Мило.Мильна дія мила. Урок 11 класу

Про матеріал
Мета: Сформувати уявлення про склад мила та його мильну дію. Виготовлення мила в домашніх умовах. Історія мила. Тип уроку: вивчення новогго матеріалу. Форма проведення: Урок-проект.
Перегляд файлу

клас

Тема. Мила. Мийна        мила,

Ме 1 л: - формувати УЯВЛСН.НЯ про склдц мила, його мийну  знання про B,uacTHB0CTi карбононих кислот, жирт, есгерЈз, тверјјс•гь ВОДИ“, виянити прнчинно-наслјлкон( зв'язки складом, будовоео i властинсютями мила, розкрити роль xiMii в повсякденному житп тодини. винчити вилив мила на Wkipy людипи та вавколишнг ссрсдовище•.

 сприкти виробленню  навичок ут-и“в. розвитку критичнош мислення; формунаннео iyutkjpyaalliitftoi культура, розширенню кругозору розвивати            та  компетентностј учнпв;  виховувати irnepec до предмету. навички здороњојз:» способу ;кнття, формувати самооцјнку i взагмооцтнку, позагу до одно.лјткп\,

Обладнаннн i реакгнвн: комп'тер, медјапгнлехтор, програмно-мстодичний комплекс навчаЛЬНОГО призначення «ОрганЈчна xiMig. 10-11 кл.», yvwiBcbki та учительська презентацй,  опорний конспект, pi3Hi сорти мила.  oanip, вода, склянЈ лштички, xiMi'4[1i стакани„ Тип уроку; вивчення нового

Форма проведения: урок-нроект  уроку

Органпа(јйний етап

навчанпя

Учите.ть. Перефразонуючи цитату,  так: «У людини все повинно буги чистим: i обличчя, i одяг, i со*јсть, i думки». Але якщо для ocTaHHix acf1ewiB  очищувальних тце не придумано, то кращим засобом для очищення tbi3HLtH0T cYTHocTi людини ось уже майже 5 000 P0kiB залишасться такий звичаЙний i звичний  засјб„ Ha3BiTb цей 3aci6. (Мило).

Вивчаючи будову i  ми з•ясували, 1ц0 i3 галузей застосування Тх с одержання мила, Задача сьогоднпплньош уроку —  розглянути склад мила,  MexaHi3M його мнйно; дй, як саме мило переводить забруднення в розчин, виявити властивостей мила складу i будови„ Також ми поговоримо про ririCHY

- як мило впливае на нет, чи BCi види мила

III. Вивчення ново: теми

Учин.'е.ть Чи завжди було мило? Данайте проведемо екскурс в icTopii0*

Група 1 .

1сллцйя виникнення мила (додаток 1).

Учитель              супроводжуегься — додаток 2).

Що ж таке мило з xiMi"H0i точки зору? Давайте пригадаемо:

*                            До якого класу речовин належагь жири? (жири належать до класу ecTepiB, утворених трьохатомним спиртом i вищими карбоновими кислотами).

*                            xapakTepHi для (Для xapakTepHi реакцй i

*                            Який процес називаеться

*                            продукти реакцй утворюються при

*                            Запишемо рјвняння реакцй лужного тристеарину (на порЈвняльна таблиця з i лужним

Назвемо продукти реакцй.

нгс—он

* 3NaOH —- НС—ОН +

ню—он

вищих карбонових кислот називаються милами. Тому лужного називасться омиленням жиру. й         мила.

HaOcgi сопЈ вищих карбонових кислот «зновна складова твеџдогсд кагпевг • рщкого мига.

Ще на початку XIX  француз  Ежен Шеврсль що мило — це HaapieBa винот жирноТ кисЛ(ПИ. I

з 30-х P0kiB ХХ сголћ•гя процесс промислового добування був запущений в европЈ та США.

Учитель. Проблемне запитання, Чи дјйсно мило проявляе

Це питання дома група      яка представить зараз результати своТх Г руна 2. дослђ•иники.

M“ii11i  мила (додаток З).

Про те, що мило проявляе  свЈлчить простий

 Забруднимо один палець руки сухою глиною, другий — сухою сажею,        —

              Змиемо забруднення з                            рук холодною водою.

            Змиваст•ься глина, сажа —частковоз       не змива€тъся.

              Змиемо забруднення з                              рук гарячою водою.

Результат тот же.

 Вими€мо руки з милом. Рука — чиста. » Висновок: мило проявляе

Чому частки глини змиваються водою, а      - Hi? У чому Тх Звичайно в     Частинки глини      тобто вони добре змочуються водою, притягуються до Hei i легко змиваються з 110BepxHi Частинки         яка складаеться з чистого вуглецю,       вони не змочуються водою, але вони притягуються до жирових       на noBepxHi         i       ними утримуються. У третьому випадку покрита масляною TIJ1iBk010, вона воду, не дае частинкам збиватися в грудки i змити масло   ним неможливо простою водою. Приходимо до висновку, що водою без мила змиваються забруднення, частки яких         Але ж мило змива€ частки. Значить, мило переводить речовини в розчин i змивае Тх з    а при npaHHi - з тканин.

Учитель. Розглянемо мийну мила, тобто MexaHi3M видалення часточок бруду з поверхонь.

фрагменту програмно-мегодичного комплексу навчального призначення  10-11 кл.».

Практичний етан. Вивчення i  складу i властивостей сорзјв мила (постановка проблеми та висунення i ri1'0TL'3).

Учипге. п.. Основою будь-якого мила е вищоТ карбоновоТ кислоти, яка сприяе видаленню бруду. Основна мила — це руйнування  забруднень та Тх розчинення. Але kPiM нет до складу мила входить ще безлјч компонентјв, кожен з яких виконуе певну

Виникас питання: а чи не шкодить       мило? Як ви вважаете? Мило сушить Пригадайте     рекламу мила «Dove», в говориться про те, що звичайне мило сушить а мило «Dove» не сушить,  на 1/4 складасгься з крему. Чи правда це?

 Пригадайте, що   використовували 3aMicTb мила?  Чому розчин Золи називаегься щолоком? - Чи еу склтЈ мила луг?        це.

Робота в парах (заповнення

 Приготуйте зразок мила. Ha3BiTb його трегатний стан.

> склад мила по Чи с в ньому луг? Немае. Значить, наша riT10TP3a не — у немас лугу.

 Який з         головний у      мила i записаний на першому

Учини'. Љ. Роботу по вивченню складу мила, призначенню його k0M[10HerrriB та впливу на провели дома i зараз вони нам  про результати свого

Vpyna З. Дослђ•дники.

Вплив складу мила иа 1“kipy (додаток 4).

У'чппгс-ть. Повернемося до мийно7 мила. Лугу в його ми не визначили. Але... , xi6a ми ми€мося милом? Звичайно, 1--li, ми його з водою. Можливо, при цьому утворюегься луг? це наша друга

-        Як можна шляхом, шо у водному мила луг? (За допомогою iwwtkaTopa). с 17 Н 35COONa + нао      + NaOH

-        Кожна пара готуе розчин мила i  його намером. За забарвленням можна визначити середовище, скориставшись кольоровою шкалою. Кожна пара заносить результати до таблицп.

У'зага.льненнут   Ha3BiTb результати вашого   сорт мила, його призначення, середовище, 3p06iTb висновки, для якого типу   воно      чи не буде сушити

Учитель,     Ви робництво сучасного тушетного та господарського мила — автоматичний процес. В останнј роки стали pi3H0MaHiTHi ароматмчнЈ добавки та засоби завдаютъ шкоди opITHi3MY. Група      пращовала над виготовленням мила ручно; роботи, результати якоТ зараз представлятъ нам.

Група 4. Практики.

Одержання мила ручноТ роботи (додаток 5, додаток 6 — додаток 7).

IV. СистематизацЈя знань

групами

1.     Що б ви порадили використовувати для миття дуже жирного посуду: засЈб з нейтральним чи лужним середовищем? Чому?

2.     Чому мило «Джонсон 6e6i» не

З. оцтом, погано намилюються. Чим це пояснити?       реакцй.

4.    Чи можна випрати в використовуючи мило? Обгрунтуйте

5.    ж засоби для видалення бруду використовувати в в якВ*1 мило втрачас сво;

Саме про це мова пјде на наступному урот.

V.

                           Сировиною         для         одержання         мила       

це нагрјвання йош в

мила     входять .. ...........КИСЛОТ„

 група — И Призначення         мила —переводити     в        розчин

Учипге.чь. Я думаю, що отримавши на знання, ви будет керуватися xiMikiB i косметологјв для того, щоб  в чистот{ роки зберетти й в пярному craHi.

VI.     Домашне завдання

58-вчити, дати  на запитання в опорному k0Hcaerri, продовжити роботу над проектом,  завдання на тему:

Јсторики: що нтзивасгься пральним порошком?

вплив складу СМЗ на opIMHi3M людини та навколишне середовище.

склад пральних Практики: як         СМЗ?

kopytcHi чи      порошки? роботи груп i окремих

на ocH0BHi     е базою процесу) i Ti, доглядають   за      lIIkipowo. До      трупи належать олй' кокоса, пальми, пальмоядрова, оливкова,         рицини.  олй' долиоть милу  характеристики:

     властивостт. Другу трупу    можна

                (таблиця                                                                                                  1):

 

Тип кожи

Базовое Лекарствен—        Эфирные масла ухаживаю— ные травы

Цее масло

 

Сухая

Грецкого

Ромашка,         Ладан, лаванда, роза,

 

ореха,

солодка,           нероли, жасмин, герань.

 

оливковое,

мелисса, липа,

 

манго,

лаванда,

 

макадемии,

женьшень,

 

авокадо,

крапива,

 

хлопка,

солодка,

 

жожоба, зародышей

пшеницы, масло шиповника, соевое.

шиповник.

Нормальная

Виночјадно Ромашка,           Герань, лимон,

и склонная к

Й косточки, шалфей,              можжевельник, шалфей,роз

жирности

лесного     тысячелистни марин, иланг-иланг, герань, ореха,        к, мелисса,         роза. грейпфрутов календула, мя ых косточек, ты,

рисовых

зверобой, хво

 

отрубей,

ща полевого,

 

мака.

розмарин, роза.

Проблемная

Кунжутное,

Лавровый         Лаванда, роза, ромашка,

 

тману,

лист,                  сандал, чайное дерево,

 

кукуи,

эвкалипт,         герань, имбирь, лимон, мята,

 

жожоба„

мояокевельни петит грейн, розмарин,

к, почки кипарис, лемонграсс. березы, ромашка, лаванда, мята, розмарин.

Детская/чувствител Ши, какао,

Лаванда,          Лаванда, мандарин.

         ьная кожа         кунжута,

череда,

арбузное,

календула,

абрикоса,

ромашка,

бабассу,

алоэ.

жожоба, масло шиповника.

Багат якостей мила, наприклад,       у        11iH0YTBopeHH*, миюча   та    властивостј залежать його складу та добавок. Pi3H0MaHiTHi барвники, продукги, трави роблять мило м'яким, ароматним, надакугь йому та зволожуючих властивостивостей. Мило м'яко очищуе та зволожуе uJkipy, мае виразнђ  та достоТнства, та       красу та здоров'я

pdf
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Інкл
Додано
18 березня 2019
Переглядів
218
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку