12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Навчальний посібник з німецької мови "Словник професіонала" за професійним спрямуванням.

Про матеріал
Навчальний посібник з німецької мови за професійним спрямуванням на тему "Словник професіонала". Метою посібника є навчити або навчитись активно володіти німецькою економічною мовою, збагачуючи свою професійну мову, допомогти зорієнтуватись у морі складних і нових для широкого загалу понять і термінів. Крім глосарію основних термінів, подано короткі загальні визначення деяких понять. Даний посібник стане вашим надійним помічником при вивченні німецької мови економіки та бізнесу і охоплює важливі теми: ринкові відносини, торгівля, реклама, банки, фінанси, ведення бухгалтерського обліку, гроші та інші.
Перегляд файлу

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

 

 

"Словник професіонала"

з іноземної мови (німецька)

за професійним спрямуванням

для напряму:

07 "Управління та адміністрування"

 

 

 

 

                                                                              Підготувала: викладача вищої категорії

                                                                                                                Хвостенко Н.В.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                            2019

Вступ

Сучасна професійна мова економістів-бухгалтерів – продукт багатовікового розвитку світової економічної науки. Висококваліфікованого працівника завжди відрізняє культура професійного мовлення.

Основна відмінність професійної мови від звичайного, повсякденного – величезна кількість спеціальних слів і виразів, багата і широко розгалужена термінологія.

Метою посібника є навчити або навчитись активно володіти німецькою економічною мовою, збагачуючи свою професійну мову, допомогти зорієнтуватись у морі складних і нових для широкого загалу понять і термінів. Крім глосарію основних термінів, подано короткі загальні визначення деяких понять.

Економічні відносини між Україною та Німеччиною стають більш інтенсивнішими. Даний посібник стане вашим надійним помічником при вивченні німецької мови економіки та бізнесу і охоплює важливі теми: ринкові відносини, торгівля, реклама, банки, фінанси, ведення бухгалтерського обліку, гроші та інші.

Цей навчальний посібник буде корисним насамперед студентам напряму "Управління та адміністрування", а також рекомендовано всім, чия професійна діяльність пов'язана з німецькою мовою ділового спілкування.


Deutsch – ukrainisches Glossarium wirtschaftlicher Grundbegriffe

A     Abbau   m – скорочення, ліквідація

         Abgabe   f – здача, передача, податок

         Abgang   m – втрати

         abkaufen   vt. – скуповувати, викупляти (Dat. – у кого-небудь)

         Abkommen   nугода, конвенція

         ein Abkommen treffenдомовлятись, заключати угоду

         Absatz   m – збут

         Absatz   m, ~sätze: Menge der von einer Unternehmung am Markt verkauften Produkteзбут; кількість продукції, яку продає підприємство (фірма) на ринку.

         Abschluss   m, ~schlüsse заключення (договору), підписання, завершення

         Absicherung   fстрахування

         Absprache   f – заперечення, оскарження, домовленість

         abwirtschaften vi. – збанкрутувати, прогоріти

         Aktiengesellschaft   f – акціонерне товариство (AG)

         Aktiva, Aktivseite   f – активи, активна сторона (баланса)

         Aktivkonto   n – активний рахунок

         Akzept   n = Akzeptanz   f – приймання векселя до оплати

         Allokation   f – розподіл

         Angaben   pl – данні, відомості

         Angebot   n – пропозиція (товару)

         Anhang   m – прикладання

         Anlagevermögen   nVermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Unternehmung zu dienen, wie z.B. Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Beteiligungenосновні фонди, майно, яке призначено для забезпечення безперервної діяльності підприємства, як наприклад, земельні ділянки, будівлі, машини та обладнання

         Anlagevermögen   f – основний капітал

         Anleihe   f – позика

         Anstieg   mпідйом, зріст

         Anteil   m доля, частка

         Arbeitgeber   mроботодавець, (власник)

         Arbeitnehmer   mпрацівник по найму (найманий працівник)

         Arbeitsamt   n, ~ämteбіржа праці

         Arbeitskraft   f – робоча сила

         Arbeitslosigkeit   f безробіття

         Arbeitsmarkt   m ринок праці

         Arbeitsplatz   m, ~plätzeробоче місце, місце роботи

         Aufschwung   m, ~schwüngeпідйом

         Aufsicht   fнагляд, контроль

         Aufwand   m, без plWert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen pro Periode (Gegenbegriff zu «Ertrag») – витрати, вартість всіх витрачених матеріалів та послуг за відповідний період часу (термін із протилежним значенням «прибуток»)

         Aufwand   m                   – витрати

         Aufwendung   f

         Aufwandsrechnung   f – витратний рахунок

         Ausgabe   f Wert zugegangener Sachgüter und Dienstleistungen pro Periode oder für das einzelne Gut (Gegenbegriff zu «Einnahme») – витрати, вартість всіх товарів, які поступають, та отриманих послуг за відповідний період часу або оплата за кожний окремий вид товару (термін із протилежним значенням «прибуток»)

         aushandelnвести переговори, домовлятись 

         Auslandshandel   mзовнішня торгівля

         Auslandshandelskammer   fМіжнародна торговельна палата

         Ausschüttung   f – розподіл прибутку, виплата

         Austausch   m, без pl – обмін, заміна (gegen + Akk. – на що-небудь)

         auswerten   vt. оцінювати, робити висновки, використовувати

         Auszahlung   f – виплата, платіжка

 

B     Banknote   f – банкнота, кредитний білет

         bankrott werden – збанкрутувати

         Bargeld   nготівка (гроші)

         Barwert   mвартість готівкою

         Barzahlung   f – готівковий розрахунок, оплата готівкою

         Beförderung   f – підвищення по службі, підтримка, відправка, перевезення

         befriedigen   vt. – задовольняти

         Beirat   m, ~räte – порада, комісія

         Beitrag   m, ~ träge – 1.членський внесок, частка, пожертвування

                                              2. стаття

         Beitragszahler   m – платник

         Beitritt   m – приєднання (до договору), згода (zu + Dat. – з ким-небудь)

         Beleg   m – документ,  розрахунковий документ

         Belegschaft   f – персонал, штат, колектив (заводу, виробництва), робочий колектив

         Besitz   m – власність

         im Besitz haben – володіти

         Bestandsaufnahme   f – інвентаризаційний опис

         Bestandskonto   n – інвентарний рахунок

         Beteiligung   f – участь, доля у другому підприємстві

         Betrag   m, ~träge – сума, вартість, підсумок

         Betreiben   n – експлуатація, використання

         Betrieb   m – підприємство

         Betriebsbuchführung   f – бухгалтерський облік на підприємстві

         Betriebsstatistik   f – статистика підприємства

         Betriebswirtschaft   f – економіка підприємства

         Bevormundung   f, без pl опіка

         Bewerber   m кандидат, претендент

         Bezugsgröße   f – розхідна величина

         Bilanz   f – баланс

         Bilanzgleichung   f – балансове рівняння

         Bilanzstichtag   m – день, на який складається баланс

         Binnenmarkt   m, ~märkte внутрішній ринок

         Börsenplatzierung   f – біржове вкладення капіталу

         Branchendirektorat   n – галузева колегія директорів

         brutto – брутто

         Bruttoinlandsprodukt   n – валовий вітчизняний продукт

         Buch   n – бухгалтерська книга

         Buchführung   f – бухгалтерський облік

         Buchhaltung   f – бухгалтерія, бухгалтерський облік

         Buchung   f – бухгалтерський запис

         Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   n – кодекс громадських законів

 

C     Chef   m шеф, начальник (франц.)

         Chip   m чіп (англ.)

         Clou   m родзинка сезону (франц.)

         Controlling   n – контролінг

 

D     Darlehen   n – позика, кредит

         Debetseite   f – дебетова сторона

         Deckung   f – забезпечення (векселя), гарантія, сплата

         Devisen   pl – іноземна валюта

         Devisenmarkt   m, ~märkte – валютний ринок

         Dienstleistungsbereich   mсфера побутових послуг

         Dollarherrschaft   fпанування (влада) долара

         durchschnittlichсередній, у середньому

         im Durchschnittу середньому

         Durchschreibebuchhaltung   f – облікова копія копіювальна форма

 

E     Effekten   pl – речі, майно, цінні папери, фонди

         Effektenbank   f – банк цінних паперів

         Effektenbörse   f – біржа цінних паперів

         Effektivität   f, без pl ефективність, реальність

         Effizienz   f – коефіцієнт корисної дії

         Eigenkapital   n – пайовий капітал, власний капітал

         Eigentum   n, без pl власність (an + Akk – на що-небудь), майно

         Eigentümer   m власник

         Eigentumsrecht   n – право власності

         Eigenverbrauch   m – власні потреби

         einführen   vt. – ввозити, вводити

         Einfuhr   f, без pl – ввоз, імпорт

         Einführung   f – введення, ввоз

         Einkauf   m – закупівля, купівля

         Einkommen   n – прибуток

         Einlage   f – вклад (грошовий), пай, депозит

         Einnahme   f дохід, виручка, збір

         Einnahmen   f – доходи, поступлення

         Einnahmen   plWert der durch Verkauf abgegebenen Güter und Dienstleistungen – поступлення; засоби, які поступають від реалізації товарів та послуг

         Eintracht   f згода

         Einzahlung   f – оплата, платіж

         Einzelhandel   m – роздрібна торгівля

         Einzelkosten   f – здержувати

         Einzelunternehmung   f – власне підприємство

         Endwert   m – кінцева вартість

         Engagement   nзобов'язання, заключення угоди

         Entgelt   nкомпенсація

         Entlastung   f – розвантаження, полегшення, списання з рахунку

         Entwicklungskonzept   n – план розвитку

         Entwurf   m, ~würfe – проект, план

         Erbschaftssteuer  f – податок на спадщину

         Erfahrung   f – досвід

         Erfolg   m – (позитивний) результат

         Erfolgsbilanz   f – результативний баланс

         Erfolgskonto   n – підведення підсумків

         Erfolgsrechnung   f – рахунок

         Erlös   m – прибуток, дохід

         Eröffnungsbilanz   f – початковий баланс

         Ertrag   m – прибуток

         Ertragsrechnung   f – розрахунок прибутків

         Erwartungswert   m – очікувана вартість

         Erzeugnis   n – продукт, виріб

         Existenzbedürfnisse   pl – життєво важливі потреби

 

F     Finanz   fфінансова справа

         Finanzbuchführung   f – фінансова бухгалтерія, фінансові розрахунки

         Finanzen   plфінанси

         Förderbank   f – кредитний банк

         Forderung   f – претензія, вимога, дебіторська затримка

         Förderung   fзаохочення, підйом, сприяння

         Fortschreibung   f – зміна оцінки власності

         Fremdkapital   n – взаємний капітал

 

G     Gastarbeiter   mіноземний робітник

         Gebrauchsgüter   plтовари повсякденного вжитку

         Gebrauchswert   m споживна вартість

         Gebühr   f тариф, збір, внесок

         Gegenwert   m – еквівалент

         Gehalt   n – заробітна плата

         Geldentwertung   f знецінення грошей, інфляція

         Geldbuße   f, ~bussen грошовий штраф

         Gesamtkosten (PI)   pl – накладні витрати

         Gesamtkostenverfahren   n – метод розрахунку загальних витрат

         Gesamtprodukt   n – валовий продукт

         Geschäftsbuch   n – конторська (бухгалтерська книга)

         Geschäftsstelle   f – бюро, контора

         Gesellschafter   m учасник, компаньйон

         Gewerbe   n – діло, бізнес, заняття,промисловість, комерція; Handel und Gewerbe торгівля та промисловість

         Gewinn   m – прибуток, дохід, виграш, користь

         Gewinnrücklagen   f – відрахування прибутку у резервні фонди

         Gewinn – und  Verlustrechnung   f – рахування прибутків та збитків

         Gewinnverlust   m – втрата прибутку

         Gläubiger   m – кредитор

         Grenzkosten   f – граничні витрати

         Grundangabe   f основний показник

         Grundbuch   n – регістр нерухомості, журнал обліку

         Grunderwerbssteuer   fподаток на купівлю землі

         Gut   n, Güterтовар, груз, матеріал

         Gutachten   nекспертиза, рецензія, заключення

         Guthaben   n – активи, кредитове сальдо

         Gutschrift   fзапис в кредит, кредитове авізо, (проводка)

 

H     Habenseite   f – кредит, надходження

         Haftung   f               – відповідальність за борги підприємства

         Haftpflicht   f

         Handel   m – торгівля, комерція

         Handelsbetrieb   mторгівельне підприємство

         Handelsbilanz   f – торгівельний баланс

         Handelsbuch   n – торгівельна книга

         Handelsgesetzbuch   n          – торгівельний кодекс

         Handelsgewerbe   n 

         Haushalt   m – бюджет (державний)

         Hauptbuch   n – головна бухгалтерська книга

         Hemmnis   n – труднощі, перешкода, гальмо

         Hersteller   mвиробник

         Hindernis   nперешкода, затримка

         homogen гомогенний, однорідний

 

I       Immobilien   pl майно, нерухоме майно

         Inflation   f інфляція

         Inflationsrate   f ставка (процент, норма) інфляції

         Integrationsmodell   n модель злиття

         Inventar   n – інвентарна опис, інвентар

         Inventur   f – інвентаризація

         Investieren   n - інвестування

         Investition   f інвестиція (autonome Auszahlungen – автономні виплати)

 

J      Jahresabschluß   m – річний баланс

         Jahresbilanz   f – річний баланс

         Jahresfehlbetrag   m – річний дефіцит

         Jahresüberschuß   m – річний прибуток

         Job   nангл. робота, заняття (Studenten jobben – студенти підробляють)

         Joint-Venture   n англ. спільне підприємство

         Journal   n – журнал

 

K     Kalkulation   f – калькуляція

          kameralistisch – офіційний, комерційний

          Kapitalrücklagen   f – резерви капітала

          Kartell   n картель (об'єднання якої-небудь галузі промисловості)

          Kasse   f – готівкові гроші, каса

          Kassenbuch   n – прибутково-видаткова книга

          Kaufkraft   fкупівельна спроможність; die Kaufkraft einbüßen – втрачати купівельну спроможність

          Kaufmann   m – комерсант

          Konstanz   f постійність, незмінність

          Konsum   m споживання, суспільство споживачів

          Konsument   m споживач

          Kontenklasse   f – розділ номенклатурних рахунків

          Kontenplan   m – план рахунків

          Kontenrahmen   m – номенклатура рахунків

          Konto   n, або ~ten, або ti~ – комерційний рахунок

          Kontokorrentkonto   n – поточний банківський рахунок

          Kosten   pl – витрати

          kostenfrei = kostenkos безкоштовний

          Kostenart   f – вид витрат

          Kostenrechnungssystem   n – система обліку витрат

          Kostenstelle   f – місце виникнення витрат

          Kostenträger   m – носій витрат

          Kostenträgerstückrechnung   f – калькуляція витрат на одиницю продукції

          Kosten – und deistungsrechnung   f – рахунок витрат та результатів

          Kreditseite   f – кредитна сторона (рахунка)

          Kunde   m клієнт, покупець

          Kundendienst   m, без pl обслуговування клієнтів, покупців

 

L      Lagebericht   m – звіт про стан справ

          Leistung   f – виконання, робота, платіж, успіхи, досягнення

          liefern   vt. поставляти, доставляти; відпускати (товар) (an + Akk. – кому-небудь)

          Lieferfrist   f термін поставки, термін виконання замовлення

          Liegenschaft   f майно, нерухоме майно

          liguite Mittel – ліквідні засоби

          Lohn   m, Löhneзаробітна плата (працівників)

          Lohnsteuer   f – податок на заробітну плату

 

M     Managerbedarf   m потреба у менеджерах, попит на менеджерів

           Mangel   m, Mängel – дефект, недолік (an + Dat – у чомусь), потреба

           Markt   m, Märkte – ринок

           Marktwirtschaft   f ринкова економіка

           Mehrkosten   f – додаткові витрати

           Mehrung   f – збільшення

           Menge   f – маса, кількість

           Mitarbeiter   m – працівник (співробітник)

           Mitwirkung   f – участь, співпраця

 

N       Nachfrage   f – попит (nach + Dat – на щось)

           Nachteil   m – збитки, шкода, недолік

           Nebenbuch   n – допоміжна бухгалтерська книга

        Nebenerwerb   m – підсобний заробіток

           Neue   n                  нововведення

           Neuerung   f

           Niveau   n – рівень

           Notlage   f – скрутне становище (стан)

 

O       offene Handelsgesellschaft (OHG) – відкрите торговельне товариство

           Ökonom   m – економіст

 

P        Plankostenrechnung   f – розрахунок планових витрат

            Plansoll   n, без pl – планове завдання

            Planwirtschaft   f – планова економіка

            Planungsrechnung   f – планові розрахунки

            platzieren – інвестування, вносити капітал

            Platzierung   f – внесок капіталу, інвестування

            pleite – збанкрутілий

            pleite werden = pleite sein - збанкрутувати

            Preis   m – ціна, премія, нагорода

            Preisbildung   f – ціноутворення

            Preisverzeichnis   n – каталог (список) цін

            Primärbedürfnisse   pl – первинні потреби, життєважливі потреби

            Privateigentum   n           – приватна власність

            Privatvermögen   n

            Produktionsmittel   pl – засоби виробництва

            Produktivität   f, без pl – продуктивність

            Produktivitätsrente   f – пенсія по вислузі

            Produktivitätssteigerung   f – збільшення виробництва

            Produzent   m – виробник

 

Q       Qualität   f – якість, властивість

            quantitativ – кількісний, по-кількості

            quasi – ніби (певною мірою)

            Quote   f – квота, доля, внесок

R        Rat   m, Räte – порада, пропозиція

            Rate   f – частка, доля, відсоток

            Rechnung   f – рахунок, рахунок-фактура, підрахунок

            Rechnungslegung   f – звітність

            Rechnungswesen   n – бухгалтерський облік, звітність

            Reinvermögen   n – чисті активи, власний капітал

            Rentabilität   f, без pl – рентабельність, (z.B.: Eigenkapitalrentabilität = Gewinn/Eigenkapital)

            Renteempfänger   m – отримувач пенсії, адресат

            Repräsentant   m – представник

            Rezession   f – економічний спад, криза

            Risikobereitschaft   f – готовність до ризику

            Rohstoff   m - сировина

            Rohstoffquelle   f – джерело сировини

            Rücklage   f – резерв

            Rückrechnung   f – зворотній рахунок

            Rückstellung   f – відрахування в резервний фонд

 

S         Sachanlagevermögen   n – основний капітал

            Sachgüter   pl – товари, які виробляє людина

            Sachverständige   m – експерт

            Sanktionieren – санкціонувати, затверджувати

            Schuld   f – борг, заборгованість, провина

            Schuldner   m – боржник

            Selbstkosten (PI)   pl – собівартість

            Sicherung   f – забезпечення, гарантія

            Sichtguthaben   n – поточний рахунок, гроші на поточному рахунку

            Sollseite   f – дебет, дебет рахунку

            Stagnation   f – стагнація, застій

            steigern   vt. – піднімати (ціну)

            Steuer   f – податок

            Steuererhebung   f – збір податків

            Steuerlichподатковий

            Stichtag   m – день платежу, строк платежу

            Stillegung   f – закриття (підприємства)

            Stillstand   m, без pl – застій, затишшя, бездіяльність

            Straftat   f – злочин

            Subsidiaritätsprinzip   n – принцип субсидіарності

            Subvention   f – посібник, (грошова) допомога, дотація

 

T       Tariflohn   m, ~löhne – мінімальна заробітна плата по тарифу

           Tarifvertrag   m, ~verträge – колективний договір

           Teilkostenrechnung   f – частковий рахунок витрат

           Treuhandanstalt   f – товариство з управління чужим майном

 

U       Übereignung   f – передача прав власності

           Übereinkunft   f, ~künfte – угода, договір

           Überführen   n – переказ, передача

           Übergangskonto   n – перехідний розрахунковий рахунок

           Überschuss   m, ~schüsse – надлишок, зріст (an + Dat)

           Übertragungsbuchführung   f – рознос бухгалтерських записів

           Umlaufvermögen   n – оборотний капітал

           Umsatz   m, ~sätze – оборот, об'єм, продаж

           Umsatzkostenverfahren   n – метод протиставлення витримок

           Umsatzrechnung   f – розрахунок об'єму продажу

           Umsatzvermögen   n – оборотні засоби

           Umstrukturierung   f – переоснащення

           Umwandeln   n = Umwandlung   f – перетворення, перехід

           Umweltdelikt   n – екологічне правопорушення

           umweltfeindlich – екологічно брудний

           umweltfreundlich – екологічно чистий

           unentgeltlich – безкоштовний, дарма

           Unternehmen   n – підприємство, діло

           Unternehmer   m – підприємець

           Unternehmung   f – підприємство, діло

 

V       Verantwortung   f – відповідальність

           die Verantwortung tragen – нести відповідальність

           Verbindlichkeit   f – зобов'язання, заборгованість

           Verbraucher   m – споживач

           Verbrauchsgüter   pl – споживні товари

           Verbrechen   n – злочин

           Verfahren Buchführung   n, m – метод ведення бухгалтерського обліку

           Vergabe   f – передача (державних) замовлень (фірмам)

           Vergleichsrechnung   f – порівняльний рахунок

           Vergütung   f – відшкодування втрат; винагорода

           Verhandlungen   pl – переговори

           verkaufen – продавати

           Verkehrsbetrieb   m – транспортне підприємство

           Verlust   m – втрата, збиток

           Versicherer   m – страховик

           Verständnis   n – розуміння, співчуття, домовленість

           Versteigerung   f – розпродаж з аукціону; аукціон

           Vertrag   m, ~träge – договір, контракт

           Vollkostenrechnung   f – облік повних витрат

           Volumen   n об'єм

           Vorrat   m – запас

           Voraussetzung   f – умова, припущення

           Vordergrund   m – передній план

            Vorhaben   n – намір

            Vortrag   m, ~träge – доповідь

            einen Vortrag halten – робити доповідь

            Vorzug   m, ~züge – перевага; гідність

 

W      Wachstum   n – зростання, розвиток

            Wahl   f вибір; комерційний гатунок, якість

            Währung   f – валюта

            Wareneinkaufsbuch   n – книга обліку (бухгалтерська книга), закупок (товару)

            Warenverkaufsbuch   n – книга обліку (бухгалтерська книга)

            Welt-cup-Niveau   n англ. світовий рівень

            Welthandel   m – світова торгівля

            Wert   m – ціна, вартість, цінність, значення

            Wertpapier   n – цінний папір, титул

            Wertpapierbörse   f – біржа цінних паперів

            Wettbewerb   m – змагання, конкуренція

            Wettbewerbsfähigkeit   f – конкурентоспроможність

            Wettlauf   m, ~läufe – суперництво, змагання

            Wirkungsgrad   m – коефіцієнт корисної дії

            Wirtschaft   f – господарство, економіка

            Wirtschafter   m – господар, економіст, комерсант

            Wirtschaftspraxis   f – економічна практика

            World-Trade-Organisation   f англ. Всесвітня торгівельна організація

 

Z        Zahlung   f – платіж, оплата

            Zahlungen   pl – розрахунки

            Zahlungsmittel   n – засіб оплати, гроші

            Zahlungsverkehr   m – платіжний оборот

            Zeitplan   m, ~pläne – календарний план, графік

            Zeitspanne   f, без pl – проміжок часу, період, термін

            Zentralverwaltungswirtschaft   f – централізовано-адміністративна економіка

            Zielsetzung   f – постановка цілі

            Zins   m – процент

            Zoll   m, Zölle – мито, митний тариф, митниця

            Zulieferer   m – постачальник

            Zusage   f – обіцянка, згода

            Zuschlag   m, ~schläge – надбавка, доплата

            Zustand   m, ~stände – стан, обставини

            zuständig sein für (Akk) – відповідати за що-небудь, бути компетентним

            Zwischenbilanz   f – проміжний баланс (підсумок)

 


Література

 1. Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язык для экономистов. – Ростов н/Д: "Фенікс", 2003
 2. Бориско Н.Ф. Німецька мова: рівень вдосконалення. – Київ: ООО "ИП Логос - М", 2010
 3. Буданов С.У., Тріщ О.М. Ділова німецька мова. – Донецьк: СПД ФО Сердюк В.У., 2005
 4. Васильєва М.М. Німецька мова для студентів – економістів: Підручник. – М.: 2003
 5. Драб Н.Л., Скринька С., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова Книга, 2007
 6. Мініна Н.М. Німецька економічна мова. Бухгалтерський облік. – М.: 2000
 7. Міхайлов Л.М., Вебер Г., Вебер Ф. Ділова німецька мова. Бізнес. Маркетинг. Менеджмент: М.:2002
 8. Постнікова Е.М. Бізнес-курс німецької мови. – К.: А.С.К., 2002
 9. Салищев В.А., Дікс Х. Новий німецько-український економічний словник., 2003
 10. Dreyer H., Schmitt R. Граматика німецької мови із вправами: - Ismaning, Deutschland: Hueber Verlag, 2014

 

Електронні ресурси:

 1. Deutsch DeLuxe – Мультимедійний посібник німецької мови на CD-ROM. – Мультимедія Технології та дистанційне навчання: М.: 2006
 2. Teach Pro "Немецкий язык" Мультимедийный самоучитель на CD-ROM. – М.: ММТ и ДО.: 2006
 3. …http://www.torsing.com.ua…
 4. German.about.com.ua…
 5. Deutsch – uni.com.ru

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 березня 2019
Переглядів
1167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку