Науково-дослідницька робота ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА БОГУСЛАВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ В СЕРЕДОВИЩІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ»

Про матеріал
Науково-дослідницька робота з екології рідного краю "ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА БОГУСЛАВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ В СЕРЕДОВИЩІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ"
Перегляд файлу

1

 

 

 

«ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА БОГУСЛАВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ В СЕРЕДОВИЩІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….........6

РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ………….…....9

1.1.Основні етапи розвитку інформаційних систем……….…………….......................9

1.2.Створення та впровадження аналітичних систем на базі цифрових карт………………………………………………………………………….……….12

РОЗДІЛ 2

ГІС ЯК  УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДНИКА……………....……14

2.1.Google-maps - один із мережевих навчально-методичних інтерактивних комплексів………………………...……………………………………………………...14

2.2.Використання муніципальних ГІС в управлінні господарством………….……...16

2.3.Основні промислові об’єкти міста Богуслава……………………….……….18

2.4.Практична частина дослідження. Нанесення промислових об’єктів міста Богуслава на електронну карту Google-maps………………………………………..…23

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….……..…...…27СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….……29

ДОДАТКИ………………………………….………..………………………………......31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Вивчення географії неможливе без використання різноманітних географічних карт. Сучасний урок географії відрізняється від інших навчальних уроків саме наявністю карти і роботи з нею. У свій час влучно сказав про це видатний російський географ М.Баранський, який підкреслював значення географічної карти та наголошував, що:

 • карта – це альфа і омега (тобто початок і кінець) географії;
 • карта не терпить пустих місць, пусті місця на карті сигналізують провали географічного дослідження;
 • карта сприяє виявленню географічних закономірностей, тобто закономірностей у просторовому розміщенні, співвідношенні, поєднанні та взаємодії явищ на земній поверхні;
 • карта є посередником між дослідником та об’єктом його дослідження;
 • карта – «друга мова» географії, подібно кресленню в геометрії;
 • карта є не тільки необхідним засобом дослідження, а й невід’ємним і незамінним елементом географічного викладу;
 • карта – один із критеріїв географічності;
 • карта – засіб для виявлення географічних кореляцій.

Від карти йдуть усі географічні дослідження, і до карти вони повертаються. На основі карт складають характеристики території, країни, проводять вимірювання, прогнозують, аналізують, узагальнюють, роблять висновки.               Значення карти у викладанні географії загальновизнано.

Основним видом карт, якими користуються, є настільні карти, вкладені в підручник географії, і стінні карти, одна з яких повинна постійно знаходитися в кабінеті. Географічні карти служать найважливішим засобом вивчення земної поверхні, дозволяючи одночасно оглядати територію будь-яких розмірів. Сьогодні важко знайти галузь людської діяльності, де можна було б обійтися без карт. Сьогодні існує можливість використовувати новий тип інтерактивних засобів навчання – інтерактивні карти та картографічні ресурси, що можуть знайти своє достойне місце під час вивчення географії.

У зв'язку з цим основною метою дослідження є використання геосервісних систем в управлінні господарством міста Богуслава.

Серед різноманітних геосервісів ми більш детально зупинимося на Google-maps (https://www.google.com.ua/maps), оскільки, на нашу думку, цей мережевий геосервіс якнайкраще підходить для нанесення об’єктів на карту.

Google-maps – один із мережевих геосервісів корпорації Google, який дозволяє знаходити, відзначати, коментувати та оцінювати різні об’єкти на зображенні земної кулі з досить високою точністю.

Для досягнення мети ми поставили  наступні завдання:

 1. Визначити значення географічної карти у житті людини.
 2. Проаналізувати і узагальнити дані про створення та впровадження аналітичних систем на базі цифрових карт.
 3. Вивчити і проаналізувати можливості мережевого геосервісу Google-map.
 4. Використати муніципальні ГІС в управлінні господарством міста Богуслава.
 5. Відобразити промислові об’єкти міста Богуслава в мережі геосервісу Google-maps.

Об'єкт дослідження: промислові об’єкти міста Богуслава та особливості їх картографування.

Предмет дослідження: характеристика можливостей використання геоінформаційних систем в соціально-економічному картографуванні промислових об’єктів регіону.

Методи дослідження: аналіз, збір, накопичення, передача й обробка інформації про промислові об'єкти з використанням електронних обчислювальних машин, метод анаморфірування.

Місце та час проведення: ознайомлення з інформацією про промислові об’єкти міста Богуслава та створення електронної карти відбувалося на базі Богуславської СЗШ №1.

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів: важливим напрямом досліджень вважаємо застосування матеріалів для вивчення територіальної структури господарства міста, систематики видів їх використання.

 

 

 

 

 


РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

1.1. Основні етапи розвитку інформаційних систем

 

Історія створення і розвитку інформаційних систем тісно пов'язана з автоматизацією діяльності підприємств та організацій, розвитком моделей їх управління.

Інформаційна система – сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів [8; 4].

Таке визначення може бути задовільним тільки при найбільш узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню. Інформаційні системи діють в Україні під назвою «автоматизовані системи (АС)».

Інформаційні системи здавна знаходять (в тому чи іншому вигляді) досить широке застосування в життєдіяльності людства. Це пов'язано з тим, що для існування цивілізації необхідний обмін інформацією – передача знань як між окремими членами і колективами суспільства, так і між різними поколіннями. Інформаційні системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво потрібної для організації інформації, створення інформаційного та технічного середовища для управління її діяльністю. Інформаційна система може існувати і без застосування комп’ютерної техніки – це питання економічної необхідності [6].

В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються задачі трьох типів:

 • задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів);
 • задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання);
 • задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).

Найдавнішими і найпоширенішими ІС слід вважати бібліотеки. І дійсно, здавна в бібліотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду. Видаються спеціальні журнали та довідники, що інформують про нові надходження, ведеться облік видачі.

Найстаріші (у моральному і фізичному розумінні) ІС повністю базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копіювання, асоціативного пошуку тощо). Наступним кроком стало впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС), тобто систем, де для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовуються електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) зі своїми носіями інформації. В наш час – епоху інформаційної революції – розробляється і впроваджується велика кількість найрізноманітніших АІС із дуже широким спектром використання [3].

Кожен проект, незалежно від складності та обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани. Від стадії, коли «проекту ще немає», до стадії, коли «проекту вже немає». Сукупність ступенів розвитку від виникнення ідеї до повного завершення проекту прийнято розділяти на фази. 

Можна виділити наступні фази розвитку інформаційних систем:

1) формування концепції (концептуальна фаза). Головним змістом робіт на концептуальній фазі є визначення проекту, розробка його концепції, що включає:

 • формування ідеї;
 • формування ключової команди проекту;
 • вивчення мотивацій і вимог замовника та інших учасників;
 • збір вихідних даних та аналіз існуючого стану, визначення основних вимог та обмежень, необхідних матеріальних, фінансових і трудових ресурсів;
 • порівняльну оцінку альтернатив;
 • подання пропозицій, їх експертиза та затвердження.

2) підготовка технічної пропозиції. Головним змістом фази підготовки технічної пропозиції є уточнення технічної пропозиції в ході переговорів із замовником про укладення контракту [10; 13].

Загальний вміст робіт цієї фази:

 • розробка основного змісту базової структури проекту, розробка і затвердження технічного завдання;
 • планування, декомпозиція базової структурної моделі проекту;
 • складання кошторису і бюджету проекту, розробка календарних планів і укрупнених графіків робіт;
 • підписання контракту із замовником;
 • введення в дію засобів комунікації учасників проекту та засобів контролю за ходом робіт. 

3) проектування. На фазі проектування визначаються підсистеми, їх взаємозв'язок, вибираються найбільш ефективні способи проекту та використання ресурсів [9].

Характерні роботи цієї фази:

 • виконання базових проектних робіт;
 • розробка приватних технічних завдань;
 • виконання концептуального проектування, складання технічних специфікацій та інструкцій;
 • подання проектної розробки, експертиза та затвердження.

4) розробка. На фазі розробки проводиться координація й оперативний контроль робіт за проектом, здійснюється виготовлення підсистем, їх об'єднання та тестування. Основний зміст:

 • виконання робіт з розробки програмного забезпечення;
 • підготовка до впровадження системи; 
 • контроль і регулювання основних показників проекту.

5) введення системи в експлуатацію. На фазі введення системи в експлуатацію проводяться випробування, йде дослідна експлуатація системи в реальних умовах, ведуться переговори про результати виконання проекту та про можливі нові контракти [7].

За час виникнення і розвитку АС в економіці мали різну структуру цих компонентів, яка значною мірою залежала від техніко-експлуатаційних характеристик обчислювальної техніки, що в той чи інший період використовувалася для автоматизації економічних завдань.

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується переходом на використання Internet/Intranet-технологій.

Особливості інформаційних систем нового покоління полягають в:

 • максимальному використанні потенціалу ПК і середовища розподіленої обробки даних;
 • модульній побудові системи (поєднання різних типів архітектурних рішень у межах одного комплексу);
 • економії ресурсів системи за рахунок централізації зберігання та обробки даних на вищих рівнях системи;
 • наявність ефективних централізованих засобів мережевого системного адміністрування.

На кожному етапі розвитку інформаційні системи нового покоління не заважали розвитку попередніх, а просто розширювали діапазон їх застосування. В деяких сучасних гібридних системах наявні елементи всіх поколінь ІС [8; 5].

 

 

1.2. Створення та впровадження аналітичних систем на базі цифрових карт

 

Географічно-інформаційні системи (ГІС) - це програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизований збір, обробку, зберігання, аналіз, відображення і розповсюдження просторово-координованої інформації. Ця сучасна комп'ютерна технологія забезпечує інтеграцію баз даних та операцій над ними, таких як запит і статистичний аналіз з потужними засобами подання даних, результатів запитів, вибірок і аналітичних розрахунків у наглядній, легко доступній картографічній формі [3].

Спеціальні засоби дозволяють проводити аналітичну обробку даних, а у більш складних випадках - моделювання реальних подій. Результати обробки також можна побачити на екрані комп'ютера. Наприклад, ви можете оперативно прогнозувати можливі місця розривів на трасі трубопроводу, прослідкувати на карті шляхи розповсюдження забруднень та оцінити ймовірні збитки природному середовищу, розрахувати об'єм коштів, потрібних для усунення наслідків аварії. Іншим прикладом може бути задача оптимізації вартості перевезень вантажів між населеними пунктами з урахуванням характеристик транспортної мережі, об'єму перевезень та інших умов. Найбільш складні технологічні рішення включають в себе експертну підтримку і дозволяють отримувати на виході обґрунтовані висновки, придатні для прийняття конкретних рішень.

Для більшості типів просторових операцій кінцевим результатом є відображення даних у вигляді карти чи графіка. ГІС надає нові інструменти, які розширюють і розвивають майстерність та наукові засади картографії. З їх допомогою візуалізація карт може бути легко доповнена звітними документами, тривимірними зображеннями, графіками і таблицями, фотографіями та іншими засобами, зокрема мультимедійними [1].

Основні сфери застосування ГІС у народному господарстві - підвищення виробництва продукції, оптимізація її транспортування і збуту. Цифрові карти є надзвичайно важливою інформацією через низку послідовних факторів, таких як врожайність і тип посівів, тип механічної і хімічної обробки ґрунтів, просторовий розподіл хвороб культур і динаміка розповсюдження шкідливих комах. При наявності такої інформації відкриваються необмежені можливості аналізу, прогнозу й оптимізації діяльності сільгосппідприємств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

ГІС ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДНИКА

2.1. Google-maps - один із мережевих навчально-методичних інтерактивних комплексів

 

Сьогодні в Інтернет-просторі існує велика кількість мережевих геосервісів, які можна розглядати як мережеві навчально-методичні інтерактивні комплекси. Наприклад, із сайту Scientific Visualization Studio (http://svs.gsfc.nasa.gov) можна завантажувати анімовані дані, які щодня поновлюються, про різні природні процеси і стихійні лиха й накладати їх на зображення земної поверхні (Додаток А). З Інтернет-сервісу Globe (http://www.globe.gov) можна отримати інформацію про температуру, опади, тиск тощо [14].

Геосервіс World Wind – тривимірний інтерактивний віртуальний глобус, створений NASA й здатний показувати адміністративні межі, назви населених пунктів, плани міст, прапори країн і багато чого іншого (Додаток Б). Натомість  компанія Microsoft розвиває власний проект Virtual Earth. Усі ці ресурси завдяки вдалим концептуальним і програмним рішенням переросли традиційну картографію і змінили наші звичні форми умовно-графічного представлення фізичного простору. Але серед різноманітних геосервісів ми більш детально зупинимося на Google-maps (https://www.google.com.ua/maps), оскільки, на нашу думку, цей мережевий геосервіс якнайкраще підходить для нанесення об’єктів на карту [15].

Google-maps (Додаток В) – один із мережевих геосервісів корпорації Google, який дозволяє знаходити, відзначати, коментувати та оцінювати різні об’єкти на зображенні земної кулі з досить високою точністю. Мережевий сервіс Google-maps можна використовувати як:

 • джерело карт і зображень місцевості під час вивчення географії світу чи краєзнавства;
 • платформа для вирішення дослідницьких завдань з географії, пов’язаних з обчисленнями відстаней, підбором найкоротшого шляху, порівнянням особливостей різних місцевостей і т.д;
 • платформа для креативної діяльності з моделювання нового вигляду місцевостей з нанесенням різного роду зображень та об’єктів, що пов’язані з вивченням природи чи економіки;
 • методичний інструмент для організації кооперативної діяльності учнів у процесі вивчення географії.

Зображення земної поверхні користувачеві цього сервісу доступне у популярному з недавнього часу форматі 3D, у режимі карти та в режимі Google Планета Земля (Google Earth) (https://www.google.com.ua/intl/ru/earth/) (Додаток Г). Щоб переглядати земну поверхню у форматі 3D на комп’ютері, потрібно завантажити відповідний плагін. Це здійснюється автоматично шляхом клікання маніпулятором на відповідному посиланні [16].

Геоінформаційна система Google Earth вбудована в Google-maps – це тривимірна модель Землі, створена на основі фотографій із супутника високої якості. Вона дозволяє проглядати тривимірні зображення великих міст з високою точністю. Змінюючи масштаб зображень, можна побачити як планету загалом, так і будь-який будинок в будь-якій місцевості. Для візуалізації зображення використовується тривимірна модель всієї Земної кулі з урахуванням висоти над рівнем моря. У тривимірності ландшафтів поверхні Землі й полягає головна відмінність програми Google Earth від Google Maps. Користувач може легко переміщатися в будь-яку точку планети, керуючи положенням «віртуальної камери».

В свою чергу, в режимі «Карти» користувач може обрати зображення земної поверхні, зроблені з супутника, які завдяки високій роздільній здатності створюють ілюзію присутності в певній точці простору. Інший варіант – це за допомогою інструменту «Ландшафт» перейти до зображення земної поверхні, яке буде нагадувати топографічну карту [6].

В Google-maps інтегровано також службу Google Street View, яка надає користувачам можливість «подорожувати» в тривимірній проекції вулиць. Така функціональність створена за допомогою кругового фотографування місцевості спеціальним обладнанням в режимі реального часу. В результаті створюється багато сферичних панорам з прив’язкою до географічних координат. Користувачеві надається можливість перемикатись між ними, використовуючи для цього інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, створюючи відчуття пересування в просторі. Є можливість розпізнавати пласкі поверхні, такі як фасади будівель, а також наявна можливість отримання найвдалішого ракурсу для перегляду вибраного виду. Активація служби відбувається шляхом натискання відповідного значка у формі символічного зображення людини. За допомогою цієї служби можна проводити віртуальні екскурсії та огляд географічних об’єктів [14].

Google-maps – це не тільки карта, але й джерело текстової та візуальної інформації, пов’язаної з певним історико-географічним об’єктом. Наприклад, вибравши опцію «Зображення» та використовуючи різноманітні теги, ми отримуємо можливість вибирати певну категорію зображень і виводити їх на карту, з якою ми в цей момент працюємо. Отже, тільки одним натисканням комп’ютерного маніпулятора ми можемо вивести на карту фото будь-якого з міст світу/

Крім візуальних відомостей, до карти прив’язана інформація з Вікіпедії. Для того, щоб вивести на карту дані з Вікіпедії нам достатньо, як і в попередньому випадку, вибрати відповідну опцію в контекстному меню. Наприклад, щоб знайти зображення об’єкту Верховна Рада України й відповідну інформацію з Вікіпедії, ми повинні ввести в поле пошуку на карті одне єдине слово – «Верховна Рада». Система сама перенаправить нас до відповідного місця на карті, до якого буде прив’язане зображення будівлі і стаття у Вікіпедії у вигляді відповідного інтерактивного посилання [15].

 

 

2.2. Використання муніципальних ГІС в управлінні господарством міста Богуслава

 

Сучасне муніципальне господарство складається зі значної кількості управлінь та служб, які взаємодіють між собою. Більшість із цих муніципальних підрозділів має достатнє технічне забезпечення і веде ті чи інші бази даних, необхідних для його роботи. Наш досвід і напрацювання дозволяють об'єднати ці розрізнені бази даних і представити їх на загальній електронній карті міста. Використання засобів електронної картографії разом із наглядним і комплексним представленням інформації про підлеглу територію дозволяє створювати зручні та ефективні інструменти для прийняття управлінських рішень [7; 15].

На електронній карті міста може бути представлена наступна інформація:

 • Інфраструктура території, адміністративний поділ, органи управління.
 • Розміщення і стан муніципальних служб та об'єктів, зокрема водопровідна і тепломережа. Контроль та планування роботи служб та розвиток їх структури.
 • Транспортна інфраструктура, диспетчеризація міського транспорту, стан мережі шляхів і планування ремонтів, аналіз існуючих та планування нових маршрутів.
 • Об'єкти зв'язку і комунікації, стан комунікаційної мережі, планування ремонту і розвитку мережі.
 • Покриття території підприємницькою діяльністю: місцезнаходження ПП, фірм тощо, організація поточних перевірок.
 • Геоінфраструктура торгівлі, громадського харчування та ін.
 • Промислові об'єкти та їх вплив на екологію.
 • Ведення на карті новобудов, планованих та перспективних об'єктів. Прив'язка до географічного об'єкту різноманітних матеріалів: фотографій, планів, креслень.
 • Формування звітів щодо стану підлеглої території як за територіальними ознаками, так і за стандартними запитами.
 • Підготовка і проведення виборів.
 • Формування списків виборців, меж виборчих дільниць.

Одним із окремих завдань є створення карти оперативної обстановки для управління муніципальними службами. Для вирішення цього завдання організується загальний сервер, який містить як звичайні дані, так і географічно прив'язані. Операторський центр приймає з різних каналів інформацію і вводить її в загальну базу даних для архівації та виводу на електронну карту міста чи району. Центр управління оцінює ситуацію і приймає рішення щодо управління ресурсами і взаємодії з підлеглими підрозділами [16].

 

 

2.3. Основні промислові об’єкти міста Богуслава

 

Міське господарство являє собою комплекс розташованих на території міста підприємств, організацій і установ, що обслуговують матеріально-технічні і культурні потреби населення, яке мешкає в ньому.

Підприємства, що входять до складу міського господарства, виконують одне загальне завдання - обслуговувати потреби населення, створювати умови для задоволення соціальних, культурних і духовних потреб населення того міста, на території якого вони розташовані. До основних напрямків впливу рівня розвитку інфраструктури міського господарства на рівень життя населення можна також віднести підтримку високого рівня здоров'я, працездатності та мобільності; підвищення комфортності проживання і збільшення вільного часу. Це, у поєднанні зі специфічними особливостями міського господарства, його локальністю, суміщенням процесів виробництва і споживання, переважно нематеріальною формою продукту праці, визначає необхідність індивідуального підходу до розгляду кожної галузі міського господарства [11].

Роль і значення підприємництва в економічному розвитку міста полягає у тому, що підприємництво є важелем для зміни структури економіки. Так, малий і середній бізнес забезпечує:

1) створення нових робочих місць, зайнятість працездатного населення і, як наслідок, скорочення кількості людей, які потребують соціальної допомоги. Ця функція є важливою у разі нестабільності функціонування ринку праці за наявності значної кількості безробітних та інших подібних соціальних проблем;

2) забезпечення соціальної стабільності та зниження рівня бідності населення, так як це питання завжди актуальне у разі зростання соціальної напруги в суспільстві;

3) можливість енергійним і заповзятим людям відкрити свою справу у виробничій, науковій та іншій діяльностях, реалізуючи в ній свої можливості;

4) збільшення надходження до бюджету;

5) зростання частки ВВП, яку створюють малі підприємства;

6) збільшення частки середнього класу, а значить, соціальної та політичної стабільності.

Перед підприємствами міського господарства постає завдання постійного підвищення якості й асортименту запропонованої продукції (послуг), тому що від цього безпосередньо залежить рівень або якість життя населення в цілому і кожної конкретної людини, яка мешкає на даній території, зокрема [9].

У місті Богуславі сконцентрована основна частина промислового виробництва Богуславського району. Переважають підприємства харчової і легкої галузей, є   гранітні кар'єри (територія навколо міста знаменита покладами сірого граніту) [3].

Головні підприємства міста:

Приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка", адреса: вулиця Миколаївська, 133 - провідна компанія, що спеціалізується на виробництві техніки для захисту рослин та внесення рідких мінеральних добрив. Лінійка продукції включає в себе самохідні та причіпні обприскувачі, культиватори для обробітку ґрунту, обладнання для внесення аміачної води, КАС та безводного аміаку.

ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій», адреса: вулиця Будівельна, 249 - сучасне мобільне підприємство, на ринку України з 2011 року. Широко використовують сучасні німецькі технології для поліпшення виготовленої продукції, що виробляється на новітньому високотехнологічному обладнанні Frima, EBAWE.

ТОВ «ВО Богуславський граніт», адреса: вулиця Корсунська, 179 - пропонує якісний гранітний щебінь різних фракцій. Весь виробничий процес ТОВ «ВО Богуславський граніт» модернізовано, кар’єр оснащений сучасними буровими станками Atlas Copco, потужними гідравлічними екскаваторами VOLVO та фронтальними навантажувачами відомих виробників кар’єрних машин VOLVO та HYUNDAY.

ВАТ «Богуславський завод продтоварів», адреса: вулиця Грушевського, 27 - однин з найбільших виробників вівсяного печива в Україні. Поряд з провідним продуктом виробляються східні солодощі: зефір «Біло-рожевий», зефір «Ванільний», зефір «Бадьорість», збагачений вітамінним комплексом, зефір «В шоколаді», цукерки «Суфле в шоколаді», а також пісочні сорти печива.

ТОВ ДВ «Богуславська суконна фабрика», адреса: вулиця Мисайлівська, 71 - входить в об'єднання підприємств "Ярослав" (Торгова марка "Ярослав"). ПП "Ярослав" об'єднує в собі групу виробничих підприємств, які спеціалізуються на випуску постільної білизни, подушок, пледів, ковдр, нижньої білизни, рушників  та інших видів домашнього текстилю. Доцільна політика керівництва компанії «Ярослав» забезпечила швидке зростання виробництва і продажів, що дозволило компанії перерости в концерн, який займає передові позиції на ринку України.

ТОВ «ХеппіМілк», адреса: вулиця Миколаївська, 127 - молочна продукція високої якості для вітчизняного і світового споживача. Компанія працює на ринках України, Грузії, Єгипту, Молдови, Об'єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Азербайджану. Є представництва в Каїрі і Тбілісі, а виробнича база знаходиться в Київській області. Компанія-виробник молочної продукції більше 11 років виробляє продукцію спредів, вершкового масла, сиру «Сулугуні», «Фета» і « Чеддер». За цей час компанія встигла створити собі міцну гідну репутацію.

Богуславська філія ТОВ СП «Агропромінвест» - «Богуславка», адреса: вулиця Миколаївська, 8 - сучасне деревообробне підприємство з виробництва клеєної столярної продукції та меблів. Підприємство має повний технологічний цикл переробки деревини: від лісопиляння до виготовлення меблів, євровікон, дверей та інших виробів деревопереробки.

ТОВ «Стироград», адреса: вулиця Кільцева, 1 - постачання пінополістирольних плит європейської якості вітчизняного виробництва на український ринок ізоляційних матеріалів, а також виробництво різноманітної якісної продукції з пінополістиролу. Потужність виробництва складає 120 тис. кубічних метрів пінополістиролу на рік. Компанія «Стироград» пропонує широкий асортимент виробів з пінополістиролу: упаковку з пінополістиролу для побутової техніки, термоящики побутові, мінітермобокси, штукатурні терки, плити «тепла підлога», пінополістирольні плити для теплоізоляції фасадів.

ПАТ «Богуславський кар’єр», адреса: вулиця Корсунська, 2а - спеціалізується на видобутку щебеню, каменю бутового та гранвідсіву. Підприємство веде розробку родовища з 1956 року [13].

ДП «Богуславське лісове господарство», адреса: провулок Інтернаціональний, 8 - засновано на тереторії трьох адміністративних районів: Богуславського, Таращанськомго, Рокитнянськогоу 1936 році. Займаючи загальну площу у 30230 га, він поєднує сім лісництв: Богуславське, Поташнянське, Медвинське, Таращанське, Улашівське, Бушівське, Ольшаницьке, два нижні склади, транспортний цех та цех переробки деревини.  Господарники лісгоспу  співпрацюють з іноземними фірмами Турції, Великобританії, Румунії. Щорічно на експорт відправляється готової продукції на 18 млн. грн.

Мета діяльності підприємства організація ведення лісового господарства; ведення, охорона і захист лісу; раціональне використання лісових ресурсів та відтворення лісів; охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду. Основні завдання, які ставить підприємство - це  забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового й мисливського господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання й відтворення ресурсів лісу, підвищення ефективності лісового господарства; здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового господарства; розробка та організація виконання регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання та відтворення лісів, організації лісовпорядкування.  

ТОВ ТД «Богуславський текстиль», адреса: вулиця Шевченка, 85 - основні завдання ТД - це удосконалення якості та розробка нових видів тканин для армії, силових структур, виробництва спецодягу, а також розширення виробництва від невеликих експериментальних партій до масового виробництва. А також тут  проводиться робота над покращенням фізико-механічних показників та їх комфортності. Наприклад, у тканині типу 4 клас 7 комплексна нитка в основі замінена пряжею, що покращує її м’якість та зносостійкість. У виробництві застосовуються сучасні барвники для надання тканинам чітких контрастних відтінків, стійкості до прання і «вигоряння». Опрацьовуються можливості полегшення тканини Типу 3 (від 265 г/м2 до 220 г/м2) зі збереженням вимог до фізико-механічних показників. Крім того, враховуючи гостру потребу промисловості в брезенті, спеціалістами розроблений дослідний зразок цієї тканини щільністю 560г/м2 зі складом 70% бавовни і 30% поліестеру. Протоколами лабораторних випробувань підтверджено, що даний брезент краще аналога, який сьогодні використовується. Тканина має масло- і водовідштовхувальні властивості (водостійкість – 800 мм в/ст). За необхідності тканина може пройти спецобробку, зокрема для набуття вогнестійких властивостей. Наш брезент може замінити лляний брезент російського виробництва [15].

Легка промисловість України сьогодні не у повній мірі використовує свій потенціал. Необхідно об’єднувати зусилля українських виробників і покращувати якість військового обмундирування для армії, силових структур, спецодягу для цивільних підприємств. ТД «Богуславський текстиль» прагне, щоб тканини, які виробляються в Україні були конкурентоспроможними і за якістю не поступалися імпортним аналогам.

Попри багаторічні напрацювання, все ж належні умови для розвитку малого бізнесу так ще й не створені. Тому проблема регулювання господарською діяльністю та підтримки малих підприємств потребує наукового та практичного вирішення. Було б доцільно з метою сприяння та підтримки розвитку бізнесу ввести спрощення процедури отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільного характеру, забезпечення прозорості процедур прийняття рішень, які регулюють підприємницьку діяльність [6].

Також сьогодні важливим питанням є підвищення підприємницької культури населення, що повинно стати одним із пріоритетів роботи відповідних органів державної влади. Так, маючи необхідні знання, а значить розвиваючи підприємницьку культуру, значна частина населення шляхом організації власного бізнесу та самозайнятості зможе вирішувати проблеми працевлаштування, що в свою чергу неабияк покращить економічну ситуацію як у даній місцевості, так і в країні в цілому.

 

 

2.4. Практична частина дослідження. Нанесення промислових об’єктів міста Богуслава на електронну карту Google-maps

 

Будь-який користувач може додати на Google Карти промислові об’єкти (заводи, фабрики, підприємства тощо) та загальнодоступне місце, наприклад, парк або ресторан. Для цього потрібно виконати декілька дій [14].

По-перше, користувач повинен мати обліковий запис в  Google. При відсутності облікового запису, його можна створити за декілька хвилин (Додаток Д). Ввівши дані, ви активізуєте свій обліковий запис для редагування Google Карти. Відкрийте Google Карти та нанесіть відсутні обєкти (Додаток Е) [15].

Щоб додати місце, якого немає на карті, виконайте вказані нижче дії:

 1. Відкрийте Карти Google.
 2. Знайдіть потрібну адресу.
 3. Виберіть Додати відсутнє місце.

Примітки:

Обов’язково введіть назву, адресу та категорію місця. Щоб пришвидшити розгляд, заповніть усі поля.

У спрощеному режимі на Картах Google не можна додавати місця [15].

На Google Карти ми наносили одні з головних підприємств міста Богуслава. Наприклад,  ТОВ «Стироград», адреса: вулиця Кільцева, 1 - постачання пінополістирольних плит європейської якості вітчизняного виробництва на український ринок ізоляційних матеріалів, а також виробництво різноманітної якісної продукції з пінополістиролу: упаковки з пінополістиролу для побутової техніки, термоящики побутові, мінітермобокси, штукатурні терки, плити «тепла підлога», пінополістирольні плити для теплоізоляції фасадів [16].

Для початку ви знаходите потрібну адресу: вулиця Кільцева, 1, місто Богуслав (Додаток Є).

Обираєте Додати відсутнє місце (Додаток Ж) [15].

Об'єкт з'явився на Картах після того, як модератор перевірив додані відомості.

Про статус ваших правок адміністратор буде повідомляти електронною поштою і надсилати запитання від перевіряючих.

У подальшому власник компанії може безкоштовно управляти уже нанесеними даними в сервісі Google Мій бізнес, наприклад, оновлювати години роботи, змінювати адреси та додавати фотографії.

Будь-який користувач може додавати фото компанії.

У режимі перегляду карту можна редагувати:

 • виконувати пошук по компонентах карти;
 • показувати / приховувати шари;
 • переглядати карту на тлі супутникового знімка;
 • роздруковувати, експортувати або публікувати карту.

Кожен користувач цього сервісу може створювати свої власні карти та робити відповідні на ній позначки.

Таким чином, ми нанесли відсутні обєкти на Google Карти. Далі створили карту «Промислові об’єкти міста Богуслава» (Додаток З), (https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=153MB5Mnn69xP1Zb38V-e2Lp3 FawK7 faH&ll=49.54330395500137%2C30.888547600000038&z=13), яку можуть використовувати користувачі Google Карти та власники підприємств. Ми нанесли на карту промислові обєкти, які відіграють важливу роль в економіці міста, району та України [16]. Додали фото підприємств та інформацію про них:

 1. Приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка", адреса: вул. Миколаївська, 133 (Додаток И) – виробництво самохідних обприскувачів, напівпричіпних обприскувачів (ОП 2000), навісних обприскувачів, культиваторів для безвідвальної обробки ґрунту, устаткування для внесення рідких мінеральних добрив (техніка для внесення добрив).
 2. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій», адреса: вул. Будівельна, 249   - сучасне мобільне підприємство, на ринку України з 2011 року, яке виготовляє ЗБВ.
 3. ТОВ «ВО Богуславський граніт», адреса: вул. Корсунська, 179 - видобуває щебінь, камінь бутовий.
 4. ВАТ «Богуславський завод продтоварів», адреса: вул. Грушевського, 27  - продукція: печиво, зефір.
 5. ТОВ ДВ «Богуславська суконна фабрика», адреса: вул. Мисайлівська, 71 - продукція: пледи, хустки, пряжа, тканини.
 6. ТОВ «ХеппіМілк», адреса: вул. Миколаївська, 127 - молочна продукція високої якості для вітчизняного і світового споживача.
 7. Богуславська філія ТОВ СП «Агропромінвест» - «Богуславка», адреса: вул. Миколаївська, 8  - сучасне деревообробне підприємство з виробництва клеєної столярної продукції та меблів.
 8. ТОВ «Стироград», адреса: вул. Кільцева, 1 - пропонує широкий асортимент виробів з пінополістиролу: упаковку для побутової техніки, термоящики побутові, мінітермобокси, штукатурні терки, плити «тепла підлога», пінополістирольні плити для теплоізоляції фасадів.
 9. ТОВ ТД «Богуславський текстиль» м. Богуслав, адреса: вул. Шевченка, 85 розробляють нові види тканин для армії, силових структур, виробництво спецодягу, а також розширення виробництва від невеликих експериментальних партій до масового виробництва.

Список промислових об’єктів можна постійно поповнювати та оновлювати, додаючи нові підприємства. Карта загальнодоступна для всіх користувачів [16].

Працюючи над власною картою, ми створили цілий мультимедійний ресурс, в який можна інтегрувати текст, зображення, відео чи будь-який інший об’єкт шляхом надання відповідного посилання. Це відбувається наступним чином. Як тільки користувач визначає місце, яке він збирається позначити на карті, відкривається відповідне діалогове віконце. До цього віконця користувач може додати відповідний опис об’єкту, вставити зображення, або ж подати посилання на будь-який інший веб-ресурс.

Виконуючи подібне завдання, ми набули досвіду створення власних карт і картосхем, приходячи до розуміння того факту, що будь-яка географічна карта є авторською інтерпретацією географічного простору. Крім того, добираючи відповідні піктограми до своїх зображень, ми самостійно прийшли до висновку, що будь-яка позначка, що використовується на географічній карті, несе певну інформацію та містить у собі певний сенс. Важливо, що відповідний авторський продукт можна роздрукувати.  Функцію друку до того ж можна використати інакше – роздрукувати «чисте» зображення частини земної поверхні, як один із варіантів її контурного зображення для організації подальшої роботи з зображенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити такі висновки:

1. Розгляд питань державної регіональної політики потребує залучення різних методів дослідження щодо обґрунтування довгострокових планів розвитку України в цілому та її регіонів. Тому розробка методики картографування промислових об’єктів, їх територіального розподілу та динаміки є актуальною проблемою не тільки для картографії як науки, але й взагалі для держави як суб’єкта соціально-економічної діяльності. Фіксування закономірностей у розвитку територіально розосереджених суспільно-географічних комплексів стає пріоритетом для економічної географії та картографії, тому важливо виробити ефективні методи збору, обробки та використання даних. Саме таким інструментом є геоінформаційні системи.

2. Робота на сервісі Google-maps – ефективний спосіб формування такого базового вміння, як вміння орієнтуватися в географічному просторі.  Пошук відповідного місця на карті може відбуватися двома варіантами: шляхом «подорожі» по карті, коли користувач просто перетягує зображення земної поверхні у відповідному напрямку, або ж більш простіший варіант – задати назву географічного об’єкта в поле для пошуку, й система сама перенесе користувача до цього об’єкта.

3. Використання мережевого геосервісу Google-maps з метою організації кооперативної діяльності є майже необмеженим за кількістю варіантів. Над однією картою може працювати будь-яка кількість користувачів мережевого геосервісу. Єдина вимога – мати обліковий запис в системі Google. Створюючи карту, власник може або ж запросити користувачів до її редагування, або ж налаштувати карту таким чином, що будь-хто може залучитися до процесу її редагування. Останній варіант є не бажаним, зважаючи на величезну кількість Інтернет-вандалів у цифрому просторі, які можуть видалити всі результати роботи групи.

4. Створення подібного ресурсу – один із прикладів використання мережевого геосервісу Google-maps для організації кооперативної й проектної роботи учнів під час навчання географії.  Над картою у форматі кооперативної діяльності може працювати група учнів, вся группа або навіть учні всього навчального закладу.

5. Таким чином, ми створили карту «Промислові об’єкти міста Богуслава» (https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=153MB5Mnn69xP1Zb38V-e2Lp3FawK7 faH&ll=49.54330395500137%2C30.888547600000038&z=13), яку можуть використовувати користувачі Google Карти та власники підприємств. Важливо, що сервіс Google-maps дозволяє чітко визначити внесок кожного користувача у створений кооперативними зусиллями продукт. Всі дії співавтора прив’язані до його облікового запису, а отже, будь-яка позначка на карті може бути ідентифікована за іменем користувача.

У процесі навчання географії настав час змінювати наші традиційні уявлення про картографічний матеріал. На прикладі використання тільки одного мережевого геосервісу ми намагалися показати, як можна формувати системне й критичне мислення, здатність до співпраці й командної роботи, розвивати комунікативні навички, творчість і зацікавленість у результатах своєї навчальної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Aтлас України. Пілотний проект електронної версії Национального атласу України /Інститут географії НАН України. ТЩВ «Інтелектуальні системи ГЕО». – К., 2000.
 2. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географи / Баранский Н.Н. – М.: Просвещение, 1990. – 303 с.
 3. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование /А.М. Берлянт. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 64 с.
 4. Вовк В.М., Мацібора О.В. Геоінформатика. Практикум: навчальний посібник для студентів. / Вовк В.М., Мацібора О.В. – Кіровоград: ПП. «Центр оперативної поліграфії «Авангард» – 2007.- 65 с.
 5. Вовк В.М., Мацібора О.В. Геоінформатика. Практикум: навчальний посібник. – 2-е вид. переробл. і доповн. / Вовк В.М., Мацібора О.В.  – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2010. – 88 с.
 6. Вовк В.М., Мацібора О.В. Геоінформаційні технології в географії: навчально-методичний посібник./ Вовк В.М., Мацібора О.В.  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2015, 76 с.
 7. Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии./ Линник В.Г. – М.: МГУ, 1990. – 80 с.
 8. Основы геоинформатика / [Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С.]; под ред. В.С. Тикунова. – М.: Изд. Центр "Академия", 2004. – 352 с.
 9. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи системи та технології / В.М. Самойленко. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 448 с.
 10. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. / Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. - Одесса: Астропринт, 1997. – 196 с.
 11. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник/ За заг. Ред.. О.О,Світличного – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.
 12. Цвєтков В.Я. Основы работы с Map Info. Методические указания. Центр информатизации МОПОРФ. / Цвєтков В.Я.  – М. - 1998.- 58 с.
 13. Шипулін В.Д. Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник /Шипулін В.Д. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313с.

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 

 1. Gmail [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – [Безкоштовна послуга електронної пошти від американської компанії Google, 21 березня 2004]. – Режим доступа:   https://myaccount.google.com/?utm_source= OGB&utm_ medium=act (дата звернення 04.11.2017). – Мій аккаунт – My Account – Google
 2. Google Maps [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – http://maps.google.com.ua/ - [Картографічний сервіс]. – Режим доступа:https://support.google.com/maps/answer/6320846?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=uk (дата звернення 04.11.2017). – Довідка. Як додати місце на карту
 3. Google Maps [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – http://maps.google.com.ua/ - [Картографічний сервіс]. – Режим доступа: https://www.google.com/maps/@50.4593603,30.4903354,16z?hl=ru-RU (дата звернення 04.11.2017). – Пошук на Google Maps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

 

Сайт Scientific Visualization Studio

 

 

 

Додаток Б

 

 

 

Геосервіс World Wind

 

 

 

 

 

Додаток В

 

 

 

Google-maps

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

 

Картинки по запросу google earth

 

 

Геоінформаційна система Google Earth

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

Похожее изображение

 

 

Створення облікового запису

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

 

 

 

Нанесення відсутніх об’єктів на Google Карту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Є

 

 

 

Нанесення відсутніх об’єктів на Google Карту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

 

 

 

Нанесення відсутніх об’єктів на Google Карту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

 

 

 

Промислові об’єкти міста Богуслава

Додаток И

 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Богуславська сільгосптехніка»

docx
Пов’язані теми
Екологія, Інші матеріали
Додано
21 листопада 2019
Переглядів
101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку