що дозволяє пред'являти до них високі вимоги. Вони й самі почувають себе дорослими,  прагнуть самостійно організувати свій вільний час, знайти корисні справи.

Юність - пора інтенсивного формування світогляду й моральних переконань, що супроводжується нерідко коливаннями, сумнівами й навіть розчаруваннями. У цьому віці відбувається вибір життєвого шляху, і тому необхідно активізувати позаурочну діяльность по професійній орієнтації учнів.

Незважаючи на вікові розходження учнів, у будь-якій віковій групі має
успіх діяльність, побудована на основі як гри, так й імітації серйозної, дорослої діяльності.

У виховній роботі, крім вікових, потрібно враховувати й індивідуальні
особливості учнів: темперамент, характер, здатності, інтереси, звички й смаки, тому вони й вимагають індивідуального підходу. Знання цих особливостей учнів дозволяє глибше використати позаурочну роботу для їхнього всебічного розвитку.

Принцип вимогливості й поваги до особистості визначає взаємини вчителів й учнів у процесі позаурочної роботи, дозволяє виявити ті захоплення й інтереси, у яких найбільш повно проявляються їхні позитивні якості. Опираючись на них, учитель може домагатися загальної перебудови поводження й розвитку інтересів учнів, поліпшення їхньої успішності й дисциплінованості. У колективах по інтересах, які складаються в процесі позаурочної роботи, педагогічна позиція вчителя інша, чим на уроці: він, стосовно учнів, виступає як старший, більш досвідчений і знаючий товариш, зобов'язаний зважати на інтереси й думку учнів, поважати їхню самостійність. Разом з тим учні в позаурочній роботі зобов'язані підкорятися правилам поведінки й установленому порядку, тому що свобода вибору діяльності й добровільність участі в ній не повинні вести до неорганізованості. Вимогливість же припускає контроль із боку вчителя за роботою учнів, необхідність підведення підсумків їхньої діяльності. Позаурочна робота дає більші можливості для рішення навчально - виховних завдань, виховує в учнів наполегливість,
ініціативу, волю. Позаурочні заняття приносять більшу користь і самому вчителю. У позаурочній роботі велика роль контакту педагога з учнями, для встановлення якого необхідні певні якості педагога. При організації позаурочної роботи педагог повинен бути в постійному творчому пошуку, підбираючи й створюючи все нові форми цієї роботи.

Творчість педагога є необхідною умовою для ефективної позаурочної роботи.

 

1.3. ВИДИ ПОЗАУРОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основною формою навчання в навчальних закладах є урок, але поряд з цим використовуються також позаурочні форми навчально – виховної діяльності такі як: екскурсия, семінар, факультативи, додаткові заняття та консультації, предметні гуртки і наукові товариства, олімпіади, конкурси, виставки учнівської творчості, домашня робота учнів, тематичний вечір, зустрічі з цікавими людьми, вікторина, брейн-рінг, ділова гра, конкурс, політінформація

Екскурсія - форма організації навчання, яка передбачає вихід учнів на місце розташування об’єктів вивчення (природи, історичних пам’яток, музеїв, виробництва) для безпосереднього ознайомлення з ними. Екскурсія пов’язує навчальний процес із реальним життям і допомагає учням шляхом спостереження пізнавати предмети і явища в їх природному середовищі. Залежно від місця в навчальному процесі виділяють вступні, поточні та підсумкові екскурсії. Вступні знайомлять учнів з факта­ми, необхідними перед поясненням нової теми. Підсумкові завер­шують роботу над темою чи розділом і сприяють закріпленню та поглибленню знань.

У проведенні екскурсії виділяють три етапи: а) попередня підго­товка до екскурсії на уроках; б) вихід учнів до об’єкта спостережен­ня і виконання запланованих завдань (збір природних матеріалів, виконання малюнків, креслень тощо); в) аналіз та систематизація зібраних матеріалів, підведення підсумків екскурсії.

Ефективність екскурсії залежить у першу чергу від ретельної підготовки вчителя. Для цього необхідно заздалегідь визначити проблематику екскурсії, попередньо вивчити місцевість, скласти маршрут; чітко сформулювати мету, визначити загальні та індивідуаль­ні завдання, час, який відводиться на екскурсію і збір матеріалів; ознайомити учнів із засобами збору матеріалу: прийомами ведення записів, замальовок, основами фотографування, звукоза­пису тощо; визначити творчі завдання для учнів: написати твір, підготу­вати доповідь, скласти альбом, випустити газету, скласти гербарій і колекцію, підготувати роздатковий матеріал для уроків, шкільних виставок, музеїв тощо; ознайомити учнів з правилами поведінки й основами техні­ки безпеки.

В своїй педагогічній діяльності цей вид позакласного заходу використовую найчастіше.

Із власного досвіду організації та проведення екскурсій, можу зазначити важливість дотримання наступних моментів: екскурсія - це не просто розважальна прогулянка, а ефектив­на форма навчання; потрібно дотримуватись тематики екскурсії, не піддаватися на відволі­каючі, провокаційні запитання учнів; розповідати лише про те, що можна показати, або підкріпити показом; уникати довгих пояснень; не залишати учнів пасивними слухачами, залучати їх до активної діяльності; умійти сконцентрувати увагу дітей на потрібному об’єкті; вчасно помітити втому учнів і вміти закінчити екскурсію, або переключитися для підтримання уваги учнів.

Для професійно – технічних навчальних закладів екскурсії на виробництво та профільні виставки є чи не єдиним джерелом вивчення сучасного обладнання та новітніх технологій. Навчальний заклад не може дозволити собі купувати новітню техніку та й спонсорів знайти не так легко, а погодитися на екскурсію підприємство може, особливо якщо натякнути що сьогоднішні учні завтра шукатимуть робочі місця.

І тут важливо, по-перше, що б сам педагог – вчитель чи майстер виробничого навчання сам орієнтувався в тому, що буде показано учням. Найчастіше екскурсії на підприємствах проводять бригадири (краще якщо інженери), але проблема в тому, що робоча людина, найчастіше не вміє говорити, тобто формувати думки послідовно та логічно, і тут педагог повинен вміти акуратно вклинюватися в розмову і пояснювати учням на «їх мові».

По-друге, треба памятати, що будь-яка екскурсія, а особливо на виробництво, це зона підвищеної небезпеки. Учні, потрапляючи в нове середовище, можуть почати поводити себе не так, як завжди, а так, як ви від них зовсім не очікуєте. І проблема тут зовсім не в погано проведеному інструктажі. А з іншого боку, учні виходять із зони комфорту, що може допомогти педагогу побачити їх з іншої сторони та виявити в них нові, зовсім неочікувані риси, з якими можна попрацювати та допомогти учню їх розвинути.

Семінар - форма навчання, яка передбачає обговорення питань з теми прочитаної лекції чи розділу програми. Семінарські заняття в ПТНЗ можуть бути проведені на всіх курсах навчання після вивчення важливих розділів предметів.

Семінари складаються з двох взаємопов’язаних етапів: самостійного вивчення учнями програмового матеріалу і обговорення результатів їх пізнавальної діяльності. Вони дозволяють систематизувати й узагальнити теоретичний матеріал, навчити учнів виступати з повідомленнями і рефератами, дискутувати, сприяють формуванню умінь і навичок організації самоосвіти.

Маючи певний досвід роботи, хочу зазначити, що для учнів ПТНЗ кращим семінаром є міжпредметний семінар – конференція, який організовується викладачем спецдисципліни, наприклад «Слюсарної справи» та викладачем «Хімії» чи «Фізики». Міжпредметні зв’язки завжди були основою розуміння програмного матеріалу, тим фундаментом, на якому базується усвідомлення та знання по професії, а проведення подібних семінарів поглиблює ці знання, з одного боку, а з іншого, дозволяє розширити ці знання, провести аналогії, а головне, залучити учнів до активного пошуку та аналізу інформації.

Факультативи - позапрограмові навчальні заняття, які добровільно вибирають і відвідують учні. Їхнє призначення - поглибле­не вивчення окремих навчальних предметів, розвиток пізнаваль­них інтересів та творчих здібностей учнів.

Додаткові заняття і консультації призначають для повторного чи детальнішого опрацювання розглянутого на уроках навчаль­ного матеріалу. Вони виконують дидактичну функцію попередження та ліквідації відставання учнів у навчанні, а також поглибленого вивчення окремих питань чи тем.

Форма і час проведення додаткових занять жорстко не регламентуються. Це може бути консультація, на якій учитель ще раз викладає новий матеріал для тих, хто не зрозумів його на уроці, або бесіда з двома-трьома учня­ми з теми уроку, виконання письмових завдань. Тривалість таких занять може бути від 20 хв. до 1 год.

Предметні гуртки і наукові товариства створюють на добро­вільній основі з учнів паралельних або суміжних груп. До них вхо­дять учні, які прагнуть розширити і поглибити свої знання, мають схильність до відповідної галузі науки, мистецтва, техніки. За зміс­том предметні гуртки дуже подібні до факультативних занять. Проте тематика гурткової роботи довільніша і може змінюватися залежно від бажань і нахилів учителя й учнів.

Олімпіади, конкурси, виставки учнівської творчості організо­вують для підвищення пізнавальної активності учнів у вивченні різних навчальних предметів чи певної професії і розвитку творчих здібностей. Готують їх заздалегідь: складають план, проводять серію попередніх заходів, учням дають завдання. Такі заходи посилюють інтерес учнів до навчання та опанування професії. Крім того, олімпіади і конкурси допомагають виявляти і розвивати обдарованих учнів.

Домашня робота учнів. Навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчаль­ну роботу під час уроків підкріплює добре організована домашня робота учнів. Засвоєння умінь і навичок, а також повторення навчального матеріалу відбувається головним чином у процесі виконання домашніх завдань, які, доповнюючи і продовжуючи урок, сприяють поглибленню і розширенню знань учнів, привчають їх до самостійного мислення.

На уроках, як би добре вони їх не проводити, відбувається фікса­ція знань у короткочасній пам’яті. Для їх переведення у довготри­валу пам’ять необхідне наступне повторення, яке найчастіше відбувається під час домашньої роботи. Крім того, засвоєння знань і формування навичок залежить від індивідуальних особливостей учнів, відбувається в різному темпі. Учням, які навчаються в одній групі, на це потрібен різний час, що протягом уроку неможливо забезпечити. Домашня робота також сприяє формуванню в учнів відповідальності, організованості, навичок самостійної діяльності.

Ефективність домашньої роботи залежить від сформованості в учня навичок роботи з підручником і додатковою літературою, уміння правильно визначати послідовність виконання письмових і усних завдань, прийомів повторення і самоконтролю, організації раціонального режиму роботи і відпочинку і т.д.

Не володіючи навичками самостійної роботи, учні часто припу­скаються помилок: механічно читають підручник, намагаючись запам’ятати матеріал без усвідомлення його змісту; не вміють ор­ганізувати свій робочий час; виконують письмові завдання без по­переднього засвоєння теоретичного матеріалу.

Тематичний вечір. Разом із учителем учні докладно продумують програму вечора, види занять і розваг, підбирають матеріал для вечора: завдання - жарти, завдання на кмітливість, історичні відомості, ребуси, софізми, шаради, кросворди, питання для вікторин; готовлять необхідні моделі, плакати, гасла,
оформляють клас чи актову залу, якщо планується запросити гостей (учнів інших груп та адміністрацію).

Зустрічі із цікавими людьми є важливим засобом формування підростаючого покоління. Такі зустрічі можуть бути класними або загальними, мати самостійний характер або входити в інші форми позаурочної роботи.

Подібні заходи в нашому навчальному закладі не рідкість, бо в даному випадку учні мають змогу отримати інформацію з першоджерел. Останні заходи, на які запрошувалися такі гості були: День пам’яті воїнів Афганців та День памяті Небесної Сотні – були запрошені ветерани та очевидці подій, святкування Дня охорони праці – запрошувалися інженери охорони праці базових підприємств ТОВ «Енергетик» та КМЗ «Котельний завод Пархоменко», тиждень професії «Електрогазозварників» - працівники підприємств – партнерів та успішні батьки учнів, які закінчили наш навчальний заклад та мають високооплачуєму роботу по професії, День боротьби зі снідом – медичні працівники міської лікарні.

При проведенні подібних заходів учні мають змогу відчути специфічну атмосферу, почути цікаву інформацію та невідомі факти, отримати вичерпні відповіді на свої питання.

Вікторина, брейн-рінг - це свого роду ігри. Їх найкраще проводити або на заняттях кружка, або у вигляді змагання між окремими групами (у позаурочний час). Завдання повинні бути з легко доступним для огляду змістом, не громіздкі, не потребуючих записів, здебільшого доступні для рішення в розумі.

В нашому навчальному закладі такі заходи, най частіше, проводяться на предметних тижнях.

Ділові ігри - активний метод навчання, що використовує імітацію
реального життя з постановкою певної проблеми чи виробничої ситуації. Вона може мати елементи проблемного навчання чи кейс-технологій.

Ділові ігри спрямовані на вирішення так званих інструментальних завдань:
побудови реальної діяльності, досягнення конкретних цілей, структурування
системи ділових відносин учасників. Ділові ігри з учнями, зазвичай, мають нескладний сюжет, можуть проходити у вигляді організаційного семінару.

Конкурс - це змагання в групі чи між групами на першість, що має метою підвищити інтерес учнів до тієї або іншої галузі науки, мистецтва, спорту й виділити кращих. Він може бути самостійною формою роботи або складовою частиною шкільного свята, вечора, заняття кружка, бути тематичним чи звітним. У зв'язку з конкурсами можуть влаштовуватися виставки учнівської творчості (малюнки, анімація, програми, поробки тощо).

Щороку ми проводимо конкурси, на найкращого з професії, наприклад, «Найкращий зварник 2019». Сам конкурс складався з теоретичної частини – вікторини, та практичної частини – виварювання зразків. Спочатку конкурси проводилися в групах І, ІІ та ІІІ курсів,  обиралися І, ІІ та ІІІ місце, а потім проводився загальноліцейний конкурс.

Політінформація. Коли я, свого часу (1993-1996 н.р) навчалася в ПТНЗ, в нас кожен ранок, перед уроками проводилася політінформація. Майстер виробничого навчання чи спеціально призначені учні зачитували з газети (гаджетів не було, а періодику виписували всі) політичні новини країни. Все це робилося з примусом для організації початку навчального дня та для того, щоб учні,, хоч і пасивно, але були в курсі життя країни та світу.

Ставши майстром виробничого навчання, я згадала наших майстрів та їх «політінформацію». Ідея мені сподобалася, але її я дещо змінила.

Кожен день перед уроками я маю «заповнити» 10-15 хвилин. Перевірка присутності учнів це 1-2 хвилини, а далі? постійне виховання? Я почала читати з інтернету про якусь цікаву подію, яка відбулася на передодні: українські хірурги провели складну операцію, винахід українських учнів чи народження рідкісної тварини в зоопарку. Головна мета – ніякої політики, відволікти учнів від домашніх ранішніх проблем, налаштувати їх на позитив та викликати гордість за нашу країну та її людей. Все це проходило, спочатку, у вигляді монологу, у учнів спостерігала відверту байдужість, але згодом їм ставало цікаво, почали приходити без запізнень, потім і самі стали шукати цікаві факти та зачитувати їх перед групою. Учні активніше стали включалися в обговорення. Я почала спостерігати, як мої учні стали більше спілкуватися між собою та цікавитися один одним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ГУРТКОВА РОБОТА З УЧНЯМИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Позакласний час займає значне місце в житті учня. Тому необхідно допомогти правильно організувати його, щоб він був раціонально використаний для відпочинку та заняття улюбленою справою з  одного боку, а з іншого для розвитку творчого мислення учнів, їх пізнавальної діяльності, прагнення до пошуків, досліджень.

І тут на допомогу педагогу приходить один із видів позаурочної роботи – навчальний гурток.

Гурток (секція, клуб, творче об’єднання) – основна традиційна форма реалізації змісту позаурочної освіти і виховання учнів як у процесі вивчення окремих навчальних предметів, так і при оволодінні професією в цілому.

За своєю сутністю гурток – це специфічна спільність учнівської молоді, яка ґрунтується насамперед на засадах добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позаурочної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя.

Слід зазначити, що на відміну від інших видів позаурочної діяльності, які мають епізодичний характер (маю на увазі, що той самий вечір, чи вікторину проводять час від часу, а семінарське заняття – після вивчення розділу програми), то гурток має діяти на постійній основі, тобто його він має план, програму та режим роботи, який ухвалюють на засіданні профільної методичної комісії та затверджується адміністрацією.

Послідовність організації роботи гуртка:

 1. Надання адміністрації необхідних документів про гурток. Визначення напряму діяльності гуртка, його ролі, основної мети і задач.
 2. Визначення та ознайомлення з посадовими обовязками. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації роботи гуртка.
 3. Складання навчальної програми гуртка (не пізніше ніж за 10 днів до початку його роботи) та її узгодження з директором, методистом. Затвердження програми.
 4. Комплектування групи. Оформлення кабінету. Підготовка необхідних матеріалів, інструментів, таблиць для занять.
 5. Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на семестр чи навчальний рік.
 6. Складання розкладу занять гуртка.
 7. Оформлення журналу обліку роботи гуртка.
 8. Проведення вступного заняття. Проведення вступного інструктажу з техніки безпеки з обовязковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці.
 9. Складання конспектів занять та їх проведення. Заповнення журналу гуртка на початку заняття і по закінченні.
 10.          Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його заступника, розподіл обовязків між вихованцями. Проведення батьківських зборів (за потребою).
 11.          Проведення відкритих занять для педагогів і батьків. Відвідування занять інших керівників гуртків.
 12.          Організація масових заходів з гуртківцями (екскурсійна, концертна, спортивно-масова, виставкова діяльність і т. д.). Залучення батьків до організації і проведення масових заходів.
 13.          Участь у районних, міських, всеукраїнських заходах (конкурси, змагання, огляди, акції, виставки і т.д.).
 14.          Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців.
 15.          Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка. Самоаналіз роботи гуртка за навчальний рік.

Це приблизний, орієнтовний та динамічний план організації роботи гуртка. Він має змінюватися залежно предметного чи професійного спрямування, програми, віку учнів тощо.

 

Також потрібно визначити, які обов’язки покладаються на керівника гуртка:

1. Забезпечення атмосфери безпеки, комфортних умов для навчання та виховання, сприятливого морально-психологічного клімату в гуртку.

2. Організація різноманітної творчої та суспільно значущої діяльності вихованців у гуртку, створення умов для успішного самоствердження кожного вихованця в суспільно корисній діяльності.

3. Збереження контингенту вихованців упродовж терміну навчання.

4. Стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей.

5. Здійснення індивідуальної педагогічної підтримки вихованців.

6. Організація педагогічного супроводу учня в навчанні за індивідуальною освітньою траєкторією.

7. Забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів.

8. Організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, проектній, науково-дослідницькій діяльності.

9. Підтримка дітей, які мають бажання навчатися, але мають відхилення в поведінці.

10. Організація роботи з батьками, проведення розяснюючої роботи, залучення батьків до надання допомоги в розвитку учнів.

11. Створення дружнього до дитини виховного середовища (згуртування колективу, включення вихованців у різні види соціальної практики, розвиток учнівського самоврядування).

12. Налагодження зв’язків та залучення ресурсів партнерських організацій.

13. Створення позитивного іміджу гуртка.

Учні, які в позаурочний, свій власний, час приходять на гурток мають велике бажання навчитися чомусь новому, і, навіть, якщо хтось приходить «за компанію», то завдання керівника гурта зацікавити таку дитину залишитися добровільно та прийти знову.

 

 

А для цього керівник гуртка повинен мати такі професійні якості:

1. Професійні знання (знання основ педагогіки, психології; знання методики і технології гурткової роботи), знання закономірностей психічного розвитку підлітків в різні вікові періоди, методів вивчення особистості та підліткового колективу на діагностичній основі.

2. Володіння сучасними педагогічними технологіями та здатність до творчій діяльності.

3. Демократичний стиль роботи та високу комунікативну культуру.

4. Здатність змінюватися, упроваджувати нововведення та ефективно працювати в команді.

5. Вміння будувати взаємодію з учнями з позиції безумовного прийняття дитини, бути толерантним.

6. Мати професійну майстерність та компетентність.

7. Вміти аналізувати та попереджати стресові та конфліктні ситуації, вирішувати конфлікти.

При нашому навчальному закладі є учнівський гуртожиток і чим зайняти учнів у їх вільний час завжди було питанням номер один. Так, у нас завжди існували спортивні гуртки, такі як волейбол, міні-футбол, настільного тенісу. Але не всі учні схильні до фізичної активності, деякі хочуть щось зварити, покрутити, тобто попрацювати руками.

І тоді у мене виникла ідея, не нова звісно, чому б не зайніти таких дітей чимось корисним, особливо, якщо вони самі цього хочуть.

Ми зібралися та вирішили, що будемо робити. Один учень, Портнов Андрій,  запропонував спробувати створити поробки з металу, на прикладі металевої троянди, яку він виготовив вдома та привіз показовий екземпляр – зразок. Іншим ця ідея сподобалася.

Звісно, це ще не був той гурток, про який описувала вище. Працюючи над цією випускною роботою, а знаю як правильно організувати його роботу.

З учнями ми обговорили основний момент – наявність матеріалів для виготовлення троянд, а всі інструменти я брала на себе, бо виявилося що маю все необхідне, як майстер виробничого навчання.

Пошук та закупка матеріалів це не легке питання, я дуже не хотіла мати справу із грошима з певних етичних міркувань та питань довіри між мною та учнями. Але провівши певний аналіз, виявилося, що для нашого задуму достатньо залишків металу, жесті, непридатних до використання електродів. Провівши роботу з батьками ми мали необхідні матеріали та почали роботу.

Найперше, що ми зробили, це виготовили одну троянду, склали та оформили технологічний процес, так би мовити технологічну карту, де вказали необхідні матеріали, інструменти та обладнання, а також послідовність виконання роботи. Особлива увага була приділена безпеці праці.

Технологічний процес виготовлення металевої троянди подано в додатку № 1.

Також нами був знятий та змонтований відеоролик.

Якщо не брати до уваги те, що учні опанували процес виготовлення троянди, вони, в ході цієї роботи, навчилися раціонально використовути матеріали та відходи виробництва, складати карту технологічного процесу, підбирати інструменти з огляду на вимоги безпеки праці, аналізувати свою діяльність, дизайнерському погляду на речі (зміна форми заготовок для отримання нового вигляду готового виробу), роботі з новими компютерними програмами по редагуванню зображень та створенню відеороликів,.

Але, як на мене, головне те, що вони з користю та під наглядом проводять вільний час, працюють в команді, на результат і їм це подобається.

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

позаурочний навчальний захід – тиждень «Електрогазозварників»

Під позаурочним навчальним заходом, тиждень «Електрогазозварників», мається на увазі комплекс позаурочних міромприємств, в яких задіяні учні, що навчаються по професії «Електрогазозварник» на І, ІІ, ІІІ курсі після 9 та 11 класів.

Тижні професій в закладах профтехосвіти проходять щорічно, інколи проводять як місячники професій. Аналогічно проводять предметні тижні по загальноосвітнім предметам.

В практичній частині, я, як голова методичної комісії енергетичного напрямку, хочу поділитися нашим досвідом проведення тижня професії.

Мета проведення тижня професії – популяризація професії серед населення регіону, профорієнтаційна робота для учнів шкіл та їх батьків, отримання учнями нової цікавої інформації, яка стосується вивчаємих предметів професійно – технічного циклу, проведення майстер – класів по сучасним видам зварювання.

 

2.1. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ»

Підготовка до проведення тижня професії почалася з визначення термінів проведення. Зазвичай, в нашому навчальному закладі, тижні професій проходять в ІІ семестрі навчального року, через місяць, як учні виходять на навчання після зимових канікул.

В цьому році, для проведення предметних тижнів, а у нас чотири професії значить чотири тижня, старший майстер, із погодженням з адміністрацією, визначила лютий місяц. Там як раз виявилося чотири цілих тижня.

В свою чергу, переговорив з членами нашої методичної комісії, ми взяли собі третій тиждень лютого, тобто з 17 по 21 лютого 2020 року.

Тиждень професій, як вже зазначалося, великий комплекс міроприємств, і для його підготовки та проведення необхідна спільна робота всієї методичної комісії. Тому, в січні  місяці, було проведене планове засідання методичної комісії, на якому одним із питань було «Підготовка, організація та проведення тижня професії «Електрогазозваників».

Наша методична комісія включає в себе:

 • Голову методичної комісії – Унтілову А. А. – мастра виробничого навчання групи 251 (ІІ курс), викладач основ матеріалознавства.
 • Пікалюк О. В. – старший майстер, викладач креслення, охорони праці, допусків та технічних вимірів.
 • Ліщинський М. В. – викладач технології зварювальних робіт, основ матеріалознавства, електротехніки.
 • Шепель С. В. – майстер виробничого навчання груп 253 та 255 (після 11 класу).
 • Козяр О. А. – майстер виробничого навчання групи 248 (ІІІ курс).
 • Палагін О. І. – майстер виробничого навчання групи 258 (І курс).

На засіданні, розглядаючи дане питання, вносилися пропозиції, проводилося жваве обговорення, аналізувався досвід проведення тижнів професій минулих років та наших колег. Існують обовязкові заходи, які проводяться щорічно, наприклад, конкурс «Кращий зварник», бо його переможець прийматиме участь в обласному конкурсі, а потім у всеукраїнському, конкурс стінних газет, виставки учнівських поробок тощо, але поряд з цим мені хотілося зробити щось нове, щось таке, щого ми ще робили.

І в результаті ми прийшли до такого плану проведення тижня професії та визначення відповідальних осіб:

 1. Понеділок 17.02.2020 –  Виставка стінгазет (майстри груп). Профорієтація в школах міста та запрошення учнів випускних класів відвідати заплановані заходи (Унтілова А. А за узгодженням і домовленістю із адміністрацією шкіл м. Монастирище).
 2. Вівторок 18.02.2020 – Представлення професії на загальноліцейній лінійці (Ліщинський М. В, Унтілова А. А.). Позакласний захід «Спритний зварник» (Унтілова А. А.).
 3. Середа 19.02.2020 – Майстер-клас – тренінг «Зварником я можу бути!» (Унтілова А. А., майстри виробничого навчання Шепель С. В., Козяр О. А., Палагін О. І.).
 4. Четвер 20.02.2020 – Конкурс «Кращий зварник 2020» (Унтілова А. А., Шепель С. В.).
 5. Вівторок 25.02.2020 – Підведення підсумків на загальноліцейній лінійці та нагородження переможців конкурсу (Пікалюк О. В.).

Після узгодження плану тижня із старшим майстром, я, як голова методичної комісії на протязі 29 – 31 січня відвідала всі групи зварників та разом з їх майстрами оголосила їм план тижня, та попросила прийняти активну участь і відстояти честь зварників.

Потрібно зазначити, що для того, щоб учні прийняли активну участь, то майстрам виробничого навчання потрібно провести розяснюючу та заохочуючу роботу, вплинути на сумління та самолюбство учнів.

Не всі учні одразу виявляють бажання щось робити та в чомусь приймати участь, але до кожної дитини можна і потрібно «підібрати ключик», як би тяжко, з психологічного боку, це не було. Наше завдання розшевелити учнів, показати, що він може це зробити, а головне, що це йому самому потрібно, і лише потім, він можливо зголоситься на щось.

В наступних розділах я детально зупинюсть на кожному заході, тобто буду йти по пунктах плану проведення тижня.

 

2.2. ВИСТАВКА СТІНГАЗЕТ

Відповідальними, за проведення виставки стінгазет, згідно плану, були майстри виробничого навчання в своїх групах.

Кожен майстер виробничого навчання знає свою групу краще будь кого, він добре орієнтується, на що здатні його учні, в кого які нахили та здібності, і, відповідно, яких учнів можна залучити до того чи іншого позаурочного заходу.

За тиждень до вистави, майстрами була проведена певна робота, та призначені відповідальні в групах за намалювання стінгазети.

Зазвичай тематика стінгазет визначалася заздалегідь, тобто певний вузький напрям. І я звернула увагу, що учні неохоче малюють газети під примусом. Тому була запропонована вільна тема, але сюжет має стосуватися зварювання, наприклад охорона праці при зварюванні, опис певного виду зварювальних робіт, історія розвитку зварювання, цікавий випадок на виробництві, організація робочого місця тощо. Забігаючи на перед, зазначу, що інколи і одну газету з групи було тяжко «витягти», а в цьому році було і по три газети. Тобто чим більший вибір, тим більша віддача.

Намальювати газети групи мали до пятниці, що б в понеділок зранку їх вивісити в навчальному корпусі.

В понеділок зранку майстри з учніми вивісили стінгазети, кожна повинна була мати помітку з номером групи та прізвищем учня, який її намалював. (Додаток 2).

Газети продовжували вісіти впродовж тижня щоб гості, батьки та відвідувачі навчального закладу могли їх бачити.

Для оцінки стінних газет та визначення переможців було створене загальноліцейне журі: голова – заступник директора з навчально – виховної роботи Павлученко С. М., члени журі – голова профкому Мельник О. І., психолог Кудин О. В., соціальний педагог Павлученко Л. В.

В середу члени журі пройшли та оцінили роботи учнів зваживши на відповідність тематиці, креативність, цікавість, були визначені найкращі роботи.

Мета цього заходу – розвинути та привити учням художній смак, допомогти подолати стах невдачі, навчити їх бачити свою професію з іншого боку та доводити розпочату справу до кінця.

Більшість ідей для стінгазет учні беруть з Інтернету, а далі аналізують, вносять свої думки, радяться із майстрами та викладачами, які для них є авторитетом.

 

 

2.3. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В ШКОЛАХ МІСТА ТА ЗАПРОШЕННЯ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ ВІДВІДАТИ ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ

Профорієнтація це постійна робота на перспективу. Гарно проведена профорієнтація – це надія та можливість виконати набір учнів, і, як результат, наявність педнавантаження, будуть учні, то буде і зарплата. Але в той самий час, профорієнтація це і дуже цікавий вид роботи. Скажімо, ви проводите роботу з певним класом школи, а на 1 вересня виявляється, що з того класу не прийшов жоден учень. Чи марно проводилася робота? А ж ніяк ні. Далі цього ми вже не аналізуємо, а насправді, хтось взнав від когось, комусь хтось порадив, хтось бачив, чув, переказав іншому.

Чи тяжко проводити цю роботу? Все залежить від власного відношення до того місця, де ми працюємо. Якщо ми любимо наш навчальний заклад, нам самим тут комфортно,то ми самі починаємо випромінювати радість та впевненість в тому, що говоримо, нам більше довіряють і більше переконання в наших словах.

Всі ми знаємо, як найчастіше проводиться профорієнтація. Викладач чи майстер приходить до школи, проводить бесіду з учнями випускних груп, роздає їм візитки чи листівки, розпитує про наміри учнів на майбутнє та агітує їх прийти на навчання вихваляючи свій навчальний заклад чи майбутню професію.

Для проведення профорієнтації я мала бажання залучити учнів випускних груп. Я вважала, що учні краще розкажуть про своє навчання, здобутки, виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, стипендію тощо.

Найскладнішим було відібрати учнів. Бажаючих виявилося багато, але мені були потрібні такі учні, які не злякаються аудиторії, володіють культурою ділового спілкування, а головне, люблять свою професію та пишаються тим, що самі обрали цей навчальний заклад.

Після відбору учнів, з ними провелася бесіда, про те, що і як вони мають говорити, тобто певний план їхньої розповіді. Один із учнів запропонував створити презентацію нашої професії, а решта зголосилися допомогти, я оцінила це і погодилася.  В результаті нашої спільної роботи, учні працювали над створенням презентації, а я лише керувала процесом та не заважала, вийшла досить цікава презентація – представлення професії (Додаток № 3).

Зазвичай, ми запрошуємо учнів шкіл на екскурсію до нас при проведенні тижнів професій, а потім на День відкритих дверей. Але розуміючи, що певний клас може прийти лише один раз, то бажано, що б це був День відкритих дверей, бо тоді учні школи мають змогу побачити всі представлені професії. Тому я запропонувала заміснику директора з навчально – виховної роботи сходити самій до школи, зробити, так би мовити, підґрунтя.

Профорієнтація пройшла досить вдало. Зі мною було три учні з випускної групи, а один з низ навчався саме в цій школі.

Моя роль виявилася лише в тому, щоб представити себе та учнів, а далі вони все взяли на себе: розповідали про навчальний заклад, свою професію, переваги в навчанні в порівнянні із школою, самі показували презентацію та коментували фотографії, розповідали про нове обладнання навчально – практичного центру та про види зварювання, якими вон  вже опанували, досить доросло відповідали на запитання школярів.

Спочатку я дуже нервувала, але потім мене навіть здивувало завзяття наших учнів, я навіть не могла уявити, що вони знають так багато. Вони взяли ініціативу в свої руки, я не заперечила, і вони розкрилися. Я була приємно здивована, а головне зрозуміла, що потрібно більше довіряти нашим учням.

А самі учні відчули себе більш впевнено, говорили рішуче, страх аудиторії зник одразу. Все пройшло в спокійній та дружній атмосфері.

 

2.4. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ НА ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНІЙ ЛІНІЙЦІ

По вівторках, в нашому ліцеї відбуваються загальноліцейні лінійки (не в понеділок, бо багато дітей проживає в гуртожитку і їх приїзд залежить від розкладу руху приміських та районних автобусів).

Саме на такій лінійці ми мами бажання представити всім учням ліцею нашу професію.

Першим виступив заступник директора з навчально – виробничої роботи, потім голова методичної комісії оголосила про відкриття тижня, зачитала всім учням ліцею план проведення тижня та особливо наголосила на тих заходах, де всі вони можуть прийняти участь. Відповідальним за проведення лінійки був викладач Ліщинський М. В. Він разом з учнями підготував вірші про професію та цікаві факти про зварювання (додаток 4).

 

2.5. ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД  «СПРИТНИЙ ЗВАРНИК»

 Даний позакласний захід можна порівняти з вікториною чи брейн-рінгом. Методична розробка цього заходу представлена в додатку № 5.

Він проводився між групами «Електрогазозварників» різних курсів. Зміст питань не залежить від рівня навченості учнів, тобто рівень професійних знань не впливає на участь у цьому змаганні.

Питання, скоріше, на швидкість мислення та логіку, допомогли розширити кругозір учнів та зацікавити їх до досліджень та вивчення матеріалу, який так чи інакше може стосуватися обраної професії.

Даний захід – командний.

Тобто для його участі від кожної групи була потрібна команда з 5осіб. Спочатку вони мали обрати собі капітана, придумати назву та девіз команди. Потім йшли конкурси, де, для досягнення найвищого результату, учні мали працювати в команді.

За ради «чистоти експерименту» жоден учень не знав, що на них очікує, жодної інформації, тим більше репетицій.

Аналізуючи проведений конкурс хочу зазначити, що наші діти, з одного боку дуже розумні в інформаційному плані, а з іншого, втрачають здатність працювати в команді та повагу до однолітків, вони не чують один одного, не вміють спілкуватися «в живу». Багато часу проводять в Інтернеті, але інформація, яку вони отримують, не завжди корисна. Вони начебто багато читають, але то все короткі цитати та пости, чужі думки, в них обмежене коло інтересів – соціальні мережі, онлайн ігри, відео з ютуба. Таке враження, що вони живуть в своєму маленькому світі. Можливо це лише мої учні? Але факт лишається фактом, світ змінюється, так було завжди, і ми  дорослі, маємо так само змінюватися, особливо це стосується педагогів, майстрів та викладачів. Бо, в протилежному випадку, між нами та нашими учнями буде збільшуватися прірва непорозуміння. А якісна освітня діяльність, це, на сам перед, співпраця педагога та учня, яка, на мою думку, залежить від довіри, поваги, зацікавленості, толерантності обох сторін, їх  бажання вчити та вчитися. Саме так, бо і учні можуть нас чомусь навчити. Особисто мені приємно, коли мої учні мене в чомусь перевершують, бо це прогрес до якого педагог має прагнути.

Зробивши певні висновки, на основі цього заходу, я намагаюся змінити підхід до навчання. На данний момент я стала давати комплексні домашні завдання (читаю предмет «Основи матеріалознавчства») для груп із 2-3 учнів, склад груп намагаюся постійно змінювати. Головне, що учні в цих групах бути в «одній ваговій категорії» та виключалася можливість боулінгу.

 

2.6. МАЙСТЕР-КЛАС – ТРЕНІНГ «ЗВАРНИКОМ Я МОЖУ БУТИ!»

Ідея проведення майстер-класів в професійно – технічних навчальних закладах не нова. Але зазвичай її проводять для певного кола осіб, або приурочують до певного заходу.

Наша ідея полягала в тому, що б будь яка особа – безробітний, продавець, бухгалтер чи пенсіонер, завітавши до нас у призначений час могла би абсолютно безкоштовно спробувати себе в якості зварника, отримати початкові навички роботи з певного виду зварювання, ознайомитися з сучасним обладнанням (це не було рекламою компанії «Фроніус»).

Вже рік, як в нашому ліцеї відкритий навчально – практичний центр зварювання, але з впевненістю можу сказати, що не всі містяни про це знають. Тому виникла ідея провести такий захід, мета якого, зацікавити містян прийти до нас в гості та подивитися на нашу матеріально – технічну базу, проведення профорієнтації серед дорослого населення (маєму тісну співпрацю з центром зайнятості), популяризація самої професії, реклама обладнання та сучасних способів зварювання та плазмового різання.

Рішення про проведення даного майстер – класу прийшло при проведенні засідання методичної комісії. Члени методичної комісії мене підтримали.

Організувати та провести такий захід потрібно було на високому рівні, і для цього спочатку ми мали визначити ті види зварювання, які ми будемо представляти та призначити відповідальних осіб.

Наша матеріально – технічна база дозволяє виконати показ таких сучасних видів зварювання, як ручне дугове зварювання плавким електродом (відповідальний Шепель С. В.), механізоване зварювання в середовищі захисного газу (відповідальний Козяр О. А), ручне дугове зварювання неплавким електродом в середовищі інертного газу та плазмове різання металів (відповідальний Палагін О. І.). Слід врахувати, що всі наші зварювальні апарати є мульти системами, тобто один апарат призначений для  виконання  двох чи трьох видів зарювання (після певного налаштування). Цей варіант ми так само хотіли врахувати.

Потім ми мали підготувати витратні матеріали – електроди, гази, метал, присадки тощо (відповідальною за це була призначенв старший майстер Пікалюк О. В.), перевірити  справність обладнання для виключення непередбачуваних ситуацій,  підготувати необхідні інструменти, спецодяг, зварювальтні маски по комплекту на кожне робоче місце (відповідальна Унталова А. А., як завідувач НПЦ зварювання).

Також було прийняте рішення, залучити до проведення даного заходу учнів третього курсу, так як це випускна група, попереду в них працевлаштування, тому нові навички та вміння їм не завадять. Їхнє завдання полягало в тому, щоб допомагати майстрам виробничого навчання, які мали б виконувати теоретичні пояснення, а учні – практичний показ.

З одного боку, кожен учень мав змогу спробувати себе в ролі помічника майстра, а з іншого – наставника відвідувача майстер – класу.

З учніми третього курсу була проведена бесіда, їм пояснено їхні обов’язки та завдання щодо проведення заходу. Так як мало працювати чотири зварювальних поста, то ми мали серед бажаючих обрати вісім осіб, по дві особи на пост. Бажаючих виявилося набагато більше і перед нами став нелегкий вибір. Нікого з учнів ми нехотіли образити недовірою, в той самий час, не всі вони могли бути задіяні.

Як не дивно, але з моєї ініціативи були відсіяні впевнені в собі учні, які не мають проблем з комунікацією, вміють контролювати ситацію та є стресостійким. Їх, як  то кажуть, не має чому вчити. Відібрані учні мали спробувати себе в новій ролі, вони хотіли цього і в одночас цього і боялися. Ми мали дозволити отримати їм новий для них досвід.

Звісно, нам було б легше взяти впевнених учнів та спокійно проводити захід, але ж ми педагоги, і наше основне завдання, з будь якої ситуації брати уроки для дітей.

За тиждень до запланованої дати в місцевій газеті ми розмістили обяву із запрошенням та короткою інформацією про захід.

В призначений день з ранку ми підготували майстерню, встановили обладнання, разом з учнями підключили його. Робочі пости укомплектували спецодягом (зварювальну курту можна надіти поверх свого одягу), спеціальної маскою, інструментами, металом для проведення робіт.

Учні спробували виконати певні роботи, щоб налаштувати обладнання.

З встановленого часу почали приходити гості (Додаток № 6).

На першому поверсі навчального корпусу ми встановили виставочний стенд іх профільною літературою та матеріалами професійних виставок. Наші учні, вдягнені у вишиванки, мали вітати та проводити гостей до навчальний майстерень (знаходяться в іншому корпусі на території).

Коли гості заходили до навчально практичного центру, завідувач майстерні проводила для них короткий екскурс по даній професії та представленим видам робіт та пропонувала спробувати себе у всіх видах зварювання.

Далі гості передавалися до майстрів на робочих місцях. В дружній обстановці вони знайомилися, взнавався попередній зварювальний досвід гостей, їх коротко пояснювався принцип роботи апарата та сутність процесу зварювання. Проводився попередній показ та пропонувалося їм самим спробувати себе в цьому виді зварювання.

Далі гостю пропонувалося спробувати себе в іншому виді зварювання.

Всім гостям, без винятку, даний захід дуже сподобався. Одні хотіли йти вчитися через центр зайнятості на електрогазозварника, але не були впевнені, що зуміють опанувати дану професію, інші мали бажання придбати аналогічний апарат. А були і такі, які маючи вдома зварювальний апарат, не вміли на ньому працювати.

Під час проведення заходу я весь час звертала увагу на наших учнів, бачила, як спочатку вони хвилювалися, розмовляючи з гостіми вони постійно збивалися, нервували, не були в собі впевнені. Переживала і я. Але з кожним наступник гостем росла їх впевненість, їх рохмова потроху стала більш спокійною, а рухи більш впевненими. Напевне, вони продовжували переживати, але це було вже менш помітно. Час від часу я їх поодному відправляла відпочити, сходити попити води чи просто пройтис, перевести подих. І вони впоралися. Захід пройшов спокійно, злагоджено, всі учасники залишилися задоволеними та повними вражень.

 

2.7. КОНКУРС «КРАЩИЙ ЗВАРНИК 2020»

Конкурс «Кращий зварник», конкурс професійної майстерності, проводиться з метою виявлення учнів, які досягли високої професійної компетентності, а також заохочення учнів досягати кращих результатів в своїй професії, вихавання прагнення до перемоги, наполегливості, рішучості та впевненості у своїх силах.

Сам конкурс складається з теоретичної та практичної частини.

Теоретична частина, відповідальна Унтілова А. А., був розроблений у вигляді тестів (додаток № 7) на 60 питань. Особливістю цих тестів, що вони включали питання не лише з основного предмету «Технологія зварювальних робіт», а також з «Електротехніки», «Основ матеріалознавства», «Охорони праці» та «Креслення».

Слід зазначити, що даний конкурс є ІІ частиною визначення кращих зварників ліцею серед учнів.

Спочатку аналогічні конкурси проводилися в групах та визначалися переможці, а потім ці учні, по три з кожної крупи, приймають участь в ліцейному конкурсі.

Тестові питання розроблені таким чином, що рівня знань учня І курсу має бути достатньо (якщо проаналізувати програму навчання, яка розробляється на основі ДС ПТО, то стане зрозуміло, що основна база матеріалу дається в базовому блоці на І курсі, далі учні вивчають лише специфічні питання, які стосують зварювання різних видів стале та кольорових металів).

Сьогодні інформаційне століття, всі мають сучасні гаджети та вихід до мережі Інтернет. Тому даний тест я розмістила на платформі Googl (https://docs.google.com/forms...drive_web) з метою проведення теоретичної частини і швидше, і більш сучасно. Звісно в ліцеї є комп’ютерний клас, велися перемови з метою провести там теоретичну частину конкурсу. Але реальність виявилася не такою, як ми б того хотіли, в останній момент, зранку, ситуація змінилася і доступ в кабінет інформатики став не можливий. Для під страховки, заздалегідь,  тести були роздруковані в паперовому варіанті. І це виявилося правильним рішенням.

Сам конкурс почався із всупного слова адміністрації, учнів підбадьорили та заспокоїли, пояснили послідовність проведення конкурсу, час, який відводится на кожен етап конкурсу.

Коли прийшов час проведення теоретичної чатини, то виявилося що не у всіх учнів є смартфон, а у тих в кого є, відсутні гроші на рахунку,  і вони не можуть вийти в інтернет. Тому частина учнів виконувала тести через мобільний телефон, а інші – на паперовому варіанті.

Перевага тестів через інтернет – образу видно підрахований результат, а головне програма сама показує на які питання група учнів дала найбільше неправильних відповідей, що допоможе педагогу зробити «роботу над помилками».

Після закінчення теоретичної частини, учні перейшли в майстерню, де майстер виробничого навчання Шепель С. В. провід учням інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності, видав зразки та технологічні карти. Слід зазначити, що планувалося виконання кутового зєднання, учні отримали по дві пластини 30*3*250 мм, та кільцевого зєднання, учні отримали по дві заготовки труби діаметром 51мм*3*200.

Всі робочі місця були заздалегідь укомплектовані всім необхідним та перевірені зварювальні апарати в роботі.

 

Практична частина складалася з таким етапів:

 1. Вивчення та аналіз технологічної карти.
 2. Слюсарна підготовка зразків під зварювання.
 3. Налаштування зварювальних апаратів та перевірка налаштувань на додаткових зразках металу.
 4.  Виконання прихваток, контроль зазору між зразками.
 5. Виконання зварного з’єднання.
 6. Слюсарна обробка з’єднання та підготовка зразка до захисту.

Результати теоретичної та практичної частини заносилися до протоколу результатів (додаток № 8).

При виконання практичної частини майстрам виробничого навчання заборонялося підходити на робочі пости, консультувати та допомагати своїм учням. Ми хотіли дати учням можливість відчути себе самостійними, дати можливість самим приймати рішення та самим нести за них відповідальність.

Здача зварків відбувалася перед членами комісії. Кожен конкурсант мав захистити свій зразок, пояснити що і як він робив, які режими виставляв тощо, але головне, журі запитувало в кожного, які помилки він в себе бачить (аналіз виконаної роботи) та яна який бал заслуговує його робота (самокритичність).

Після проведення конкурсу журі колегіально підрахували теоретичні та практичні бали, виставили загальний бал та на основі цього визначили І, ІІ та ІІІ місце.

Зрозуміло, зо І місце міг зайняти лише учень ІІІ курсу, бо має найбільший практичний досвід і в навчальних майстернях і на виробничій практиці на підприємстві. Але в конкурсі приймають участь учні всіх курсів. Це робиться з метою заохочення учнів на вищі здобутки.

Фото звіт конкурсу дивіться в додатку № 9.

 

 На наступному тижні, на загальноліцейній лінійці, були підведені підсумки тижня професії Електрогазозварник. Були відзначені найактивніші учні, переможцям конкурсу професійної майстерності вручені грамоти та заохочувальні призи. Також голова методичної комісії візначила педагогічних працівників, які приймали участь в підготовці та проведення тижня професії. Це було зроблено для того, щоб подякувати колегам, а головне, щоб учні бачили та відчули, що між співробітниками має бути вдячність і повага.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Позаурочна навчальна діяльність є важливою та невідємною складовою навчально – виховного процесу особистості. Вона може мати різні види та форми проведення, бути епізодичною (виставка стінгазет чи предметний вечір) чи існувати на постійній основі (гурткова робота), але в будь якому випадку, для виховання та становлення підростаючого покоління в цілому та кожної особистості зокрема, цією роботою не можна нехтувати.

Чи обовязковою є ця робота в житті конкретного педагога? Звісно ні. Підготуватися до уроку та провести його набагато простіше, існують державні стандарти, затверджені програми, розроблені конспекти, підручники. Учні приходять на урок, бо так треба. Вибачте, але програма любого предмету сильно не змінюється, і досить часто викладач по декілька років працює користуючись одним конспектом, до тогож проведення уроків оплачується.

З позаурочною роботою все набагато складніше, в більшості випадків педагог сам, можливо на основі досвіду колег, розробляє своє міроприємство, спираючись на свій досвід, вимоги навчально – виховного процесу, рівень знань та вмінь учнівської групи та конкретних учнів. Педагогу потрібно заохотити учнів, показуючи їм значущість планує мого міроприємства, знайти шляхи впливу, щоб учні добровільно прийняли пасивну та активну участь.

При цьому сам педагог має володіти сильними лідерськими та організаторськими здібностями, і навіть, якщо їх не має на початку педагогічної діяльності, вони з’являються з часом та закріплюються.

Все це накладає певний відбиток на педагога як на людину, він повинен мати великий багаж всебічних знань, бути цікавим учням, йти  в ногу з часом, а головне, на мою думку, вміти підняти учня до свого рівня, а інколи, опуститися на рівень учня, щоб краще пояснити, що від нього вимагається.

Позаурочна навчальна діяльність дасить цікавий аспект, який можна досліджувати та аналізувати постіно. Головною перевагою цієї роботи, я вважаю, можливість вільного польоту думки та бажань справжнього педагога, тут нема чітких обмежень та рамок. Єдиний суттєвий мінус, що ця робота не завжди оплачується. Але справжніх педагогів, які люблять свою роботу та несуть світло дітям це не зупиняє. Вони в постійному пошуку та розвитку, віддають себе дітям до останку, і результатом цієї праці є  розвинена особистість з чіткою громадською позицією, яка знайшла своє місце в нашому суспільсті,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Описание: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\все\логотип МПЛ.jpgДодаток № 1

ДНЗ «Монастирищенський професійний ліцей»

Навчально – практичний центр зварювання

 

 

 

 

 

 

Металева троянда

 

 

D:\ПТО\Зварники\творча робота\роза\20200311_133137.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:

Учень групи 251 Портнов А.

Керівник проекту:

Майстер в/н Унтілова А. А.

2020

Даний проект використовується в гуртковій позаурочній діяльності учнів, які навчаються по професії «Електрогазозварник».

 

Мета цього проекту – розвинути творчі здібності учнів та їх художній смак, виховати інтерес до праці, розширити кругозір, набуття знань та навичок в різних галузях.

 

Практична мета проекту: раціональне ставлення до відходів металу та електродів, які не придатні до подальшого використання за призначенням, заощадження енергоресурсів та економічний розрахунок. В ході виконання проекту учні вчаться логічно аналізувати свої дії та робити прогнозовані висновки, отримують знання про елементи моделювання.

 

Для виготовлення троянди з металу потрібні такі матеріали:

- один електрод  - стебло троянди, можна взяти прострочені або не ліквідні електроди;

- болт з гайкою діаметром 3 мм – по товщині електрода;

- залишки жесті або нефарбованого профнастилу.

Необхідні інструменти та приладдя:

 •    зварювальний апарат, маска та рукавиці – для приварювання болта до стебла троянди;
 •    молоток слюсарний – для оббивання обмастки електрода та для надання рифленості пелюсткам троянди;
 •    ножиці по металу – для вирізання пелюсток троянди;
 •    маркер для CD дисків – для виконання розмітки на жесті;
 •    плоскогубці;
 •    слюсарний верстат;
 •    портативний газовий різак з балоном – для формування пелюсток;
 •    дриль електричний чи ручний, або свердлильний верстат чи керн – для утворення отвору в центрі пелюсток по діаметру болтика.

 

Технологічний процес виготовлення троянди

 1. Підготовчий етап:
  1.       Вдягти спецодяг.
  2.       Підготувати необхідні матеріали та інструменти.
  3.       Перевірити, зовнішнім оглядом, справність зварювального апарата та заземлення зварювального поста чи слюсарного верстату (в залежності від того, де буде проходити процес зварювання).
  4.       Перевірити, зовнішнім оглядом,справність слюсарного молотка, бойок має бути міцно насадженим на рукоятку та не повинен хитатися, а сама рукоятка та бойок не повинні мати сколів та тріщин.
  5.       Перевірити стійкість слюсарного верстату та, за можливості, відрегулювати його висоту (впливає на продуктивність роботи та втомлюваність працівника).
 2. Хід роботи:
  1.       Виготовлюємо стебло троянди - за допомогою слюсарного молотка відбити                       обмастку електрода, очистити стебло троянди сухою ганчіркою від пилу та залишків обмасти (для більш рівномірного розподілу фарби). Забороняється здувати цей порошок, його можна лише змести за допомою м’якої щітки.
  2.   Розмічаємо пелюстоки троянди – цей етап можна виконати  за допомогою шаблонів чи наявних заготовок; якщо їх ще немає (робота виконується в перший раз) то потрібно розмітити три кола діаметром 10 см, центр розмічаємо – для просвердлювання отвору. На заготовках пелюсток робимо розмітку самих пелюсток проводячи лінії від країв до центру, при чому має вийти одна заготовка на три та дві заготовки на чотири пелюстки. Для цього доцільно використати маркер для CD дисків.
  3.       Розмічені пелюстки трохи скруглюємо маркером по зовнішньому краю, щоб розрізана пелюстка не мала гострих країв.
  4.       Розмічаємо квітколоже – воно повинне мати вигляд п’ятикутної зірки, можна неправильної форми (буде більш натуралістичний вигляд квітки), відстань від кута до кута близько 7 – 8 см та робимо розмітку центру.
  5.       Важливо: при розмічанні потрібно раціонально розташовувати заготовки, вони повинні знаходитися максимально близько одна від одної, цим ми економимо метал, тобто зменшуємо відходи.
  6.            Вирізаємо заготовки за допомогою ножиць по металу. При розрізанні пелюсток від краю до центру не доходимо близько 0,5 – 1 см, обов’язково потрібно округлити ножицями зовнішній край пелюстки. Цю операцію виконуємо повільно та обережно, заборонено підкладати пальці під ножиці та відволікатися на сторонні речі, а головне, потрібно пам’ятати, що лист жесті  тонкий, і тому досить травматичний.
  7.            Вирізаємо квітколоже  за допомогою ножиць по металу.
  8.            Важливо: Використання для цієї операції кутової шліфувальної машинки – «болгарки» є неефективним та досить небезпечним. Заготовки досить маленькі, при роботі їх незручно постійно закріплювати, а якщо цього не робити, бо «болгарка» підходить близько до рук, що є грубим порушення безпеки праці та може призвести до травмування та нещасного випадку.
  9.            Приварюємо болт до стебла троянди (стержня електрода). Якщо використовувати ручне дугове зварювання покритим електродом, то доцільно взяти електроди діаметром 2 мм, якщо використовувати електроди діаметром 3 мм, то потрібно трохи зменшити зварювальний струм (в порівнянні з розрахунковим десь на 10%), нам потрібно виконати лише прихватку шляпки болта до стебла. Ми використовували напівавтоматичне зварювання в середовищі вуглекислого газу.
  10.        Складним моментом тут є при хватка болта, він дуже маленький та досить незручно його тримати в зварювальній рукавиці, але нехтувати вимогами безпеки праці не можна. В процесі виконання прихватки болт нагрівається, що може призвести до опіків пальців рук. Але зручно тримати болт плоскогубцями, але рукавиці повинні бути надіті обов’язково.
  11.            За допомогою гострої частини слюсарного молотка «відбиваємо» зовнішній край пелюстки, причому удари мають бути «раз коло разу». Ми використали спеціальний молоток зварника для відбивання шлаку, який за допомогою спіральної ручки компенсує удари, тим самим розвантажуючи руку працівника.
  12.            Просвердлюємо отвори в заготовках пелюсток та у квітколожі. В нашому випадку отвори виконав механік ліцею, так як свердлильний станок це обладнання підвищеної небезпеки та є перелік осіб, які мають право на ньому працювати. Діаметр отвору має відповідати діаметру нашого болта.
  13.            Закріплюємо стебло троянди у лещатах таким чином, щоб приварений болт  «дивився» до верху.
  14.            В разі потреби зачищаємо центри отворів напилком від гострих країв після свердління.
  15.            Надіваємо наші заготовки на стебло, а точніше накручуємо по різьбі в такій послідовності – спочатку квітколоже, потім дві чотирьох пелюсткові заготовки, а потім трьох пелюсткова заготовка.
  16.                 Якщо заготовку тяжко надіти на болт, то можна голим кінцем електрода трохи збільшити отвір (виконуючи кругові рухи).
  17.        На болт накручуємо гайку та затискаємо плоскогубцями, це потрібно для того, щоб пелюстки були зафіксованими та не рухалися в подальшому. Але прикладене зусилля має бути помірним, при надмірному зусиллі можливий зрив болта в місці прихватки.
  18.        Якщо відбувся зрив болта від стебла, то знімаємо заготовки пелюсток з болта, виконуємо повторну прихватку болта до стебла та знову надіваємо пелюстки та фіксуємо їх гайкою.
  19.        Нагріваємо та формуємо пелюстки у троянду – для цього використовуємо газовий різак з п’єзозапалюванням (він не потребує використання сірників) та плоскогубці. Операція виконується лише в рукавицях. Нагріту до «червоного» пелюстку підіймаємо та згинаємо в середину плоскогубцями. При цьому спочатку нагріваємо та згинаємо пелюстки одного ряду, і лише потім переходимо до пелюсток наступного ряду.
  20.        Квітколоже нагрівається так само, але відгинається до низу.
  21.        Порада:  змінюючи кількість рядів пелюсток та кількість пелюсток в ряду, я також діаметр самих заготовок можна кардинально змінити зовнішній вигляд троянди.
  22.        Слід зауважити, що кращий результат виходить при «неідеальній» роботі, тобто, в природі всі квіти не однакові, розпускаються вони не завжди симетрично, а залежно від кута сонячних променів, положення квітки на кущі тощо. Тому більш природньо буде виглядати неідеальна квітка. Інколи помилка має вигляд «ізюминки».
 3.                    Заключний етап:
  1.            Прибрати робоче місце.
  2.            Здати інструмент, обладнання та пристрої.
  3.            Виконати фарбування троянди (за потребою), використовуючи балонну фарбу, а при її відсутності (та для економії) рідку (сильно розведену розчинником) масляну фарбу. При фарбуванні з балончика, троянда закріплюється в лещатах, при фарбуванні масляною фарбою – троянда опускається в розчин фарби та сушиться на повітрі, тут головне стежити, щоб не утворилися потьоки та засохлі крапля, які зіпсують зовнішній вигляд троянди.
  4.            При використанні будь-якого виду фарбування, слід пам’ятати, що виконувати цю операцію потрібно в рукавичках та в приміщенні, яке має природню або примусову вентиляцію. Всі фарби токсичні, тому, якщо при роботі вам стало погано чи паморочиться голова, роботу слід припинити, фарбу закрити та вийти на свіже повітря та, за можливості, вмити лице та помити руки з милом.
  5.            Самі фарби слід тримати в недосяжному для дітей місці.

Ходіть здорові!

 

Експериментуйте та не бійтесь помилок,

як кажуть в народі – очі бояться а руки роблять.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

Виставка стінгазет

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0970.JPG D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0969.JPGD:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0968.JPG

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0967.JPG   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0966.JPG

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0965.JPG   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2018-2019\PICT0971.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

Презентація «представлення професії «Електрогазозварник»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

Представлення професії на загальноліцейній лінійці

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Інформац_захів_Зварювання як творчість_28.01.2020\PICT3589.JPG   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Інформац_захів_Зварювання як творчість_28.01.2020\PICT3588.JPG    D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Інформац_захів_Зварювання як творчість_28.01.2020\PICT3587.JPG

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Інформац_захів_Зварювання як творчість_28.01.2020\PICT3586.JPG   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Інформац_захів_Зварювання як творчість_28.01.2020\PICT3585.JPG   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Інформац_захів_Зварювання як творчість_28.01.2020\PICT3590.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

Методична розробка

позакласного заходу «Спритний зварник»


МЕТА ЗАХОДУ: 

навчальна – викликати інтерес до вивчення предметів професійно – теоретичного циклу; навчити учнів працювати в команді та діяти в атмосфері дружби та підтримки, швидко приймати правильні та логічно обґрунтовані рішення; 

виховна – виховання почуття гордості за обрану професію, відповідальності за прийняті рішення, виховання культури мовлення у спілкуванні, любові до своєї професії через розширення знань;

розвиваюча – сприяти розвитку логічного мислення, уяви, пам'яті та розширення кругозору, активізації пізнавальної діяльності учнів.

 

ПЛАН ЗАХОДУ:

1. Представлення команд, візитна картка (команди по 6 чоловік) – 5 хв.

2. Конкурс «Розминка» – 10 хв.
3. Конкурс «Пантоніма»  – 10 хв.
4. Конкурс «Мозковий штурм» - 10 хв.
5. Конкурс « Філворд»  - 5 хв
6. Конкурс «Кмітливий зварник» (обов'язкове пояснення своєї відповіді) – 15 хв.
7. Конкурс « Художне мистецтво»  - 5 хвилин

8. Слово журі для підведення підсумків гри – 5 хв.

 

 ХІД ЗАХОДУ:

Доброго дня шановні учасники, гості!

Сьогодні, ми з вами проведемо веселий та цікавий позакласний захід, який називається «Спритний зварник». Ви зможете не лише перевірити свої знання, але і отримати нову та цікаву інформацію, яка стосується нашої з Вами професії., а також весело та цікаво провести час.

Дозвольте представити Вам наше журі, яке буде спостерігати за проведенням заходу та визначить переможців: _____________________________

Наші команди зайняли свої місця!

Ми починаємо!

 

 

1 конкурс «Візитна картка». Шановні команди Ви маєте 5 хвилин, щоб обрати капітана та придумати назва і девіз своєї команди,.

Умови проведення: оцінювання команд відбудеться за 5-ти бальною системою; команду має представити капітан, девіз може бути озвучений всією командою; назву, девіз та прізвище капітана написати та потім віддати журі. Максимальна кількість балів у цьому конкурсі – 5 балів. Час пішов!

 

2 конкурс: «РОЗМИНКА»

Конкурс «Розминка» - Вам буде озвучено 25 питань. Головне в цьому завданні ваші знання та швидкість реакції.

 

Умови проведення: Хто швидше дасть правильну відповідь на питання, у того і бал; кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів у цьому конкурсі – 25 балів. Бал зараховується якщо відповідь звучить після піднятої руки. Правильна відповідь викрикнута з місця не зараховується. Почали!

 

1. Робоче місце зварника, обладнане всім необхідним. (Пост)
2. Темне скло на зварювальної масці. (Світлофільтр)
3. В чому вимірюється струм? (Ампери)
4. У чому вимірюється напруга (Вольти)
5. Ділянка, на якій виконане зварне з’єднання. (Зварний шов)
6. Гостро заточений металевий стрижень для розмітки. (Рисувалка)
7. Найважча рідина. (Ртуть)
8. Обладнання для зберігання стислих газів. (Балон)
9. Найкоротший зварювальний шов. (Прихватка)
10. Шов в рідкому стані. (Ванна)
11. Автор відкриття явища дуги. (Петров)
12. Що використовується для захисту тіла зварювальника? (Спецодяг)
13. Реакція взаємодії металу і кисню. (Окислення)
14. Служить для захисту голови від падаючих предметів. (Каска)
15. Зміна форми металу під впливом зовнішніх впливів. (Деформація)
16. Відстань між кромками металу. (Зазор)
17. Самий електропровідний технічний метал. (Мідь)
18. Короткий електричний розряд між електродом і виробом. (Дуга)
19. Спрямований рух заряджених частинок. (Струм)
20. Операція по вирівнюванню металу. (Правка)
21. Потрібен для закріплення електрода. (Електродотримач)
22. Дуже легкий кольоровий метал. (Алюміній)
23. Металевий стрижень з обмазкою. (Електрод)
24. Метал, який найчастіше використовується для зварювання. (Сталь)

25. Нероз’ємне з’єднання, яке виконане зварюванням (Зварювальне з'єднання).

 

3 конкурс: «ПАНТОМІМА»

Ви всі знаєте цю дитячу гру, в якій одна особа щось мовчки показує, а решті потрібно вгадати, що саме було показано. Вам потрібно зобразити та вгадати певну професію

 

Умови проведення: один участик від команди показує жестами якусь професію, йому забороняється говорити чи видавати якісь звуки.  За відгадану пантоміму команда отримує по 5 балів. Учасник якій показує – отримує до 5 балів (наскільки зрозуміло показана професія). Максимальна кількість балів у цьому конкурсі  – 15 балів, плюс 5 балів за показ.

Показані професії: пожежник, лісник, лікар, бухгалтер, продавець, офіціант.

 

4 конкурс: «МОЗКОВИЙ ШТУРМ»

В цьому конкурсі кожній команді потрібно відгадати по 5 зварювальних понять.

 

Умови проведення:  вам будуть запропоновані три підказки. Якщо ви відгадуєте з першої спроби, команда отримує 3 бали, з другою підказкою – 2 бали, якщо з третьою підказкою то лише 1бал. Якщо команда не відгадує, а відгадують суперники, вони отримують 1 бал. Максимальна кількість балів – 39 балів.

 

 1. Він буває мідним. Приєднується до клем. Якщо поміняти одну букву, вийде собака чоловічої статі. КАБЕЛЬ.
 2. Матеріал застосовується для автоматичного зварювання. Буває при хворому зубі. Служить для захисту шва від домішок. ФЛЮС.
 3. Він буває іграшковий для дитячої гри. Справжній не можна давати дітям. Один з них названий ім'ям Калашникова. АВТОМАТ.
 4. Він може бути розташований на кордоні. Його виставляють біля пам'ятників. Буває стаціонарним і пересувним. ПОСТ.
 5. Потрібна, коли жарко. Її забезпечує рваний чи розстібнутий одяг. Ганяє повітря, забезпечує повітрообмін. ВЕНТИЛЯЦІЯ.
 6. ШОВ. Його можна робити нитками. Залишається після операції. Зварне нероз'ємне з'єднання.
 7. Ними прикидаються, коли нічого не хочуть робити. Ним заправляють паливо в автомобіль.  По ним подається газ. ШЛАНГИ.
 8. Горизонтальна поверхня з ніжками. На ньому варить зварник. І обідній, і письмовий. СТІЛ.
 9. По ньому м’яко ходити. Кладуть перед вхідними дверима. На нього стає зварник коли варить. КИЛИМОК.
 10.     Він є у джерела живлення. Буває і навчальний. Виконує захисну функцію джерела струму від зовнішніх впливів. КОРПУС.
 11.     Вдягають на маскарад. Захищає обличчя зварника. МАСКА.
 12.     Сплав заліза з вуглецем. Матеріал з якого виготовляли старі батареї. ЧАВУН.
 13.     Шкідлива домішка при зварюванні. Скоплюється у вухах людини. СІРКА.
 14.     Чистять взуття. А можуть і причісуваться. Очищують метал. ЩІТКА.
 15.     Кажуть, коли вмикають дефібрилятор. Ним вимірюють кваліфікацію працівника. РОЗРЯД.

 

 

 

 

 

 

5 конкурс: «ФІЛВОРД»

В цьому конкурсі потрібно знайти всі слова.

Умови конкурсу: кожна команда отримує однаковий філворд. Потрібно за 7 хвилин знайти 15 слів, кожне слово пов’язане з нашою професією.

Максимальна кількість балів за конкурс – 15 балів

А

Т

С

Л

І

Н

О

Б

 

1

Балон

 

А

Т

С

Л

І

Н

О

Б

Л

Ь

Т

С

Т

С

Л

А

 

2

Газ

 

Л

Ь

Т

С

Т

С

Л

А

П

Р

О

О

П

Т

Р

А

 

3

Дуга

 

П

Р

О

О

П

Т

Р

А

З

В

Ф

І

Л

Р

О

Н

 

4

Електрод

 

З

В

Ф

І

Л

Р

О

Н

Г

А

Р

Н

Ь

М

Ф

С

 

5

Зварник

 

Г

А

Р

Н

Ь

М

Ф

С

А

З

У

И

К

А

Т

О

 

6

Зубило

 

А

З

У

И

К

А

Т

О

З

М

Б

И

Е

Л

Е

Р

 

7

Маска

 

З

М

Б

И

Е

Л

Е

Р

Л

О

К

Л

О

Н

К

Т

 

8

Метал

 

Л

О

К

Л

О

Н

К

Т

О

Т

О

К

А

О

О

Р

 

9

Молоток

 

О

Т

О

К

А

О

О

Р

М

А

Л

С

А

Т

Д

Д

 

10

Патон

 

М

А

Л

С

А

Т

Д

Д

Е

Т

М

А

П

А

Г

У

 

11

Пост

 

Е

Т

М

А

П

А

Г

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Профіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Сталь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Трансформатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 конкурс: «Кмітливий зварник» - кожна команда отримує по черзі по 3 питання та має час 1 хвилині на обдумування та надання правильної відповіді. За повну і чітку відповідь команда отрумує 4 бали, якщо відповідь не повна – то 2 бали. Якщо команда не дає правильної відповіді, то команди суперники можуть надати відповідь за 2 бали.

Максимальна кількість балів – 24 бали

 

 1. Ви знаєте, що маска із світлофільтром є обов’язковою при виконанні зварювання та різання металів. Поясніть чому. Чи можна використовувати окуляри із  світлофільтром? (Маска захищає зварника від бризг розплавленого металу, яскравого світла, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінення, запобігає температурним опікам, захищає очі від «зайчиків», а головне – ультрафіолет руйнує сітківку ока. Також маска захищає від отруйних газів, які виділяються при зварюванні. Окуляри, навіть із світлофільтром, захищаючи очі, але не захищають обличчя та органи дихання. Томі їх не використовують).
 2. Який метал найбільш розповсюджений в грунті Землі? З якого металу складається більша частина ядра Землі? (Наиболее распространенный металл в почве Земли – алюминий. Если взять всю планету в целом, то железо выйдет на первое место, так как оно составляет большую часть ядра Земли).
 3. Вислів: «Зварювання під водою» здається парадоксальним та таким, що протирічить законам фізики. Та чи можливо це? (Теоретично пояснив можливості горіння дуги під водою та продемонстрував їх в 1932 році радянський інженер К.К. Хренов продемонстрував, як практично виглядає підводне зварювання практически. Непосвящённым сварка под водой кажется чем-то парадоксальным и противоречащим законам физики, однако именно эти законы и делают такую сварку возможной: интенсивное испарение воды и выделение газов образуют пузырь, внутри которого и горит дуга.
 4. Чи можна виконувати зварювання в контактних лінзах? (В більшості випадків зварник під час виконання роботи може носити контактні лінзи без будь – якого ризику. Головнп умова – використання маски, як засобу захисту від шкідливих випромінювань).
 5. Існує термін «Куряча сліпота», а є «Зварювальна сліпота». Що це? (Навіть короткотривалий вплив ультрафіолетового випромінення при зварюванні може викликати опік ока. Зварювальна сліпота або електрична офтальмія виникає в результаті опромінення ока інтенсивним світлом, яке містить ультрафіолетові промені. Симптоми: сильний дискомфорт, біль, печіння, сльозотеча та тимчасова втрата зору).
 6. Чому в ювелірних виробах золото завжди сплавляють з міддю чи сріблом? (Золото в чистому вигляді, без домішок настільки мяке, що його можно царапати нігтєм. Тому в ювелірних виробах золото завжди сплавляють з міддю чи сріблом для надання їм потрібної твердості).
 7. Раніше платина була дешевше срібла, а тепер набагато дорожча. Чому? (В XVII столітті в Південній Америці платину вважади «фальшивим сріблом». Платина в перекладі з іспанської буквально означає «серебрішко». Таку зневажливу назву дали цьому металу конкістадори через тугоплавкість платини, яка не піддавалася переплавці та довгий час не знаходила застосування і цінувалася удвічі нижче, ніж срібло. А одного разу запаси платини втопили в океані для попередження підробки монет. Зараз на світових біржах платина дорожче срібла приблизно в 100 разів).
 8. Чи міг алюміній бути дорожчім за срібло та золото? (Серед всіх столових приладів, що прикрашали обідній стіл Наполеона III, найдорожчі були виготовлені з нового і дуже рідкісного в ту епоху металу - алюмінію. На урочистих обідах алюмінієві столові прибори подавалися тільки імператору і його найбільш почесним гостям. Іншим учасникам бенкету доводилося задовольнятися приладами зі звичних золота і срібла. Причина полягає в тому, що хоча алюміній і складає 8% земної кори, але його ніде немає в металевій формі, алюміній знаходиться лише у вигляді хімічних сполук і на той час отримати його було вкрай важко).
 9.  Ми знаємо, що морська вода дуже корисна та має в складі багато хімічних сполук. Як Ви вважаєте, які хімічні елементи є в морській воді та які речовини з неї добувають? (Морська вода містить в розчиненому стані всю таблицю Менделєєва, присутні там уран і золото. Сучасні технології дозволяють добувати в промислових масштабах з морської води всього чотири корисних речовини - прісну воду, поварену сіль, магній та бром).

 

 

7  конкурс « Художне мистецтво» (кожен з учасників повинен із закритими очима намалювати «Зварника») 5 балів.

 

Наша гра підійшла до фіналу! Я хочу віддячити гравцям всіх команд за цікаву гру. Ви тримались гідно, давали правильні відповіді і успішно справились з усіма завданнями. Молодці! Журі підводить кінцеві результати і через декілька секунд оголосять переможців.

 

Слово журі для підведення підсумків гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

Фото звіт майстер – класу тренінгу «Зварником я можу бути!!»

 

D:\ПТО\Зварники\Майстер в.н\фото група\IMG_20190412_114500.jpg  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_134444.jpg  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\PICT3611.JPG

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\PICT3612.JPG  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\PICT3622.JPG  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\PICT3641.JPG

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_104615.jpg  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_124318.jpg   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_124932.jpg  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_130824.jpg

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_131822.jpg  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_132408.jpg  D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\Майстер_клас_Зварником я можу бути_29.01.2020\IMG_20200129_145150.jpg

 

     

 

 

Додаток № 7

Тестові завдання на конкурс професійної майстерності з професії «Електрогазозварник»

 

П.І.П. конкурсанта_________________________________ № групи _____ Дата проведення_______

 

1. Нероз'ємне з'єднання, виконане зварюванням це -

1. зварювальна ванна.

2. зварювальний шов.

3. зварювальне з'єднання.

2. Зварювальна ванна це –

1. ділянка зварного шва, яка при зварюванні перебуває в рідкому стані.

2. заглиблення, утворене під тиском зварювальної дуги (полум'я).

3. сплав, утворений переплавленими основним та наплавленими металами.

3. Назвіть основні геометричні параметри зварного шва (декілька відповідей):

1. товщина зварюваного металу та глибина провару.

2. ширина та товщина шва.

3. катет шва.

4. кут притуплення кромок.

5. сила зварювального струму.

4. Назвіть зварювальні шви за типом з'єднання.

1. Одношарові та багатошарові.

2. Нижні, горизонтальні, вертикальні, стельові та у "човник".

3. Стикові, кутові, таврові, внапуск та торцеві.

5. Назвіть зварювальні шви за положенням у просторі.

1. Одношарові та багатошарові.

2. Нижні, горизонтальні, вертикальні, стельові та у "човник".

3. Стикові, кутові, таврові, внапуск та торцеві.

6. Робоче місце зварника, обладнане всім необхідним для виконання зварювальних робіт?

1. Зварювальне місце.

2. Зварювальний стіл.

3. Зварювальний пост.

4. Зварювальна дільниця.

7. Як поділяються матеріали за технологічним використанням (декілька відповідей)?

1. Провідникові, напівпровідникові, ізолятори.

2. Деформовані, ливарні, оброблювані різанням, зварювані.

3. Паяні, склеювані, спечені.

8. Назвіть види властивостей металів та сплавів (декілька відповідей).

1. Технологічні та механічні.

2. Фізичні та хімічні.

3. Термічні та корозійні.

9. Перетворює механічну енергію двигуна внутрішнього згоряння (бензинового або дизельного) в електричну напругою й діапазоном струмів, необхідними для зварювання.

1. Зварювальний трансформатор

2. Баластний реостат

3. Зварювальний агрегат

4. Зварювальний інвертор

10. Видимі шви на кресленнях позначають...

1. ламаною лінією

2. суцільними лініями.

3. штриховими лініями.

11. Використання саморобних електродотримачів....

1. Дозволяється, якщо вони справні.

2. Дозволяється лише в разі крайньої потреби.

3. Забороняється.

12. Фізичні властивості металів визначають…

1. Відношення до хімічного впливу у різних хімічних середовищах.

2. Подальше застосування металів та сплавів.

3. Поведінку металів під дією зусиль, яким вони  піддаються при обробці або експлуатації.

4. Здатність металу піддаватися різним видам обробки.

13. Як поділяються сталі за якістю?

1. Сталі першого, другого, третього сорту та неякісні.

2. Супер якісні, дуже якісні, якісні, середньої якості, якісні та неякісні.

3. Звичайної якості, якісні, високоякісні.

14.  Які групи компонентів входять до складу покриття електродів (декілька відповідей)?

1. Стабілізуючі та розкислюючі.

2. Газоутворюючі та шлакоутворюючі.

3. Легуючі.

4. Зв'язуючі.

5. Кислі та основні.

6. Змішані.

15. Хімічні властивості металів визначають…

1. Відношення до хімічного впливу у різних хімічних середовищах.

2. Подальше застосування металів та сплавів.

3. Поведінку металів під дією зусиль, яким вони  піддаються при обробці або експлуатації.

4. Здатність металу піддаватися різним видам обробки.

16. На яку ширину очищують кромки та прилеглу зону з кожного боку від майбутнього шва?

1. До 10 мм.

2. 10 - 20 мм.

3. 20 - 30 мм.

4. Ширина очищення залежить від товщини та виду забруднення.

17. Які властивості сталей належать до технологічних?

1. Оброблюваність та зварюваність.

2. Висока міцність, достатня пластичність, стійкість до крихкого руйнування.

3. Корозійна стійкість, відсутність схильності до старіння.

18. Які захисні гази належать до інертних (декілька відповідей)?

1. Аргон.

2. Вуглекислий газ.

3. Гелій.

4. Пропан.

5. Водень.

19. Яка слюсарна операція використовується для нанесення розмірів деталі на метал?

1. Розмічання.

2. Креслення.

3. Виконання ескізу.

4. Рисунання.

20. Механічні властивості металів визначають…

1. Відношення до хімічного впливу у різних хімічних середовищах.

2. Подальше застосування металів та сплавів.

3. Поведінку металів під дією зусиль, яким вони  піддаються при обробці або експлуатації.

4. Здатність металу піддаватися різним видам обробки.

21. На якій відстані від дуги промені зварювальної дуги перестають діяти на органи зору?

1. 5 м.

2. 10 м.

3. 20 м.

4. 100 м.

22.  Які сталі відносяться до сталей звичайної якості?

1. 05кп, 35, 80, 85.

2. Ст1кп, Ст0, Ст6сп.

3. А12, А35, А40Г

23. Технологічні властивості металів визначають (декілька відповідей)….

1. Відношення до хімічного впливу у різних хімічних середовищах.

2. Здатність металу піддаватися різним видам обробки.

3. Подальше застосування металів та сплавів.

4. Поведінку металів під дією зусиль, яким вони  піддаються при обробці або експлуатації.

24. Заземлення це –

1. підключення струмопровідних частин електроустановок до заземлюючого контуру.

2. встановлення електроустановок на землю.

3. навмисне електричне з'єднання частин електроустановки, які нормально не знаходяться під напругою, з землею.

25. Невидимі шви на кресленнях позначають...

1. суцільними лініями.

2. ламаними лініями.

3. штриховими лініями.

26. Вольфрамові електроди належать до

1. Плавких електродів.

2. Неплавкий електродів.

3. Зварювального дроту.

27. Які сталі відносяться до якісних сталей?

1. Ст0, Ст2кп, Ст6сп.

2. 08кп, 30, 35, 85.

3. А40Г, А20, А30.

28. Які властивості сталей належать до експлуатаційних?

1. Оброблюваність та зварюваність.

2. Висока міцність, достатня пластичність, стійкість до крихкого руйнування.

3. Корозійна стійкість, відсутність схильності до старіння.

29. На якій відстані від місця проведення зварювальних робіт мають знаходитися вибухонебезпечні матеріали і устаткування?

1. 1 м.

2. 5 м.

3. 10 м.

4. 25,5 м.

30. Які властивості сталей належать до механічних?

1. Оброблюваність та зварюваність.

2. Висока міцність, достатня пластичність, стійкість до крихкого руйнування.

3. Корозійна стійкість, відсутність схильності до старіння.

31. Зварювальна дуга має такі ділянки:

1. Електродна, провідникова, стабільного горіння.

2. Емісія, іонізація, рекомбінація.

3. Катодна, анодна та стовп дуги.

32. Заземлення призначене перш за все для.....

1. забезпечення безаварійної роботи електроустановки.

2. кращого виконання зварювальних робіт.

3. забезпечення безпеки людей при знаходженні їх біля електроустановок.

4. забезпечення безпеки людей від ураження електричним струмом при торканні ними не струмопровідних елементів електрообладнання, що опинилося під напругою.

33. Для утворення валика певної ширини, нормального провару кореня та кромок і уповільнення охолодження зварної ванни виконують....

1. швидку подачу дроту до зварювальної ванни.

2. коливальні рухи кінцем електрода.

3. U, К та Х подібний розкрій кромок

4. збільшують силу зварювального струму та знижують швидкість зварювання.

34. Закон електротехніки, за яким знаходять силу струму.

1. Закон Ома.

2. Закон Кіргофа.

3. Закон Кулона.

4. Закон Джоуля-Ленца.

35. Назвіть основні частини зварювального трансформатора.

1. Блок випрямлення та блок регулювання.

2. Магнітопровід, первинна та вторинна обмотка.

3. Розподільний пристрій, трифазний асинхронний двигун та корпус.

36. Чи дозволяється зварювати посудини і трубопроводи, які знаходяться під тиском, або містять рідини?

1. Так, в будь якому випадку.

2. Так, але за умови, що в них не містяться горючі та вибухонебезпечні рідини.

3. Так, при умові високої кваліфікації зварника

4. Забороняється в будь-якому випадку.

37. Які сплави виготовлюють на основі міді?

1. Сталь та чавун.

2. Дюралюміній та силумін.

3. Бронза та латунь.

4. Нікель та магній.

38. ..... призначений для перетворення змінного струму в постійний і живлення ним зварювальної дуги.

1. Зварювальний трансформатор.

2. Зварювальний випрямляч.

3. Баластний реостат.

4. Зварювальний перетворювач.

39. Корозія це...

1. утворення іржі на залізі.

2. процес окислення металів.

3. процес хімічного руйнування металів про взаємодії їх з навколишнім природнім чи агресивним середовищем.

4. процес відновлення металів.

40. Чи дозволяється відігрівати замерзлий балон (або редуктор) з вуглекислим газом полум'ям пальника, струменем пари (декілька відповідей)?

1. Категорично забороняється.

2. Можна в будь-який спосіб.

3. Можна лише короткочасно та обережно.

4. Обладнання треба занести в тепле приміщення з температурою 20-25 град. для поступового відігрівання.

5. Можна користуватися ними одразу, це не впливає на якість роботи.

41. Чи дозволяється розбирати і виконувати ремонт вентилів балонів і редукторів на робочому місці (одна і більше відповідей)?

1. Можна на протязі всього робочого дня.

2. Можна, але лише в аварійному випадку і під наглядом керівництва.

3. Можна, але лише після письмової вказівки відповідальної особи.

4. Не можна в будь-якому випадку.

42. Процес введення в метал шва різних елементів (хром, нікель, титан, марганець, вольфрам, молібден, ванадій та ін.) для надання йому необхідних властивостей називається....

1. Окислення.

2. Відновлення.

3. Стабілізація.

4. Покращення.

5. Легування.

43. З'єднувати частини зварювальних кабелів між собою...

1. категорично заборонено.

2. можна, але лише за допомогою спецільних з'єднувальних муфт.

3. можна в будь який спосіб.

44. Від чого залежить сила зварювального струму (одна та більше відповідей)?

1. Від діаметру електрода.

2. Від кваліфікації зварника.

3. Від товщини зварюємого металу.

4. Від температури навколишнього середовища.

45. Який метал можна вважати "корозійно стійким"?

1. Той, що пофарбований.

2. Той що вкритий антикорозійним покриттям.

3. Той, який опирається впливу зовнішнього агресивного середовища.

46. Зварювальний випрямляч складається з......

1. розподільного пристрою, магнітних полюсів, теплового реле та амперметра.

2. двигуна та регулювальних елементів.

3. зварювального трансформатора та блоку випрямлення.

47. Який допоміжний інструмент використовує зварник?

1. Джерело жмвлення, маска, спецодяг, перчатки.

2. Молоток, зубило, напилок, сталеву щітку, кутник та шаблони.

3. Циркуль, керн, шліф.машинку, прилади заземлення.

48. Яка основна причина травматизму та нещасних випадків на робочому місці?

1. Неякісні матеріали та застаріле обладнання.

2. Низька кваліфікація зварника.

3. Недотримання правил охорони праці та пожежної безпеки.

49. Які причини відхилення зварювальної дуги (одна та більше відповідей)?

1. Несиметричність обмастки електрода.

2. Магнітне дуття.

3. Хімічна неоднорідність зварювальної сталі.

4. Використання неплавких електродів.

50. Чи можна замінювати світлофільтр в масці на звичайне пофарбоване скло?

1. Так, можна.

2. Так, якщо пофарбоване у зелений колір.

3. Так, якщо пофарбоване у коричневий колір.

4. Ні, категорично забороняється.

51.  Діаметр електрода вибирається залежно від (одна та більше відповідей) ....

1. сили зварювального струму.

2. товщини зварюємого металу.

3. напруги в мережі.

4. виду джерела живлення дуги.

52. Робота зварювального трансформатора грунтується на явищі....

1. електромагнітної індукції.

2. самоіндукції

3. взаємної індукції.

53. Розшифруйте марку зварювального дроту Св-08Г2С.

1. Зварювальний дріт для вертикального положення, 8% вуглецю, 1% марганцю, 2% кремнию.

2. Сталь високоякісна, порядковий, 8% магнію, до 1% сірки.

3. Зварювальний дріт, 0,08% вуглецю, 2% марганцю, 1% кремнию.

54. Як поділяються сталі за ступенем розкислення?

1. Спокійна, напівспокійна та кіпляча.

2. Розкислена, частково розкислена, не розкислена.

3. Активна, напівактивна, навівспокійна, спокійна.

55. Які полярності зварювальної дуги існують?

1. Вільна та стиснута.

2. Пряма та обернена.

3. Пряма та зворотня.

56. Головні параметри джерела живлення зварювальної дуги (одна та більше відповідей)?

1. Номінальний струм.

2. Робоча напруга.

3. Потужність в момент роботи.

4. Габарити та маса.

57. Плавне регулювання сили зварювального струму в трансформаторі здійснюється за рахунок (одна та більше відповідей)......

1. Змінюючі відстань між первиннною та вторинною обмотками.

2. Введення магнітного шунта, як додаткового осердя.

3. Використовуючи блок випрямлення.

4. Переключення з "зірки" на "трикутник"

58. З якого віку дозволяєть самостійне виконання зварювальних робіт?

1. З 15 років.

2. З 17 років.

3. З 18 років.

4. З 21 року.

59. Інвертор це.....

1. пристрій силової електроніки, який працює на великих струмах, високих частотах і різницях потенціалів.

2. зварювальний пристрій для домашнього використання.

3. прилад, призначений для зміни робочої напруги зварювального струму.

60. Довжина короткої зварювальної дуги.

1. До 2 мм.

2. Від 2 до 4 мм.

3. Такої дуги не існує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8

ДНЗ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

НМЦ Зварювання

Протокол результатів

Конкурсу фахової майстерності з професії «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК»

Дата проведення ______________________ 2020 року

______________________________________________________ Конкурсант № __

 

Критерії оцінювання практичного завдання:

№ з/п

Назва кретерію

Бали

Зєднання

кутове

кільцеве

1.

Виробнича культура (організація робочого місця, зовнішній вигляд учасника)

до 10

 

 

2.

Техніка роботи з обладнанням та інструментом

до 10

 

 

3.

Дотримання технології зварювальних робіт та якість виконання завдання

 

до 60

 

 

Примітка: при недотриманні технологічного процесу та появі дефектів бали знімаються:

 

 

 

3.1 незначні відхилення від форми шва

– до 5

 

 

 

3.2 підрізи

– до 10

 

 

 

3.3 незаварювання кратера

– до 10

 

 

 

3.4 пропал

– до 15

 

 

 

3.5 напливи

– до 5

 

 

 

3.6 відхилення геометричних розмірів

– до 5

 

 

 

3.7 пори та шлакові включення

– до 5

 

 

 

3.8 невиправлення недоліків, допущених підчас виконання завдання

– до 5

 

 

4.

Дотримання норм часу

до 10

 

 

5.

Дотримання вимог з охорони праці

до 10

 

 

Отримано балів

 

 

Отримано балів за теоретичну частину

 

Разом:

 

 

 

 

Голова журі _______________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 9

Фото звіт конкурсу «Кращий зварник 2020»

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\конкурс проф.майстерності_30.01.2020\IMG_20200130_095934.jpg   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\конкурс проф.майстерності_30.01.2020\IMG_20200130_095948.jpg

 

D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\конкурс проф.майстерності_30.01.2020\PICT3672.JPG   D:\ПТО\Зварники\Фото зварники\2019-2020\конкурс проф.майстерності_30.01.2020\PICT3673.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1.     Ващук О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5-7 класів у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання засобами нових інформаційних технологій: автореф. дис…канд.пед.наук: 13.00.02 / О. В. Ващук. – К.,2001.- 20с.
 2.     Виштак О. М.Сучасний підхід до позакласної виховної роботи. Нові форми позакласної виховної роботи [Електронний ресурс] / Ольга Миколаївна Виштак // Сайт «Освіта». – 2014. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/42138/
 3.     Голюк О.А. Обґрунтування компонентів творчого потенціалу майбутнього педагога ДНЗ та школи І ступеня / О.А. Голюк // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – С. 38–42.
 4.     Державна національна програма «Освіта»: Україна XXI ст. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
 5.     Зайчекно І.В. Педагогіка: Навч. посібник. – Чернігів, 2003. – 528 с.
 6.     Ігнатенко М. Я. Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики: дис... докт. пед. наук: 13.00.02 / М. Я. Ігнатенко. – К., 1997. – 335 с.
 7.     Кіт Г.Г. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження інноваційних виховних систем у практику сучасної початкової школи / Г.Г. Кіт // Традиції та новації сучасної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 21–27.
 8.     Кизенко В.І. Педагогічні функції і змісті факультативного навчання в основній школі. // Педагогіка і психологія – 1997. – № 2. – С. 24 – 32.
 9.     Колеснік К.А. Особливості організації групової діяльності учнів у початковій школі / К.А. Колеснік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Випуск 46. – С. 26–30.
 10. Коломієць А.М. Математична гармонія природи. Книга для вчителя / А.М. Коломієць. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2007. – 235 с.
 11. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. – К.: Освіта, 1991. – 42 с.
 12. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / Лозова В. І. /Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., доп.–Х.: ОВС, 2000.–164 с.
 13. Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.
 14. Микичур Т.С. Взаємодія вчителями зі школярами в контексті аксіологічних орієнтирів сучасної освіти // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ ,,Інновація”, 2013. – Ч. 3. – С. 109–112.
 15. Савченко О.Я. Стан і завдання реформування змісту загальної шкільної освіти / О.Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 6–17. 16. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1988. – 310 с.
 16. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Вид-во „Академія”, 2000. – 544 с.
 17. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І.Мальованого. – К.: Освіта, 1992. – 160 с.
 18. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамова. – М.: Педагогика, 1982. – 209 с. 6. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе: Кн. для учителя. / Г. И. Щукина – М.: Просвещение,1986. –144 с
 19. Шевчук С.С. Реалізація сучасних освітніх практик у професійну  підготовку фахівців сфери обслуговування: Навчально-методичний.  /С.С.Шевчук. – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО» НАПНУ. - 2018.- 139с.

 

 

docx
Додано
29 травня 2020
Переглядів
2580
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку