14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Мініпідручник до теми "Чергування голосних"

Про матеріал
Метою створеного мініпідручника є ознайомити здобувачів освіти з основними випадками чергування голосних, поглибити їх знання про чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] та формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах. Систематизовані завдання допоможуть закріпити дану тему при комплексній підготовці до ЗНО з української мови.
Перегляд файлу

МІНІПІДРУЧНИК ДО ТЕМИ «ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ»

ЗАВДАННЯ 1

Робота над зв’язним висловлюванням.

Прочитайте текст. Визначте основну думку. Доберіть заголовок. Подумайте, якими способами можна охороняти навколишній світ?

Тваринний світ нашого краю був багатим і різноманітним. Непомітне полювання та розорювання степів привело до зникнення таких тварин, як дикий кінь, тарпан, кулан, сайгак, байбак та інші. Стали рідкісними птахи дрохва звичайна, стрепет степовий, орел степовий. Лише розумне господарювання людей на своїй землі може врятувати ці види.

Людина не може жити без природи. Тому головним завданням зараз і на майбутнє є охорона всіх елементів природи рослин, грибів, тварин. Необхідно берегти навколишнє середовище.

Діти, пам’ятайте, що не треба ламати та нівечити рослини, стріляти з рогатки у тварин (кішок, собак) тощо.

Необхідно допомогти дорослим у збереженні тваринного і рослинного світу… (З підручника).

***

Випишіть із тексту виділені слова. Доберіть до них спільнокореневі слова. Яке явище ви спостерігаєте? Назвіть звуки, що чергуються.

ЗАВДАННЯ 2

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими.

Розгляньте найпоширеніші випадки чергування звуків і сформулюйте правила чергування голосних:

[о] — [а] перемогти перемагати

[е] — [і] мести вимітати

[е] — [и] здерти здирати

[о], [е] — [і] ночі ніч

[е] — [о] після [ж],[ч], [ш]  шести шостий

[г] — [ж] — [з] крига крижина на кризі

[к] — [ч] — [ц] жінка жіночий жінці

[х] — [ш] — [с] горох горошок у горосі

Доповніть кожний ряд двома власними прикладами.

Складіть зв’язну розповідь про чергування звуків в українській мові.

Теорія

Чергування – це постійні закономірні зміни звуків в одній і тій самій частині слова (тобто морфемі).

Чергування бувають історичними та позиційними. Історичні – дуже давні, причини яких можна пояснити за допомогою історичних фонетичних законів. Позиційні – залежать від позиції звука в слові. Чергуються і голосні, і приголосні звуки. Українська мова, як і інші слов’янські, успадкувала й зберігає чергування голосних, що сформувалися на праслов’янському ґрунті або ж виникли в процесі історичного розвитку самої мови.

ЗАВДАННЯ 3

 Колективна робота з таблицею «Чергування голосних у коренях дієслів».
Які голосні звуки можуть чергуватися?

За яких умов відбувається чергування [о] — [а]?

Чергуються      голосні

Приклади

е о      Брести – бродити, везти – возити, вести – водити, нести – носити

е і       Летіти – літати, мести – вимітати, пекти – випікати, плести – вплітати

і а   Лізти – лазити, сісти – садити
і и    Ліпити – липнути, сідати – сидіти
е – и – 0 (з нулем звука) Беру– вибираю – вибрати, терти – натирати–тру
о – а Ломити – ламати, допомогти – допомагати

Теорія

Щодо чергування [о]–[а] необхідно пам’ятати  наступне:

[о] переходить у [а] в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (перед наголошеним складом із [а]).

Дієслово з [о] означає одноразову закінчену дію (допомогти що зробити?). Дієслово з [а] вказує на тривалу або багаторазову дію (допомагати – що робити?).

ЗАВДАННЯ 4

Дослідження-трансформація

Подані іменники запишіть у Р.в. однини. Зробіть висновки про чергування голосних.

Вітер – , вогонь – , дзвінок – , день – , квітень –, початок – , садок – …, вікна , сукія –, сестри, краплі , сосни.

Теорія

Голосні [о], [е] здебільшого чергуються з нулем звука, якщо вони є останніми голосними в іменниках на приголосний. Такі голосні називають випадними.
Звуки [о], [е] можуть бути і вставними: вони з’являються в Р.в. множини іменників, які мають у Н.в. однини перед закінченням сполучення двох приголосних.

ЗАВДАННЯ 5

Вибіркове письмо.

Із вірша Д. Білоуса випишіть слова, у яких відбуваються чергування голосних, і з'ясуйте, від чого воно залежить.

Чергування голосних
В переливах слів ми раді
відтінити тут одне:
там, де І в закритім складі,
у відкритім – О та Е.
У закритім складі кінь,
у відкритому – коня.
Поміркуй над цим, прикинь –
не поїдеш навмання.
У закритім складі гість,
у відкритім гостя жди.
У закритім складі шість,
у відкритому – шести.
Не кінець тут прикладам –
ще зразки вам викладем:
лебідь – лебедя, обід – обода,
невід – невода, чобіт – чобота
А є й виняток: хобот – хобота
й ще сучасніший – робот – робота.

Д. Білоус

ЗАВДАННЯ 6

Розподільне письмо-дослідження.

Випишіть із вірша Костянтини Малицької «В Маркіянові роковини» слова, у яких відбувається чергування [о] та [е] з [і] за таким зразком:

При словозміні                            При словотворенні
Львів Львова                           школа  шкільний
В Маркіянові роковини
Він рідне слово пробудив,
Те слово призабуте,
З мужицьких серць добув його,
Зі струн сільської нути.
В погорді було скрізь воно,
І пан ним соромився,
Він на престол возніс його,
Щоб світ йому вклонився.
І кинув слово те в народ,
На лан пустий і сірий,
І плоду ждав з зерен своїх,
Любові повен, віри.
І впало сім’я слів його
На добру впало ниву,
І серед вихрів, в жар наруг,
Розвинулось щасливо,
І вже не згине слово те,
Повік буде дзвеніти,
Й пророка пам'ять збережуть
Вкраїни вірні діти.

К. Малицька

ЗАВДАННЯ 7

Де немає чергування
Приклади для випадків обох
занотуйте у своїх паперах:
з О – це голос, колос і горох,
з Е (подібно) – шелест, берег, шерех.
Винятки я також приберіг:
це – поріг, моріг і оборіг,
сморід, просторінь (запам’ятайте)
і всі тонкощі на вус мотайте.

Д. Білоус

1. Як називається стійке сполучення двох або кількох слів, яке має цілісне значення й відтворюється в мові автоматично, за традицією?

2. Що означає фразеологізм мотати на вус? обре запам’ятати, взяти до уваги що-небудь).

3. Підберіть до нього фразеологізми-синоніми. аписати на лобі; зарубати на носі).

Відхилення від норми
Незалежно од відтінків
форми непрямих відмінків
запишіть рядочком слів:
голова, але голів,
борона, але борін,
борода, але борід,
череда, але черід.
Це відхилення від норми,
що їх має наша мова.
Утворіть подібні форми
від береза і корова.

Д. Білоус

ЗАВДАННЯ 8

 Диктант.

До виділених слів доберіть такі споріднені, щоб у них відбувалися чергування голосних і запишіть пари слів.

Катерина Білокур як художниця могла б органічно існувати зі своїми картинами у будь-яку епоху. Ніколи не ходила до школи, ніде не вчилася малярству. В загубленому серед левад селі Богданівці вона провела усе життя, свідомо витративши його на те, щоб її, сільську жінку-самоучку, просто визнали за художницю.

ЗАВДАННЯ 9

Розподільний диктант.

Прослухайте. Розподіліть слова у дві колонки:

1) слова, в яких відбувається чергування голосних,

2) чергування приголосних.

Пекти — випікати, крига — крижина, котити — катати, берег — узбережжя, нести — носити, клонити — кланятись, свекруха — свекрушин, мести — замітати, вечоріє — вечір, брести — бродити, гонити — ганяти, деру — задирати, воля — вільний, жінка — жінчин, нога — нозі, рух — у русі.

З однією парою слів складіть речення. Назвіть частини мови, якими виражені члени речення. Поставте до них запитання.

ЗАВДАННЯ 10

Словниковий диктант.

Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. Підкресліть орфограму. Перевірте правильність написаного за орфографічним словником.

Зб..рати, м..настир, вип..кати, солдатський, г..няти, завм..рати, ву..
ко, шк..льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп..рати, ру..ці, вим..сти.

До виділеного слова доберіть синоніми.

ЗАВДАННЯ 11

Творче аудіювання.

Прослухайте. Доведіть, що це текст. Поясніть, про яку відповідальність кожної людини нашої країни в ньому йдеться.

У Червоній книзі України містяться відомості про рідкісні та зникаючі види. Вони підлягають обов’язковій охороні. Всі громадяни нашої країни відповідальні за збереження всіх видів рослин, грибів і тварин. Кожен з нас несе моральну відповідальність за збереження природи нашого краю… (З підручника).

До виділених слів доберіть спільнокореневі слова. Доведіть, чи відбувається в них чергування голосних.

ЗАВДАННЯ 12

Чергування голосних та приголосних

Тестування (Варіант 1)

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:

а) летіти, сідати, лазити; б) діловий, тесля, лісок;  в) тіло, берег, голос;

г) борода, корова, поріг.

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:  

а) вість, березень, шелест; б) носити, жінка, вечори; в) вересень, борг, шовковий; г) шелест, шерех, берег.

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:

а) розколов, ворон, розтин; б) діловод, черево, вість; в) село, школа, стелити; г) поріг, сморід, береза.

4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми:

а) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина; б) Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина; в) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина;   г) Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина.

5. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в:

а) був (у, в) архіві, приїде (у, в) травні, плавати (у, в) океані, сидіти (у, в) барлозі;   б) сидіти (у, в) ямі, позичити (у, в) Андрія, приходив (у, в) четвер, потреба (у, в) спілкуванні; в) зайди (у, в) академію, вчитися (у, в) інституті, жити (у, в) Ірпені, їздити (у, в) Угорщину; г) працювати (в, у) полі, від’їжджати (в, у) Одесу, приїхав (у, в) гості, заходив (у, в) клас.

6. У якому рядку між словами слід вживати сполучник й:

а) золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і, й) сльози; б) червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, весела (і, й) щаслива;  в) помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, викладачі (і, й) інженери; г) осінь (і, й) зима, батько (і, й) мати, дощ (і, й) веселка, сміх (і, й) сльози.

7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) багацтво, запоріжський, птаство; б) сплачувати, колишу, грецький;

в) господарський, убозтво, ткацький; г) празький, убозтво, агентство.

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) карабаський, переїжджаю, український; б) плачу, молодецтво, товариський; в) прилукський, студенство, чикагський; г) казахський, герцогський, волоський.

9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) купецтво, гадяцький, товариство; б) волгський, кременчукський, птаство;

в) криворізький, намащувати, бережу; г) воронезький, волзький, юнацький.

10. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) солдатцтво, боягузство, французький; б) птаство, кавказький, заїжджати;

в) ла-маншський, плачу, убозтво; г) людство, кагарлицький, прилуцький.

11. У якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків.

а) берегти, брати, казати; б) кидати, везти, відкусити;  в) квасити, кликати, терти;  г) колихати, радити, лазити.

Чергування голосних та приголосних

Тестування (Варіант 2)

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:

а) печатка, цистерна, брезент; б) чоло, селянський, березень; в) сон, вовк, зелень; г) просторінь, голос, колос.

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:

а) вогонь, день, шість; б) субота, основа, шовк;  в) багатий, пекти, бажати;

г) горох, корова, оборіг.

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:

а) сапати, дерево, борозна; б) гребти, шепотіти, чекати; в) дряпати, вересень, черево; г) береза, хобот, робот.

4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Донецьк, Київ, Івано-Франківськ, Чернівці:

а) Донеччина, Київщина, Іванофранківщина, Чернівеччина; б) Донетчина, Київшина, Іванофранківщина, Чернівеччина; в) Донеччина, Київщина, Іванофранківшчина, Чернівеччина; г) Донеччина, Київщина, Іванофранківщина, Черніветчина.

5. У котрому рядку між словами слід вживати сполучник і:

а) ручка (і, й) олівець, місяць (і, й) зорі, правда (і, й) кривда, сміється (і, й) плаче; б) сміх (і, й) сльози, товариш (і, й) брат, прийшов (і, й) побачив, жив (і, й) допомагав;  в) приходить (і, й) допомагає, спостерігає (і, й) описує, здібна (і, й) талановита, батьки (і, й) діти; г) діти (і, й) батьки, учителі (і, й) учні, виконав (і, й) пішов, відпочив  (і, й) приїхав.

6. У котрому рядку між словами слід вживати прийменник у:

а) лежала (у, в) лікарні, відніс (у, в) хату, була (у, в) Італії, приїжджала (у, в) Львів;  б) приїзд (у, в) Київ, працював (у, в) лабораторії, удар (у, в) спину, клянь (у, в) вікно; в) плавати (у, в) морі, стань (у, в) куток, прочитати (у, в) оповіданні, піти (у, в) театр;  г) відпочинок (у, в) селі, музей (у, в) Одесі, купалася (у, в) озері, прочитала (у, в) книжці.

7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) збаражський, убогство, парижський; б) юнацький, багатство, товариство;

в) казахський, товариський, електричний; г) парубоцький, людство, чеський.

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) золотоніський, вінницький, кавказький; б) агентство, інтелігентний, братський; в) кременчукський, солдацький, грекський; г) ла-маншський, санкт-петербурзький, дивацький.

9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) туристський, каліцтво, багатство; б) латишський, бугський, кавказький;

в) городництво, ткацький, скотарство; г) герцогство, людський, птаство.

10. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) птахство, брацтво, сиваський; б) господарство, лісництво, Вінниччина;

в) рільництво, каліцтво, вимощений; г) Галичина, казахський, студентство.

11. У якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних при словозміні чи словотворенні?

а) гатити, водопій, сон, мох, шелест; б) особа, пшоно, череда, вовк, студент;

в) голова, слово, осінь, Канів, день; г) стояти, сім, джерело, тінь, берег.

Чергування, спрощення у групах приголосних

Тестування (Ваірант 3)

1.  У якому рядку при відмінюванні відбудеться спрощення приголосного в кожному слові: 

а) ненависть, якість, цілість;    б) власність, злість, кістка;     в) область, усно, баласт; г) користь, щастя, студент?

2. У якому слові при перекладі на українську мову відбудеться спрощення приголосного:

а) шестисот; б) объездной;   в) комендантский;  г) студенческий?

3.  У коренях якої пари слів не відбувається чергування голосних –і- та –е-: 

а) підперезати – підпер…зувати; б) застібка – заст…бнути;                

в) брехати – набр…хувати;     г) викоренити – викор…нювати?

4.  У якому словосполученні при відмінюванні не відбувається спрощення приголосного у виділеному слові:

а) гіган…ський корабель; б) піс…ний борщ;  в) популярний тиж…невик;  

г) голосно пис…нути?

5.  Зазначте пару слів, у кожному з яких при відмінюванні чергуватимуться голосні:

а) шість, колос; б) кінь, лебідь; в) Київ, голос;   г) поріг, горох.

6. Продовжіть речення: «При словотворенні буквосполучення –цьк- перед  –ин(а) змінюється на...»:

а) -ць(чина); б) -щ(ина); в) -чч(ина);  г) -жч(ина).

7.  Зазначте правильний варіант перекладу словосполучення  высохли все чернила:  

а) висохли всі чорнила;  б) висохло все чернило; в) висохло все чорнило;      

г) висохли усі чорнила.

8. У якому слові при перекладі на українську мову приголосний -т- буде спрощуватися:

а) счастливый; б) гигантский;  в) комендантский;     г) студенческий?

9. Зазначте пару слів, у кожному з яких при відмінюванні відбудеться чергування приголосних:  

а) черепаха, щука; б) коса, смуга; в) ковбаса, подруга; г) сонце, посуха.

10.  У якому слові при перекладі на українську мову не відбудеться зміни голосних  у корені: 

а) женатый;  в) шестнадцать; б) четыре;  г) девятнадцать?

11. Укажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

а) кріпити, крастися, плести, дерти, нести; б) могти, стерегти, пустити, кидати, вимірювати; в) дробити, бігти, знаходити, виростити, молотити;

г) посадити, бити, полоти, брати, везти.

12. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

а)  блис..нути, сервіс..ний, шубовс..нути, гігант..ський;

б)  бряз..нути, під’їз..на, облас..ний, парламент..ський; в)  якіс..ний, хрус..нути, страс..на, заздріс..ний; г)  їж..жу, шелес..не, пес..ливо, очис..ний.

 

1

 

doc
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
28 листопада 2020
Переглядів
935
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку