НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з англійської мови (3,5 год/тиждень) для 6 класу (адаптаційний цикл базової середньої освіти)

Про матеріал
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з англійської мови (3,5 год/тиждень) для 6 класу (адаптаційний цикл базової середньої освіти)
Перегляд файлу

Комунальний заклад

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішенням педагогічної ради школи

                                                            Протокол №  __від _____________

                                            Голова педагогічної ради

                                                                                             ______________ 

 

 

                                         НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з англійської мови (3,5 год/тиждень) для 5 класу

(адаптаційний цикл базової середньої освіти)

на 2023-2024 навчальний рік

 

Розроблено на основі модельної навчальної програми «Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.), яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795).

 

За підручником Мітчелл Г.К. Англійська мова: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) / Г.К.Мітчелл. – Київ: Видавництво «Лінгвіст», 2022

Учитель

2023

 

 

ЗМІСТ

 1.      Пояснювальна записка………………………………………………………….. 3
  1.           Мета базової загальної середньої освіти…………………………………... 3
  2.           Завдання навчального предмету «Англійська мова» у реалізації мети базової загальної середньої освіти…………………………………………. 3
  3.           Функції навчального предмету «Англійська мова» у реалізації мети базової загальної середньої освіти…………………………………………. 4
 2.      Компетентнісний потенціал навчального предмету «Англійська мова»…5
 3.      Інтегровані змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації……………… 8
 4.      Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів………... 12
  1.           комунікативна компетентність…………………………………………… 12
  2.           Очікувана соціолінгвістична відповідність……………………………..  13
  3.           Лінгвістична компетенція…………………………………………………. 13
 5.      Загальні характеристики ситуативного спілкування……………………... 14
  1.           Тематика ситуативного спілкування…………………………………….. 14
  2.           Орієнтовний мовний інвентар – лексика……………………………… 14
  3.           Орієнтовний мовний інвентар – граматика…………………………….. 15
 6.      Розподіл годин та очікувані результати навчання за темами……………. 18
 7.      Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти……………………. 25
  1.           Критерії оцінювання навчальних досягнень……………………………. 26
  2.           Орієнтовний перелік інструментів формувального оцінювання…….. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета базової загальної середньої освіти

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на ціннісних орієнтирах, зазначених у Державному стандарті.

1.2. Завдання навчального предмету «Англійська мова»                                              у реалізації мети базової загальної середньої освіти

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння англійською мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою.

Завдання предмету «Англійська мова» полягає у формуванні вмінь:

         здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;

         розуміти на слух зміст автентичних текстів;

         читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;

         здійснювати спілкування у письмово відповідно до поставлених завдань;

         адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого опанування іноземної мови;

         використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;

         критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 

         висловлювати свої думки, почуття та ставлення;

         ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;

         обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;

         ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

1.3. Функції навчального предмету «Англійська мова»

у реалізації мети базової загальної середньої освіти

 

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції. Ці функції не є окремими цілями уроку. Вони реалізуються комплексно через зміст галузі та навчально-пізнавальні процеси.

Освітня функція спрямована на: •

       усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;

       опанування знань про культуру, історію, реалії та традиції країни виучуваної мови;

       залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);

       розуміння власних індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад для оволодіння іноземною мовою;

       усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої спримається дійсність;

       формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна функція сприяє:

       формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

       розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому суспільстві;

       емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;

       розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:

       мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

       готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

       потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної мови;

       здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання проблемнопошукової діяльності.

 

 

 1. Компетентнісний потенціал навчального предмету «Англійська мова»

Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до організації навчання у Зорянському ліцеїСлов’янської сільської ради на основі ключових компетентностей як результату навчання.

 

 

Ключові компетентності

 

 

Компоненти

1

Вільне володіння державною мовою

Уміння:

        використовувати українознавчий компонент в усіх видах  мовленнєвої діяльності;

        засобами англійської мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх.

Ставлення:

        гордість за Україну, її мову та культуру;

        розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов;

        усвідомлення того, що, вивчаючи англійську мову, ми  збагачуємо рідну;

        готовність до міжкультурного діалогу.

2

Здатність спілкуватися рідною

 (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами

Уміння:

        засобами англійської мови популяризувати рідну мову, культуру й традиції народу, критично оцінювати їх.

Ставлення:

        гордість за рідну мову та культуру;

        усвідомлення того, що, вивчаючи англійську мову, ми збагачуємо рідну;

        готовність до міжкультурного діалогу.

 

 

Здатність спілкуватися англійською мовою реалізується через  предметні компетентності.

3

Математична

компетентність

Уміння:

        розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект;

        логічно обґрунтовувати висловлену думку;

        використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань.

Ставлення:

        готовність до пошуку різноманітних способів розв’язання комунікативних і навчальних проблем.

4

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій

Уміння:

        описувати англійською мовою природні явища, технології, аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності людини.

Ставлення:

        інтерес до природи та почуття відповідальності за її  збереження;

        розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх розв’язання за допомогою англійської мови.

5

Інноваційність

Уміння:

        засобами англійської мови продукувати нові ідеї щодо змін у класі, закладі освіти, родині, громаді тощо, а також адекватно реагувати на зміни;

        ставити перед собою досяжні та ускладнені цілі у вивченні англійської мови;

        ініціювати теми для опрацювання та проблеми для розв’язування під час вивчення англійської мови.

Ставлення:

        самомотивація, стійкість та впевненість у досягненні успіхів у вивченні англійської мови.

 

6

Екологічна компетентність

Уміння:

        розвивати екологічне мислення під час опрацюванні тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо- та відеоматеріалів;

        розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на збереження довкілля;

        пропагувати здоровий спосіб життя засобами англійської.

Ставлення:

 1. сприймання природи як цілісної системи;
 2. готовність обговорювати питання, пов’язані із збереженням навколишнього середовища;

        відповідальне ставлення до власного здоров’я та безпеки

7

Інформаційно- комунікаційна компетентність

Уміння:

        вивчати англійську мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж;

        створювати інформаційні об’єкти англійською мовою;

        спілкуватися англійською мовою з використанням інформаційно- комунікаційних технологій;

        застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до поставлених завдань.  Ставлення:

        готовність дотримуватись авторських прав та мережевого етикету.

8

Навчання впродовж   життя

Уміння:

        визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення  англійської мови;

        використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення       мови відповідно до власного стилю навчання;

        самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її;

        організовувати свій час і навчальний простір;

        оцінювати власні навчальні досягнення. Ставлення:

        сміливість у спілкуванні англійською мовою;

        подолання власних мовних бар’єрів;

        відповідальність за результати навчально-пізнавальної діяльності; наполегливість;

        внутрішня мотивація та впевненість в успіху.

9

Громадянські та соціальні компетентності

Уміння:

        формулювати власну позицію;

        співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись англійською  мовою;

        розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях;

        переконувати, аргументовувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування;

        переконувати засобами англійської мови у важливості дотримання прав людини;

        критично оцінювати інформацію з різних іншомовних джерел.

Ставлення:

        толерантність у спілкуванні з іншими;

        проактивність в утвердженні демократичних цінностей;

        усвідомлення необхідності володіння англійською мовою для підвищення власного добробуту.

 

 

10

Культурна компетентність

Уміння:

         висловлювати англійською мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва;

         порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів.

Ставлення:

         усвідомлення цінності культури для людини і суспільства;

         повага до багатства і розмаїття культур.

11

Підприємливість і фінансова грамотність

Уміння:

         ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію англійською мовою для розв’язання конкретної життєвої    проблеми;

         генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя;

         презентувати себе і створювати тексти (усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі.

Ставлення:

         дотримання етичної поведінки під час розв’язання життєвих проблем; комунікабельність та ініціативність; ставлення до викликів як до нових можливостей; креативність.

 

 1.                 Інтегровані змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації

Основою для їх формування ключових компетентностей є наскрізні вміння, а саме:

 1.      читання з розумінням,
 2.      висловлення власної думки усно й письмово,
 3.      критичне та системне мислення,
 4.      логічне обґрунтовування позиції,
 5.      творча діяльність, що передбачає креативне мислення,
 6.      ініціативність,
 7.      конструктивне керування емоціями,
 8.      оцінювання ризиків,
 9.      прийняття рішень,
 10. розв’язування проблем,
 11. співпраця та спілкування з іншими.

 

Розвиток наскрізних умінь не обмежується окремими завданнями або певними етапами уроку, натомість має наскрізний характер, тож вчитель створюває сприятливі умови, віддаючи перевагу особистісно-зорієнтованому навчанню та добираючи сучасні технології, методи, прийоми. Вивчення навчального предмету «Англійська мова» окрім розвитку комунікативних мовленнєвих умінь забезпечує послідовне та поступове набуття учнями наскрізних умінь.

 1.       читання з розумінням – реалізується через рецептивні види мовленнєвої діяльності;
 2.       висловлювання власної думки в усній і письмовій формі – реалізується через продуктивні види мовленнєвої діяльності;
 3.       критичне і системне мислення передбачає опанування учнями таких умінь:

 

Уміння

Дескриптор

Розуміє та аналізує зв’язки між ідеями.

Порівнює погляди й аргументи з різних джерел.

Розпізнає головні та додаткові аргументи.

Визначає основний зміст аргументу.

Оцінює ідеї, аргументи та варіанти.

Відрізняє факти від суб’ктивних думок.

Розпізнає свідчення та їхню достовірність.

Розпізнає припущення та умовиводи в аргументі.

Аналізує та оцінює доказовість і вагомість аргументів у судженнях.

Визначає проблеми у запропонованому плані, наприклад, організації шкільного заходу.

Аналізує причини та наслідки проблеми.

Вивчає можливі способи розв’язання певної проблеми та констатує, до якої міри вони є ефективними.

Враховує різні погляди на одну і ту ж проблему задля пошуку способів її розв’язання.

Оцінює сильні та слабкі сторони можливих розв’язань проблеми.

 

 1.       логічне обґрунтовування позиції на додаток до умінь пункту 3 передбачає ще й такі:

 

Уміння

Дескриптор

Синтезує ідеї та інформацію.

Добирає основні ідеї з різних джерел для творення нових свідчень або аргументів.

Висловлює послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді суджень і висновків.

Виявляє власне ставлення до подій, явищ і процесів.

 

 1.       творча діяльність, що передбачає креативне мислення, реалізується у таких уміннях, деякі з яких співзвучні з дескрипторами пунктів 3 та 4:

 

Уміння

Дескриптор

Створює новий контент із власних ідей або інших джерел.

Придумує власні активності на зразок «що, якщо», «якщо б» і залучає інших до участі.

Пише або розповідає оригінальні історії з підказками (у разі потреби) або без них.

Ілюструє новий плакат/веб-сторінку/інший продукт унікальними символами або переконливою мовою.

Образно реагує (наприклад, у формі розповіді, вірша, малюнка) на сучасні або історичні події та ідеї.

Повідомляє особисте ставлення до творів мистецтва, музики або літератури.

Персоналізує чиюсь пісню, вірш або історію для відображення власних інтересів, емоцій або особистості.

 

Використовує новостворений контент для розв’язування

проблем та прийняття

рішень.

Використовує нові ідеї та зміст для виконання завдання або участі у діяльності.

Робить діяльність оригінальною, змінюючи завдання або додаючи нові аспекти.

 

 1.       ініціативність реалізується через уміння, описані у попередніх і наступних пунктах;
 2.       конструктивне керування емоціями потребує таких умінь:

 

Уміння

Дескриптор

Розпізнає та розуміє емоції.

Описує широке коло різних емоцій.

Обговорює причини різних емоцій.

Визначає стратегії поведінки у складних ситуаціях.

Розуміє те, як власні слабкі сторони характеру викликають певні емоції.

Керує власними емоціями.

Адекватно реагує на похвалу, невдачі та критику.

Долає стрес, використовуючи відповідні стратегії.

Управляє емоціями через переоцінку та зміну ситуації.

Обговорює власні емоції переважно з друзями та добирає

найкращі стратегії поведінки.

Відчуває емоційний стан інших людей і налагоджує стосунки.

Демонструє розуміння поглядів та почуттів інших людей.

Висловлює протилежні думки з повагою.

Конструктивно веде переговори у разі конфлікту.

Підтримує стосунки і відчуття приналежності.

 

 1.       оцінювання ризиків передбачає вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, зважаючи на істотні чинники (див. також дескриптори пунктів 3 та 4);

 

 1.       прийняття рішень реалізується через уміння, описані в пунктах 3, 4 та 8;

 

 1.   розв’язування проблем охоплює такі вміння (див. також дескриптори пунктів 3, 4 та 8):

 

Уміння

Дескриптор

Конструктивно розв’язує проблеми.

Аналізує проблемні ситуації та визначає проблему.

Висуває, практично перевіряє та обґрунтовує гіпотези.

Здобуває потрібні дані з різних джерел, перевіряючи надійність джерела.

Доступно презентує та переконливо аргументує рішення.

 

 

 

 1.   співпраця та спілкування з іншими потребує таких умінь:

 

Уміння

Дескриптор

Бере на себе особисту відповідальність за власний внесок у групове завдання.

Дотримується вказівок щодо завдання та попереджає інших про відхилення від них.

Аргументує власні пропозиції та внесок у групове завдання.

Несе відповідальність за виконання певного завдання у рамках

масштабнішого проєкту.

Дослуховується до думок інших та конструктивно реагує на

їхню діяльність.

Слухає та з повагою визнає різні погляди.

Підтримує, адаптує або відмовляється від пропозицій та поглядів у відповідь на запити та доробки інших.

Оцінює доробки інших з відповідною чутливістю.

Керує розподілом завдань у проєкті.

Бере участь разом з іншими у плануванні, організації та проведенні активностей.

Співпрацює з іншими над плануванням та здійсненням проєктів.

Забезпечує рівномірний розподіл роботи між членами групи.

Сприяє участі кожного члена групи у спільних активностях.

Пропонує допомогу іншим у виконанні завдання.

Працює у напрямі рішень, пов’язаних із

завданням.

Усвідомлює, коли інші мають різні погляди та ідеї щодо

розв’язання проблеми або виконання завдання.

Уміє узагальнювати рішення, що включають інші погляди та ідеї.

 

Використовує мовні засоби та стиль

відповідно до контексту.

Використовує доречні форми звертання, вітання та прощання.

Представляє ідеї чітко та переконливо.

Використовує мову, щоб справити враження, наприклад, перебільшення.

Розрізняє, який стиль мовлення більше підходить для спілкування з друзями, а який з незнайомими людьми.

Розуміє, які теми є доречними для спілкування у певному контексті.

Керує спілкуванням.

Використовує належні мовні засоби для того, щоб узгодити зміст спілкування, а саме: продемонструвати розуміння, сповістити про нерозуміння, попросити повторити, попросити роз’яснення, контролювати швидкість та обсяг мовлення співрозмовника,

перевірити власне розуміння, перевірити розуміння

співрозмовником.

Використовує прості прийоми початку, підтримки та завершення

розмови.

Для подолання мовних прогалин використовує відповідні стратегії, як-от: попередження про прогалину, звернення до співрозмовника по допомогу, використання невербальних засобів, використання

неповних синонімів, вгадування.

Перефразує.

Спонукає співрозмовників до спілкування.

Використовує відповідні стратегії розвитку розмови, наприклад, проявляє зацікавленість, дає розгорнуті відповіді, ставить

подальші запитання.

Бере участь у спілкуванні з належною впевненістю та чіткістю.

Розмовляє доволі вільно.

Пише у належному темпі.

Впевнено починає та підтримує розмову.

Ефективно розмовляє з незнайомими людьми.

Використовує міміку та контакт очима належним чином.

Чітко описує щось або розповідає з виправданою послідовністю

ідей або фактів.

Використовує низку сполучних засобів для зв’язку висловлень/

речень у чіткий, цілісний дискурс.

 

 1. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

4.1. Комунікативна компетентність

Комунікативні

види мовленнєвої

діяльності

 

 

Комунікативні уміння

Рівні та дескриптори володіння іноземною мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

5 – 6 класи

А2

 

Рецептивні

 

Сприймання

 на слух

Розуміє фрази та вирази, що належать до сфер найближчих пріоритетів (напр., елементарна особиста інформація про сім’ю, покупки, місцеву географію),

якщо мовлення чітке й повільне.

Зорове сприймання

Розуміє короткі прості тексти, що містять широковживану лексику, зокрема й інтернаціональні слова.

 

Інтеракційні

 

 

 

Усна взаємодія

Спілкується, виконуючи прості звичні завдання, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі та звичні теми, що стосуються навчання і дозвілля. Здійснює дуже короткі соціальні контакти, проте рідко здатний зрозуміти достатньо, щоб підтримати розмову або виступати її ініціатором.

Писемна взаємодія

Пише короткі прості записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.

 

Онлайн

взаємодія

Здійснює спілкування у соціальних мережах на елементарному рівні. Дописує онлайн про свої почуття та

діяльність, використовуючи мовні кліше. Реагує на коментарі інших кореспондентів словами подяки або вибачення.

 

Продуктивні

Усне

продукування

Описує або представляє людей, розпорядок дня, смаки та уподобання у вигляді короткого зв’язного висловлення, побудованого з простих фраз і речень.

Писемне продукування

Пише низку простих фраз і речень, з’єднаних простими конекторами/ сполучниками, напр., «та/і/й», «але/проте»,

«тому, що».

 

4.2. Очікувана соціолінгвістична відповідність

 

5 – 6 класи

А2

Здійснює дуже короткі соціальні контакти, використовуючи повсякденні ввічливі форми  привітання і звертання.

Формулює та реагує на запрошення,

пропозиції, вибачення і таке інше.

 

4.3. Лінгвістична компетенція

 

Лінгвістичний діапазон

5 – 6 класи

А2

Загальний

Володіє обмеженим діапазоном коротких елементарних завчених фраз для використання у передбачуваних життєвих ситуаціях з можливими труднощами та непорозумінням у непередбачуваних обставинах. Продукує короткі повсякденні вислови для задоволення простих конкретних потреб.

Лексичний

Має достатній словниковий запас для задоволення елементарних комунікативних потреб.

Граматичний

Вживає прості структури правильно, але може допускати елементарні помилки. Зазвичай те, що він/вона хоче сказати, є зрозумілим.

Фонологічний

Вимова знайомих слів зрозуміла, але відчувається вплив інших мов на наголос, ритм та інтонацію, що може порушити розуміння.

 

 1. Загальні характеристики ситуативного спілкування

Навчальну програму розроблено відповідно до НМК Full Blast Plus від видавництва «Лінгвіст» Підручник з аудіосупроводом, розроблений авторським колективом Г.К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні, призначений для вивчення англійської мови в 5-му класі, розроблений згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти Нової Української Школи та відповідно до Модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти.

Підручник має ґрунтовну комунікативну й діяльнісну спрямованість, розвиває основні наскрізні уміння і компетентності через залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності та відповідає віковим особливостям та інтересам учнів середньої школи. Автори підручника приділили особливу увагу формуванню в учнів умінь впевнено спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях та правильно виражати свої думки. Саме за підручником буде використано під час освітнього процесу мотивуючі сучасні теми, персоналізовані завдання, граматика і лексика – інтегровані у всі види мовленнєвої діяльності.

 

5.1. Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції/види діяльності

Тематика ситуативного спілкування

Підтема

        описувати, розповідати, характеризувати

        порівнювати

        аргументувати свій вибір

        запитувати та надавати інформацію

        розпитувати з метою роз’яснення та

уточнення інформації

        пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

Hello

Привіт

Як тебе звати?

Нумо знайомитись!

Що я вже знаю?

Who are you?

Хто ти?

Хто ти?

Звідки ти?

Професії

Я - учень

All about me

Все про мене

Мої речі

Мій одяг

Ти – зірка!

Мій домашній улюбленець

Мій найкращий друг

It`s my life!

Це моє життя!

 

День за днем

Ти полюбляєш спорт?

Поза школою

Вдома

Мій улюблений день

Where I live

Там, де я живу

Милий дім

Де це?

Мій район

Цікаві місця

Мій дім

 

Nice and tasty

Гарний і смачний

Смаколики

Гайда замовляти!

Ти-це те, що їси!

Факти про їжу

Сніданок, обід та вечеря

Events

Події

Час для вечірки

Погода чи негода

Порятунок тварин

Нумо святкувати!

Найщиріші побажання

What an experience!

Що за досвід!

Ти злякався?

Любий щоденнику…

Те, що трапилося

Класний фільм

День, що запам’ятався

See the world

Побачити світ

Подорожуючи

Кемпінг

Новий досвід

Усе ро країну

На канікулах

 

Culture page for Ukraine

Сторінка української культури

Що робити у Києві

Їжа в Україні

 

AllabouttheUK

Все про Велику Британію

Загальні відомості про Велику Британію

Свята у світі

Лондон

 

5.2.  Орієнтовний мовний інвентар – лексика

 

Тема

Лексика

Hello

Привіт

Numbers (1-100); School objects: door, chair, computer, teacher, desk, window, bin, sharpener, rubber, pen, school bag, umbrella, pencil case, book; Family: mother/mum, father/dad, grandmother, grandfather, sister, brother, woman/girl, man/boy; Classroom language, Colours

Who are you?

Хто ти?

Countries and nationalities: Brazil/ Brazilian, China/Chinese, France/French, Greece/Greek, Hungary/Hungarian, Italy/Italian, Mexico/Mexican, Ukraine/ Ukrainian, Poland/Polish; Professions: actor/actress, shop assistant,secretary,  doctor, nurse, delivery person, chef, bus driver, police, officer, waiter/waitress, taxi driver, Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Musical instruments: keyboard, violin, piano, guitar, drums

School subjects: geography, maths, history, English, PE, art, music, science

All about me

Все про мене

Mobile phone, CD, camera, sunglasses, skateboard, game console, MP3 player, rollerblades, cap, bike; Clothes: hoody, jeans, trainers, T- shirt, jacket, trousers, jumper, skirt, leggings, shoes, scarf, belt; Parts of the body: face, teeth, arm, hand, head, foot, mouth, eye, wing, tail, nose, ear, body; Actions: to dance, to sing, to swim, to use a computer, to play a musical instrument, to draw well, to speak French, to ride a horse, to ride a bike, to skateboard, to cook, to take pictures; Chubby boy, fair hair, long hair, a young man, a tall boy, short hair, a slim boy, dark hair, an old man; Music: hip-hop, rapper, bagpipes, balalaika, didgeridoo, samba

It`s my life!

Це моє життя!

 

Daily routines: to get dressed, to go to school, to have breakfast, to get up, to have a shower, to do homework, to brush teeth, to go to bed; To play table tennis, to do athletics, to do gymnastics, to play football, to go swimming, to play tennis etc; Free-time activities: to talk on the phone, to surf the Net, to hang out with friends, to read magazines, to go shopping etc. Household chores: to do the washing, to wash the car, to hoover, to tidy the room, to do the washing-up etc; Hobbies: jewellery, model planes, ballet, arts and crafts, rollerblading, stamps, coins, comics

WhereIlive

Там, де я живу

House: bathroom, living room, kitchen, bedroom, balcony, garden, upstairs, downstairs, garage, basement, stairs; Furniture: bed, rug, wall, poster, bookcase, armchair, sofa, lamp, coffee table, floor etc; Neighbourhood: hospital, supermarket, post office, bank, café, newsagent’s, bookshop, skatepark; Ticket, theatre, skate park, swimming pool, fence, museum; Telly, band, mate, fish and chips, mate, to hang out

Nice and tasty

Гарний і смачний

Chicken, strawberries, peppers, cheese, yoghurt, butter, carrots, steak, potatoes, apple, tomatoes, sausage, mushrooms; Burger, club sandwich, pasta, chips, salad, milkshake, chocolate cake, soft drink

Containers: a slice, a can, a cup, a glass, a bottle, a packet; A cook, mushroom, expensive, to pinch, delicious, to taste, tasty; Soup, omelette, pancakes, tuna, rice, doughnut, hot dog

Events

Події

 Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December; Party: costume, invitation, to dress up, birthday; Sunny, windy, cloudy, hot, cold, to snow, to rain

Animals: tiger, dolphin, shark, sea turtle, monkey, whale, lion, bear, elephant; Square, fireworks, parade, flag, town, celebration, competition, festival, baseball; Good luck! Have a nice trip! Get well soon! Happy Birthday! Congratulations! Happy New Year!Set phrases for letters and emails: Dear, Hi/Hello+ first name, How are you? How’s life? I’m writing to tell you about… Yours, Love, Best wishes, Write back soon, See you soon, Bye for now. ; Halloween, national holiday, scary, trick-or-treating, jack-o’- lanterns, to dress up, to decorate etc

What an experience!

Що за досвід!

Adjectives: scared, happy, excited, sad, surprised, angry, funny; Blackout, brilliant idea, bored, to kick, picnic, incredible; To return, to grab, to jump, middle, wet, lake, ago, worried; A science-fiction film, a romantic film, a comedy, a horror film, an animated film, an adventure film; Stadium, bowling area, Internet café, cinema complex, funfair, skating rink

 

See the world

Побачити світ

Transport: train, plane, car, coach, ship, foot; A map, a sleeping bag, a torch, a first-aid kid, a backpack, a tent, fire; Sailing, surfing, windsurfing, scuba-diving, rock climbing, skiing, water skiing; Continent, mountains, traditional, capital, tourists, population, To go sightseeing, to go on a trip, to go hiking, to do water sports, to buy souvenirs, to stay at a hotel etc

 

5.3.     Орієнтовний мовний інвентар – граматика

 

Тема

Граматична категорія

Hello

Привіт

• What’s your name? • How do you spell...? • What’s your phone number? • How old are you? • Plurals (regular –s) • a/an • this/that • Imperative • What colour is this?

Who are you?

Хто ти?

• Where… from? • The verb be • Possessive adjectives • What…? / Who…?

All about me

Все про мене

• The verb have got • these/those • Plurals (regular/irregular) • Possessive case • Whose…? • The verb can

It`s my life!

Це моє життя!

 

• Present Simple • Prepositions of time • What time...? • When...? • Adverbs of frequency

WhereIlive

Там, де я живу

• There is / There are • Prepositions of place • a/an, the • Object personal pronouns • Can (permission-requests) • Prepositions with and without • The verb must

Nice and tasty

Гарний і смачний

• Countable and uncountable nouns • a(n)/some • some/any • would like + noun • How much?/How many?

Events

Події

• like/love/enjoy/hate +ing form • Present Progressive • Present Simple vs Present Progressive • Why? / Because…

What an experience!

Що за досвід!

• Past Simple of the verb be • Past Simple (regular/irregular verbs) • Time expressions • Past Simple vs Present Simple

See the world

Побачити світ

• Future be going to • Present Progressive with future meaning • Future will • Comparative forms • Superlative forms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Розподіл годин та очікувані результати навчання за темами

 

 

Навчальна програма розрахована на 3,5 години на тиждень:

Тематичні години: 88 годин

Діагностувальні тематичні роботи: 8 годин

Діагностувальні семестрові роботи: 8 годин

CLIL lesson: 4 години

Culture page: 6 години

Повторення вивченого матеріалу: 8 годин

 

 

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Усна і письмова взаємодія

 

Очікувані результати навчання

Сприймання на слух/ зорове сприймання

Усна і письмова взаємодія

 

Hello

Привіт

 

Повторення вивченого

 

5 годин

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ запитує та надає відповіді на прості запитання

■ бере участь у коротких простих діалогах про членів родини

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching)

Парна робота: надання відповідей на запитання

Опис малюнку в усній формі

Робота в парах: діалогічне мовлення

Ставить та відповідає на запитання про себе

Ставить і відповідає на прості запитання

Надає інформацію про себе та своє оточення

Вживає наказовий спосіб, розповідає про заборонені дії

Module 1

 

Who are you?

Хто ти?

 

11 годин

■ бере участь у коротких групових дискусіях

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

 

Читання та прослуховування діалогу, виконання завдання (matching)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Читати текст та виконувати завдання (answerthequestions)

Читання тексту та виконання граматичного завдання (multiplechoiceact.)

Читання речень та виконання завдання (fillinginthegaps)

Читання та інсценування діалогу

Читання листа та виконання завдання (заповнення таблиці)

Читання речень та виконання граматичного завдання

Робота в групі: дискусія

Робота в парах: діалогічне мовлення (надання відповідей на запитання)

Написання розповіді про родину

Робота в парах:

guessinggame

Робота в групі: проведення групового дослідженняРобота в парах: надання відповідей на запитання

Написання та доповнення речень

Надає інформацію про себе та своє оточення

Розповідає про себе основну інформацію, читає та розпізнає звуки /s/, / ʃ  /, / tʃ/.

Називає професії, ставить запитання, хто ти за професією

Називає дні тижня та називає час

Продукує прості речення про своє дозвілля

Називає музичні інструменти

Ставить та дає відповіді на запитання.

Розповідає про улюбленого співака та музичну групу.

Називає шкільні предмети, ставить запитання та дає відповіді.

Продукує короткі речення про себе та свої уподобання.

Продукує короткі фрази з описом себе, розповідає основну інформацію про себе та свої уподобання.

Module 2

 

All about me

Все про мене

 

11 годин

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ бере участь у коротких групових дискусіях

■ бере участь у коротких групових дискусіях

 

Читання діалогу- коміксу та виконання завдання

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Читання тексту та виконання завдання (filling in the gaps, answer the questions)

Читання діалогу та виконання завдання (matching)

Читання текстів та виконання завдання (answeringthequestions)

Читання речень та виконання граматичного завдання

Читання речень та виконання граматичного завдання

Складання діалогів

Інсценування діалогу

Робота в групі:

memorygame

Надання відповідей на запитання

Написання тексту щодо власного одягу

Робота в парах, гра ‘GuessingGame’

Робота в групах: проведення

дослідження

Робота в парах:

guessinggame

Робота в парах: надання відповідей на питання

Доповнення речень у письмовій формі

Груповий спів пісні

Ставить і відповідає на  запитання з метою ідентифікації власника

Розуміє  короткі аудіозаписи з паузами

Називає предмети одягу, розповідає про свій улюблений одяг.

Вживає множину іменників, розпізнає звуки /s/, /z/, /iz/.

Називає частини тіла, ставить та відповідає на запитання про домашнього улюбленця.

Використовує присвійний відмінок, продукує прості речення про домашнього улюбленця.

Розповідає про свої уподобання, що вміє робити

Продукує прості речення про свої уподобання, що вміє та що не вміє робити.

Продукує прості речення з метою опису зовнішності

Вживає сполучники “and”, “but”. Продукує прості речення про найкращого друга.

Продукує короткі фрази з описом зовнішності, розповідає про себе та своє оточення.

Module 3

 

It’s my life

Це моє життя

 

11 годин

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких групових дискусіях

Читання тексту ‘TammyTurner: ayoungPicasso’ та виконання завдання

(true/false)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (fillinginthetable, matching)

Читання діалогу та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

Читання тексту та виконання завдання (fillinginthegaps)

Читання речень та виконання граматичного завдання

Читання тексту

‘HouseworkCrazy’

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Читання тексту та виконання завдання (fillinginthetable)

Читання речень та виконання граматичного

завдання

Робота в парах: діалогічне мовлення

Інсценування діалогу

Робота в парах: проведення опитування

Відповідати на запитання в усній формі

Робота в парах: запитувати та відповідати на запитання

Надання відповідей на запитання в усній формі

Опис свого дня у письмовій формі

Доповнення речень у письмовій

формі

Розповідає про щоденні справи.

Продукує прості речення про свої щоденні справи та щоденні справи друга. Читає та розпізнає звуки:

 s-/s/,

s-/z/,

es-/iz/

Називає види спорту, розповідає про свої уподобання.

Ставить та відповідає на запитання використовуючи теперішній час PresentSimple.

Продукує прості речення про свій вільний час.

Вживає прислівники частоти always, usually, often, sometimes, never, продукує прості речення про свої хатні обов’язки з використанням прислівників частоти.

Розуміє короткі аудіозаписи з паузами, розповіає про улюблене хоббі.

Розуміє та вживає питальні слова When? What? Who?, продукує прості речення про улюблений день тижня.

Розповідає про вільний час, своє хоббі, улюблений вид спорту та щоденні справи, вживає теперішній час PresentSimple, прийменники часу.

Module 4

 

 Where I live

Там, де я живу

 

11 годин

 

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ обговорює плани щодо того, що робити, куди піти, домовляється про зустріч

■ Розглядає природу як цілісну систему

 

Читання тексту та виконання завдання (надання відповідей на запитання)

Читання речень та виконання граматичного завдання

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

(matching)

Читання діалогу та виконання завдання (true/falseact.)

Читання діалогів та виконання завдання

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Читання коротких текстів та виконання завдання (matching)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Читання тексту та виконання завдання (fillinginthetable)

Читання та доповнення діалогів

Групова дискусія щодо місця проживання

Робота в парах: опис малюнків

Робота в групі: опис малюнків

Робота в парах: ставити та відповідати на запитання

Інсценування діалогів

Робота в парах: ставити питання та відповідати на

них

Надання відповідей на запитання в усній формі

Опис місця у письмовій формі

Опис власного житла в

письмовій формі

Доповнення діалогів в письмовій формі

Надання відповідей на запитання в усній формі

Груповий спів пісні

Складання діалогів

Називає кімнати в будинку та в квартирі

Вживає конструкцію Thereis/ Thereare, продукує прості речення з використанням конструкції thereis/thereare для опису малюнків.

Називає меблі в будинку, вживає прийменники місця.

Розуміє короткі аудіозаписи з паузами, вживає артиклі a/an, the , продукує прості речення для опису свого будинку/квартири.

Продукує короткі речення про свій мікрорайон.

Вживає особові займенники, використовує модальне дієслово can для дозволу.

Читає та розуміє короткі повідомлення.

Продукує прості речення з використанням модального дієслова must/mustn’t.

Вживає порядкові числівники, розуміє короткі аудіозаписи з паузами.

Продукує прості речення для опису будинку.

Розповідає про кімнати в будинку та квартирі, описує власну кімнату, питає дозвіл та висловлює прохання.

Module 5

 

Nice and tasty

Гарний та смачний

 

11 годин

■ бере участь у коротких групових дискусіях

■ бере участь у коротких простих діалогах

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я

■ бере участь у коротких рольових іграх

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких групових дискусіях

■ бере участь у коротких простих діалогах про пікніки та вечірки, якщо співрозмовник докладає певних зусиль, щоб досягти розуміння

 

Прослуховування та читання діалогу та виконання завдання (findingamistake)

Читання діалогів та виконання граматичного завдання

Читання вікторини та виконання завдання

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (надання відповідей на питання)

Читання тексту та виконання завдання (fillinginthegaps)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching, multiplechoiceact.)

Читання та трансформація речень

Читання та доповнення діалогів

Складання діалогів

Групова дискусія щодо їжі та ресторанів

Робота в парах: діалогічне мовлення

Інсценування діалогу

Робота в парах: рольова гра

Групове обговорення здорового способу життя

Робота в групі: проведення дослідження

Групове обговорення прочитаного тексту

Групове обговорення харчування

Опис уподобань у харчуванні в письмовій

формі

Доповнення діалогів в письмовій

Ф

ормі

Називає продукти харчування, розуміє короткі діалоги з паузами.

Вживає злічувані/незлічувані іменники, продукує прості речення про уподобання в їжі.

Вживає some/any зі злічуваними та незлічуваними іменниками.

Вживає лексичні одиниці уроку, говорить про здорове харчування.

Вживає howmuch з незліченими та howmany зі зліченими іменниками. Продукує прості речення про здорові звички.

Вживає нову лексику усно та письмово.

Розрізняє звуки / g / та / dʒ /

Розуміє короткі аудіозаписи з паузами. 

Вживає нові ЛО уроку, розповідає про здорове харчуання.

Продукує прості речення про уподобання в харчуванні письмово.

Розповідає про улюблену їжу, продукує прості речення про здорові звички усно та письмово, вживає some/any з іменниками.

Module 6

 

Events

Події

 

11 годин

 

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ обговорює плани щодо того, що робити, куди піти, домовляється про зустріч

■ бере участь у коротких групових дискусіях

■ бере участь у коротких простих діалогах

 

Читання текстів та виконання завдання: надання відповідей на запитання

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Читання речень та виконання граматичного завдання

Прослуховування та читання діалогу, виконання завдання (fillinginthegaps)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (correcting the mistakes, answering the questions)

Читання електронного листа та виконання завдання (fillinginthe

gaps)

Читання та доповнення діалогів

Читання текстів та виконання завдання (fillinginthetable, matching)

Складання діалогів

Робота в парах: надання відповідей на запитання

Написання запрошення на вечірку в письмовій формі

Робота в парах: обговорення погодних умов

Опис погодних умов у письмовій формі

Групове обговорення тварин під

загрозою вимирання

Робота в парах, гра: GuessingGame

Групове обговорення фестивалів та свят

Опис фестивалю у письмовій формі

Робота в парах: обговорення свят

Індивідуальне написання листа кузині

Доповнення діалогів в письмовій формі

Читання текстів та виконання завдання (fillinginthetable)

Груповий спів пісні

Ставить та відповідає на запитання в груповій дискусії, вживає прийменники часу, розуміє короткі аудіозаписи з паузами, вміє писати запрошення на вечірку.

Вживає PresentProgressive в стверджувальних та заперечних реченнях, розпізнає звуки/n/, / ŋ/.

Розуміє аудіозапис з паузами, вживає нові ЛО уроку.

Вживає PresentProgressive в питальних реченнях, розуміє короткі аудіозаписи з паузами, продукує прості речення про захист довкілля та тварин.

Вживає нові ЛО уроку, обговорює в групі фестивалі та свята.

Розуміє та правильно вживає PresentSimple/ PresentProgressive, продукує прості речення для опису фестивалю.

Вживає нові ЛО уроку, розуміє короткі аудіозаписи з паузами, обговорює свята в парі.

Вміє писати особистого листа, вживає словосполучення для написання emails.

Розповідає про фестивалі та свята, обговорює погодні умови та захист довкілля

Module 7

 

What an experience!

Що за досвід!

 

11 годин

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ запитує та надає відповіді на прості запитання про досвід та події в минулому

■ бере участь у коротких рольових іграх

■ бере участь у коротких простих діалогах про кінематограф, якщо співрозмовник докладає певних зусиль, щоб досягти розуміння

 

Читання діалогу та виконання завдання (answering the questions; true/ false act.)

Читання діалогів та виконання граматичного завдання

Читання речень та виконання граматичного завдання

Читання тексту ‘DaveStone: ayounghero’ та виконання завдання

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true-false act., (answering the questions, true/false)

Читання тексту та виконання завдання (matching, ordering)

Читання та доповнення діалогів

Групове обговорення життєвого досвіду

Робота в парах: опис малюнків

Робота в парах: діалогічне мовлення з метою опису минулих подій

Надання усних відповідей на запитання щодо змісту тексту

Робота в парах: рольова гра

Групове обговорення улюбленого жанру фільму

Групове обговорення дозвілля

Опис цікавого дня у письмовій формі

Доповнення діалогів в письмовій формі

Ставить та відповідає на запитання в груповій дискусії, вживає нові ЛО уроку, розуміє аудіозаписи з паузами.

Вживає дієслово tobe в минулому часі, продукує прості речення про події в минулому.

Вживає PastSimple в стверджувальних реченнях, розпізнає звуки /t/, /d/, /id/, продукує прості речення про події в минулому усно та письмово. 

Надає відповіді на запитання до тексту, вживає дієслова fall, sleep, take, find, put, swim, see  в минулому часі.

Вживає PastSimple в питальних та заперечних реченнях, розуміє короткі аудіозаписи з паузами, обговорює в парі події в минулому.

Вживає нові ЛО уроку, називає роки англійською мовою ( 1996, 2010) обговорює улюблений жанр фільму в групі.

Вживає PastSimple, PresentSimple, розуміє короткі діалоги з паузами, ставить та відповідає на запитання в минулому та теперішньому часі.

Вживає нові ЛО уроку, розуміє короткі діалоги з паузами, обговорює дозвілля в групах.

Розповідає та описує події в минулому та свої почуття, обговорює жанри фільмів, вживає слова зв’язки для опису подій в минулому

Module 8

 

See the world

Побачити світ

 

11 годин

 

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких простих діалогах

■ обговорює плани щодо того, що робити, куди піти, домовляється про зустріч

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких простих діалогах про безпеку під час кемпінгу, якщо співрозмовник докладає певних зусиль, щоб досягти розуміння

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких групових дискусіях

■ висловлює власну думку стосовно прочитаного тексту та коротко аргументує її

■ бере участь у коротких групових дискусіях

Читання тексту та виконання завдання (answeringthequestions)

Читання діалогів та виконання граматичного завдання (fillinginthegaps)

Читання діалогу та виконання завдання (answeringthequestions)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

Читання тексту та виконання завдання (true/falseact.)

Прослуховування діалогу та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Читання тексту та виконання завдання (fillinginthegaps)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiplechoiceact.)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

(multiple choice act.)

Читання та доповнення діалогів

Групове обговорення прочитаного тексту

Робота в парах: обговорення майбутніх планів

Інсценування діалогу

Групове обговорення прочитаного тексту

Робота в групі: обговорення активного відпочинку

Групова дискусія, написання листівки про свою країну.

Написання електронного листа другу

Доповнення діалогів в письмовій формі

Вживає нові ЛО уроку, відповідає на запитання до тексту, обговорює текст з партнером.

Вживає Future ‘tobegoingto’ , продукує речення усно та письмово з використанням tobegoingto для планування майбутнього.

Вживає нові ЛО уроку, розуміє діалоги з паузами, відповідає на запитання до тексту.

Вживає майбутній час FutureSimple для передбачень на майбутнє та нагальних рішень, розуміє короткі діалоги з паузами.

Вживає нові ЛО уроку, відповідає на питання до тексту, обговорює текст в групах та парах.

Вживає ступені порівняння прикметників усно та письмово, розуміє короткі аудіозаписи з паузами.

Вживає нові ЛО уроку, відповідає на питання до тексту, розпізнає звуки/ θ/,/ ð/, вживає ступені порівняння прикметників усно та письмово.

Вживає нові ЛО уроку, розуміє короткі аудіозаписи з паузами.

Ставить та відповідає на запитання , правильно вживає часи PastSimple, Futurebegoingto, пише електронного листа другу.

Розповідає про події в майбутньому, вживає ступені порівняння прикметників, обговорює плани на майбутнє, розповідає про відпочинок, пише електронного листа другу.

Повторення вивченого

3 години

 

 

 

 

 

 

 

6.        Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання може здійснюватися за системою оцінювання, визначеною законодавством, або за власною шкалою. За умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо).

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів опанування навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу. Також звертаємо увагу на важливість урахування мотиваційно-стимулюючої функції поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються.

Семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів.

Запропоновані критерії оцінювання зорієнтовані на очікувані групи результатів навчання, передбачені навчальною програмою. Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)»

 1.           Критерії оцінювання навчальних досягнень

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Аудіювання

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

2

Учень(учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

3

Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені речення й мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

 

II. Середній

4

Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мовний матеріал

5

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі

6

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

8

Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення в межах тематики ситуативного мовлення яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно подану інформацію

9

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності

 

11

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

 

12

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух подану фактичну інформацію в повідомленні

 

 

Читання

 

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався

2

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався

3

Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався

 

II. Середній

4

Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

5

Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

6

Учень/учениця вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

 

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру

 

8

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити й аналізувати потрібну інформацію

 

9

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки

 

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, установлюючи логічні зв'язки всередині речення та між реченнями

 

11

Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки в рамках тексту та між його окремими частинами

 

12

Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. У повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності

 

 

Говоріння

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки

2

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки

3

Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні помилки

 

II. Середній

4

Учень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору

5

Учень (учениця) уміє в основному логічно побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць. Усі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно

6

Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. Усі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) уміє зв'язно висловлюватись відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них

8

Учень (учениця) уміє логічно висловитись у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв'язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає фонематичних помилок

9

Учень (учениця) уміє логічно висловлюватись у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, уживаючи розгорнуті репліки, у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає фонематичних помилок

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду

в межах вивчених тем, використовує граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, не допускає фонематичних помилок

11

Учень (учениця) уміє логічно й у заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок

12

Учень (учениця) уміє вільно висловлюватись і вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами

 

Письмо

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Грамотність

 

 

 

Припустима кількість орфографічних помилок

Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) уміє писати вивчені слова, допускаючи при цьому велику кількість орфографічних помилок

8

9

2

Учень (учениця) уміє писати вивчені словосполучення

6

9

3

Учень (учениця) уміє писати прості непоширені речення відповідно до комунікативної задачі проте зміст повідомлення недостатній за обсягом для розкриття теми та інформативно насичений

6

8

 

II. Середній

4

Учень (учениця) уміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які ускладнюють розуміння тексту

6

6

5

Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів логічного зв'язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність ужитих структур, моделей тощо

4-5

5

6

Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення/лист за зразком у відповідності до поставленого комунікативного завдання, при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та посередня різноманітність ужитих структур, моделей тощо

4-5

5

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

4

4

8

Учень (учениця) уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

3

3

9

Учень (учениця) уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних помилок, які не ускладнюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо

3

2

10

Учень (учениця) уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури у відповідності до комунікативного завдання, використовуючи достатню кількість ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо

2

1

 

IV. Високий

11

Учень (учениця) уміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов'язаних з повсякденним життям. Даються при наявності несуттєвих орфографічних, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо)

1-2

 

12

Учень (учениця) уміє подати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з комунікативним завданням, висловлюючи власне ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури

 

 

 

 1.           Орієнтовний перелік інструментів формувального оцінюівання

Назва

Опис інструмента

1

Аналіз портфоліо

Перевірка рівня навчальних досягнень за допомогою портфоліо учня. Портфоліо – це підібрані учнем роботи із зазначенням дати, призначення яких – розповісти історію учнівських досягнень або поступу. Портфоліо зазвичай містить особисті роздуми учня з поясненнями, чому обрано ту чи ту роботу і як саме вона показує досягнення цілей

Навчання

2

Відповідь хором

Учні одночасно усно реагують на певну репліку. Це може бути відповідь на запитання, висловлення згоди чи незгоди із запропонованим твердженням, повторення сказаного

вчителем тощо

3

Візьми і передай

Спільна групова робота, яку використовують, щоб поділитися думками або зібрати інформацію від кожного учасника групи; учні записують відповіді, потім передають вправо, додають власну відповідь на іншому аркуші і продовжують, доки їхній папірець обійде всю групу і знову повернеться до них. Потім обговорюють результати в групі

4

Внутрішнє / зовнішнє коло

Учні стають у два кола, внутрішнє та зовнішнє, обличчям одне до одного. Учні, що стоять навпроти, ставлять одне одному запитання по темі, які вони попередньо написали. Зовнішнє коло рухається і утворюються нові пари. Потім

процедура повторюється

5

Газетний заголовок

Вигадайте газетний заголовок, який може бути написаний до теми, яку ми вивчаємо. Передайте основну ідею події

6

Гра в кубик

Покажіть 6 запитань до уроку. Об’єднайте учнів у групи по

4. У кожної групи є один кубик. Кожен кидає кубик та відповідає на запитання з відповідним номером. Якщо номер випав більш ніж один раз, учень може доповнити попередню відповідь або кинути кубик ще раз. Відповіді можна записувати

7

Доповни думку

Письмова перевірка розуміння стратегії, коли учні заповнюють пропуски у пропонованому твердженні

8

Есе «хвилинка»

Питання для есе на одну хвилину– це конкретне питання з

орієнтацією на очікуваний(і) результат(и) навчання, на яке можна відповісти за одну-дві хвилини

9

Запис у журнал

Учні записують у свій журнал або зошит розуміння предмету, поняття або те, що вони вивчили на уроці. Вчитель переглядає записи, щоб дізнатися чи зрозумів

учень певну тему, урок, поняття або вивчене

10

Записні книжки учнів

Інструмент для учнів для відстежування навчального поступу: куди я рухаюся? де я зараз? як туди дістатися?

11

Збір ідей

Учитель ставить запитання або дає завдання. Учні самостійно відповідають на аркуші паперу, зазначаючи не менше трьох думок / відповідей / тверджень. Учні, що завершили, встають. Вчитель звертається до певного учня і просить його поділитися записаними ідеями. Учні викреслюють пункти, попередньо озвучені однокласниками

і сідають, коли в них а аркушах закінчилися всі записані ідеї,

незалежно від того, чи вони були озвучені саме ними.

Вчитель продовжує опитувати учнів, доки сядуть усі

12

З-Х-В та ЗХВ+

Учні відповідають групами, в парах або індивідуально на запитання «Що ми вже знаємо?» (З), «Що ми хотіли б дізнатися?» (Х) та «Що вже вивчили за темою?» (В). Плюс (+) просить учнів класифікувати отримані знання за допомогою концептуальної карти або наочної схеми, яка відображає ключову інформацію. Потім кожен учень записує короткий підсумок (на один абзац) про вивчене

13

Картка на вихід

Це письмові відповіді учнів на запитання на картках, які учням роздають наприкінці уроку, після завершення

певного виду роботи, теми тощо

14

Концептуальна карта

Будь-яка можлива форма схематичної наочності, яка допомагає учням побачити взаємозв'язки між поняттями за допомогою побудованих схем ключових слів, що

позначають такі поняття

15

Лідер за номером

Учні об’єднуються в групи по чотири і кожному члену групи присвоюється номер. Учитель ставить питання /

проблему і всі чотири учні її обговорюють. Вчитель називає номер і відповідний учень у кожній групі відповідає

16

Найзаплутаніший (або найясніший) момент

Це варіант однохвилинки. Можна дати учням трохи більше часу для відповіді на запитання. Запитайте (в кінці уроку або під час паузи, яка утворилася після пояснення теми):

«Який найбільш заплутаний момент» сьогоднішнього заняття?» або

«Що вам здалося незрозумілим у понятті « »?

17

Перевірка неправильного розуміння

Учитель надає учням поширені або передбачувані помилкові твердження з певної теми, щодо певного принципу або процесу і запитує, чи згодні вони з цим чи ні та чому. Учні мають дати аргументовані відповіді.

Перевірка неправильного розуміння може також

застосовуватися у формі тесту з декількома варіантами відповіді або гри «правильно-неправильно»

18

Перефразування

Учні мають висловити власними словами основну ідею

уроку чи щойно поясненої теми

19

Підбиття підсумків

Форма роздумів одразу після певного виду роботи

20

Підказка за аналогією

Учні мають сформулювати думку на основі підказки- аналогії:

(певне поняття, принцип або процес)   виглядає як

    тому що     

21

Підсумок А-Б-В

Кожному учневі в класі присвоюється окрема літера алфавіту, а він обирає слово, яке починається на цю літеру

та пов'язане з вивченою темою

22

Підсумок або питання на картках

Учитель час від часу роздає картки й просить учнів писати з обох сторін за такими правилами:

(Один бік) на підставі вивченого (теми, розділу), опишіть основну велику ідею, яку ви зрозуміли, у формі короткого висновку.

(Другий бік) запишіть те, що ви ще не повністю зрозуміли у вигляді твердження або запитання

23

Підсумок одним реченням

Учнів просять написати підсумкове речення, яке відповідає на запитання «хто», «що», «де», «коли», «чому», «як» щодо

певної теми

24

Підсумок одним словом

Учні мають обрати з-поміж наведених варіантів (або

запропонувати самостійно) слово, яке найкраще

підсумовує тему

25

Подумай – запиши – обговори в парі – поділися

Учні обдумують відповідь самостійно, записують її, об’єднуються в пари та обговорюють відповідь із

партнерами, а потім озвучують її всьому класу

26

Подумай – розкажи в парі

Вчитель ставить учням запитання. Учні самостійно формулюють відповіді протягом визначеного часу, потім повертаються кожен до свого партнера та надають йому відповідь. Вчитель викликає декілька пар на вибір, які

озвучують свої відповіді у класі

27

Пригадай – підсумуй – запитай – пов’яжи за 2 хвилини (ППЗП2)

За дві хвилини учні повинні пригадати та назвати у правильному порядку найважливіші ідеї, отримані на попередньому занятті; за дві хвилини підсумувати ці пункти одним реченням, записати одне основне запитання, на яке вони хочуть отримати відповідь та знайти одну прив'язку цього матеріалу до основної теми предмету чи курсу

28

Рішення-рішення

Учитель висловлює певну думку, потім просить учнів зайняти сторону, що відповідає їхній думці з цієї теми і поділитися аргументацією. Учні можуть змінювати сторону

після обговорення

29

Самооцінювання

Процес, під час якого учні збирають дані про власне навчання, аналізують що саме відображує їхні успіхи в

досягненні навчальних цілей та планують наступні кроки

30

Семінар за Сократом

Учні ставлять питання одне одному з певного важливого питання або теми. Питання ініціюють розмову, яка триває

як серія відповідей та додаткових запитань

31

Сигнали руками

Учні на прохання вчителя показують визначені сигнали рукою, щоб повідомити про рівень розуміння певного поняття, принципу або процесу:

«Розумію  і можу пояснити» (наприклад, великий палець вгору).

«Ще не зовсім розумію   » (наприклад, великий палець вниз).

«Не впевнений щодо    » (наприклад, помахати рукою)

32

Скажи щось

Учні по черзі обговорюють у групі певний прочитаний

розділ або переглянуте відео

33

Сортування слів

Учням дають набір словникових термінів, які вони сортують

за заданими або створеними ними категоріями

34

Спінер ідей

Учитель створює спінер, розділений на 4 сектори з написами «Спрогнозуй», «Поясни», «Підсумуй», «Оціни». Після пояснення нового матеріалу вчитель крутить спінер та просить учнів відповісти на запитання залежно від місця зупинки спінера. Наприклад, спінер зупиняється на секторі

«Підсумуй», тоді вчитель може сказати: «Назви ключові

поняття, про які щойно йшлося»

35

Спостереження

Учитель готує протокол спостереження із переліком учнів у класі, де буде зазначено, за якими саме очікуваними результатами він буде спостерігати. Рухаючись класом, він спостерігає за учнями, коли вони працюють, і робить

необхідні записи та позначки в протоколі спостереження

36

Тестування

За допомогою тестування вчитель перевіряє опанування учнями фактичної інформації, понять. Орієнтовні типи тестових завдань:

Декілька правильних варіантів. Правильно/Неправильно Коротка відповідь Знайди відповідність Розширена відповідь

37

Трикутна призма (червоний, жовтий,

зелений)

Учні дають вчителеві зворотний зв'язок, показуючи колір, що відповідає рівню розуміння

38

Усне опитування

Учитель пропонує учнями відповісти на запитання, наведені нижче:Чим це  схоже на/відрізняється від                            ? Які характерні риси/елементи              ? Як іще можна показати/проілюструвати              ? У чому полягає головна ідея, ключова концепція, мораль              ? Як              стосується              ?

Які ідеї / деталі можна додати до      ? Наведіть приклад ? Що не так з ? Який висновок ви могли б зробити з                            ? Які висновки можна зробити з              ? На яке питання ми намагаємося відповісти? Яку проблему ми намагаємося вирішити? Що ви можете сказати про                            ? Що може статися, якщо              ? Які критерії можна взяти для оцінки                            ? Які докази підтверджують              ? Як ми можемо довести / підтвердити              ? Як це можна розглядати з точки зору              ?

Які альтернативи  слід розглянути? Який підхід/стратегію ви могли б використати для?

39

Учнівська конференція

Бесіда з кожним учнем особисто для перевірки рівня

Розуміння

40

Хрестики-нулики

Набір видів роботи, з яких учні самостійно можуть обирати ті, що можуть продемонструвати їхнє розуміння теми.

Набір представлений у вигляді сітки з дев'яти квадратів, схожої на дошку для гри в хрестики-нулики, можна попросити учнів обирати так, щоб зрештою закреслити

«три підряд». Завдання можуть відрізнятися за змістом, процесом та результатом і можуть бути адаптовані залежно від глибини знань

41

Хто швидше?

Робота в парі – слухач і ведучий. Обидва знають категорію

(тему), однак ведучий стоїть спиною до дошки / екрану. З'являються слова на задану тему, слухач дає підказки, а ведучий намагається вгадати слово. Пара, яка завершила першою, встає

42

Швидкий запис

Попросіть учнів відповісти за 2-10 хвилин на відкриті

запитання або твердження

43

Шкала Лайкерта

Учитель наводить 3-5 тверджень, які явно не є істинними або помилковими, але дещо спірними. Мета полягає в тому, щоб допомогти учням подумати над текстом, а потім обговорити його з однокласниками. Наприклад,

«Герой (ім'я) не повинен був робити (що саме).»

«Повністю погоджуюся/не погоджуюся/погоджуюся»

44

Трихвилинна пауза

Трихвилинна пауза дає змогу учням зупинитися, обміркувати певні представлені явища та ідеї, прив'язати їх до вже наявних знань або досвіду та попросити роз'яснень. Я змінив(ла) ставлення до....Я більше дізнався(лася) про...Мене здивувало...

Я почувався(лася)...

45

Є питання, в кого є відповідь?

Учитель робить два набори карток. Перший набір має запитання за певним розділом навчання. У другому наборі містяться відповіді. Учитель роздає картки з відповідями учням, а потім він або учень зачитує класу питання на картці. Всі учні перевіряють свої картки з відповідями, щоб знайти правильну


 


 


 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
27 жовтня 2023
Переглядів
277
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку